فهرست مطالب

 • سال بیست و ششم شماره 6 (پیاپی 107، بهمن و اسفند 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/12/01
 • تعداد عناوین: 18
|
 • هانیه قربان نژاد، فرنوش بخشی مقدم، محمد علیزاده، علیرضا دیدارلو* صفحات 657-663

  زمینه و هدف:

    چاقی در کشورهای خاورمیانه شیوع زیادی دارد و مشکلات ناشی از آن از عمده ترین مسائل تغذیه ای و بهداشتی است. پژوهش حاضر به منظور بررسی ارتباط بین ناامنی با شاخص توده بدنی در شهر ارومیه طراحی شد. 

  مواد و روش ها:

   در این تحقیق، 453 دانش آموز دختر به روش نمونه گیری چندمرحله ای انتخاب شدند. شاخص های تن سنجی شامل قد، وزن و دور کمر افراد با روش های استاندارد و ابزارهای کالیبره شده اندازه گیری شد. ناامنی غذایی با استفاده از پرسش نامه رادیمر کرنل تعیین شد.

  یافته ها:

   در ارتباط با امنیت غذایی، تفاوت معناداری بین افراد چاق و افراد با وزن نرمال مشاهده نشد. امنیت غذایی به طور مستقیم با لاغری ارتباط داشت (p = 0.04). این درحالی است که در مدل رگرسیون لجستیک چندگانه، ناامنی غذایی با لاغری ارتباط معکوس داشت [OR = 0.642, 85%CI (0.48-0.68), P = 0.033].

  نتیجه گیری:

   نتایج نشان داد امنیت غذایی با افزایش احتمال لاغری همراه است.

  کلیدواژگان: شاخص توده بدنی، ناامنی غذایی، چاقی، نوجوان
 • حسین توکلی عنبران*، نادره نادری صفحات 665-675

  تابش پرتو یون ساز ساختار مولکولی سلول را تغییر داده و سبب مختل شدن عملکرد آن می شود. براکی تراپی توسط چشمه گامای (_^192) Ir یکی از شیوه های پرکاربرد پرتو درمانی در سرطان دهانه رحم و پروستات است و عبور تابش های یونیزان آسیبب های متعددی به مولکول های بدن از جمله DNA وارد می کنند، که برخی از این آسیب ها منجر به مرگ سلول و همچنین اگر این سلول ها جنسی باشند باعث اختلالات توارثی نیز می شوند. به همین دلیل در این پژوهش آسیب های وارد شده به مولکول DNA توسط فوتونها و الکترونهای ثانویه ناشی از این چشمه را در فواصل مختلف بررسی کردیم و سپس آهنگ دز در ابعاد تعریف شده از DNA را به دست آوردیم. در این کار ما با استفاده از کد MCNPX شار و دز فوتون و الکترون های ثانویه ناشی از چشمه فوق را در ابعاد تقریبی از DNA در یک فانتوم آب محاسبه نموده ایم و با استفاده از شار الکترون به دست آمده، از طریق کد MCDS به بررسی تابع توزیع احتمال بازده شکستگی-های تک رشته ای و دو رشته ای DNA در فواصل مختلف از چشمه پرداخته ایم. شبیه سازی ها نشان داد آسیبهای DNA در فواصل مختلف از چشمه متفاوت است و به تعداد الکترون های ثانویه رسیده به آن ناحیه و انرژی آنها بستگی دارد. همچنین مشاهده شد این مقادیر در فواصل 04/0 و 5/2 سانتی متری از چشمه دارای قله اند. بطوریکه بیشینه احتمال شکستگی تک رشته ای در آن فواصل به ترتیب 06/8 % و 9/3 % است و بیشینه احتمال شکستگی دو رشته ای در آن فواصل به ترتیب 54/0 % و 11/0 % است، قابل توجه است که مقدار دز رسیده به DNA در این فواصل به ترتیب 202/27 و mGy/h 005/0 است.

  کلیدواژگان: کد MCNPX، کد MCDS، شکستگی تک رشته ای (SSB)، شکستگی دو رشته ای (DSB)، دز چشمه ی 192-Ir
 • مریم ایزدی تلسرخی، مریم حاجی قاسم کاشانی*، محمد تقی قربانیان صفحات 676-686
  زمینه و هدف

  عصاره برگ رزماری یک گیاه دارویی ، که تکثیر سلول های بنیادی را تحریک می کند. لذا این مطالعه با هدف تعیین اثر عصاره رزماری بر تکثیرو بقاء سلول های بنیادی چربی انسانی (hASCs) صورت گرفت .

  مواد و روش ها

  در این مطالعه تجربی، بافت چربی از خانم های سزارینی بیمارستان دامغان، جدا شد. سلول های استخراج شده در محیط کشت -MEMα Alpha-Dulbecco’s modified minimal essential medium حاوی 10% سرم جنین گاوی کشت داده شدند. بنیادی بودن سلول ها، با روش فلوسایتومتری و بیان مارکرهای CD90, CD73, CD105, CD44, CD34, CD45 در تعداد 106 سلول و پتانسیل تمایزی آنها تایید شد. میزان بقاء و تکثیر سلول های تیمار شده با غلظت های µg/ml 30، 40، 50، 60 و 70 میکرو گرم بر میلی لیتر عصاره رزماری حاوی 40 درصد کارنوسیک اسید به مدت 24 و 48 ساعت با استفاده از تکنیک های هموسایتومتری ، MTT و PCR ارزیابی شد.MTT: [3-(4,5-dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyl-2H-tetrazolium bromide] PCR: Polymerase chain reactionداده ها با آنالیز واریانس یکطرفه(ANOVA)و آزمونTukey بررسی شد و سطح معنی داری 0.05 P≤ در نظر گرفته شد.

  یافته ها : 

  سلول های hASCs کشت داده شده، در بررسی میکروسکوپی ظاهری دوکی شکل و فیبروبلاستی از خود نشان دادند و پاسخ مثبت به مارکرهای CD44، CD73، CD90، CD105 و پاسخ منفی به مارکرهای CD34 و CD45 دادند. همچنین قابلیت تمایز به سلول های چربی و استخوانی در آنها اثبات شد. سرعت تکثیر و میزان بقاء سلول های تیمار شده با رزماری در غلظت µg/m50 و به مدت 48 ساعت افزایش معنی داری 0.05 P≤را در مقایسه با سلول هایی که در محیط فاقد رزماری وحاوی سرم کشت داده شده بودند، نشان داد.

  نتیجه گیری

  عصاره رزماری به عنوان مکمل سرم می تواند سرعت تکثیر و بقاء hASCs را افزایش دهد و بدین ترتیب سلول های مناسب تری برای پیوند خواهند بود.

  کلیدواژگان: سلول بنیادی چربی، رزماری، تکثیر
 • جعفر سعیدی*، زهرا خوانساری، حسن توزنده جانی صفحات 687-694

  پژوهش حاضر، با هدف بررسی مقایسه اثر بخشی بادرنجبویه و اسطوخودوس بر اضطراب کارکنان شرکت نفت شهرستان سبزوار انجام گرفت.تعداد 45 نفر (6 نفر زن و 39 نفر مرد که در رده سنی 30 تا45 سال) که دارای اضطراب بالایی بودند، به روش نمونه گیری هدفمند و به صورت تصادفی در 3 گروه 15 نفره شامل: 15 نفر بادرنجبویه (5 قطره عصاره غلیظ شده ساخت شرکت دارویی زرد بند) 15 نفر اسطوخودوس (5 قطره عصاره غلیظ شده ساخت شرکت دارویی زردبند) که به صورت خوراکی تجویز گردید قرار گرفتند. 15 نفر هم در گروه کنترل قرار گرفتند که هیچ دارویی مصرف نکردند. آزمودنی های گروه های آزمایشی به مدت 5 روز، به مقدار 5 قطره از عصاره این دو گیاه دارویی روزی دوبار مصرف کردند. هر سه گروه آزمایش (بادرنجبویه و اسطوخودوس) و کنترل در دو مرحله زمانی پیش آزمون- پس آزمون توسط آزمون اضطراب بک جهت تعیین میزان اضطراب ارزیابی شدند.یافته های پژوهش حاضر نشان داد که هر دو گیاه دارویی بادرنجبویه و اسطوخودوس اضطراب کارکنان را کاهش می دهند (05/0P)

  کلیدواژگان: اضطراب، بادرنجبویه، اسطوخودوس
 • تیمور آقاملایی، حسین داودی، علی صفری مرادآبادی، سکینه دادی پور* صفحات 695-707
  زمینه و هدف

  امروزه کیفیت زندگی بصورت عمده ای با سرمایه اجتماعی و اجزای آن از قبیل ارتباطات اجتماعی، همکاری، انسجام و مشارکت اجتماعی ارتباط دارد . هدف از مطالعه مروری حاضر تعیین رابطه سرمایه اجتماعی با کیفیت زندگی در جامعه ایرانی بود.

