فهرست مطالب

 • سال هفدهم شماره 1 (پیاپی 62، بهار 1399)
 • تاریخ انتشار: 1399/01/01
 • تعداد عناوین: 15
|
 • تینا سادات معین الدینی، علی عبدی* صفحات 1-14
  یکی از دلایل ضعف در سیستم مدیریت فرودگاهی و یا عدم پاسخگویی ظرفیت بعضی از بخش های فرودگاه،  عدم ارزیابی میزان خدمت دهی بخش ها و عدم اطلاع از میزان رضایت مسافران در بخش های مختلف است. برای مدیریت صحیح نیازمند آگاهی از میزان رضایتمندی مسافران و همچنین مقایسه با استانداردهای فرودگاه کلاس-جهانی هست. با توجه به اینکه هدف از این تحقیق اولویت بندی المان های فرودگاه امام خمینی (ره) جهت ارتقاء به فرودگاه کلاس-جهانی است، ابتدا با استفاده از پیشنهاد دپارتمان ASQ1 و یاتا 26 المان تعیین می شوند، سپس به بررسی المان ها به سه روش بررسی برخی از المان ها بر اساس برداشت های محقق و مقایسه با محدودیت ها، بررسی برخی دیگر از المان ها بر اساس پرسشنامه ی نظرسنجی و با توجه به تجربیات مسافران، بررسی مابقی المان ها بر اساس مقایسه با فرودگاه های برتر جهان  پرداخته می شود و در آخر بر اساس المان های غیر قابل قبول پرسشنامه ی مقایسه زوجی به روش تحلیل سلسله مراتبی(AHP)2 طراحی و توسط مسافران پر می شود. پس از تحلیل اولویت بندی تمامی المان ها بدست می آید؛ که خدمات برای مسافران معلول و ناتوان و مدت زمان انتظار در بخشمحوطه کنترل بلیت و پذیرش بار با 7/11 درصد و 5/10 درصد دارای بیشترین اهمیت ها، و مراکز خرید و رستوران ها با 4/2درصد و 3 درصد دارای کمترین اهمیت ها و ارجحیت ها برای اصلاح است.
  کلیدواژگان: اولویت بندی، المان ها، کلاس-جهانی، تحلیل سلسله مراتبی (AHP)، فرودگاه
 • سیدروح الله معافی مدنی*، امین چوبدار، علیرضا عاملی صفحات 15-26

  ترک های خستگی یکی از رایج ترین خرابی ها در روسازی های آسفالتی هستند. از این رو عملکرد خستگی مخلوط های آسفالتی از مهم ترین پارامترهای طرح اختلاط و طرح سازه ای روسازی های آسفالتی به شمار می آید. که توجه نکردن به آن منجر به وجود ترک، شیارشدگی و شکست رویه آسفالتی می شود. در این تحقیق از آزمایش تیر خستگی برای پیش بینی رفتار خستگی مخلوط آسفالتی حاوی سرباره فولادی یا استفاده از آزمایش تیر خستگی با بارگذاری 4 نقطه ای در حالت کرنش ثابت در دو سطح کرنش 600 و 800 میکرو استرین با موج نیمه سینوسی و فرکانس 10 هرتز، انجام گردید. در این پروژه سربار جایگزین سنگدانه های درشت دانه، ریزدانه و تمامی سنگدانه ها شد. در مقایسه ای که انجام شد، مشاهده گردید که مخلوط های سرباره ای عموما عمر خستگی بیشتری نسبت به مخلوط های شاهد هستند و مخلوط حاوی ریزدانه سرباره ای دارای بیشترین عمر خستگی می باشد.

  کلیدواژگان: سرباره فولاد، خستگی، آزمایش خمشی 4 نقطه ای، مدول برجهندگی، سختی، انرژی تلف شده
 • حسین نظم فر*، علی عشقی چهاربرج، سعید علوی صفحات 27-46
  هدف از این مطالعه ارزیابیرقابت پذیری گردشگری کشورهای خاورمیانه به لحاظ برخورداری از زیرساخت های حمل ونقل هوایی، زمینی و بندریو خدمات گردشگری است. این ارزیابی در دو مرحله انجام شده است. اول، امتیاز کشورها به طور جداگانه در هر زیرساخت با استفاده از مدل پرومته محاسبه شده است. دوم، وضعیت کلی کشورها محاسبه و امتیازات بدست آمده در سال 2015 و 2017 مقایسه شده است. یافته هایتحقیق نشان داد که زیرساخت های زمینی و بندری به نسبت زیرساخت حمل ونقل هوایی و زیرساخت خدمات گردشگری در بین کشورهای خاورمیانه از وضعیت بهتری برخوردار است. همچنین یافته ها حاکی از آن دارد کهبه جز کشور قبرس همه کشورهای مورد مطالعه روند رو به بالایی در توسعه زیرساخت های حمل و نقل گردشگری به نسبت سال 2015 داشته اند با این حال تنها کشورهای امارات متحده عربی، ترکیه، عربستان سعودی و قطر از وضعیت مطلوبی برخوردارند. کشور امارات متحده عربی در هر دو دوره در صدر کشورهای بهره مند از زیرساخت حمل و نقلگردشگری خاورمیانه قرار داشته است. خروجی این پژوهش می تواند راهبردی برای برنامه ریزان توسعه گردشگری در کشورهای خاورمیانه و به ویژه ایران ارایه دهد.
  کلیدواژگان: گردشگری، زیرساخت حمل و نقل، خاورمیانه، پرومته
 • امین فرج اللهی، محمد رضا احدی*، عباسعلی طایفی نصرآبادی صفحات 47-60

