فهرست مطالب

 • پیاپی 73 (پاییز 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/07/09
 • تعداد عناوین: 11
|
 • شادی ثابت قدم، افسانه کرامت*، مینا ملاری، صدیقه رضایی چمنی صفحات 263-271
  زمینه و هدف

  واژینیسموس انقباض غیرارادی عضله های یک سوم خارجی واژن است که مانع از مقاربت می شود. براساس سیستم تقسیم بندی بیماری‫های روانی (DSM-V-TR) این اختلال همراه با دیسپارونیا، «اختلالات درد/ دخول تناسلی- لگنی» را تشکیل می دهد. هدف از این مطالعه مروری، خلاصه سازی مطالعات مبتنی بر جمعیتی که شیوع واژینیسموس را در جمعیت عمومی گزارش کرده اند و کشف اختلاف بین مطالعات بود.

  روش کار

  این مطالعه مروری نظام مند بر روی مقالات موجود در خصوص شیوع واژینیسموس در دنیا و به زبان انگلیسی انجام شد. در انتخاب مقالات وارد شده به مطالعه کنونی، از کلمات کلیدی Vaginismus، Prevalence، Incidence، Sexual Pain Disorder، Sexual Dysfunction، Genito-Pelvic Pain-Penetration Disorder در پایگاه‫های اطلاعاتی Google Scholar، Science Direct، PubMed، Cochrane با همه ترکیبات احتمالی این کلمات استفاده شد. هیچ گونه محدودیت زمانی برای جستجو در نظر گرفته نشد تا تمام مقالات مرتبط منتشر شده تا 21 سپتامبر 2018 بازیابی شوند.

  یافته ها

  از کل 10 نمونه مورد بررسی 4 مقاله شیوع واژینیسموس را در جمعیت عمومی گزارش کرده بودند. در مطالعات منتخب، شیوع واژینیسموس در جمعیت عمومی زنان در مطالعات 0/4 تا 8 درصد گزارش شد.

  نتیجه گیری

  میزان های شیوع متفاوتی در مطالعات مختلف برای واژینیسموس ذکر شده بود. در مطالعه مروری حاضر به دلیل ناهمگونی گزارشات شیوع و روش‫های مختلف بکار رفته در مطالعات، امکان متاآنالیز و تعیین شیوع کلی نبود.

  کلیدواژگان: شیوع، واژینیسموس، اختلال عملکرد جنسی، مرور نظام مند
 • حسن دلروز، احمد عبدی*، علیرضا براری، پروین فرزانگی صفحات 272-283
  زمینه و هدف

  کبد چرب غیرالکلی (NAFLD) با اختلال عملکرد میتوکندری همراه می باشد. هدف از پژوهش حاضر، بررسی اثر تمرین هوازی همراه با مصرف رزوراترول بر بیان OPA1 و DRP1 بافت قلب موش های صحرایی نر مبتلا به NAFLD بود.

  روش کار: 

  در این مطالعه تجربی، تعداد 48 موش صحرایی نر ویستار به دو گروه NAFLD (40=n) و کنترل- سالم (CN)، (8=n) تقسیم شدند. NAFLD با رژیم غذایی پرچرب در موش ها القاء و سپس به 5 زیر گروه تجربی بیمار (NAFLD)، شم (SHAM)، تمرین- بیمار (TRNAF)، مکمل- بیمار (SUPNAF) و تمرین- مکمل- بیمار (TRSUPNAF) تقسیم شدند. گروه های تمرینی به مدت 8 هفته برنامه تمرینی دویدن را روی تردمیل انجام دادند. به گروه های SUPNAF و TRSUPNAF (20 میلی گرم/کیلوگرم) رزوراترول تزریق شد. 48 ساعت پس از آخرین جلسه تمرینی، موش های صحرایی بی هوش شدند، بافت قلب برداشته و بلافاصله در محلول نیتروژن فریز و در دمای 80- درجه سانتی گراد برای اندازه گیری شاخص ها نگهداری شد. برای تجزیه و تحلیل آماری از تحلیل واریانس یک طرفه در سطح معنی داری 0/05 ≤ اpستفاده شد.

  یافته ها: 

  نتایج نشان داد که القای کبد چرب باعث کاهش بیان OPA1 (00/001=p) و افزایش بیان DRP1 (0/001=p) نسبت به CN شد. همچنین در گروه های SUPNAFLD و TRSUPNAF نسبت به گروه NAFLD میزان OPA1 (به ترتیب 0/014=p و01 0/0=p) افزایش معنی داری و میزان DRP1 (به ترتیب43 0/0=p و07 0/0=p) کاهش مشاهده شد.

  نتیجه گیری

  به نظر می رسد تمرین ورزشی و رزوراترول به تنهایی و یا به صورت ترکیبی از طریق افزایش OPA1 و کاهش DRP1 میوسیت ها، آسیب های قلبی را در بیماران NAFLD تعدیل می کند.

  کلیدواژگان: فعالیت هوازی، رزوراترول، OPA1، DRP1، کبد چرب
 • لاله نادری، الله یار عرب مومنی* صفحات 284-293
  زمینه و هدف

  با توجه به شیوع چاقی و ایجاد خطرات متابولیک، عوارض قلبی عروقی و کبد چرب، برنامه های ورزشی و مکمل های طبیعی در کنترل و پیش گیری از این بیماری ها می توانند نقش قابل توجهی داشته باشند. لذا هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر هشت هفته تمرین ترکیبی و مصرف اسید کلروژنیک بر پروتئین واکنش گرC و آنزیم های کبدی زنان چاق بود.

