فهرست مطالب

 • سال هجدهم شماره 11 (پیاپی 130، بهمن 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/11/12
 • تعداد عناوین: 9
|
 • محسن رضائیان* صفحات 1081-1082

  برای دانشجویان و دانشمندان جوان ممکن است این سوال مطرح گردد که برای دانشمند شدن، کیفیت یا کمیت مقالات یک فرد است که دارای اهمیت می باشد؟ شخصا، بارها با این سوال به هنگام برگزاری کارگاه های مقاله نویسی مواجه شد ه ام.Salthammer در انتهای سخن سردبیری خود، دو مثال بسیار جالب می آورد تا به روشنی به سوال فوق پاسخ دهد. او در ابتدا به شیمیدان روسی به نام Yuri Struchkov اشاره می کند که در سال 1926 میلادی به دنیا آمده و در سال 1995 میلادی فوت نموده است. این شیمیدان روسی در عمر خود بیش از 2000 مقاله به رشته تحریر در آورده است. حتی پس از مرگش و تا سال 2004 میلادی، هنوز نام وی در میان نویسندگان مقالات به چشم می خورده است. Yuri به همین جهت برنده جایزه نوبل قلابی Ig Nobel Prize گردید [1].لازم به توضیح است که جایزه نوبل قلابی از سال 1991 میلادی برای بزرگداشت ده دستاورد غیر معمول و یا ناچیز در پژوهش های علمی ترتیب داده شده است. هدف از ارائه این جایزه، گرامی داشتن دستاوردهایی است که باعث خنده مردم و سپس باعث فکر کردن آنها می شود [2]. Yuri این جایزه را به خاطر آن برنده شد که در فاصله بین سال های 1981 تا 1990 میلادی 948 مقاله، یک مقاله در هر 9/3 روز و به مدت ده سال، منتشر نمود [1].دومین مثال Salthammer نیز مربوط به یک بیوشیمیست انگلیسی با نام Fredrick Sanger می باشد که در سال 1918 میلادی به دنیا و در سال 2013 میلادی فوت کرده است. وی در فاصله60 سال، بین سال های 1942 میلادی تا 2004 میلادی، فقط در حدود 100 مقاله منتشر نمود. که به نظر تعداد بسیار کمی مقاله در یک فاصله طولانی است. با این وجود، مقالات او تا سال 2016 میلادی بیش تر از یکصد هزار بار مورد استناد قرار گرفته و تنها دانشمندی است که برای دوبار، در سال های 1958 و 1980 میلادی، موفق به دریافت جایزه نوبل واقعی در شیمی شده است.

  کلیدواژگان: کیفیت مقالات، کمیت مقالات
 • کریم بابایی نادینلویی*، فاطمه فاتحی بستان آباد صفحات 1083-1102
  زمینه و هدف

   ذهن آگاهی باعث افزایش کارکرد روابط بین فردی و کارآمدی مقابله با استرس در والدین دارای کودکان مبتلا به مشکلات روان‌شناختی می‌شود. وجود فرزندان با مشکلات روان‌شناختی در خانواده با توجه به نیازهای خاص این کودکان منبع استرس است و سلامت روانی اعضای خانواده را تحت تاثیر قرار می‌دهد. پژوهش حاضر با هدف تعیین نقش ذهن آگاهی به‌عنوان تعدیل گر یا میانجی در رابطه بین مشکلات روان‌شناختی کودکان (درون‌سازی شده و برون سازی شده) با استرس ادراک‌ شده مادران انجام شد.

  مواد و روش‌ها: 

  پژوهش حاضر توصیفی و از نوع هم بستگی است. در این پژوهش تعداد 250 نفر به‌صورت نمونه‌گیری خوشه‌ای تصادفی چندمرحله‌ای از بین مادران دانش‌آموزان دوران ابتدایی شهرستان بستان ‌آباد در سال 97-1396 انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات از پرسش نامه ذهن آگاهی، سیاهه رفتاری کودکان و مقیاس استرس ادراک ‌شده، به‌عنوان ابزار پژوهش استفاده شد. داده ها پس از استخراج با ضریب هم بستگی Pearson و رگرسیون سلسله مراتبی مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفتند.