  مواد و روش ها

  جستجوی نظامند در پایگاه های اطلاعاتی PubMed، Science Direct،CINAHL ، SID، Iranmedex، Magiran، Web Of Sciense، Goolgle Scholar ، CINAHL (EBSCO) و Scopusو با کلمات کلیدی socail capital ،Iran ،quality of life ، به دو زبان فارسی و انگلیسی صورت گرفت. هیچ گونه محدودیت زمانی در انتخاب مقالات نبود و تمامی مقالات چاپ شده مرتبط تا سال 1396 وارد مطالعه شدند. از بررسی 209 مقاله مورد بررسی در نهایت 20 مقاله مطابق با هدف مطالعه انتخاب و مورد استفاده قرار گرفت.

  یافته ها

  حجم نمونه مطالعات از140 تا 20670 نفر متغیر بود. در جوامع روستایی تعاون، همکاری، انسجام و مشارکت اجتماعی بیشترین تاثیر را بر روی کیفیت زندگی داشت، در میان دانشجویان ارتباطات اجتماعی و در میان سالمندان انسجام و همبستگی رابطه قوی با کیفیت زندگی داشت ، بعد اعتماد اجتماعی در بین سالمندان رابطه ضعیفی با کیفیت زندگی نشان داد. در اغلب مطالعات، ابعاد اجتماعی و مشارکت ارتباط قوی تری با کیفیت زندگی داشتند.

  نتیجه گیری

  سرمایه اجتماعی یک پیش بینی کننده خوب برای تبیین کیفیت زندگی در اقشار مختلف جامعه می باشد. فراهم نمودن زمینه های رشد و فعالیت های گروهی در قالب انجمن های داوطلبانه، گسترش شبکه های روابط بین فردی، تاسیس نهاد های دولتی و غیر دولتی با مشارکت دادن افراد و گسترش فرهنگ اعتماد در بین آحاد مردم می تواند در ارتقاء کیفیت زندگی و سرمایه اجتماعی تاثیر گذار باشد.

  کلیدواژگان: سرمایه اجتماعی، کیفیت زندگی، ایران، مروری نظامند
 • شهرام واحدی، میرمحمود میرنسب، اسکندر فتحی آذر، معصومه دامغانی میرمحله* صفحات 709-718
  اهداف

  اختلال نافرمانی مقابله ای، یک اختلال شایع و ناتوان کننده در کودکان است که با میزان بالایی از مشکلات توجه و مشکلات ارتباطی همراه است که ماهیت پیچیده این اختلال، بررسی و به کارگیری درمان های جدید از جمله ذهن آگاهی را ایجاب می کند. پژوهش حاضر با هدف مطالعه تاثیر درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی بر کارکرد اجرایی و کاهش نشانه های اختلال نافرمانی مقابله ای در دانش آموزان انجام پذیرفت.

  مواد و روش ها

  روش پژوهش از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه گواه است. جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان پسر مبتلا به اختلال نافرمانی مقابله ای 15-11 سال شهر گرگان در سال 1396 بود که از بین آنها 30 نفر با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و سپس در 2 گروه آزمایش (15 نفر) و گروه گواه (15 نفر) به صورت تصادفی گمارده شدند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه های نشانه های مرضی کودک (CSI-4) فرم والدین و پرسشنامه عصب-روانشناختی بود. آزمودنی های گروه آزمایش در 8 جلسه 90 دقیقه ای به صورت گروهی تحت آموزش قرار گرفتند. داده ها بعد از اتمام جلسات با استفاده از آزمون تحلیل کواریانس تک متغیره و چند متغیره تحلیل شد.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی بر کاهش نشانه های اختلال نافرمانی مقابله ای دانش آموزان موثر است. همچنین درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی در بهبود کارکرد اجرایی و خرده مقیاس های تصمیم گیری، سازماندهی و بازداری دانش آموزان با اختلال نافرمانی مقابله ای موثراست.

  نتیجه گیری

  بر اساس نتایج پژوهش حاضر می توان استنباط کرد که درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی بر بهبود کارکرد اجرایی و کاهش نشانه های اختلال نافرمانی مقابله ای موثر است.

  کلیدواژگان: ذهن آگاهی، کارکرد اجرایی، اختلال نافرمانی مقابله ای
 • سوده شادکام*، جواد ملازاده، عبدالعزیز افلاک سیر صفحات 719-726
  زمینه و هدف

  در سال های اخیر مواجهه با وقایع آسیب زا به عنوان یکی از عوامل موثر و تعیین کننده در گرایش افراد به ویژه بزرگسالان جوان به رفتارهای پرخطر معرفی شده اند و از آنجا که رفتارهای پر خطر جنسی جزء رفتارهای پر خطری هستند که می توانند آسیب های جبران ناپذیری برای فرد و جامعه به همراه داشته باشند، مطالعه متغیرهای تعیین کننده و مرتبط با آنها حائز اهمیت می باشد. هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی رابطه رفتارهای پر خطر جنسی مربوط به HIV ومواجهه با وقایع آسیب زا در مبتلایان به مصرف مواد می باشد.

  مواد و روش ها

  این پژوهش از نوع مقطعی- همبستگی بود و بر روی 200 نفر از مبتلایان به مصرف مواد انجام شد. این افراد به مراکز درمان و بازپروری اعتیاد در شیراز مراجعه می کردند که با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه رفتارهای پر خطر مربوط به HIV (HIV Risk Behavior Scale) و چک لیست وقایع زندگی (Life Events Checklist) بود. داده ها با استفاده از روش رگرسیون چندگانه به شیوه گام به گام تحلیل شد.

  یافته ها

  نتایج این پژوهش نشان داد کلیه ی ابعاد مواجهه با واقعه آسیب زا با رفتارهای پرخطر جنسی رابطه مثبت معنا داری دارند(01/0 P).

  کلیدواژگان: رفتار پر خطر جنسی، مواجهه با واقعه آسیب زا، HIV، مصرف مواد
 • خدیجه فولادوند* صفحات 727-737
  زمینه و هدف

  اگرچه مطالعات رابطه بین افسردگی و خودکارآمدی با تصمیم گیری را مورد بررسی قرار داده اند، اما نقش این عوامل در انتخاب نوع سبکهای تصمیم گیری مورد توجه قرار نگرفته است. لذا، هدف پژوهش حاضر، بررسی نقش افسردگی و خودکارآمدی در پیش بینی سبکهای تصمیم گیری در نوجوانان بود.

  روش کار

  پژوهش حاضر از نوع همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش کلیه دانش آموزان دبیرستانهای استان لرستان بود که از بین آنها تعداد 300 نفر (155 پسر و 145 دختر) با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها شامل پرسشنامه سبکهای تصمیم گیری اسکات و بروس (DMSQ)، پرسشنامه افسردگی کودکان کوواکس و بک (CDI) و پرسشنامه خودکارآمدی کودکان موریس (SEQ-S) بود. داده ها با استفاده از محاسبه ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه تحلیل شدند.

