فهرست مطالب

 • سال هفتاد و دوم شماره 4 (زمستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/11/01
 • تعداد عناوین: 9
|
 • موژان ملکی، پریچهر حناچی*، سمانه کربلائی صفحات 329-338
  میکروپلاستیک ها ذرات کوچک تر از 5 میلی متر هستند که می توانند از طریقمنابع اولیه و یا ثانویه وارد محیط زیست شوند. این ذرات می _ توانند نقش حامل را برای ترکیبات شیمیایی مختلف موجود در محیط مانند انواع آفت کش ها و آلاینده ها، داشته باشند. جذب این ذرات به بدن موجودات زنده به خصوص آبزیان باعث ایجاد تغییراتی در فعالیت آنزیم های آن ها به خصوص آنزیم های مسیر آنتی اکسیداتیو می شود. هدفاز انجام این پژوهش، بررسی تاثیر میکروپلاستیک پلی استایرین و آفت کش کلرپیریفوس به تنهایی و در ترکیب با هم بر فعالیت آنزیم سوپراکسید دیسموتاز (SOD) در سه بافت کبد،کلیه و ماهیچه ماهی قزل آلای رنگین کمان بود. در این تحقیق ماهی های قزل آلای رنگین کمان در معرض دو غلظت آفت کش کلرپیریفوس ( CPF) chlorpyrifosμg/L) 2، μg/L 6)، میکروپلاستیک پلی استایرین MPs (μg/L 30 μg/L, 300) و ترکیب این دو با یکدیگر قرار گرفتند.در پایان دوره آزمایش، فعالیت آنزیم سوپراکسید دیسموتاز در ماهی ها مورد بررسی قرار گرفت. تحلیل نتایج با درجه معنا داری 05/0 Pvalue< نشان داد که در بافت کبد و کلیه ترکیب میکروپلاستیک و کلرپیریفوس باعث افزایش فعالیت  آنزیم  SODو در نتیجه میکروپلاستیک باعث کاهش سمیت کلرپیریفوس می شود. فعالیت آنزیم در همه تیمار ها نسبت به شاهد به شدت کاهش پیدا کرد. . فعالیت آنزیم در تیمار μgL-1 MPs 30+ μgL- CPF2 و تیمار μgL-1 MPs 300 μgL-1 CPF+  2 نسبت به تیمار μgL-1CPF 2 به ترتیب کاهش و افزایش یافت. به طور کلی می توان نتیجه گرفت که میکروپلاستیک در بافت کبد و کلیه باعث کاهش دسترسی زیستی آفت کش کلرپیریفوس و در بافت ماهیچه با ،غلظت کم میکروپلاستیک پلی استایرین، باعث افزایش سمیت و افزایش دسترسی زیستی آفت کش خواهد شد.
  کلیدواژگان: میکروپلاستیک، کلرپیریفوس، پلیاستایرین، سوپراکسید دیسموتاز، مسیر آنتی اکسیداتیو
 • میثم عزیزی بصیر، احمد ایمانی*، کوروش سروی مغانلو، سعید مشکینی صفحات 339-352
  پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر عصاره های هیدروالکلی گیاهان دارویی مرزنجوش (Origanum vulgare L.) و علف چای (Hypericum perforatum) بر رشد، شاخص های ایمنی و فعالیت آنزیم های گوارشی و آنتی اکسیدانی ماهی قزل آلای رنگین کمان طرح ریزی و اجرا شد. تیمارهای آزمایشی شامل تیمار شاهد (صفر درصد)، تیمار 3 درصد مرزنجوش، تیمار 3 درصد علف چای و ترکیب هر دو گیاه (5/1 درصد) بود. شاخص وضعیت اختلاف معنی دار بین تیمار 3 د رصد مرزنجوش با سایر تیمارها وجود داشت. بالاترین میزان وزن نهایی در تیمار 3درصد مرزنجوش مشاهده شد (05/0>P). ضریب رشد ویژه تیمار 3 درصد مرزنجوش نسبت به تیمار شاهد 30/8 درصد افزایش و ضریب تبدیل غذایی آن 34/2 درصد کاهش داشت. فراسنجه های ایمنی (ایمونوگلوبولین، فعالیت مسیر فرعی کمپلمان و لیزوزیم سرم) و آنزیم های آنتی اکسیدانی (گلوتاتیون پراکسیداز، کاتالاز و سوپر اکسید دیسموتاز) ماهیان تیمارهای مختلف تحت تاثیر جیره های غذایی قرار گرفتند (05/0>P)، بطوریکه کمترین و بیشترین میزان این فراسنجه ها به ترتیب متعلق به گروه شاهد و 3 درصد مرزنجوش بود (05/0>P).  