فهرست مطالب

مطالعات مدیریت گردشگری - پیاپی 47 (پاییز 1398)
 • پیاپی 47 (پاییز 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/09/01
 • تعداد عناوین: 10
|
 • عبدالرضا رحمانی فضلی، ژیلا سجادی، صابر صدیقی* صفحات 1-28

  پژوهش حاضر، به تحلیل عوامل موثر در کالایی شدن فضای روستایی شهرستان محمودآباد استان مازندران می پردازد. در این مطالعه، از روش توصیفی-تحلیلی استفاده شد. جامعه آماری پژوهش، روستاهای شهرستان محمودآباد به تعداد 91 روستا بر اساس سرشماری سال 1395 مرکز آمار ایران بودند که نیمی از روستاها به عنوان نمونه به صورت تصادفی انتخاب شدند. جمع آوری داده ها با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته و پردازش تصاویر ماهواره ای، در چهار دوره انجام شد. برای تعیین اعتبار ابزار پژوهش، از اظهارنظر استادان و متخصصان ذی ربط و برای تعیین پایایی آن، از همسانی درونی به روش آلفای کرونباخ استفاده شد. ضریب آلفای کرونباخ 76/0 تا 94/0 برای متغیرهای گوناگون به دست آمد که نشان از بهینگی پرسشنامه داشت. برای تجزیه وتحلیل داده ها از نرم افزار SPSS22 استفاده شد. آزمون هایی که در این تحقیق مورداستفاده قرارگرفته اند شامل؛ آزمون فراوانی، تی تک نمونه، آزمون خی دو یا کای اسکوئر بوده است. نتایج، نشان داد که ضعف نظام مالیاتی (مالیات نگرفتن از خانه های خالی و خانه های دوم گردشگری، مالیات نگرفتن از سود خریدوفروش زمین و مسکن)، ناکارآمدی نظام بانکی (بالا بودن نرخ بهره) و ضعف سیاست های دولت در حمایت از بخش تولید به شکننده شدن فضای گردشگری شهرستان محمودآباد منجر شده است و از پیامدهای آن می توان به تغییرات شدید کاربری اراضی، گسترش ساخت وسازها و تخریب چشم انداز اشاره کرد.

  کلیدواژگان: گردشگری، کالایی شدن فضا، عرصه های روستایی، شهرستان محمودآباد، استان مازندران
 • محمدصالح ترکستانی، کبری بخشی زاده برج، پدرام جاهدی* صفحات 29-63

  موفقیت مقاصد گردشگری، در گرو درک صحیح تصویر برند مقصد در ذهن افراد است اما افراد متفاوت، تصویرهای ذهنی متفاوتی دارند که این تفاوت به‎ صورت بالقوه مبنایی برای بخش‏بندی در بازار گردشگری است. پژوهش حاضر، در وهله‎ی اول تلاشی برای توسعه‎ روش نقشه مفهومی برند است که با کمک به‎ سازی آن با یک الگوریتم ابداعی انجام شده است؛ بنابراین، پژوهش از نظر هدف توسعه‏ ای است. در وهله‎ی دوم، برای کاربست به ‏سازی روش نقشه مفهومی برند در عمل این روش برای برند گردشگری منطقه آزاد کیش استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش، افراد در سطح شهر تهران در دو دسته افراد دارای سابقه بازدید و افراد فاقد سابقه بازدید از منطقه آزاد کیش و روش نمونه‎ گیری در دسترس بوده است. انجام چهار مرحله‏ استخراج، بخش ‏بندی، ترسیم و تفسیر نقشه ‏های ذهنی در نهایت به شناسایی هفت بخش برای بازار گردشگری منطقه آزاد کیش منجر شد. بر اساس نتایج تحقیق، در میان افراد دارای سابقه بازدید چهار بخش گردشگران لوکس، گردشگران حساس به قیمت، گردشگران غیروفادار و طبیعت گردان و در میان افراد فاقد سابقه بازدید نیز سه بخش خریداران، تفریح گران و مهاجران وجود دارد.

