فهرست مطالب

 • سال بیست و هفتم شماره 6 (پیاپی 72، بهمن و اسفند 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/11/23
 • تعداد عناوین: 8
|
 • فاطمه مرادی محمدی، حسین باقری*، احمد خسروی، محبوبه خواجه صفحات 371-380
  مقدمه

  یکی از مشکلات شایع بیماران پس از عمل جراحی قلب باز، اختلال خواب است. مطالعه حاضر با هدف تعیین تاثیر آرام سازی بنسون بر کیفیت خواب بیماران پس از جراحی پیوند عروق کرونر صورت گرفت.

  روش کار: 

  در این مطالعه، کارآزمایی بالینی 80 بیمار به صورت تصادفی در دو گروه آرام سازی بنسون و کنترل قرار گرفتند. برای گروه مداخله، تکنیک آرام سازی بنسون دوبار در روز، به مدت چهار هفته انجام شد. گروه کنترل نیز تنها مراقبت های روتین را دریافت کرد. در هر دو گروه، کیفیت خواب قبل و بعد از مطالعه با استفاده از پرسشنامه کیفیت خواب پیتزبرگ ارزیابی شد. تحلیل داده ها نیز به کمک نرم افزار SPSS صورت گرفت.

  یافته ها:

   در مرحله قبل از مداخله در هیچ از حیطه های کیفیت خواب و کیفیت کلی خواب تفاوت معنی داری بین دو گروه آرام سازی بنسون و کنترل وجود نداشت (0/05<P). در مرحله بعد از مداخله در گروه آرام سازی بنسون کیفیت خواب بیماران در حیطه های کیفیت خواب ذهنی، تاخیر در شروع خواب، خواب مفید، اختلالات خواب و کیفیت کلی خواب به طور معنی داری بهتر از گروه کنترل بود (0/05>P)، اما در این مرحله بین دو گروه آرام سازی بنسون و گروه کنترل تفاوت معنی داری در حیطه های طول مدت خواب، مصرف داروهای خواب آور و اختلال در عملکرد روزانه وجود نداشت (0/05<P).

  نتیجه گیری

  استفاده از تکنیک آرام سازی بنسون به عنوان درمان مکمل و جایگزین دارو درمانی برای بهبود کیفیت خواب بیماران پس از عمل جراحی قلب باز پیشنهاد می شود.

  کلیدواژگان: تکنیک آرام سازی بنسون، کیفیت خواب، جراحی پیوند عروق کرونر
 • رویا امینی، ناهید محمدی، فردین کرجی*، لیلی تاپاک صفحات 381-393
  مقدمه

  تکنسین های فوریت های پزشکی به دلیل مواجهه با شرایط اورژانسی بیشتر در معرض خشونت قرار می گیرند. به دلیل تاثیرات جسمی و روانی مخرب اعمال خشونت، بررسی فراوانی نوع خشونت محل کار و عوامل موثر بر آن ضروری به نظر می رسد؛ بنابراین مطالعه حاضر با هدف تعیین فراوانی نوع خشونت محل کار علیه تکنسین های فوریت های پزشکی استان همدان و ارتباط آن با متغیرهای دموگرافیک انجام شد.

  روش کار: 

  مطالعه توصیفی-مقطعی حاضر در سال 1397 به بررسی 137 تکنسین فوریت های پزشکی استان همدان به صورت تصادفی طبقه ای-نسبتی پرداخته است. جمع آوری داده ها نیز به کمک پرسشنامه استاندارد خشونت محل IL، WHO و ICN با روش خوداظهاری صورت گرفته است و داده ها پس از جمع آوری، با نرم افزار آماری SPSS نسخه 16 تجزیه و تحلیل شده اند.

