فهرست مطالب

 • سال نهم شماره 14 (بهار و تابستان 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/06/01
 • تعداد عناوین: 6
|
 • فاطمه رادان* صفحات 5-18

  توسعه علمی به معنی رشد همراه با تغییر نگرش ها و تحول در نهادهای اجتماعی برای بهره برداری و نوآوری های بیشتر، نیازمند ترویج علم است و تحقق اهداف ترویج علم یا بازتاب اندیشه های علمی قابل درک برای همگان مستلزم برنامه ریزی متناسب با خصایص جامعه است. در حوزه برنامه ریزی، شیوه های گوناگونی شکل گرفته که گونه ای از آن،  برنامه ریزی مشارکتی است که در سال های اخیر مورد توجه بسیاری از کشورها قرار گرفته و در این نوع از برنامه ریزی سعی شده که امکان مشارکت عمومی در سطوح گوناگون برنامه ریزی و تصمیم سازی برای اعضای جامعه هدف فراهم شود. این مقاله توصیفی- تحلیلی با بهره گیری از منابع موجود درصدد ارائه مدل پنداشتی برنامه ریزی در ترویج علم است و به نظر می رسد برنامه ریزی مشارکتی با ماهیت و کارکرد ترویج علم در ایران تناسب و سنخیت بیشتری دارد.

  کلیدواژگان: برنامه ریزی مشارکتی، ترویج علم
 • فخرالسادات مدرسی یزدی*، ناصر آقابابائی، مژگان سپاه منصور صفحات 19-32

  هدف از پژوهش حاضر پیش بینی امید به تحصیل بر اساس عادت های مطالعه و جهت گیری یادگیری زبان در زبان آموزان کانون زبان ایران بود. روش پژوهش همبستگی و جامعه آماری پژوهش شامل کلیه زبان آموزان کانون زبان ایران بود که در سال 1397 در مراکز آموزشی مربوطه به یادگیری زبان مشغول بودند. 240 نفر به روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب و به پرسشنامه های امید به تحصیل، جهت گیری هدف و عادت های مطالعهپاسخ دادند. نتایج ضریب رگرسیون چندگانه به شیوه همزمان نشان داد که بین متغیر عادت های مطالعه و امید به تحصیل رابطه خطی معنی دار وجود دارد و ابعاد وضعیت فیزیکی، توانایی خواندن، یادداشت کردن و انگیزش یادگیری قادر به پیش بینی امید به تحصیل اند. نتایج ضریب رگرسیون چندگانه به شیوه همزمان نشان داد که بین جهت گیری یادگیری و امید به تحصیل رابطه خطی وجود دارد و ابعاد جهت گیری یادگیری و عملکرد گرایشی قادر به پیش بینی امید به تحصیل می باشد. بر اساس یافته های پژوهش می توان نتیجه گیری کرد که امید به تحصیل بر اساس عادت های مطالعه و جهت گیری یادگیری زبان در زبان آموزان کانون زبان ایران قابل پیش بینی است.

  کلیدواژگان: امید به تحصیل، عادت های مطالعه، جهت گیری یادگیری
 • مهسا معتقد، علی اسدی* صفحات 33-58

  در چند سده اخیر و با رشد پرشتاب صنعت و فناوری در جهان، توسعه روستایی به عنوان یکی از ابعاد مهم توسعه ملی بیش از گذشته دارای اهمیت روز افزونی بوده است و لزوم نگرش نظام مند و پایدار به توسعه روستایی، فرآیند ارزشیابی پروژه ها و برنامه ها را امری مهم و کاملا بنیادی جلوه می دهد. ارزشیابی قلب مدیریت پیامدگرا است. ارزشیابی پیامدگرا زمانی به اهداف خود دست می یابد که این فرایند در قالب چارچوبی نظام مند و جامع، با ارائه ابزارهایی صورت گیرد. لذا مقاله پیش رو با هدف معرفی ارزشیابی پیامدگرا و الزامات آن نگارش یافته است. پایش و مدیریت پیامدگرا، مبین لزوم پاسخگویی به تغییر و تحولات محیط پیرامون و افزایش درک از نحوه سازگارسازی پروژه جهت افزایش احتمال دستیابی به پیامدهای دلخواه است. آگاهی روزآمد از محدودیت های بیرونی و درونی پروژه ها کمک خواهد کرد تا مدیران و دست اندرکاران امر برداشت واقع گرایان های از پیشرفت ها و تعدیلات پروژه های توسعه روستایی داشته باشند. در این مقاله سعی شده است تا مرور اجمالی بر مفاهیم ارزشیابی، رویکردهای آن، جایگاه و اهمیت ارزشیابی در پروژه های توسعه روستایی، صورت گیرد.

