فهرست مطالب

 • پیاپی 39 (زمستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/10/01
 • تعداد عناوین: 8
|
 • فرهاد مهرگان*، ابوالحسن فقیهی، ناصر میرسپاسی صفحات 1-10
  پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان اثرگذاری مشارکتسیاسی در استقرار نظام دموکراتیک، و تعیین ساز و کارهای مشارکتی بر شکل گیری ارزشهای فرهنگ سیاسی در اقلیم کردستان عراق انجام شده است. این پژوهش از نظر ماهیت و روش، توصیفی (پیمایشی) و از نظر روابط بین متغیرها جزو مطالعات همبستگی بشمار می آید. جامعه آماری تحقیق شامل مدیران و معاونان 13 وزارتخانه است که با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند. حجم نمونه آماری با استفاده از فرمول کوکران، 73 نفر برآورد گردید. داده های تحقیق از طریق پرسشنامه های محقق ساخته گردآوری شده که روایی و پایایی آنها با انجام آزمونهای مختلف مورد تایید قرار گرفت. داده های تحقیق با نرم افزارهای SPSS و LISREL و از طریق آزمونهای همبستگی و تحلیل مسیر، تحلیل شدند. نتایج بدست آمده نشان داد بین متغیرهای تحقیق همبستگی قوی و مثبت وجود دارد، و مسیر اثرگذاری بین آنها در حد قابل قبول است. به طوری که اولا مشارکت سیاسی شهروندان در استقرار یک نظام دموکراتیک موثر بوده است، ثانیا فرآیندهای دموکراتیک در شکل گیری ارزشهای فرهنگ سیاسی موفق عمل کرده است. بر همین مبنا با اتکا به وضعیت موجود می توان درصد بالایی از تغییراترا پیش بینی کرد.
  کلیدواژگان: مشارکت سیاسی، دموکراسی و فرهنگ سیاسی
 • محمد مکوندی*، یدالله مهرعلی زاده، محمد حسین پور صفحات 11-22
  دانش کارکنان، مهمترین سرمایه شرکت به شمار می آید که حفظ و انتقال این دانش در قالب مستندسازی، یک ضرورت است. بر این اساس مطالعه حاضر به بررسی روش ها و چگونگی مستندسازی دانش فنی کارکنان و مدیران شرکت های تولیدی منطقه آزاد اروند می پردازد. این پژوهش از انواع پژوهش توسعه ای کاربردی است که با رویکرد کیفی که به روش تحلیل مضمون صورت گرفته است. ابزار به کار گرفته شده، مصاحبه نیمه ساختاریافته است و جامعه مورد مطالعه، کارکنان و مدیران شرکت های تولیدی منطقه آزاد اروند بودند که 60 نفر(30 مدیر عامل و 30 کارمند) به صورت نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند.یافته ها نشان داد دانشی که در شرکتهای تولیدی جریان دارد ترکیبی از دانش چرایی، چه چیزی، چه کسی و چگونگی است که سهم بیشتری از این دانشها از نظر ماهیت، دانش ضمنی است که در اسناد شرکتها منعکس نمی شود. تجربیات، جزئیات فنی، روش کار، تحلیل ها و اشتباهات حین کار مستند نمی شوند و صرفا کلیات و نتایج در قالب اسناد منتقل می شود. مسائل و مشکلات مستندسازی را می توان در قالب سه نوع موانع فنی، موانع انسانی و موانع اداری واحد مستندسازی طبقه بندی نمود.