  یافته ها:

   انواع خشونت ها شامل خشونت روانی (72/2 درصد)، خشونت فیزیکی (6/22 درصد)، آزار یا اذیت نژادی و مذهبی (4/5 درصد) و آزار یا اذیت جنسی (7 درصد) بود. در 48/1 درصد از موارد خشونت، تکنسین ها فرد مقابل را به آرامش دعوت کرده بودند. بین وضعیت کارکردن و بروز خشونت ارتباط معنی داری وجود داشت (0/05>P). وضعیت تاهل، مقطع تحصیلی، وضعیت استخدام، نوع شیفت کاری، اشتغال هم زمان به کار دیگر، برخورد مستقیم با بیماران، مصرف دارو و ابتلا به بیماری خاص، شرکت در دوره آموزشی، تجربه بحران شخصی طی شش ماه اخیر در خانواده و سن و جنسیت بیماران ارتباطی با خشونت محل کار نداشت (0/05<P).

  نتیجه گیری

  شیوع خشونت علیه کارکنان به ویژه نوع روانی آن بالاست؛ بنابراین برنامه ریزان باید با شناسایی عوامل زمینه ای موثر، برای پیشگیری از خشونت های مذکور اقدام کنند.

  کلیدواژگان: خشونت، تکنسین های فوریت های پزشکی
 • فاطمه مقدم تبریزی، ناصر شیخی، سهیلا نجفی* صفحات 394-404
  مقدمه

  رفتارهای ارتقادهنده سلامت یکی از معیارهای عمده تعیین‌کننده سلامت است. یکی از مهم‌ترین موقعیت‌هایی که رفتارهای ارتقادهنده سلامت اهمیت ویژه‌ای می‌یابند، زنان سرپرست خانوار حاشیه‌نشین هستند؛ بنابراین این پژوهش به‌منظور تعیین میانگین نمرات رفتارهای ارتقادهنده سلامت، ابعاد شش‌گانه آن و ارتباط آن با خودکارآمدی، حمایت اجتماعی و عوامل جمعیت‌شناختی در زنان سرپرست خانوار حاشیه‌ نشین شهر ارومیه در سال 1396 انجام شد. 

  روش‌کار:

  مطالعه حاضر از نوع توصیفی-تحلیلی است که جامعه آماری آن تمام زنان سرپرست خانوار حاشیه‌نشین شهر ارومیه هستند که از میان آنها 384 نفر به‌عنوان نمونه انتخاب شدند و داده‌های این مطالعه به‌ کمک پرسش‌نامه‌های جمعیت‌شناختی، حمایت اجتماعی ادراک‌شده، خودکارآمدی عمومی و پرسشنامه رفتارهای ارتقادهنده سلامت والکر جمع‌آوری شده است. در ارائه ویژگی‌های توصیفی از آمارهای توصیفی شامل میانگین و انحراف معیار و در ارائه ویژگی‌های تحلیلی از آزمون هم‌بستگی پیرسون و کندال با سطح معنی‌داری 5 درصد استفاده شد. 

  یافته‌ها:

   میانگین کل رفتارهای ارتقادهنده سلامت 20/45±111/62 بود. بین خودکارآمدی و حمایت اجتماعی درک‌شده ارتباط مثبت معنی‌دار مشاهده شد (0/001>P). همچنین، بین مشخصات جمعیت شناختی تاهل و تحصیلات با رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت، ارتباط مثبت معنی‌داری مشاهده شد (0/001>P)، اما بین شغل و سن با رفتارهای ارتقادهنده سلامت، ارتباط معنی‌داری وجود ندارد.

  نتیجه گیری

  با توجه به یافته‌های پژوهش، مسئولان و مراقبان سلامت می‌توانند با طرح‌ریزی برنامه‌هایی در جهت ارتقای سطح خودکارآمدی، زمینه تغییر رفتار را در زنان سرپرست خانوار حاشیه‌نشین فراهم کنند. همچنین سازمان‌های دولتی و خانواده‌ها نیز با حمایت‌های عاطفی لازم برای این زنان، زمینه افزایش حمایت اجتماعی و به‌دنبال آن تغییر رفتار را برای زنان سرپرست خانوار حاشیه‌نشین فراهم کنند.