  یافته ها:

  یافته های تحلیل رگرسیون نشان داد مولفه های افسردگی و خوکارآمدی به ترتیب %5/32، %9/29، %5/3، %2/17 و %5/9 از واریانس سبکهای تصمیم گیری عقلانی، شهودی، وابسته، اجتنابی و آنی را پیش بینی می کنند (001/0 p).

  کلیدواژگان: افسردگی، خود، تصمیم گیری، نوجوانان، دانش آموزان
 • مصطفی میرزایی علی آبادی، فاطمه رستمی، محسن مهدی نیا، اعظم کرمی مسافر، جلیل درخشان، مریم فیض عارفی* صفحات 739-746
  زمینه و هدف
  آزمایشگاه های تحقیقاتی دانشگاه ها نقش مهمی در ارتقاء آموزش عالی به عهده دارند. عواملی همچون مواد شیمیایی آتشگیر ،تنوع فعالیتهای آزمایشگاهی، موضوع ایمنی حریق را به یکی از چالش های اصلی ایمنی در آزمایشگاه تبدیل کرده است. پیشگیری از حریق جهت حفظ ایمنی افراد حاضر در ازمایشگاه ها و واحد های مجاور آن، اهمیت بسزایی دارد.لذا مطالعه حاضر با هدف ارزیابی ریسک حریق ازمایشگاه های دانشگاه علوم پزشکی همدان انجام شد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه توصیفی-تحلیلی از روش ارزیابی ریسک حریق FRAME استفاده شد.اطلاعات با استفاده از چک لیست جمع آوری و داده های حاصل ازچک لیست در برنامه محاسباتی FRAME وارد شد. پس از محاسبه ریسک حریق ساختمان، افرادو فعالیت آزمایشگاه های مورد بررسی با توجه سطح ریسک رتبه بندی شدند.همچنین علاوه بر تعیین کارایی تاسیسات و حفاظت های موجود در آزمایشگاه ها یی با ریسک بالا، سیستم حریق مناسب پیشنهاد گردید.
  یافته ها
  با توجه به سطح ریسک حاصل،کارایی اقدامات حفاظتی موجود تنها سطح حفاظت کافی را جهت 35 % فعالیت ها و 37% ساختمان تامین می کند. اما در هیچ آزمایشگاهی حفاظت مناسب برای افراد تامین نشده و آموزش ایمنی حریق به کارکنان الزامی بنظر می رسد.
  نتیجه گیری
  با توجه به بالا بودن ریسک حریق برای افراد در همه آزمایشگاه ها و اهمیت حفظ ایمنی افراد توصیه می گردد انجام اقدامات مدیریتی و مناسب به منظور کاهش ریسک تا حد قابل قبول در اولویت برنامه های ایمنی قرار گیرد.
  کلیدواژگان: ارزیابی ریسک، FRAME، آزمایشگاه
 • فاطمه قزلی*، محسن کوشان، محمد حسن رخشانی، محمد رضا قاسمی صفحات 747-753
  زمینه و هدف

  بیگانگی شغلی با پیامدهای منفی در سطح کارایی کارکنان و سازمان مرتبط است. با توجه به اهمیت نقش پرستاران در سیستم بهداشتی درمانی، این پژوهش با هدف تعیین ارتباط درک از ویژگی های شغلی و حمایت سازمانی با بیگانگی شغلی پرستاران شاغل در بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی سبزوار انجام شده است.

  مواد و روش ها

  پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی تحلیلی از نوع مقطعی در سال 1397 می باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل پرستاران بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی سبزوار می باشد که با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای، 181 نفر پرستار مورد بررسی قرار گرفتند. ابزارهای جمع آوری داده ها در این مطالعه سه پرسش نامه، ویژگی های شغلی هاکمن و اولدهام، پرسش نامه حمایت سازمانی آیزنبرگر و پرسش نامه بیگانگی شغلی بوئر بود. تجزیه تحلیل داده ها با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی شامل رگرسیون خطی و تحلیل واریانس، با نرم افزار نسخه SPSS 21 انجام گرفت.

  یافته ها

  میانگین و انحراف استانداردهای نمره متغیر ویژگی شغلی 61/1 ± 73/60، توان انگیزشی 4/25 ± 9/2، حمایت سازمانی 8/52 ± 61 و بیگانگی شغلی 1/73 ± 96/88 می باشد. همچنین بر اساس نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون، بین درک از ویژگی شغلی و حمایت سازمانی با بیگانگی شغلی رابطه معنادار وجود دارد (P < 0/05).

  نتیجه گیری

  مطالعه حاضر نشان می دهد بین ویژگی های شغلی و حمایت سازمانی با بیگانگی شغلی پرستاران رابطه معکوس معناداری وجود دارد، که متغیر ویژگی های شغل به میزان بیشتری تغیرات متغیر بیگانگی شغلی را نشان می دهد. لذا پیشنهاد می گردد مطالعه ای کیفی جهت تبیین ویژگی های مختلف حرفه پرستاری به منظور ارائه راه کارهایی جهت غنی سازی اجزای ویژگی شغلی انجام گیرد.

  کلیدواژگان: ادراک، ویژگی های شغلی، حمایت سازمانی، بیگانگی شغلی، پرستار
 • مریم سادات کاتبی، اسیه مودی، فائزه دهقان، مینا قلعه نوئی* صفحات 755-761
  زمینه وهدف

  دیابت یکی از شایع ترین و پرنفوذ ترین بیماری های مزمن است که محدودیت های زیادی در فعالیت های بیمار ایجاد می کند. مطالعه حاضر با هدف مقایسه تاثیر آموزش بیمار محور با خانواده محور بر کیفیت زندگی بیماران دیابتی نوع2 انجام گرفت.

  مواد و روش ها:

  این پژوهش یک مطالعه شاهد دار تصادفی بود که بر روی75 بیمار دیابتی نوع دو مراجعه کننده به کلینیک دیابت شهرستان قاین انجام گرفت. نمونه گیری به روش مبتنی بر هدف انجام شد. نمونه گیری پس از کسب مجوزهای لازم و رضایت کتبی از نمونه هاانجام شدو به سه گروه 25 نفری شامل گروه کنترل،گروه آموزش فرد محور، گروه آموزش خانواده محور مبتنی برالگوی توانمند سازی تقسیم شدند.ابزار پژوهش پرسشنامه استانداردکیفیت زندگیSF-36)) است. این پژوهش به روش پیش و پس آزمون انجام شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS 22 و آزمون های آماری تی زوجی و کروسکال انجام گرفت.

  یافته ها:

  بین ابعاد (سلامت عمومی،عملکرد جسمی،عملکرد اجتماعی،مشکل روحی،انرژی و خستگی،مشکل جسمی) و همچنین نمره کل کیفیت زندگی در تمام بیماران بین قبل و بعد از مداخله تفاوت معناداری وجود دارد (0/001=p). در نمره کل کیفیت زندگی بین سه گروه خانواده محور (0/001=p)،فرد-محور (0/001=p)،کنترل (0/001=p)، قبل و بعد از مداخله تفاوت معناداری وجوددارد.

  نتیجه گیری

  آموزش خانواده محور نیز می تواند همانند آموزش فرد محور به طور موثری کیفیت زندگی بیماران دیابتی را بهبود بخشد از این رو بایستی برای حفظ و بهبود کیفیت زندگی بیماران دیابتی از اعضای خانواده بیماران به عنوان عضوی از تیم درمان استفاده گردد.

  کلیدواژگان: کیفیت زندگی، دیابت نوع دو، آموزش خانواده محور، آموزش فرد محور، الگوی توانمند سازی
 • علی زندگانی، زهرا علیاری، آرزو کساوندی* صفحات 763-769
  زمینه و هدف

  افسردگی در افراد مبتلا به بیماری های مزمن داخلی از اهمیت بسزایی برخوردار است. یکی از این بیماریها دیابت نوع 2 میباشد. هدف این مطالعه تعیین شیوع افسردگی در بیماران دیابتی می باشد.