  یافته‌ ها: 

  نتایج نشان داد بین مشکلات برون سازی شده و درون‌سازی شده کودکان و زیرمولفه های آن شامل گوشه‌گیری/افسردگی، شکایت جسمانی، اضطراب افسردگی، قانون‌شکنی و رفتار پرخاش گری با استرس ادراک ‌شده مادران ارتباط معنی‌داری وجود دارد (001/0 = p). هم چنین نقش تعدیل گری متغیر ذهن آگاهی در رابطه بین متغیرهای مشکلات درون‌سازی شده و مشکلات برون سازی شده کودکان با استرس ادراک شده مادران تایید گردید (001/0= p).

  نتیجه‌ گیری: 

  با توجه به نتایج، به نظر می‌رسد، ذهن آگاهی می‌تواند برای کاهش استرس مادران ناشی از مشکلات کودکان موثر باشد و به‌عنوان یک عامل محافظت‌کننده به کار گرفته شود.

  کلیدواژگان: اختلال رفتاری، ذهن آگاهی، استرس والدین، بستان آباد
 • ندا گرامی نژاد، زهرا قربانی مقدم، رضوان کاظمی مجد، مهدی حسینی* صفحات 1103-1114
  زمینه و هدف

  پرستاران شاغل در بخش های ویژه همواره با استرس های حرفه ای فراوانی مواجه می شوند. تاب آوری از مهم ترین توانایی های انسان می باشد که در شرایط سخت باعث سازگاری موثر با تغییرات و عوامل تنش زا می شود. لذا مطالعه حاضر با هدف تعیین ارتباط تاب آوری و تمایل به ترک حرفه در پرستاران شاغل در بخش های ویژه انجام گرفته است.

  مواد و روش ها

  این مطالعه توصیفی بر روی 200 نفر از پرستاران شاغل در بخش های ویژه بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند به روش سرشماری در سال 1397 انجام شد. جهت جمع آوری داده ها از پرسش نامه تاب آوری  CD-RISC (Conner-Davidson resilience scale) و پرسش نامه تمایل به ترک کار استفاده شد. از آمار توصیفی و آزمون های ناپارامتری Kruskal-Wallis و Mann-Whitney جهت تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد.

  یافته ها

  میانه امتیاز تمایل به ترک حرفه و تاب آوری پرستاران به ترتیب 75/35 و 31/60 می باشد. هم چنین بین تاب آوری و تمایل به ترک حرفه ارتباط معنی داری مشاهده نشد (58/0- r=، 261/0p=).

  نتیجه گیری

  با توجه به نتایج مطالعه حاضر ارتباطی بین تاب آوری و تمایل به ترک حرفه در پرستاران مشاهده نشد، بنابراین نیاز به مطالعات بیش تر در زمینه بررسی ارتباط مفهوم تاب آوری و تمایل به ترک حرفه می باشد. هم چنین با توجه به میزان متوسط تمایل به ترک حرفه در مطالعه حاضر ضروری است، مدیران و برنامه ریزان پرستاری با حمایت بیش تر از پرستاران جهت کاهش میزان تمایل به ترک حرفه اقدام نمایند.

  کلیدواژگان: تاب آوری، تمایل به ترک حرفه، پرستاران بخش های ویژه، بیرجند
 • مهران فرهادی*، حسین محققی، کامبیز کریمی صفحات 1115-1128
  زمینه و هدف

   از آن جایی که خودتنظیمی‌انگیزشی (Motivational self-regulation) یکی از راهبردهای پراهمیت یادگیری خودتنظیمی‌است. توانایی دانش‌جویان در مواجهه با چالش‌های انگیزشی در فعالیت‌های تحصیلی و اصرار به انجام آن ها تاثیر مهمی‌بر روی یادگیری آن ها دارد. لذا هدف از پژوهش حاضر، تعیین ساختار عاملی فرم کوتاه مقیاس خودتنظیمی‌انگیزشی در دانش‌جویان بود.