  کلیدواژگان: رفتارهای ارتقادهنده سلامت، زنان سرپرست خانوار، حاشیه نشینی، خودکارآمدی، حمایت اجتماعی
 • عظیم عزیزی، مهناز خطیبان، علی محمدیان، علیرضا سلطانیان، فاطمه صالح زاده گلندوز* صفحات 405-414
  مقدمه

  بیماران تحت جراحی ستون فقرات، بعد از عمل با درد شدیدی مواجه می شوند. یکی از روش های ویژه کنترل درد، استفاده از پمپ کنترل درد از سوی بیمار است. مطالعات نشان می دهد با وجود این پمپ، بیماران از درد متوسط تا شدید رنج می برند؛ بنابراین آموزش استفاده از پمپ از سوی پرستاران ضروری است؛ مطالعه حاضر با هدف تعیین تاثیر آموزش پمپ کنترل درد از سوی بیمار قبل از جراحی بر شدت درد، تهوع و استفراغ بعد از جراحی ستون فقرات انجام شد.

  روش کار

  مطالعه حاضر از نوع کارآزمایی بالینی است که طی آن 60 بیمار کاندید جراحی ستون فقرات بستری در بیمارستان  شهید فاطمی اردبیل به روش دردسترس انتخاب و به شکل تصادفی به دو گروه 30 نفره مداخله و کنترل تقسیم شدند. هر دو گروه آموزش روتین استفاده از پمپ را در بخش ریکاوری دریافت کردند، اما گروه مداخله شب قبل از جراحی، یک جلسه 15 دقیقه ای آموزش انفرادی چهره به چهره با استفاده از نمونه ای از پمپ کنترل درد دریافت کردند. بعد جراحی، متغیر شدت درد، تهوع و استفراغ در سه زمان 2، 4، 24 ساعت بعد از جراحی بررسی و مقایسه شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از SPSS نسخه 16 استفاده شده است.

  یافته ها:

   یافته ها نشان می دهد 2، 4 و 24 ساعت بعد از عمل از نظر شدت درد تفاوت معنی داری (0/001<P) بین دو گروه وجود داشت؛ به طوری که شدت درد گروه مداخله نسبت به گروه کنترل کاهش یافته بود؛ در حالی که از نظر شدت تهوع و فراوانی استفراغ تفاوت معنی داری بین دو گروه در این زمان ها مشاهده نشد (0/05>P).

  نتیجه گیری:

   آموزش استفاده از پمپ بی دردی از سوی بیمار قبل از عمل، بدون اینکه تغییری در شدت تهوع و استفراغ ایجاد کند، سبب کاهش درد بعد از عمل جراحی ستون فقرات می شود؛ بنابرین نحوه استفاده از پمپ قبل از عمل آموزش داده می شود.

  کلیدواژگان: درد، کنترل درد، مدیریت درد، دوره قبل از عمل، آموزش به بیمار، جراحی ستون فقرات
 • فرزانه رشیدی فکاری، معصومه سیمبر*، فاطمه آقایی میبدی، مرضیه ساعی قره ناز، فهیمه رشیدی فکاری صفحات 415-423
  مقدمه

  درد ناحیه تحتانی کمر و درد کمربند لگنی از رایج ترین مشکلات دوران بارداری است؛ از این رو بررسی راه های تشخیصی مناسب و کم هزینه و اندازه گیری های قابل اعتماد و معتبر ضروری است؛ بنابراین به ابزار اندازه گیری معتبر و پاسخگو نیاز است؛ از این رو مطالعه حاضر با هدف بررسی هم بستگی پرسشنامه ارزیابی مختصر درد با پرسشنامه کمربند لگنی در سنجش درد کمربند لگنی زنان باردار در ایران انجام شد.

  روش کار

  پژوهش حاضر مطالعه ای توصیفی است به بررسی 135 زن باردار مبتلا به درد کمربند لگنی که به مراکز بهداشتی درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی شهر تهران مراجعه کرده بودند، در سال 1396 پرداخته است. ابزار گردآوری داده ها شامل فرم مشخصات فردی شرکت کنندگان، پرسشنامه درد کمربند لگنی و پرسشنامه ارزیابی مختصر درد بود. نتایج با آزمون های آماری توصیفی، هم بستگی و رگرسیون با نرم افزارSPSS  نسخه 22 تجزیه و تحلیل شد. سطح معنی داری در تمام موارد 0/05>P در نظر گرفته شد.