  روش کار: 

  در این تحقیق که به صورت پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل انجام شد، 48 زن چاق به صورت هدفمند انتخاب و به طور تصادفی به چهار گروه مساوی (12n=)، تمرین، مکمل، تمرین+ مکمل و گروه کنترل تقسیم شدند. در گروه تمرین 8 هفته تمرین هوازی و مقاومتی، 3 جلسه در هفته و هر جلسه 60 دقیقه اجرا شد، گروه مکمل، قهوه سبز حاوی اسید کلروژنیک روزانه را به شکل کپسول 400 میلی گرمی به مدت 8 هفته مصرف کردند و گروه ترکیبی به طور همزمان به تمرین و مصرف قهوه سبز پرداختند. با استفاده از نمونه های خونی آنزیم های آلانین آمینوترانسفراز، آسپارتات آمینوترانسفراز و پروتئین واکنش گر C در ابتدا و پس از 8 هفته مداخله اندازه گیری شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون های تی‫ همبسته و تحلیل واریانس یک طرفه در سطح 0/05>p انجام شد.

  یافته ها:

   آلانین آمینوترانسفراز و آسپارتات آمینوترانسفراز در گروه مکمل کمترین کاهش و در گروه تمرین+ مکمل بیشترین کاهش را داشت (0/05>p). همچنین پروتئین واکنش گرC، در گروه تمرین+ مکمل بیشترین کاهش را نشان داد، ضمن این که تفاوت معناداری در میزان پروتئین واکنش گرC سه گروه تجربی نسبت به گروه کنترل مشاهده شد (0/05>p).

  نتیجه گیری: 

  با توجه به یافته های این مطالعه به نظر می رسد تمرینات ترکیبی و اسید کلروژنیک می توانند عوامل التهابی مانند پروتئین واکنش گرC و آنزیم های کبدی را کاهش دهند.

  کلیدواژگان: تمرین ترکیبی، اسید کلروژنیک، آنزیم های کبدی، پروتئین واکنش‫گرC، زنان چاق
 • ایرج فیضی، سمیه متین*، حسن قبادی، سعید حسینی نیا، سوسن محمدی کبار، فریده فیضی، حسین صالح زاده صفحات 294-300
  زمینه و هدف

  کیست هیداتید، یک مشکل مهم بهداشتی در ایران محسوب می شود. در 80 درصد موارد، درگیری فقط در یک ارگان است. هرچند ندرتا درگیری چند ارگان نیز گزارش شده است. ولی به نظر می رسد شیوع کیست هیداتید با درگیری بیش از یک محل در ایران بیشتر از سایر نقاط دنیا باشد. بررسی درگیری همزمان چند ارگانی کیست هیداتید در اردبیل انجام نشده است و بیشتر به صورت گزارش موردی می باشد. هدف این مطالعه بررسی بیماران با درگیری چند ارگانی کیست هیداتید در اردبیل شمال غرب ایران می باشد.

  روش کار

  در این مطالعه مقطعی 34 بیمار مبتلا به کیست هیداتید با درگیری در بیش از یک محل، وارد مطالعه شدند. برای هر بیمار، یک پرسشنامه از پیش تدوین شده شامل نام و نام خانوادگی، سن، سطح تحصیلات، شغل، محل سکونت، محل کیست، تظاهرات بالینی و نتایج آزمایش سرولوژیکی، نتیجه سونوگرافی و سی تی اسکن تکمیل گردید. افرادی که قبلا سابقه درمان به علت کیست هیداتید داشتند، از مطالعه کنار گذاشته شدند. سپس داده های حاصله وارد نرم افزار SPSS-21 شده و با آزمون های توصیفی و تحلیلی آنالیز گردید.

  یافته ها

  میانگین سنی بیماران 36/41 سال بود. 61/8 درصد بیماران، زنان خانه دار و 64 درصد ساکن روستا بودند. شایع ترین ارگان درگیر کبد بود و درگیری هم زمان کبد و ریه در 38/2 درصد بیماران و بیشتر در زنان مشاهده گردید. همراهی کیست ریه راست با کیست کبد نسبت به ریه چپ بیشتر بود. فقط در 43 درصد بیماران سرولوژی کیست هیداتید مثبت بود و رابطه بین سرولوژی و نوع درگیری بر اساس آزمون مجذور کای معنی دار نبود.

  نتیجه گیری:

   با توجه به شیوع بالای درگیری کیست هیداتید بیش از یک محل در منطقه ما، در همه بیماران مخصوصا زنان مبتلا به کیست هیداتید کبد، باید ارگان های دیگر به ویژه ریه ها مورد بررسی قرار گیرد.

  کلیدواژگان: کیست هیداتید، درگیری چند ارگانی، اردبیل
 • فزناز سیفی اسک شهر*، مژده خواجه لندی صفحات 311-322
  زمینه و هدف

  اخیرا مشخص شده است برخی هورمون های ترشح شده از بافت چربی مانند آپلین و امنتین (آدیپوکاین ها) می توانند در تنظیم سوخت و ساز متابولیکی موثر باشند. لذا، هدف از مطالعه حاضر تاثیر 12 هفته تمرین بدنی پیلاتس بر سطوح سرمی آپلین و امنتین-1 در زنان غیرفعال دارای اضافه وزن بود.

