فهرست مطالب

راهبرد توسعه - پیاپی 60 (زمستان 1398)
 • پیاپی 60 (زمستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/12/14
 • تعداد عناوین: 8
|
 • میزگرد: چالش های توسعه بلند مدت کشور / آقایان : داوود دانش جعفری,سیدعلی مرتضویان,ابراهیم متقی,عباسعلی رهبر,سیدمرتضی نبوی در میزگرد توسعه
  صفحات 7-28
 • امیرعلی فرهنگ، محمد خداوردی زاده، صابر خداوردی زاده صفحات 30-52

  تببین ارتباط میان نابرابری درآمدی و رشد اقتصادی از عرصه های چالش برانگیز مباحث اقتصادی در دهه های اخیر بوده و با وجود تحقیقات گسترده در این زمینه، هنوز هم موضوعات مبهم فراوانی در این خصوص وجود داشته و مطالعات تجربی نیز به یک سری نتایج ضد و نقیض منتهی شده است.
  در این مطالعه با تاکید بر اثرگذاری غیرخطی نابرابری درآمد بر رشد اقتصادی، فرضیه اثرگذاری نامتقارن نابرابری درآمد بر رشد اقتصادی در ایران با استفاده از مدل رگرسیون انتقال ملایم و طی دوره1396-1351 مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج این تحقیق حاکی از این است که نمی توان فرضیه تحقیق را رد کرد. نابرابری درآمد طی دوره مورد مطالعه در قالب یک ساختار دو رژیمی بر رشد اقتصادی ایران تاثیر گذاشته است. هم چنین نتایج نشان می دهد، ضریب جینی در رژیم اول (دوره هایی با ضریب جینی کمتر از48/0) اثر مثبت و در رژیم دوم (جینی بیشتر از 48/0) اثر منفی بر رشد اقتصادی گذاشته است. متغیرهای توسعه مالی، ضریب جینی و مخارج مصرفی دولت با توجه به سطح ضریب جینی آثار متفاوت بر رشد اقتصادی داشته است.

  کلیدواژگان: توزیع درآمد، رشد اقتصادی، مدل رگرسیون انتقال ملایم (STR)
 • احسان نامدار جویمی، سیدعلیقلی روشن، نورمحمد یعقوبی صفحات 53-74

  اطلاعات به طور عمده در دسترس اکثریت مردم است، حتی اگر این دانش همیشه قابل اعتماد و سازنده نباشد. آموزش عالی بر روی آموزش و توسعه افراد حرفه ای کارآمد و رقابتی تمرکز کرده است. هدف این پژوهش آینده نگاری نقش اخلاق و انتقاد در آموزش عالی است و به این منظور از تکنیک دلفی استفاده شده است. در این پژوهش از نظرات 58 متخصص در مراحل دلفی استفاده شده است. رویکرد این مقاله عمدتا توصیفی و اکتشافی است. دسته بندی های ذهنی خبرگان در سه حوزه مختلف قرار دارند: بازتاب اخلاقی و انتقادی در مورد نقش فناوری در عصر معاصر و در آینده؛ جنبه های حرفه ای و اقتصادی؛ آموزش مدنی و مهارت های نرم افزاری و روش پژوهشی. نتایج نشان می دهند در حال و آینده از نیاز به ترویج آموزش اخلاقی دانشجویان مهندسی و مدیریت برای ترویج بحث های انتقادی و چند رشته ای در مورد مشکلات موجود و حفاظت و ساختن با مسئولیت آینده حمایت می شود. برخی از استادان نیاز به آموزش اخلاقی در دوره های مهندسی و مدیریت را به رسمیت نمی شناسند و به همین ترتیب، بیشتر دوره های مهندسی و مدیریت که آموزش داده می شود، آموزش اخلاقی در برنامه درسی خود ارائه نمی دهند و دانشجویان تا بعد از دوره فارغ التحصیلی اصول رعایت روش پژوهشی و کاری اخلاقی را رعایت نمی کنند که این موارد ماحصل عدم آموزش این موارد به آن ها است. آموزش اخلاقی در دوره های مهندسی و مدیریت هنوز غالبا به لحاظ محتوای درسی بسیاری از واحدهای درسی موردمطالعه و به لحاظ مشخصات اهمیت ثانوی دارد.