  کلیدواژگان: مستندسازی، دانش فنی، انتقال دانش، شرکت های منطقه آزاد اروند، کارکنان و مدیران
 • مژگان پیشدادیان، علیرضا علی نژاد* صفحات 23-36

  همواره وجود یک بازار سرمایه فعال و پر رونق به عنوان یکی از نشانه های توسعه یافتگی کشورها در سطح بین المللی شناخته می شود .عمده ترین مساله که سرمایه گذاران در این بازارها با آن مواجه هستند، تصمیم گیری جهت انتخاب اوراق بهادار مناسب برای سرمایه گذاری و تشکیل سبد بهینه سهام است. رتبه بندی شرکت های پذیرفته شده در بورس، آیینه تمام نمایی از وضعیت آن ها بوده ومعیاری برای سرمایه گذاری بشمار می آید.  این امر موجب افزایش رقابت، توسعه و کارایی بازار نیز می شود. در این تحقیق، 20 شرکت برتر پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی عملکرد  سه ماهه سوم سال 1394 بر اساس نسبت های مالی رتبه بندی می شوند. در پژوهش های قبلی با استفاده از مدل های تحلیل پوششی داده ها و تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره پرتفوی بهینه تعیین شده، اما در پژوهش حاضر با ترکیب این دو تکنیک به ارزیابی و تعیین کاراترین پرتفوی سهام پرداخته شده است، بدین صورت که با استفاده از یکی از مدل تحلیل پوششی داده ها نمرات کارایی هر مدل را بدست می آوریم و سپس با استفاده از تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره، بدنبال یافتن وزن هر شاخص با استفاده از فرآیند تحلیل شبکه ای می پردازیم .

  کلیدواژگان: رتبه بندی، پرتفوی بهینه سهام، تحلیل پوششی داده ها، تصمیم گیری چند معیاره، فرآیند تحلیل شبکه
 • جمال طاوسی، عبدالعلی کشته گر*، امین رضا کمالیان صفحات 37-42

  این مطالعه با هدف بررسی اهرم مالی، رشد شرکت و قدرت مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ارائه شده است. کار پیشگامان و بسیاری از محققین نشان داد که اهرم مالی یکی از موثر ترین عوامل در رشد شرکت ها می باشد. در این مطالعه مسئله مورد بررسی این است که آیا اهرم مالی بر رشد شرکت تاثیر گذار است؟، به همین خاطر با استفاده از یک نمونه 52 تایی از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در طی سال های 1395- 1384، موضوع مورد بررسی قرار داده شده است. رشد شرکت توسط کل دارائی ها، سود و فروش و قدرت مالی نیز با استفاده از نمره Z آلتمن محاسبه شده است. در این مطالعه از دو مدل استفاده شده است. نتایج کلی مطالعه با استفاده از روش داده های تابلویی نشان داد که اهرم مالی دارای یک رابطه منفی و معنی داری با رشد سود، رشد فروش و قدرت مالی و رابطه مثبت و معنی دار با رشد دارائی ها می باشد.

  کلیدواژگان: اهرم مالی، قدرت مالی، رشد شرکت، ساختار سرمایه، بحران مالی
 • عیسی سیلاوی*، محمدجواد حضوری صفحات 43-50
  هدف از اجرای این پژوهش، طراحی مقیاس سنجش چابکی سازمانی برای سازمانهای عمومی است. جامعه آماری شامل کارکنان اداره کل امور مالیاتی استان خوزستان می باشد. برای طراحی مقیاس، در ابتدا با بهره گیری از ادبیات و پیشینه پژوهشهای قبلی و با الهام از مدل موسسه ای تی کرنی، شش عامل با 25 گویه طراحی گردید. این عامل ها عبارتند از: رهبری سازمانی، تغییر سازمانی، دولت الکترونیک، مدیریت عملکرد، خدمات به ارباب رجوع و فرهنگ سازمانی. پرسشنامه طراحی شده در اختیار خبرگان آشنا به مبحث چابکی سازمانی قرار گرفت. داده های جمع آوری شده از طریق تحلیل واریانس یک طرفه (آنووا) تحلیل و 7 گویه از 25 گویه اولیه حذف گردید. در مرحله بعد، پرسشنامه 18 گویه ای در بین نمونه آماری به تعداد 180 نفر که به روش نمونه گیری تصادفی و بر اساس فرمول نمونه گیری از جامعه محدود انتخاب شدند، توزیع گردید. جهت شناسایی عامل های نهایی، داده های این مرحله، از طریق تحلیل عاملی اکتشافی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در نهایت 4 عامل شناسایی شد که عبارتند از: مدیریت عملکرد، فرهنگ سازمانی ارباب رجوع محور، تغییر سازمانی مبتنی نوآوری و رهبری سازمانی. همه گویه ها بدلیل نداشتن بار عاملی بر روی بیش از یک عامل در عوامل چهارگانه دسته بندی شدند و مقیاس نهایی تدوین گردید.