  روش کار

  در مطالعه کارآزمایی بالینی حاضر که با طرح پیش آزمون- پس آزمون است، 28 زن دارای اضافه وزن با میانگین BMI 1/1±27/2 کیلوگرم بر مترمربع به طور داوطلبانه شرکت کردند و به طور تصادفی به دو گروه تمرین پیلاتس (14 نفر) و گروه شاهد (14 نفر) تقسیم شدند. برنامه تمرینی پیلاتس 3 جلسه در هفته، 60 دقیقه در هر جلسه به مدت دوازده هفته به اجرا درآمد. برای اندازه گیری میزان تغییرات سطوح سرمی آپلین و امنتین-1 نمونه خونی طی دو مرحله، 48 ساعت قبل از اولین جلسه تمرین و 48 ساعت پس از آخرین جلسه تمرین، بعد از 14-12 ساعت ناشتا گرفته شد. از آزمون آماری تی وابسته و آزمون تحلیل کوواریانس به ترتیب جهت بررسی تغییرات درون گروهی و تغییرات بین گروه های تحقیق استفاده گردید.

  یافته ها

  بر اساس یافته های حاصل از پژوهش حاضر، دوازده هفته تمرین پیلاتس کاهش معنی داری در سطوح سرمی آپلین در هر دو مقایسه درون گروهی و بین گروهی به ترتیب با سطح معنی داری 001/0= pو 0/009= ا  pیجاد کرد. سطوح سرمی امنتین-1 نیز در هر دو مقایسه درون گروهی و بین گروهی تغییر معنی داری داشت. به طوری که میزان آن درگروه تمرین نسبت به قبل از تمرین با سطح معنی داری 0/002=p و در مقایسه با گروه کنترل با سطح معنی داری 0/003=  p  افزایش معنی داری داشت.

  نتیجه گیری

  باتوجه به نتیجه پژوهش حاضر و اثر مثبت فعالیت بدنی پیلاتس بر تغییر سطوح آدیپوکاین ها این گونه به نظر می رسد که ورزش پیلاتس می تواند یک عامل کاربردی برای تنظیم هورمون های بافت چربی (آدیپوکاین ها) در زنان چاق یا دارای اضافه وزن باشد و افراد دارای اضافه وزن می توانند بر اساس توانایی خود آن را انجام دهند.

  کلیدواژگان: ورزش پیلاتس، آپلین، امنتین-1، زنان، اضافه وزن
 • ندا کریمی*، افشان شرقی، روح الله باصر، شکوفه بنائی، عمران حاج محمدی صفحات 323-333
  زمینه و هدف

  نهفتگی دندان مولر سوم پدیده شایعی است. به علت آسیب های احتمالی نهفتگی و اثر الگوی نهفتگی بر شیوه درمان این دندان‫ها، بررسی الگوی نهفتگی این دندان دارای اهمیت است. این مطالعه با هدف تعیین الگوی نهفتگی دندان مولر سوم مندیبل در جمعیت شهر اردبیل انجام گرفت.

  روش کار

  در این پژوهش رادیوگرافی پانورامیک 382 بیمارمراجعه کننده به کلینیک دانشکده دندانپزشکی اردبیل که بین 18 الی40 سال سن داشتند و دارای دو دندان مولر سوم نهفته مندیبل بودند، مورد بررسی قرارگرفت. رادیوگرافی‫ها از جهت ارزیابی عمق نهفتگی، فاصله ریشه از کانال اینفریورآلوئولار، تعداد، شکل، ارتباط ریشه ها و در نهایت آسیب به ساختارهای مجاور بررسی شدند. داده ها بعد از جمع آوری و کدگذاری، در نرم افزار spss و با استفاده از آزمون های تی و مجذور کای تحلیل شدند.

  یافته ها

  از میان موارد 42/4 درصد مرد و 57/6 درصد زن بودند. از نظر تعداد ریشه ها، نحوه ارتباط ریشه ها رابطه معنی‫دار بین دو جنس زن و مرد وجود نداشت ولی از نظر عمق نهفتگی، فاصله با کانال اینفریوآلوئولار، شکل ریشه ها و آسیب به ساختارهای مجاور، تفاوت معنی‫دار بود.

  نتیجه گیری

  نتایج حاصله پیشنهاد می کند که از نظر عمق نهفتگی بیشترین حالت مربوط به عمق نهفتگی کلاس B بود. از نظر فاصله با کانال اینفریوآلوئولار، بیشتر آنها در مجاورت کانال و دارای 2 ریشه مستقیم و جدا از هم بودند و از نظر آسیب به ساختارهای مجاور نیز بیشترین حالت از نوع پاکت پریودنتال بود.

  کلیدواژگان: تصویربرداری پانورامیک، دندان عقل، دندان نهفته
 • فیروز زادفتاح*، مسعود رضوانی، سمیه حکمت فر صفحات 334-342
  زمینه و هدف

  چای یکی از منابع ذخیره کننده فلوراید است که در صورت مصرف مزمن می تواند تاثیرات نامطلوبی بر روی سلامتی داشته باشد. در این تحقیق 6 نوع چای سیاه و سبز انتخاب شده و توسط الکترود اختصاصی یون فلوراید میزان فلوراید آزاد شده از آنها در زمان های مختلف دم کردن مورد بررسی قرار گرفته است.

  روش کار

  این تحقیق به صورت یک مطالعه آزمایشگاهی انجام گرفت. پس از انتخاب 4  نوع چای سیاه و 2 نوع چای سبز در هر یک از زمان های 3، 5، 15، 30، 60 و 120دقیقه میزان فلوراید چای، بر حسب ppm توسط الکترود اختصاصی یون فلوراید (Mettler Toledo,United State) مورد بررسی قرار گرفت. میزان فلوراید چای در هر زمان دم و به تفکیک نوع چای با آزمون تحلیل واریانس دو طرفه و تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر مورد بررسی قرار گرفت.