  مواد و روش ها

  مطالعه حاضر به روش مقطعی توصیفی - تحلیلی بر روی 384 بیمار دیابتی انجام گرفت. این افراد از بین تمامی مراجعه کنندگان دیابتی تیپ 2 به واحد دیابت درمانگاه در زمستان 95 به طریق تصادفی ساده انتخاب شدند. اطلاعات با استفاده از پرسشنامه اطلاعات عمومی و آزمون 21 سوالی بک برای تشخیص افسردگی استفاده شد. نمره بالاتر از 16 بیانگر علائم افسردگی میباشد. آنالیز آماری توسط نرم افزار SSPS (نسخه9) با شاخص غیرپارامتری مربع کای انجام گرفت.

  یافته ‏ها:

   نتایج مربوط به شیوع افسردگی در بین 108 نفر مرد و 276 نفر زن که دچار بیماری دیابت شده اند نشان داد که 25% مردها و 75% زنان دچار افسردگی شده اند.نتایج مربوط به بررسی متغیر های جنسیت، بعد خانواده، وضعیت تاهل، میزان تحصیلات، شغل، میزان درآمد و مدت زمان تشخیص بیماری بر روی افسردگی نشان داد که میزان افسردگی در دو گروه آقایان و خانم ها به طور معناداری به عوامل ذکر شده وابسته است. به ترتیب با مقادیر(02/0 P =، 00/0= P ،006/0 = P ، 00/0= P ،00/0p =، 00/0p =،00/0p =). همچنین بررسی متغیر سن بیماران تفاوت معناداری را در میزان شیوع افسردگی نشان نداد (4/0 =P).

  نتیجه‏ گیری:

  افسردگی در بیماران دیابتی بسیار شایع است، لذا انجام مشاوره روان پزشکی جهت افسردگی در افراد دیابتی توصیه می شود.

  کلیدواژگان: واژگان کلیدی: افسردگی، دیابت شیرین، آزمون بک
 • فاطمه محمدباقری، هیوا محمودی*، صلاح صوفی صفحات 771-778
  زمینه و هدف

  اختلال ملال جنسیتی از شرایط بسیار پیچیده بالینی محسوب می شود که این دسته از اختلال های روان شناختی، مشکلات بزرگ و پیامدهای آسیب زا برای فرد مبتلا، خانواده وی و جامعه ایجاد می کنند. در راستای شناخت بهتر اختلال ملال جنسی، پژوهش حاضر با هدف تعیین تفاوت اضطراب اجتماعی، افکار خودکشی و حمایت اجتماعی بین افراد ترا جنسی تغییر جنسیت داده و تغییر جنسیت نداده انجام گردید.

  روش بررسی

  پژوهش حاضر توصیفی از نوع علی- مقایسه ای است. جامعه آماری شامل تمامی اعضای تراجنسی تغییر جنسیت داده و تغییر جنسیت نداده انجمن حمایت از بیماران ملال جنسیتی ایران در سال 96-97 در شهر تهران بود (249=N). 60 نفر نمونه (30 نفر تغییر جنسیت داده و 30 نفر تغییر جنسیت نداده) به شیوه در دسترس انتخاب و پرسشنامه های اضطراب اجتماعی، گرایش به خودکشی بک و حمایت اجتماعی شربون و استوارت را تکمیل نمودند. داده ها با روش آماری تحلیل واریانس چند متغیره انجام شد.

  یافته ها:

   یافته های به دست آمده نشان داد که بین افراد تراجنسی تغییر جنسیت داده و تغییر جنسیت نداده از لحاظ اضطراب اجتماعی، افکار خودکشی و حمایت اجتماعی تفاوت معنادار (01/0 ≥P) وجود دارد. بدین صورت که افراد تراجنسی تغییر جنسیت داده نمرات بالاتری در حمایت اجتماعی و افراد تراجنسی تغییر جنسیت نداده در اضطراب اجتماعی و افکار خودکشی نمرات بالاتری کسب کردند.

   نتیجه گیری:

  برمبنای یافته های پژوهش می توان نتیجه گرفت که گروه تراجنسی تغییر جنسیت داده بیشتر دنبال حمایت اجتماعی هستند، اما در گروه تراجنسی تغییر جنسیت نداده اضطراب اجتماعی و افکارخودکشی بیشتر است.

  کلیدواژگان: اضطراب اجتماعی، افکار خودکشی، حمایت اجتماعی، تراجنسی
 • سمانه مسکنی*، مهین تفضلی، حسن رخشنده، حبیب اله اسماعیلی صفحات 779-787
  زمینه و هدف

  سندرم پیش از قاعدگی مجموعه ای از علائم عاطفی، رفتاری و جسمی است. این سندرم باعث کاهش کیفیت زندگی می شود. کیفیت زندگی یک نتیجه مقیاسی مهم در پزشکی و مراقبت های بهداشتی است. مطالعه حاضر با هدف تعیین تاثیر کپسول سیاه دانه بر کیفیت زندگی دانشجویان دارای سندرم پیش از قاعدگی انجام شد.

  مواد و روش ها:

   این مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی دوسوکور در سال 1396 بر روی 84 نفر از دانشجویان دارای علائم سندرم پیش از قاعدگی ساکن در خوابگاه های دانشجویی دخترانه دانشگاه علوم پزشکی مشهد انجام شد. افراد به صورت تصادفی به دو گروه مداخله و کنترل تقسیم شدند. گروه مداخله روزانه 1500 میلی گرم سیاه دانه از 7 روز قبل از شروع خونریزی قاعدگی تا 3 روز اول خونریزی قاعدگی به مدت 2 سیکل و گروه دارونما کپسولهای مشابه حاوی مخلوطی با نسبت یکسان لاکتوز و نشاسته را با همان شرایط دریافت کردند. کیفیت زندگی توسط پرسشنامه SF-12 و شدت علائم سندرم پیش از قاعدگی با پرسشنامه COPE در پایان ماه دوم مداخله با قبل از مداخله مقایسه شد. تجزیه و تحلیل داده ها توسط نرم افزار SPSS نسخه 23 و آزمون های من ویتنی، ویلکاکسون، تی مستقل و تی زوجی انجام شد. سطح معنی دار آماری 05/0>P در نظر گرفته شد.

  یافته ها: 

  در این مطالعه بهبود کیفیت زندگی دانشجویان دارای سندرم پیش از قاعدگی در تمام ابعاد به خصوص در عملکرد فیزیکی، درد جسمانی و سلامت روان در پایان ماه دوم مصرف کپسول سیاه دانه در گروه مداخله نسبت به گروه دارونما افزایش معناداری داشت(001/0>P).

  نتیجه گیری

  کپسول سیاه دانه در بهبود کیفیت زندگی دانشجویان دارای سندرم پیش از قاعدگی موثر است.

