فهرست مطالب

 • سال بیست و هفتم شماره 4 (زمستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/11/01
 • تعداد عناوین: 6
|
 • مهدی صفیان، مهدی محمدی*، سید علی موسوی، سید عبدالله صالح نژاد امرئی صفحات 21-49

  حاکمیت اخلاق حرفه ای می تواند به میزان چشمگیری به سازمان در جهت کاهش تنشهای سازمانی و توفیق در تحقق اهداف یاری رساند. اعضای هیئت علمی به عنوان الگو و نمونه برای دانشجویان در کنار نقش علمی خود، نقش اخلاقی حساسی نیز ایفا می کنند. به همین دلیل در بسیاری از دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی، آیین نامه هایی با عنوان شناسه های اخلاقی تدوین شده است. در این میان دانشگاه های سازمانی با توجه به اهداف و رسالت خاصی که بر دوش دارند، وضعیت ویژه ای نیز در زمینه اصول اخلاقی خویش خواهند داشت. این پژوهش با هدف دستیابی به الگویی جامع برای مفهوم اخلاق حرفه ای استادان در دانشگاه های سازمانی با رویکرد کیفی و روش تحلیل مضمون و با استفاده از نرم افزار اطلس تی. انجام شده است. برای تحقق هدف پژوهش، پس از مطالعه ادبیات حوزه های اخلاق حرفه ای و دانشگاه های سازمانی، مصاحبه با خبرگان از جمله استادان و مدیران دانشگاه های سازمانی منتخب صورت گرفته است. با تحلیل داده ها، الگوی اخلاق حرفه ای اعضای هیئت علمی دانشگاه های سازمانی در شش بعد شایستگی آموزشی، شایستگی پژوهشی، شایستگی تربیتی فرهنگی، شایستگی اجرایی، شایستگی تعهدی و شایستگی خدمات مستشاری ارائه شده است. این شش بعد در ذیل دوازده مولفه و 53 شاخص دسته بندی و تشریح، و در نهایت، شبکه مضمونها ترسیم شده است.

  کلیدواژگان: اخلاق حرفه ای استادان دانشگاه نظامی، اعضای هیئت علمی دانشگاه نظامی، دانشگاه سازمانی و عوامل و ویژگیهای حرفه ای استادان
 • علی سبحانی متین*، میثم لطیفی صفحات 51-76

  اگرچه با تاسیس مدارس و مراکز آموزشی، کارکرد تعلیمی مساجد کم رنگ شده است اما باتوجه به نقش مهمی که مسجد در رشد و تعالی افراد دارد، باید برای تکمیل رشد و تربیت نوجوانان، تعامل و ارتباط استوار بین مدرسه و مسجد ایجاد شود. این پژوهش با روش تحلیل مضمون به دنبال شناسایی الزامات مورد نیاز مسجد در ایجاد ارتباط پایدار و اثرگذار با مدرسه است. برای این پژوهش با مسئولان تربیتی 14 مسجد از سراسر کشور ازجمله تهران، اصفهان، اهواز، قزوین، قم، اسلامشهر و ورامین مصاحبه شد که در زمینه ارتباط با مدرسه موفق عمل کرده بودند. نتایج در قالب 48 مضمون پایه ، ده مضمون سازماندهنده و چهار مضمون فراگیر گزارش شده است. در پایان تحلیلها، چهار بعد و ده مولفه به دست آمد که درواقع همان مضمون های سازمان دهنده و فراگیر است. ابعاد عبارت است از بعد تعامل، بعد برنامه ، بعد نیروی انسانی و بعد قالب های ارتباطی. در نتیجه اگر تشکیلات فرهنگی مسجد در این چهار بعد، که هر کدام مولفه هایی دارد، موفق باشد و آنها را مورد توجه قرار دهد به ایجاد ارتباط مناسب و مستمر با مدرسه موفق خواهد شد.