  یافته ها:

   بر اساس نتایج آزمون تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر، میزان فلوراید در کلیه زمان‫های پیگیری در هر دو نوع چای سبز و سیاه با افزایش زمان دم، افزایش یافت (05/0p≤). نتایج آزمون ANOVA دوطرفه و همچنین آزمون تعقیبی بونفرونی نشان داد که در تمام زمان های دم، میزان فلوراید چای سیاه B، بیش از چای های دیگر بوده، سپس به ترتیب چای سبزE،  چای سیاه D، چای سبز F، چای سیاه  A و چای سیاه C میزان فلوراید آزادشده کمتری داشتند (0/05<p).

  نتیجه گیری:

   نتایج این مطالعه نشان داد که محتوای فلوراید چای های سیاه و سبز شرکت های مختلف متفاوت است. با توجه به تاثیر محل کشت و ویژگی های گیاهی که چای از آن تهیه شده، تولیدکنندگان چای باید اطلاعات کافی از محصول خود را جهت آگاهی مصرف کنندگان بر روی بسته بندی ها درج نمایند. افزایش زمان دم از 3 تا 120 دقیقه سبب افزایش محتوی فلوراید همه انواع چای های مورد مطالعه شد.

  کلیدواژگان: انواع چای، زمان دم، فلوراید
 • مرضیه آوازه، نصیب بابایی*، کبری ولیپور حیقی، احسان الله کلته، توحید معصومی سرای صفحات 343-353
  زمینه و هدف

  دیابت بارداری یکی از شایع ترین مشکلات طبی در دوران بارداری است که پیامدهای منفی متعددی برای مادر و جنین به همراه دارد. آگاهی زنان در مورد دیابت بارداری و برنامه ریزی آموزشی بر اساس نیازسنجی در تشخیص زودرس و کاهش عوارض احتمالی دیابت بارداری می تواند نقش موثری داشته باشد. هدف از این مطالعه تعیین نیازهای آموزشی مادران باردار دیابتی در مراکز بهداشتی درمانی مشگین شهر در سال 1397 بود.

  روش کار

  این مطالعه توصیفی مقطعی در بهار و تابستان 1397 به صورت سرشماری بر روی 689 زن باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی مشگین شهر انجام گرفت. گردآوری داده ها با استفاده از پرسشنامه روا و پایای هاشمی بنی و همکاران (2015) متشکل از سه قسمت اطلاعات دموگرافیک، آگاهی سنجی و نیازسنجی آموزشی مادران مبتلا به دیابت بارداری انجام گرفت. داده ها در نرم افزار آماری SPSS-16 تجزیه و تحلیل شدند.

  یافته ها:

   میانگین سنی زنان باردار شرکت کننده در مطالعه 6/22±26/94 سال بدست آمد که میانگین سن حاملگی آنها 9/18±24/36 هفته بود. از 689 مادر باردار حاضر در مطالعه، 22 نفر مبتلا به دیابت بارداری بودند و شیوع دیابت بارداری 3/2 درصد برآورد گردید. میانگین نمره آگاهی مادران باردار دیابتی از سوالات دیابت بارداری 3/79±9/95 از 13 برآورد شد. در تمام گویه های دیابت بارداری حداقل یک سوم از مادران دیابتی نیاز به آموزش را گزارش نمودند.

  نتیجه گیری: 

  مادران باردار دیابتی علی رغم آگاهی بالا در زمینه دیابت بارداری همچنان نیاز به آموزش بیشتر در این مورد را اظهار داشته اند، لذا برگزاری دوره های آموزشی سطح بندی شده برای تکمیل اطلاعات مادران در جهت مراقبت بهتر از خود ضروری به نظر می رسد.

  کلیدواژگان: دیابت بارداری، نیاز آموزشی، حاملگی، نیازسنجی
 • سپیده قاسمیان لنگرودی، پروین فرزانگی*، لیدا مرادی صفحات 354-365
  زمینه و هدف

  در پاتوژنز بیماری اندومتریوز عوامل مختلفی از ژن ها درگیر هستند. بنابراین هدف مطالعه حاضر بررسی تغییرات بیان ژن GATA2 رت های مدل اندومتریوز به دنبال یک دوره تمرین شنا و مصرف ویتامین B6 بود.

  روش کار

  بدین منظور 25 سر رت بالغ نژاد ویستار به صورت تصادفی به 5 گروه کنترل سالم، کنترل بیمار، بیمار+تمرین، بیمار+ ویتامین، بیمار+ ویتامین+ تمرین دسته بندی شدند. به منظور ایجاد مدل اندومتریوزیز، ابتدا رت ها بیهوش شده و پس از باز کردن عضله شکمی، بافت تخمدانی و بخشی از بافت لوله رحمی برداشته شد و در داخل ظرف استریل با یک سی سی PBS قرار داده شد و قطعه قطعه گردیدند و سپس این قطعات به نواحی شکمی و تخمدان پیوند زده شدند. میزان مصرف ویتامین، mg/kg60 به ازای وزن بدن هر رت بوده و برنامه تمرین شنا به مدت 8 هفته و هر هفته پنج روز و هر روز به مدت 30 دقیقه بود. جهت تحلیل داده ها از آنالیز واریانس یک طرفه و آزمون تعقیبی توکی استفاده گردید.

  یافته ها

  یک دوره برنامه تمرینی شنا در گروه بیمار+ تمرین سبب افزایش معنادار سطوح GATA2 نسبت به گروه کنترل بیمار (0/001 =p) گردید. همچنین سطح بیان ژن GATA2 در گروه بیمار+ تمرین+ ویتامین نسبت به گروه کنترل بیمار افزایش معنادار داشت (0/002 =p) و این در حالی بوده که سطح آن در گروه کنترل بیمار نسبت به گروه کنترل سالم کاهش معنادار داشت (0/001 =p).