  کلیدواژگان: سیاه دانه، سندرم پیش از قاعدگی، کیفیت زندگی، کارآزمایی بالینی
 • زهره احمدیان فرد، امین معظمی* صفحات 789-795
  سابقه و هدف
  گونه های اوره آپلاسما اوره آلیتیکوم و مایکوپلاسما ژنیتالیوم به عنوان مهم ترین عوامل پاتوژن فرصت طلب در دستگاه تناسلی زنان شناخته شده اند و از عوامل مهم در عفونت لگن، اورتریت غیرگنوکوکی، سقط جنین و ناباروری می باشند. هدف از این مطالعه بررسی شیوع مایکوپلاسما ژنیتالیوم و اوره آپلاسما اوره آلیتیکوم در زنان نابارور مبتلا به واژینوز باکتریایی با روش PCR می باشد.
  مواد و روش ها
  در یک مطالعه مقطعی طی سال 95-1394 از 60 خانم دارای عفونت واژینال (واژینیت و سرویسیت) مراجعه کننده به آزمایشگاه های مراکز درمان ناباروری شهر کرمان نمونه سوآب اندوسرویکال تهیه شد. نمونه ها در محیط ترانسپورت به آزمایشگاه منتقل شده و DNA استخراج شده از نمونه ها به عنوان الگو جهت تکثیر ژن کد کننده 16s rRNA در PCR مورد استفاده قرار گرفت. نتایج به کمک آزمون کای دو تحلیل و به صورت آمار توصیفی (میانگین، انحراف معیار، تعداد و درصد) گزارش گردید.
  نتایج
  یافته ها نشان داد که 23 نمونه (3/38٪) دارای آلودگی مایکوپلاسمایی بودند که باکتری های اوره آپلاسما اوره آلیتیکوم و مایکوپلاسما ژنیتالیوم به ترتیب در 8 نمونه (3/13٪) و 7 نمونه (6/11٪) از بیماران مشاهده شد.
  نتیجه گیری
  با توجه به تاثیر بالقوه مایکوپلاسماها در عوارض ناشی از عفونت مادران باردار و مرگ جنین، لذا ضرورت تشخیص سریع این عفونت بیش از پیش احساس می شود. از دو عامل میکروبی مورد بررسی در این مطالعه، امکان ناباروری ناشی از عفونت با اوره آپلاسما اوره آلیتیکوم قوت بیشتری گرفت اما همچنان بررسی و مطالعات بیشتر نیاز است
  کلیدواژگان: اوره آپلاسما اوره آلیتیکوم، مایکوپلاسما ژنیتالیوم، واژینوز باکتریایی، PCR، کرمان
 • پریسا برات پور، سید غلامرضا موسوی*، احمد الله آبادی، سکینه شکوهیان صفحات 797-807
  زمینه و هدف

  با پیشرفت صنایع و افزایش جمعیت، آلاینده های شیمیایی نوپدیدی وارد منابع آب های طبیعی شده اند. لذا در این مطالعه پتانسیل جذب کربن فعال اصلاح شده با کلرید آمونیوم (NAC) برای حذف آنتی بیوتیک سولفانیل آمید از آب-های آلوده مورد بررسی قرار گرفت.

  روش بررسی

  در این مطالعه تاثیر متغیرهای اساسی از جمله pH محلول، غلظت کربن فعال، غلظت اولیه سولفانیل آمید و زمان واکنش بر حذف سولفانیل آمید سنجیده شد.

  یافته ها

  کربن فعال NAC و SAC (کربن فعال تجاری) دارای سطح ویژه به ترتیب 1029 و 1024 m2/g و متوسط حجم روزنه nm 46/2 و 23/2 می باشند. با افزایش غلظت جاذب NAC به gr/L 1، راندمان جذب سولفانیل آمید پس از min 40 به 4/84% رسید و بعد از این زمان روند تغییرات جذب تا زمان min 120 با مقادیر جزئی افزایش می یابد و به حداکثر راندمان جذب 2/99% می رسد که در شرایط یکسان درصد حذف سولفانیل آمید با کربن SAC به ترتیب به 5/40% و 2/%49 می رسد. کینتیک جذب غلظت های دو جاذب NAC و SAC از معادلات درجه دوم کاذب پیروی می کند. حداکثر ظرفیت جذب سولفانیل آمید روی کربن NAC و SACبر اساس ایزوترم جذب لانگمویر به ترتیب 1/238(mg/g) و 7/87 (mg/g) بدست آمد.

  نتیجه گیری

  این نتایج نشان می دهند که کربن NAC، یک جاذب موثر با کارایی بالا در حذف آنتی بیوتیک ها از جریان های آب آلوده می باشد.

  کلیدواژگان: بقایای آنتی بیوتیک، سولفانیل آمید، آب آلوده، جذب، کربن فعال اصلاح شده
 • نسرین میرچولی، علی محمد ناعمی* صفحات 809-816
  زمینه و هدف

  در عصر حاضر تفکر انتقادی به عنوان یکی از هدف های مهم آموزشی محسوب می شود که باید در فرایند یادگیری، مورد توجه استادان، معلمان و فراگیران قرار گیرد. بر این اساس، پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه درگیری تحصیلی، جهت گیری هدف و مولفه های آن با تفکر انتقادی در دانشجویان رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار انجام شد.

  مواد و روش ها:

  پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری را تمامی دانشجویان رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار در سال 1397 به تعداد 520 نفر تشکیل دادند که تعداد 221 نفر بر اساس فرمول کوکران و به روش تصادفی نظام دار به عنوان نمونه انتخاب شدند. داده های مورد نیاز پژوهش با استفاده از پرسشنامه های استاندارد تفکر انتقادی، جهت گیری هدف و درگیری تحصیلی جمع آوری شد و با روش های آمار توصیفی، همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون با کمک نرم افزار SPSS20 تجزیه و تحلیل شد.

  یافته ها: 

  نتایج نشان داد که بین درگیری تحصیلی، جهت گیری مهارت- گرایشی و جهت گیری عملکرد - گرایشی با تفکر انتقادی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد (001/0p).

  کلیدواژگان: درگیری تحصیلی، جهت گیری هدف، تفکر انتقادی
 • زهرا کیوانلو، سمیه فضایلی، بیتا برغمدی، عقیل الله کیخسروی، نجمه سبزواری، محبوبه نعمت شاهی* صفحات 817-825
  مقدمه

  پاسخگویی یکی از اهداف مهم نظام سلامت می باشد که بیانگر تجربه بیمار از نحوه ارائه خدماتی است که در طول دوره مراقبت دریافت می کند. آگاهی از اهمیت ابعاد مختلف پاسخگویی از نظر بیماران می تواند در تخصیص منابع و تدوین استراتژی های مناسب به مدیریت کمک کند، به همین منظور این مطالعه با هدف بررسی اهمیت ابعاد مختلف پاسخگویی از دیدگاه مراجعه کنندگان به مراکز بهداشتی و درمانی سبزوار صورت گرفت.

  مواد و روش:

  این مطالعه به روش توصیفی- مقطعی بر روی مراجعین 10مرکز بهداشتی درمانی شهرستان سبزوار در سال96 انجام شد. انتخاب مراکز خوشه ای- تصادفی بود که در نهایت 6 مرکز انتخاب و از هر مرکز 40نفر بصورت تصادفی مورد پرسشگری قرار گرفتند. ابزارمطالعه پرسشنامه سازمان جهانی بهداشت بود .داده ها با استفاده از شاخص های توصیفی و تحلیلی در نرم افزار SPSS21 تحلیل گردید.

  یافته ها

  نتایج نشان داد ابعاد مختلف پاسخگویی از دیدگاه مراجعین مراکز بهداشتی و درمانی بجز بعد استقلال بسیار مهم بیان گردید. مهمترین بعد از نظر مراجعین حق انتخاب (98.3درصد) و کم اهمیت ترین آن بعد استقلال (72.9درصد) بود. گرچه بین اهمیت پاسخگویی کلی با متغیرهای دموگرافیک رابطه معناداری مشاهده نگردید ولی در بعد احترام به کرامت، با جنس رابطه معنادار مشخص شد (0.05=P)

  نتیجه گیری

  عنایت به نتایج مطالعه و ماهیت دولتی بودن مراکز بهداشتی درمانی، توجه به حق انتخاب گیرندگان خدمات در زمینه پاسخگویی می تواند راهنمای مناسبی جهت تخصیص اثر بخش تر منابع و افزایش رضایت مندی گیرندگان خدمت باشد.

  کلیدواژگان: پاسخگویی، مراقبتهای بهداشت عمومی، سبزوار
|
 • Haniyeh Ghorbannejad, Farnush Bakhshimoghaddam, Mohammad Alizadeh, Alireza Didarloo * Pages 657-663
  Introduction

  Obesity is prevalent in the Middle East and its resulted handicaps are the main nutritional and health issues. The present study was designed to investigate the relationship between insecurity with body mass index in Urmia.

  Methods

  In this study, 453 female students were selected by multi-stage sampling. Anthropometric indices including height, weight and waist circumference were measured using standard methods and calibrated instruments. Food insecurity was determined using a Radiometer/ Cornell questionnaire.

