فهرست مطالب

 • سال هفدهم شماره 3 (پاییز 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/07/01
 • تعداد عناوین: 7
|
 • سمیه کاظمیان*، فهیمه فداکار داورانی، مریم سیفی صفحات 349-368
  توانمندی روان شناختی زنان فرایندی است که در آن زنان به لحاظ شناختی و رفتاری برای سازماندهی زندگی فردی، خانوادگی و اجتماعی خود توانمند می شوند. این پژوهش با هدف مقایسه شاخص های توانمندی روان شناختی در زنان روستایی و شهری انجام گرفت. در این پژوهش، زنان ساکن در شهر سرپل ذهاب و روستاهای همجوار، که پس از زلزله کرمانشاه همچنان در شهر و روستای خود ماندند و با وضعیت منطقه سکونت خود انطباق یافتند، جامعه ‏آماری مطالعه را تشکیل می دادند. برای انتخاب اعضای نمونه از شیوه تصادفی خوشه‏ای استفاده شد. از بین مجموع زنان ساکن در شهر سرپل ذهاب پنج منطقه انتخاب شدند و با توجه به موارد ذکرشده، تعداد 219 زن و 154 زن از روستاهای واقع در دشت ذهاب به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند و پرسش نامه توانمندی روان شناختی را تکمیل کردند. به منظور اندازه‏گیری شاخص های توانمند سازی روان شناختی در بحران از پرسش نامه محقق ساخته استفاده شد. ساخت و تنظیم این پرسش نامه از طریق مضمون‏های احصایی از داده‏های کیفی به دست آمد. در پژوهش حاضر، ضریب اعتبار کل پرسش نامه در گروه نمونه مطالعه شده برابر با 868/0 به دست آمد. برای تجزیه و تحلیل داده ها، از تحلیل واریانس چند متغیری استفاده شد و به منظور بررسی جزئی تر نتایج آزمون تعقیبی توکی گزارش شد. یافته های پژوهش نشان داد از میان مولفه های درون شخصی، مدار شناخت متغیری بود که در زنان شهری نمره های کمتری از زنان روستایی را به خود اختصاص داد. همچنین، تفاوت معناداری در مولفه های بین شخصی توانمندی روان شناختی میان زنان شهر و روستا به دست نیامد و به طور کلی نشان می دهد متغیر مستقل، که همان مکان زندگی است، تاثیر زیادی بر مدار شناخت دارد؛ اما بر مولفه های بین شخصی تاثیر بسزایی ندارد.
  کلیدواژگان: توانمندی روان شناختی، زنان روستایی، زنان شهری
 • محمد خراشادی*، محمد علی مرادی، علی پایان صفحات 369-388

  در سال‏های اخیر، حضور زنان در عرصه ‏های راهبری شرکت‏ها، به ویژه در هیئت‏‏مدیره و کمیته ‏های حسابرسی، رشد درخور ملاحظه‏ ای داشته است. این پژوهش درصدد است با بررسی تاثیر حضور زنان در کمیته حسابرسی بر هزینه ‏های نمایندگی و خطر ورشکستگی به این پرسش پاسخ دهد که آیا زنان حاضر در کمیته حسابرسی با افزایش اثربخشی آن در ارتباط اند یا خیر. برای این منظور، 662 مشاهده سال شرکت در بورس اوراق بهادار تهران، طی سال‏های 1391 تا 1396، به روش داده‏های ترکیبی و رویکرد حداقل مربعات تعمیم یافته تجزیه و تحلیل شد. نتایج پژوهش نشان داد که حضور زنان در کمیته حسابرسی رابطه منفی و معناداری با هزینه‏ های نمایندگی و خطر ورشکستگی دارد. به سخن دیگر، حضور اعضای زن در کمیته حسابرسی باعث کاهش هزینه ‏های نمایندگی و خطر ورشکستگی شرکت‏ ها می‏شود. در مجموع، نتایج از این دیدگاه حمایت می‏کند که زنان ناظران بهتری بوده و خطر‏گریزترند و کمتر رفتارهای فرصت‏ طلبانه مدیریت را تحمل می‏کنند و در نتیجه به افزایش اثربخشی کمیته حسابرسی منجر می‏شوند.