اختلاف معنی داری از نظر فعالیت آنزیم های گوارشی (آمیلاز، لیپاز و پروتئاز) میان تیمار 3 درصد مرزنجوش و تیمار شاهد مشاهده شد (05/0>P). در مجموع نتایج این پژوهش نشان داد استفاده از عصاره هیدروالکلی گیاه مرزنجوش بطور مشخصی موجب بهبود شاخص های ایمنی و فعالیت آنزیم های گوارشی زوائد پیلوریک و آنتی اکسیدانی کبد ماهی قزل آلای رنگین کمان در شرایط پرورشی خواهد شد. پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر عصاره های هیدروالکلی گیاهان دارویی مرزنجوش (Origanum vulgare L.) و علف چای (Hypericum perforatum) بر رشد، شاخص های ایمنی و فعالیت آنزیم های گوارشی و آنتی اکسیدانی ماهی قزل آلای رنگین کمان طرح ریزی و اجرا شد. تیمارهای آزمایشی شامل تیمار شاهد (صفر درصد)، تیمار 3 درصد مرزنجوش، تیمار 3 درصد علف چای و ترکیب هر دو گیاه (5/1 درصد) بود. شاخص وضعیت اختلاف معنی دار بین تیمار 3 د رصد مرزنجوش با سایر تیمارها وجود داشت. بالاترین میزان وزن نهایی در تیمار 3درصد مرزنجوش مشاهده شد (05/0>P). ضریب رشد ویژه تیمار 3 درصد مرزنجوش نسبت به تیمار شاهد 30/8 درصد افزایش و ضریب تبدیل غذایی آن 34/2 درصد کاهش داشت. فراسنجه های ایمنی (ایمونوگلوبولین، فعالیت مسیر فرعی کمپلمان و لیزوزیم سرم) و آنزیم های آنتی اکسیدانی (گلوتاتیون پراکسیداز، کاتالاز و سوپر اکسید دیسموتاز) ماهیان تیمارهای مختلف تحت تاثیر جیره های غذایی قرار گرفتند (05/0>P)، بطوریکه کمترین و بیشترین میزان این فراسنجه ها به ترتیب متعلق به گروه شاهد و 3 درصد مرزنجوش بود (05/0>P).  اختلاف معنی داری از نظر فعالیت آنزیم های گوارشی (آمیلاز، لیپاز و پروتئاز) میان تیمار 3 درصد مرزنجوش و تیمار شاهد مشاهده شد (05/0>P). در مجموع نتایج این پژوهش نشان داد استفاده از عصاره هیدروالکلی گیاه مرزنجوش بطور مشخصی موجب بهبود شاخص های ایمنی و فعالیت آنزیم های گوارشی زوائد پیلوریک و آنتی اکسیدانی کبد ماهی قزل آلای رنگین کمان در شرایط پرورشی خواهد شد.
  کلیدواژگان: افزودنی های غذایی، مرزنجوش، علف چای، قزل آلای رنگین کمان، آبزی پروری
 • داریوش محمدی قلعه* صفحات 353-362
  در سال های اخیر، بهره برداری از ذخایر آبزیان در جهان، سهم عمده ای در صنعت غذایی داشته است. از این رو، دولت هایدارای ساحل دریایی تلاش کرده اند تا با سرمایه گذاری در بخش ناوگان های مدرن ماهیگیری و کارخانه های فرآوری، از فرصت های جدید برای پاسخگویی به رشد روز افزون تقاضای بین المللی برای ماهی و فرآورده های شیلاتی استفاده نمایند. اما بسیاری از ذخایر شیلاتی به دلیل صید بی رویه و غیر قابل کنترل آسیب دیده است. نشانه های روشن بهره برداری بی رویه از ذخایر با ارزش شیلاتی، تغییرات اکوسیستم ها، زیان های سنگیناقتصادی، منازعات بین المللی در زمینه مدیریت و تجارت ماهی، پایداری دراز مدت شیلات و سهم این بخش در تامین غذا را تهدید می کند. لذا دولت ها بر آن شدند تا با اتخاذ رویکردهای نوین و رژیم های حقوقی خاص در مدیریت ماهیگیری، مسائل حفاظتی و زیست محیطی و همچنین ملاحظات اقتصادی و اجتماعی را بیش از پیش مدنظر قرار دهند. این تحقیق به شیوه توصیفی و تحلیلی به این نتیجه دست یافته است که شیلات و حق بهره برداری از ذخایر آبزیان از حساسیت خاصی در میان بخش های مختلف مشمول اقدامات تکمیلی کنفرانس ملل متحد در مورد محیط زیست و حقوق داخلی ایران برخوردار است. عمده ترین قوانین در حق بهره برداری از آبزیان در قانون تاسیس سازمان شیلات ایران و آئین نامه اجرایی قانون حفاظت و بهره برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب رسیده است که منحصر به حفظ و حراست از ذخایر و منابع آبزی در آب های تحت حاکمیت و صلاحیت جمهوری اسلامی ایران است و وظایف ذکر شده در قانون حفاظت و بهره برداری از منابع آبزیان جمهوری اسلامی ایران، به نحوی انعکاسی از مقررات بین المللی می باشد.
  کلیدواژگان: شیلات، آبزیان، حق بهره برداری، کنوانسیون های بین الملل، جوامع ساحلی
 • مریم صادقی، جواد میردار هریجانی، فاطمه حدادی، علی ارشدی* صفحات 363-374