  نتیجه گیری

  انجام فعالیت ورزشی منظم هوازی همراه با مصرف ویتامین B6 می تواند منجر به کاهش سطح بیان ژن GATA2 در رت های مدل آندومتریوز گردد.

  کلیدواژگان: شنا، ویتامین، GATA2، آندومتریوز
 • سمیه متین*، یوسف ایمانی مرنی، حسین صالح زاده صفحات 366-371
  زمینه و هدف

  کلانژیت اسکلروزان اولیه، یک بیماری نادر و پیشرونده کلستاتیک است که با ایجاد تنگی در مجاری صفراوی مشخص می‫شود. علیرغم همراهی بالا با کولیت اولسراتیو، تشخیص کلانژیت اسکلروزان اولیه قبل از تشخیص بیماری التهابی روده، ندرتا گزارش شده است. 

  معرفی بیمار:

  بیمار خانم 28 ساله خانه دار بدون سابقه بیماری و نشانه های روده ای، با شکایت خارش ژنرالیزه خفیف مراجعه کرد. در آزمایشات اولیه اختلال کلستاتیک آنزیم‫های کبدی مشاهده شد. در MRCP کلانژیت اسکلروزان اولیه برای بیمار مطرح گردید. بیمار تحت کولونوسکوپی قرار گرفت و کولیت وسیع با درگیری ترمینال ایلئوم مشخص شد و تشخیص کولیت اولسراتیو در پاتولوژی تایید گردید.

  نتیجه گیری

  بیمارانی که تشخیص کلانژیت اسکلروزان اولیه در آنها تایید می‫شود باید برای رد بیماری التهابی روده، حتی اگر هیچ نشانه های گوارشی نداشته باشند، تحت کولونوسکوپی با بیوپسی قرار گیرند.

  کلیدواژگان: کلانژیت اسکلروزان اولیه، کولیت اولسراتیو، خارش
 • لیدا جلالی دیزجی، محمدرضا نهائی*، جاوید صادقی صفحات 301-310
  زمینه و هدف

  عفونت دستگاه ادراری ((UTI یکی از شایع ترین انواع عفونت های انسانی بوده و اشریشیاکلی وکلبسیلا پنومونیه عوامل اصلی عفونت ادراری در بین باکتری‫های گرم منفی می باشند. شیوع گونه های باکتریایی تولیدکننده بتالاکتامازهای وسیع الطیف (ESBLs) و مقاوم نسبت به آنتی بیوتیک های بتالاکتام در دهه اخیر افزایش روزافزونی داشته است. انواع مختلفی از بتالاکتامازهای وسیع الطیف از قبیل TEM،SHV و CTX-M شناسایی شده‫اندکه به طور برجسته در سویه های اشریشیاکلی و کلبسیلا پنومونیه حضور دارند. هدف از این مطالعه مشخص‫کردن فراوانی ژن‫های TEM و SHV در باکتری‫های اشریشیاکلی و کلبسیلا پنومونیه در ایزوله های بدست‫آمده از عفونت های ادراری با روش های فنوتیپی و واکنش زنجیره ای پلیمرازی (PCR) درآزمایشگاه میکروب شناسی دانشکده پزشکی دانشگاه آزاد تبریز بود.

  روش کار

  در این مطالعه مقطعی- توصیفی، 50 ایزوله  اشریشیاکلی و50 ایزوله کلبسیلا پنومونیه جدا شده از عفونت های ادراری، از بیماران سرپایی در شهر تبریز جمع آوری گردید. الگوی حساسیت آنتی بیوتیکی ایزوله ها نسبت به 14 آنتی بیوتیک مختلف با روش دیسک دیفیوژن تست (کربی بائر) شناسایی شد و تست تاییدی با دیسک ترکیبی انجام شد و نهایتا ژن‫های بتالاکتامازی TEM و  SHV با استفاده از روش مولکولی PCR مورد تجسس قرار گرفت.

  یافته ها:

   بیست وپنج ایزوله (25%) از100 باکتری آزمایشی به عنوان ایزوله های مولد ESBL تایید شدند که 13 ایزوله (26%) اشریشیاکلی و 12 ایزوله (24%) کلبسیلا پنومونیه بود. ژن های TEM و SHV در ایزوله های اشریشیاکلی به ترتیب 2 و4 درصد و در ایزوله های کلبسیلا پنومونیه به ترتیب0 و2 درصد مشاهده شد.

  نتیجه گیری: 

  وجود ژن‫های یادشده موید حضور آنزیم های بتالاکتاماز وسیع الطیف در این دو جنس از باسیل های گرم منفی روده ای به عنوان باکتری‫های مهم پزشکی می باشد. اگرچه فراوانی ژن‫های یادشده پایین بود که این امرمی تواند به دلیل اخذ نمونه های آزمایشی از بیماران سرپایی باشد که کمتر در معرض آنتی بیوتیک ها قرار دارند.

  کلیدواژگان: اشریشیاکلی، کلبسیلا پنومونیه، مقاومت آنتی بیوتیکی، عفونت دستگاه ادراری، بتالاکتامازهای وسیع الطیف (ESBLs)
|
 • Shadi Sabetghadam, Afsaneh Keramat*, Mina Malary, Sedighe Rezaie Chamani Pages 263-271
  Introduction & objectives

  Vaginismus is an uncontrolled contraction of the outer third muscle of the vagina that prevents intercourse. Based on the DSM-V-TR system, this disorder is associated with dyspareunia and "Genito-pelvic pain/penetration disorder". The purpose of this overview was to summarize population-based studies that reported the prevalence of vaginismus in the general population and to discover the discrepancies between studies.