  کلیدواژگان: همکاری مسجد مدرسه، اداره مسجد، مدیریت مدرسه، همکاری بین سازمانی
 • محمد گلچین کوهی*، مرتضی رضایی صوفی، لقمان کشاورز صفحات 77-103
  این پژوهش به دنبال دستیابی به الگوی اکتشافی از تصمیم گیری راهبردی بر مبنای ارزشهای اسلامی با استفاده از روش داده بنیاد بود. ابتدا با بررسی و تدبر آیه به آیه از ابتدا تا انتهای قرآن مفاهیم ارزشی و نقش آنها در تصمیم گیری جمع آوری، و با توجه به احادیث مرتبط تکمیل شد. سپس به روش نمونه گیری نظری 22 نفر از استادان دانشگاه و روحانیان خبره انتخاب شدند و از آنها مصاحبه نیمه ساختاریافته عمیق به عمل آمد. تحلیل داده ها به صورت مستمر و در سه مرحله شناسه گذاری باز، محوری و انتخابی انجام شد و مصاحبه با متخصصان تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت. یافته های پژوهش نشان داد حق مداری در تصمیم گیری راهبردی ارزشی نقش محوری دارد. هم چنین ابعاد الگو شامل عوامل زمینه ساز (التزام به ارزشها، ارزشهای دنیا، محیط، وراثت)، عوامل موثر (ویژگیهای فردی، عوامل راهبردی، استعانت از خدا و شرایط) و عوامل بازدارنده (ضد ارزشها و افراط و تفریط) است که بر کنش متقابل یا فرایند تصمیم گیری راهبردی حق مدار تاثیر می گذارد و باعث می شود تصمیم در جهت صحیح خود قرار گیرد و به نتایج مطلوب مانند رضای خداوند منان و نتایج دنیوی و اخروی منتهی شوند.
  کلیدواژگان: تصمیم گیری راهبردی، ارزشهای اسلامی، حق مداری
 • وحیدرضا حلوائیها* صفحات 105-130

  در مبحث عدالت سازمانی تاکنون، به ادراک عدالت در میان کارکنان نسبت به فرادستان و نیز همکاران همسطح نسبت به یکدیگر پرداخته شده است. اما طبق تفسیر ابن میثم از خطبه 216 امکان ادراک عدالت در فرادستان نیز ممکن است. بنابراین هدف پژوهش شناسایی مولفه های مفهوم ادراک عدالت فرادست نسبت به زیردست، مبتنی بر بیانات امام علی (ع) در نهج البلاغه است؛ لذا با استفاده از شیوه تحلیل مضمون، متن نهج البلاغه با منطق توقع بجای فرادست از زیردست نسبت به ادا کردن حقوق خود شناسه گذاری شد. براساس یافته های پژوهش در مجموع 202 شناسه مشخص، و در قالب 28 مضمون پایه، ادراک عدالت در فرادست به عنوان مضمون فراگیر و چهار مضمون سازماندهنده «وفاداری»، «خیرخواهی برای فرادست و مجموعه»، «پذیرش دعوت و اقبال» و «اطاعت» ساماندهی شد. نتیجه پژوهش ایجاد شاخص هایی برای عملیاتی سازی این ادراک در میان فرادستان است که می توان برای بررسی ارتباط این مفهوم با دیگر مفاهیم حوزه سازمان در قالب متغیر مستقل، وابسته و یا تعدیلگر استفاده کرد.

  کلیدواژگان: عوامل عدالت سازمانی، حق و تکلیف از دیدگاه امام علی (ع)، ادراک عدالت در فرادست، تحلیل مضمون از دیدگاه امام علی (ع)
 • صادق یزدان پناه*، امیر احسانی صفحات 131-159

  تاکنون نظریه پردازان، راهبرد های گوناگونی برای مدیریت تغییر ارائه کرده اند و در مطالعات مدیریت اسلامی به مدیریت عصر پیامبر در پیدایش ارزشها و هنجارهای اسلامی اشاراتی شده است. در این تحقیق با استفاده از نظریه برخاسته از داده ها و روش شناسی فراتحلیل برجسته ترین مقوله های اصلی، شرایط علی، زمینه ای، واسطه ای، راهبردها و پیامدهای مورد مطالعه استخراج شد و به تایید گروه دلفی شامل استادان حوزه و دانشگاه رسید. سپس با بررسی مقایسه ای راهبرد های تغییر در عصر پیامبر (ص) و دوران معاصر، مشابهت ها و تفاوتهای این راهبرد ها شناسایی و تحلیل شد. نتایج پژوهش حاکی از شناسایی ده عامل اصلی در بررسی راهبردهای تغییر در دوره پیامبر (ص) و راهبرد های تغییر در قرن بیستم است که این دگرگونی ها عبارت است از: دگرگونی در سطح نهادها و ساختها، نهادهای حکومتی و سیاسی، نهادهای حقوقی، نهاد خانواده، نهادهای تعلیم و تربیت، نهادهای اقتصادی، دگرگونی در سطح سازمانها و پایگاه های اجتماعی، دگرگونی در سطح رفتارهای معمول، دگرگونی در سطح فرهنگ و دگرگونی در سطح اعتقادات. به طور کلی تغییر مبانی در دوران معاصر بر اساس لذات و نیازهای انسانی است؛ این در حالی است که مبانی تغییر در دوره پیامبر (ص) بر احکام و حدود اسلامی مبتنی است.

