فهرست مطالب

علوم و تحقیقات بذر ایران - سال ششم شماره 4 (زمستان 1398)
 • سال ششم شماره 4 (زمستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/12/01
 • تعداد عناوین: 10
|
 • حمیدرضا گازر*، آیدین حمیدی صفحات 427-439
  ماشین دانه کن (شیلر) بلال از تجهیزات مهم در فرایند تولید بذر ذرت بوده و عملکرد صحیح آن در کاهش میزان تلفات بذر و یکنواختی بذور تولید شده موثر می باشد. در این تحقیق صدمات فیزیکی، جوانه زنی و بنیه بذر لاین های اینبرد والدین ذرت هیبرید دانه شده با ماشین دانه کن بلال ارزیابی شد. پارامترهای بررسی شده شامل راندمان جدا سازی بذر از بلال، راندمان تمیزش و ظرفیت عملکردی ماشین، درصد بذرهای صدمه دیده، تغییرات درصد جوانه زنی و درصد خروج ریشه چه بذرهای ذرت قبل و بعد از ماشین دانه کن بلال بودند که تغییرات میانگین های آن ها با استفاده از آزمون تی استیودنت نیز مقایسه شد. نتایج بدست آمده نشان داد که در شرایط خوراک دهی مناسب دستگاه و ظرفیت عملکردی در حدود 7/2 تن در ساعت، بذرهای بیش از 99 درصد از بلال های ورودی دانه شد. همچنین برای بذرهای دارای رطوبت کم تر از 13 درصد، صدمات فیزیکی (شکستگی) بذر تغییرات معنی داری نداشت و کم تر از 4/0 درصد بود. میزان تمیزش بذرهای خارج شده از خروجی اصلی حدود 95 درصد و میزان بذر های باقی مانده روی چوب بلال کم تر از 1 درصد به دست آمد. علاوه بر موارد ذکر شده عملکرد ماشین تاثیر منفی معنی داری بر درصد جوانه زنی بذر و خروج ریشه چه نداشته و تغییرات کاهشی آن ها به ترتیب کم تر از 5/0 و 2 درصد بود.
  کلیدواژگان: دانه کنی، ذرت، شیلر، فرآوری
 • مهدی شعبان*، فرشید قادری فر، حمیدرضا صادقی پور، احد یامچی صفحات 441-456

  این تحقیق به منظور بررسی اثر زوال مصنوعی و انبارداری طبیعی بر خصوصیات جوانه‏زنی، نشت الکترولیت‏ها و همچنین بررسی قدرت و قابلیت حیات بذرهای نخود زراعی تحت این دو شرایط و مقایسه این دو نوع زوال مصنوعی و انبارداری طبیعی در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در سال 1394 اجرا شد. آزمایش به صورت طرح کاملا تصادفی با چهار تکرار اجرا شد. تیمارها شامل 8 سطح (انبارداری طبیعی 2، 4 سال، زوال مصنوعی 1، 2، 3، 4، 5 روز و شاهد) بودند. صفات مورد بررسی در این مطالعه درصد جوانه ‏زنی، درصد گیاه چه عادی، سرعت جوانه‏زنی، شاخص قدرت بذر، هدایت الکتریکی، پراکسیداسیون لیپید و میزان سدیم و پتاسیم بذرها قبل و پس از آبنوشی و همچنین مقدار آن ها در محلول آبشویی شده بودند. نتایج تجزیه واریانس داده‏ ها نشان داد اثر تیمار زوال بر همه خصوصیات جوانه‏ زنی و نشت کاتیونی به جز میزان سدیم بذر قبل از آبشویی معنی‏ دار بود. نتایج مقایسه میانگین داده ‏ها نشان داد کاهش درصد و سرعت جوانه‏ زنی، شاخص قدرت بذر و درصد گیاه چه عادی در شدت‏های زوال مصنوعی 4 و 5 روز بیش تر از انبارداری طبیعی 2 و 4 سال بود. تولید مالون دی‏آلدئید، هدایت الکتریکی و نشت سدیم و پتاسیم در آب نیز با افزایش شدت زوال مصنوعی تا 5 روز نسبت به انبارداری طبیعی افزایش بیش تری یافت که به دلیل عدم توانایی غشاها در حفظ انسجام خود بود. با افزایش شدت زوال میزان سدیم و پتاسیم باقیمانده در بافت بذری کاهش یافت. همچنین رنگ‏آمیزی بذور با تترازولیوم و نیتروبلوتترازولیوم نشان‏ داد که افزایش شدت زوال سبب کاهش قابلیت حیات بذرها شد و این کاهش قابلیت حیات در تیمارهای زوال مصنوعی شدید، بیش تر از تیمارهای انبارداری طبیعی بود. پراکسیداسیون لیپید طی زوال منجر به خسارت به غشا و افزایش نشت الکترولیت‏ها می‏شود. در نتیجه قابلیت حیات بذرها کاهش یافته و منجر به کاهش درصد و سرعت جوانه ‏زنی و کاهش درصد گیاهچه عادی تولیدی شد. این نتایج مشخص نمود که اثر انبارداری طبیعی و زوال مصنوعی بر خصوصیات جوانه ‏زنی، نشت کاتیونی و قابلیت حیات بذرهای نخود مشابه بوده و می‏توان از آزمون زوال مصنوعی در جهت برنامه‏ های نگهداری بذرهای نخود در انبار استفاده نمود هر چند ممکن است مکانیسم‏ های دخیل در این دو نوع زوال با هم متفاوت باشد.