  کلیدواژگان: چابکی سازمانی، سازمان عمومی، طراحی مقیاس، سازمان امور مالیاتی
 • یونس وکیل الرعایا*، فرشاد اقوامی صفحات 51-60
  علیرغم وجود قوانین و برنامه های اشتغال و حمایت و پشتیبانی در خصوص افراد معلول،  همچنان معلولین نسبت به افراد غیر معلول از نرخ اشتغال کمتری برخوردارند.  مطالعات نشان می دهد حدود 2/1 درصد از جمعیت ایران را معلولین تشکیل می دهند و نرخ بیکاری معلولین  بیش از 63 درصد و نرخ بیکاری مددجویان بیش  از 48 درصد در جامعه است. لذا، هدف از این مطالعه ارزیابی عوامل موثر بر ایجاد اشتغال و راه اندازی کسب وکار معلولین سازمان بهزیستی در منطقه چهار کشوری می باشد. این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است . جامعه آماری شامل کلیه معلولین تحت پوشش سازمان بهزیستی استان های (سمنان ، مازندران ، خراسان شمالی، تهران و مرکزی) بوده است. از این جامعه نمونه ای به حجم 376 نفر به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند.  جهت گردآوری داده ها از مصاحبه و پرسشنامه محقق ساخته استفاده گردید. جهت تجزیه وتحلیل داده ها از روش تحلیل عاملی تاییدی و مدل معادلات ساختاری استفاده شد .بر اساس یافته های این مطالعه، هرچند پنج عامل مالی (46/0)، فردی (86/0)، دولتی (55/0)، خانوادگی (70/0)و کارجویانه (36/0) تاثیر مثبت و معناداری بر گرایش معلولین به کسب وکار دارد ولی عامل اعتقادی بیانگر عدم تاثیر معناداری بر گرایش معلولین به کسب وکار می باشد. همچنین مطالعات نشان داد در جهت توسعه کسب وکار ، دو حوزه باید بیشتر موردبررسی و توجه قرارگیرد، یکی کسب و انتشار تجارب بزرگ سالان معلول ، و دیگری تغییر نگرش کارفرمایان با توجه به درجه معلولیت معلولین در جهت شناخت توانمندی های خاص معلولین.
  کلیدواژگان: معلولیت، راه اندازی کسب وکار، اشتغال، خوداشتغالی، سازمان بهزیستی
 • محسن صیدآبادی، جواد محرابی* صفحات 61-67
  هدف اصلی از انجام این رساله بررسی تاثیر پاسخگویی اجتماعی بر وفاداری مشتری با میانجی گری رضایت،اعتماد (مطالعه موردی :مدیریت شعب بانک های تجارت و ملت ،صادرات و سپه استان قزوین)می باشد. در این تحقیق پاسخگویی اجتماعی بعنوان متغیر مستقل، رضایت و اعتماد بعنوان متغیر میانجی و وفاداری مشتری بعنوان متغیر وابسته در مدل مفهومی تحقیق قرار گرفتند. جامعه آماری این پژوهش مراجعه کنندگان به شعب بانک های تجارت و ملت استان قزوین می باشند. حجم نمونه حاضر تقریبا 196 ارباب رجوع برآورد گردید و با پیش بینی ریزش احتمالی تعداد 210 پرسشنامه توزیع که در نهایت 200 پرسشنامه تکمیل و جمع آوری گردید، داده های مورد نیاز تحقیق گرد آوری و با استفاده از فنون آمارتوصیفی و نرم افزار SPSS و فنون آمار استنباطی به کمک نرم افزارهای آماری Pls انجام گردیده است. یافته‏ها حاکی از آن است که تمامی فرضیه های تحقیق که در آنها رابطه  معناداری بین ابعاد متغیر مستقل تحقیق و متغیر میانجی و نیز رابطه بین متغیر میانجی و متغیر وابسته را مورد بررسی قرار می داد مورد سنجش قرار گرفته و تمامی آنها تایید گردید.