  کلیدواژگان: بازار گردشگری، بخش‏بندی، روش نقشه مفهومی برند، منطقه آزاد کیش
 • محمود محمدیان، محمد نعمت پور، سعید قربانی، پیمان سیدی* صفحات 65-96

  با نگاهی به درآمدهای ارزی مقاصد معروف گردشگری دنیا، می توان گفت وفاداری گردشگر یکی از معیارهای مهمی است که می تواند تعیین کننده میزان موفقیت مقاصد گردشگری باشد. جلب گردشگران زیاد، نیازمند به وجود آمدن حس اعتماد در آن ها است. با ایجاد حس اعتماد در گردشگران، می توان حس وفاداری در آن ها را ایجاد و زمینه را برای به وجود آمدن تمایل به بازدید مجدد از آن مقصد گردشگری فراهم کرد. به همین دلیل، شخصیت برند مقصد گردشگری و تاثیری که این مفهوم می تواند بر باورها و نگرش های روانی و الگوهای رفتاری گردشگران داشته باشد. هدف پژوهش حاضر، مطالعه تاثیر شخصیت برند مقصد گردشگری بر همخوانی خودپنداره گردشگر و اعتماد به مقصد گردشگری است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی بوده و از نظر روش جمع آوری داده ها نیز توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش حاضر، شامل؛ آن دسته از گردشگران خارجی است که در تابستان 1395 به شهر تهران سفر کرده اند و از پل طبیعت در این شهر بازدید کرده اند. از این جامعه، نمونه ای به حجم 216 نفر و به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شد. به منظور گردآوری داده های پژوهش، پرسشنامه محقق ساخته ای حاوی 30 سوال بر اساس مرور ادبیات پژوهش طراحی شده است. روایی و پایایی پرسشنامه مورد نظر، قبل از جمع آوری داده ها مورد بررسی قرار گرفت و تائید شد. به منظور بررسی داده های پژوهش و آزمون فرضیه های پژوهش، از آمار توصیفی و استنباطی در نرم افزارهای "اس پی اس اس" و"لیزرل" استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد ابعاد شخصیت برند مقصد گردشگری تاثیر مثبتی را بر همخوانی خودپنداره گردشگر و اعتماد به مقصد گردشگری مجدد وی از مقصد گردشگری تهران دارد.

  کلیدواژگان: شخصیت برند، شخصیت مقصد، همخوانی خودپنداره، اعتماد به مقصد گردشگری
 • مهدی ابراهیمی، سید امیرحسین طیبی ابوالحسنی* صفحات 97-124

  امروزه، گردشگری پزشکی به یکی از انواع مهم گردشگری تبدیل شده که برای تحقق فعالیت موثر در آن، بررسی و تحقیق در این حوزه ضروری است. این تحقیق، در راستای شناساندن هرچه بیشتر بازار گردشگران پزشکی ورودی شهر تهران صورت پذیرفته است. با توجه به اینکه، یکی از ابزارهای مناسب برای شناسایی و مطالعه بازار، بخش بندی آن است؛ بنابراین، این پژوهش بر اساس بخش بندی با استفاده از خوشه بندی گردشگران بوده است. برای این منظور، تعداد 151 پرسشنامه توسط بیماران خارجی بیمارستان های منتخب شهر تهران (بیمارستان های محب، مهر، پارس، آسیا، لاله و پژوهشگاه رویان) تکمیل شد. نتایج پرسشنامه ها، با استفاده از تحلیل عامل تاییدی بررسی شد. درنهایت، چهار خوشه متفاوت گردشگران پزشکی با نام های: افراد تمامیت خواه، افراد کیفیت خواه، افراد با درمان ممنوع و افراد درمان طلب به دست آمد.