  کلیدواژگان: پتاسیم، تترازولیوم، سدیم، غشا، مالون دی‏آلدئید، نخود
 • حسن بیات*، علی ناصری مقدم، محمد حسین امینی فرد صفحات 457-469
  این تحقیق با هدف بررسی اثرات دگرآسیبی عصاره آبی سوخ و برگ نرگس (Narcissus tazetta L.) بر برخی خصوصیات جوانه زنی، رشدی و فیزیولوژیکی دو علف هرز اگروپیرون (Agropyron repens) و یولاف وحشی (Avena fatua) انجام شد. برای این منظور دو آزمایش مجزا در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار در شرایط آزمایشگاه و گلخانه در سال 1396 اجرا شد. تیمارها شامل سه سطح عصاره آبی سوخ و برگ نرگس (1، 2 و 3 درصد وزنی- حجمی) به همراه شاهد (آب مقطر) بود. نتایج نشان داد افزایش غلظت عصاره سوخ و برگ سبب کاهش درصد و سرعت جوانه زنی بذور، طول ریشه، ارتفاع گیاه و محتوای کلروفیل a، b و کل اگروپیرون و یولاف شد ولی قندهای محلول کل و فعالیت آنتی اکسیدانت افزایش یافتند. غلظت 3 درصد عصاره سوخ مقادیر درصد جوانه زنی، طول ریشه، ارتفاع گیاه و کلروفیل کل را در گیاه اگروپیرون به ترتیب 81، 42، 38 و 49 درصد و در گیاه یولاف به ترتیب 63، 44 ، 36 و 40 درصد در مقایسه با تیمار شاهد کاهش داد. نتایج این تحقیق نشان داد که می توان از اثرات دگرآسیبی عصاره سوخ و برگ نرگس برای کنترل بیولوژیک این دو علف هرز استفاده کرد.
  کلیدواژگان: برگ، سوخ، علف هرز، گلخانه، فعالیت آنتی اکسیدانت، قندهای محلول کل
 • محمد صدقی*، حوریه توکلی، نصیبه توکلی، سولماز عزیزی، سحر قلی طلوعی صفحات 471-483

  به منظور بررسی اثرات فرسودگی بذر و کاربرد پلی آمین ها بر شاخص های جوانه زنی، بیان ژن و فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانت گیاهچه های جو آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی در سه تکرار انجام گرفت. تیمارهای آزمایش شامل سه سطح فرسودگی (شاهد، 11 و 14 روز) و دو نوع پلی آمین (پوترسین و اسپرمین) بود. صفات اندازه گیری شامل شاخص های جوانه زنی، فعالیت چند آنزیم آنتی اکسیدانت و بیان ژن های مربوط به آن ها بود. نتایج بررسی نشان داد که فرسودگی بذر به مدت 14 روز موجب کاهش درصد جوانه زنی به میزان 24 درصد نسبت به شاهد شد، ولی کاربرد پوترسین آن را حدود 18 درصد افزایش داد. سرعت جوانه زنی نیز در بذرهای 14 روز فرسوده شده به میزان 36 درصد کاهش داشت که کاربرد اسپرمین آن را تا حدود 5/87 درصد افزایش داد. وزن خشک ساقه چه و ریشه چه به ترتیب در حدود 2 و 3 برابر در تیمار کاربرد پوترسین و عدم فرسودگی نسبت به شاهد بیش تر بود. بیش ترین میزان فعالیت آنزیم های آسکوربات پراکسیداز، پراکسیداز، پلی فنل اکسیداز و سوپراکسید دیسمیوتاز در بذرهای فرسوده به مدت 14 روز با کاربرد پوترسین مشاهده شد. میزان بیان نسبی ژن های رمزکننده آنزیم های سوپراکسیددیسموتاز و گلوتاتیون ترانسفراز در تیمار پوترسین و بذرهای فرسوده به مدت 14 روز، 8 و 22 برابر نسبت به شاهد بیش تر شد. همچنین، بیان نسبی ژن های HSP90 و PR10 نیز در همین تیمار به ترتیب 5 و 8 برابر شاهد بود. به طورکلی، کاربرد پوترسین تا حدود زیادی موجب بهبود قدرت بذر جو گردید که این امر می تواند ناشی از بهبود شرایط اکسیداتیو سلول، مقاومت پروتئین های بذر به دلیل فعالیت بیش تر HSP90 و افزایش غلظت درون زاد هورمون های بذر باشد.