  مطالعه حاضر به منظور بررسی تاثیر آنتی اکسیدانی پوشش کیتوزان با عصاره میوه پنیرباد (Withania coagulans) بر افزایش زمان ماندگاری فیله ماهی کپور نقره ای (Hypophthalmichthys molitrix) انجام شد. فیله های ماهی در 6 تیمار و 3 تکرار طی 18 روز در دمای 4 درجه سانتیگراد نگهداری شدند. تیمارها شامل: تیمارهای بدون پوشش (شاهد)، عصاره 5/0 درصد، عصاره 1 درصد، کیتوزان 1 درصد، کیتوزان 1 درصد حاوی عصاره 5/0 درصد و کیتوزان 1 درصد حاوی عصاره 1 درصد بود. فاکتورهای شیمیایی از جمله pH، شاخص پراکسید، تیوباربیتوریک اسید و کل بازهای نیتروژنی فرار و خواص حسی (طعم، بو، بافت، رنگ و مطلوبیت کل) نمونه ها در روزهای صفر، 3، 6، 9، 12، 15 و 18 نگهداری فیله ها در یخچال مورد بررسی قرار گرفت. در طول دوره نگهداری تمامی تیمارهای دارای پوشش کیتوزان حاوی عصاره در ارزیابی های شیمیایی و حسی دارای اختلاف معناداری با تیمار شاهد بودند (05/0>p). بیشترین میزان pH، PV، TBA و TVB-N تا روز 18 به ترتیب مربوط به تیمار شاهد (01/0±21/7، 04/0±70/6 میلی اکی والان اکسیژن بر کیلوگرم چربی، 02/0±37/1 میلی گرم مالون آلدئید بر کیلوگرم عضله و 01/0±69/38 میلی گرم در 100 گرم عضله) و کمترین آن مربوط به تیمار پوشش کیتوزان 1 درصد با عصاره 1 درصد (03/0±61/6، 02/0±17/3 میلی اکی والان اکسیژن بر کیلوگرم چربی، 01/0±68/0 میلی گرم مالون آلدئید بر کیلوگرم عضله و 03/0±43/18 میلی گرم در 100 گرم عضله) بود. شاخص مطلوبیت کل تیمارشاهد در روز 15 پایین تر (75/0±82/3) از نقطه مقبولیت رسید، ولی تیمار پوشش کیتوزان 1 درصد با عصاره 1 درصد تا انتهای دوره دارای بالاترین نمره (77/0±77/4) از نظر مطلوبیت کل بود. نتایج حاصل نشان دهنده تاثیر آنتی اکسیدانی قوی پوشش خوراکی کیتوزان 1 درصد حاوی عصاره 1 درصد بود که تاثیر معناداری بر سرعت نزول کیفیت و به تاخیر انداختن فساد فیله های پوشش دار ماهی فیتوفاگ گردید.

  کلیدواژگان: فعالیت آنتی اکسیدانی، عصاره آبی پنیرباد، کپور نقره ای، پوشش خوراکی، نگهداری در یخچال
 • سیدعلی رضوانی، محمد قلی زاده*، رحمان پاتیمار، محمد فرهنگی صفحات 375-386

  مطالعه کیفیت آب سطحی و روند تغییرات آلودگی با شاخص های زیستی، تاثیرات زیست محیطی را بهتر نشان می دهد. هدف از این تحقیق بررسی جمعیت بزرگ بی مهرگان کفزی و ارتباط آنها با عوامل محیطی در رودخانه چهل چای مینودشت، استان گلستان بود. بررسی فروانی و پراکنش بزرگ بی مهرگان کفزی در سال 1396 به صورت فصلی در 5 ایستگاه منطقه سرچشمه، جنگل، تفرجگاه، کشاورزی و شهری با استفاده از نمونه بردارسوربرسمپلر (09/0 مترمربع)با 3 تکرار انجام شد. در این بررسی، در مجموع فون کفزیان شامل: 2 شاخه، 2 رده، 4 راسته و 10 خانواده شناسایی شدند. بیشترین فراوانی مربوط به رده حشرات و راسته Ephemeroptera و خانواده Baetidae بود. بالاترین فراوانی گونه ای در فصل زمستان و کمترین فراوانی گونه در فصول بهار مشاهد شد. بیشترین میزان شاخص هلسینهوف در فصل تابستان و در منطقه شهری (19/7) و کمترین مقدار آن نیز در فصل پاییز در منطقه بالادست (06/4) مشاهده گردید. نتایج میانگین شاخص HFBI، کیفیت آب رودخانه چهل چای 44/5 را در کلاسه کیفی متوسط با آلودگی آلی نشان داد، که این رودخانه در ایستگاه های پایین دستبه دلیل افزایش مواد آلی از مناطق کشاورزی، پساب شهری  و منطقه گردشگری باعث افزایش گونه های مقاوم به آلودگی از جمله خانواده های Tubificidae و Chironomidae شد که نشان دهنده کیفیت پایین آب در این منطقه است.