  یافته ها:

   میانگین و انحراف معیار سن در زنان مورد مطالعه 5/7±29/43 بود. میانگین درد براساس ابزار کمربند لگنی 18/00±37/00 و براساس ابزار مختصر درد 1/87±4/25 بود. هم بستگی مثبت معنی داری بین دو ابزار در سنجش درد لگنی زنان باردار (0/001=P، 0/818r =) وجود داشت. ابزار کمربند لگنی طبق رابطه](PGQ) 0/085+0/109 = BPI، 0/669[= R2 میزان درد را در ابزار مختصر درد، پیش بینی می کند.

  نتیجه گیری

  با توجه به اهمیت سنجش درد کمربند لگنی و هم بستگی معنی دار بین این دو پرسشنامه، به نظر می رسد استفاده از پرسشنامه و ابزاری با دقت بالا و کافی که تکمیل آن به زمان کوتاه تری داشته نیاز باشد، مفید است؛ بنابراین می توان نتیجه گرفت ابزار مختصر درد، ابزار مناسبی برای سنجش درد و اثرات ناشی از آن در زندگی مبتلایان به درد کمربند لگنی است.

  کلیدواژگان: درد، کمربند لگنی، بارداری
 • پریسا پارسا، راحله خدابنده لو، فرزانه سلطانی*، یونس محمدی صفحات 424-431
  مقدمه

  مادران سزارینی برای شیردهی به حمایت بیشتری نیاز دارند. هدف مطالعه حاضر، استفاده از ابزار بریستول در مشاوره شیردهی و تاثیر آن بر وضعیت شیردهی مادران نخست زای سزارینی است.

  روش کار

  در این مطالعه نیمه تجربی 80 زن نخست زای سزارینی بیمارستان فاطمیه همدان در سال 1397 به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و به دو گروه آزمون (روزهای زوج) و کنترل (روزهای فرد) تخصیص داده شدند (40 نفر در هر گروه). در دو گروه پژوهشگر با استفاده از چک لیست ارزیابی شیردهی بریستول، وضعیت شیردهی، چسبیدن نوزاد به مادر، قورت دادن شیر و مکیدن شیرخوار را بررسی کردند و براساس نیاز، مشاوره شیردهی به مادر در گروه آزمون ارائه می شد. مشاوره طی دو ساعت اول، 2 روز، 10 روز و یک ماه پس از زایمان به مادر داده شد. طی این مدت گروه کنترل تنها مراقبت های روتین را دریافت می کردند. پرسشنامه تداوم شیردهی طی چهار ماه بعد از زایمان برای هر دو گروه تکمیل شد.

  یافته ها:

   از نظر متغیرهای دموگرافیک دو گروه تفاوت معنی داری نداشتند (0/05>P). میانگین نمره تداوم شیردهی طی چهار ماه پس از زایمان تفاوت معنی داری  بین دو گروه داشت (0/001>P). میانگین نمرات ابزار بریستول در جلسه اول تفاوت معنی داری بین دو گروه نداشت، اما در جلسه دوم، سوم و چهارم پس از زایمان تفاوت معنی داری بین دو گروه داشت (0/001>P).

  نتیجه گیری

  ابزار بریستول ابزار مناسبی برای ارزیابی شیردهی مادران است.

  کلیدواژگان: شیردهی، شیردهی انحصاری، مشاوره، سزارین، زایمان
 • خدایار عشوندی، عاطفه بوستان بخش، محسن صلواتی*، محمد حسین بخشایی، عباس مقیم بیگی، زهرا مقصودی صفحات 432-440
  مقدمه

  بیمارانی که تحت درمان جراحی بای پس عروق کرونر قرار می گیرند، در خطر ابتلا به آتلکتازی هستند. استفاده از تمرینات تنفسی بعد از جراحی پیوند عروق کرونر به عنوان روشی موثر در کاهش آتلکتازی نتایج متنقاضی داشته است؛ بنابراین این مطالعه با هدف تعیین اثربخشی تمرینات تنفسی بر میزان بروز آتلکتازی در بیماران کاندید جراحی بای پس عروق کرونر انجام شده است.