  کلیدواژگان: آنزیم های آنتی اکسیدانت، بیان ژن، پروتئین های شوک حرارتی، جو
 • علیرضا حسین زاده گشتی، ورهام رشیدی*، محمدنقی صفرزاد ویشکایی، مسعود اصفهانی، فرهاد فرح وش صفحات 485-499

  به منظور بررسی خصوصیات مرتبط با قابلیت جوانه زنی و بنیه گیاهچه بادام زمینی در بذرهای حاصل از بوته های محلول پاشی شده با متانول و متیلوباکتریوم تحقیقی آزمایشگاهی در 2 سال در دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت به اجرا درآمد. این تحقیق با استفاده از آزمون های جوانه زنی استاندارد، سرما و پیری تسریع شده اجرا شد. هر یک از آزمون ها با استفاده از آزمایش فاکتوریل بر پایه طرح بلوک های کامل تصادفی با 16 تیمار (جمعیت باکتری متیلوباکتریوم بر حسب CFU در 4 سطح صفر، 106، 108 و 1012 و 4 سطح مقدار متانول صفر، 10، 20 و 30 درصد حجمی) در 3 تکرار اجرا شد. خصوصیات مورد بررسی عبارت بودند از درصد جوانه زنی نهایی، بنیه گیاهچه، وزن خشک ریشه چه، وزن خشک هیپوکوتیل، وزن خشک ساقه چه و وزن خشک گیاهچه. نتایج نشان داد که اثر سال بر تمام خصوصیات مورد بررسی در کلیه آزمون ها معنی دار بود. جمعیت باکتری فقط اثر معنی داری بر درصد جوانه زنی نهایی در کلیه آزمون ها داشت. اما مقدار متانول اثر معنی داری بر تمام خصوصیات مورد بررسی در هر سه آزمون داشت. اثر متقابل جمعیت باکتری در مقدار متانول نیز فقط بر درصد جوانه زنی نهایی در آزمون های جوانه زنی استاندارد و سرما اثر معنی داری داشت. مقایسه میانگین صفات مورد بررسی نیز نشان داد که بیش ترین مقدار درصد جوانه زنی نهایی در کلیه آزمون ها در جمعیت باکتری CFU 1012 مشاهده شد. بیش ترین مقدار تمام خصوصیات بررسی شده در کلیه آزمون ها از مقدار 20 درصد حجمی متانول به دست آمد.

  کلیدواژگان: آزمون های بذر، بادام زمینی، جمعیت متیلوباکتریوم، مقدار متانول
 • مختار قبادی*، ثمین لطفی، سعید جلالی هنرمند، محمداقبال قبادی صفحات 501-512

  آزمون‏های مختلفی برای تعیین قدرت بذر معرفی شده‏اند که در هر گونه گیاهی، یک یا برخی از آن ها مناسب هستند. این پژوهش برای مقایسه آزمون‏های هدایت الکتریکی، آبنوشی و هیلتنر در تعیین قدرت بذر عدس اجرا گردید. این تحقیق در دو بخش آزمایشگاه و مزرعه در دانشگاه رازی و در سال زراعی 94-1393 انجام شد. در مزرعه، هشت توده بذر عدس که از نظر رقم و سن متفاوت بودند کشت شدند. در آزمایشگاه نیز این هشت نمونه بذر در آزمون‏های هدایت الکتریکی، آبنوشی و هیلتنر مورد مقایسه قرار گرفتند. نتایج آزمایش مزرعه‏ای نشان داد که نمونه‏ های بذر از نظر صفت‏های درصد و سرعت سبزشدن، میانگین سبزشدن روزانه و متوسط زمان لازم برای سبزشدن دارای اختلاف معنی‏دار بودند. تحقیق آزمایشگاهی مشخص نمود که در آزمون‏های هدایت و هیلتنر، بین نمونه‏ های بذر اختلاف معنی‏دار وجود داشت اما از نظر آزمون آبنوشی، اختلافی بین نمونه ‏ها مشاهده نشد. در تجزیه گروهی در آزمون‏ های هدایت و هیلتنر، نمونه‏ های بذر جدیدتر از قدرت بالاتری برخوردار بودند. بر اساس تجزیه همبستگی، آزمون‏های هدایت و آبنوشی با درصد و سرعت سبزشدن گیاهچه در مزرعه همبستگی نداشتند اما صفت تعداد گیاهچه طبیعی در آزمون هیلتنر دارای همبستگی مثبت معنی‏دار با درصد سبزشدن (r=0.63) و سرعت سبزشدن (r=0.498) گیاهچه در مزرعه بود. بنابراین، به نظر می‏رسد که برای پیش‏ بینی سبزشدن گیاه چه در مزرعه، آزمون‏های هدایت و آبنوشی دارای قابلیت نامناسب و آزمون هیلتنر دارای قابلیت مناسب باشند.