  کلیدواژگان: مهندسی، مدیریت، دانشجو، آموزش اخلاقی، رویکرد انتقادی
 • پروانه سلاطین، مجید پوش پارس صفحات 75-96

  دولت ها با تصویب مقررات مناسب از طریق شفاف تر ساختن ساختارهای موجود، برابرسازی فرصت ها و کاهش هزینه های رانت جویانه و همچنین از طریق به هنگام سازی نظام حقوقی می توانند نقش قابل توجهی در بسترسازی لازم برای کارکرد مناسب بازارها داشته باشند. از این رو کیفیت مقررات نشان دهنده توانایی دولت ها در تدوین و اجرای سیاست های تاثیرگذار و مقرراتی که منجر به ترویج و توسعه بخش خصوصی و توسعه کسب و کار می شود، می باشد. در این راستا هدف اصلی این مقاله بررسی میزان تاثیرگذاری کیفیت مقررات بر شاخص شروع کسب و کار (هزینه آغاز به کار، زمان آغاز به کار (تعداد روز) و تعداد مراحل آغاز به کار) در گروه کشورهای منتخب درآمد متوسط می باشد. نتایج حاصل از برآورد مدل ها با استفاده از روش اثرات ثابت در گروه کشورهای منتخب در دوره زمانی 2015-2004 نشان داد که کیفیت مقررات تاثیر منفی و معنادار بر شاخص های هزینه آغاز به کار (درصد از درآمد سرانه)، زمان آغاز به کار(تعداد روز) و تعداد مراحل آغاز به کار به عنوان شاخص های شروع کسب و کار دارند.

  کلیدواژگان: کیفیت مقررات، فضای کسب و کار، پانل دیتا
 • رامین مرادی، عباس رمضانی باصری صفحات 97-120

  آموزش منابع انسانی عامل کلیدی در فرایند رشد و توسعه ی فناوری و اقتصادی جوامع است. تامین سرمایه ی انسانی مستلزم انجام آموزش صحیح می باشد. آموزش صحیح از یک سو قابلیت نیروی انسانی را ارتقاء می بخشد و از سوی دیگر نیروی کار را برای استفاده بهتر از فناوری جدید تولید، مهیا می سازد و به این ترتیب راه رشد و توسعه فناوری و اقتصادی را برای کشورها هموار می کند. هدف این مقاله، ارائه ی تصویری از تاثیر آموزش منابع انسانی بر توسعه فناوری و اقتصادی جوامع می باشد. از آنجا که تمرکز این مطالعه بررسی سه نظریه سرمایه انسانی، همگرایی و نظریه تعامل با تغییرات تکنیکی همراه با تطبیق آنان در جوامع مختلف از جمله ایران می باشد لذا با توجه به نوع رویکرد آن، روش توصیفی و مقایسه ای برای این مقاله انتخاب شده است؛ یافته های این مطالعه بیانگر تاثیر معنی دار هر سه نظریه بر توسعه و رشد اقتصادی جوامع توسعه یافته بوده است. همچنین جدی نگرفتن تاثیر آموزش و تربیت نیروی انسانی ماهر از مهمترین عوامل پایین بودن سطح رشد توسعه فناوری جوامع درحال توسعه است؛ بنابراین شایسته است که با توجه به جمعیت روزافزون جوان در جامعه ی ایران و نیاز مبرم کشور به رشد و افزایش تولید، توجه جدی به ارتقاء سطح و کیفیت آموزش صورت گیرد.

  کلیدواژگان: آموزش منابع انسانی، سرمایه انسانی، توسعه فناوری و اقتصادی، تحصیلات
 • جواد علی بیگی صفحات 121-142