  کلیدواژگان: گردشگری پزشکی، بخش بندی بازار، خوشه بندی بازار، انگیزه، تصویر مقصد
 • مهدی باسخا*، سید محمود حسینی امیری، سالومه روحی نژاد صفحات 125-156

  هدف از این مطالعه، بررسی اثر اقتصاد تجربه گردشگری در مناطق روستایی و ییلاقی رامسر و چالوس بر دل بستگی به مکان و  نیات رفتاری گردشگران از طریق احساسات دلپذیر و خاطرات مثبت گردشگران بوده است.  این پژوهش، اکتشافی - توصیفی از نوع پیمایشی و ابزار اصلی گردآوری اطلاعات، پرسشنامه بوده است .184 پرسشنامه به روش نمونه گیری در دسترس، در بهار و تابستان سال 1396 بین گردشگران و بازید کنندگان از مناطق روستایی و ییلاقی چالوس و رامسر در شمال ایران توزیع شد. به منظور تجزیه وتحلیل داده های پژوهش، 171 پرسشنامه انتخاب و از معادل سازی معادلات ساختاری استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که: اقتصاد تجربه گردشگری روستایی با برانگیختگی دلپذیر رابطه معناداری دارد، برانگیختگی دلپذیر حاصل از تجربه، با خاطرات رابطه معناداری دارد و برانگیختگی دلپذیر با نیات رفتاری گردشگران دارای رابطه معناداری نیست؛ بنابراین، اقتصاد تجربه بر دل بستگی به مکان و در نهایت نیات رفتاری گردشگران نقش مهمی ایفا می کنند. هم چنین این پژوهش می تواند،  پژوهش گران آتی را به سمت مفاهیم مدیریتی در صنعت گردشگری، خاصه گردشگری روستایی، مرتفع ساختن محدودیت ها و در نهایت ارائه راهکارها و پیشنهاد های سازنده برای سازمان ها و مراکز مربوطه، هدایت نماید

  کلیدواژگان: اقتصاد تجربه، گردشگری روستایی، خاطرات، دل بستگی مکان، نیات رفتاری
 • حمید مسعودی، محسن نوغانی*، حسین بهروان صفحات 157-191
  تحلیل جامعه شناختی گردشگری ازدواج در بین زوج های جوان ایرانی هدف پژوهش حاضر است. نبود شناخت کافی از علل، فرایندها و پیامدهای این نوع گردشگری مسئله ای است که در این پژوهش دنبال می شود. رویکرد پژوهش حاضر کیفی و روش گردآوری و تحلیل داده ها نیز تحلیل مضمون است. یافته ها نشان می دهد، مهم ترین نوع گردشگری ازدواج در ایران، سفر ماه عسل است. این سفر به مقاصد طبیعی و مذهبی صورت می گیرد و کیفیت خدمات مناسب، متنوع و در دسترس، حمایت خانواده و انگیزه های فردی همچون نشاط، توانمندی، گریز از محدودیت ها و تبلیغات عمده علت گرایش به این نوع گردشگری است. ازدواج به عنوان یک رویداد فرهنگی امروزه به یکی از محورهای گردشگری تبدیل شده و شهرهای مهم ایران از جمله مشهد، کیش و اصفهان از یک سو و کشورهای خارجی از سوی دیگر مقصد گردشگری ازدواج هستند. سفر خانوادگی، بدون حضور اطرافیان و با هزینه های قابل توجه بخش فرایند این نوع گردشگری را شکل می دهد. عمده پیامدهای آن نیز دریافت بازخوردهای روانی، اجتماعی و خانوادگی از یک سو و گرایش هرچه بیشتر به سفر از سوی دیگر است. پژوهش حاضر تلاش کرده است مسئله گردشگری ازدواج را از جوانب مختلف تحلیل و بررسی نماید
  کلیدواژگان: گردشگری ازدواج، گردشگری رویداد، ماه عسل، تحلیل مضمون
 • مرتضی بذرافشان*، سحر سامانی صفحات 193-220