  کی از مهمترین اهداف یک سیستم مدیریت روسازی، تعیین اولویتها و زمان بهینه برای تعمیرات، از طریق پیشبینی وضعیت روسازی است. در واقع هدف سیستم مدیریت روسازی PMS ، ترمیم و نگهداری در مراحل نخستین خرابی و صرفه جویی در هزینه هاست. از این رو در این پژوهش به منظور تعیین شاخص وضعیت روسازی PCI ، دو مدل رگرسیون خطی چندگانه و شبکه عصبی انتشار برگشتی را برازش داده و قدرت تخمین آنها مقایسه گردید. در این راستا خرابی ای سه آزادراه کربلا، پل زال و تهران – قم مورد بررسی قرار گرفته، تا بدین وسیله بتوان روش مناسب برای پیشبینی شاخص وضعیت روسازی، به منظور شناسایی بهینهترین زمان تعمیر و نگهداری در جهت کاهش هزینه های آن، شناسایی گردد. برای دستیابی به هدف مورد نظر برای ارزیابی قطعات واحدهای نمونه از نرم افزارهای Micropaver و برای ساخت مدلها از نرم افزار MATLAB و SPSS استفاده گردید. به منظور برداشت خرابی های واحدهای نمونه به فواصل 100 متر و قطعات به فواصل 500 از این مسیر برداشت شد . متغیرهای مورد بررسی در تحلیل مدلها شامل: طول عمر قطعه در زمان بازرسی ماه، عرض واحد نمونه، متوسط AADT در طول عمر قطعه، متوسط درصد وسا لی هینقل یسنگ ن در طول عمر قطعه یشیب ، نه دما در طول عمر قطعه در سال 1396 ،یکم نه دما در طول عمر قطعه در سال 1396 و ضخامت روسازی سانتیمتر میباشد. بر اساس نتایج به دست آمده میزان عملکرد مدل شبکه عصبی بر اساس شاخص میانگین مربعات خطا MSE و همچنین شاخص R 2 که به ترتیب برابر است با 95,0 و 87,0 میباشد که در مقایسه با مدل رگرسیون خطی چندگانه 139,0 دارای اعتبارسنجی بیشتری جهت پیش بینی وضعیت آینده روسازی میباشد. علاوه بر آن با توجه به مدل شبکه عصبی میتوان دریافت طول عمر قطعه بیشترین اهمیت را در ساخت شبکه عصبی داشته 55,0 و پس از آن بیشینه دما 122,0 و درصد وسایل نقلیه سنگین 120,0 متغیرهای مهم بعدی در پیشبینی وضعیت روسازی راه ها میباشد.

  کلیدواژگان: شاخص وضعیت روسازی، پیش بینی، شبکه عصبی، خرابی
 • اصغر نصر، محمد مهدی ناصری طاهری*، مجید شهروی صفحات 61-70
  در این مقاله با مدلسازی بوژی CCDZC42در واگن های نسل اولمتروی تهران ، به بررسی رفتار دینامیکی  این بوژی بر روی خط مستقیم پرداخته شده است . شبیه سازی دینامیکی در نرم افزار (Universal Mechanism) انجام شده است . در ابتدا با شبیه سازی قطعات مختلف بوژی در نرم افزار مدل سازی سه بعدی ، ممان اینرسی ادوات بوژی و جرم های مختلف قسمت های بوژی به دست آمده است و سپس بوژی به طور کامل در نرم افزار گرافیکی مونتاژ شده است . در شبیه سازی دینامیکی واگن مترو ،شبیه سازی سیستم تعلیق اولیه و ثانویه با توجه به تفاوت این دو سیستم تعلیق اولیه و ثانویه این  واگن نسبت به واگن های معمول که از فنر های لول بهره می برند ، نیاز به شبیه سازی دقیقی دارند . سپس با وارد کردن قطعات به نرم افزار دینامیکی مدل واگن و بوژی تکمیل شده است و سپس اقدام به به دست آوردن سرعت بحرانی واگن و شتاب های عمودی بدنه شده است. با توجه به تفاوت سیستم تعلیق ثانویه به کار رفته در این ناوگان در انتها اقدام به شبیه سازی سیستم تعلیق فنر هوایی و سپس ارزیابی نیروهای دینامیکی واگن و شتاب های خروجی اعمال شده بر بدنه صورت گرفته است . در انتها اندیس راحتی سفر واگن مترو تهران به دست آورده شده است . با توجه به روش های مختلف به دست آوردن معیار راحتی سفردر واگن های مسافری مقدار اندیس راحتی سفر به دست آمده از شبیه سازی دینامیکی  با مقادیر مجاز موجود مقایسه شده است .
  کلیدواژگان: بوژی، مترو، واگن، هانتینگ
 • توحید حیدرزاده* صفحات 71-82
  حمل ونقل جاده ای به عنوان یکی از عوامل تاثیرگذار بر رونق اقتصادی، از طریق جابجایی بار و مسافر، زمینه های امکان دسترسی به رفاه و تسهیلات ملی را افزایش می دهد. بنابراین، توجه به بخش حمل ونقل جاده ای کشور و شناخت وضعیت آن به لحاظ کمی و کیفی، در تصمیم گیری ها و برنامه ریزیها در سطوح مختلف کلان و خرد، اهمیت به سزایی دارد. هدف این پژوهش بررسی رابطه میان نیروی کار و رشد اقتصادی در بخش حمل ونقل جاده ای و برآورد تابع تولید در بخش حمل ونقل جاده ای کشور با استفاده از تابع تولید ترانسلوگ طی دوره زمانی 94-1353 می باشد. نتایج نشان می دهد که اگر نهاده موجودی سرمایه  یک درصد افزایش یابد، ارزش افزوده بخش حمل ونقل جاده ای به میزان 17/0 درصد افزایش خواهد یافت. کشش جزئی نهاده نیروی کار54/0 می باشد که نشان می دهد که افزایش یک درصدی در نیروی کار بخش حمل ونقل جاده ای، ارزش افزوده بخش حمل ونقل جاده ای  به میزان 54/0 درصد رشد خواهد نمود. یکی دیگر از متغیرهای اثرگذار بر عوامل تولید در بخش حمل و نقل جاده ای انرژی می باشد که اثر مثبتی دارد و میزان اثرگذاری آن 22/0 بوده که حاکی از آن است که افزایش یک درصدی در مصرف انرژی این بخش، ارزش افزوده بخش حمل ونقل جاده ای 22/0درصد رشد خواهد کرد.
  کلیدواژگان: تابع تولید، حمل ونقل جاده ای، تابع تولید ترانسلوگ، بردارهای هم انباشتگی
 • امین چوبدار، علیرضا عاملی* صفحات 83-102
  مصالح سنگی درشت دانه ساختار اصلی مخلو ط های آسفالتی SMA را تشکیل می دهند. ایجاد قفل و بست و اتصال مناسب بین مصالح سنگی درشت دانه که با انتخاب نوع دانه بندی، نوع و درصد مناسب الیاف، قیر و مصالح سنگی صورت می گیرد، عامل تعیین کننده ای در افزایش مقاومت شیارافتادگی این مخلوط است. به منظور تثبیت مخلو ط های آسفالتی SMA از الیاف یا اصلاح کننده های پلیمری استفاده می شود. متداول ترین افزودنی پلیمری مورد استفاده در مخلوط های SMA ، SBS است که نیاز به فرایند سخت و هزینه بری برای اختلاط با قیر و مصالح سنگی دارد. در این تحقیق به بررسی یکی از افزودنی های بکار رفته در آسفالت نیمه گرم به نام ساسوبیت  به عنوان جایگزین برای SBS در مخلوط های با استخوان بندی سنگدانه ای پرداخته شده است.  بدین منظور ویژگی های قیر و خواص مقاومتی مخلوط های حاوی درصدهای مختلف این افزودنی با انجام آزمایش های مورد نیاز از جمله نقطه نرمی قیر، ویسکوزیته قیر، مدول برجهندگی و کشش غیر مستقیم مخلوط و در نهایت آزمایش خزش برای ارزیابی مخلوط در برابر شیارافتادگی بررسی شد. نتایج حاصل از آزمایش ها نشان داد که مخلوط های حاوی ساسوبیت می تواند جایگزین مناسبی برای مخلوط های حاوی پلیمر SBS باشد.  همچنین استفاده از تکنولوژی آسفالت نیمه گرم، علاوه بر مزایای فنی، باعث کاهش هزینه های تولید و تراکم و همچنین کاهش انتشار گازهای مضر می گردد.
  کلیدواژگان: مخلوط آسفالتی SMA، مقاومت شیار افتادگی، آسفالت نیمه گرم، SBS، ساسوبیت، الیاف
 • محسن پورسید آقایی*، محسن امیربیگی صفحات 103-126

