فهرست مطالب

 • سال هفتاد و دوم شماره 4 (زمستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/11/01
 • تعداد عناوین: 8
|
 • علی اشرفی، سید یوسف عرفانی فرد*، فرشاد امیر اصلانی، علی درویشی بلورانی، علی جعفر موسیوند صفحات 275-278
  هدف این پژوهش، بررسی تاثیر گردوغبارهای صنعتی با تحلیل شاخص چند زمانه پوشش گیاهی NDVI استخراج شده از تصاویر ماهواره ای لندست در محدوده جنگلی زرندین در بخش سه طرح جنگلداری نکا- ظالمرود از جنگل های هیرکانی شمال کشور بود. بدین منظور، مطابق با موقعیت پیکسل های محصولات مودیس چهار پیکسل 250 متری متاثر از گردوغبار صنعتی در نزدیکی کانون گردوغبار در بازدیدهای میدانی شناسایی و انتخاب شد. مقدار همبستگی برای شاخص EVI و شاخص SPI با تاخیر زمانی هفت ماهه، 15/0 و برای شاخص NDVI با تاخیر زمانی هشت ماهه، 13/0 و غیرمعنادار بود. تحلیل شاخص NDVI در فواصل مختلف (کمتر از 800 متر تا بیشتر از 2000 متر) از کانون آلودگی در طول سال های دسترسی به تصاویر لندست (1972 تا 2017 میلادی) روند کاهشی را نشان داد. نتایج رگرسیون خطی ساده شاخص NDVI و زمان در فواصل مختلف از کانون آلودگی نشان داد که گذشت زمان با تغییرات شاخص NDVI در فاصله کمتر از 800 متر از کانون آلودگی رابطه معکوس (ضریب تبیین رگرسیون 837/0) داشت. با افزایش فاصله از کانون آلودگی، تغییرات شاخص NDVI در طول زمان کمتر شد، به طوری که در فاصله بیشتر از 2000 متر، ضریب تبیین رگرسیون بین زمان و تغییرات شاخص NDVI به صفر رسید. با توجه به ناچیز بودن تاثیر خشکسالی و تغییرات کمی پوشش گیاهی در محدوده مطالعاتی، نتایج تحقیق می تواند بیانگر تاثیر گردوغبار صنعتی در ایجاد تنش پوشش گیاهی جنگلی در اطراف کارخانه سیمان مازندران باشد.
  کلیدواژگان: جنگل های هیرکانی، گرد و غبارهای صنعتی، تنش گیاهی، شاخص NDVI، کارخانه سیمان مازندران
 • سمیه خواجوی، مقداد جورغلامی، باریس مجنونیان قراقز، پیام مرادپور* صفحات 289-299
  بهره برداری از جنگل، کاری سنگین و خطرناک، دارای وضعیت کاری غیرطبیعی، ناراحت کننده و در معرض سروصدا و ارتعاش است که پیامدهای بهداشتی ناگواری دارد و امکان ابتلا به بیماری ها و صدمات شغلی را افزایش می دهد. اختلالات عروقی مانند پدیده رینود یا دست سفید (VWF) از مهم ترین، خطرناک ترین و شایع ترین پیامدهای ارتعاش است. هدف این پژوهش تعیین حد زمانی مجاز ارتعاش، هنگام قرارگیری اپراتور در معرض ارتعاشات اره موتوری در بینه بری درختان انجیلی، صنوبر و توسکا برای پیشگیری از بیماری دست سفید در جنگل آموزشی و پژوهشی خیرود نوشهر است. اندازه گیری شاخص حد زمانی استاندارد نشان داد که حد زمانی (ساعت) قرارگیری اپراتور در معرض ارتعاش، در مرحله بینه ری برای کل درختان حداکثر 59/2 ساعت است. براساس نتایج، ساعات مواجهه کارگر اره موتورچی با ارتعاش در گونه انجیلی بیشتر است و پیش بینی گر مدت زمان ابتلا به بیماری دست سفید در کارگر اره موتورچی بیشتر است، بنابراین اگر فرد در مرحله بینه ری دو ساعت در روز مشغول استحصال درخت انجیلی باشد، کارگر اره موتورچی در طول هفته باید زمان کمتری و حداکثر 61/ 9 ساعت با اره کار کند. این مدت برای گونه صنوبر 34/14 ساعت و برای گونه توسکا 01/18 ساعت است. بر این اساس، هرچه ساعت مواجهه کارگر اره موتورچی در یک روز بیشتر باشد و همچنین ارتعاش کل اره موتوری افزایش یابد، اپراتور برای پیشگیری از بیماری دست سفید (VWF) در طول هفته باید زمان کمتری از اره موتوری استفاده کند.