  کلیدواژگان: درشت بی مهرگان کفزی، شاخص هیلسنهوف، عوامل محیطی، رودخانه چهل چای
 • حجت الله جعفریان*، غلامرضا خزین، محمد فرهنگی، سید مصطفی عقیلی نزاد صفحات 387-398

  در این مطالعه به ارزیابی برخی از تغییرات شاخص های خونی و بیوشیمیایی سرم فیل ماهیان 2 تا 3 ساله در شرایط پرورش در پن طی یک دوره بررسی یک‌ساله از پاییز 1395 تا تابستان 1396 پرداخته شد. پس از بیهوشی ماهیان با استفاده از عصاره گل میخک، نسبت به خونگیری از 15 قطعه فیل ماهی به ‌ظاهر سالم از 3 پن در فصول مختلف اقدام شد. شاخص‌های خونی با استفاده از روش‌های متداول آزمایشگاهی و فرمول‌های مربوطه سنجش شد. اختلاف معنی‌داری در میزان کورتیزول، حجم متوسط گلبولی (MCV)و فعالیت آنزیم ALT بین فصول مختلف مشاهده نشد (05/0p>). بالاترین تعداد گلبول سفید و فعالیت آنزیم‌های AST و ALT در تابستان اندازه‌گیری شد (05/0p<). بالاترین تعداد گلبول‌های قرمز، درصد هماتوکریت و پروتیین تام در بهار مشاهده شد(05/0p<)، بالاترین مقدار هموگلوبین، متوسط هموگلوبین گلبولی (MCH) و غلظت متوسط هموگلوبین گلبولی (MCHC) در پاییز ثبت گردید (05/0p<). بالاترین مقدار گلوکز در زمستان اندازه گیری شد (05/0p<). در مجموع نتایج این‌ مطالعه نشان داد که احتمالا دمای محیط طی فصول مختلف یک عامل تاثیرگذار در تغییر شاخص‌های خونی و بیوشیمیایی سرم فیل ماهیان پرواری در آب دریای خزر است؛ بطوریکه در شرایط اکولوژیکی یکسان با تغییر دمای محیط تغییرات مختلفی در شاخص‌های خونی و بیوشیمیایی سرم فیل ماهیان مشاهده خواهد شد.

  کلیدواژگان: فیل ماهی، دم، ا فصل، خون، سرم، آنزیم کبدی
 • سمانه سادات ملکی*، روح الله رحیمی، شفیق شفیعی صفحات 399-408

  مطالعه حاضر به منظور بررسی اثر عصاره ی هیدروالکلی نسترن کوهی R.Canina L بر فاکتورهای رشد و تغذیه و شاخص های ایمنی قزل آلای رنگین کمان انجام گرفت. در این تحقیق، 230 ماهی با میانگین وزنی 0.7± 15به صورت تصادفی در چهار گروه با سه تکرار به مدت 42 روز انجام گرفت. تیمار های آزمایش شامل رژیم غذایی فاقد نسترن کوهی به عنوان شاهد و تیمارهای حاوی g/kg) خوراک) 2.5، 5 و 10 عصاره نسترن کوهی بود. ماهیان روزانه به میزان 2% وزن بدن در دو نوبت غذا دهی شدند و در پایان هر دو هفته، ماهیان وزن شدند .در پایان آزمایش، فاکتورهای مختلف رشد و ایمنی مورد بررسی قرار گرفتند. براساس یافته های این پژوهش، اندازه گیری شاخص های رشد نشان داد تیمار حاوی(g/kg) 5 عصاره ی نسترن به طور معنی داری بهترین ضریب تبدیل خوراک(FCR)، نرخ رشد ویژه (SGR)،(CF) ،(BWG) ، (DGR) را نشان داد (0.05˂p) .نتایج حاصل از اندازهگیری شاخصهای خونشناسی (Hb)،(RBC)،(MCV)،(MCH)، (MCHC)هیچ اختلاف معنیداری در بین تیمارهای آزمایش مشاهده نشد (0.05˃p). فاکتورWBC تفاوت معنی داری بین تیمار های حاوی عصاره را نشان داد (0.05˂p) و تیمار(g/kg) 10 عصاره با تیمار شاهد تفاوت معنیداری نشان نداد(0.05˃p). تعداد لنفوسیت ها در گروه تغذیه شده با g/kg)) 10 (خوراک اختلاف معنی داری با سایر تیمارها و تیمارشاهد داشت(0.05˂p). تعداد نوتروفیل و مونوسیت بین تیمارهای آزمایشی اختلاف معنی داری نشان نداد(0.05˂p). نتایج حاصل از اندازه گیری پارامتر های بیوشیمیایی و ایمنی نشان داد که میزان کلسترول و تری گلیسیرید تیمار های حاوی عصاره گیاه با اختلاف معنی داری نسبت به تیمار شاهد کاهش یافت (0.05˂p). نتایج این مطالعه نشان می دهد که استفاده از(g/kg) 5عصاره منجر به افزایش شاخصهای رشد و همچنین(g/kg) 10عصاره در غذا منجر به افزایش شاخصهای ایمنی شد. بنابراین میتوان توصیه کرد که استفاده از نسترن کوهی میتواند به عنوان محرک رشد طبیعی برای پرورش ماهیان قزل آلا استفاده شود.

