فهرست مطالب

چشم انداز حسابداری و مدیریت - سال دوم شماره 17 (زمستان 1398)
 • سال دوم شماره 17 (زمستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/10/17
 • تعداد عناوین: 10
|
 • ابراهیم آستانی نیارق*، وحدت آقاجانی، سعید علیپور صفحات 1-20
  ارزیابی عملکرد شرکت یک ضرورت است و برای انجام آن باید از معیارهای پذیرفته شده ای استفاده شود که تا حد امکان، جنبه های متفاوت از لحاظ محدودیت در فعالیت ها و امکان بهره مندی چه مالی و غیرمالی از امکانات را مورد توجه قرار دهد. نخستین هدف اصلی در این تحقیق بررسی ویژگی های حاکمیت شرکتی و تاخیر در گزارشگری مالی و سپس عملکرد شرکت می باشد. نمونه آماری این تحقیق 125 شرکت در دوره زمانی 1390 تا 1396 به مدت 7 سال است برای آزمون فرضیه های تحقیق از رگرسیون چندمتغیره استفاده شده است. فرضیه های فرعی اول، سوم و چهارم تحقیق که برگرفته از فرضیه اصلی اول بوده نشان می دهد مالکیت نهادی، استقلال هیئت مدیره و اندازه هیئت مدیره بر عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیرمستقیم و معناداری دارد و فرضیه ی فرعی دوم که آن نیز مربوط به فرضیه اصلی اول می شود نشان می دهد که تمرکز مالکیت بر عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر معکوس و معناداری دارد و درنهایت فرضیه اصلی دوم تحقیق تاخیر در گزارشگری مالی بر عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده که تاثیرمعکوس و معناداری دارد. ویژگی های حاکمیت شرکتی مطرح شده در این تحقیق و تاخیر در گزارشگری مالی هر دو در عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر معناداری داشته و هرچه گزارش به هنگام تر تاثیر آن بر عملکرد مالی بیشتر خواهد بود. واژگان کلیدی: تاخیر در گزارشگری مالی، حاکمیت شرکتی، عملکرد شرکت.
  کلیدواژگان: واژگان کلیدی: تاخیر در گزارشگری مالی، حاکمیت شرکتی، عملکرد شرکت
 • فرزین خوشکار، محمدحامد خان محمدی، عاطفه فراهانی* صفحات 21-37

  هدف این مطالعه بررسی ارتباط معاملات با اشخاص وابسته با حق الزحمه حسابرسی و گزارش مشروط حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد . روش تحقیق از لحاظ هدف، کاربردی و پس رویدادی می باشد. همچنین از لحاظ روش گردآوری داده ها، توصیفی - همبستگی است. جامعه آماری این تحقیق 245 شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران در یک دوره پنج ساله 1397-1393 می باشند. 127 شرکت به عنوان نمونه آماری پژوهش انتخاب شد. اطلاعات مورد نیاز از طریق صورت های مالی حسابرسی شده شرکت ها مورد رسیدگی جمع آوری شده است. برای آزمون نرمال بودن داده ها از آزمون جارگو-برا ، برای آزمون تشخیص مدل از آزمون چاو، برای آزمون اثرات ثابت و تصادف ی داده ها از آزمون هاسمن ، برای آزمون فرضیه ها از آزمون رگرسیون چندگانه استفاده شده است. این محاسبات از طریق نرم افزار Excel و EVIEWS انجام گرفته است. نتایج نشان داد که بین معاملات با اشخاص وابسته و حق الزحمه حسابرسی رابطه معناداری وجود دارد ، و بین معاملات با اشخاص وابسته و گزارش مشروط حسابرسی رابطه معناداری وجود دارد