  کلیدواژگان: ارزشیابی، پایش، ارزشیابی پیامدگرا، چارچوب منطقی، توسعه روستایی
 • مهدی نصر اصفهانی، اکبر اعتباریان* صفحات 59-80
  در سازمان های مدرن فساد پدیده ای منفی است؛ که ارزش های سازمان ها و هنجارهای رفتاری را بیثبات می نماید ؛ و تاثیر منفی بر کارکنانی که پایبند به اهداف و فرآیند های سازمانی هستند؛ می گذارد. لذا نیروی انسانی به عنوان یکی از سرمایه های گرانقدر سازمان ، همواره در معرض آسیب ها و فرسایش ناشی از عوامل درون و برون سازمانی قرار دارند؛ که در صورت برخورداری سازمان ها، از یک نظام حمایتی برنامه ریزی شده و منطبق با اصول علمی، انسانی و اخلاقی خواهند توانست؛ برانگیزه، کارآیی و عملکرد کاری کارکنان بی فزاید. هدف از انتشار این مقاله آن است؛ که ابتدا پس ازآشنایی با مفهوم فساد و به ویژه فساداداری وابعاد آن ، فساد اداری در سطح فردی و مجموعه سازمانی، مورد واکاوی قرار گرفته و سپس رفتارهای فساد برانگیز در سطح فردی و جمعی را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد؛ و در ادامه پس از بررسی نوع سازمان ها و سطوح مختلف فساد منابع انسانی موجوددر آن ها، اقدام به واکاوی دلایل اصلی تحریک و وسوسه منابع انسانی جهت حضور و انجام برنامه های فساد انگیزدرمحیط سازمانی گردد.
  کلیدواژگان: فساد اداری، کارکنان، محیط سازمانی
 • امیرهوشنگ حیدری صفحات 81-92

  آینده پژوهی را در یک جمله میتوان علم و هنری دانست که همچون ابزاری کارآمد در دست انسانهابرای ساخت آینده به کار میرود. این علم در شکل بخشیدن به دنیای مطلوب ما حائز اهمیت است ورویکرد اکتشافی و هنجاری دارد. در آینده پژوهی ارزشها و هنجارهای فردی و اجتماعی از جایگاه خاصی برخوردارند؛ بنابراین چشم اندازی که آینده پژوهی برای جوامع ارائه میدهد کاملا منطبق ومتناسب با ارزشهای جوامع است. آینده پژوهی نه تنها دارای مبانی بیدینی نیست بلکه به درستی میتوان گفت از بسیاری از جنبه ها با نگاه دینی به آینده مطلوب بشر که در ادیان مختلف بالاخص اسلام و تشیع توصیه شده، قرابت کامل داشته و همسو است. اسلام نیز ضمن نوین تحقق جامعه آرمانی مهدوی به پیروان خود توصیه کرده است تا با استعانت از امکانات و توانمندی های جامعه اسلامی بکوشند تا بستر تحقق جامعه مطلوب اسلامی فراهم سازند. ابزار مسلمانان نیز در این سلوک کاملا مشخص و فراهم شده است و فرای ابزار محسوس مادیون به مفاهیم عقلی و قلبی توصیه اکیدشده اند. در مسیر سعادت بشری قرآن، سنت، عقل و اجماع ابزاری بی همتا هستند که بزرگان دین بااستعانت از آنها قادر به ترسیم چشم انداز مطلوب ما مسلمانان در پرتو فلسفه انتظار هستند. این نوع ازآینده پژوهی دینی در حال حاضر در کشور سمت و سوی خوبی گرفته و تسری این نگاه به حوزه های مختلف از جمله علوم و فناوری هایی همچون فناوری اطلاعات و ارتباطات کاملا مشهود است.بی شک عدم شناخت آینده و وقوع تحولات حیرت آور لزوم بکارگیری آینده پژوهی را در تمام حوزه هااز جمله حوزه علوم و فنون ارتباطی فزونی میبخشد که اثر پیش رو نیز در راستای تحقق همین مهم به رشته نگارش درآمده است