  امروزه، کشاورزان به درآمد مکمل و نیز ایجاد اشتغال برای کمک به کاهش فقر در آن ها نیاز دارند. گردشگری کشاورزی، به عنوان فرصتی برای رشد و توسعه شناسایی شده است. در این مقاله، با توجه به پژوهش های انجام شده و نظرخواهی از خبرگان (مسئولان، متخصصان و کارشناسان کشاورزی و گردشگری)، عوامل موثر بر توسعه گردشگری کشاورزی بررسی و تعیین شدند. در جمع بندی ابتدایی، 134 شاخص استخراج و در طی سه مرحله نظرخواهی از خبرگان، این تعداد به 34 شاخص تقلیل و تعدیل یافت. تعداد 260 نفر از خبرگان، به سوال های این پرسشنامه پاسخ دادند. با توجه به تحلیل های آماری صورت گرفته به کمک نرم افزارهای SPSSو LISREL، پرسش های پژوهش بررسی شدند و مدل نهایی این پژوهش متشکل از: زیرساخت های فکری، زیرساخت های فیزیکی-کالبدی، عوامل نهادی، عوامل ترویج و توسعه و عوامل رقابت پذیری تشکیل شد.

  کلیدواژگان: گردشگری، گردشگری روستایی، گردشگری کشاورزی، جهرم
 • محمدجواد جمشیدی*، ناصر برک پور، خلیل کلانتری صفحات 221-260

  توجه بیش ازحد به پتانسیل های گردشگری مذهبی مشهد، توزیع نامتوازن خدمات گردشگری را به همراه داشته است. هدف پژوهش حاضر بررسی اثرات بستر اقتصاد سیاسی گردشگری مذهبی مشهد بر توزیع نامتوازن خدمات گردشگری است. به منظور نیل به این هدف ابتدا مبتنی بر داده های پایگاه اطلاعات شهری مشهد توزیع نامتوازن خدمات گردشگری شهر مشهد تبیین می شود. سپس از طریق مصاحبه با افراد آگاه به شرایط اقتصاد سیاسی شهر مشهد، اثرات اقتصاد سیاسی گردشگری مذهبی بر توزیع نامتوازن خدمات گردشگریتبیین می گردد. یافته های پژوهش بیانگر نقش کنشگران گردشگری مذهبی و شرایط اقتصاد سیاسی حاکم بر گردشگری مذهبی بر تشدید تمرکز خدمات گردشگری پیرامون حرم مطهر رضوی است. از مهم ترین راهکارهای پژوهشی می توان به تشکیل مدیریت یکپارچه گردشگری، تهیه طرح جامع گردشگری شهری مشهد و ارتقای سطح مشارکت سرمایه گذاران بخش خصوصی و جامعه مدنی در بستر اقتصاد سیاسی شهر مشهد اشاره نمود.