  روش کار

  در این مطالعه کارآزمایی بالینی، 80 بیمار کاندید جراحی بای پس عروق کرونر که در سال های 1392-1394 به بیمارستان اکباتان همدان مراجعه کرده بودند، به طور تصادفی در دو گروه قرار گرفتند. در گروه آزمون (40 نفر)، تمرینات تنفسی به دنبال آموزش کامل و پس از خارج کردن لوله تراشه به صورت 30 تنفس عمیق در ساعت به مدت سه روز به همراه مراقبت های روتین انجام شد. در گروه کنترل (تعداد 40 نفر) بیماران تنها مراقبت های روتین دریافت کردند. از رادیوگرافی قفسه سینه نیز برای تشخیص آتلکتازی استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها به کمک نرم افزار آماری SPSS نسخه 17 انجام شد.

  یافته ها:

   دو گروه از نظر مشخصات فردی مانند سن و جنس، وضعیت تحصیلات، شاخص توده بدنی و... با یکدیگر تفاوت معنی داری نداشتند (0/05<P). نتایج حاصل از آزمون من ویتنی به منظور مقایسه دو گروه آزمون و کنترل از نظر بروز آتلکتازی، صدای تنفس و نوع تنفس نشان می دهد در همه ساعات بعد از عمل جراحی، تفاوت معنی داری بین دو گروه وجود دارد (0/001>P) که این یافته ها موید اثربخشی تمرینات تنفسی است.

  نتیجه گیری

  این مطالعه نشان می دهد تمرینات تنفسی می تواند بروز آتلکتازی را کاهش دهد؛ بنابراین استفاده از این روش به عنوان مراقبت روتین در بیماران تحت جراحی کرونری قلب توصیه می شود.

  کلیدواژگان: تمرینات تنفسی، جراحی بای پس عروق کرونر، آتلکتازی
 • طیبه حسن طهرانی، سادات سید باقر مداح، مسعود فلاحی خشکناب*، فرحناز محمدی شاهبلاغی، عباس عیادی صفحات 441-450
  مقدمه

  در اخلاق پزشکی، حریم خصوصی یکی از مهم ترین ابعاد حقوق بیمار است. از آنجا که پیامدهای احترام به حریم خصوصی به عنوان یکی از ابعاد حقوق بیمار  روشن نیست، این مطالعه با هدف تبیین پیامدهای رعایت حریم خصوصی بیماران بستری در بیمارستان انجام شده است.

  روش کار

  این مطالعه با رویکرد تحقیق کیفی و روش تحلیل محتوای قراردادی صورت گرفته است. مشارکت کنندگان شامل 20 بیمار بستری در بخش های داخلی و جراحی بیمارستان های دولتی تهران بودند که براساس نمونه گیری مبتنی بر هدف انتخاب شدند. داده ها با استفاده از مصاحبه های نیمه ساختار یافته انفرادی جمع آوری شد. سپس براساس تحلیل محتوای قراردادی و با استفاده از نرم افزارMAXQDA  نسخه 10 تجزیه و تحلیل شد.

  یافته ها: 

  از تحلیل مصاحبه های انجام شده با بیماران 456 کد اولیه، 13 زیرطبقه و 4 طبقه استخراج شد که نشان دهنده ماهیت درک مشارکت کنندگان از پیامدهای  رعایت حریم خصوصی بیمار بستری بود. طبقات شامل صیانت و ارتقای کرامت انسانی، سازش با وضعیت موجود، توسعه سلامتی و رضایت مندی بودند.

  نتیجه گیری

  نتایج حاصل از این مطالعه پیامدهای رعایت حریم خصوصی بیمار بستری را مشخص کرد. با آگاهی تیم درمان از این پیامدها، به انتظارات بیماران  احترام گذاشته می شود که به ارائه خدمات درمانی مطلوب و رضایت مندی بیمار منجر می شود.