  مدیریت پورتفولیوی پروژه ها روشی مطمئن است که سازمان ها به کار می بندند تا منابع کمیاب خود را با بیشترین ارزش خروجی ممکن به کار گیرند و باعث حرکت سازمان به سمت اهداف استراتژیک خود شوند. یکی از مهمترین مباحثی که در مدیریت پورتفولیوی پروژه ها مطرح است تشکیل پورتفولیوی بهینه برای پروژه ها است. انتخاب صحیح پروژه های پورتفولیو متضمن حسن عملکرد مدیریت پورتفولیوی پروژه است و هر چه این ترکیب مناسب تر و اصلح انتخاب شود تحقق ماموریت سازمان محتمل تر خواهد بود. بخش های مختلف شرکت راه آهن ج.ا.ا. برای تحصیل اهداف استراتژیک در افق 1400 باید سرمایه گذاری های خویش را انتخاب و مدیریت کنند و پروژه های خود را به صورت عاقلانه انتخاب و اجرا نمایند، یکی از بخش های مهم راه آهن ج.ا.ا. بخش ارتباطات و علائم الکتریکی است که حدود 120 پروژه در این بخش تعریف شده است. در این مقاله یک مدل دو هدفه برای انتخاب بهینه پورتفولیوی پروژه ها بر اساس اهداف استراتژیک، هزینه و زمان ارایه شده است به گونه ای که حل این مدل ها باعث به دست آوردن ترکیبی مناسب از پروژه ها برای دستیابی حداکثری به اهداف استراتژیک با حداقل هزینه در افق زمانی تعیین شده، می شود. با پیاده سازی مدل ارایه شده در این مقاله، برای پروژه های این بخش از راه آهن، 81 پروژه از مجموع 120 پروژه تعریف شده برای اجرا تا افق 1400 به گونه ای انتخاب و زمانبندی شدند که نخست بیشترین ارزش را با توجه به اهداف استراتژیک راه آهن ج.ا.ا. تا افق زمانی تعیین شده داشته باشند و در ثانی حداقل هزینه را برای این بخش از راه آهن فراهم آورند.

  کلیدواژگان: انتخاب پورتفولیوی پروژه ها، اهداف استراتژیک، زمانبندی پروژه ها، مدل ریاضی، محدودیت منابع
 • مصطفی شفاعتی، امین میرزا بروجردیان* صفحات 127-142

  توجه به عوامل موثر در ایمنی عابران پیاده یکی از مهمترین مولفه های مطالعات ایمنی شبکه حمل و نقل درون شهری محسوب می شود. تقاطعات بدون چراغ، به دلیل ایجاد موقعیت های تداخلی مختلف بین وسیله نقلیه و عابران پیاده همیشه به عنوان یک مکان با ریسک بالای برخورد باید مورد مطالعه قرار گیرند. در این تحقیق متغیرهای مختلف ایمنی عابران پیاده بر اساس شاخص زمان پس از تخطی در تقاطع بدون چراغ اثرسنجی شده است. ارزیابی مورد نظر با استفاده از مدلسازی رگرسیون خطی انجام شده است. برای این منظور از اطلاعات تردد تقاطع بدون چراغ خیابان های وصال شیرازی و بزرگمهر در تهران استفاده شده است. نتایج این تحقیق نشان داد متغیرهای نوع وسیله یعنی تاکسی بودن با ضریب 08/0- و توقف غیر معمول عابران پیاده با ضریب 38/0 با درصد قابلیت اعتماد 95 درصد در شاخص زمان پس از تخطی تاثیر دارند. همچنین، تعداد عابران پیاده و وجود تداخل قبلی برای وسیله نقلیه پیش از تداخل با عابر به ترتیب با ضرائب 04/0 و 05/0- با درصد قابلیت اعتماد 90 درصد از مهمترین متغیرها محسوب می شوند.