  کلیدواژگان: پاسخگویی اجتماعی، وفاداری مشتری، رضایت، اعتماد، بانک
 • رسول رضایی، هاجر عابدینی، داود قراخانی* صفحات 69-77
  پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر بازارگرایی بر توسعه خدمات جدید با تاکید بر نقش میانجی استراتژی های دوگانه نوآوری(اکتشافی و بهره بردارانه) انجام شده است. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ روش اجرا و نحوه گردآوری داده ها، توصیفی- همبستگی و از شاخه مدلسازی معادلات ساختاری است. جامعه آماری پژوهش مدیران ارشد، میانی و عملیاتی بانک های دولتی و خصوصی استان قزوین بودند و بر اساس نمونه گیری در دسترس، 64 نفر به عنوان نمونه آماری تحقیق در نظر گرفته شد. برای گردآوری داد ها، از پرسشنامه با سوالات بسته مشتمل بر 24 گویه استفاده گردید. روایی پرسشنامه با تکنیک تحلیل عاملی تاییدی، و پایایی آن نیز با روش ضریب آلفای کرونباخ مورد بررسی و تایید قرار گرفت. جهت تحلیل داده ها از رویکرد مدلسازی معادلات ساختاری و نرم افزار smart PLS استفاده شد. نتایج پژوهش نشان می دهد که مشتری مداری و رقیب گرایی به عنوان دو راهبرد بازارگرایی از طریق نقش میانجی نوآوری اکتشافی بر توسعه خدمات جدید اثر دارند. همچنین راهبردهای بازارگرایی از طریق استراتژی های نوآوری اکتشافی و بهره بردارانه موجب توسعه خدمات جدید بانکها می شوند. بر این اساس مدیران می توانند برای موفقیت بیشتر خدمات جدید، ضمن تقویت راهبرد بازارگرایی بر دو استراتژی نوآوری اکتشافی و بهره بردارانه تاکید بیشتری داشته باشند.
  کلیدواژگان: بازارگرایی، توسعه خدمات جدید، نوآوری اکتشافی، نوآوری بهره بردارانه
|
 • Farhad Mehregan *, Abolhassan Faghihi, Naser Mirsepassi Pages 1-10
  The purpose of this study was to determine the effectiveness of political participation in the establishment of a democratic system and to determine the participatory mechanisms to shape the values of the political culture in the Kurdistan region of Iraq. This research is in terms of nature and method, descriptive (survey) and in terms of relations between variables, is one of the correlation studies. The statistical population of the study consisted of directors and deputies of 13 ministries selected by cluster sampling. The sample size was 73 using Cochran formula. The research data were collected through researcher-made questionnaires whose validity and reliability were confirmed by various tests. The collected data were analyzed using SPSS and LISREL software, using correlation and path analysis. The results showed that there is a strong and positive correlation between the research variables and the route of influence between them is acceptable. So that, political participation of citizens has been effective in establishing a democratic system firstly, democratic processes have succeeded in shaping the values of a successful political culture secondly. It can also be predicted a high percentage of change on based on the existing situation.