  کلیدواژگان: معاملات با اشخاص وابسته، حق الزحمه حسابرسی، گزارش مشروط حسابرسی
 • سجاد برندک*، فروزان محمدی صفحات 38-53
  مطالعات عمدتا پیامدهای اقتصادی ضعف کنترل داخلی را از منظر کاربران خارجی اطلاعات حسابداری مورد بررسی قرار داده اند، آنها کمتر از تاثیر ضعف کنترل داخلی از منظر کاربران داخلی توجه کمتری کرده اند. اینکه کیفیت کنترل داخلی یک شرکت بر تصمیمات عملی مدیران (کاربران داخلی) تاثیر بگذارد، همانطور که در عدم تقارن هزینه های اداری، عمومی و فروش توجه به تغییرات در فعالیت های فروش منعکس شده است از این رو این پژوهش به دنبال بررسی این رابطه و پاسخ به این سوال است که آیا ضعف کنترل داخلی بر رفتار نامتقارن هزینه های اداری، عمومی و فروش تاثیر دارد. جامعه آماری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1388 تا 1397 و با نمونه مشتمل بر 118 شرکت هست. جهت آزمون فرضیه های پژوهش مدل رگرسیونی چند متغیره ارائه و از داده های ترکیبی برای تجزیه وتحلیل استفاده گردید. نتایج یافته های نشان داد که ضعف کنترل داخلی تاثیر معناداری بر رفتار نامتقارن هزینه های اداری، عمومی و فروش دارد. در نتیجه، نتایج نشان می دهد که کیفیت کنترل داخلی فاکتور مهمی است که رفتار هزینه های اداری، عمومی و فروش را تعیین می کند. به طور کلی، نتایج مطابق با پیش بینی تئوری گزینه های واقعی است که در آن کیفیت ضعیف اطلاعات داخلی و مرتبط با مدیران برای به تعویق انداختن تعدیل های نزولی منابع هزینه های اداری، عمومی و فروش تا عدم قطعیت اطلاعات تا حدی برطرف می شود سازگاری دارد.
  کلیدواژگان: ضعف کنترل داخلی، رفتار نامتقارن هزینه های عمومی اداری و فروش، عدم تقارن اطلاعاتی
 • فاطمه تلخابی*، احسان سقایی صفحات 54-62
  هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین گردش اجباری حسابرس و گزینش اظهارنظر حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میباشد. برای این منظور اطلاعات مالی 120 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش حذف غربالگری طی دوره زمانی 1390 تا 1396 بررسی گردید. معیار گزینش اظهارنظر حسابرس که متغیر وابسته این پژوهش نیز می باشد، یک متغیر مجازی است که با مقادیر یک وصفر نشان داده می شود . مقدار یک , برای گزارش حسابرسی مقبول و در غیر این صورت صفر در نظر گرفته شده است. همچنین برای اندازه گیری چرخش اجباری حسابرسان (متغیر مستقل) از یک متغیر مجازی استفاده می شود به این صورت که اگر دز طی چهار سال متوالی , حسابرس شرکت تغییر کند آنگاه مقدار آن یک و در غیر این صورت مقدار صفر برای آن در نظر می گیریم . فرضیه پژوهش براساس رگرسیون لجستیک آزمون شد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که فرضیه پژوش مبنی بر این که " بین گردش اجباری حسابرس و گزینش اظهارنظر حسابرسی رابطه وجود دارد " رد گردید.
  کلیدواژگان: گردش اجباری، اظهارنظر حسابرسی، چرخش اجباری حسابرسان
 • سجاد برندک*، ندا جمشیدی، لیلا محمدپناه، مهوش امینی صفحات 63-78
  فعالیت های کوتاه بینانه دارای نتایج موقت مطلوبی هستند و پیامدهای منفی آن در بلندمدت نمایان می شود؛ زیرا بازارهای سرمایه قادر به درک صحیح پیامدهای کوتاه بینی در زمان وقوع نیستند. مدیران با نگرش کوتاه بین، زمانی که با سود کمتر از سود مورد انتظار مواجه می شوند ممکن است با قطع مخارج تحقیق و توسعه و بازاریابی این نقص را به طور موقت مرتفع سازند ولی در بلندمدت این نوع دست کاری ها موثر نخواهد بود. مدل های نظری نشان می دهد که کوته بینی مدیران می تواند اشکال مختلفی داشته و با توجه به شرایط و موقعیت های مختلف ایجاد شود. این پدیده می تواند در یک سرمایه گذاری کمتر از واقع در دارایی های بلندمدت، ارائه سرمایه گذاری بیشتر از واقع دارایی های کوتاه مدت و یا انتخاب پژوهش های خاص جهت انطباق با وضعیت بازار تظاهر یابد. از این رو هدف پژوهش حاضر تاثیر فاکتورهای مالی بر کوته بینی مدیران در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1390 تا 1397 و با نمونه مشتمل بر 120 شرکت هست. جهت آزمون فرضیه های پژوهش مدل رگرسیونی لجستیک و از داده های ترکیبی برای تجزیه وتحلیل استفاده گردید. یافته های نشان می دهد که بین فاکتور های مالی و کوته بینی مدیران رابطه معکوس و معناداری وجود دارد. یعنی هرچقدر فاکتورهای مالی مثبت و قابل توجه باشند مدیران کمتر دیدکوتاه مدت دارند که این می تواند برای برنامه ریزی آتی شرکت نیز مثمر ثمر واقع شود.
  کلیدواژگان: کوته بینی مدیران، فاکتورهای مالی، بازده دارایی، بازده حقوق صاحبان سهام، حاشیه سود خالص
 • امیر غفوریان شاگردی*، رضا جهانشیری، محمد سجاد غفوریان شاگردی صفحات 79-89
  پژوهش حاضر به بررسی تاثیر بیش اعتمادی مدیر عامل بر رابطه بین نگه داشت وجه نقد و بازده غیرعادی در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. این پژوهش از نظر هدف، پژوهشی کاربردی و به لحاظ روش انجام پژوهش، توصیفی- همبستگی می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی شرکت های پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران که پس از نمونه گیری، بالغ بر 109 شرکت و در یک دوره زمانی 5 ساله از سال 1392 الی 1396 است، می باشد. جهت اندازه گیری متغیر نگه داشت وجه نقد از تغییرات وجه نقد نسبت به سال قبل تقسیم بر ارزش بازار شرکت در سال قبل و جهت اندازه گیری متغیر بازده غیر عادی از تفاوت بازده شرکت و بازده مورد انتظار شرکت استفاده شده است. روش آزمون فرضیات در مطالعه حاضر استفاده از رگرسیون معمولی چندگانه و با استفاده از نرم افزار ایویوز بوده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که بین نگه داشت وجه نقد و بازده غیرعادی رابطه معناداری وجود ندارد، همچنین بیش اعتمادی مدیر عامل نیز بر رابطه بین نگه داشت وجه نقد و بازده غیرعادی تاثیر معناداری ندارد.
  کلیدواژگان: بیش اعتمادی مدیر عامل، نگه داشت وجه نقد، بازده غیرعادی، بورس اوراق بهادار تهران
 • سعید شهریاری*، سمیه پیوسته، مصطفی نظری، روح الله قربانی صمد صفحات 90-104

