فهرست مطالب

تحقیقات نظام سلامت حکیم - سال بیست و دوم شماره 3 (پاییز 1398)
 • سال بیست و دوم شماره 3 (پاییز 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/07/09
 • تعداد عناوین: 9
|
 • علی حیرانی* صفحات 160-163

  بهبود عادلانه ی وضعیت سلامت در مناطق مختلف، اهمیت ویژه ای در توسعه ی متوازن و پایدار کشور دارد. تحقق این امر، مستلزم رفع نابرابری ها، به ویژه از منظر تخصیص منابع است. بررسی شاخص ها نشان می دهد که استان هرمزگان، علی رغم نیاز به بهره مندی بیش تر از منابع عمومی در بخش بهداشت و درمان، از بودجه ی هزینه ای کمتری نسبت به استان های هم جوار برخوردار شده است. پیش نهاد می گردد در زمان تنظیم و تصویب لایحه ی بودجه، ضمن اختصاص اعتبارات عمرانی ویژه، جهت تسریع در بهره برداری از پروژه های زیربنایی بخش بهداشت و درمان در هرمزگان، عدالت توزیعی در بودجه عمومی سلامت برای این استان مورد توجه جدی قرار گیرد. همچنین، تدوین و انتشار شفاف شاخص های عدالت در توزیع منطقه ای بودجه، در کنار ارقام و جداول، زمینه را برای پاسخ گویی هرچه بیش تر قانون گذاران و مجریان فراهم می کند.

  کلیدواژگان: بودجه، سلامت، عدالت، هرمزگان
 • جعفرصادق تبریزی*، رعنا غلامزاده نیکجو صفحات 164-180
  مقدمه

  حاکمیت مراقبت های بهداشتی اولیه، از سال 1999با ورود پزشکان خانواده به گروه های مراقبت های اولیه محلی در نظام سلامت کشور انگلستان مطرح گردید. این مفهوم به دنبال تضمین استفاده ی گروه های مراقبت اولیه از پزشکی مبتنی بر شواهد و کاهش نوسانات دسترسی به مراقبت های اولیه در جهت ارتقای پیامدهای خدمات سلامت و استاندارد خدمات ارائه شده به مشتریان است. مطالعه ی حاضر با هدف اعتبارسنجی مدل حاکمیت مراقبت های بهداشتی اولیه کشور ایران انجام پذیرفت.

  روش کار

  مطالعه ی حاضر از نوع کیفی است. ارکان و مولفه های حاکمیت مراقبت های بهداشتی اولیه حاصل از بررسی متون، جلسات بحث گروهی متمرکز و مصاحبه، از طریق فرم دلفی به 40 نفر از متخصصین واجد شرایط ارسال گردید و بر اساس نمره ی میانه ی کسب شده، با برگزاری 4 جلسه نشست متخصصین، مدل تایید گردید. شاخص های سنجش مدل به دنبال بررسی متون و نشست متخصصین پیشنهاد گردید و با ارائه ی این شاخص ها در کنار سایر اجزای مدل در قالب پرسش نامه ی دلفی به 30 نفر از متخصصین، با محاسبه ی شاخص های  CVR و CVI در دو راند دلفی، مدل نهایی تایید گردید.

  یافته ها: 

  مدل پیشنهادی حاکمیت مراقبت های بهداشتی اولیه، با رکن زیربنایی رهبری و 5 رکن اصلی مدیریت کیفیت، مشارکت جامعه، مدیریت اطلاعات سلامت، توسعه ی نیروی انسانی، پایش و ارزشیابی، 22 مولفه و 64 شاخص سنجش مدل با هدف کاهش این نقاط ضعف و چالش ها، با تکیه بر نقاط قوت و فرصت های موجود در سیستم، طراحی شد.

  نتیجه گیری:

   مدل حاکمیت مراقبت های بهداشتی اولیه ی کشور ایران، پتانسیل ارتقای کیفیت و بهبود پاسخ گویی در نظام سلامت کشور را داشته و هم چنین، توان ارزیابی پیشرفت سیستم مراقبت های بهداشتی اولیه به سمت تعالی را دارا می باشد.

  کلیدواژگان: مراقبتهای بهداشتی اولیه، حاکمیت، مدیریت کیفیت، مشارکت جامعه، پایش و ارزشیابی
 • طاهر موهبتی زهان*، عبدالرضا برزگر، محسن نجفی خواه صفحات 181-189
  مقدمه

  با توجه به مزیت های ایران برای تولید و ساخت دارو و ظرفیت های منطقه، سرمایه گذاری خارجی در این حوزه راه کاری برای تحقق سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در زمینه ی حمایت همه جانبه و هدف مند از صادرات کالا و خدمات است.

  روش کار

  در مطالعه ی حاضر، برای اولین بار از طریق سه مرحله ی گردآوری احکام قانونی، تنقیح قوانین و مقررات برای شناخت احکام معتبر از نامعتبر و بررسی و تحلیل احکام معتبر در حوزه ی سرمایه گذاری خارجی در تولید و ساخت دارو، مجوزها و مراحلی که سرمایه گذار خارجی مستلزم اخذ یا طی کردن آن است، استخراج شد تا ضمن احصاء، آثار آن ها بر تسهیل سرمایه گذاری خارجی تحلیل شود.