  کلیدواژگان: اقتصاد سیاسی، خدمات گردشگری، شهر مشهد، گردشگری مذهبی
 • شهرام خلیل نژاد*، محمدرضا دانشور دیلمی صفحات 261-287
  رشد و توسعه استفاده از خدمات الکترونیکی در صنعت گردشگری اهمیت ویژه ای پیدا کرده است. هدف اصلی این پژوهش، مطالعه و بررسی تاثیر بین کیفیت خدمات الکترونیکی ادراک شده بر تمایل به استفاده از سیستم های خدمات الکترونیکی است. فلسفه این پژوهش اثبات باوری، رویکرد آن قیاسی و استراتژی آن پیمایش است و بدین منظور و پس از مرور ادبیات و طراحی مدل مفهومی، پرسشنامه ای مشتمل بر 21 پرسش به نمونه آماری مورد نظر ارائه شد. جامعه آماری این پژوهش، کلیه مشتریانی است که از خدمات الکترونیک وب سایت های فعال در حوزه گردشگری در سطح شهر تهران استفاده می کنند. از 500 پرسشنامه توزیع شده، 381 پرسشنامه صحیح برای تحلیل جمع آوری شد. برای تجزیه وتحلیل داده های پژوهش و آزمون فرضیه ها، از روش مدل سازی معادلات ساختاری با اتکا بر نرم افزار AMOS استفاده شد. نتایج پژوهش، بیانگر تاثیر مثبت بین خدمات الکترونیکی ادراک شده بر تمایل به استفاده از سیستم خدمات الکترونیکی، تصویر ذهنی برند، رضایت الکترونیکی و ریسک ادراکی است. در واقع، توجه به کیفیت خدمات الکترونیکی، رضایت، تصویر برند سازمان و ریسک ادراک شده موجب تقویت تمایل به استفاده از سیستم های خدمات الکترونیکی می گردد.
  کلیدواژگان: سیستم های خدمات الکترونیکی، کیفیت ادراک شده، تصویر ذهنی برند، رضایت الکترونیکی و ریسک ادراکی
 • مریم قربان پور*، مهرناز مولوی، نادر زالی صفحات 289-323

  استفاده ناپایدار از میراث طبیعی، به نابودی آن ها می انجامد. امروزه، رودخانه ها به عنوان یکی از حیاتی ترین میراث طبیعی مورد استفاده ناپایدار قرار گرفته اند. به طورکلی، رودخانه ها توانایی جذب گردشگر در بلندمدت را دارند. ازاین رو، رویکرد گردشگری پایدار می تواند به بهبود شرایط رودخانه ها و درعین حال جذب گردشگر کمک کند. با روش توصیفی -تحلیلی و هدف تحلیل ابعاد زیست محیطیموثر بر تحقق گردشگری پایدار، رودخانه زرجوب واقع در شهر رشت ارزیابی شد. سپس، از طریق فرآیند تحلیل سلسله مراتبی و نظرخواهی از 25 کارشناسان بومی میزان اهمیت معیارها و زیرمعیارهای زیست محیطی تعیین شد. به منظور بررسی وضعیت موجود رودخانه زرجوب بر اساس معیارها و زیرمعیارها از آمار و اطلاعات موجود و ابزار پرسشنامه کمک گرفته شد. در این راستا، از 400 شهروند، 25 کارشناس بومی و 20 مسئول شهری نظرخواهی شد. تحلیل های آماری با SPSS انجام شد. سپس، از برآیند میزان اهمیت و وضعیت موجود معیارها و زیرمعیارها، تحلیل یکپارچه صورت گرفت. همه معیارها و زیرمعیارها در ناحیه دو، سه و چهار قرار گرفتند. معیارهای موجود در ناحیه دو به دلیل میزان اهمیت بالا و وضعیت موجود نامطلوب، در تحقق گردشگری پایدار تاثیرگذارترند.راهبردهای منتج از سوات بر اساس معیارها و زیرمعیارها و با کمک 25 کارشناس بومی بر اساس روش ویکور رتبه بندی شدند. از میان راهبردهای ارائه شده، راهبرد "تقویت بعد گردشگری رودخانه در تمام فصول بر اساس اصول پایداری" به لحاظ اهمیت رتبه اول را کسب کرده است.