  کلیدواژگان: استاندارد ISO 5349، ارتعاش سنج، بینه ری، بهره برداری
 • محمد مقصودلونژاد*، امیراسلام بنیاد، شعبان شتایی صفحات 301-311
  افزایش گازهای گلخانه ای سبب تغییرات اقلیمی و گرمایش جهانی می شود و آثار زیانباری بر حیات انسان روی کره زمین دارد. این در حالی است که جنگل ها تاثیر مهمی در ذخیره سازی کربن دارند. هدف این پژوهش، تعیین مناسب ترین معادلات آلومتریک برای برآورد موجودی ذخیره کربن گونه ارس است. برای مدل سازی پس از بررسی نتایج آماربرداری مشخصه های کمی (قطر برابرسینه، ارتفاع کل و سطح تاج پوشش) درختان ارس و مشخص شدن دامنه تغییرات قطر برابرسینه، در هر طبقه قطری دست کم سه درخت به منظور برداشت نمونه های برگ، شاخه، تنه و در مجموع از 35 درخت نمونه برداشت شد. مقدار ذخیره کربن برگ، شاخه، تنه و کل درختان در آزمایشگاه محاسبه شد. معادلات آلومتریک براساس مدل های رگرسیونی توانی، نمایی و چندجمله ای به دست آمد. برای اعتبارسنجی مدل ها از معیار ضریب تعیین، انحراف معیار مدل برازش یافته، تحلیل رگرسیون و تبعیت توزیع مقادیر باقی مانده ها از توزیع نرمال استفاده شد. نتایج نشان داد که از بین متغیرهای مستقل، قطر برابرسینه، سطح تاج  و قطر متوسط تاج معادلات با شاخص های مدل سازی مناسب تری تولید کردند. همچنین مدل توانی با (96/0= R2) و چندجمله ای با (95/0= R2) از مدل نمایی مناسب تر بود. ضریب تبیین به دست آمده از مدل های رگرسیونی نشان داد که این معادلات آلومتریک برای برآورد ذخیره کربن درختان ارس در منطقه تحقیق مناسب است. همچنین نتایج نشان داد که در هر هکتار از توده جنگلی ارس 42/4 تن و در کل عرصه تحت مطالعه به مساحت3000 هکتار، 13260 تن کربن توسط قسمت روی زمینی گونه ارس ذخیره شد. بیشترین مقدار ذخیره کربن مربوط به تنه و کمترین مقدار مربوط به برگ است. ارزش اقتصادی حاصل از ذخیره کربن توسط گونه ارس در هر هکتار 25034880 ریال محاسبه شد.
  کلیدواژگان: ارس (Juniperus excelsa)، چهارباغ استان گلستان، زی توده، معادله آلومتریک
 • مسلم سواری*، زینب اسدی صفحات 313-326
  جنگل های زاگرس از اکوسیستم های طبیعی ارزشمند هستند که به دلایل مختلف از جمله آتش سوزی، بهره برداری بی رویه، چرای دام و غیره در معرض خطر و نابودی قرار گرفته اند. راهکار حفاظت از این جنگل ها را باید در مشارکت اعضای جامعه به طور عام و زنان روستایی به طور خاص جست وجو کرد. یکی از تشکل های مرتبط در این زمینه، تعاونی های حفاظت از جنگل است که با استقبال چندان مردم محلی روبه رو نشده است. پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل تعیین کننده عضویت زنان روستایی در تعاونی های حفاظت از جنگل های زاگرس در استان لرستان انجام گرفت. جامعه آماری شامل همه زنان روستایی بالای 15 سال در استان لرستان بود (231000N=). حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 235 نفر تعیین شد و نمونه گیری به روش طبقه بندی با انتساب متناسب (براساس سطح جنگل) انجام گرفت. نتایج تحلیل تشخیصی نشان داد که هفت متغیر وابستگی به جنگل، اعتماد اجتماعی، نگرانی از مسائل محیط زیستی، نگرش حفاظتی، خودکارآمدی، دانش در زمینه مسائل جنگل و نگرش حفاظتی زنان بیشترین قدرت را در تفکیک گروه های عضو و غیرعضو در تعاونی های حفاظت از جنگل دارد. تابع تشخیصی به دست آمده از این هفت متغیر می تواند عضویت داشتن و عضویت نداشتن زنان بررسی شده در تعاونی های حفاظت از جنگل را با دقت 5/86 از هم تفکیک کند.