  کلیدواژگان: جوانه ‏زنی، درصد سبزشدن، سرعت سبزشدن، قدرت بذر
 • زهرا منعمی زاده*، محسن قاسمی، رضا صدرآبادی حقیقی صفحات 513-525
  عامل اصلی محدودکننده کشت زعفران (Crocus sativus L.) سختی و دشواری به دست آوردن بنه هایی با کیفیت بالا برای تکثیر است. لذا این تحقیق با هدف مقایسه اثر محلول پاشی سه نوع کود در زمان های مختلف بر رشد و تولید بنه در زعفران به صورت کرت های خردشده در قالب بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در سال زراعی 93-1392 در مزرعه ای در شهرستان تربت حیدریه خراسان رضوی اجرا شد. تیمار اصلی شامل کودهای دلفان پلاس، اولتراسول 1، اولتراسول 2 و شاهد (آب پاشی برگ ها بدون عناصر غذایی و معادل حجم کود در زمان کودپاشی)، تیمار فرعی سه زمان مختلف کاربرد شامل 10 اسفند، 5 فروردین و 25 فروردین بود. صفات اندازه گیری شامل وزن خشک و قطر بنه های تولیدی و تعداد کل بنه های مادری و تولیدی بود. نتایج اثرات تیمارها و زمان های مختلف محلول پاشی بر اندازه، وزن بنه های تولیدی معنی دار بود، اما بر تعداد کل بنه های تولیدی در واحد سطح و همچنین برهم کنش تیمارها معنی دار نبود. در مجموع، نتایج این پژوهش، برتری همه کودها نسبت به تیمار شاهد و کود دلفان پلاس نسبت به سایر کودها و همچنین نسبت به تیمار شاهد (به ترتیب 5/13، 6/13 و13 درصد) را در افزایش اندازه، وزن بنه ها نشان داد. در بین تیمارهای زمان محلول پاشی، تاریخ 5 فروردین نسبت به سایر تاریخ ها بر اندازه، وزن بنه برتری داشت. به طوری که زمان محلول پاشی 5 فروردین نسبت به دو زمان 10 اسفند و 25 فروردین باعث افزایش 6/6 و 11 درصدی در اندازه بنه های تولیدی شد. بنابراین در بین کودهای استفاده شده، کود دلفان پلاس بهترین کود بود و در بین زمان های مصرف نیز، 5 فروردین مناسب ترین زمان مصرف کود بود.
  کلیدواژگان: اندازه بنه، تعداد بنه، زعفران، زمان محلول پاشی
 • شبنم ریحانپور، زهرا خدارحم پور*، مهدی سلطانی حویزه صفحات 527-538

  افزایش تحمل به شوری در جو نیاز اساسی جهت پایداری تولید این محصول در مناطق شور محسوب می‏شود. تحقیق حاضر به منظور مطالعه تنوع ژنتیکی در 20 رقم جو زراعی در شرایط تنش شوری جهت شناسایی متحمل‏ ترین ارقام در مراحل جوانه‏ زنی و رشد اولیه گیاهچه براساس صفات مورفولوژیک و فیزیولوژیک انجام شد. این تحقیق در سال 1394 در آزمایشگاه تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز در مراحل رشد اولیه گیاهچه به صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با 3 تکرار شامل 20 رقم جو زراعی به عنوان عامل اول و تنش شوری با کلرید سدیم در 4 سطح صفر ‏(آب مقطر)، 5، 10 و 15 دسی زیمنس بر ‏متر به عنوان عامل دوم اجرا گردید. نتایج تجزیه واریانس داده‏ها نشان داد که بین ارقام از نظر اغلب صفات مورد مطالعه تفاوت معنی‏داری وجود داشت که نشان دهنده وجود تنوع کافی بین ارقام می‏باشد. تجزیه به مولفه‏های اصلی، 11 صفت بررسی شده را به 2 مولفه تقسیم و بر اساس آن 62 درصد از کل تغییرات داده ‏ها را توجیه نمود. تجزیه خوشه ‏ایی ارقام را به 3 خوشه تقسیم نمود. از جمع‏بندی نتایج تجزیه به مولفه‏ های اصلی، نمودار بای پلات و تجزیه خوشه‏ای مشخص شد که ارقام گرگان، کویر، به رخ، ترکمن و زرجو تحمل بهتری به تنش شوری نسبت به سایر ارقام داشتند و در مرحله بعدی ارقام فجر30، صحرا، ریحان 48 و کارون قرار گرفتند.