  کلیدواژگان: ایمنی عابرپیاده، تقاطع بدون چراغ، تداخل عابر، وسیله نقلیه، شاخص زمان پس از تخطی
 • منصور فخری، ابر اهیم شاه ابراهیمی، سید فرهاد چاوشیان نائینی* صفحات 143-156
  امروزه گسترش به کارگیری قیرهای اصلاح شده در روسازی موجب شده است تا خواص مخلوط ازجمله عملکرد خستگی بهبود یابد. در کنار اثر این افزودنی ها، پدیده ای به نام خودترمیمی آسفالت نیز منجر به افزایش عمر خستگی مخلوط می گردد. ازآنجاکه تاکنون تحقیقات گسترده ای بر روی اثر خودترمیمی صورت نگرفته است، در طراحی ها معمولا عمر خستگی کمتر از ظرفیت مخلوط در نظر گرفته می شود و این اقدام، علاوه بر اضافه شدن هزینه، عملکرد مخلوط در دمای بالا را تحت تاثیر قرار می دهد. در این پژوهش مخلوط های آسفالتی اصلاح شده با پودر لاستیک، استایرن بوتادین رابر، استایرن بوتادین استایرن و پلی اتیلن در دو دسته مقدار قیر و فضای خالی یکسان تهیه شده و تحت آزمایش خستگی تیر چهار نقطه ای قرار گرفتند. نتایج نشان داد که پلیمر الاستومر SBR با افزایش خاصیت الاستیکی قیر بیشترین قابلیت بازیابی (85 درصد) را برای نمونه های آسفالتی فراهم آورده است. پس ازآن پلیمر SBS با ایجاد 60 درصد قابلیت بازیابی دارای بیشترین عمر خستگی می باشد.
  کلیدواژگان: خستگی، خودترمیمی، قیر اصلاح شده، مخلوط آسفالتی گرم
 • مهدی دزفولی نژاد*، محسن آخوند صفحات 157-176

  روسازی راه ها همواره تحت تاثیر عواملی متعددی دچار خرابی می شوند، از این رو سازمان های بهره بردار راه به طور سالانه، پروژه هایی را جهت مرمت و اصلاح این خرابی ها تعریف می کنند که اجرای آن ها نیازمند تامین آسفالت از کارخانه آسفالت های در دسترس می باشد. کارخانه آسفالت مطلوب جهت تامین آسفالت مورد نیاز هر پروژه علاوه بر نزدیکی به محل پروژه می بایست ظرفیت تولید خالی متناسب با میزان تقاضا آن پروژه را داشته باشد ، دوری کارخانه از محل پروژه موجب افزایش هزینه حمل و به تبع آن افزایش هزینه اجرا و عدم ظرفیت تولید خالی موجب تاخیر در تحویل آسفالت و افزایش زمان پروژه می گردد. یک سیستم متمرکز و یکپارچه برنامه ریزی تولید و توزیع برای کارخانه های مختلف می تواند بهینه ترین توازن را بین تقاضا و ظرفیت تولید کارخانه های مختلف تامین کننده، ایجاد نماید. این مقاله یک مدل برنامه ریزی یکپارچه تولید و توزیع آسفالت (بیتا) برای کارخانه های مختلف آسفالت ارائه کرده است که به اختصار مدل بهینه سازی بیتا نامیده می شود، در این مدل پارامتر های ، میزان آسفالت مورد نیاز هر پروژه (Dai)، ظرفیت تولید هر یک از کارخانه های آسفالت (Capj)، فواصل حمل بین کارخانه و محل پروژه (dtij)، هزینه های حمل در مسیر های مختلف (Ctij)  و هزینه فروش آسفالت هر کارخانه به هر پروژه (Cpij)  به عنوان ورودی به مدل ارائه شده، سپس مدل در نرم افزار بهینه سازی  GAMS کد نویسی شده و متغیر میزان آسفالت تخصیص یافته از هر کارخانه به هریک از پروژه ها در هر دوره زمانی (Xijt)، به عنوان خروجی مدل با استفاده از Solver CPLEX محاسبه می شود. در انتهای مقاله نیز جهت بیان نحوه استفاده از این مدل، یک مثال کاربردی در خصوص یکپارچه سازی برنامه ریزی تولید و توزیع  بین20 کارخانه آسفالت و 15 محل نیازمند آسفالت  در استان خوزستان  در طول یک سال اریه شده است.