  Methods

  This systematic review study was conducted on published articles on the prevalence of vaginismus in the world and in English. In selecting the articles, the keywords including Vaginismus, Prevalence, Incidence, Sexual Dysfunction, Genito-Pelvic Pain, Penetration Disorder with all possible combinations were systematically searched in the google scholar, science direct, PubMed, Cochrane databases. No search time limit was set to retrieve all relevant articles published by September 21, 2018.

  Results

  Of the 10 studies, 4 articles reported prevalence of vaginismus in the general population. In selected studies, the incidence of vaginismus in the general population of women was reported 0.4% to 8%.

  Conclusion

  Different prevalence rates have been reported in different studies for vaginismus. In this review study, it was not possible to Meta-analyze and determines the overall prevalence due to the heterogeneity of the prevalence reports and different study methods.

  Keywords: Prevalence, Vaginismus, Sexual Dysfunction, Systematic Review
 • Hasan Delroz, Ahnad Abdi*, Alireza Barari, Parvin Farzanegi Pages 272-283
  Background & objectives

  Non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD) is associated with mitochondrial dysfunction. The aim of the present study was to examine the effect of aerobic training along with resveratrol on cardiac expression of OPA1 and DRP1 in NAFLD male rats.

  Methods

  In this experimental study, forty eight male Wistar rats were classified into two groups: NAFLD (n=40) and Control-Normal (CN), (n=8). NAFLD was induced in rats with high fat diet and then subdivided into five subgroups, including patient (NAFLD), sham (SHAM), exercise-patient (TRNAF), supplement-patient (SUPNAF) and exercise-supplement-patient (TRSUPNAF). Training groups performed a running program on a motor-driven treadmill for eight weeks. Resveratrol (20 mg/kg) was injected into the SUPNAF and TRSUPNAF groups. Forty eight hours after the last training session, rats were anesthetized; hearts were excised and immediately frozen in liquid nitrogen and stored at -80°C for measuring the indexes. Statistical analysis was performed using a one way analysis of variance, and Statistical significance was accepted at p≤ 0.05.

  Result

  The results indicated that the induction of NAFLD decreased OPA1 expression (p=0.001) and increased DRP1 expression (p=0.001) compared to CN. Also, in SUPNAFLD and TRSUPNAF groups, OPA1 (p=0.014 and p=0.001 respectively) increased and DRP1 (p=0.043 and p=0.007 respectively) decreased significantly compared to the NAFLD group.

  Conclusion

  It seems that exercise training and resveratrol alone or in combination by increasing OPA1 and decreasing DRP1 myocytes modulates heart damage in NAFLD patients.

  Keywords: Aerobic Exercise, Resveratrol, OPA1, DRP1, Fatty Liver
 • Lale Naderi, Allahyar Arabmomeni* Pages 284-293
  Background & objectives

  Due to the prevalence of obesity and the subsequent development of metabolic risk factors, cardiovascular and fatty liver complications, exercise programs and the use of natural supplements can play a significant role in controlling and preventing these diseases. Therefore, the purpose of this study was to review the effect of eight weeks of combined exercise and Chlorogenic acid intake on C-reactive protein and liver enzymes in obese women.

  Methods

  In this quasi-experimental study, which was performed as a pre-test, post-test with a control group, a total of 48 obese women were selected purposefully and divided randomly into four equal groups (n=12); exercise, supplement, exercise+supplementation and control group. The exercises program consisted of 8 weeks of aerobic and resistance training, 3 sessions with 60 minutes per week. The chlorogenic acid supplement group received daily Green coffee in capsule form contain 400 mg powder for 8 weeks and the concurrent group performed exercise and received Green coffee simultaneously. By using blood sampling the variables were measured at baseline and after 8 weeks of intervention. Data were analyzed by t-test and ANOVA at significance level of p<0.05.

  Results

  Alanine aminotransferase (ALT) and aspartate aminotransferase (AST) in the supplement group were the lowest and in the exercise+supplementation group had the highest decrease and there was no significant difference in the control group. The C-reactive protein (CRP) in the training+supplementation group was significantly decreased and in the three experimental groups there was a significant difference compared to the control group (p≥0.05).

  Conclusion

  It seems that combined exercise and natural substances rich in chlorogenic acid can decrease inflammatory factors such as C-reactive protein and liver enzymes.

  Keywords: Combined Exercise, Chlorogenic Acid, Liver Enzymes, C-reactive Protein, Obese Women
 • Iraj Feizi, Somaieh Matin*, Hasan Ghobadi, Saeed Hosseininia, Susan Mohammadi Kebar, Farideh Feizi, Hossein Salehzade Pages 294-300
  Background & objectives

   Hydatid cyst is a major hygiene problem in Iran. In 80% of cases, only one organ is involved. However, multiorgan involvement has also been rarely reported. But it seems, the prevalence of hydatid cyst with the involvement of more than one organ in Iran is more than other world. The aim of this study was to evaluate the patients with hydatid cyst multi organ involvement in Ardabil province in northwest of Iran.

  Methods

  In this retrospective study, 34 patients with hydatid cyst with involvement in more than one organ were included. For each patient, a pre-designed questionnaire including name, age, education level, occupation, place of residence, cyst location, clinical manifestations and serologic test results were completed. Patients, who had previously a history of treatment due to hydatid cyst, were excluded from the study.

  Results

  The mean age of patients was 36.41 years. 61.8% of the patients were housewives and 64% were rural residents. The most commonly involved organs was liver and simultaneous involvement of liver and lung was observed in 38.2% of patients and was more in women. The association of the right lung cyst with the liver cysts was greater than that of the left lung. Only in 43% of the patients, the serologic test was positive for hydatid cyst, and the relationship between serologic test and type of involvement was not significant.