  کلیدواژگان: عصاره هیدرالکلی، نسترن کوهی، رشد، خون شناسی، قزل آلای رنگین کمان
 • سیامک یوسفی سیاه کلرودی*، ژاله خوشخو، سینا محسنی، مهیار یوسفی سیاه کلرودی صفحات 409-418

  هدف از این مطالعه، مقایسه میزان ترکیبات شیمیایی (پروتیین، چربی و خاکستر)، مقدار خاکستر و تعیین پروفایل اسیدهای آمینه در چهار گونه ماهی (سی باس آسیایی، قزل آلای رنگین کمان، کپور معمولی و تیلاپیای نیل) بود. بررسی نتایج نشان داد که میزان رطوبت و پروتیین خام در ماهی سی باس آسیایی به طور معنی داری بالاتر از سه گونه دیگر بود (0/05>p). ولی میزان چربی خام و خاکستر در ماهی کپور معمولی به طور معنی داری بالاتر از سه گونه دیگر بود (0/05>p). اندازه گیری اسیدهای آمینه نیز اختلاف معنی داری در میزان اسیدهای آمینه ضروری و غیرضروری نشان داد (0/05>p). براساس نتایج به دست آمده مجموع اسیدهای آمینه ضروری و غیرضروری در ماهی قزل آلای رنگین کمان در مقایسه با سه گونه دیگر به طور معنی داری بالاتر بود (0/05>p). هم چنین اختلاف معنی داری نیز در نسبت اسیدهای آمینه ضروری (ΣEAA) به اسیدهای آمینه غیرضروری (ΣNEAA) بین هر چهار گونه مشاهده شد (0/05>p). بالاترین نسبت اسیدهای آمینه ضروری به غیرضروری در ماهی تیلاپیای نیل و کم ترین مقدار آن در ماهی کپور معمولی ثبت شد. در مجموع ترکیبات مغذی و پروفایل اسیدهای آمینه در بین ماهیان مورد مطالعه از تغییرات زیادی برخوردار بود. براساس نتایج به دست آمده به نظر می رسد ماهیان سی باس آسیایی و قزل آلای رنگین کمان از ارزش تغذیه ای به مراتب بالاتری در مقایسه با کپور معمولی و تیلاپیای نیل برخوردار هستند.

  کلیدواژگان: سی باس آسیایی، قزل آلای رنگین کمان، کپور معمولی، تیلاپیای نیل، ترکیبات شمیایی لاشه، پروفایل اسیدهای آمینه، ارزش غذایی
 • بهرام فلاحتکار*، حدیثه علیزاده، حسین اورجی، ایرج عفت پناه صفحات 419-434

  در این آزمایش، تاثیر سطوح مختلف اسید مالیک (صفر، 5/2، 5، 5/7 و 10 گرم در کیلوگرم جیره) بر شاخص های خونی، بیوشیمیایی و ایمنی تاسماهی سیبری (Acipenser baerii) بررسی شد. بدین منظور، تعداد 375 قطعه بچه ماهی با میانگین وزن اولیه 60/0 ± 72/33 گرم (میانگین ± خطای استاندارد) به طور تصادفی در حوضچه های بتونی گرد (با قطر 85/1 و عمق 25/0 متر) به تعداد 25 عدد در هر کدام، در 5 تیمار و با 3 تکرار توزیع و به مدت 8 هفته تغذیه شدند. نتایج مربوط به خون شناسی نشان داد که از نظر تعداد گلبول های قرمز، هموگلوبین، هماتوکریت، متوسط حجم گلبول قرمز ، متوسط هموگلوبین گلبول قرمز و متوسط غلظت هموگلوبین سلولی اختلاف معنی داری بین تیمارها وجود نداشت (05/0<P). در بررسی و مقایسه شاخص های بیوشیمیایی اختلاف معنی داری در مقدار گلوکز، پروتیین کل و گلوبولین در بین تیمارها مشاهده شد (05/0>P). کم ترین مقدار گلوکز، پروتیین کل و گلوبولین در تیمار 5/7 گرم در کیلوگرم مشاهده شد. در سایر پارامترها شامل آلبومین، کلسترول، تری گلیسرید، آسپارتات آمینوترانسفراز ، آلانین آمینوترانسفراز و آلکالین فسفاتاز اختلاف معنی داری بین تیمارها مشاهده نشد (05/0<P). نتایج شاخص های ایمنی نیز نشان داد که اختلاف معنی داری در تعداد گلبول های سفید و IgM بین تیمارها وجود نداشت (05/0<P). بیش ترین میزان ایمنوگلوبولین کل و لایزوزیم در تیمار 5/2 گرم در کیلوگرم مشاهده شد که با تیمار شاهد اختلاف معنی دار داشتند (05/0>P). بر اساس نتایج به دست آمده در این مطالعه می توان اظهار نمود که اسید مالیک به کار رفته شده در این مطالعه در بهبود برخی از شاخص های خونی و ایمنی بچه تاسماهیان سیبری تاثیر جزیی داشته است.