  کلیدواژگان: آینده نگاری فاوا، فناوری ارتباطات، فناوری اطلاعات، آینده پژوهی
 • بهاره صفوی* صفحات 93-106

  در این مقاله رویکردی اپیدمیولوژیک برای بررسی اصلی ترین ویژگیهای شبه علم و نیز دلایل استقبال جامعه از آن ارائه شده است. هدف از در پیش گرفتن رویکرد اپیدمیولوژیک برای بررسی شبه علم، تشریح دلایل گسترش برخی از باورهای نادرست و البته عدم استقبال جامعه از برخی دیگر از این نوع باورهاست. همچنین با این رویکرد سعی شده تا عواملی را که بر گسترش چنین باورهایی در جامعه نقش دارند نیز مورد بررسی قرار گیرند. چندین عامل مختلف که در انتشار شبه علم در جامعه نقش دارند در این مقاله مطرح و مورد بحث قرار گرفته است. باورهای شبه علم که میتوانند به خوبی در جامعه گسترش یابند از نظر غریزی برای مخاطب جذاب بوده، از عناوین علمی برای موجه جلوه دادن خود استفاده کرده و به ایمن سازی خود در برابر انتقادات میپردازند.

  کلیدواژگان: شبه علم، شناخت انسان، تقلید علم، تفکر انتقادی، عمومیسازی علم
|
 • Fatemeh Radan* Pages 5-18

  Scientific development meaning growth along with changing attitudesand evolution in social institutions for more utilization andinnovations requires popularization of science and realization ofpopularization of science goals or reflection of scientific thoughtswhich are understandable to the public requires planning according tothe characteristics of a certain society. In the field of planning,different methods have been developed. One of them is collaborativeplanning which has been considered by many countries in recentyears. This type of planning tries to provide the members of the targetcommunity with the possibility of public participation in differentlevels of planning and decision making. This descriptive-analyticresearch uses available resources to provide a conceptual model ofplanning for popularization of science. It seems that collaborativeplanning is better suited and more compatible with the nature andfunctions of science popularization in Iran.

  Keywords: Collaborative Planning, Science popularization
 • Fakhro Sadat Modaresi*, Naser Aghabavaee, Mojgan Sepah Mansour Pages 19-32

  The purpose of this study was to predict the hope of studying based on the study habits and orientation of language learning among the students of the Iranian Language Center. The research method was correlation and the statistical population of the study included all students of the language center of Iran who were engaged in language learning at the relevant educational centers in 2018. A sample of 240 people was selected through cluster sampling and responded to Omid, Education, Objectives and study habits. The results of multiple regression analysis showed that there was a significant linear relationship between the study habits and the expectation of study. The dimensions of physical status, ability to read, write, and motivate learning were positively and meaningfully predictive of the expectation of education.  Also, the results of multiple regression simulations showed that there is a significant linear relationship between learning orientation and hope to study. The dimensions of orientation of learning and tenderness function can positively predict the hope of studying.