  هدف این پژوهش بررسی نقش ساختار مالکیت و حاکمیت شرکتی بر عملکرد آتی بنگاه های انتفاعی می باشد. در این راستا تعداد 140 شرکت (700 شرکت-سال) پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1391 الی 1395 به روش حذفی سیستماتیک انتخاب گردید. گردآوری و محاسبه داده های پژوهش با مراجعه به صورت های مالی شرکت ها و نرم افزار ره آورد نوین در صفحات گسترده اکسل مورد محاسبه قرار گرفت و سپس فرضیه ها، با استفاده از نرم افزار آماری Eviews به روش تحلیل رگرسیون داده های ترکیبی مورد آزمون قرار گرفتند. جهت عملکرد آتی شرکت از معیار بازده دارایی ها و جهت بررسی سیستم های حاکمیت شرکتی از دو معیار استقلال هیئت مدیره و غیر دوگانگی پست مدیرعامل بصورت یکپارچه استفاده گردید. سپس جهت بررسی اثر ساختار مالکیت، دو معیار مالکیت نهادی و مالکیت خانوادگی منظور شد. نتایج آزمون معناداری ضرایب بر اساس معادله های رگرسیون برازش شده، به طور خلاصه حاکی از تاثیر مستقیم و معنادار حاکمیت شرکتی، مالکیت نهادی و مالکیت خانوادگی بر عملکرد شرکت می-باشد.