  کلیدواژگان: برنامه ریزی تولید، کارخانه آسفالت، بهینه سازی، مرمت روسازی راه
 • ناصر صفایی*، مرتضی عباسی، مجید عباسی صفحات 177-184
  افزایش نرخ رشد صنعت حمل و نقل کانتینری در دهه های اخیر و پیش بینی ادامه روند این رشد در سالیان آتی، نشان دهنده اهمیت حمل و نقل کانتینری و نقش کلیدی کانتینرها در حمل و نقل دریایی است. با ورود کانتینر به عرصه حمل و نقل کالا، این حوزه دچار تحول عظیمی شده است. اما تا به امروز همچنان مشکل عدم توازن بین ورودی و خروجی کانتینر به بنادر پا بر جاست. این ناهماهنگی بین واردات و صادرات کالا، معضلی به نام کانتینر خالی را به وجود آورده است.دراین مقاله به بررسی مساله تغییر موقعیت کانتینر خالی در شرایط عدم قطعیت، پرداخته شده است. از رویکرد استوار سناریویی مبتنی بر اثر ریسک ادغام، به منظور مد ل سازی عدم قطعیت برخی از پارامترهای مساله، تحت سناریوهای مختلف استفاده شده است.در نهایت نتایج محاسباتی حاصل نشان دهنده عملکرد مناسب مدل پیشنهادی تحت شرایط عدم قطعیت و اهمیت استفاده از رویکرد استوار در حل مساله تغییر موقعیت کانتینر خالی است.
  کلیدواژگان: تغییر موقعیت کانتینر، حمل و نقل دریایی، عدم قطعیت
 • علیرضا ماهپور*، ابراهیم شاه ابراهیمی صفحات 185-194

  بررسی عوامل موثر در انتخاب های سفرهای درون شهری از موضوعات مهم در برنامه ریزی شهری است. تا کنون رفتار سفر بزرگسالان با اهداف مختلف، به طور گسترده توسط برنامه ریزان حمل و نقل و پژوهشگران شهری بررسی شده و مدل های مفهومی زیادی به این دلیل توسعه یافته است اما به سفرهای تحصیلی دانش آموزان توجه کمتری شده است. از طرفی، اخیرا مطالعاتی در انتخاب وسیله سفر برای دانش آموزان در کلان شهرهایی همچون تهران و مشهد صورت پذیرفته است ولی برای شهرهای میانی که جمعیت کمتر و بافت سنتی تری دارند، کمتر مورد توجه قرار گرفته است. در این پژوهش به بررسی عوامل موثر در انتخاب وسیله برای سفرهای تحصیلی دانش آموزان برای شهر میانی بزرگ (اردبیل) پرداخته شده است. بر پایه سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال 1395 جمعیت شهر اردبیل 529374 نفر در قالب 158627 خانوار بوده است که 8/14 این جمعیت بین 7 الی 13 سال (کلاس اول تا ششم) هستند به طوری که 64/7 درصد پسران و 17/7 درصد دختران هستند. در این راستا داده های سفر دانش آموزان با پرسشگری گردآوری شد. در این پرسشگری 600 پرسشنامه توزیع شده تعداد 496 پرسشنامه بازگشت از بین آن ها 411 پرسشنامه قابل استفاده بودند. پس از تحلیل اولیه داده، با به کارگیری مدل لوجیت چندگانه با تجزیه ضریب تصادفی به مدل سازی انتخاب شیوه ی سفرهای تحصیلی دانش آموزان شهر اردبیل پرداخته شد. نتایج مطالعات نشان می دهد که، ویژگی های اقتصادی- اجتماعی خانوار والدین تاثیر قابل توجهی در شیوه انتخاب وسیله سفر دانش آموزان دارد.

  کلیدواژگان: مدل رفتاری، دانش آموزان، پیاده روی، شهرهای میانی، اردبیل
 • سیده معصومه صداقی، سامان زارع، هدا فصیحی* صفحات 195-206

  در طول دهه های پیشین با توجه به رشد و توسعه بنادر بزرگ در سطح کشور، بنادر کوچک نقش خود را در سطح منطقه ای و ملی از دست داده و به یک بندر محلی تبدیل شده اند. این درحالی است که این بنادر با توجه به پتانسیل های خاص خود می توانند به عنوان جزیی از کل به سازمان بنادر و دریانوردی کشور در تحقق چشم اندازهای آن کمک نمایند. ایده شبکه سازی بنادر از ایده های نسبتا نوینی است که در سالهای اخیر مورد توجه کشورهای پیشرو در حمل و نقل دریایی قرار گرفته است. در رویکرد شبکه سازی، بنادر کوچک و بزرگ می توانند در قالب خوشه های عملکردی ایفای نقش نمایند. هر یک از بنادر به عنوان یک گره عملکردی در یک شبکه بزرگتر به عنوان جزیی از کل در راستای تحقق اهداف و چشم اندازهای کلان عمل می نمایند. در این پژوهش، تمرکز بر بنادر استان خوزستان شامل بنادر امام خمینی، آبادان، خرمشهر، اروندکنار، چویبده، شادگان و سجافی می باشد.  ابتدا معیارهای ارزیابی بنادر در دو رویکرد کالبدی و اقتصادی، حمل و نقل چندوجهی و زیرساختی، به روش دلفی تعیین شده، سپس ویژگی های مد نظر هر یک از بنادر بر اساس شاخص های تعیین شده و با جزییات معرفی و تشریح می شوند. بر این اساس هر یک از بنادر با استفاده از روش ارزش گذاری، در سه سطح طبقه بندی شده است. در نهایت با تکیه بر الگوهای شبکه سازی، بهترین شبکه ارتباطی بنادر کوچک استان خوزستان ارایه شده است. </em>

  کلیدواژگان: الگوهای شبکه سازی بنادر، بنادر استان خوزستان، بنادر تجاری
 • فرهاد احمدزادگان، علیرضا سرکار* صفحات 207-217