  هدف از پرداخت یارانه کالاهای اساسی، کمک به اقشار کم درآمد جامعه برای تحقق عدالت اجتماعی است، اما برخلاف تعریف فوق، به نظر می رسد توزیع ناموزون فضایی کالاهای اساسی یارانه ای در شهرها و روستاها در مقطع زمانی 1358 تا 1374 ناعدالتی اجتماعی را سبب گردید. در این مقاله سعی شده است تا تاثیر توزیع ناعادلانه جغرافیایی یارانه های کالاهای اساسی بر مهاجرت های روستاییان در شهر ایلام در مقطع زمانی 1358 تا 1374 مورد بررسی قرار گیرد؛ موضوعی که پیش از این در ادبیات توسعه ای کشور کمتر به آن پرداخته شده است. بر همین اساس، نوع تحقیق کاربردی، روش تحقیق توصیفی و تحلیلی، روش گردآوری اطلاعات کتابخانه ای و میدانی و روش تجزیه و تحلیل اطلاعات هم به صورت آمار توصیفی و استنباطی (آزمونهای t و فریدمن) است. جامعه آماری تحقیق، شامل خانوارهای مهاجر روستایی شهر ایلام است که در فواصل سال های 1358 تا 1374 به این شهر مهاجرت کرده اند که بر اساس نمونه گیری گلوله برفی تعداد 72 سرپرست خانوار به دست آمد. نتایج تحقیق نشان می دهد که توزیع ناموزون فضایی یارانه های کالاهای اساسی و میزان اطلاعات خانوارهای مهاجر روستایی از آن بر انگیزه مهاجرت خانوارهای روستایی به شهر موثر بوده است که می تواند به عنوان تجربه ای تاریخی در نظام آتی سیاست گذاری در برنامه ریزی منطقه ای مورد توجه قرار گیرد.

  کلیدواژگان: یارانه کالاهای اساسی، مهاجرت های روستایی- شهری، عدالت اجتماعی، شهر ایلام
 • صادق بافنده ایماندوست، علی مفیدی صفحات 143-175

  یکی از مهمترین مسائل پیش روی دولت ها و صاحب نظران اقتصادی، رشد اقتصادی و عوامل تاثیرگذار بر آن می باشد. استفاده از نهاده های تولید و نوآوری در صورتی منجر به رشد اقتصادی پایدار می گردد که محیط فعالیت کارآفرینان و بنگاه ها مستعد و قابل پیش بینی باشد. محیط حقوقی و نهادی از جمله عوامل مهم در بهبود سهولت کسب و کار است که در گزارش های بانک جهانی به آن اشاره شده است. علیرغم آن، کارآفرینان و بنگاه ها با موانع متفاوتی در فرایندهای کسب و کار درگیر می باشند. در این مطالعه میزان تاثیر محیط کسب و کار بر تولید ناخالص داخلی و بر اساس گزارش رقابت پذیری مجمع جهانی اقتصاد GCI، اندازه گیری شده است. برای این کار داده های هشت کشور اسلامی در حال توسعه(D8) و هفت کشور برگزیده که بر طبق گزارش رقابت پذیری مجمع جهانی اقتصاد در حال گذار از اقتصاد عامل محور به کارا محور هستند و در دوره 2015-2011 به صورت تابلویی جمع آوری و مدل ارائه شده برآورد گردیده است. نتایج برآورد مدل نشان می دهد که تاثیر رتبه توسعه بازارهای مالی و رتبه زیرساخت ها بر تولید ناخالص داخلی کشورهای برگزیده منفی و معنی دار بوده و میزان آن به ازای 10% کاهش در رتبه بازارهای مالی و زیرساخت ها به ترتیب 0001/. و 00016/. افزایش در تولید ناخالص داخلی است. این تاثیر برای کشورهای گروه D8 منفی و بی معنی بوده است.

  کلیدواژگان: سهولت کسب و کار، تولید ناخالص داخلی، سیستم مالی، شاخص رقابت پذیری
 • نعیمه حسین جانی زاده، مهدی قائدی صفحات 176-191

  بهبود محیط کسب وکار هر کشور با فراهم کردن شرایط رقابت پذیری و بسترسازی مناسب برای ورود موثر بخش خصوصی، نقش تعیین کننده ای در توسعه سرمایه گذاری ایفا می کند. از این رو همه کشورها برای ایجاد فضای کسب و کار مناسب، تمام تلاش خود را به کار بسته و به صورت مداوم در حال برنامه ریزی برای انجام اصلاحات مقتضی هستند.
  یکی از عوامل مهم که فرایند شروع کسب و کار در کشور را با چالش مواجه کرده است، اخذ مجوزهای قانونی می باشد. مجوز واگذاری زمین های دولتی برای طرح های تولیدی از جمله مهم ترین و زمان برترین این مجوزها است. هدف از مطالعه حاضر، بررسی دقیق فرایند واگذاری اراضی ملی و دولتی به طرح های سرمایه گذاری و پاسخ به این سوال است که چرا این فرایند بسیار طولانی و زمان بر است. بدین منظور، پس از بیان مبانی قانونی واگذاری اراضی ملی و دولتی و فرایند واگذاری این اراضی، 19 پرونده واگذاری به مجریان نیروگاه های خورشیدی و مولد مقیاس کوچک استان کرمان به صورت میدانی بررسی و متوسط زمان انجام هر گام محاسبه شده است. نتایج نشان می دهد استعلامات قانونی از دستگاه های اجرایی مختلف که به طور متوسط یک ماه زمان می برد و نیز وجود کارگروه ها و کمیته های تخصصی متعدد که به صورت متوالی و در فواصل زمانی نامنظم و طولانی تشکیل می گردند، در غیاب یک نظام اداری کارآمد باعث شکل گیری یک فرایند اداری نفس گیر برای متقاضیان زمین های دولتی شده است. در انتها پیشنهادها و راهکارهای اجرایی بیان شده است.