  کلیدواژگان: تحلیل سلسه مراتبی، توسعه پایدار، گردشگری پایدار، ویکور
|
 • Abdolreza Rahmani Fazli, Zhilla Sajjadi, Saber Sedighi * Pages 1-28

  The present study analyzes the factors affecting the commodification of rural space in Mahmoudabad county of Mazandaran province. In this study, the descriptive-analytical method was used. The statistical population of the study consisted of 91 villages in Mahmoudabad County according to the Census of Iran in 2016. Half of the villages were selected randomly. Data collection was done using a researcher-made questionnaire and processing of satellite images in four periods. The validity of the research instrument was evaluated by the opinion of the relevant professors and experts and its reliability was determined by internal consistency using Cronbach's alpha which ranged from 0.76 to 0.94 for various variables indicating the optimality of the questionnaire. SPSS 22 software was used for data analysis. The tests used in this study were frequency test, single sample t-test, and chi-square test. The results show that the weakness of the tax system (withholding tax on vacant and second homes for tourism, withholding tax on profits from the sale of land and housing), the inefficiency of the banking system (high-interest rates), the weakness of government policies to support the manufacturing sector have made the Mahmoudabad tourism environment fragile. The consequences can be drastic changes in land use, expansion of construction and landscape destruction.

  Keywords: Tourism, Commodification of Space, rural areas, Mahmoudabad County, Mazandaran province
 • Mohammad Saleh Torkestani, Kobra Bakhshizadeh Borj, Pedram Jahedi * Pages 29-63

  The success of tourism destinations depends on a proper understanding of the brand image of individuals, but individuals have different mental images which are potentially the basis for segmentation in the tourism market. The present study is primarily an attempt to develop a brand concept map method that is done by refining it with an inventive algorithm, so the research is developmental in terms of purpose. Secondly, to apply the refined Brand Concept Map method in practice this method is used for the tourism brand of Kish Free Zone. The statistical population of the study is people in Tehran city in two groups of people who have visited and those who haven’t visited the Kish Free Zone. The available sampling method is used. The four-step of extraction, segmentation, mapping, and interpretation of mental maps will ultimately lead to the identification of seven segments for the Kish Free Zone Tourism Market. According to the results, there are four categories of luxury tourists, price-sensitive tourists, non-loyal tourists, and Eco-tourists among people who have visited Kish and there are three categories of shoppers, entertainers, and immigrant among people who haven’t visited Kish

  Keywords: Tourism Market, Segmentation, Brand Concept Map, Kish Free Zone
 • *Mahmoud Mohammadian, Mohammad Nematpour, Saeed Ghorbani, Peyman Seyyedi Pages 65-96

  By looking at the foreign exchange earnings of world-famous tourism destinations, it can be said that tourism loyalty is one of the most important criteria that can determine the success of tourism destinations. Therefore, tourism destinations can present themselves as a strong and unique brand to attract more foreign tourists. Attracting a lot of tourists requires creating a sense of trust in them, creating a sense of trust in tourists can create a sense of loyalty and finally, it leads to revisiting that tourist destination. For this reason, the tourism destination brand personality and the effect that this concept can have on the beliefs, attitudes and behavior patterns of tourists have the potential to be considered as one of the most important topics of interest for tourism destinations in the coming years. The purpose of this study was to investigate the effect of the brand personality of tourism destination on tourism self-concept congruity and tourism destination trust. This study is applied in terms of purpose and is descriptive-survey in terms of data collection. The statistical population of this study includes the foreign tourists who traveled to Tehran in summer 2016 and visited the Nature Bridge in this city. A sample of 216 individuals was selected from the population using the available sampling method. To collect the research data, a researcher-made questionnaire containing 30 questions was designed based on the literature review. The validity and reliability of the questionnaire were assessed and confirmed before data collection. Descriptive and inferential statistics were used in SPSS and LISREL software to evaluate the research data and test the research hypotheses. The results showed that the personality dimensions of tourism destination brands have a positive effect on the self-concept congruity of the tourist and re-trust in the tourism destination of Tehran. Another part of the results showed that tourist self-concept congruity has a significant effect on trust in the tourism destination of Tehran.