  هدف اصلی این پژوهش کاهش دمای تولید و اجرای مخلوط آسفالت ماستیک درشت دانه بهمراه بهبود خصوصیات عملکردی آن می باشد.کاهش پتانسیل شیارشدگی مهم ترین ویژگی مکانیکی مخلوط آسفالت ماستیک درشت دانه می باشد. لذا، جهت دست یابی به این هدف تاثیرات نانو زیولیت و گرانول زیولیت بر نتایج آزمایش های مقاومت کششی غیرمستقیم (ITS)، حساسیت رطوبتی (TSR) و آزمایش ویلتراک (Wheel Track) مورد ارزیابی قرار گرفت. زیولیت ها موارد مصرف متفاوتی در صنایع مختلف دارند و به طورمعمول در آسفالت های نیمه گرم جهت کاهش ویسکوزیته و درنتیجه دمای ساخت مورد استفاده قرار می گیرند. نتایج آزمایش ها نشان داد که استفاده از این مواد موجب کاهش پتانسیل شیارشدگی به خصوص در نمونه های ساخته شده با نانو زیولیت می گردد. مشاهده شد در حالی که افزودن نانو زیولیت موجب افزایش مقاومت کششی غیرمستقیم خشک می گردد، گرانول زیولیت منجر به کاهش کشش غیر مستقیم در نمونه های تر و خشک می شود. به طور کلی افزایش درصد نانو و گرانول زیولیت ، منجربه کاهش حساسیت رطوبتی نمونه ها در محدوده حداقل مقدار قابل قبول آیین نامه ای (75 درصد) می گردد.

  کلیدواژگان: آسفالت ماستیک درشت دانه، آسفالت نیمه گرم، گرانول زئولیت، نانو زئولیت
|
 • Tina Sadat Moeinedini, Ali Abdi * Pages 1-14
  One of the main reasons for weaknesses in the airport management system or failure in capacity of some parts of the airport is the inability to assess the level of service of those parts, and the lack of information about satisfaction level of passengers from different departments. For proper management requires awareness of the satisfaction of passengers and comparing this information with the standards of world-class airports. The elements were chosen based on Airport Service Quality Department and IATA suggestion at the first. Then there is 3ways to evaluate the elements, evaluate some of them based on authors finding and compare to limited, some of them based on questionnaire according to passengers travel experience, and the rest of the elements, a paired comparison questionnaire based on analytic hierarchy process method is designed. after analysis, prioritization of all the elements are done; so Facilities for disabled passengers and waiting time in check-in control area have the highest importance with 11.7% and 10.5%, and shopping centers and restaurants with 2.4% and 3% have the least importance for future reform.
  Keywords: Prioritizing, elements, World-Class, Analytic Hierarchy process (AHP) method, Airport
 • Seyed Rohalah Moafimadani *, Amin Choubdar, Alireza Ameli Pages 15-26

  Fatigue cracking is one of the most common damages in asphalt pavements. Hence, fatigue performance of asphalt mixtures is one of the most important parameters of the mixing design and structural design of pavements which ignoring it, leads to the existence of crack, rutting, and failure of the asphalt procedure. in this study, fatigue shot test was carried out to predict the fatigue behavior of mixtures containing steel slag or fatigue beam test using four - point loading in the constant strain mode at two levels of strain 600 and 800 micro strain, with a sinusoidal wave and frequency of 10 Hz. in this project, the addition of coarse and fine aggregates of coarse aggregate, fine - grained and all of aggregates was observed in the comparison that steel slag mixtures generally have more fatigue life than the observed mixtures, and the mixture containing fine steel slag aggregates have the highest fatigue life.

  Keywords: steel slag, fatigue, Four point beam fatigue test, Resilient Modulus, stiffness, Dissipated energy
 • Hussein Nzmfr *, Ali Eshghei, Saide Alavi Pages 27-46
  The purpose of this study assessing the competitiveness of tourism in the Middle East Due to the Air transport infrastructure, land and port and tourism services. This assessment is done in two steps. First, country scores are calculated separately in each infrastructure using the Promethee model. Second, the overall situation of countries is calculated and the rates achieved in 2015 and 2017 are compared. The research findings showed the land and port infrastructure is better than the infrastructure of the air transportation and tourism services infrastructure in the Middle East. The findings also suggest that Except for Cyprus, all of the studied countries have had a steady upward trend in the development of transport infrastructure and tourism in comparison to 2015. However, only the United Arab Emirates, Turkey, Saudi Arabia and Qatar are in a good position. The United Arab Emirates has been at the forefront of the Middle East Transport and Tourism Infrastructure for both. The output of this research can provide a strategy for tourism development planners in the Middle East and especially Iran.
 • Amin Farajollahi, Mohammad Reza Ahadi *, Abbasali Tayefi Nasrabadi Pages 47-60

  One of the most important goals of a pavement management system is determination of optimal priorities and time for repairs, through prediction of pavement status. In fact, the purpose of the PMS system is to repair and maintain the early stages of cost savings and savings. . Therefore, in this study, in order to determine the Pavement Condition Index (PCI), two linear regression models and back propagation neural network models were fitted and their power estimates were compared.  In this regard, the damages of three freeways of Karbala, Paul Zal and Tehran - Qom have been studied to identify the appropriate method for predicting pavement status index in order to identify the optimal maintenance time to reduce its costs. . Micropaver software and MATLAB and SPSS software were used for modeling and evaluation of components. This track was sampled in order to capture the failure of sample units at 100 m intervals and parts at 500 m intervals. The variables considered in the model analysis included: segment lifetime at inspection time (month), unit width, average AADT at segment lifetime, average percentage of heavy vehicles at segment lifetime, maximum temperature at segment lifetime in 1396, minimum Temperature is the lifetime of the piece in 1396 and the thickness of the pavement (cm). . The results show that the performance of neural network model based on mean square error index (MSE) as well as R2 index is 0.95 and 0.87, respectively, which is more valid than the multiple linear regression model (0.139). The future is paved. In addition, according to the neural network model, the lifetime of the segment can be most important in neural network construction (0.55) and then maximum temperature (0.122) and percentage of heavy vehicles (0.120) are the next important variables in predicting pavement status of roads.