  کلیدواژگان: جنسیت، کمیته حسابرسی، ورشکستگی، هزینه نمایندگی
 • رضا موحدی*، لیلا زلیخائی سیار، معصومه باقری صفحات 389-411

  با توجه به اینکه سرمایه‏ گذاری درخور توجهی برای رشد و ارتقای سطح دانش افراد تحصیل کرده، از جمله زنان، در قالب آموزش‏ های دانشگاهی انجام می‏گیرد، اهمیت موضوع اشتغال آن‏ها بیش از پیش آشکار می‏شود، زیرا با افزایش اشتغال دانش ‏آموختگان دانشگاهی می‏توان به نحو شایسته و مطلوب از سرمایه ‏های انسانی کشور بهره ‏برداری کرد. هدف این پژوهش شناسایی و بررسی مهارت های تاثیرگذار بر میزان اشتغال ‏پذیری بانوان دانش ‏آموخته دانشگاهی است. جامعه آماری پژوهش را بانوان دانش ‏آموخته جویای کار در استان همدان تشکیل دادند. روش نمونه‏ گیری به صورت تصادفی سهمیه ‏ای بود که بر حسب جمعیت آماری موجود بانوان دانش‏ آموخته (10431 نفر) 350 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. پس از جمع ‏آوری داده ‏ها، تجزیه و تحلیل داده ‏ها با استفاده از آماره ‏های توصیفی و تحلیلی و کاربرد نرم‏افزارهای SPSS و PLS انجام شد. براساس نتایج تحقیق، ارتباط مشاغل موجود در بازار کار با رشته تحصیلی و مهارت های کسب شده بانوان دانش‏آموخته در استان همدان در حد ضعیف ارزیابی شد و محتوای آموزشی دانشگاه‏ها پیوستگی و همپوشانی ضعیفی با نیازهای بازار کار داشتند. نتایج ضریب همبستگی نیز نشان داد بین متغیرهای سازگاری، مهارت های ارتباطی، مهارت های فناوری اطلاعات، تمایل به اشتغال با اشتغال ‏پذیری دانش‏ آموختگان زن رابطه مثبت و معنا‏داری وجود دارد. سایر متغیرهای مستقل تحقیق رابطه معنا‏داری با اشتغال ‏پذیری دانش ‏آموختگان نداشتند. نتایج این تحقیق نشان داد بانوان دانش ‏آموخته استان همدان برای احراز مشاغل موجود نیازمند کسب مهارت هایی از قبیل مهارت های فناوری اطلاعات و ارتباطات، مهارت های عمومی و ارتباطی، مهارت های فردی مثل تفکر انتقادی و حل مسئله، مهارت های فنی و تخصصی و مهارت های مدیریتی و برنامه ‏ریزی اند.

  کلیدواژگان: استان همدان، اشتغال‏ پذیری، بانوان دانش ‏آموخته، مهارت های اشتغال
 • آتنا وطن خواه نوغانی، مریم قاسمی* صفحات 413-438