  کلیدواژگان: فضای کسب و کار، واگذاری اراضی دولتی، بروکراسی ناکارآمد، توسعه سرمایه گذاری
|
 • Amirali Farhang, Mohammad Khodaverdizadeh, Saber Khodaverdizadeh Pages 30-52

  Explain the relationship between income inequality and economic growth of the areas challenging economic issues in recent decades, and despite extensive research in this area, it is still unclear lot in this regard there and experimental studies on a series of contradictory results led. In this paper we study the nonlinear effect of income inequality on the economic growth in Iran. We use a smooth transition regression model and annual data during the period 1973-2015 to investigate the asymmetric effect of income inequality on growth. We have identified two regimes in the model and in these regimes the income inequality has affected the economic growth differently. The results show that the Gini index has a positive effect on growth during the regime one (when the gini coefficient of less than 0/48), but it has a negative effect in the second regime (when the gini coefficient of higher than 0/48). Similarly, the financial development and government expenditure had affected the economic growth differently in different regimes.

  Keywords: Income Distribution, Economic Growth, Smooth Transition Regression Model
 • Ehsan Namdar joyame, Seyed Aligholi Roshan, Noor Mohammad Yaghoubi Pages 53-74

  Information is mainly accessible to a majority of people, even if this knowledge is not always reliable and constructive. Facing this situation, one of the most important roles of higher education in the future and toward the future is to strengthen students' skills in critical and ethical analysis and information choices. Higher education focuses on the production (fast) of efficient and competitive professionals, and the leading market and profitable technology. The purpose of this research is to investigate the role of ethics and critique in high school education and Delphi technique is used for this purpose. In this research, 58 expert opinions about Delphi have been used. The approach of this article is mainly descriptive and exploratory. The subcategories of the experts are in three different areas: moral and critical reflection on the role of technology in the contemporary and future age; the professional and economic aspects; civil education and software skills and research methods. The results indicate that in the future the need to promote the ethical education of engineering and management students is promoted to promote critical and multidisciplinary discussions about existing problems and to protect and build with future responsibility. Some professors do not recognize the need for ethical education in engineering and management courses, and moreover, most engineering and management courses that are taught do not provide ethical education in their curriculum, and students post-graduate The graduation of the principles of observance of the method of excitement and ethical work does not imply that these are the reasons for not training them these things. Ethical education in engineering and management courses is still largely studied in terms of the content of the curriculum and is of secondary importance in terms of its characteristics.

  Keywords: engineering, management, student, moral education, critical approach
 • Parvaneh Salatin, Majid Poshpars Pages 75-96

  Governments through passing proper laws, clarifying the current structures, equaluzing the apportunities, decreasing economic rents, and also modernising legal system can play significant role in providing essential fortunes for proper function of markets. Therefore, the quality of laws represents the ability of governments in composing and executing efficient policies that may lead to the propagation and development of private sector and expanding the business. the main objective of this paper is to analyze the effect of regulatory quality on the “Starting a Business Index” (cost of starting a business, time of starting a business (number of days), and the number of stages of starting a business) in selected middle income countries. Results from models estimation by the method of fixed effects in selected countries in the period 2004-2015 shows that regulatory quality has a negative and meaningful effect on the indexes of “cost of starting a business” (percent of per capita income), time of starting a business (number of days), and the number of stages of starting a business, as indexes of starting a business.