  Keywords: Hope to study, Study Habits, Learning Orientation
 • Mahsa Motaghed, Ali Asadi * Pages 33-58

  In the last few centuries and with the rapid growth of industry and technology in the world, rural development as an important aspect of national development is more important than the past, and the need for a systematic and sustainable approach to rural development, the process of evaluation of projects and programs It makes things natural and completely fundamental. Cardiac evaluation is consequential management. Impact assessment comes at a time when it comes to achieving its goals in a systematic and comprehensive framework, with tools provided. Therefore, the research is conducted using the logical framework approach of a project. Monitoring and post-marketing management implies the need to respond to changes in the surrounding environment and increase understanding of how the project is adapted to increase the likelihood of achieving desired outcomes. Proactive management has specific limitations for each project. An updated awareness of external and internal constraints will help managers and practitioners take realistic conceptions of improvements and adjustments to projects. In this paper, we have tried to review the concepts of evaluation, its approaches, its place and the importance of evaluation in rural development projects.

  Keywords: evaluation, Monitirong, rational framework, Impact management, Rural Development
 • Mehdi Nasr Esfahani, Akbar Etebarian * Pages 59-80
  Inthemodernorganization,corruptionisanegativephenomenon,whichmeasuresthevalues oftheorganizationsandnormsofbehavior;andthenegativeeffectonemployeeswhoadhere togoalsandorganizationalprocesses.therefore,thehumanstrengthasoneofthemost importantassetsoftheorganizationisalwayspronetodamageanderosioncausedbyinternal andexternalfactors;intheeventoftheorganization,asupportsystemandadapttoscientific, humanandethicalprincipleswillbeabletoincreasestaffperformance,efficiencyand performanceofemployees.thepurposeofthispaperistoanalyzeandanalyzethecorruption behaviorsattheindividuallevelandtheorganizationalset,andthenanalyzecorruption behaviorsatindividualandcollectivelevels,andtheninvestigatecorruptionbehaviorson theindividualandcollectivelevels,andtoinvestigatetheunderlyingcausesofhuman resources in the presence of corruption intheorganizational environment.
  Keywords: Corruption, staff, Corporate Environment
 • Amir Hushang Heidari Pages 81-92

  Futures Studies in one sentence can be considered science and art as anefficient tool in the hands of humans to build the future. It is important inshaping our desirable world and has a normative and exploratory approach.In the futures studies, individual and social values and norms have a specialplace, so the perspective that futures studies offers to societies is fully in linewith societal values. Not only does futures studies have no irreligiousfoundations, but it is right to say that it is in many ways consistent with thereligious view of the desirable human future that has been recommended invarious religions, particularly Islam and Shia. Islam, too, in the realizationof the ideal Mahdavi community has advised its followers to use thepotentials and capabilities of the Islamic community to provide the desiredIslamic society. The tools of the Muslims are also fully defined andprovided, and beyond the tangible tools of the mad, the rational and thecardinal are strongly recommended. In the path of human prosperity of theQur'an, tradition, reason, and consensus are unique tools by which the eldersof religion are able to paint our favorable outlook for Muslims in the light ofthe philosophy of expectation. This type of religious futurism is now wellunderway in the country, and it is quite evident that it extends to a variety ofareas, including science and technology such as information andcommunication technology. Undoubtedly, the future uncertainty and theastonishing developments are the necessity of future research in all fields,including the field of communication sciences and techniques, which has theimpact of this important field of writing

  Keywords: ICT Foresight, Communication Technology, Information technology, Futures Stud
 • Bahareh Safavi* Pages 93-106

  In this paper, we develop an epidemiological approach to account for thetypical features and persistent popularity of pseudoscience. Anepidemiology of pseudoscience aims at explaining why some beliefsbecome widely distributed whereas others do not and hence seeks to identifythe factors that exert a causal effect on this distribution. We pinpoint anddiscuss several factors that promote the dissemination of pseudoscientificbeliefs. In particular, we argue that such beliefs manage to spread widelybecause they are intuitively appealing, manage to hitchhike on the authorityof science, and successfully immunize themselves from criticism

  Keywords: pseudoscience, epidemiology of representations, Human cognition, epistemic vigilance, science mimicry