  کلیدواژگان: اسید مالیک، خون شناسی، بیوشیمیایی، ایمنی، تاسماهی سیبری
|
 • Moozhan Maleki, Parichehr Hanachi *, Samane Karbalayi Pages 329-338
  Microplastics are particles smaller than 5 mm that can enter to the environment through primary or secondary sources. These particles can be vector for various chemical compounds in the environment, such as pesticides and pollutants. The absorption of these particles into the body of organisms, especially aquatic organisms, causes changes in the activity of their enzymes, especially antioxidant enzymes. The aim of our study was to investigate the effect of polystyrene microplastic and chlorpyrifos pesticide alone and in combination on the superoxide dismutase (SOD) activity tissues of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss). Fish were exposed to two concentrations of chlorpyrifos (2 μg / L, 6 μg / L), polystyrene microplastic (30 μg / L, 300 μg / L), and their combination. Then the superoxide dismutase activity was examined in the liver, kidney and muscle tissues of fish. Analysis of the results with significance level of Pvalue μgL-1 MPs pesticide and in combination of 30 μg / L microplastic  and 2 μgL-1CPFpesticide enzyme activity was decreased. In general, it was concluded that microplastics in liver and kidney decrease the bioavailability of chlorpyrifos pesticide and in muscle increases the toxicity and bioavailability of pesticides.
  Keywords: Cage culture, Rainbow trout, Total Organic Matter, anaerobic bacteria, Sediment, Caspian Sea
 • Meisam Azizi Basir, Ahmad Imani *, Koroosh Sarvi Moghanloo, Saeed Meshkini Pages 339-352
  The present study was conducted to investigate the effects of hydroalcoholic extracts of Marjoram and St John's Wort on growth, immune indices and activity of digestive and antioxidative enzymes in rainbow trout. Treatments included the control group, 3% Marjoram, 3% St John's Wort and the combination of both extracts (1.5%). The condition factor of fish received 3% Marjoram extract was significantly different from other experimental groups. The highest final weight belonged to diet supplemented with 3% Marjoram extract (P<0.05). SGR showed an 8.3% increase in 3% Marjoram extract in comparison to the control group and FCR showed a 2.34% decrease in the same treatment as well. The immune indices (immunoglobulin, complement sub-path activity,and serum lysozyme) and antioxidant enzymes activity (glutathione peroxidase, catalase, and superoxide dismutase) of different treatments were affected by the experimental diets (P <0.05). The lowest and the highest values belonged to the control group and 3% Marjoram extract, respectively (P <0.05). There were significant differences in digestive enzymes activity (amylase, lipase, and protease) (P<0.05) between the 3% Marjoram extract treatment in comparison to the control group regarding. In conclusion, the results showed that dietary supplementation of the hydroalcoholic extract of Marjoram significantly improved the innate immune indices and digestive and antioxidant enzymes activity of rainbow trout under the commercial farming conditions.
  Keywords: feed additives, Marjoram, St John's Wort, Rainbow trout, Aquaculture
 • Daruosh Mohammadighale * Pages 353-362
  In recent years, the exploitation of aquatic reserves in the world has played a major role in the food industry.Therefore, seaside governments have sought to exploit new opportunities to meet the growing international demand for fish and fishery products by investing in modern fishing fleets and processing plants.But many of the fishery reserves have been damaged by overfishing and uncontrollable fishing.Clear signs are threatening the over-exploitation of valuable fishery stocks, changes in ecosystems, heavy economic losses, international disputes over fisheries management and trade, the long-term sustainability of fisheries and its contribution to food.Governments have therefore sought to take greater account of modern environmental and legal approaches to fisheries management, protecting environmental and environmental issues, as well as economic and social considerations.This descriptive and analytical study has concluded that fisheries and the right to exploit aquatic reserves are of particular sensitivity among the various sectors subject to complementary measures by the UN Conference on the Environment and Internal Rights of Iran.The main laws on the right to exploit aquatic life have been enacted by the Law on the Establishment of the Iranian Fisheries Organization and the Implementing Regulations of the Law on the Conservation and Management of Water Resources of the Islamic Republic of Iran. It is the jurisdiction of the Islamic Republic of Iran and the obligations set forth in the Law on the Conservation and Exploitation of the Marine Resources of the Islamic Republic of Iran are in a manner reflective of international regulations.
  Keywords: fisheries, Aquatic, Copyright, International conventions, Coastal communities
 • Maryam Sadeghi, Ali Arshadi *, Javad Mirdar Harijani, Fatemeh Haddadi Pages 363-374