  Results

  Regarding food security, there was no significant difference between obese and normal weight subjects. Food security (P = 0.04) were directly related to underweight. In the multiple logistic regression model food insecurity had inverse association with it (OR = 0.642, 85% CI (0.48 – 0.68), P = 0.033).

  Conclusion

  The results of this study show that food security was associated with an increased risk of underweight.

  Keywords: BMI, Food Insecurity, Obesity, adolescents
 • Hossein Tavakoli Anbaran *, Nadere Naderi Pages 665-675

  Ionizing radiation modifies the molecular structure of the cell and ultimately disrupts its function. Brachytherapy by the Gamma Iridium-192 source is one of the most widely used radiotherapy methods in cervical and prostate cancer. For this reason, in the research, we investigated the damage to the DNA molecule by photons and secondary electrons of the source at different distances, and then we obtained the dose rates in the defined dimensions of DNA. In this work, using the MCNPX code, we calculated the flux and photon dose and secondary electrons from iradium-192 Brachytherapy, in approximate dimensions of DNA in a water phantom. Then, using the electron flux obtained, through the MCDS code, we investigated the efficiency of DNA breaks at different distances from the source. The simulations indicated that DNA damage is different at various distances from the source and it depends on the number of secondary electrons reaching that region as well as its energy. With increasing the distance from the source, the values of the probability distribution function of DNA single-strand and two-strand breaks diminish. It was also observed that these values had peaks at distances of 0.04 and 2.5 cm from the source, where the maximum probability of single-strand break at those distances was 8.06% and 3.9%, respectively, and the maximum probability of the two-strand break at those distances was 0.54% and 0.11%, respectively. It is notable that the dose reaching the DNA at these distances was 27.202 and 0.005 mGy/h, respectively.

  Keywords: MCNPX code, MCDS code, single-strand break (SSB), double-strand break (DSB), (, ^192)Ir source dose
 • Maryam Izadi Tol Sorkhi, Maryam Haji Ghasem Kashani *, Mohammad Taghi Ghorbanian Pages 676-686
  Background

  Rosemary leaf extract, as a medicinal plant, can stimulate stem cells proliferation. The aim of this study was to determine the effect of rosemary extract on the proliferation and survival of human adipose stem cells (hASCs).

  Materials and Methods

  In this experimental study, fat tissue was isolated from Caesarean women at Damgan Hospital. Extracted cells were cultured in α–MEM (Alpha-Dulbecco’s modified minimal essential medium) containing 10% FBS. Stemness of cells was confirmed by flow cytometry and expression of CD44, CD105, CD73, CD90, CD34, CD45 markers of 106 cells and their differentiation potential. The survival rate, proliferation of cells treated with 30, 40, 50, 60 and 70 µg/ml concentrations of Rosemary extract containing 40% of carnosic acid for 24 and 48h were evaluated using hoemocytometry, MTT and PCR assays.MTT: [3-(4,5-dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyl-2H-tetrazolium bromide] PCR: Polymerase chain reaction.The data were analyzed using Spss software (version 16), with Tukey test and the level of significance was considered 0.05.

  Results

  Cultured hASCs showed spindle and fibroblastic shapes under microscopic study. They expressed positive response to CD44, CD73, CD90, CD105 and negative response to CD34 and CD45markers and differentiated into adipocytes and osteocytes. The proliferation rate and survival of cells treated with Rosemary at a concentration of 50 μg/ml for 48 h were increased significantly (P≤0.05), as compared to cultured cells in medium without Rosemary, containing serum.

  Conclusion

  Rosemary extract as a supplement to the serum can increase the rate of proliferation and survival of hASCs, making the cells more suitable for transplantation.

  Keywords: Adipose stem cell, Rosemary, proliferation
 • Jafar Saeidi *, Zahra Khansari, Hasan Tozandejani Pages 687-694

  The current study was conducted aimed at investigating the effectiveness Melissa officinalis and Lavandula angustifolia in anxiety of Oil Company employees in Sabzevar. 45 subjects (6 females and 39 males in the age group of 30 to 45 years) with a high level of anxiety were selected through purposive sampling method and were randomly assigned into 3 groups of 15 people, including two experimental groups (Melissa officinalis and Lavandula angustifolia) and one control group. Members of the experimental groups consumed 5 drops from the concentrated extract of these two herbs (manufactured by Zardband Pharmaceutical Company) twice a day for 5 days, which were orally prescribed. 15 subjects in the control group did not take any medication. The three groups were evaluated in two stages of pretest-posttest to determine the level of anxiety using Beck Anxiety Test.Results of the present research indicated that both herbs (Melissa officinalis and Lavandula angustifolia) reduce the employees’ anxiety (P

  Keywords: Aanxiety, Melissa, lavender
 • Teamer Aghamolaei, Sayed Hossein Davoodi, Ali Safari Moradabadi, Sakineh Dadipoor * Pages 695-707

  Background and purpose of the study: Nowadays, quality of life is largely associated with social capital and its components such as groups and networks, trust and solidarity, collective action and social cohesion, the present research was conducted to investigate the Relationship of social capital and quality of life in the Iranian population.

  Materials and methods

  The following databases were searched in both English and Persian languages: PubMed, Science Direct, CINAHL, SID, Iran medex, Magiran, Web of Science, Google Scholar, EBSCO and Scopus. Search terms included: social capital, quality of life, Iran. Articles were included if the published between 2010 and 2017 .An investigation of 209 articles initially led to the selection of 20 articles which met the inclusion criteria.

  Findings

  The sample size ranged from 140 to 20,670. In rural communities, cooperation, integration and social participation had the highest impact on the quality of life. Among university students, social relations showed to significant and positive relation with quality of life. Among the elderly, integration and unity showed to be strongly correlated whereas social trust showed a weak correlation with the quality of life.

  Conclusion

  Social capital is a good predictor of the quality of life in different social classes. Paving the way for the growth of group work in voluntary forums, expansion of interpersonal relations, establishment of public and private organizations, more participation of people and expanding the culture of trust among people can promote the quality of life and social capital.

  Keywords: social capital, Quality of life, Iran, systematic review
 • Shahram Vahedi, Mir Mahmod Mirnasab, Eskandar Fathiazar, Masomeh Damghani Mirmahaleh * Pages 709-718
  Objective

  Oppositional Defiant Disorder a common and debilitating disorder in children is associated with high levels of attention problems and communication difficulties, The complex nature of this disorder requires the investigation and application of new therapies, including mindfulness. The present study was conducted with the aim of studying the effect of cognitive-mindedness-based therapy on executive function and reducing symptoms of oppositional defiant disorder in children was conducted.

  Materials and Methods

  The research method is a semi-experimental with pre-test and post-test with control group. The statistical population consisted of all male students withOppositional Defiant disorder aged 11-15 year-old in Gorgan city in 1396, Out of which 30 of them were selected using available sampling method and then randomly assigned to two groups (15 people) and control group (15). The research tool includes the Child Health Inventory(CSI-4) Parent Formand Neuropsychological Questionnaire. The experimental group was trained in 8 sessions of 90 minutes in group.The data were analyzed after the completion of the sessions using single-variable and multi-variable covariance analysis.

  Results

  The results showed that mindfulness-based cognitive therapy on in reducing symptoms of oppositional defiant disorder in students.Also, mindfulness-based cognitive therapy in Improvementthe executive function and the subscales of decision making, organization and dispossession of students with oppositional defiant disorder.

  Conclusion

  Based on the results of this study, it can be concluded that mindfulness-based cognitive therapy is effective on Improvement the executive function and reducing the symptoms of oppositional defiant disorder.

  Keywords: Mindfulness, executive function, oppositional defiant disorder
 • Soodeh Shadkam *, Javad Molazadeh, Abdolaziz Aflakseir Pages 719-726
  Aim and Background

  In recent years exposure to traumatic events has been described as one of the most effective and determinant factors in people's attitude (especially young adults) towards high-risk behaviors. Because high-risk behaviors are among the high-risk behaviors that can cause irreparable damage to both the individual and the community, studying the determinants and related variables is important. The purpose of this study was investigating the relationship between sexual risk behaviors related to HIV and exposure to traumatic events in people with substance use.