  Keywords: Regulatory Quality – Business Environment – Panel Data
 • Ramin moradi, Abbas ramezani baseri Pages 97-120

  The human resources training is a key factor in the process of technology end economic growth and development of societies, The provision of human capital requires the true education. The true education on one hand promote Man’s power features and on the other hand, it provides labor for better use of new technology and it paves the way for countries to growth and develop technology and economically. The purpose of this paper is to Investigation the Impact of human resources training on Technology and economic development of societies. Since the focus of this study is to survey three theories of human capital, theory of convergence and the theory of technical interaction with their adaptation in different societies including Iran. therefore, according to its been chosen for this article; The finding of this study showed the significant effect of all three theories on the development and economic growth of societies. Also, the seriousness of the impact of skilled manpower education and training is of the most important factors in the low level of developing technology in developing countries: therefore, it is worth noting that due to the growing population of the young in developing countries and the urgent need for these countries to grow and increase production, serious attention to the promotion of the level and quality of education.

  Keywords: Human resources training, Human capital, Technology, Economic development, Education
 • Javad Alibeygi Pages 121-142

  The purpose of subsidizing basic goods is to help low-income people in society to realize social justice, but Contrary to the above definition, it seems that the disorderly distribution of essential commodities in towns and villages during the period from 1979 to 1995 caused social injustice. In this paper, we tried to examine the effect of the unjust geographical distribution of subsidies on commodities on the migration of villagers in the city of Ilam during the period from 1379 to 1995; the topic that has been discussed rarely in the development literature of the country. Accordingly, the type of research is applied, the research method is descriptive and analytical, the method of collecting information is library and field and methods for data analysis is both descriptive and inferential statistics (t-test and Friedman). Statistical Society under study is the consists of rural migrant households resident in Ilam city which had migrated to this city between the years 1980 to 1988 that obtained the number 72 head of household according to snowball sampling. The results show that uneven geographical distribution of basic commodities subsidies and of rural migrant household’s information level of uneven spatial distribution of subsidies has influenced their migration to the city in the period 1979 to 1995 and the migrants were mostly from low-income and low land or landless rural households which can be considered as historically empirical in future planning systems for regional planning.

  Keywords: basic commodities Subsidies, Rural - urban migrations, social justice, Ilam city
 • Sadegh Bafandeh Imandoust, Ali Mofidy Pages 143-175

  One of the most important issues facing governments and economic leaders is economic growth and the factors that affect it. The use of production inputs and innovation would lead to sustained economic growth, which is a prerequisite and predictable environment for entrepreneurs and businesses. Despite this, entrepreneurs and firms are confronted with different barriers to business processes. In this study, the impact of the business environment on Gross domestic product has been measured based on the (GCI) Global Competitiveness Index Report. To do this, the data of the eight developing Islamic countries (D8) and the seven selected countries, have been estimated in the period 2015-2011 in the form of a panel and the proposed model is estimated. The results of the model's estimation show that the impact of the development of financial markets and the rank of infrastructure on the GDP of selected countries is negative and significant and its rate for 10% decrease in the rank of financial markets and infrastructures is 0.0001 And 0.00016 Gross domestic product. This effect was negative and non-significant for the D8 countries.

  Keywords: doing business, Gross domestic product, financial system, global competitiveness index
 • Naeemeh Hosseinjanizadeh, Mahdi Ghaedi Pages 176-191

  Improving the business environment in each country by providing competitive conditions and appropriate context for effective entry of the private sector plays a crucial role in enhancing the investment, production and employment. Therefore, all countries are working hard to create a proper business environment and are constantly planning to implement reforms. One of the key factors that has challenged the process of starting a business in our country is obtaining legal licenses. The licensing of assigning government land for investment plans is one of the most important and time-consuming of these licenses. The purpose of this study is to carefully examine the legal procedure of assigning government land to investment plans and answer to this question why the procedure is so long and time-consuming. For this purpose, after explaining the legal bases of the assignment of government land and its legal procedure, 19 cases of land assignment on lease for solar and small scale power plants projects were surveyed and the average time of each step was measured. The results show that there are two main problems with the legal procedure of government land assignment, which emphasize an inefficient administrative system: a. legal inquiries from different governmental organizations, which takes an average of one month; b. the existence of numerous specialized committees, which are held sequentially and at irregular, long intervals. At the end, there are also executive suggestions.

  Keywords: Business environment, assigning of national lands, inefficient Bureaucracy, obstacles investment