  Keywords: Pavement Condition Index, prediction, Neural Network, Damage
 • Asghar Nasr, Mohammad Mahdi Naseri Taheri *, Majid Shahravi Pages 61-70
  In this article with simulation of Tehran subway second type rolling stock, dynamic performance of this train has been studied. Dynamic simulation of Tehran subway has been simulated in UM (universal mechanism) package. At first train bogie parts has been drawn in 3D software package Solid works and moment of inertia and mass of each part has been extracted. In Solid works software the bogie part has been attached and complete model of bogie imported to Dynamic simulation software. In Dynamic simulation of Tehran subway rolling stock, primary and secondary suspensions were differ from conventional bogies that has been used in Iranian railway and simulation should be done exactly. After this work dynamic simulation has been done for hunting speed of wagon and acceleration of wagon body has been obtained in vertical and lateral directions. with the result that has been extracted from dynamic performance of train, the effect of hunting speed on lateral wheelset lateral displacement and angle of attack in left wheel of first wheelset has been comprised .ride index criteria for calculation of Tehran subway has been explained .for simulation of train, track irregularity inputted in UM software for ride index has been calculated in lateral and vertical directions. According to secondary suspension of Tehran subway train body acceleration and ride comfort of this train simulated. According to ride comfort result of this train , the result of Tehran subway rolling stock has been compared with standard value .
  Keywords: subway, wagon, bogie, hunting
 • Tohid Heidarzadeh * Pages 71-82
  Road transport as one of the factors of affecting economic, Displacement of goods and passengers, areas of access to facilities and national welfare increases and Investment in this sector as a key factor, determining a critical role in the road transport sector is growing. Therefore, the transitional capital of the department of road transport and the changes is important in this section and Understanding of the quantitative and qualitative, decision-making and planning in the road transport sector in the macro and micro levels, is important. The objective of this paper is Estimate of production function in the Iran's road transport sector using Translog production function during years of 1974-2011. The results show that if a percent Capital stockIncrease, the value added of road transport will grow 0.17 percent. Partial elasticity ofLabor is 0.54 that show increasing a percent in labor of road transport increased value added of road transport to 0.54. Another effective variables on factors of production in the Iran's road transport sector is energy consumption that has a positive impact and the effect is 0.22 that Show increasing a percent in energy consumption of this sector, increased value added of road transport to 0.22
  Keywords: Production Function, Road Transportation, Translog production function, co integration vectors
 • Amin Choubdar, Alireza Ameli * Pages 83-102
  This paper aims to evaluate the effects of Bentonite on various properties of hot mix asphalt (HMA). The Bitumen was modified with 10%, 15%, 20%, 25% and 30% Bentonite by weight of Bitumen as modifier. In this study the mechanical properties and performance characteristics of modified asphalt concrete were evaluated through various laboratory tests, such as Marshall Stability, resilient modulus, moisture susceptibility, permanent deformation. The performance characteristics evaluated in this study included permanent deformation test and rutting resistance. The test methods used in this evaluation were the dynamic creep test and wheel tracking tests. The results demonstrated that the use of Bentoite can enhance Marshall Stability, resilient modulus, tensile strength, resistance to moisture damage and resistance to permanent deformation of mixtures. The mixtures also showed good resistance to permanent deformation evaluated by means of wheel tracking tests.
  Keywords: modified Asphalt binder, Bentonite, Performance characteristics, Moisture susceptibility, Mechanical properties, Asphalt Mixture
 • Mohsen Pourseyed Aghaee *, Mohsen Amirbeigi Pages 103-126

  Creating an optimal portfolio for projects is one of the main issues discussed in the projects portfolio management. Selecting the right portfolio projects guarantees the excellent performance of the project portfolio management and the organization mission achievement becomes more probable if this combination is chosen more suitably. A bi-objective model is proposed in this research based on the strategic goals, cost and the time for the optimal selection of the projects portfolio which, by being solved, leads to obtaining a suitable combination of the projects for achieving the maximum value of strategic goals with the minimum cost in the determined time horizon. Different sections of the Iran Railways Company should select and manage their investment for achieving the strategic goals in the 2021 horizon and wisely choose and execute their projects, one of the most important sections of the Iran Railways Company is the signaling and telecommunication section, in where 120 projects are defined. This model was implemented on 120 projects of the signaling and telecommunication section of the Iran Railways Company and after solving, 81 projects were chosen and scheduled in a way that the Iran railways Company will have the minimum distance with its strategic goals with the minimum cost until the end of 2021.

  Keywords: Projects portfolio selection, strategic goals, mathematical model, Projects Scheduling
 • Mostafa Shafaati, Amin Mirza Boroujerdian* Pages 127-142

  Paying attention to the effective causes of pedestrian safety is one of the components of urban transportation. Non-signalized intersections are considered a place with having high levels of risk because of happening many different conflict situations between vehicles and pedestrians. In this paper, the variables which are influential on the pedestrian safety based on the Post Encroachment Time are assessed. Such an assessing is done by linear regression models. For this purpose, the data was extracted observing a non-signalized intersection in Tehran called Vesal Shirazi-Bozorgmehr. The results demonstrate that the variables such as the vehicle, being a taxi and the pedestrians having unusual stops are effective in PET, having coefficients -0/08 and 0/38 respectively in 95 percent of reliability. Also, the number of pedestrians and vehicle's previous conflicts with other vehicles in the physical area of the intersection are effective, having coefficients equal to 0/04 and -0/05 respectively in 90 percent of reliability.