  Materials & Methods:

  This study was cross-sectional /correlational that was conducted on 200 substance users. These people admitted to addiction treatment and recovery centers in Shiraz that were selected by convenient sampling.The data collection tool was HIV Risky Behavior Scale (HRBS) and Life Events Checklist (LEC). Data were analyzed using stepwise multiple regression.

  Findings

  The results showed that all dimensions of exposure to traumatic events have a significant positive relationship with risky sexual behavior (p

  Keywords: Risky sexual behavior, Exposure to traumatic events, HIV, Substance use
 • Khadijeh Fouladvand * Pages 727-737
  Background and Objectives

  Although studies have examined the relationship between depression and self-efficacy with decision making, but the role of these factors has not been considered in choosing the type of decision making style. Therefore, the aim of the current study was to investigate the role of depression and self-efficacy in predicting the decision making styles among adolescents.

  Materials and Methods

  This research was a type of correlation. The statistical population of the study consisted of every high schools students in Lorestan province, Iran. 300 adolescents [155 boys, 145 girls] were selected through multiple cluster sampling method. The data were collected through Scott and Bruce decision making styles questionnaire (DMSQ), Kovacs and Beck children's depression inventory (CDI) and Muris self-efficacy questionnaire-children (SEQ-S). The obtained data were analyzed through Pearson correlation coefficient and multiple regression.

  Results

  The results of regression analysis indicated that the components of the depression and self-efficacy significantly predicted 32.5%, 29.9%, 3.5%, 17.2% and 9.5% of the variance of rational, intuitive, dependent, avoidance and spontaneous, respectively.

  Keywords: depression, self, decision-making, adolescents, students
 • Mostafa Mirzaie Ali Abadi, Fatemeh Rostami, Mohsen Mahdinia, Azam Karami Mosafer, Jalil Derakhshan, Maryam Feyze Arefi * Pages 739-746
  Universities research laboratories play an important role in promoting higher education. Factors such as the presence of various types of flammable chemicals, and a variety of laboratory activities have turned the issue of fire safety into one of the main safety challenges in the lab. Fire prevention is important to protect the safety of people in laboratories and adjacent units. This study was conducted to evaluate the risk of fire at the University of Medical Sciences Laboratories.
  Materials and Methods
  In this descriptive-analytical study, risk assessment method of FRAME was used. The data was collected using a checklist and the data from the checklist was entered into the FRAME computational program. After calculating the fire risk of the building and the contents, individuals and activities, then the labs were ranked according to the level of risk. In addition to determining the efficiency of existing facilities and protection for high risk labs and lacking adequate protection system was proposed a suitable fire system.
  Result
  In according to the level of risk are gained, the effectiveness of existing protective measures provides only adequate protection for 35% of activities and 37% buildings. However, considering the calculated risk for individuals, no adequate protection for individuals is provided in any laboratory. Fire safety training is mandatory for employees.
  Conclusion
  Considering the high risk of fire risk for individuals in all laboratories and the importance of the safety of individuals, it is recommended that appropriate management measures be taken to reduce safety risks to safety priorities.
  Keywords: Risk Assessment, FRAME, Laboratory
 • Fateme Ghezeli *, Mohsen Koshan, Mohammad Hassan Rakhshani, Mohammad Reza Ghasemi Pages 747-753
  Backgriund and Aim

  Work alienation is related with negative consequences on the employees and the organization’s efficiency. Considering the role of nurses in the healthcare system main purpose of this study was to study the relationship between perceptions of job characteristics and organizational support with job alienation among nurses Working in hospitals affiliated with the Sabzevar University of Medical Sciences.

  Material and Methods

  this study was Analytical descriptive (Cross – sectional) in 2018. The population were 181 Nurses in hospitals in Sabzevar who were selected by cluster sampling. We used three instruments in this study, Job Characteristics (Hackman & Oldham),Organizational support (Eisenberger et al) and Jab Alienation (Boeree). Information analyzed by Descriptive and inferential statistics includes linear regression and variance analysis by SPSS 21.

  Results

  mean and standard deviations scores Job Characteristics were 60/73 ± 1/61, Motivational Potential Score 9/2 ± 4/25,Organizational support 61 ± 8/52, Job alienation 96/88 ± 1/73. Also based on the results of regression analysis, there is a relationship between perception of Job characteristics and organizational support with Job alienation (p < 0.05).

  Conclusion

  The results showed that there is a meaningful and reverse relationship between Job Characteristics and Organizational support with Jab Alienation, The variables of job characteristics show a greater variation of the job alienation. Therefore, it is suggested a qualitative study to explain the various characteristics of the nursing profession in order to provide ways to enrich the components of the job characteristics.

  Keywords: perceptions, Job Characteristics, Organizational Support, Job Alienation, Nurse
 • Maryam Sadat Katebi, Asieh Moudi, Faezeh Dehghan, Mina Ghalenoei * Pages 755-761
  Background

  Diabetes is one of the most common chronic diseases is the most influential and many restrictions on patients' experiences can create. This study aimed to compare the effect of patient-centered quality of life in patients with type2diabetes were Family-centered.

  Materials and Methods

  This study was a randomized controlled trial of 75 type II diabetic patients who referred to Qaen Diabetes Clinic in order to investigate the effect of family-centered education on the quality of life of diabetic patients. training of family-centered empowerment model-based groups. The instrument of this study was standard quality of life questionnaire) SF-36(.This research was done pre and posttest. data analysis using SPSS22statistical software and statistical tests were performed t test and Kruskal.

  Results

  Between Dimensions (general health, physical functioning, social functioning, emotional problems, vitality, physical problems) as well as the total score quality of life in all patients there was a significant difference between before and after the intervention. (P=0/001) as well as in quality of life scores between the three groups of family-centered (P=0/001), the axis (P=0/001), controls (P=0/001), there is a significant difference before and after the intervention.

  conclusion

  family - oriented education as well as individual - oriented education can be effectively the quality of life of diabetes patients from this should improve to maintain and improve the quality of life for the diabetics patients from family members as a member of the team will be used as treatment. 

  Keywords: Quality of life, Type II diabetes, family-centered education, training, person-centered empowerment
 • Ali Zendegani, Zahra Aliyari, Arezo Kasavandi * Pages 763-769
  Background

  Depression is of paramount importance to people with chronic internal diseases.One of these diseases is type 2 diabetes. The aim of this study was to determine the prevalence of depression in diabetic patients.

  Materials and Methods

  This descriptive-analytic cross-sectional study was performed on 384 diabetic patients.These subjects were selected randomly from among all type 2 diabetic patients referring to the diabetes clinic in the winter of 2016.Data was collected using questionnaire containing general information and 21 questions for depression diagnosis. A score above 16 is indicative of depression symptoms. Statistical analysis was performed by SSPS software )version 9( with non-parametric Chi-square index.The results of the prevalence of depression among 108 male and 276 female diabetic patients showed that 25% of men and 75% of women were depressed.

  Results

  The results of examining the variables of gender, family size, marital status, educational level, occupation, income, and duration of diagnosis on depression showed that depression in men and women significantly depends on the aforementioned factors. With the values of (p = 0/02, p =0/00, p = 0/006, p = 0/00, p = 0/00, p = 0/00, p =0/00) ,respectively. There was no significant difference in the prevalence of depression and the age of the patients(p =0/4).

  Conclusion

  Depression is very common in diabetic patients, so psychiatric counseling is recommended for depression in diabetic patients.

  Keywords: Depression, Diabetes Mellitus, Beck Test
 • Fatemeh Mohammadbaqeri, Hiva Mahmoodi *, Salah Sofy Pages 771-778
  Background & Objectives

  the main goal of The purpose of this study was to determine the difference social anxiety, suicidal ideation and social support between people with transsexual has done gender reassignment and has not do gender reassignment.