  مواد و روش‌ها:

   در پژوهش توصیفی حاضر، جامعه آماری شامل کلیه دانش‌جویان دانشگاه علوم پزشکی همدان در سال 1396 بود که از بین آنها تعداد 461 نفر با روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای انتخاب شدند. موارد مقیاس پس از ترجمه به فارسی به‌صورت نسخه 12 گویه‌ای در اختیار دانش‌جویان قرار گرفت. برای تعیین عامل‌های مقیاس از تحلیل عاملی اکتشافی با روش عامل یابی مولفه اصلی و چرخش واریماکس و برای تایید فاکتورها از تحلیل عاملی تاییدی استفاده شد.

  یافته‌ها:

   نتایج تحلیل عاملی اکتشافی، دو عامل تنظیم انگیزش و قدرت اراده را استخراج کرد که مقدار آلفای کرونباخ برای هر کدام از عامل ها به ترتیب 80/0، 72/0 و برای کل مقیاس، 86/0 به دست آمد. که در مجموع 14/50 درصد از واریانس کل را تبیین کردند. نتایج تحلیل عامل تاییدی نیز رابطه معنی‌دار بین متغیرهای آشکار (گویه‌ها) و سازه های نهفته (فاکتورها) را تایید کرد (001/0<p). در نتیجه می‌توان گفت که ساختار 2 عاملی از برازش مناسبی در نمونه ایرانی برخوردار است.

  نتیجه‌گیری:

   فرم کوتاه مقیاس خودتنظیمی‌انگیزشی از ساختار عاملی مناسبی برخوردار است. بنابراین استفاده از این ابزار در تحقیقات آینده مورد حمایت و قابل اعتماد است.

  کلیدواژگان: خودتنظیمی انگیزشی، راهبردهای خودتنظیمی، ساختار عاملی، همدان
 • مرجان صادقی، رضا میرزایی راد* صفحات 1129-1142
  زمینه و هدف

  مصرف مواد مخدر با اختلالات جسمی-روانی همراه است و از طرفی، خودکشی در افراد وابسته به مواد مخدر بالاتر از افراد عادی است. در مطالعه حاضر، ارتباط ذهن آگاهی و شخصیت مرزی با افکار خودکشی در افراد تحت درمان با متادون بررسی شد.

  مواد و روش ها:

   جامعه آماری این مطالعه توصیفی، افراد تحت درمان نگه دارنده با متادون مراجعه کننده به مراکز دولتی متادون درمانی شهر رفسنجان در سال 1396 بود. از جامعه آماری، تعداد 200 نفر به شیوه در دسترس انتخاب و پرسش نامه های اختلال شخصیت مرزی Leichsenring ، پرسش نامه 5 عاملی ذهن آگاهی Bauer و مقیاس افکار خودکشی Beck را تکمیل نمودند. داده ها با استفاده از آزمون های ضریب همبستگی Pearson و رگرسیون خطی چندگانه مورد بررسی قرار گرفتند.

  یافته ها:

   رابطه افکار خودکشی با مولفه های شخصیت مرزی (310/0 =r، 001/0p<)، آشفتگی هویتی (207/0 =r، 003/0=p) ، مکانیسم های دفاعی اولیه (323/0 =r، 001/0>p) ، واقعیت آزمایی (207/ 0=r، 003/0=p) و ترس از صمیمیت (296/0=r، 001/0>p)، مثبت و معنی دار  بود. هم چنین، ارتباط بین مشاهده و توصیف با افکار خودکشی معکوس و معنی دار بود (05/0p<). در این رابطه، مکانیسم های دفاعی اولیه از ابعاد شخصیت مرزی (026/0=p) ، و توصیف از ابعاد ذهن آگاهی (033/0 =p) پیش بینی کننده معنی دار افکار خودکشی بودند.

  نتیجه گیری:

   نتایج حاکی از ارتباط ذهن آگاهی و اختلال شخصیت مرزی با افکار خودکشی در افراد تحت درمان نگهدارنده با متادون بود.  لذا لازم است در این افراد، متغیرهای روان شناختی نظیر ساختارهای شخصیت و اختلالات مربوط به آن و نیز نوع نگرش و باورهای فرد در مورد هیجانات خود، بررسی شود.