  کلیدواژگان: ارزشها و هنجارهای اسلامی، راهبردهای عصر پیامبر، راهبرد دوران معاصر، راهبرد تغییر در عصر پیامبر(ص)
 • رحمان غفاری*، محمد مهدی احمدیان دیوکتی، مسعود احمدی صفحات 161-186

  یکی از وظایف رهبری در نظام جمهوری اسلامی ایران، تعیین سیاستهای کلی نظام است. نامگذاری ها و تعیین شعارهای سال را می توان یکی از جلوه های تعیین سیاستهای کلی نظام اسلامی از سوی مقام معظم رهبری دانست. در همین راستا، سال 1398 از سوی مقام معظم رهبری، سال «رونق تولید» نام گرفته است. در این مقاله با روش داده بنیاد بیانات مقام معظم رهبری طی سه دهه گذشته در زمینه "رونق تولید" در سه مرحله شناسه گذاری باز، محوری و انتخابی در قالب 28245 شناسه باز، 199 مفهوم و 32 مقوله اصلی و با محوریت «حماسه تولید» به صورت الگویی مفهومی ارائه شد. یافته های پژوهش نشان می دهد افزایش اشتغال، رشد اقتصادی پایدار، افزایش تاب آوری اقتصادی، افزایش عزت و نشاط ملی، توسعه صادرات و افزایش عدالت اجتماعی از پیامدهای تحقق رونق تولید است. نوآوری پژوهش کمک به سیاستگذاران اجرایی است تا با توجه به منویات مقام معظم رهبری به صورت نظام مند به تصمیم گیری در عرصه رونق تولید اقدام کنند.

  کلیدواژگان: حماسه تولید، رونق تولید، تاب آوری اقتصاد
|
 • Mahdi Safian, Mahdi Mohammadi *, Seyyed Ali Mousavi, Abdollah Salehnezhad Pages 21-49

  The dominance of professional ethics can significantly help organizations reduce organizational challenges and succeed in achieving their goals. Faculty members who play their academic roles at universities, can also play a critical ethical role as models for their students. For this reason, codes of ethics have been developed in many universities and higher educational institutes. In the meantime, organizational universities, having special aims and missions, hold specific status with regard to ethical principles. This research is aimed at proposing a comprehensive model for conceptualizing professional ethics of the professors of the organizational universities through qualitative approach and thematic analysis using Atlas T software. Having reviewed the literature on professional ethics and organizational universities, the researchers interviewed some experts including professors and managers of selected organizational universities. Analysis of the data resulted in the professional ethics model of faculty members of organizational universities containing six dimensions of educational competence, research competence, cultural-educational competence, administrative competence, commitment competence and advisory competence. These six dimensions are categorized and described under twelve components and 53 indicators. Finally the thematic network is designed.

  Keywords: professional ethics of the professors of Imam Hussein Comprehensive University, faculty members of Imam Hussein Comprehensive University, organizational universities, the professional components, characteristics of professors
 • Ali Sobhanimatin *, Meysam Latifi Pages 51-76

  Although the educational functions of mosques have decreased due to the establishment of schools and educational centers, it is necessary to establish profound interactions between them to complement the growth and education of the youths. This is necessary because mosques play important roles in the growth and excellence of individuals. Employing thematic analysis method, this research aims at identifying the requirements of the mosques for establishing a long-lasting and effective relationship with schools. The researchers interviewed the educational authorities of 14 mosques across the country, including Tehran, Isfahan, Ahvaz, Qazvin, Qum, Islamshahr and Varamin, all of whom had successful experience in communicating with schools. The interviews ended in 48 basic themes, ten organizing themes, and four comprehensive themes. Finally, the analysis resulted in four dimensions and ten components coinciding with organizing themes and comprehensive themes. The dimensions included interaction, programming, human, and communication arrangements. Consequently, if the cultural bodies of the mosques are successful in these four dimensions and their components, they can do well in establishing a proper and constant relationship with schools.