  مهاجرت ماهیتا فرایندی جنسیتی است، زیرا می‏تواند در ساختار جمعیتی مبدا تغییر ایجاد کند و به تبع آن در بروز تحولات اقتصادی اجتماعی، به خصوص در ارتباط با جنسیت، تاثیر بسزایی داشته ‏باشد. هدف پژوهش تحلیل پیامدهای مهاجرت مردان سرپرست خانوار بر وضعیت اقتصادی و اجتماعی زنان جامانده در روستاست. روش تحقیق توصیفی تحلیلی و حجم نمونه 289 زن سرپرست خانوار مهاجر در شهرستان مشهد بوده ‏است. تاثیرات مهاجرت در دو بعد اقتصادی و اجتماعی با 15 اثر مثبت و منفی در طیف لیکرت کمی شد. نتایج نشان داد از دیدگاه زنان، میانگین تاثیرات مثبت مهاجرت مردان با 88/2 بیشتر از تاثیرات منفی با 09/2 بوده‏ است. در بعد اجتماعی، میانگین تاثیرات مثبت مهاجرت با 26/3 بیشتر از تاثیرات منفی با 99/1 و در بعد اقتصادی میانگین تاثیرات مثبت با 54/2 بیشتر از تاثیرات منفی با 23/2 بوده‏ است. این امر با نوع غالب مهاجرت مردان در شهرستان مشهد، که عمدتا روزانه است، قابل ‏توجیه است، زیرا میانگین تاثیرات منفی مهاجرت در خانوارهایی که مردان مهاجرت روزانه داشته ‏اند 06/2 در مهاجرت کوتاه ‏مدت 18/2 و در مهاجرت طولانی ‏مدت به 53/2 افزایش می‏ یابد. لذا مهاجرت انفرادی مردان از نواحی روستایی، در صورتی‏که روزانه باشد، تاثیرات مثبتی بر وضعیت اقتصادی و اجتماعی زنان جامانده در نواحی روستایی دارد.

  کلیدواژگان: تاثیرات مهاجرت، زنان روستایی، شهرستان مشهد، مردان سرپرست خانوار، نوع مهاجرت
 • سعدی محمدی*، ژاله محمد شریفی صفحات 439-468

  پژوهش حاضر در پی شناسایی موانع و مشکلات پیش‏روی ایجاد محیط مناسب و گرایش زنان روستایی شاغل در عرصه گردشگری منطقه اورامان شهرستان سروآباد به کارآفرینی است. جمع ‏آوری داده‏ ها در بخش نظری با استفاده از منابع اسنادی و در بخش عملی با روش پیمایشی و مبتنی بر توزیع پرسش نامه در میان 97 زن روستایی شاغل در عرصه گردشگری روستاهای بخش اورامان و 50 نفر از آگاهان و مختصصان توسعه روستایی است که به روش هدفمند انتخاب شدند. تجزیه و تحلیل داده ‏های گردآوری شده با آزمون ‏های آمار استنباطی (تحلیل عاملی و تحلیل مسیر) نشان دادند که در مجموع پنج عامل ضعف در برنامه ‏ریزی، عملکرد اجرایی نهادهای دولتی و محدودیت ‏های منابع مالی؛ ضعف در بازاریابی و نارسایی‏ های خدماتی زیرساختی؛ موانع اجتماعی و فرهنگی محیط روستایی؛ ضعف‎های فردی و محدودیت‏ های آموزشی و موانع فنی و عملی از موانع مهم پیش روی کارآفرینی زنان روستایی شاغل در عرصه گردشگری روستاهای منطقه هستند که در این میان، عامل ضعف در برنامه‎ریزی، عملکرد اجرایی نهادهای دولتی و محدودیت ‏های مالی بیشترین تاثیر را در تمایل زنان روستایی شاغل در عرصه گردشگری روستایی منطقه مطالعه شده به کارآفرینی داشت.

  کلیدواژگان: روستاهای بخش اورامان، زنان روستایی، کارآفرینی گردشگری
 • ندا نصر، علی محمد ناعمی* صفحات 469-486

  پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه گرایش های فمنیستی با خودشیء‏انگاری، درونی سازی لاغری ایدئال و هویت جنسی دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار انجام شد. این پژوهش از نوع توصیفی همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش شامل 1856 نفر دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار در سال تحصیلی 13961397 بود که با استفاده از جدول مورگان 318 نفر به روش نمونه‏ گیری تصادفی طبقه‏ ای نسبتی به‏ عنوان نمونه انتخاب شدند. برای گردآوری داده ‏ها از پرسش نامه‏ های گرایش های فمنیستی برگاد و هاید (1991)، خودشیءانگاری نل و فردریکسون (1997)، درونی سازی لاغری استیک و گراس (1998) و هویت نقش جنسیتی شرتزر، لوفر، سیلورا و مک براید (2008) استفاده شد. داده‏ های گردآوری‏شده با استفاده از نرم ‏افزار SPSS20 و روش‏ های آمار توصیفی، همبستگی و رگرسیون تک متغیره تجزیه ‏و تحلیل شد. یافته ‏های پژوهش نشان داد که بین گرایش های فمنیستی با خودشیءانگاری رابطه معناداری وجود ندارد؛ اما با درونی سازی لاغری ایدئال همبستگی منفی و معنادار و با هویت جنسی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین، بر اساس نتایج تحقیق مشخص شد که گرایش های فمنیستی توانست حدود 4/5 درصد واریانس درونی سازی لاغری ایدئال و 6/5 درصد واریانس هویت جنسی را تبیین کند. بنابراین، افزایش گرایش های فمنیستی می‏تواند سبب کاهش درونی سازی لاغری ایدئال و افزایش هویت جنسی دانشجویان دختر شود.