  Keywords: Brand Personality, Destination Personality, Self-Concept Congruity, Destination Trust
 • Mahdi Ebrahimi, Seyed Amir Hossein Tayebi Abolhassani * Pages 97-124

  Nowadays, medical tourism has become one of the most important types of tourism, to carry out its effective activity, research in this field is necessary. This research has been done to declare the inbound medical tourism market of Tehran as much as possible. Since one of the convenient tools for identifying and studying the market is segmentation, the basis of this research is segmentation using tourist clustering. For this purpose, 151 questionnaires were completed by foreign patients in selected hospitals of Tehran (Moheb, Mehr, Pars, Asia, Laleh and Royan Institute). The results of the questionnaires were analyzed using confirmatory factor analysis and finally, four different clusters of medical tourists were identified with the names of totalitarians, quality- seeker individuals, people with banned treatment, and people seeking treatment.

  Keywords: Medical Tourism, Market Segmentation, Market Clustering, motivation, Destination Image
 • Mehdi Basakha *, Seyed Mahmood Hosseini Amiri, Saloumeh Rouhinezhad Pages 125-156

  The purpose of this empirical study is an investigation of the effect of the economy of tourism experience in the countryside and rural areas of Ramsar and Chalous on place attachment and behavioral intentions through pleasant feelings and positive memories of tourists. This exploratory-descriptive research is of survey type, in which the main tool of data collection is a questionnaire. 184 questionnaires were distributed by available sampling methods in the spring and summer of 2017 among tourists and visitors of the villages and countryside of Chalous and Ramsar in the Northern part of Iran. To analyze the research data, 171 questionnaires were selected and structural equation modeling was used. Research findings show that "The economy of the rural tourism experience has a meaningful relationship with pleasant excitement", "The pleasant excitement derived from experience has a meaningful relationship with memories", and "pleasant excitement has no meaningful relationship with behavioral intentions of tourists”. Therefore, experience economy affects place attachment and, ultimately, the behavioral intentions of the tourists. This research can also guide future researchers towards managerial concepts in the tourism industry, in particular, rural tourism, removing limitations and ultimately provide constructive solutions and suggestions to relevant organizations and centers.

  Keywords: Experience Economy, Rural Tourism, Memories, Place Attachment, Behavioral Intentions
 • Hamid Masoudi, Mohsen Noghani *, Hossein Behravan Pages 157-191
  The sociological analysis of marriage tourism among young Iranian couples is the purpose of this study. Lack of proper understanding of the causes, processes, and consequences of this type of tourism is an issue that is pursued in this study. The approach of the present research is qualitative and the method of data collection and analysis is content analysis. Findings show that honeymoon travel is the most important type of marriage tourism in Iran. This trip is to natural and religious destinations. And the quality of appropriate, diverse and accessible services, family support and individual motivations such as vitality, empowerment, avoidance of restrictions and major advertising are the reasons for this type of tourism. Marriage is a cultural event that has become one of the main tourism axes today. Important cities of Iran such as Mashhad, Kish, and Isfahan on the one hand and foreign countries, on the other hand, are the destinations of marriage tourism. Family travel, without the presence of outsiders and at a considerable cost, forms part of the process of this type of tourism. The major implications are the receiving of psychological, social and family feedback on the one hand and the tendency to travel more on the other. The present study has attempted to analyze the issue of marriage tourism from different aspects.
  Keywords: Marriage Tourism, Event Tourism, Honeymoon, content analysis
 • Morteza Bazrafshan *, Sahar Samani Pages 193-220

  There is a need for supplementary income for farmers and employment creation to help alleviate poverty. Agritourism has been identified as an opportunity for growth and development as it has the potential to meet those needs. In this article, according to the literature review and opinion polls of experts (officials, experts, and experts in agriculture and tourism), the factors affecting the development of agritourism were identified and investigated. In the initial summary, 134 indices were extracted and reduced to 34 indices during the three stages of expert opinion polling. 260 experts answered the questions in this questionnaire. According to statistical analysis using SPSS and LISREL software, research questions were analyzed and the final model of this research consists of 1. Intellectual infrastructure, 2. Physical infrastructure, 3. Institutional factors, 4. Promotion and development factors, and 5. Competitiveness factors.