  Keywords: mosque-school collaboration, administration of mosques, school management, inter-organizational collaborations
 • Mohammad Golchin Kouhi *, Morteza Rezaei Soufi, Loghman Keshavarze Pages 77-103
  Abstract This study is aimed at attaining an exploratory model of strategic decision making based on the Islamic values ​​through the use of a grounded theory. Reviewing and contemplating on the Holy Quran from the beginning to the end verse-by-verse, the researchers discovered the concepts of value and their role in decision making and completed them by referring to the related Hadiths. Then, 22 university professors and expert clerics were selected by theoretical sampling to take part in in-depth semi-structured interviews. Data analysis was continued in three stages of open, axial and selective coding, and interviews were sustained with experts up to theoretical saturation. The findings indicated that righteousness-orientation has a fundamental role in strategic value decision making. Furthermore, the dimensions of the model included contextualizing factors (commitment to values, world values, environment values, and inheritance values), influential factors (individual characteristics, strategic factors, asking God for assistance, and the circumstances), and preventive factors (anti-values ​​and going to extremes) which interact with decision making and makes it take the right direction and lead to desirable outcomes such as the Beneficent God's favor and salvation in the present world and the world to come.
  Keywords: Strategic Decision Making, Islamic Values, righteous- oriented
 • Vahidreza Halvaeiha * Pages 105-130

  Thus far, the perception of justice has been discussed among employees and their superiors and among the coworkers. However, according to the interpretation of Sermon 216 of Nahj al-Balaghah by Ibn Meisam, it is possible to perceive justice in the superiors too. Hence, this research is intended to identify the components of the concept of perception of justice among superiors towards their subordinates based on Imam Ali's sayings in Nahj al-Balaghah. Thus, the sayings of Imam Ali (AS) in Nahj al-Balaghah relating logical expectation of the superiors from the subordinates claiming their rights were reviewed and coded using content analysis. Based on the findings of the research, a total of 202 open codes were identified. They were classified into 28 basic themes, the perception of justice in the superiors as the comprehensive theme, and the four organizing themes including "loyalty", "benevolence for the superiors and the whole group", "acceptance and saying welcome to invitation", and "obedience". The result of the study indicates that some indicators must be presented for the operationalizing this perception among superiors. It can be used for investigating the relationship between this concept and other components of the organization domain in the form of independent, dependent, or moderating variables.

  Keywords: components of organizational justice, rights, duties from Imam Ali's viewpoint, perception of justice among superiors, thematic analysis from Imam Ali's viewpoint
 • Sadegh Yazdanpanah *, Amir Ehsani Pages 131-159

  Up to now, management theorists have proposed various strategies for change management. Islamic management studies have considered the management of the Prophet's era in the presentation of Islamic values ​​and norms. Employing grounded theory and meta-analysis, this research made an attempt to pinpoint the most prominent categories, and causal, contextual, and mediating conditions for identifying the strategies and outcomes of the study. The results were confirmed by university professors and Howzeh instructors through Delphi method. Afterwards, the similarities and differences between these strategies were identified and analyzed by comparing the change strategies in the era of the Prophet and the contemporary era. The research resulted in ten key factors relating the differences between change strategies of the Prophet Muhammad (PBUH) and those of the twentieth century. They included differences at institutional levels, governmental and political levels, legal levels, family institutions, education institutions, economic institutions, organizational and social entities levels, general behavior, and cultural and faith levels. Generally, the foundation of contemporary changes is based on human pleasure and requirements; while the basis of change in the Prophet's era relies on the Islamic creeds and principles. Themes are: change in institution level, political and ‎governmental, legal, family, educational, economical ‎institution, organizational level, ordinary behaviors level, ‎cultural and opinion level. Totally change in Contemporary ‎era is pleasures and needs of humans, while change in ‎Prophet (s.a.a.w) era is based on Islamic rules.‎

  Keywords: Islamic values, norms, the strategies of the Prophet's era, the strategy of contemporary era, the strategy of change in the era of the Prophet
 • Rahman Ghaffari *, Mohamadmehdi Ahmadiyandivkoti, Masud Ahmadi Pages 161-186

  One of the responsibilities of the Supreme Leader of the Islamic Republic of Iran is to decide on the general policies of the state. In view of that, the Supreme Leader named the year of 2019 as the year of production flourishing. Naming and appointing special slogans for each year by the leader designate general policymaking for the Islamic state. In this regard, the year 2019 has been named as the year of production flourishing by the Supreme Leader. In this research, the speeches of the Supreme Leader over the last three decades relating to production were collected through a statement-based approach. Three stages of open, pivotal and selective identification, in the form of 28245 open identities, 199 concepts and 32 key themes, were identified in the conceptual model of epical production. The findings signified that the outcomes of developing production flourishing include developing employment, sustaining economic growth, increasing economic resilience, increasing national dignity, expanding exports and enhancing social justice. Research innovation supports executive policymakers in following the decisions of the Supreme Leader to make systematic decisions on a production flourishing.

  Keywords: production epic, production flourishing, resilience of economy