  کلیدواژگان: تعاونی ها، جنگل زدایی، زنان روستایی، مدیریت پایدار جنگل، نگرش محیط زیستی
 • اکبر رستم پور هفتخوانی* صفحات 327-338
  هدف این تحقیق، تقویت عملکرد خمشی گلولام ساخته شده از صنوبر (Populus alba) و پیچ بود. برای ساخت گلولام سه لایه از چسب پلی اورتان برای اتصال لایه ها و پیچ برای اعمال فشار استفاده شد. متغیرهای بررسی شده شامل نوع تقویت کننده (ورق آلومینیوم، فولاد گالوانیزه و الیاف شیشه) و آرایش قرارگیری تقویت کننده (آرایش 1 (در قسمت پایین (کششی))، آرایش 2 (در قسمت پایین (کششی) و بالا (فشاری))، آرایش 3 (در پایین، بالا و بین دو لایه پایین) و آرایش 4 (در پایین، بالا و بین لایه ها) بودند. آزمون خمش با ASTM D7341 و دستگاه اینسترون انجام گرفت. بیشترین مدول گسیختگی (MOR) (MPa 96/82) و مدول الاستیسیته (MOE) (MPa 33/10166) در گلولام های تقویت شده با ورق فولاد گالوانیزه با آرایش 2 و کمترین MOR (MPa 82/57) و MOE (MPa 33/4397) نیز در گلولام های تقویت شده با الیاف شیشه با آرایش 1 مشاهده شد. MOR و MOE گلولام شاهد به ترتیب 1/48 و MPa 4330 بود. مقدار افزایش MOR در نمونه های تقویت شده با ورق فولاد گالوانیزه، ورق آلومینیوم و الیاف شیشه نسبت به نمونه های شاهد به ترتیب 5/72، 8/57 و 6/42 درصد بود. این مقدار افزایش برای MOE به ترتیب 8/134، 6/57 و 4/28 درصد بود. با کاربرد تقویت کننده تردشکنی به شکست نرم تغییر می کند و خواص خمشی بهبود می یابد. نتایج نشان داد که تاثیر مستقل نوع و آرایش تقویت کننده بر MOR و MOE و همچنین تاثیر متقابل آنها بر MOE در سطح اعتماد 95 درصد از نظر آماری معنی دار است.
  کلیدواژگان: الیاف شیشه، تقویت عملکرد خمشی، گلولام، ورق آلومینیوم، ورق فولادی گالوانیزه
 • میلاد اسدی شهابی، سعیدرضا فرخ پیام*، بابک نصرتی ششکل، رحیم محبی گرگری صفحات 339-349
  هدف این تحقیق، ساخت چندسازه چوب پلاستیک سازگار با طبیعت با ماده زمینه ای پلاستیک گیاهی زیست تخریب پذیر پلی لاکتیک اسید و تقویت کننده آردچوب و الیاف خمیر کاغذ است. برای ارزیابی علمی نتایج این پژوهش، خصوصیات نمونه های ساخته شده با پلاستیک گیاهی پلی لاکتیک با نمونه های ساخته شده با یکی از متداول ترین پلاستیک های سنتزی (پلی اتیلن سبک) مقایسه شد. همچنین برای رسیدن به بهترین خصوصیات فراورده مرکب جدید، از فاکتورهای مهم و موثر همانند درصد اختلاط ماده زمینه ای - پرکننده در چهار سطح و نیز شکل ماده چوبی در دو سطح آرد چوب و الیاف خمیر کاغذ به عنوان متغیر استفاده شد. نمونه های ساخته شده با پلی لاکتیک اسید از طریق پرس تخت و نمونه های ساخته شده با پلی اتیلن سبک از طریق پرس تزریقی براساس استاندارد ASTM ساخته شد. در این تحقیق افزون بر آزمون خواص فیزیکی و مکانیکی، خواص مورفولوژیکی فراورده جدید نیز به کمک پویش الکترونی بررسی شد. برپایه نتایج به دست آمده، خواص مکانیکی همه نمونه های ساخته شده با پلیمرهای پلی اتیلن سبک و پلی لاکتیک اسید با افزایش درصد الیاف کاغذ و آرد چوب افزایش یافته و بیشترین مقدار مقاومت های مکانیکی مربوط به نمونه های حاوی پلیمر پلی اتیلن سبک است. یافته های خواص فیزیکی نیز حاکی از آن است که در همه نمونه ها با کاهش درصد آرد چوب و الیاف کاغذ، جذب آب و واکشیدگی ضخامتی نمونه ها بهبود یافت. ضمن اینکه نمونه های ساخته شده از پلیمر پلی اتیلن سبک نسبت به نمونه های حاوی پلیمر پلی لاکتیک اسید خواص فیزیکی بهتری از خود نشان دادند. در نهایت با بررسی کلی نتایج این پژوهش و مقایسه تصاویر میکروسکوپی نمونه ها می توان بیان داشت که بهترین مقاومت های مکانیکی و فیزیکی مربوط به نمونه های ساخته شده با پلی اتیلن سبک و آرد چوب است.