  کلیدواژگان: خود شیءانگاری، درونی سازی لاغری ایدئال، فمنیسم، هویت جنسی
 • مهدی قائمی اصل*، محمد نصر اصفهانی، الهه شاه پرست، نیره توسلی عبدل آبادی صفحات 487-511

  تحولات ازدواج و وقوع طلاق می‏تواند با مسائل جنسی، نهادی و اقتصادی که امکان تشکیل یا ادامه زندگی مشترک را تسهیل یا دشوار می‏کنند ارتباط داشته باشد. در این پژوهش، تاثیر متغیرهای اقتصادی بر روند ساختاری (پایدار) و روند تصادفی ازدواج و طلاق با بهره ‏گیری از فیلتر کالمن (KF)، با تاکید بر کانال‏های کنترلی نسبت جنسیتی و نرخ باسوادی در ایران طی دوره 13481395 در دو الگوی کوتاه‏مدت و بلندمدت مبتنی بر مدل خودرگرسیون با وقفه ‏های توزیعی (ARDL) بررسی شده است. نتایج نشان می‏دهد میان روند ساختاری (پایدار) متغیر طلاق و متغیرهای اقتصادی رابطه معنا‏دار و مثبتی وجود دارد. نکته حائز اهمیت این است که کانال‏های کنترلی نسبت جنسی و نرخ باسوادی هستند که امکان تاثیرگذاری و تفسیر دقیق و معنا‏دار بیکاری و تورم بر روند ساختاری (پایدار) طلاق را فراهم می‏ آورند. به علاوه، نسبت جنسی و نرخ باسوادی خود نیز تاثیر مثبت و معنا‏داری بر روند ساختاری (پایدار) ازدواج دارند. از این رو، تاکید و توجه ویژه به مکانیسم هشدار نسبت جنسی و برنامه‏ ریزی در خصوص نرخ باسوادی می‏تواند تاثیری مضاعف و هم ‏افزا بر بهبود روند ازدواج در ایران داشته باشد. بنابراین، تشکیل خانواده در ایران به طور ویژه تحت تاثیر زمینه‏ های جنسی (به ویژه نسبت جنسی) و زمینه ‏های آموزشی (به ویژه نرخ باسوادی) است، ولی تصمیم به طلاق می‏تواند علاوه بر متغیرهای جنسی و آموزشی، تحت تاثیر تورم و بیکاری نیز باشد.

  کلیدواژگان: ازدواج، بیکاری، طلاق، فلیتر کالمن، نسبت جنسی
|
 • Somaye Kazemian *, FAHIME FADAKAR DAVARANI, Maryam Seifi Pages 349-368
  Introduction
  The psychological empowerment of women is a process in which women are empowered cognitively and behaviorally to organize their personal, family and social life. This research was conducted to compare psychological empowerment indices in rural and urban women.
  Methods
  The study population consisted of women residing in Saral-e-Zahab and neighboring villages who remained in their city and village after the earthquake in Kermanshah and adapted to the conditions of their area of residence. A cluster random method was used to select sample members. Of the total number of women living in Saral-e-Zahab city, five regions were selected. According to the above, 154 women and 154 women from villages located in Zahab plain were selected as the sample and completed the psychological empowerment questionnaire. Researcher-made questionnaire was used to measure psychological empowerment indices in crisis. This questionnaire was developed through qualitative data through thematic content. In this study, the total validity of the questionnaire in the sample group was 0.886. To analyze the data, multivariate analysis of variance was used and for the purpose of a more detailed examination, the results of Tukey's post hoc test were reported.
  Results
  The findings of this study showed that among in-person components, there was a variable cognitive circuit that received less scores from rural women in urban women. Also, there is no significant difference in the interpersonal components of psychological empowerment between urban and rural women. In general, the independent variable, which is the same place of life, has a great influence on the cognitive circuit, but does not affect the interpersonal components.
  Keywords: psychological empowerment, rural women, urban women
 • Mohammad Khorashadi *, Mohammad Ali Moradi, Ali Payan Pages 369-388