  Keywords: Tourism, Rural Tourism, Agritourism, Jahrom
 • Mohammad Javad Jamshidi *, Nasser Barak Pour, Khalil Kalantari Pages 221-260

  Excessive attention to the potentials of religious tourism in Mashhad has led to the unbalanced distribution of tourism services. The goal of the present research is to investigate the effects of the political economy of Mashhad religious tourism on the unbalanced distribution of tourism services. In order to achieve this goal, the unbalanced distribution of tourism services in Mashhad is firstly explained based on the Mashhad urban database. Then, by interviewing people familiar with the political economy of Mashhad, the effects of religious tourism's political economy on the uneven distribution of tourism services are explained. The findings of the study indicate the role of religious tourism actors and the political economy conditions prevailing in religious tourism in intensifying the focus of tourism services around the holy shrine of Razavi. Of the most important research strategies, the establishment of integrated tourism management, the preparation of a comprehensive urban tourism plan in Mashhad and the promotion of the level of participation of private sector investors and civil society in the context of Mashhad's political economy can be noted.

  Keywords: political economy, Tourism Services, Mashhad City, Religious Tourism
 • Shahram Khalil Nezhad *, Mohammad Reza Daneshvar Deylami Pages 261-287
  The growth and development of the use of electronic services in the tourism industry have become particularly important. The main purpose of this research is to study and examine the impact of perceived e-service quality on the willingness to use e-service systems. The philosophy of the research is positivism, the approach is deductive, and the strategy is surveying. Therefore, after reviewing the literature and designing the conceptual model, a questionnaire containing 21 questions was presented to the statistical sample. The statistical population of this study is all customers who use electronic services of websites active in tourism in Tehran. Out of 500 distributed questionnaires, 381 correct questionnaires were used for data analysis. The structural equation modeling method based on AMOS software was used to analyze the research data and test the hypotheses. The results indicate a positive effect of perceived e-services on willingness to use e-service systems, brand mental image, e-satisfaction, and perceived risk. In fact, paying attention to the quality of e-services, satisfaction, the brand image of the organization and perceived risk reinforces the tendency to use e-service systems.
  Keywords: Electronics Service Systems, Perceived Quality, Brand Mental Image, Electronic Satisfaction, Perceived Risk
 • Maryam Ghorbanpour *, Mehrnaz Molavi, Nader Zali Pages 289-323

  Unsustainable use of natural heritage leads to their destruction. Nowadays, rivers, as one of the most vital natural heritage, have been used unsustainably. Generally, rivers have the ability to attract tourists in the long run. Therefore, a sustainable tourism approach can help improve rivers' conditions while attracting tourists. With the descriptive-analytical method and the purpose of analyzing the environmental aspects affecting sustainable tourism realization, Zarjub River, located in Rasht, was evaluated. Subsequently, through the analytical hierarchy process and a survey of 25 local experts, the importance of environmental criteria and sub-criteria was determined. In order to assess the current status of the Zarjub River according to the criteria and sub-criteria, available statistics and questionnaire tool were used. In this regard, 400 citizens, 25 local experts, and 20 municipal officials were surveyed. Statistical analysis was performed using SPSS. Then, according to the importance and the current status of the criteria and sub-criteria, an integrated analysis was carried out. All criteria and sub-criteria are in the second, third and fourth areas. The criteria in the second area are more effective in realizing sustainable tourism because of their high importance and unfavorable status quo. The SWOT strategies were ranked with the VIKOR method, based on the criteria and sub-criteria and with the help of 25 native experts. Among the strategies presented, the strategy of "strengthening the tourism aspect of the river in all seasons, based on the principles of sustainability" was ranked first in terms of importance.

  Keywords: Analytical hierarchy process, Sustainable Development, sustainable tourism, VIKOR