  کلیدواژگان: پلیمر گیاهی، پلی لاکتیک اسید، چوب-پلاستیک، خواص فیزیکی- مکانیکی
 • رحیم محبی گرگری*، وحید معظمی صفحات 351-363
  با توجه به هزینه های زیاد ساخت اصولی ساختمان ها و استفاده از مصالح ساختمانی مهندسی شده و ایمن، مدتی است که سازه هایی همچون چوب گچ به دلیل برخورداری از ویژگی های شاخصی مانند هزینه های تولیدی کم و مقاومت زیاد در برابر زلزله و اشتعال، توجه متخصصان صنعت چوب و ساختمان را به خود جلب کرده است. همچنین تعیین شاخص های موثر به منظور تصمیم گیری برای احداث واحدهای صنعتی به صورت اصولی و با هدف استفاده بهینه از مواد اولیه، فرایند تولید، معرفی راهکارهایی برای کاهش هزینه ها و ضایعات بسیار حائز اهمیت است. برای دستیابی به این هدف، روش آنالیز مقایسه های زوجی انتخاب و پس از مطالعات اولیه، بررسی های میدانی و مصاحبه با صاحب نظران و کارشناسان مرتبط 5 شاخص اصلی و 32 زیرشاخص مهم شناسایی شد. سپس پرسشنامه های مقایسه های زوجی تهیه و توسط افراد متخصص و صاحب نظر دانشگاهی و شماری از مدیران و کارشناسان صنعت چوب و ساختمان تکمیل شد. نتایج نشان می دهد که در میان شاخص های سطح اول، شاخص مواد و محصول و اقتصادی و مالی به ترتیب بیشترین اهمیت را دارند. همچنین زیرشاخص های اطمینان از عرضه پایدار منابع گچی، هزینه خرید مواد اولیه، پیشینه صنعت کامپوزیت های معدنی، پیشینه صنعت ساختمان سازی، فاصله از منابع گچ، مقدار منابع گچی و در نهایت میزان فروش به ترتیب بیشترین اولویت و ارجحیت را به خود اختصاص دادند.