  کلیدواژگان: شخصیت مرزی، ذهن آگاهی، افکار خودکشی، متادون درمانی، رفسنجان
 • زهرا مردانی پور، محمد فتحی*، وحید ولی پور، زینب گرگین کرجی صفحات 1143-1154
  زمینه و هدف

   پروتئین بتاتوبولین در فرآیندهای مرتبط با شکل‌پذیری و نورون‌زایی در نورون های بالغ نقش کلیدی دارد. از طرفی تمرین استقامتی بر حیات و بقاء نورون موثر است. هدف از اجرای این پژوهش تعیین اثر 20 روز فعالیت استقامتی شنا بر پروتئین بتاتوبولین و تعداد سلول های گانگلیونی در ریشه خلفی نخاع در موش های صحرایی نر نژاد ویستار بود.

  مواد و روش‌ها:

   در این مطالعه تجربی 16 سر موش صحرایی6 هفته ای نر ویستار (سالم) با وزن 200-250 گرم، به طور تصادفی به گروه های کنترل و فعالیت ورزشی تقسیم شدند. در گروه فعالیت ورزشی، 20 روز فعالیت شنا انجام شد. در گروه کنترل هیچ فعالیتی ورزشی انجام نشد. در ادامه با استفاده از روش ایمنوهیستو فلورسنت میزان پروتئین بتاتوبولین و با کمک روش رنگ‌آمیزی کریزیل ویوله تعداد سلول‌های گانگلیونی در ریشه خلفی نخاع ارزیابی شد و در پایان با استفاده از آزمون t مستقل اطلاعات آنالیز شد.

  یافته ها

   نتایج نشان داد فعالیت شنا موجب افزایش معنی‌دار پروتئین بتاتوبولین (0001/0=p) در گروه ورزش نسبت به گروه کنترل می‌شود. هم چنین افزایش معنی‌دار تعداد سلول های گانگلیونی در ریشه خلفی نخاع در گروه ورزشی نسبت به گروه کنترل مشاهده شد (0001/0=p).

  نتیجه گیری

   فعالیت استقامتی شنا ممکن است با افزایش نورون‌زایی بر نورون‌های گانگلیونی ریشه خلفی نخاع اثر محافظتی و ترمیمی داشته باشد.

  کلیدواژگان: بتاتوبولین، گانگلیون، ریشه خلفی نخاع، شنا، موش صحرایی
 • فاطمه دوست محمدی، محسن رضائیان* صفحات 1155-1182

  خودکشی، نوعی آسیب چند بعدی رفتاری است که عوامل متعددی در بروز آن دخیل هستند و همواره به عنوان یکی از مشکلات و نگرانی های بهداشت عمومی مطرح بوده است. پیش گیری از این آسیب نیازمند یک طرح جهانی به همراه استراتژی های ملی و اقدامات محلی است. تدوین یک استراتژی پیش گیری از خودکشی مستلزم توجه به تمام سطوح پیش گیری است و اجزای آن با همکاری نهادهای مختلفی هم چون آموزش و پرورش، صدا و سیما، بهزیستی، وزارت بهداشت و درمان و وزارت ارشاد میسر می گردد. هدف از این مطالعه مروری، تعیین ابعاد تدوین و اجرای یک استراتژی جامع پیش گیری از خودکشی می باشد. طبق نتایج مطالعه حاضر، به نظر می رسد مسیر تدوین استراتژی پیش گیری از خودکشی برای کشورهایی که هنوز هیچ فعالیتی را در خصوص پیش گیری از خودکشی آغاز ننموده اند، با مسیر تدوین این استراتژی در کشورهایی که در گذشته حداقل یک طرح جامع پیش گیری از خودکشی را اجرایی کرده اند، متفاوت است. بنابراین، ضروری است که هر کشور به تناسب اقتضائات و پیشینه ای که در زمینه خودکشی دارد، ضمن تکیه بر تعریف دقیق رفتار خودکشی و مراحل آن، و با شناخت مهم ترین عوامل خطر زمینه ساز خودکشی در هر منطقه و توجه به تمام سطوح پیش گیری، نسبت به تدوین یک استراتژی جامع پیش گیری از خودکشی اقدام نماید.

  کلیدواژگان: خودکشی، استراتژی، پیش گیری
 • مینا جوادی مقدم، حمید بخشی علی اباد* صفحات 1183-1190
  زمینه و هدف

  اگر چه، الگوی زمانی آمبولی ریه مشخص شده است، ولی داده های مربوط به بروز ترومبوز ورید عمقی (DVT ؛ Deep Venous Thrombosis) قطعی نیست. هدف این مطالعه تعیین وجود تغییرات فصلی در بروز DVT در شهر رفسنجان در سال 1396 بود.