  یافته ها:

   برای سرمایه گذاری در تولید و ساخت دارو، علاوه بر مجوزها و ترتیبات عام سرمایه گذاری خارجی مقرر در قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی، اخذ مجوزهای خاص که در قوانین و مقررات مختلف پراکنده هستند، ضروری می نماید. بنابراین پراکندگی قوانین و تعدد مجوزها و مراحل، جذب سرمایه خارجی را دشوار می کند. در چنین شرایطی، تکلیف به انتشار مجوزهای کسب وکار و محدود شدن مجوزها به موارد منتشر شده مندرج در قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی نتوانسته اثربخشی لازم را داشته باشد.

  نتیجه گیری: 

  برای حذف مراحل، مجوزها و مراجع صدور مجوز غیرضروری و همچنین، کاهش بار قوانین و مقررات پراکنده، راه کارهایی مانند الکترونیکی کردن فرآیند صدور مجوزها، تنقیح و تدوین قانون جامع سلامت و اجرای دقیق ماده ی 7 قانون اجرای سیاست های اصل 44 و مواد 6 و 7 قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی می تواند مورد توجه سیاست گذاران قرار گیرد.

  کلیدواژگان: صنایع دارویی، سیاستهای سلامت، سرمایه گذاری، جنبه های حقوقی، رویه های غیرضروری
 • فائزه فرحیار، جمیل سهرابی، قباد مرادی، فاطمه صالحی صاحب، علی سالم، سالار رضایی، آرزو یاری* صفحات 190-198
  مقدمه

  شاخص بی دندانی از جمله نشان گرهای سلامت دهان و دندان و دست رسی به خدمات دندان پزشکی در جوامع است. بررسی و تعیین شاخص بی دندانی در جوامع می تواند نقش مهمی در تعیین وضعیت دهان و دندان جامعه داشته باشد. 

  روش کار

  در مطالعه ی توصیفی-تحلیلی حاضر، وضعیت بی دندانی 600 فرد بالای 35 سال ساکن کردستان با استفاده از پرسش نامه ی «وضعیت سلامت دهان و دندان برای بزرگ سالان» مورد مطالعه قرار گرفت. روش نمونه گیری به صورت در دسترس و متناسب با حجم جمعیت هر شهرستان بود. در مطالعه ی حاضر، رابطه ی بی دندانی با سن، جنس، شغل، سطح سواد، وضعیت پوشش خدمات بیمه، مکان و بعد خانوار مورد ارزیابی قرار گرفت.

  یافته ها: 

  در میان گروه های مختلف بررسی شده در مطالعه ی حاضر، فراوانی بی دندانی در زنان، ساکنان شهر، گروه سنی 44-35 سال، خانوارهای 4 و 5 نفره و افراد بیمه شده بیش تر بود. هم چنین، در میان گروه های تحصیلی و شغلی بررسی شده، افراد دارای تحصیلات بالاتر، تعداد دندان های از دست رفته ی کم تر و زنان خانه دار، تعداد دندان های از دست رفته ی بیش تری داشتند.

  نتیجه گیری: 

  در راستای بهبود وضعیت سلامت دهان و دندان و پیش گیری از بی دندانی و مشکلات ناشی از آن در جوامع، بهبود دست رسی و ارائه ی مراقبت های بهداشت دهان و دندان و خدمات پیش گیری از بی دندانی به گروه های در معرض خطر و ارتقای سطح آگاهی جامعه ضروری است.

  کلیدواژگان: فراوانی، بی دندانی، کردستان
 • عیسی سلگی*، تارخ خدادادی صفحات 199-211
  مقدمه

  آلودگی محصولات کشاورزی به فلزات سنگین، یکی از خطرات جدی تهدیدکننده ی سلامت مصرف کنندگان است؛ به طوری که برخی از این عناصر خاصیت سرطان زایی داشته و بعضی دیگر باعث آسیب به اندام های مختلف بدن می شوند. پژوهش حاضر با هدف تعیین خطر سرطان زایی و غیرسرطان زایی تعدادی از فلزات سنگین به دنبال مصرف کشمش شهر ملایر انجام گرفت.

  روش کار

  جهت انجام مطالعه ی حاضر، تعداد 50 نمونه از کشمش های سلطانی13)نمونهSultanu) ()، طلایی (12 نمونه)، سایه خشک (13 نمونه) و آفتاب خشک (12 نمونه) تولید شده به روش سنتی و صنعتی تهیه و میزان فلزات سنگین کادمیوم، سرب، نیکل، مس، روی و آرسنیک موجود در آن ها به روش جذب اتمی اسپکتروفتومتری با کوره گرافیتی اندازه گیری و نتایج، تحلیل و بررسی گردید. ارزیابی کمی ریسک با استفاده از روش سازمان حفاظت محیط زیست آمریکا صورت گرفت.