  کلیدواژگان: تجزیه به مولفه‏های اصلی، تجزیه خوشه‏ای، تنوع ژنتیکی، جو، کلرید سدیم
 • فرهاد ثقفی کناری، آیدین حمیدی*، حمیدرضا مبصر، محمد نبی ایلکائی صفحات 539-555
  این تحقیق به منظور بررسی تاثیر محتوای رطوبت بذر و مدت انبارکردن بر برخی خصوصیات جوانه زنی گیاهچه سه رقم گندم در استان مازندران به صورت کرت های دو بار خرد شده بر اساس طرح بلوک های کامل تصادفی با 4 تکرار اجرا شد. تیمارها بذرهای ارقام مروارید، میلان و N8019 برداشت شده با محتوای رطوبت های10،12 ،14 و16درصد و انبارشده به مدت 2،3 و4 ماه بعد از برداشت بودند. با آزمون جوانه زنی استاندارد، درصد جوانه زنی نهایی، درصد گیاهچه های عادی، متوسط زمان جوانه زنی، طول و وزن خشک گیاهچه و شاخص های وزنی و طولی بنیه (به ترتیب حاصلضرب وزن خشک و طول گیاهچه در درصد جوانه زنی نهائی) گیاهچه تعیین و هدایت الکتریکی مواد مترشحه از بذرها اندازه گیری شدند. نتایج نشان داد بذرهای برداشت شده با محتوای رطوبت10 درصد و انبارشده به مدت2 ماه، بذرهای ارقام میلان و  N8019انبارشده به مدت4 ماه و بذرهای رقم میلان برداشت شده با محتوای رطوبت12 درصد از بیش ترین درصد جوانه زنی نهائی به میزان 98 درصد برخوردار بودند. بذرهای ارقام مروارید و میلان برداشت شده با محتوای رطوبت10 درصد و 2 ماه انبارشده و بذرهای رقم  N8019با محتوای رطوبت 12 درصد برداشت و 2 ماه انبارشده دارای بیش ترین درصد گیاهچه های عادی به میزان 98 درصد بودند. کم ترین متوسط زمان جوانه زنی به بذرهای رقم میلان برداشت شده با محتوای رطوبت بذر10 درصد و 2 ماه انبارشده به میزان210/1 روز، تعلق داشت. بر اساس نتایج این تحقیق، محتوای رطوبت بذر در هنگام برداشت مطلوب برای رقم مروارید10 و برای ارقام میلان و N8019 12 درصد و مدت انبارمانی مناسب بذر برای رقم مروارید سه ماه و برای ارقام میلان و N8019 دو ماه بود.
  کلیدواژگان: انبارمانی، بهبود کیفیت بذر، هدایت الکتریکی
 • مسعود نادرپور* صفحات 557-569
  مواد تکثیری سالم و اصیل از مهم ترین نهاده ها برای تولید سالم و مقرون به صرفه محصولات کشاورزی هستند. با توجه به نوع میزبان، گونه / نژاد بیمارگر یا آفت، شرایط محیطی و... بذر ناقل بسیاری از بیمارگرها و آفات کشاورزی به نسل بعد محسوب می شود. اهمیت این موضوع به ویژه در مورد مواد تکثیری غیرجنسی به دلیل انتقال کامل بیمارگرهای موجود در گیاهان مادری به نتاج و تجمع آن ها در طی کشت های متوالی در صورت استفاده از بذور غیر رسمی/گواهی نشده  نمود بیش تری دارد. در گیاهانی که به صورت غیرجنسی تکثیر می یابند، استفاده مداوم از مواد تکثیری سال های گذشته برای کشت، تجمع آفات و بیمارگرها را در پی دارد که نتیجه آن کاهش مستمر کمیت، کیفیت و بازارپسندی محصول است. این پدیده که دژنراسیون بذر (ماده تکثیری) نام دارد، در گیاهانی که از طریق غده، پیاز و ریزوم تکثیر می یابند، نمود بارزتری دارد. دژنراسیون بذر عموما در مناطقی اتفاق می افتد که تولیدکنندگان به هر دلیل به مواد تکثیری سالم و گواهی شده دسترسی نداشته و مجبور به استفاده از محصول زراعی سال قبل یا بذور غیر رسمی به عنوان ماده تکثیری هستند. به دلیل تاثیر فاکتورهای مختلف زراعی، بیولوژیک و محیطی در بروز دژنراسیون مواد تکثیری، کنترل تلفیقی که تاثیر این قبیل فاکتورها را به حداقل برساند، برای پیشگیری یا کاهش اثر این پدیده نیاز است. در مقاله حاضر به جزئیات پدیده دژنراسیون در مواد تکثیری، فاکتورهای مختلف تاثیرگذار بر بروز این پدیده و نیز روش های تلفیقی در پیشگیری از آن پرداخته می شود.
  کلیدواژگان: آفات و بیمارگرها، دژنراسیون، سیب زمینی، مبارزه تلفیقی
|
 • Hamidreza Gazor *, Aidin Hamidi Pages 427-439
  Maize ear Sheller has important role in maize seed processing system. In this research, technical operation of a fabricated maize ear Sheller by Iranian company was investigated. Operational capacity, shelling efficiency, cleaning efficiency and seed damage percentage were studied. In addition, germination and rootlet percentages of shelled maize seeds were analyzed using T-student test. Results showed that, fabricated Sheller has suitable operation. Operational capacity calculated 2.7 (ton/h) in normal condition. When moisture content of maize seed was less than 13% (w.b) and Sheller had suitable feeding, more than 99% of cobs were shelled and physical damages of seed decreased to less than 0.4%. Cleaning efficiency for output maize seeds was 95% and seed remained on cob was less than 1%. Shelling operation did not have negative significant effects on germination and rootlet percentages of maize seeds and reduced less than 0.5 and 2% respectively. This machine can be recommended for medium scale corn seed fields.
  Keywords: Corn, Processing, Sheller, Shelling
 • Mahdi Shaban *, Farshid Ghaderifar, Hamidreza Sadeghipour, Ahad Yamchi Pages 441-456