  مواد و روش ها: 

  مطالعه مقطعی حاضر، بر روی  347 مورد مشکوک به DVT در شهر رفسنجان انجام شد. بررسی و تشخیص قطعیDVT  با انجام معاینات بالینی و اولتراسونوگرافی صورت گرفت. متغیرهای دموگرافیک و عوامل خطر مرتبط آنان ثبت و با روش های آمار توصیفی و تحلیلی آنالیز شد.

  نتایج

  در مجموع تشخیصDVT   در 317 نفر قطعی شد. میانگین سنی این افراد 18±52 سال و 57 درصد آن ها مذکر و 42 درصد مونث بودند. بیش ترین درصد موارد بروز در فصل بهار (29درصد) و تابستان (25 درصد) بود.

  نتیجه گیری:

   وجود الگوی فصلی گرم در وقوع DVT در شهر رفسنجان موثر بود. لذا هنگام تجویز یک رژیم ضد انعقادی، ماه های گرم تر می تواند به عنوان یک ریسک بالقوه تلقی شود.

  کلیدواژگان: فصول، ترمبوز وریدی عمقی، عوامل خطر زا، رفسنجان
 • حامد شفیعی مسعودی* صفحات 1191-1194

  نویسندگان مقالات علمی پس از ارسال مقاله خود به مجله با بازخوردهای مختلفی از سوی داوران مجله رو به رو می‏شوند. بر این اساس مقالات داوری شده در چهار دسته، پذیرش فوری بدون نیاز به اصلاحات، پذیرش با اصلاحات کلی، پذیرش با اصلاحات جزئی و مردود قرار می‏گیرند. مخاطبان این نامه به سردبیر، نویسندگانی هستند که به دلیل عدم پذیرش مقاله خود یا مورد پسند نبودن کیفیت آن توسط داوران دچار یاس و نا امیدی شده اند.

  کلیدواژگان: بازخورد علمی، داوری مقاله، حیثیت علمی، نویسندگان
|
 • M. Rezaeian* Pages 1081-1082
 • K. Babaei Nadinluei*, F. Fatehi Bostanabad Pages 1083-1102

  Background and Objectives:

   Mindfulness increases the performance of interpersonal relationships and the effectiveness of coping with stress in parents of children with psychological problems. The existence of children with psychological problems in the family, according to the specific needs of these children, is a source of stress and affects the mental health of family members. The purpose of this study was to investigate the role of mindfulness as a moderator or mediator in the relationship between children's psychological problems (internalizing and externalizing) and perceived stress in mothers.

  Materials and Methods

  In this descriptive correlational study, 250 students were selected through multi-stage random cluster sampling among parents of elementary school students in Bostan Abad city in the academic year of 2017-2018. In order to collect data, the Mindfulness Questionnaire, Child Behavioral Questionnaire and Perceived Stress Scale were used as research tool. The data were analyzed using Pearson’s correlation coefficient and hierarchical regression.

  Result

  The results showed that there is a significant relationship between the externalizing and internalizing problems of children and its sub-components, including seclusion/depression, physical complaint, depression anxiety, rule breaking and aggressive behavior and perceived stress of mothers (p=0.001). Also, moderating role of mindfulness variable was confirmed in the relationship between variables of internalizing and externalizing problems of children and perceived stress in mothers (p=0.001).

  Conclusion

  According to the results, it seems that mindfulness as a protective factor can be effective in reducing the stress of mothers due to children's problems. How to cite this article: Babaei Nadinluei K, Fatehi Bostanabad F. Investigating the Role of Mindfulness in the Relationship Between Children's Psychological Problems (Internalizing and Externalizing Problems) and Perceived Stress of Bostan Abad Mothers in 2018: A Descriptive Study. J Rafsanjan Univ Med Sci 2020; 18 (11): 1083-1102. [Farsi]

  Keywords: Behavior Disorders, Mindfulness, Parenting stress, Bostan Abad
 • N. Graminejad, Z. Ghorbani Moghaddam, R. Kazemi Majd, M. Hosseini* Pages 1103-1114

  Background and Objectives:

   Critical care nurses always face a lot of professional stress. Resilience is one of the most important human abilities that in tough conditions makes effective adaptability with changes and stressors. The aim of this study was to determine the association between resilience and intention to leave profession in critical care nurses.