  Keywords: Participation, Democracy, Political, culture
 • Mohammad Makvandi *, Yadollah Mehralizah, Mohammad Hosseinpour Pages 11-22
  Knowledge of employees is the most important capital of a company, which is a necessity to maintain and transfer this knowledge in the form of documentation. Accordingly, the present study examines the methods and methods for documenting the technical knowledge of the personnel and managers of the companies that produce Arvand Free Zone. This research is one of a variety of applied development research that has been done by the method of analysis of the qualitative approach. The tool was a semi-structured interview and the study population was staffed by managers and managers of the companies that produced Arvand Free Zone. Sixty (30 managers and 30 employees) were selected through targeted sampling. Results showed that knowledge In manufacturing companies, there is a mix of knowledge of what, what, who and how much more of these knowledge is, in terms of nature, tacit knowledge that is not reflected in corporate documents. Experiences, technical details, methods, analyzes and mistakes during the work are not documented, and only generalizations and results are transmitted in the form of documents. Documentation issues and problems can be classified into three types of technical barriers, human barriers and administrative obstacles to documenting..
  Keywords: Documentation, Technical Knowledge, Knowledge transfer, Arvand Free Zone Companies, Employees, Managers
 • Mozhgan Pishdadian, Alireza Alinezhad * Pages 23-36

  The existence of an active and prosperous capital market is always recognized as one of the signs of international development in the countries. The most important issue faced by investors in these markets is the decision to choose the appropriate securities for investment and formation of optimal portfolio. The rating of companies accepted in stock exchange is a complete mirror of their status and is a measure of investment. This will increase the competitiveness, development and market efficiency. In this research, the top 20 companies listed in Tehran Stock Exchange during the third quarter of 2015 are ranked according to financial ratios. In previous studies, optimal portfolio has been determined using data envelopment analysis models and multi-criteria decision making techniques, but the present study combines these two techniques to evaluate and determine the most efficient portfolio. Accordingly, the performance scores of each model are obtained using one of the data envelopment analysis model and then, the weight of each index is obtained using the network analysis process through multi-criteria decision-making techniques.

  Keywords: Ranking, Optimal Stock Portfolio, Data envelopment analysis, Multi-Criteria Decision Making, network analysis process
 • Jamal Tavosi, Abdolali Keshtegar *, Aminreza Kamalian Pages 37-42

  This study attempts to extend knowledge of Financial Leverage, firm growth, and Financial Strength in the Tehran stock exchange companies. The pioneering work of many researchers showed that financial leverage is one of the most effective factors in growth companies. This study examined the question is whether the company's financial leverage has an impact on growth? Therefore, we examined the issue using a sample of 52 listed companies in Tehran Stock Exchange in the years of 1384 to 1395. Company growth is measured by the growth of total assets, profits, and the Altman Z score measure sales and financial strength. The overall results of the study using panel data showed that financial leverage has a significant negative with profit growth, sales growth, and financial strength and has a positive and significant relationship with assets growth. this study has provided new suggestions for future studies that other researcher can use those for their studies.

  Keywords: Financial Leverage, Financial Strength, Company Growth, Capital Structure, Financial Distress
 • Isa Silavi *, Mohammadjavad Hozori Pages 43-50
  The purpose of this research is to design an organizational agility scale for public organizations. The statistical population includes employees of Khuzestan Province Tax Administration. To design the scale, six factors with 25 items were originally designed using the literature and background of previous studies inspired by the A.T Kearny Institute model. These factors include: organizational leadership, organizational change, e-government, performance management, customer service and organizational culture. The designed questionnaire was provided to experts familiar with organizational agility. Data were analyzed by One-way Variance Analysis (ANOVA) and seven items from the first 25 items were eliminated. In the next step, a modified questionnaire was distributed among 180 individuals who were selected by random sampling method and based on the sampling formula from a limited population. To identify the final factors, the data of this stage was analyzed through exploratory factor analysis. Finally, four factors were identified: performance management, customer-oriented organizational culture, organizational change-based innovation and organizational leadership. All items were classified into four factors due to their lack of loading factor on more than one factor and the final scale was developed.