  Keywords: Pedestrian Safety, Non-signalized Intersections, conflicts between pedestrians vehicles, Post Encroachment Time
 • Mansour Fakhri, Ebrahim Hahebrahimia, Farhad Chavoshian Naini * Pages 143-156
  Today, modified bitumen is used in the asphalt pavement, extensively. This has improved the properties of the asphaltmixture, including fatigue failure performance. Beside of these additives effect, a phenomenon called asphalt self-healing also increases the fatigue life of the mixture. Since there has not been extensive research on effect of self-healing, design fatigue life is usually considered to be less than the capacity of the mixture, and this action, in addition to adding cost, affects high temperatures performance or in other words, rutting performance. In this study, modified mixtures containing crumb rubber , styrene-butadiene-rubber, styrene-butadiene-styrene and polyethylene polymers were prepared in two groups of same bitumen and same void ratio and subjected to four-point fatigue and rutting tests. Results showed that SBR elastomer polymer with increased bitumen elasticity provides the highest recovery capability (85%) for asphalt specimens. Subsequently, the SBS polymer has the highest fatigue life and 60% recovery capability.
  Keywords: fatigue, Self-healing, modified bitumen, Hot Mix Asphalt
 • Mehdi Dezfuli Nezhad *, Mohsen Akhound Pages 157-176

  This paper presents an "integrated asphalt production and distribution planning model” for asphalt plants. The General Algebraic Modeling System (GAMS) used to code this model, different types of input data, such as (Dai) amount of required asphalt for a project, (Capj) plants production capacity, (dtij) distance between plants and projects, (Ctij) transportation costs and (Cpij) asphalt price are used as input model data and most important output result of this model is (Xijt) " amount of asphalt planned to produce and distribute form each plants to each projects in each period of time" that computed using CPLEX Solver. At the end of this paper, a numerical example about asphalt production planning during one year for 20 plants and distribution between 15 construction sites in Khuzestan is given to illustrate how the proposed model can be used.

  Keywords: Production Planning, Asphalt Plant, optimization, Supply chain management
 • Nasser Safaie *, Morteza Abbasi, Majid Abbasi Pages 177-184
  Increasing the growth rate of container transportation industry in recent decades and predicting the continuation of this growth over the years will highlight the importance of container transport and the key role of containers in maritime transportation. With entering container into transportation area, this area has experienced a huge change. However, the imbalance problem between the input and output containers exists in ports until now. This imbalance between import and export of goods has created a problem called Empty Container. in this paper, investigated the empty containers repositioning problem under Uncertainty. A robust scenario-based approach to risk pooling effect has been used to model the failure of some of the problem parameters under different scenarios. Finally, the computational results indicate the proper performance of the proposed model under uncertainty conditions and the importance of using a robust approach to solving the problem of empty containers repositioning under uncertain conditions.
  Keywords: Empty Containers Repositioning, Maritime Transportation, Uncertainty
 • Alireza Mahpour *, Ebrahim Shah Ebrahimi Pages 185-194

  The study of effective factors in the selection of intra-city trips is one of the important issues in urban planning. So far, adult travel behavior for various purposes has been extensively investigated by transport planners and urban scholars, and many conceptual models have been developed for this purpose, but less attention has been paid to students' study trips. On the other hand, studies have recently been conducted on the selection of travel equipment for students in metropolitan areas such as Tehran and Mashhad, but less attention has been paid to middle cities with less populations and more traditional tissue. In this research, factors affecting the choice of the tool for student trips to the middle city of Ardabil have been investigated. Based on the general census of population and housing in 1395, the population of the city of Ardabil was 529,374 people in the form of 15,827 households, of which 14.8 are from 7 to 13 years (grades one to six), so that 64.6% of boys and 17.7% of girls are. In this regard, student's travel data was collected by questioning. In this questionnaire, 600 questionnaires distributed among 496 return questionnaires, 411 questionnaires were used. After the initial analysis of the data, using a multi-logit model with randomized decomposition, modeling was used to select the method of study trips for students in Ardabil city. The results of the studies show that the socio-economic characteristics of the parents of the household have a significant impact on the method of selecting the travel means of the students.

  Keywords: Behavioral Model, Students, Walking, Medium Sized-Cities, Ardabil
 • Seyedeh Masoome Sadaghi, Saman Zare, Hoda Fasihi Karami* Pages 195-206

  In the past few decades, small ports have lost their regional and national role due to development and growth of major ports of the country and have transformed into local ports. However, these ports have much potential to assist Ports and Maritime Organization to fulfill its long-term perspectives. Port networking is one of the newest ideas developed in leading countries of the maritime transportation industry. In a networking approach, small and large ports can act as performance nodes of the network contributing to the whole system in order to reach the superior goals and outlook. In this research, the focus is on commercial ports of Khuzestan province: Imam Khomeini, Khorramshahr, Abadan, Arvandkenar, Choebdeh, Sajjafi and Shadegan. First, port assessment indicators are defined using Delphi method, considering spatial and economical, multimodal transportation and infrastructures approaches. Then, each port`s specifications are precisely assessed using modified indicators and every port is valued into three levels. Finally, considering common network designs, the most optimum network model is developed for commercial ports of Khuzestan.

  Keywords: Port Networking Models, Ports of Khuzestan, Commercial Ports
 • Farhad Ahmadzadegan, Alireza Sarkar * Pages 207-217

  The main objective of this study is to mitigate the weaknesses of stone matrix asphalt mixtures by improving their mechanical properties and improving the main advantage of stone matrix asphalt which is high resistance against rutting. In order to accomplish this tasks, Nano-Zeolite and Zeolite Granule were used as warm mix modifiers because of their ability to decrease the temperture of mixtures and also to lower the viscosity and the effects of these materials were evaluated by Indirect Tensile Strength, Tensile Strength Ratio, and Wheel-Track tests. The tests results showed that stone matrix asphalt mixtures were compatible with nano-zeolite and zeolite granule. These mixtures modified by nano zeolite had been shown greater strength in rutting compared to specimens modified by granule.Moreover, granule cuased decrease in indirect tensile strenght in both wet and dry conditions, while the specimens made by nano zeolite showed better performe. Thus they had no significant effect on moisture susceptibility.

  Keywords: Stone Matrix Asphalt (SMA, ) Warm Mix Asphalt (WMA), Granule Zeolite, Nano Zeolite