  This study was laid out in order to evaluate the effects of artificial ageing and natural storage on seeds germination traits, cation leakage and viability of chickpea seeds under both artificial ageing and natural storage and comparison of them in Gorgan University of Agricultural Science and Natural Resources at 2014. The experiment was conducted in completely randomized design with four replications. Treatments were 8 ageing levels such as (2 years, 4 years natural storage, 1, 2, 3, 4, 5 days of artificial ageing and control). In the present stude some traits such as germination percentage, normal seedling percentage, germination rate, seed vigor index, electrical conductivity, lipid peroxidation and seed Na and K before and after leaching and their amounts in soluble after leaching were studied. The results of analysis of variance showed that the effect of aging treatment was significant on all traits except seed Na before leaching. The results of the mean comparison showed that the reduction of germination percentage, germination rate, seed vigor index and normal seedling percentage in 4 and 5 artificial ageing days were higher than 2 and 4 natural storage years. MDA production, electrical conductivity, Na and K lekeage in increased by increasing of artificial ageing to 5 days that was more than 2 and 4 natural storage years due to non-ability of membrane to keeping their permeability. The increasing of aging levels result to increases of amount of K and Na in seeds tissues. Seed dying by tetrazolium ans nitro blue tetrazolium showed that increasing of seed aging result to reduction of seed viability that in severe artificial aging was higher than natural storage treatments. During seed aging Lipid peroxidation damaged to cell membrane and electrolyte lekeage was increased. Then, seed viability was decreased and results to decreasing of seed germination percentage and rate and normal seedling production. These results reviled that effect of artificial ageing and natural storage on germination, cation leakage and viability of chickpea seeds was same and can uses for chickpea storing programs, whereas their mechanisms may different.

  Keywords: Chickpea, MDA, membrane, potassium, tetrazolium, sodium
 • Hasan Bayat *, Ali Naseri Moghaddam, Mohammad Hossein Aminifard Pages 457-469
  This experiment was conducted to evaluate the allelopathic effects of bulb and leaf aqueous extracts of narcissus (Narcissus tazetta L.) on germination, growth and physiological characteristics of two weed species namely couch grass (Agropyron repens) and wild oat (Avena fatua). For this purpose, two seprate experiments were conducted in a completely randomized design with three replications in laboratory and greenhouse conditions in 2017. Treatments included three levels of leaf and bulb extracts (1, 2 and 3 % w/v) along with control (distilled water). The results showed that increasing the concentrations of leaf and bulb extracts reduced germination percentage and germination rate of the seeds, root length, plant height and chlorophyll content a, b and total of couch grass and wild oat, but total soluble sugars and antioxidant activity increased. The concentration of 3 % of the bulb extract reduced seed germination percentage, root length, plant height and total chlorophyll in couch grass by 81, 42, 38 and 49 %, and in wild oat by 63, 44, 36 and 40 % compared to the control plant, respectively. The results of this study showed that can be used the allelopathic effects of leaf and bulb extracts of narcissus in order to biological control of these two weeds.
  Keywords: Antioxidant activity, Bulb, Chlorophyll content, greenhouse, Leaf, Total Soluble Sugar, Weed
 • Mohammad Sedghi *, Hourieh Tavakoli, Nasibeh Tavakoli, Solmaz Azizi, Sahar Gholi Tolouie Pages 471-483