  کلیدواژگان: پیامد، حریم خصوصی، بیمار، تحقیق کیفی
|
 • Fatemeh Moradi Mohammadi, Hosein Bagheri*, Ahmad Khosravi, Mahboobeh Khajeh M Pages 371-380
  Introduction

  One of the common problems of patients after open heart surgery is sleep disturbance. The aim of this study was to investigate the effect of benson relaxation on sleep quality after coronary artery bypass graft.

  Methods

  In this randomized controlled trial, 80 patients allocated to the benson relaxation and control groups. For the intervention group, Benson's relaxation technique was done twice a day for a period of four weeks. The control group received routine care only. In both groups, sleep quality was measured before and after study using Pittsburgh sleep quality questionnaire. Data was analyzed using SPSS software.

  Results

  Befor intervention, there were no significant differences between two groups of Benson relaxation and control group in any variables of sleep quality and total sleep quality (P>0.05). After intervention, in the Benson relaxation group, the patients' sleep quality was significantly better than the control group in terms of subjective sleep quality, sleep latency, sleep efficacy, sleep disturbances and total quality (P<0.05). However, there was no significant difference between Benson relaxation and control group in the variables of sleep duration, taking sleep drugs and daily dysfunction (P>0.05).

  Conclusion

  Using Benson's relaxation technique as supplementary and alternative therapies to improve the sleep quality of patients after open heart surgery is recommended.

  Keywords: Benson relaxation technique, Sleep quality, Coronary artery bypass graft surgery
 • Roya Amini, Nahid Mohammadi, Fardin Karaji*, Leili Tapak Pages 381-393
  Introduction

  Medical emergency technicians are more likely to be exposed to workplace violence because of exposure to emergency situations. This study seems to be necessary because of the physical and psychological effects of the violence. Therefore, the present study aimed to determine the frequency of type of workplace violence against medical emergency technicians of Hamadan province and its relation with individual variables.

  Methods

  This descriptive cross-sectional study was conducted in 2018 on 137 employees of Hamadan medical emergency centers. Sampling was performed using a stratified random sampling method. Data was gathered by a questionnaire on workplace violence (the International Labor Office, the World Health Organization and the International Nursing Council). Questionnaire completion method was self-explanatory. The collected data were analyzed by SPSS 16 and descriptive and analytic methods.

  Results

  Psychological violence (72.2%), Physical violence (22.6%), racial and religious harassment (4.5%) and sexual harassment (0.7%) were the most prevalent type of violence, respectively. There was a significant relationship between job status and workplace violence (P<0.05). Marital status, educational level, employment status, type of job shift, employment, direct contact with patients / injured, specific drug use and disease, participation in a training course, experiencing a personal crisis during the last six months, was not related to workplace violence (P<0.05).

  Conclusion

  There was a high prevalence of psychological violence against the staff; therefore, planners must identify the related factors in order to plan for preventing these violations.

  Keywords: Violence, Emergency Medical Technicians
 • Fatemeh Mogadam Tabrizi, Naser Shaykhi, Soheila Najafi* Pages 394-404
  Introduction

  Health promoting behaviors are one of the key determinants of health. One of the most important situations in which health promoting behaviors are of particular ‌importance, is about female marginalized households. Therefore, this study was ‌conducted to determine the mean scores of health promoting behaviors and its six ‌dimensions, and also its relation to self-efficacy, social support and demographic factors ‌in the women-headed families of Urmia suburb in 2017.

  Methods

  This was a descriptive-analytic study and its statistical population was all the female heads of the suburban families of Urmia of which 384 were selected. Data were collected through demographic questionnaires, perceived social support, general self-efficacy and Walker Health Promoting Behavior Inventory. Descriptive statistics including mean and standard deviation were used to describe descriptive characteristics and, Pearson and Kendall's correlation tests were used to describe analytical features.

  Results

  The mean of total health promoting behaviors was 111.62±20.45. Self-efficacy, perceived social support and demographic characteristics of marriage and education had a significant positive correlation with health promoting behaviors (P<0.001), but there was no significant positive correlation between occupation and age with health promoting behaviors.