  In recent years, the participation of women in corporate governance, especially on boards of directors and audit committees, has considerably increased. Examining the effect of female audit committee members on agency costs and bankruptcy risk, this study aims to answer the question of whether women on the audit committee are associated with the improvement of its effectiveness. In this respect, 662 firm-year observations of listed companies on the Tehran Stock Exchange for the period 2012-2017 were analyzed, employing the method of panel data and Generalized Least Squares (GLS). The research findings revealed that female presence on audit committees has a significant negative association with agency costs and bankruptcy risk. In other words, female presence on audit committees leads to the reduction in agency costs and bankruptcy risk. In sum, the results support the viewpoint that women make better monitors, and they are more risk-averse and less tolerant towards managers’ opportunistic behaviors and thus, lead to the enhancement of audit committee effectiveness.

  Keywords: Audit committee, gender, Agency Cost, bankruptcy
 • Reza Movahedi *, Leila Zolikhaei, Masoomeh Baghery Pages 389-411

  With regard to significant investment on developing and enhancing the level of university graduates' knowledge, including women, the importance of their employment becomes increasingly apparent. Because by increasing the employment of university graduates, the country's human resources can be appropriately and desirably used. The main purpose of this research is to identify and assess the skills affected on university graduated women who are seeking a job and their relationship with their employability. The statistical population of the study consisted of women seeking a work in Hamedan province. The sampling method was a proportional random method that according to the statistical population of the women (N=10431) a number of 350 women was selected. After data collection, data analysis was performed using descriptive and analytical statistics and application of software's SPSS and PLS. According to the results of the research, the relationship between the jobs in the labor market and the women’s education and skills was poorly assessed in Hamedan province and the educational content of the universities had a weak overlapping with the needs of the labor market. The results of correlation coefficient showed that there is a positive and significant relationship between the variables, women‘s compatibility, communication skills, IT skills, and willingness to work with the employability of the female graduates. The other independent variables did not show a significant relationship with the employability of the graduates. The results also showed that women in Hamedan province to acquire the current jobs need some skills such as ICT skills, public and communication skills, individual skills such as critical thinking and problem solving, technical and specialized skills, and management and planning skills.

  Keywords: employment skills, graduated women, Employability, Hamedan province
 • Atena Vatankhah, Maryam Ghasemi * Pages 413-438

  Migration is one of the most prevalent and effective social phenomenon that may cause some changes in origin’s population structure, consequently, lead to emerge of socioeconomic changes especially in relation to gender. So, the migration is a gender process naturally. The present research seeks to analyze the consequences of husband’s migration on socioeconomic status of left-behind women in rural areas. The research method is descriptive-analytical and sample size is 289 women in 22 sample villages of Mashhad County who their husband migrated to work. In this study, the examined women were identified by snowball method and participated in completing the questionnaire. The effects of men’s immigration on rural women were evaluated in term of economic and social dimensions with 15 positive and 15 negative effects separately. From the women perspective, the results of paired Sample t-test showed that men’s migration mainly had positive rather than negative effects; as in the social term, the average positive effects of migration of men is 3.26 that significantly more than the average 1.99 of negative effects; and in the economic dimension, the average 2.54 of positive effects were more than the average 2.23 of negative effects. In total, the average 2.88 of positive effects of men migration were more than the average 2.09 of negative effects. This is justified by the predominant type of men’s migration, which is mostly daily, across the mashhad county. The results of variance analysis also showed that the average of negative effects of households with daily migration of husband were 2.06 that this figure was increased to 2.18 in short-term migration and to 2.53 in long-term one. Therefore, if the migration of men from rural areas is daily, it will have a positive effect on the economic and social status of left-behind women in rural areas.