  In order to investigate the effects of seed aging and application of polyamines on the germination indices, gene expression and antioxidant enzymes activity in barley, a factorial experiment conducted based on completely randomized design with three replications. Treatments consisted of three aging levels (0, 11 and 14 days) and polyamines (putrescine and spermine). Germination indices, activity of antioxidant enzymes and expression of some genes were studied. Results showed that aging decreased germination percentage (GP) about 24 % in comparison to the control, but putrescine application increased GP about 18%. Germination rate (GR) decreased in the seeds aged for 14 days about 36 % and spermine increased GR about 87.5 %. Plumule and radicle dry weight increased 2 and 3 folds, respectively in putrescine and non-aged treatment rather than control. The highest activity of ascorbate peroxidase, peroxidase, polyphenol oxidase and superoxide dismutase (SOD) observed in the seeds aged over 14 days with putrescine application. Relative expression of genes encoding SOD and glutathione transferase was 8 and 22 folds greater, respectively in putrescine applied seeds aged for 14 days over control. Relative expression rate for HSP90 and PR10 genes was 5 and 8 folds greater than control, respectively in the same treatment. In conclusion, putrescine application invigorated the weak barley seeds and it can be related to improving the oxidative state of cells, greater protein conservation by high activity of HSP90 and increasing in the endogenous levels of seed hormones. Further in depth studies require to prove the role of hormones in seed vigor.

  Keywords: Antioxidant enzymes, Barley, Gene Expression, Heat shock proteins
 • Alireza Hossinzadeh Gashti, Vorham Rashidi *, Mohammad Naghi Safarzad Vishgahi, Masoud Esfehani, Farhad Farahvash Pages 485-499

  In order to evaluate Germinability and seedling vigour associated with peanut seeds of the plants had been sprayed with methanol and mthylobacterium a laboratory research at 2 years was conducted in Islamic Azad University of Rasht. This study was conducted using standard germination test, cold and accelerated aging test. Each test using factorial experiment based on randomized complete block design with 16 treatments (bacteria populations mthylobacterium in unit of CFU in 4 levels, 106, 108 and 1012 and 4 levels of methanol 0, 10, 20 and 30 % v/v) in three replications. characteristics studied were: final germination percentage, seedling  vigour, root dry weight, hypocotyl dry weight , shoot dry weight and seedling dry weight. The results showed that the effect of year was significant on all studied characteristics in all the tests. Bacteria population only significant effect on the final germination percentage in all the tests. The amount of methanol had significant effect on all studied characters in the three tests. Interaction between the bacterial population with amount of methanol only the final germination percentage in standard germination and cold tests had a significant effect. Comparison of means showed the highest final germination percentage in the population of bacteria 1012 CFU was observed in all the tests. Most of all investigated characteristics in all tests was 20 percent methanol.

  Keywords: Methanol rate, Methylobacterium concentration, peanut, Seed tests
 • Mokhtar Ghobadi *, Samin Lotfi, Saied Jalali Honarmand, Mohammad Eghbal Ghobadi Pages 501-512

  Several tests have been introduced to determine the seed vigor, that one or some of them are suitable for each plant species. This study was conducted to compare electrical conductivity, imbibition and hiltner tests to determine the seed vigor in lentil. The research was done in two sections of laboratory and field at Razi University during 2015-16. In the field, eight lentil seed lots, which were different in terms of cultivar and age, were planted. In the laboratory, this eight lentil seed lots were compared by electrical conductivity, imbibition and hiltner tests. The results of the field experiment showed that the lentil seed lots were significantly different in percentage and rate of seedling emergence, mean daily emergence and mean time to emergence. The laboratory experiment showed that there were significant differences among seed lots in conductivity and hiltner tests, but were not in imbibition test. Orthogonal analysis in the conductivity and hiltner tests demonstrated that the new seed lots had higher vigor. Based on the correlation analysis, the conductivity and imbibition tests had no correlation with the seedling emergence characteristics in the field, but the normal seedling percentage in hiltner test had significant positive correlation with the percentage (r=0.630) and rate (r=0.498) of seedling emergence in the field. So, it seems that to predict seedling emergence in the field, conductivity and imbibition tests have inappropriate ability, but hiltner test has appropriate ability.