  Materials and Methods

  This is a causal-comparative study. The statistical population included all members of the transsexual has done gender reassignment and has not do gender reassignment Association for the Support of Iranian Nursing Patients in Tehran in 2018 (N = 249). 60 subjects (30 transsexuals has changed gender and 30 has not changed gender) were selected in an accessible method and completed the Conner social anxiety Inventory, Beck Suicidal Thoughts, and Sherburne & Stewart Social Support. Data were analyzed by multivariate analysis of variance analysis using SPSS version 24.0 at the level of 0.05.

  Results

  The results showed that there is a significant difference between people with transsexual has done gender reassignment and has not do gender reassignment in terms of social anxiety, suicidal thoughts and social support (P ≤ 0.01). In this way, transsexual has done gender reassignment gained higher scores in social support and transsexual has not do gender reassignment have higher scores in social anxiety and suicidal ideation.

  Conclusion

  Based on the findings of the study, it can be concluded that transsexual has done gender reassignment group are more likely to seek social support, but, social anxiety and cognitive anxiety are higher in transsexual has not do gender reassignment group.

  Keywords: social anxiety, Suicidal Ideation, Social Support, Transsexual
 • Samaneh Maskani *, Mahin Tafazoli, Hasan Rakhshandeh, Habibollah Esmaily Pages 779-787
  Background

  Premenstrual syndrome is a collection of emotional, behavioral, and physical symptoms. This syndrome reduces the quality of life. Quality of life is a major measure in medical and health care. The aim of this study was to determine the effect of Nigella sativa seeds on the quality of life of students with premenstrual syndrome.

  Materials and Methods

  Double blind randomized clinical trial study was performed on 84 students with symptoms of premenstrual syndrome in Mashhad University of Medical Sciences in 1396. The subjects were randomly divided into intervention and control groups. The intervention group received 1500 mg of Nigella sativa seeds daily from 7 days before the onset of menstrual bleeding to the first 3 days of menstrual bleeding for 2 cycles, and the placebo received similar capsules containing the same ratio of lactose and starch in the same conditions. Quality of life and severity of symptoms of premenstrual syndrome were compared to the end of the second month of interventiontwo with before intervention. Data were analyzed by SPSS version 23 and Mann-Whitney, Wilcoxon, Independent T-test and paired T-test. The significance level was considered as P

  Keywords: Nigella sativa, Premenstrual Syndrome, Quality of life, Clinical trial
 • Zohreh Ahmadiyan Fard, Amin Moazami * Pages 789-795
  Background and Objectives
  Ureaplasma urealyticum and Mycoplasma genitalium are the most important opportunistic pathogens in the female reproductive system and the causative agent of the pelvic infection, non-gonococcal urethritis, abortion and infertility. The aim of this study was to frequency of Mycoplasma genitalium and Ureaplasma urealyticum among infertile women with vaginal infection by PCR in Kerman.
  Materials and Methods
  In this cross-sectional study, the endo cervical swab sample from 60 women with vaginal infection (vaginitis and cervicitis) referred to the diagnostic laboratories of infertility treatment centers in Kerman in 2013 was prepared. The specimens were transferred to the laboratory in the transport medium and the DNA extracted from the specimens was analyzed as a template for amplification of the 16S rRNA encoding gene in the PCR reaction. Data were analyzed by SPSS V.21 software.
  Results
  Among 60 samples, 38% (23sample) of the samples had mycoplasma contamination and Ureaplasma urealyticum and Mycoplasma genitalium bacteria were found in 13.32% (8 sample) and 11.6% (7 sample) of patients, respectively.
  Conclusion
  Considering the potential effects of mycoplasmas on the complications of infection in maternal pregnancies and infant mortality, Therefore, the need for rapid diagnosis of this infection is felt more than ever. From the two microbial agents studied in this study, the possibility of infertility caused by infection with Ureaplasma urealyticum increased significantly, but more studies are needed
  Keywords: Ureaplasma urealyticum, Mycoplasma genitalium, Bacterial vaginosis, PCR, Kerman
 • Parisa Baratpour, Seyed Gholamreza Moussavi *, Ahmad Alahabadi, Sakine Shekoohiyan Pages 797-807
  Background & Objective

  With industrial development and population growth, the emerging contaminants enter into the natural water resources. Therefore, in this study Adsorption potential of NH4Cl-induced activated carbon (NAC) was investigated to remove antibiotic sulfanilamide from contaminated water.

  Materials & Methods:

  The effect of operational conditions including solution pH, NAC concentration, sulfanilamide initial concentration and contact time were studied.

  Results

  NAC and SAC had specific surface area of 1029, 1024 and mean pore volume of 2.64, 2.23nm, respectively. With increasing the NAC concentration to 1 g/L, sulfanilamide adsorption efficiency increased to 84.4% within 40 min. Then the adsorption slightly increased with the increase in the contact time to 120 min and reached to its maximum adsorption of 99.2%. The maximum adsorption percentage of sulfanilamide onto SAC under similar conditions reached to 49.2%. The kinetics analysis showed that experimental adsorption data for both NAC and SAC were best fitted to the pseudo-second-order model. The maximum adsorption capacity of sulfanilamide onto NAC and SAC, calculated by the Langmuir model, was 238.1 and 87/7 mg/g, respectively.

  Conclusion

  Generally, these results showed that NAC was an efficient adsorbent with high removal efficiency for eliminating the antibiotics from the contaminated water streams

  Keywords: antibiotic residuals, sulfanilamide, contaminated water, adsorption, modified activated carbon
 • Nasrin Mirchooli, Ali Mohammad Naemi * Pages 809-816
  Background and Objectives

  In the present century, critical thinking has been considered as one of the most important educational goals that should be addressed by teachers, teachers and learners in the learning process. Accordingly, the present study aimed to investigate the relationship between academic engagement, goal orientation and its components with critical thinking in medical students of Sabzevar University of Medical Sciences.Materials &

  Methods

  The present study was a descriptive correlational study. The population of this study included all medical students of Sabzevar University of Medical Sciences in 2018 was 520 people. A total of 221 people were selected based on Cochran formula and systematic random sampling. The required data were collected using standard questionnaires of critical thinking, academic engagement and goal orientation. Descriptive statistics, Pearson correlation and regression analysis with using SPSS20.

  Results

  The results showed that there is a positive and significant relationship between academic engagement, mastery-approach goals and performance-approach goals with critical thinking (p

  Keywords: academic engagement, goal orientation, critical thinking
 • Zahra Keyvanlo, Somayeh Fazayeli, Bita Barghamadi, Aghilallah Keykhosravi, Najmeh Sabzevari, Mahboubeh Neamatshahi * Pages 817-825
  Introduction

  responsiveness is one of the main goals of the health system, which reflects the patient's experience of providing services that they receive during the care period. Awareness of the importance of different aspects of patient responsiveness can help to better resources allocation and develop appropriate strategies for management. Therefore, this study aimed to investigate the most important aspectsns of responsiveness from the point of view of referring to Sabzevar health centers

  Materials and Methods

  This descriptive cross-sectional study was performed on persons referred to 10 health centers in Sabzevar city in 2017. six centers were selected Cluster Random Sampling and 40 persons were randomly questioned from each center. Data were collected using the World Health Organization (WHO) questionnaire. Data was analyzed using descriptive and analytical indices in SPSS21 software.

  Results

  In general, all of the different dimensions of responsiveness were very important except dimension of independence from the point of view of referring to Sabzevar health centers. The most important dimension was the right to choose(98.3%) and the low important dimension was the independence(72.9%). Although there was no significant relationship between the importance of general responsiveness and demographic variables, there was a significant relationship between gender and respect for dignity.(p=0.05)

  Conclusion

  Given the results of the study and nature of the public health centers, attention to the priorities of the recipients of servicese specially Autonomy in the field of responsiveness can be a good guide for allocating more resources and increasing the satisfaction of the recipients of the service

  Keywords: responsiveness, Public Health Service, Sabzevar