  کلیدواژگان: چوب گچ، مقایسه های زوجی، صنعت چوب و ساختمان، کامپوزیت های معدنی
 • علی ابیض*، الیاس افرا، احمدرضا سرائیان صفحات 365-376
  تبدیل پسماندهای زیست توده مانند باگاس به عنوان منابع لیگنوسلولزی فراوان و در دسترس به سوخت های جامد زیستی می تواند جایگزین مناسب منابع سوخت های فسیلی و آلاینده محیط زیست باشد. هدف تحقیق حاضر، تولید بریکت های سوختی از دو طبقه ابعادی خرده باگاس و باگاس آسیاب شده است. از اتصال دهنده های لیگنوسلولزی نانومتری شامل نانولیگنوسلولز (LCNF) و نانوسلولز (CNF) در سه سطح 3، 6 و 9 درصد به منظور تقویت و بهبود پارامترهای فنی و حرارتی استفاده شد. بریکت ها به روش متراکم سازی با سیلندر و پیستون در فشار MPa 150 و دمای 100 درجه سلسیوس تولید شدند. نتایج اثر مثبت اتصال دهنده های لیگنوسلولزی نانومتری بر ویژگی های مقاومتی و حرارتی را نشان دادند. بدین ترتیب نانولیگنوسلولز بر خواص فیزیکی و مکانیکی تاثیر بیشتری نسبت به اتصال دهنده نانوسلولز در هر دو طبقه ابعادی داشتند. همچنین در خصوص ویژگی های حرارتی اتصال دهنده نانولیگنوسلولز نتایج بهتری را در بریکت های سوختی نشان داد. در مجموع، نانولیگنوسلولز را می توان اتصال دهنده مناسب تری معرفی کرد؛ چراکه هزینه های تولید آن در مقایسه با نانوسلولز کمتر و ارزش حرارتی بریکت حاصل به دلیل وجود لیگنین در ترکیب آن بیشتر است. به طوری که در سطح استفاده 9 درصد مقاومت فشاری و ارزش حرارتی آن برای خرده باگاس و باگاس آسیاب شده به ترتیب N.mm 37/34،MJ/Kg  85/19 وN.mm  45/29،MJ/Kg  85/19 به دست آمد.
  کلیدواژگان: اتصال دهنده، باگاس، بریکت سوختی، نانوسلولز، نانولیگنوسلولز
|
 • ALI ASHRAFI, Yousef Erfanifard *, Farshad Amiraslani, Ali Darvishi Boloorani, Ali Jafar Mousivand Pages 275-278
  The present study aims to investigate the effects of industrial dusts on Zarandin forest covering section 3 of the Neka-Zalemrood Forestry Plan in the northern Hyrcanian forests by analyzing NDVI vegetation indices extracted from Landsat satellite imagery. To this end, in accordance with the position of the MODIS pixels, four 250 m pixels affected by industrial dust were identified near the dust center during field visits. The correlation coefficient between EVI and SPI with a 7 month lag was 0.15 and for NDVI with 8 month lag was 0.13. The p-value was not significant. The NDVI at different distances (from less than 800 m to more than 2000 m) of the pollution center during the years of access to Landsat images (1972-2017) showed a decreasing trend. Simple linear regression results of NDVI and time at different distances from the pollution center showed that the passage of time had an inverse correlation with NDVI in less than 800 m distance from the pollution center and its regression coefficient (R2) was 0.837. By increasing the distance from the pollution center, the NDVI variations decreased over time so that the explanation of the regression coefficient between time and NDVI reached zero in a distance more than 2000 m. Due to the small role of drought and quantitative changes of vegetation in the study area, it strengthened the role of industrial dust due to industrial activities in causing forest vegetation stress.
  Keywords: Hyrcanian forest, industrial dust, vegetation stress (tension), NDVI, Mazandaran cement plant
 • Somayeh Khajavi, Meghdad Jourgholami, Baris Majnounian Garagiz, Payam Moradpour * Pages 289-299
  Forest harvesting operations as heavy and dangerous work requires abnormal, uncomfortable working conditions, exposure to noise and vibration, which has adverse health consequences and may lead to illness and injury. Vascular abnormalities, such as the Rhinoceros or White Hand phenomenon (VWF), are known to be the most important, most dangerous, and most common effects of vibration. The purpose of this study was to determine the permissible time limit for vibration exposure during operator exposure to echomotor vibrations in evacuation of evergreen, poplar and alder trees (VWF) in Kheyrud Nowshahr training and research forest in Mazandaran province. Measurement of the time limit index of the governor indicated that the maximum exposure time (hour) for the operator during vibration was 2.59 hours for the whole tree. Therefore, maximal timing workers can partially prevent diseases and injuries caused by vibration motors. According to the results, since the amount of clock exposure the vibrator worker has in the bibliographic mode is higher and the prediction time of the white-handed disease in the rotor worker is greater, therefore, if one is in the binary phase Working two hours a day, evangelical worker has to work with saw for a maximum of 9.61 hours during the week, which is 14/34 hours for poplar and 18/01 for alder. Accordingly, the more hours an ohmicor worker was exposed to in one day and the more the ohmicorum's total vibration increased, the operator had to wait less time than the saw during the week to prevent white-handed disease (VWF).