  Keywords: Social, economic effects, rural women, Mashhad city, male heads of household, type of immigration
 • Pages 439-468

  The present paper seeks to identify the obstacles and problems that women's rural entrepreneurs faced in the Oraman region of Sarvaba county, which is considered as one of the important hubs of rural tourism in the country. The aim is to remove the barriers to create an appropriate entrepreneurship environment for rural women to be employed in the field of tourism. Data gathering in the theoretical part was done by using documentary resources and in the practical section with survey method and based on distribution of questionnaire among 97 employed rural women in the tourism sector of the villages of Oraman section and 50 knowledgeable and specialized developers in rural issues who were chosen by using Snowy bullet method. Data analysis was performed by inferential statistics (factor analysis and path analysis) and indicates that in total, there are five factors including; weakness in planning, executive performance of public institutions and financial resources constraints, weaknesses in marketing and infrastructure service failures, social and cultural barriers of rural environment, individual weaknesses and educational constraints, and technical and practical barriers are the main obstacles that employed rural women entrepreneurs are facing in the rural tourism sector. Among them, the weakness of planning, the executive function of state institutions and financial constraints have the greatest impact on the inclination of employed rural women in the area of tourism to entrepreneurial.

  Keywords: tourism entrepreneurs, rural women, rural area Oraman
 • Neda Nasr, Ali Mohammad Naemi * Pages 469-486

  The current study aims to investigate the relationship between Feminism tendencies, Self- objectification, Thin ideal internalization and Gender identity in female students Islamic Azad University of Sabzebvar (2018). This study was correlation-descriptive. The population of this study included 1856 emale students Islamic Azad University of Sabzebvar that Using Morgan table 318 persons were selected through Relative stratified random sampling method. The data was collected using Questionnaires of Burgad & Hides Feminism (1991), Neil and Fredrickson's self-objectification (1997), Stick and Grass thin-idealization (1998) and Schertzer, Laufer, Silvera, & Brad McBride Gender identity (2008). The collected data were analyzed using Spss20 software and descriptive statistics, Pearson correlation and Univariate regression methods. The results showed that there was no significant relationship between feminist tendencies and Self- objectification; But there was a significant negative correlation with Thin ideal internalization and a significant positive relationship with Gender identity. In addition, it was found that Feminism tendencies accounted for about 5.4% of the variance in Thin ideal internalization and 5.6% of the variance in Gender identity. Therefore, increasing Feminism tendencies can reduce Thin ideal internalization and increase the Gender identity of female students.

  Keywords: feminism, Self- objectification, Thin ideal internalization, Gender Identity
 • Mahdi Ghaemi Asl *, Mohammad Nasr Isfahani, Elahe Shahparast, Nayereh Tavassoli Abdolabadi Pages 487-511

  Marriage and divorce can be related to economic, sexual and institutional issues that make it easier or more difficult to create or maintain a new married life. In this study, the impact of economic variables on smooth and stochastic trends of marriage and divorce, with emphasis on sexual ratio and literacy rate control channels has been analyzed during 1969-2016 in Iran, using Autoregressive Distributed Lag model and Kalman filter. The results show that there is a significant and positive relationship between smooth divorce process and economic variables. Importantly, sexual ratio and literacy rate control channels are the channels that allow for accurate interpretations of unemployment and inflation on the smooth divorce process. In addition, sexual ratio and literacy rate have a positive and significant effect on the smooth marriage process. Therefore, the emphasis on gender-based alerting mechanism and literacy rate planning can have a double and synergic effect on improving the marriage process in Iran. Therefore, family formation in Iran is particularly influenced by gender control channels (especially sexual ratio) and institutional control channels (especially literacy rates) but the decision to divorce can be influenced by inflation and unemployment in addition to gender and institutional variables.

  Keywords: Marriage, divorce, Unemployment, sexual ratio