  Keywords: Organizational Agility, Public Organization, Scale Design, Tax Affairs Organization
 • Younos Vakil Alroaia *, Farshad Aghvami Pages 51-60
  Despite the laws and employment programs and support for people with disabilities, the employment rate for disabled people remains less supportive than non-disabled people. Studies show that disabled people unemployment rate accelerate 63 percent and the clients' unemployment rate is over 48 percent in the society. Accordingly, it causes a high material and spiritual costs for disabled and clients’ families as well as the society and supportive organizations. The aim of this study is to explain and codify the Welfare Organization' disabled people employment in region four of the country. This research is descriptive correlational. The participants were all people with disabilities under Welfare Organization in State Welfare Organization of Region Four of the Iran. The sample consisted of 376 people selected using stratified sampling. A researcher-made questionnaire used for data collection. To analyze the data, confirmatory factor analysis and structural equation modeling used. Overall results indicate that individual, family, governmental, financial and job seeking factors of entrepreneurial have a positive and meaningful impact on the business tendency of disabled people. However, belief variable at 95% significance level does not have a meaningful impact on disabled people business tendency. The studies also shown in the development of entrepreneurship in this area should be more reviewed and considered, one of them is to receive and transmit experiences of adults with disabilities, and other changes due to the attitude of employers with disabilities to understand the specific capabilities of people with disabilities.
  Keywords: Self-employment, Disabilities, Start-up a Business, Employment, State Welfare Organization
 • Mohsen Seidabadi, Javad Mehrabi * Pages 61-67
  The main purpose of this research is to investigate the effect of social responsibility on customer empowerment through mediation of satisfaction, trust . In this research, using written sources and reviewers, as well as reviewing the history of researches and articles of valid journals, the conceptual model of research extraction, and social accountability as an independent variable, satisfaction and trust as an intermediary variable and customer loyalty as a dependent variable in the conceptual model of the research, Then, with the help of a supervisor, a standard questionnaire was prepared. To determine the validity of face and structure validity, the Cronbach's alpha coefficient was used to measure the reliability of the questionnaires. The statistical population of this research is referring to branches of Qazvin's business and nation's banks. Due to the uncertainty of the number of clients, the Cochran sampling formula has been used. The sample size was estimated to be about 196 clients, and with the prediction of possible loss, 210 distribution questionnaires were completed and finally 200 questionnaires were completed and collected, The required data were collected and analyzed using descriptive techniques and SPSS software and inferential statistics techniques using pls statistical software. Findings indicate that all research hypotheses in which there is a significant relationship between dimensions The independent variable of the research and the mediator variable, as well as the relationship between the mediator variable and the dependent variable, were evaluated and all confirmed.
  Keywords: Social Responsiveness, customer loyalty, satisfaction, Trust, Bank
 • Rasol Rezayie, Hajar Arabedini, Davood Gharakhani * Pages 69-77
  The purpose of this study was to investigate the impact of market orientation on the new services development (NSP) with emphasis on the mediating role of dual-innovation strategies (exploratory and exploitative). This research is a descriptive (non-experimental) correlation study and is one of the structural equation modeling in terms of implementation and data collection method. The statistical population of the study consisted of top, middle and operational managers of public & private bank of Qazvin province. According to convenience sampling method, 64 people were considered as statistical sample. For data collecting, a questionnaire with closed questions that containing 24 items was used. Validity of questionnaire was verified by confirmatory factor analysis (CFA) and its reliability was confirmed by Cronbach's alpha coefficient. For data analyzing, Structural equation modeling (SEM) and smart PLS software were used. The results of study show that customer and competitive orientation as two market-oriented strategies, through the mediating role of exploration innovation affect the success of the new services development. Also market orientation, through the exploration and exploitation innovation strategies contribute to success of NSPs. Accordingly, for success of NSPs, managers can emphasize two strategies of innovation while strengthening the market orientation strategy.
  Keywords: Market Orientation, New Services Development (NSD), exploration innovation, exploitation innovation