  Keywords: ISO 5349, Vibrometer, bucking, logging
 • Mohammad Maghsodlonejad *, Amireslam Bonyad, Shaban Shataee Pages 301-311
  The increase in greenhouse gases results in climate changes and global warming and adversely affects the life on earth, while forests play a prominent role in carbon storage. The purpose of this study was to determine the most suitable allometric equations for estimating carbon storage in juniper species. For modeling, after examining the statistical results of quantitative characteristics (diameter at beast height, height and canopy area) of juniper trees and determination of amplitude of changes in breast height diameter, samples of leaf, branch, and trunk were collected from at least 3 trees in each class (total of 35 trees). The amount of carbon storage of leaf, branch, trunk and total trees was calculated in the laboratory. Allometric equations were obtained based on power, exponential and polynomial regression models. Coefficient of determination, standard deviation of fitted model, regression analysis, and normal distribution of residual values were used to validate the models. The results showed that the independent variables, diameter at beast height, crown surface and mean diameter of the crown produced equations with better modeling indices. Also, the power model (R2 = 0.96) and polynomials (R2 = 0.95) was more appropriate than the exponential model. The coefficient of explanation obtained from the regression models showed that these allometric equations are suitable for estimating carbon storage of juniper trees in the study area. The results also showed that each hectare of juniper forest stands was 4.42 tonnes and 13260 tonnes of carbon was stored by underground part of the juniper species in the whole study area. The highest amount of carbon storage is in the trunk and the lowest is in the leaf. The economic value of carbon storage by species was calculated as 25034880 Rials per hectare.
  Keywords: Allometric equations, Biomass, Chaharbagh Province of Golestan, Juniperus excels
 • Moslem Savari *, Zinab Asadi Pages 313-326
  The Zagros forests are one of the most valuable natural ecosystems that are endangered and destroyed every year for various reasons including fires, over-exploitation, grazing, etc. Solution for protecting it lies in the participation of community members in general and rural women in particular. In this regard, one of the related organizations in this field is forest conservation cooperatives, which has not received much attention in this field. Therefore, the present study was conducted with the aim of finding factors affecting rural women's membership in Zagros Forest Conservation Cooperatives in Lorestan province. The statistical population included all rural women over 15 years in Lorestan province (N= 231000). Sample size was calculated using Cochran sampling formula of 235 persons by proportional classification method (based on forest area). The results of the discriminant analysis showed that the seven variables of forest dependence, social trust, environmental concerns, conservation attitudes, self-efficacy, knowledge of forest issues and conservation attitudes had the most power in separating member and non-member groups in cooperatives. In summary, the discriminant function from these seven variables is able to accurately differentiate the studied women with 86.5% accuracy in membership and non-membership of forest conservation cooperatives.
  Keywords: Sustainable forest management, Deforestation, rural women, cooperatives, Environmental attitudes
 • Akbar Rostampour Haftkhani * Pages 327-338
  The aim of this study was to investigate flexural strengthening of screwed Glulam made with poplar (Populus alba). Polyurethane adhesive and screw were used for joining layers and applying pressure for manufacturing of three-layer glulam. The variables of this study were types of reinforcing (galvanized steel, aluminum sheet and glass fiber reinforcement polymer) and arrangements of reinforcing: No. 1 (bonded on the bottom (tension) side); No. 2 (bonded on the bottom and top (Tension and compression) side); No. 3 (bonded on the bottom, top and between two bottom layers); No. 4 (bonded on the bottom, top and among layers). Bending test was conducted by Instron according to ASTM D7341. The highest MOR (82.96 MPa) and MOE (1066.33 MPa) were both observed in Glulams reinforced by galvanized steel sheet with arrangement of No. 2 and the lowest MOR (57.82 MPa) and MOE (4397.33 MPa) were both related to Glulams reinforced by GFRP wrapped with arrangement of No. 1. MOR and MOE of control Glulams were 48.1 and 4330 MPa. The increasing percentage of MOR due to reinforcing by galvanized steel, aluminum sheet and GFRP Wrapped were 72.5, 57.8 and 42.6, respectively. The increasing percentages for MOE were 134.2, 57.6 and 28.4, respectively. Failure modes of Glulams changed from brittle to ductile by reinforcing resulted in improving of flexural behavior. The independent effect of types and arrangements of reinforcing on MOR and MOE and also the interaction of types and arrangements of reinforcing on MOE were statistically significant.