  Conclusion

  Regarding the high incidence of hydatid cyst involvement in more than one location in our region, in all patients, especially women with liver hydatid cyst, other organs, especially the lungs, should be investigated

  Keywords: Hydatid Cyst, Multiorgan Involvement, Ardabil
 • Farnaz Seyfi Askshahr*, Mojdeh Khajehlandi Pages 311-322
  Background & objectives

  Recently it has been shown that some adipose tissue-derived hormones, such as apelin and omentin, can be effective in regulating metabolic metabolism. So the aim of the current study was to examine the effect of 12-weeks Pilates’ body training on serum levels of apelin and omentin-1 in inactive and overweight women.

  Methods

  This is a pre-test and post-test clinical trial study in which 28 volunteer overweight women with average BMI of 27.2±1.1 kg/m2 participated. They were randomly divided into training group (n=14) and control group (n=14). Pilates exercise training was performed 3 sessions per week, 60 min per session for 12 weeks. In order to measure the changes in serum levels of apelin and omentine-1, blood samples were taken after 12-14 hours at fasting status in two steps, 48 hours before the first training session and 48 hours after the last training session. The paired t-test and the ANCOVA test were used to examine intra-group and inter-group differences, respectively.

  Results

  Based on the findings of this study, 12 weeks of Pilates training had a significant decrease in apelin serum levels in both intra-group and inter-group with significance level of (p=0.001) and (p=0.009) respectively. Serum levels of omentin-1 also changed significantly in both intra-group and inter-group. The serum levels of omentin-1 in the exercise group significantly increased after 12 weeks compared to pre-training with significance level of (p=0.002) and in comparison with the control group with significance level of (p=0.003).

  Conclusion

  Regarding to the results of the current study and the positive effect of Pilates exercise on adipokines levels, it seems that Pilates exercise can be a functional factor for regulating adipose tissue hormones (adipokines) in obese or overweight women, and overweight people can do Pilates exercise  based on their ability.

  Keywords: Pilates Exercise, Apelin, Omentin-1, Women, Overweight
 • Neda Karimi*, Afshan Sharghi, Rohollah Baser, Shokofe Banaei, Emran Hajmohamadi Pages 323-333
  Background & objectives

  Third molar impaction (wisdom tooth) is a widespread phenomenon. It is indeed very important to study the impacted teeth pattern in the community since it will help to develop an appropriate treatment plan for individuals of the community. The aim of this study was to investigate the impaction pattern of mandibular third molar in Ardabil population.

  Methods

  In this study, the panoramic radiography of 382 patients referred to the Ardabil Dental Clinic, ranging 18-40 years old that had a couple of third molar teeth were investigated. The radiographs were investigated to collect data corresponding to depth-of-impaction, the distance between the canal and inferior alveolar, number of roots, shape and connection between the roots as well as the damages to neighboring structure. The collected data were coded to be analyzed through Chi-square and t- test in SPSS software.

  Results

  Among the cases, 42.4% and 57.6% of the subjects were male and female respectively. There is no significant difference between men and women for number of roots and the connection between them, whereas noticeable differences between men and women were observed for depth of impaction, distance from Inferior alveolar canal, the shape of the roots and damage to neighboring structures.

  Conclusion

  The results suggest that most of the cases had vertical angulation, regarding depth of impaction, most of the teeth were categorized in Class-B, regarding distance from Inferior alveolar, and most of the cases were in the vicinity of the canal and had two separate canals. Regarding damage to neighboring structures, most of the cases were categorized as a radiographic bone loss

  Keywords: Panoramic View, Wisdom Tooth, Impacted Tooth
 • Firoz Zadfatah*, Masoud Rezvani, Somaye Hekmatfar Pages 334-342
  Background & objectives

  Tea is a hyperaccumulator of fluoride and chronic fluoride intake is associated with multiple negative health outcomes. In this study, six brands of commercially available black and green tea were selected and the fluoride level in tea infusions tested using an ion-selective electrode method.

  Methods

  In this experimental study, the fluoride contents were determined using  ion-selective electrode (Mettler Toledo, USA) in four types of black tea and two types of green tea at different brewing time (3,5,15,30,60 and 120 min). The amount of tea fluoride at any time was investigated by repeated measure ANOVA and two-way ANOVA.

  Results

  Repeated measure ANOVA analysis showed that fluoride release for green and black tea increased as increased brewing time (p<0.05). Based on the two-way ANOVA and Bonferroni test results, the mean of fluoride concentrations was high in B black tea in all brewing time. E green tea, D black tea, F green tea, A and C black tea released less fluoride respectively p≤0.05.

  Conclusion

  The results of this study showed that the fluoride content of black and green tea in different companies was different. In regard to the impact of the cultivation site and the plant characteristics which the tea is made, companies should include enough information about their product to inform consumers. The amount of fluoride in the all examined tea increases after 3 and 120 min of brewing.

  Keywords: Tea Type, Brewing Time, Fluoride
 • Marziyeh Avazeh, Nasib Babaei*, Kobra Valipour Heagi, Ehsan Allah Kalteh, Tohid Masumi Saray Pages 343-353
  Background & objectives

  Gestational diabetes is one of the most common medical problems during pregnancy, which has many negative consequences for mother and fetus. Knowledge of women about gestational diabetes and educational planning based on needs assessment can be effective for early diagnosis and reduction of possible complications of gestational diabetes. The aim of this study was to determine the educational needs of diabetic pregnant mothers in Meshgin health centers in 2018.