  The present study was conducted to investigate the antioxidant effect of chitosan coating with the extract of Withania coagulans on chemical changes and sensory properties of silver carp fillet. Fish fillets were kept in 6 treatments and 3 replicates for 18 days at 4°C. Treatments included: control, 0.5% extract, 1% extract, 1% chitosan, 1% chitosan with 0.5% extract and 1% chitosan with 1% extract. The chemical factors and organoleptic properties of the samples were studied at 0, 3, 6, 9, 12, 15 and 18 days after storage in the refrigerator. During the storage period, all treatments containing chitosan coating and extract had significant differences in chemical factors and organoleptic properties evaluation compared to control treatment (p<0.05). The highest chemical indices of pH, PV, TBA and TVB-N up to day 18 of silver carp fillet storage in the refrigerator were in the control treatment [7.21±0.01, 6.70±0.04(meq/kg), 1.37±0.02(mg MDA/kg) and 38.69±0.01(mg/100g)] and the lowest in the 1% chitosan coating with 1% Withania coagulans extract [6.61±0.03, 3.17±0.02(meq/kg), 0.68±0.01(mg MDA/kg) and 18.43±0.03(mg/100g)], respectively. The total utility index of the treatment decreased in day 15 below the acceptability (3.82 ± 0.75), but the treatment with chitosan coating 1% and extract 1% had the highest total desirability score by the end of the period (4.77 ± 0.77). The results of the current study showed that the strong antioxidant effect of 1% chitosan edible coating with 1% whey extract, had a significant effect on the reduction of chemical changes and also increasing the sensory properties, extend the shelf life and delay the deterioration of silver carp the coated fillets.

  Keywords: Antioxidant activity, Withania coagulans aqueous extract, Hypophthalmichthys molitrix, Edible coating, Refrigerated storage
 • Seyed Ali Rezvani, Mohammad Gholizadeh *, Rahman Patimar, Mohammad Farhangi Pages 375-386

  Some macroinvertebrates have been identified as bio-indicators indices of stream health and are as the most useful and efficacious. The purpose of this study was to investigate the macroinvertebrate communities and their relationship with environmental factors in the Chehel Chai River of Minoodasht, Golestan province. The study of the abundance and distribution of macroinvertebrate in 2017 seasonally at 5 stations in upstream, forest, tourism area، agricultural and urban areas was performed with 3 replications using Surber sampler (0.09 m2). In this study ،in total fauna including 2 phyllum, 2 class, 4 order and 10 families were identified. The most frequent species were Ephemeroptera and Baetidae. The highest species abundance and the lowest species abundance were observed in winter and in spring, respectively. The highest Hilsenhoff index recorded in summer in urban area (7.19) and the lowest in autumn in upstream area (4.06). The Results from the mean HFBI index 5.44 showed Chehel Tea River with organic pollution class of water quality resulting that an increase in organic matter in the downstream stations due to agricultural activities in this area, release of urban wastewater and tourism affairs. Increase of pollution resistant species such as Tubificidae and Chironomidae families, indicated low water quality in this area.

  Keywords: Identification, Benthic macroinvertebrates, Hilsenhoff Index, environmental factors, Chehel Chai River
 • Hojatollah Jafaryan *, Gholamreza Khozein, Mohammad Farhangi, Seuyed Mostafa Aghilinejad Pages 387-398

  The aim of this study was to evaluate the effect of seasonal variations on some of the hematological and serum biochemical parameters on some 2-3 years' old great sturgeon cultured in brackish water pens for yearlong from autumn 2015 to summer 2016. At different seasons, after anesthetizing the fish with clove extract, blood sampling was done, from a total of 15 great sturgeon specimens were apparentlyat healthy condition in 3 separately pen's. Blood samples was analyzed by the routine method used in fish hematology. There were no significant differences in amount of the cortisol, mean corpuscular volume (MCV) and activity of Alanine aminotransferase (ALT) in the different seasons (p>0.05). The maximum WBCs, Activity of aspartate aminotransferase (AST) and alkaline phosphatase (ALP) were observed in summer (p<0.05).  </span>The maximum RBCs, hematocrit concentration, total serum protein were observed in spring (p<0.05). The maximum hemoglobin concentration, the mean corpuscular hemoglobin (MCH) and the mean corpuscular hemoglobin concentration (MCHC) were observed in autumn (p<0.05). The maximum level of glucose was observed in winter (p<0.05). In conclusion, the result of this study showed that the changes of temperature as a result of season transition may have an important role in the blood parameters of H. huso</em>, resulting that, at the same ecological conditions, any changes in environment temperature, in the water, affecting the blood cells indices in Beluga.</span>