  Conclusion

  According to the findings of this research, health authorities and health care providers can found self-efficacy increase for female heads of households by designing health promoting education programs. Also governmental organizations and families with supplying necessary emotional supports can provide an area of social support increase and consequently, a change in behavior, for suburbanized female heads of households.

  Keywords: Health promoting behaviors, Female-headed households, Suburbanization, Self-efficacy, Social support
 • Azim Azizi, Mahnaz Khatibian, Ali Mohamadian, Alireza Soltanian, Fatemeh Salehzadeh Glonduz* Pages 405-414
  Introduction

  Patients undergoing spinal column surgery, experience severe postoperative pain. One of the special methods of pain control is use of a patient-controlled analgesia (PCA) pump. Studies show that despite this pump, patients suffer from moderate to severe pain. Therefore, the teaching patients how to use the pump by nurses is essential. Therefore, the present study was conducted to determine the effect of patient education about patient-controlled analgesia pump preoperative on severity of pain, nausea and vomiting after spinal column surgery.

  Methods

  The present study was a randomized controlled trial during which 60 candidate patients of Spinal column surgery hospitalized in Shahid Fatemi hospital in Ardebil, were selected by accessible method and randomly assigned into two groups of 30 individuals, intervention and control group. Both groups received routine training in the use of the pump in the recovery department, but the intervention group received a 15-minute face-to-face intervention session using a sample of the PCA pump. Postoperative pain intensity, nausea, and vomiting in three times, 2, 4, 24 hours after surgery were assessed and compared. SPSS 16 was used to analyze the data.

  Results

  The findings showed that there was a significant difference between the control and intervention groups regarding the severity of pain in times of 2, 4, and 24 hours postoperative (P<0.001). Pain severity in intervention group was decreased compared to control group. However, there was no significant difference in nausea and vomiting frequency between the two groups (P>0.05).

  Conclusion

  Training the use of patient-controlled analgesia pump before operation, without changing the severity of nausea and vomiting, reduces pain after spinal column surgery. Therefore, it is recommended that the way of using the pump, be taught before operation.

  Keywords: Patient-Controlled Analgesia, Pain, Pain management, Preoperative period, Patient education, Spinal column surgery
 • Farzaneh Rashidi Fakri, Masoumeh Simbar*, Marzieh Saei Ghare Naz, Fahimeh Rashidi Fakari Pages 415-423
  Introduction

  Pain in the lower back and pelvic pain are one of the most common problems in pregnancy. Appropriate and low-cost diagnostic and validated measurements are required. Therefore, there is a need for a reliable, valid and responsive measurement tool.

  Methods

  This descriptive study was performed on 135 pregnant women with pelvic pain referring to Shahid Beheshti University of Medical Sciences in Tehran in 2017. The data collection tool was a participant's personal information form, pelvic pain questionnaire, and brief pain inventory. The results were analyzed by descriptive, correlation and regression tests using SPSS 22. The P-value>0.05 was considered significant.

  Results

  The mean and standard deviation of age in women were 29.43±5.7 years. The mean pain based on the pelvic belt tool was 37.00±18.00 and the mean pain was 4.25 ± 1.87, respectively. There was a significant positive correlation between the two tools in the sensory evaluation of pregnant women (r=0.818, P=0.001). The pelvic girdle questionnaire, according to R2 = [0.669, BPI=1.109+ 0.085(PGQ)], predicts the amount of pain in the pain relief tool.

  Conclusion

  Considering the importance of pelvic girdle and a significant correlation between these two questionnaires, it seems useful to use a questionnaire and a tool with a high degree of accuracy which requires shorter time to complete. Therefore, it can be concluded that a brief pain instrument is a useful tool for measuring pain and its effects in the life of patients with pelvic girdle.

  Keywords: Pain, Pelvic girdle, Pregnancy
 • Parisa Parsa, Raheleh Khodabaneloo, Farzaneh Soltani*, Younes Mohamadi Pages 424-431
  Introduction

  Mothers of cesarean section need more support for breastfeeding. The purpose of this study was to use Bristol's tool for lactation counseling on the breastfeeding status in mothers undergone Cesarean section.