  Methods

  This descriptive, cross-sectional study was conducted by- census on 689 pregnant women referring to Meshgin health centers in the spring and summer of 2018. Data were collected using a valid and reliable questionnaire of Hashemi-Beni and colleagues (2015) including three parts: demographic information, knowledge and educational needs assessment for mothers with gestational diabetes. Data were analyzed using SPSS 16 software.

  Results

  The mean age of pregnant women participating in the study was 26.94±6.22 years, with an average gestational age of 24.36±9.18 weeks. 22 persons of 689 pregnant women were diagnosed with gestational diabetes, and the prevalence of gestational diabetes was 3.2%. The mean score of knowledge of diabetic pregnant mothers about gestational diabetes questions was 9.95±3.79 out of 13. In all items of gestational diabetes, at least one third of diabetic mothers reported need for education.

  Conclusions

  Diabetic pregnant mothers, despite of high knowledge about gestational diabetes, still need to be trained in this regard. Therefore, it is necessary to hold leveled training courses to complete the information of mothers for better care of themselves

  Keywords: Gestational Diabetes Mellitus, Educational Need, Pregnancy, Needs Assessment
 • P Farzanegi *, L Moradi, S ghasemian Langharodi Pages 354-365
  Background & objectives

  In the pathogenesis of endometriosis, a variety of genes are involved. The aim of this study was to investigate the GATA2 gene expression changes in endometriosis rat model following a period of aerobic exercise and vitamin B6 intake.

  Methods

  For this purpose, 25 adult Wistar rats were randomly divided into 5 groups, including: healthy control, patient control, patient+training, patient+vitamin, patient+vitamin+ training. In order to create an endometriosis model, rats were first anesthetized and after opening abdominal muscle, ovarian tissue and part of uterine tissue were removed and were inserted into a sterile container with one cc of PBS and sliced. Tissue fragments were transplanted into the abdominal and ovarian areas. The amount of vitamin intake was 60mg/kg and swimming program lasted 8 weeks, 30 minutes a day, five days a week. One- way ANOVA test and Tukey post hoc test were used for data analysis.

  Result

  The results showed that a period of swimming exercise program in the patient + training group significantly increased the GATA2 level compared to the patient control group (p≤0.001). Also, the GATA2 gene expression level was significantly increased in the patient + training + vitamin group compared to the patient control group (p=0.002). However, its level in the patient group was significantly lower than that of the healthy control group (p≤0.001).

  Conclusion

  Regular aerobic exercise combined with intake of vitamin B6 may decrease GATA2 gene expression level in endometrial rat model.

  Keywords: Swimming, Vitamin, GATA2, Endometriosis
 • S Matin*, Y Imani Marani, H Salehzade Pages 366-371
  Background

  Primary sclerosing cholangitis is a rare and progressive cholestatic disease characterized by narrowing of the biliary tract. Despite high levels of ulcerative colitis, early diagnosis of primary sclerosing cholangitis before the diagnosis of inflammatory bowel disease is rarely reported. 

  Case history:

   A 28-year-old woman with no history of medical disease visited our clinic because of a mild generalized pruritus. In initial blood laboratory tests with elevated liver enzymes was observed. In Magnetic resonance cholangiopancreatography (MRCP) was introduced primary sclerosing cholangitis to the patient. Therefore, the patient was under colonoscopy and extensive colitis with terminal ileum involvement was detected and the diagnosis of ulcerative colitis was confirmed in the pathology.

  Conclusion

  Patients diagnosed with primary sclerosing cholangitis should undergo biopsy colonoscopy to rule out inflammatory bowel disease, even if they have no digestive tract symptoms.

  Keywords: Primary Sclerosing Cholangitis, Ulcerative Colitis, Pruritus
 • Lida Jalali Dizage, Mohammad Reza Nahaei*, Javid Sadegi Pages 301-310
  Background & objectives

  Urinary tract infection (UTI) is one of the most common types of hu man infections and Escherichia coli and Klebsiella pneumonia are the main causes of urinary tract infection among the gram negative bacteria. The prevalence of extended-spectrum β-lactamases (ESBLs) among these bacteria and hence resistant strains to β-lactam antibiotics have increased in recent decades. Several types of extended-spectrum β-lactamases, such as TEM, SHV and CTX-M have been identified, which are prominently present in the strains of E. coli and K. pneumoniae. The objective of this study was to determine the prevalence of TEM and SHV genes in E. coli and K. pneumoniae isolates of urinary tract infections by using phenotypic and molecular (PCR) tech niques in microbiology laboratory at medical school of Tabriz Islamic Azad University.

  Methods

  In this cross-sectional descriptive study, 50 isolates of E. coli and 50 isolates of K. pneumoniae collected from uri nary tract infections from out-patients in Tabriz. Antibiotic sensitivity patterns of isolates were stu died against 14 antibiotics by disk diffusion test (Kirby Bauer) and also confirmatory tests were performed using combined antibiotic tests. Finally TEM and SHV genes were investigated using molecular methods (PCR).

  Results

  Twenty five isolates (25%) out of 100 bacterial isolates were identified as ESBL-producing isolates of which 13 isolates (26%) were E. coli and 12 isolates (24%) were K. pneumoniae. The TEM and SHV genes were detected in 2% and 4% of E.coli and 0% and 2% of K. pneumoniae isolates, respectively.

  Conclusion

  The presence of these genes among our isolates confirmed ESBL genes in these medically important bacteria leading to resistance against β-lac tam antibiotics which are routinely used in their treatments. The low frequency of the studied genes could be because of the source of our isolates from out-patients which are not generally exposed to antibiotics

  Keywords: Escherichia coli, Klebsiella pneumonia, Antibiotic Resistance, Urinary Tract Infection, Extended Spectrum β-lactamase