  کلیدواژگان: حاکمیت شرکتی، مالکیت نهادی، ساختارمالکیت، عملکرد مالی
 • فروزان محمدی*، نبی الله محمدی صفحات 105-129
  در این تحقیق به ارزیابی جایگاه مدل حسابداری و گزارشگری ارزش منابع انسانی در چارچوب مفاهیم نظری گزارشگری مالی می پردازیم ؛ هدف از این تحقیق پاسخ به سوال " تعیین میزان پوشش الگوی جامع حسابداری و گزارشگری ارزش منابع انسانی با مفاهیم نظری گزارشگری مالی؟" می باشد.
  روش
  تحقیق حاضربر مبنای هدف کاربردی محسوب می شود .برای وصول به هدف، 20 نفر از خبرگان عملگرا و علمی دانشگاهی می باشند به این شکل که؛ تحقیق از خبرگانی که شناخت کافی از حوزه مشترک منابع انسانی و گزارشگری مالی دارند استفاده شده و روش نمونه گیری هدفمند می باشد به طوری که 10 نفر از خبرگان عملگرا در حوزه و 10 نفر از خبرگان علمی دانشگاهی در حوزه مشترک مدیریت منابع انسانی و حسابداری استفاده گردیده و بنابراین از حجم نمونه کافی و مناسب استفاده می شود و با استفاده از آموزن دلفی فازی مثلثی به آزمون فرضیه های مربوطه پرداخته شده است. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از نرم افزار spss در بخش آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده است.
  نتایج
  نتایج آزمون فرضیه های تحقیق با توجه به تجمیع نظرات خبرگان، نشان می دهد که حسابداری و گزارشگری ارزش منابع انسانی، هیچ یک از معیارهای مورد بررسی مربوط به صورت های مالی در الگوی جامع را با توجه به مفاهیم نظری گزارشگری پوشش نمی دهد.
  کلیدواژگان: ارزش منابع انسانی، مدل حسابداری و گزارشگری ارزش منابع انسانی، چارچوب مفاهیم نظری گزارشگری مالی
 • احسان سقائی*، سید جواد حسینی چاوشی صفحات 130-138

  هدف اصلی این تحقیق، بررسی رابطه بین ظرفیت های فناوری نوین بانکی و عملکرد مالی بانک ملی در شعب استان قم می باشد. نتایج به دست آمده از تجزیه و تحلیل داده های میدانی حاصل از بررسی رابطه بین ظرفیت های نوین بانکی بر عملکرد مالی در بانک ملی شعب استان قم پرداخته شده است. برونداد حاصل از تجزیه و تحلیل مولفه های مربوط به ظرفیت های نوین بانکی نشان داد که، کیفیت دستگاه خودپرداز، کیفیت تلفن بانک و کیفیت اینترنت بانک با عملکرد مالی بانک ملی شعب استان قم رابطه معناداری دارد و جهت این رابطه مثبت و مستقیم می باشد. بنابراین هر سه فرضیه تحقیق و همچنین فرضیه اصلی تحقیق مبنی بر " بین ظرفیت های فناوری نوین بانکی و عملکرد مالی بانک ملی در شعب استان قم رابطه وجود دارد" تایید گردید.

  کلیدواژگان: فناوری نوین بانکی، عملکرد مالی، کیفیت دستگاه خودپرداز، کیفیت تلفن بانک، کیفیت اینترنت بانک
 • سیدحسن افضل نیا* صفحات 139-159

  بررسی رابطه بهره برداری از ظرفیت های فناوری بانکی با عملکرد مالی (مطالعه موردی بانک ملی شعبات استان قم)