  Methods

  In this quasi-experimental study,80 primiparous women after cesarean section In Fatemieh Hospital of Hamedan in year 2018 were selected by available sampling method and assigned to two groups of test (pairs) and control (individual days) (40 persons per group). In two groups, the researcher reviewed the Bristol Breastfeeding checklist, assessed the breastfeeding status, nuchal infant, milk swallowing and infant suction and, based on the need, a breastfeeding counselor was provided in the test group. The counseling was given to the mother during the first 2 hours, 2 days, 10 days and one month after delivery. During this time, the control group received routine care only. The lactation continuity questionnaire was completed for both groups during the four months after delivery.

  Results

  Two groups had no significant differences in demographic variables (P > 0.05). There was a significant difference between the mean duration of lactation during the four months postpartum (P <0.001). The mean of Bristol instrument scores in the first session did not have a significant difference between the two groups, but in the second, third and fourth sessions after delivery, there was a significant difference between the two groups (P <0.001).

  Conclusion

  The Bristol tool is a good tool for evaluating mothers breastfeeding.

  Keywords: Breastfeeding, Exclusive breastfeeding, Consultation, Cesarean sections, Delivery
 • Khodayar Oshvandi, Atefeh Bostanbakhsh, Mohsen Salavati*, Mohammad Bakhsai, Abas Moghimbeighi, Zahra Maghsoudi Pages 432-440
  Introduction

  Patients with coronary artery bypass (CAB) surgery are at risk of atelectasis. Use of respiratory exercises as an effective approach has had controversy finding in CAB patients. This study aimed to determine the effect of breathing exercises on the prevention of atelectasis in patients undergoing coronary artery bypass surgery.

  Methods

  In this randomized clinical trial, 80 patients with CAB surgery who referred to Ekbatan Hospital, Hamadan, Iran from July 2013 to May 2015 were randomly divided into two groups. In experimental group (n=40), respiratory exercises (30 deep respiratory per hour for 3 days postoperatively) were performed by patients, after full education and extubation along with routine care. In control group (n=40), patients only received routine care. Chest x ray was used to diagnose atelectasis. Data analysis was done by SPSS 17.

  Results

  The two groups did not differ significantly in terms of personal characteristics such as age, sex, education, bmi and etc. (P<0/05). The result of the Mann-Whitney test in order to compare the two groups of test and control for the occurrence of atelectasis, respiration and respiratory type showed a significant difference between the two groups at all hours after surgery (P<0/001). These findings confirmed the effectiveness of respiratory exercises.

  Conclusion

  This study showed that breathing exercises can reduce the incidence of atelectasis. Therefore, applying this method as a routine care is recommended in patients with CAB surgery.

  Keywords: Breathing exercises, Coronary artery bypass surgery, Atelectasis
 • Tayebeh Hasan Tehrani, Sadat Seyed Bagher Maddah, Masoud Fallahi Khoshknab*, Farhnaz Mohammadi Shahbooulaghi, Abbas Ebadi Pages 441-450
  Introduction

  In medical ethics, privacy is one of the main aspects of patient rights. Since the outcomes of respecting privacy as one of the dimensions of patient's rights are not clear, this study was performed to explore outcomes of observance for patient privacy in hospital.

  Methods

  This study was conducted with qualitative research approach and contractual content analysis method. Participants included 20 patients hospitalized in the internal and surgical wards of Tehran's hospitals who were selected based on purposeful sampling. Data was collected using semi-structured interviews. Then data was analyzed based on conventional content analysis method and using the MAXQDA 10 software.

  Results

  Analyzing the interviews with patients, 56 primary codes, 13 subcategories and 4 themes were extracted, which indicated the perception of participants for consequences of observance for privacy. These themes included: preservation and promotion of the dignity of the patient, compromise with the existing situation, health development and satisfaction.

  Conclusion

  The results of this study showed outcomes of observance for patient’s privacy. With the treatment team's awareness of these consequences, the patients' expectations are respected, which leads to the provision of favorable health care and patient satisfaction.

  Keywords: Outcome, Privacy, Patients, Qualitative research