  Keywords: Emergence percentage, Emergence rate, Germination, Seed vigor
 • Zahra Monemizadeh *, Mohsen Ghasemi, Reza Sadrabadi Haghighi Pages 513-525
  A major constraint limiting saffron (Crocus sativus L.) cultivation is the difficulty of obtaining high quality corms for propagation. This study was conducted to compare foliar application effect of three fertilizer types at different times on corm growth and production in saffron as a split plot expreriment in randomized complete block design with three replications during 2013-2014 growing season in Ein abad, in a village in Torbat-e Heydarie of Khorasan Razavi Province. Main plots consisted of Delfan Plus, Ultrasol 1, 2 fertilizers and control, sub plots were three application different times include 1&25 March and 14 April 2014, respectively. Measured traits was including dry weight, replacement corms size and the total number of mother and replacement corms. Analysis of variance showed significant effects of different treatments of foliar application and foliar spray time on size, weight of replacement corms in saffron, but the effect of treatments on the total number of mother and replacement corms per unit area and their interaction effects were not significant. In conclusion, results of this study demonstrated all fertilizers compared to control treatment and Delfan Plus fertilizer compared to other fertilizers and also control treatment (respectively 13.5, 13.6 and 13%) had more increasingly effect on size, weight of replacement corms. Among foliar spray time treatments, on 25 March, 2014 had superiority in positive impact on size, weight of replacement corms compared to other times. So that foliar spray time on 25 March, 2014 compared to 1March and 14 April 2014 caused to increase 6.6% and 11% respectively of daughter corm size, therefore among applied fertilizers, Delfan plus was best fertilizer and also among application times, on 25 March, 2014 was the most appropriate time.
  Keywords: Corm Number, Corm Size, Foliar Spray Time, Saffron
 • Shabnam Reyhanpour, Zahra Khodarahmpour *, Mehdi Soltani Hoveizeh Pages 527-538

  Increased salinity tolerance in barley basic requirement is to sustain production in saline areas. The present study was concluded to examine the effect of salinity stress on barley varieties in order to find the most tolerant of varieties in early growth stages based on morphological and physiological traits.The research aimed at research laboratory of Islamic Azad university, Ahvaz branch in 2015 in factorial experiment in basis completely randomized design with 3 replications of 20 varieties as the first factor and salinity stress with NaCl at 4 levels of zero (distilled water), 5, 10 and 15 ds/m as the second factor was implemented. Analysis of variance showed that there was a significant difference between varieties for most of traits that indicates there is sufficient variation between varieties. The principal components analysis, 11 studied traits is divided into 2 components on the basis of 62 % of the data changes can be justified. Cluster analysis divided varieties in three clusters. The summary results of the principal component analysis, biplot and cluster analysis revealed that varieties of Gorgan, Kavir, Behrokh, Torkaman and Zarjo had better tolerance to salinity stress than other varieties and stated followed by Fajr 30, sahra, Reihan 48 and Karon.

  Keywords: Barley, Cluster analysis, Genetic diversity, NaCl, Principal Components Analysis
 • Farhad Saghafi Kenari, Aidin Hamidi *, Hamidreza Mobasser, Mohammad Nabi Ilkaee Pages 539-555
  This research conducted in order to study on effect of seed moisture content and storage duration on some germination and vigor traits of 3 wheat cultivars at Mazandaran province as split split plot based on complete randomized design by 4 replications. Treatment were Morvarid, Milan and N8019 cultivars seeds which by 10, 12, 14 and 16 percent seed moisture content harvested and for 2, 3 and 4 month after harvest stored. By standard germination test, final germination and normal seedlings percent, mean germination time, seedling length and dry weight and seedling length and weight vigor indices (respectively seedling dry weight and length multiplication in final germination percent) determined and electro conductivity measured. Results revealed that, harvested seeds at 10 percent moisture content stored for 2 month, Milan and N8019 cultivars seeds stored for 4 month and Milan cultivar seeds harvested at 12 percent moisture content had the most final germination percent, 98 percent. Morvarid and Milan cultivars seeds harvested at 10 percent moisture content and stored 2 month and N8019 cultivar seeds harvested at 12 percent moisture content and stored 2 month had the most normal seedlings percent, 98 percent. The lowest mean germination time, 1.210 day, belonged to Milan cultivar seeds harvested at 10 percent moisture content and 2 month stored. Based on this research results, optimum seed moisture content at harvest for Morvarid cultivar was 10 percent and for Milan and N8019 were 12 percent and suitable seed storage duration was 3 months for Morvarid cultivar and for Milan and N8019 were 2 months.
  Keywords: electrical conductivity, Seed quality improvement, storability
 • Masoud Naderpour * Pages 557-569
  True-to-type and pathogen-free plant propagating materials are among the most necessary inputs to achieve sustainable agriculture. Some of plant pathogens and pests are transmitted via true seeds to the next generations in certain circumstances but all are transmitted through vegetative plant propagating materials. Using informal propagating materials and successive cycles of vegetative propagation has caused accumulation of pathogens and pests specifically in plants propagated by means of tubers, corms and rhizomes. This, in turn, has resulted in crop yield reduction in quantitative, qualitative and salability points of view. This phenomenon called seed degeneration and is very common in regions where farmers, for any reason (s), use informal seeds produced on-farm or acquired from markets. Several factors including climate, life cycles of pathogens and pests and their relation with other entities and environment influence seed degeneration. The present article focuses on details of seed degeneration, related factors and finally on integrated strategy based on these factors to prevent/mitigate this phenomenon.
  Keywords: Integrated Control, Plant Diseases, Pests, Seed Degeneration, Solanum Tuberosom