  کلیدواژگان: پیچیدگی عملیات، پاداش هیئت مدیره، تاخیر در گزارشگری مالی
|
 • Ebrahim Astani Niyaragh *, Vahdat Agajani, Saeed Alipour Pages 1-20
  Abstract Assessment Company performance is a necessity and to do this, the accepted criteria should be used, which should, as far as possible, take into account different aspects of the limitation of activities and the possibility of benefiting both financial and non-financial facilities. The primary focus of this research is to examine the characteristics of corporate governance and the delay in financial reporting and then firm performance. The sample of this research is 125 companies during the period from 1390 to 1396 for 7 years. To test the research hypotheses, a multivariate regression has been used that calculates and processes the data used for the variables of this research with Excel 2010 software and then analyzing and testing the research hypotheses, along with its results, is also used for the outputs obtained from Eviews software version 9. The results of the hypotheses sub first, third and fourth research shows that institutional ownership, the independence of the board and of the board of directors on the performance of listed companies in Tehran Stock Exchange to impact significantly apartments available under the second sub-hypothesis ownership concentration on the performance of listed companies in Tehran Stock Exchange. Finally, the main hypothesis of the research is the delay in financial reporting on the performance of accepted companies in Tehran Stock Exchange has a significant and significant effect. Keywords: Corporate Governance, Corporate Performance, Delay in Financial Reporting.
  Keywords: Corporate Governance, corporate performance, Delay in Financial Reporting
 • Farzin Khoskar, Mohammad Hamed Khanmohamady, Atefe Farahani * Pages 21-37
 • Sajad Barandak *, Fooroozan Mohammadi Pages 38-53
  Studies have mainly examined the economic implications of internal control weakness from the perspective of external users of accounting information; they have paid less attention to the impact of internal control weakness from the perspective of internal users. That the quality of a company's internal control affects the actual decisions of executives (internal users), as reflected in the Asymmetrical Behavior of Selling, General, and Administrative Costs, with regard to changes in sales activities, so this study sought to investigate this relationship and response. The question is whether the weakness of internal control affects the Asymmetrical Behavior of Selling, General, and Administrative Costs. The statistical population of the companies listed in Tehran Stock Exchange during the period 1388 to 1397 with sample of 118 companies. Multivariate regression model was presented to test the research hypotheses and combined data were used for analysis. The results showed that the weakness of internal control had a significant effect on the Asymmetrical Behavior of Selling, General, and Administrative Costs. As a result, the results show that the quality of internal control is an important factor that determines the behavior of administrative, general and selling costs. In general, the results are consistent with the prediction of real options theory, in which poor quality of internal and managerial information is maintained to delay the downward adjustments of sources of administrative, general and selling costs until information uncertainty is partially eliminated.
  Keywords: internal control weakness, Asymmetrical Behavior of Selling, general, and Administrative Costs, Information Asymmetry
 • Fatemeh Talkhabi *, Ehsan Saqaei Pages 54-62
  The purpose of the present study is to investigate the relationship between mandatory audit workflow and audit opinion selection in companies listed on the Tehran Stock Exchange. For this purpose, the financial information of 120 listed companies in Tehran Stock Exchange was examined using screening elimination method during 2011-2011. The selection criterion for the auditor's opinion, which is also a dependent variable of this study, is a virtual variable that is represented by the values ​​of a hash. The value of one is set to zero for the accepted audit report. A virtual variable is also used to measure the forced rotation of the auditors (independent variable) such that if the dose changes over four consecutive years, the firm's auditor changes its value to zero and then zero. The research hypothesis was tested by logistic regression. The results indicate that Pejoush's hypothesis that "there is a relationship between compulsory audit workflow and audit opinion selection" was rejected.
  Keywords: Forced Turnover, Audit opinion, Bureau of Securities, Forced Turnover of Auditors
 • Sajad Barandak *, Neda Jamshidi, Leila Mohammad Panah, Mahvash Amini Pages 63-78
  Myopia activities have desirable temporary results and their negative consequences appear in the long run because capital markets are not able to properly understand the short-term consequences at the time. Managers with a Myopia attitude, when faced with lower-than-expected profits, may temporarily eliminate this shortfall in research and development and marketing spending, but will not be effective in the long run. Theoretical models show that managers Myopia can take many forms and can be adapted to different situations and situations. This can be manifested in less investment than in long-term assets, more investment in short-term assets, or selection of specific research to fit the market situation. Therefore, the purpose of this study was to investigate the effect of financial factors on managers Myopia in listed companies in Tehran Stock Exchange from 2012 to 2019 with sample of 120 companies. The logistic regression model was used to test the research hypotheses and the combined data were used for analysis. Findings show that there is a significant inverse relationship between financial factors and managers Myopia. That is, the more positive and significant the financial factors are, the fewer Myopia managers have, which can also be beneficial for future planning of the company.
  Keywords: Managers Myopia, Financial Factors, Return on Assets, Return on Equity, Net profit Margin
 • Amir Ghafourian Shagerdi *, Reza Jahanshiri, Mohammad Sajjad Ghafourian Shagerdi Pages 79-89
  This study investigating the impact of CEO overconfidence on the relationship between cash holding level and anomalous stock returns in companies that listed in the Tehran stock exchange. This research is objectively, appliable and through the method of collecting and analyzing in the field of descriptive, correlational. The statistic sociaty population of this research, includes the firms listed in the Tehran stock exchange as 109 companies operating in various industries over the years 2012 to 2017. Cash holding level variables were used to measure variable held cash equivalents over the previous year, divided by the market value of the company in the previous year, and to measure the anomalous stock return variable, the difference between the return of the company and the expected return of the company. The test assumptions of this study are regular multiple regression with and using the eviews software. According to the results of the mentioned test assumptions shows that: there is not a significant relationship between cash holding level and anomalous stock returns. Also CEO overconfidence had not a significant impact on the relationship between cash holding level and anomalous stock returns.
  Keywords: CEO overconfidence, Cash holding level, Anomalous stock returns, Tehran Stock Exchange
 • Somayeh Peyvasteh, Mostafa Nazari, Roohollah Ghorbanisamad Pages 90-104