  Materials and Methods

  This descriptive study was performed on 200 critical care nurses in hospitals affiliated to Birjand University of Medical Sciences by census method in 2018. To collect data, Connor-Davidson Resilience Scale )CD-RISC( and intention to leave profession questionnaire were used. Data was analyzed using descriptive and inferential statistics (Mann-Whitney and Kruskal-Wallis).

  Result

  The  mean  rank  for  intention  to  leave  and  resilience  was  35.75 and  60.31. Also, there was no significant relationship between resilience and intention to leave profession (r=-0.58, p=0.261).

  Conclusion

  According to the results of this study, there was no correlation between resilience and intention to leave profession in nurses. Therefore, further inquiry into the relationship between resilience and intention to leave profession is needed. Also considering the moderate level of intention to leave profession in this current study, it is essential that nursing managers and planners attempt to reduce intention to leave profession through more support given to nurses.

  Keywords: Resilience, Intention to leave profession, Critical care nurses, Birjand
 • M. Farhadi*, H. Mohagheghi, K. Karimi Pages 1115-1128
  Background and Objectives

  Since motivational self-regulation is one of the important strategies for self-regulation learning, students' ability to face the challenges of motivation in their academic activities and their insistence on doing them has an important impact on their learning. Therefore, the purpose of this study was to determine the factor structure of the short form of motivational self-regulation scale in students.

  Materials and Methods

  In this descriptive study, the population of the study included all the students who attended Hamedan University of Medical Sciences in the 2017-2018 academic year. In this study 461 students were selected by cluster random sampling method. After translation into Persian, the scale was provided as a 12-item version available to the students. For determination of the scale factors, the exploratory factor analysis using the principal component analysis and varimax rotation method was used and confirmatory factor analysis was used to confirm the factors.

  Results

  The results of exploratory factor analysis, extracted two factors, Regulation of Motivation and Willpower. The Cronbach's alpha for the factors was 0.70 and 0.82, respectively and for the scale, it was 0.86 which totally determined 50.14% of the total variance. Confirmatory factor analysis results confirmed the significant relationship between the manifest variables and latent elements (p<0.001). As a result, it can be said that the structure of the factor has a good fit in the Iranian sample.

  Conclusion

  Short form of motivational self-regulation scale has a well-established structure. So, using this tool is well-supported and reliable in future research.

  Keywords: Motivational self-regulation, Self-regulation strategies, Factor structure, Hamedan
 • M. Sadeghi, R. Mirzaeirad* Pages 1129-1142
  Background and Objectives

  Using opioids is usually associated with psychophysical disorders or simultaneous polydrug use. Furthermore, suicide in opiate addicts is higher than the normal population. In this study, the relationship between mindfulness and borderline personality and suicidal thoughts in people undergoing methadone maintenance therapy was studied.

  Materials and Methods

  The population of this descriptive study consisted of people under treatment with methadone referred to governmental centers of methadone maintenance therapy in Rafsanjan in 2017. 200 people were selected from the statistical population using the convenience method and completed the Leichsenring’s Borderline Personality Disorder Questionnaire, Bauer's Five Factor Mindfulness Questionnaire and Beck Scale for Suicidal Ideation. Data was analyzed using Pearson's correlation coefficient and multiple linear regression tests.

  Results

  The results showed that there was a positive and significant relationship between suicidal ideation and borderline personality (r=0.310, p<0.001), identity disturbance (r=0.207, p=0.003), primitive defense mechanisms (r=0.323, p<0.001), reality testing (r=0.207, p=0.003) and fear of closeness (r=0.296, p<0.001). Also, there was a significant reverse relationship between observing and describing and suicidal thoughts (p<0.05). Meanwhile, the primitive defense mechanisms of borderline personality (p=0.026) and describing mindfulness (p=0.033) were significant predictors of suicidal thoughts.

  Conclusion

  The results of this study indicated the relationship between mindfulness and borderline personality disorder and suicidal thoughts in people undergoing methadone maintenance therapy. Therefore, in these people, psychological variables such as personality structures and related disorders, as well as individual attitudes and beliefs about their emotions should be considered.