  Keywords: Beluga, temperature, Season, Blood .serum, liver enzymes
 • samaneh sadat maleki *, rouholah rahimi, shafigh shafei Pages 399-408

  The present study aimed to investigate the effect of R. canina L hydroalc extract on growth and nutrition factors and immune indicators of rainbow trout (oncorhynchus mykiss). In this study, 230 fish with weight average of 15±0.7 were randomly assigned in four groups and were studies for 42 days with three replications. The experimental treatments including R. canina L-free diet as the control treatment and treatments including 2.5, 5, and 10 (g/kg) R. canina were the experimental treatments. Fish were fed by 2% of their body weight twice a day and after two weeks, they were weighted and different growth and immune factors were examined. According to the findings of the growth indicators, the treatment containing 5 )g/kg( R.canina significantly showed better )FCR(, )SRG(, )CF(, )BWG( and )DGR( indicators (P˂0.05). The results of measuring hematological indicators of )Hb(, )RBC(, )MCV(, )MCH(, and )MCHC( showed no significant difference between the treatments (p˃0.05). WBC showed a significant difference between treatments containing extract (P˂0.05) and the treatment 10) g/kg( showed no difference with the control treatment (P˃0.05).The number of lymphocytes in the treatment group10(g/kg) showed a significant difference with other treatments and the control treatment. No significant difference was observed between the treatments in terms of neutrophils and monocytes. The findings of this study show that the use of 5 )g/kg( extract leads to increased growth indicators and 10 )g/kg(leads to increased growth indicators.

  Keywords: R.canina L, Growth, Immune, hydrolic extract, herbal, Rainbow trout (Oncorhynchus mykiss)
 • Siamak Yousefi Siahkalroodi*, Zhaleh Khoshkhoo, Sina Mohseni, Mahyar Yousefi Siahkalroodi Pages 409-418

  This study was aimed to determine proximate composition (protein, lipid and ash) and moisture percentage, as well as amino acid profiles of the four species Asian sea bass (Lates calcarifer) cultured in cage condition, Rainbow trout (Oncorynchus mykiss), Common carp (Cyprinus carpio) and Neil Tilapia (Oreochromis niloticus). The results showed that amount of moisture and crude protein in Asian sea bass was significantly higher than three other species (p<0.05). But, the amount of crude fat and ash in common carp was significantly higher than other species (p <0.05). The amount of essensial and nonessensial amini acids showed a significant difference (p<0.05). Based on the results, ΣEAA and ΣNEAA in the O. mykiss was significantly higher than the three other species (p <0.05). The proportion of ΣEAA to ΣNEAA showed a significant difference among four species (p<0.05). The highest of proportion of ΣEAA to ΣNEAA was observed in Nile Tilapia and the lowest of ΣEAA/ ΣNEAA was recorded in Common carp. In conclusion, it seems that Asian sea bass and Rainbow trout have a higher nutritional value for consumers than common carp and Nile Tilapia.

  Keywords: Asian Sea Bass, Rainbow trout, Common carp, Nile tilapia, Proximate composition, Amino acids profile, nutritional value
 • Bahram Falahatkar*, Hadiseh Alizade, Hossein Ouraji, Iraj Efatpanah Pages 419-434

  In this experiment, the effect of different levels of malic acid (0.0, 2.5, 5, 7.5 and 10 g/kg diet) was evaluated on hematological, biochemical and immunological indices of juvenile Siberian sturgeon (Acipenser baerii). For this purpose, a total number of 375 fish (33.72 ± 0.60 g initial weight; mean ± S.E.) were randomly assigned to 15 circular concrete tanks (1.85 m diameter and 0.25 m depth). The fish were distributed in 5 treatments with 3 replicates and were fed during 8 weeks. The results of hematological showed that there was no significant difference among treatments in the number of red blood cells, hemoglobin, hematocrit, mean corpuscular volume, mean corpuscular hemoglobin and mean corpuscular hemoglobin concentration(P>0.05). There was a significant difference in glucose, total protein and globulin levels among treatments (P<0.05). The lowest level of glucose, total protein and globulin were observed in treatment of 7.5 g/kg. There was no significant difference among treatments in other parameters including albumin, cholesterol, triglyceride, aspartate aminotransferase, alanine aminotransferase and alkaline phosphatase (P>0.05). The results of immune indices showed that there was no significant difference in white blood cell count and IgM (P>0.05). The highest amount of total immunoglobulin and lysozyme activity was observed in treatment of 2.5 g/kg which had a significant difference with control treatment (P<0.05). Based on the results obtained, it can concluded that the malic acid used in this study had a minor effect on improving some blood and immune indices of juvenile Siberian sturgeon.

  Keywords: Malic acid, Hematology, Biochemistry, Immunology, Acipenser baerii