  The purpose of this study is to investigate the role of corporate ownership structure and governance on the future performance of profit firms. In this regard, 140 firms (700 firms-years) listed to Tehran Stock Exchange during the years 2012 to 2016 were selected by systematic elimination method. The data were collected and calculated by referring to the financial statements of companies and the new approach software in Excel spreadsheets and then the hypotheses were tested by Eviews statistical software using regression analysis method. To measure the future performance of the company, the Return on Assets proxy, and the Board of Directors Independence and Non-Dichotomy of the Board of Directors, were used to evaluate corporate governance systems. The results of the significant coefficients test based on fitted regression equations summarize the direct and significant effect of corporate governance, institutional ownership and family ownership on firm performance.

  Keywords: Corporate Governance, institutional ownership, Ownership structure, financial performance
 • Fooroozan Mohammadi *, Nabi Allah Mohammadi Pages 105-129
  In this study, we evaluate the position of accounting and reporting model of human resource value in the context of theoretical concepts of financial reporting; the purpose of this research is to answer the question "Determine the extent of coverage of comprehensive accounting and reporting model of human resource value with theoretical concepts of financial reporting?" is.
  Methodology
  The present study is a practical purpose-based study. To achieve this goal, 20 pragmatic and academic scholars are recruited in a manner that employs experts with sufficient knowledge of the common area of ​​human resources and financial reporting and sampling method. It is purposeful so that 10 pragmatic experts in the field and 10 academic experts in the field of human resource management and accounting are used and therefore appropriate sample size is used and triangular fuzzy Delphi test is used to test the hypothesis The relevant sections are discussed. Spss software was used for data analysis in descriptive and inferential statistics.
  Results
  The results of the testing of research hypotheses, according to the pool of experts' opinions, show that accounting and reporting of human resources value does not cover any of the criteria examined for financial statements in a holistic model according to the theoretical concepts of reporting. Don't give up
  Keywords: Human Resource Value, Accounting, Reporting Model of Human Resource Value, Theoretical Framework of Financial Reporting Concepts
 • Ehsan Saghaee *, Seyed Javad Hoseini Chavoshi Pages 130-138

  The main purpose of this study is to investigate the relationship between modern banking technology capabilities and financial performance of National Bank in Qom province branches. The results obtained from the analysis of field data obtained from the study of the relationship between modern banking capacities on financial performance in the National Bank of Qom Branches are discussed. The results of the analysis of components related to modern banking capacities showed that ATM quality, bank telephone quality and internet bank quality were significantly correlated with the financial performance of the National Bank of Qom Branches. Therefore, all three research hypotheses as well as the main research hypothesis that "there is a relationship between modern banking technology capabilities and financial performance of National Bank in Qom province branches" were confirmed

  Keywords: New Banking Technology, financial performance, ATM Quality, Bank Phone Quality, Internet Bank Quality
 • Seyed Hasan Afzalnia * Pages 139-159

  Investigating the Impact of Operation Complexity and Board Reward on Delay in Financial Report

  Keywords: Operation Complexity, Board Reward, Delay in Financial Reporting