  Keywords: Borderline personality, Mindfulness, Suicidal thoughts, Methadone therapy, Rafsanjan
 • Z. Mardani Pour, M. Fathi*, V. Valipour Dehnou, Z. Gorgin Keraji Pages 1143-1154
  Background and Objectives

  β-tubulin protein is the protein that has a key role in plasticity and neurogenesis in the mature neurons. On the other hand, endurance training is effective in neuron life and lifespan. The present study aimed to investigate the effect of 20 days swimming training on class III β-tubulin and the number of ganglion cells in DRG of Wistar male rats.

  Materials and Methods

  In this experimental study, 16 male Wistar rats (healthy) weighing 200-250 gr were randomly divided into control and exercise training groups. The exercise training group performed a swimming training program for 20 days, the control group did not participate in any activity. In the following, the ganglionic cells population and β-tubulin protein level in the posterior root of the spinal cord was measured by Cresyl violet staining method and immunofluorescence, respectively. Finally, data were analyzed using the independent t-test.

  Results

  The results showed that swimming activity significantly (p=0.0001) increased beta-tubulin protein in the experimental group. Also the a significant increase in the ganglion cells population was observed in the spinal cord posterior root of the experimental group compared to the control group (p=0.0001).

  Conclusion

  Swimming endurance activity may have a protective and restorative effect by increasing neurogenesis on dorsal root ganglion neurons.

  Keywords: Beta-tubulin, Ganglion, Spinal dorsal root, Swimming, Wistar male rats
 • F. Doost Mohammadi, M. Rezaeian* Pages 1155-1182

  Suicide is a kind perspective of behavioral multi-dimensional disorder that is associated with many factors. Suicide Prevention requires a global with national plan and local action. Developing a suicide prevention strategy requires attention to all levels of prevention, and it is possible to implement in cooperation with various institutions and ministries such as education, health and wellbeing, and culture. The purpose of this study was to determine the dimensions of a comprehensive suicide prevention strategy.According to the results of this study, it seems that the pathway to developing a suicidal prevention strategy for countries that have not yet started any activities on suicide prevention have been different with this pathway to developing a suicide prevention in countries that have been implementing at least a comprehensive suicide prevention plan or strategy. Therefore, it is imperative that each country, in accordance with its requirements and background and by relying on the precise definition of suicidal behavior and its stages, identifying the most important risk factors for suicide in each region and paying attention to all levels of prevention, setting up a comprehensive suicide prevention strategy

  Keywords: Suicide, Prevention, Strategy
 • M. Javadi Moghaddam, H. Bakhshi Ali Abad* Pages 1183-1190
  Background and Objectives

  Time pattern for pulmonary thrombo-embolism (PTE) is known, while data on the incidence of deep vein thrombosis (DVT) is not clear. The aim of this study was to determine the seasonal variation in DVT incidence in Rafsanjan city in 2017

  Materials and Methods

  In this cross-sectional study, all 347 suspected DVTs were examined and diagnosis of DVT was performed by clinical examinations and ultrasonography. Demographic variables and their associated risk factors were recorded and analyzed by descriptive and analytic methods.

  Results

  A total of 317 DVT were detected in the patients. The mean age of these individuals was 18±52 years old and 57% were male and 42% female. The highest incidence was in the spring (29%) and summer (25%).

  Conclusion

  There was a seasonal pattern of DVT occurrence in Rafsanjan city. Therefore, when an anticoagulant is administered, warmer months and high levels of hypercoagulability can be considered as an additional potential risk.

  Keywords: Seasons, Deep venous thrombosis, Risk factors, Rafsanjan
 • H. Shafiee, F. Masoudi Pages 1191-1194

  Authors of scientific articles [j1] face different feedbacks by journal reviewers when they send their articles. Accordingly, the reviewed articles are divided in to 4 groups: 1. Acceptable as stands, 2. Acceptable with minor revision, 3. Acceptable with major revision, 4. Rejected. The addressee to this letter to editor are those authors who are desperate because of their articles being rejected or not having enough quality for publication.

  Keywords: Scientific feedback, Article review, Scientific prestige, Authors