  Keywords: Flexural behavior reinforcement, Glued laminated timber (Glulam), Aluminum Sheet, Galvanized steel sheet, GFRP wrapped
 • Milad Asadi Shahabi, Saeed Reza Farrokhpayam *, Babak Nosrati Sheshkal, Rahim Mohebbi Gargari Pages 339-349
  This study aims to fabricate an eco-friendly wood plastic composite with poly (lactic acid) biodegradable matrix reinforced by wood flour and pulp fibers. Polylactic acid (PLA) samples were compared to the samples made from one of the most commonly used synthetic plastics, i.e. low density polyethylene to evaluate the results of this study. Besides, in order to achieve the best characteristics of the new composite, some effective factors such as the mixing percentage of the filler and matrix in four levels and the shape of the wood material in two levels of wood flour and pulp fibers were used as variables. Samples made of PLA and low density polyethylene were fabricated by flat press and by injection molding, respectively, according to ASTM standard. In this work, in addition to test the physical and mechanical properties, the morphological properties of the new product were studied by electron scanning microscopy. According to the results, the mechanical properties of all samples made of low density polyethylene and poly lactic acid increased with increasing content of paper fibers and wood flour and the highest mechanical strength was observed for samples containing low density polyethylene. The results of physical properties also showed that in all specimens, with a decrease in the content of wood flour and paper fibers, water absorption and thickness swelling were improved. In addition, samples made of low density polyethylene showed better physical properties than samples containing PLA polymer. Finally, by reviewing the results of this study and comparing the microscopic images of the samples, it can be concluded that the best mechanical and physical resistance are related to specimens made with low density polyethylene and wood flour.
  Keywords: Natural Polymer, Poly lactic acid, Wood-Plastic, Physico-mechanical properties
 • Rahim Mohebbi Gargari *, Vahid Moazami Pages 351-363
  Considering the high cost of the methodical construction of buildings and the use of engineered and safe materials; the structure such as gypsum board has been interested of experts in wood and construction industry. The reason is important features such as low production costs and high earthquake resistance. Moreover, it’s important to determine effective criteria for decision-making for the establishment of industrial units aimed of optimal use of raw materials, the production process and approaches to reduce costs and waste. To achieve this, paired comparative analysis method was selected and after initial studies, field surveys and interviews with experts, 5 main criteria and 32 important sub-criteria were identified. After that, the paired comparisons questionnaires were prepared and filled out by academics and a number of managers and experts in wood and construction industry. The results revealed that among the first level criteria, material and product, economic and financial criteria have the highest priorities, respectively. Besides, sub-criteria of ensuring the sustainable supply of gypsum resources, raw materials costs, background of the mineral composites, background of the construction industry, distance from the gypsum resources, content of the gypsum resources finally the amount of sale had the highest priorities, respectively.
  Keywords: Gypsum board, Paired comparisons method, Wood, building industry, Mineral composites
 • Ali Abyaz *, Elyas Afra, Ahmadreza Saraeyan Pages 365-376
  Converting biomass waste such as bagasse as an abundant lignocellulosic resource available for producing biofuels can be a viable alternative to fossil fuel and environmental pollutants. The purpose of the present study was to produce biofuel briquettes from two dimensional classes of shredded bagasse and grinded bagasse. Nanometer lignocellulose binders including nanolignocellulose (LCNF) and nanocellulose (CNF) at three levels of 3, 6 and 9% were used to enhance and improve the thermal and technical parameters. The briquettes were produced by cylinder and piston press at 150 MPa and 100 °C. The results showed a positive effect of nanometer lignocellulosic binders on the thermal and strength properties. Thus, nano-lignocellulose was more effective on the physical and mechanical properties of nanocellulose binder in both dimensional classes. Also, in terms of thermal properties of nano-lignocellulose binder, better results were obtained in biofuel briquettes. Consequently, nanolignocellulose may be a more suitable binder, since its production costs are lower than nanocellulose and the calorific value of briquette is higher due to the low lignin content in the compound. As a result, at 9% level of usage, calorific value and compressive strength of shredded and grinded bagasse were 34.37 N.mm, 19.85 MJ/Kg and 19.85 Nmm 29.45 MJ/Kg, respectively.
  Keywords: Bagasse, biofuel briquette, nanometer lignocellulosic binders