  یافته ها: 

  بر اساس یافته های به دست آمده، میانگین غلظت آرسنیک، مس و نیکل در نمونه های کشمش به ترتیب 06/0±17/0 (مقدار مجاز 1/0)، 09/0±07/3 (مقدار مجاز 3/0) و0/99 mg/kg±72/4 (مقدار مجاز 5/0) بود. بالاترین غلظت میانگین فلزات سنگین مربوط به کشمش های سلطانی و طلایی بود. بالاترین میزان جذب روزانه (EDI)، نسبت خطر غیرسرطانی (THQ) و ریسک سرطان زایی (CR) به عنصر نیکل تعلق داشت.

  نتیجه گیری:

   براساس یافته ها، میانگین غلظت عناصر آرسنیک، مس و نیکل در نمونه های کشمش بالاتر از حد مجاز توصیه شده توسط کمیسیون مشترک سازمان جهانی بهداشت و فائو (FAO/WHO) بود. میزان EDI تمامی عناصر در تمامی نمونه ها کم تر از مقادیر قابل تحمل روزانه ی موقت پیش نهاد شده توسط FAO/WHO برای افزودنی های مواد غذایی (JECFA) و موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران بود؛ در نتیجه، مصرف آن ها در دراز مدت اثرات غیرسرطان زایی خاصی برای مصرف کننده ایجاد نمی کند، در حالی که می تواند اثرات سرطان زایی داشته باشد.

  کلیدواژگان: فلزات سنگین، کشمش، شهر ملایر، ریسک سرطان، مقدار جذب روزانه
 • مسعود اعتمادیان، علی محمد مصدق راد، محمد جواد سلیمانی، سید پوریا هدایتی* صفحات 212-229
  مقدمه

  رهبری، علم و هنر نفوذ در کارکنان و ترغیب و بسیج آن ها برای دست یابی به اهداف سازمانی است. هدف مطالعه ی حاضر، تبیین ویژگی های رهبر در مدیریت تغییر در بیمارستان بود.

  روش کار

  مطالعه ی موردی حاضر به روش کیفی در بیمارستان هاشمی نژاد تهران در سال 1397 با استفاده از مصاحبه ی نیمه ساختاریافته و تحلیل اسناد انجام شد. مصاحبه شوندگان به صورت هدف مند از میان مدیران و کارکنان بیمارستان انتخاب شدند (45 مصاحبه). از روش تحلیل موضوعی برای تحلیل داده ها استفاده شد.

  یافته ها:

   سبک غالب رهبری مدیران ارشد بیمارستان، سبک رهبری تحول گرا بود. اجرای تغییرات در بیمارستان، موجب افزایش 7/2برابری بیماران بستری، 3/3برابری بیماران سرپایی، 1/5برابری بیماران اورژانسی، 8/1برابری مراجعین آزمایشگاه، 2/2برابری تعداد اعمال جراحی و 9/2برابری گردش تخت بیمارستان در بازه ی زمانی 1381 تا 1397 شد. موفقیت رهبر در مدیریت تغییر، به استعداد و شخصیت او بستگی دارد. استعداد شامل هوش، دانش و مهارت است و شخصیت در برگیرنده ی عقاید، ارزش ها، نگرش ها و رفتارهای رهبر است. هوش مدیریتی شامل هوش عقلی، هیجانی، سیاسی، معنوی، اخلاقی و فرهنگی؛ دانش شامل معلومات، سوابق کاری و تجارب مدیریتی؛ مهارت شامل مهارت های فنی، انسانی و ادراکی؛ ارزش ها شامل از خود گذشتگی، صداقت، شجاعت، برتری جویی، انتقادپذیری، انصاف، حمایت، همکاری، تشریک مساعی، شفافیت، شکیبایی و قاطعیت و نگرش شامل اجزای شناختی، عاطفی و رفتاری و رفتار رهبر سبک رهبری تحول گرا بوده است.

  نتیجه گیری:

   سبک رهبری تحول گرا منجر به بهبود عمل کرد بیمارستان می شود که متاثر از استعداد و شخصیت رهبر است.

  کلیدواژگان: رهبری، مدیریت تغییر، بیمارستان دانشگاهی، مطالعه ی موردی
 • اسما صابرماهانی، سمیه نوری حکمت، علی اکبر حقدوست* صفحات 230-240
  مقدمه

  وزارت بهداشت و درمان ایران در سال 1395 اقدام به تدوین نقشه ی راه درمان ایران 1404 نمود تا برنامه ریزی برای گسترش منابع راه بردی نظام سلامت به منظور دست یابی به حداقل های لازم، با دقت بیش تری صورت گیرد. در این نقشه به برآورد تعداد نیروی انسانی، تجهیزات پزشکی سرمایه ای، تخت های بیمارستانی و تسهیلات اورژانس لازم پرداخته شد. پژوهش حاضر برای برآورد هزینه های پیاده سازی این نقشه و بررسی امکان پذیر بودن تامین منابع لازم برای اجرای آن انجام شد.

  روش کار

  با استفاده از هزینه تحقق هر یک از اهداف در نظر گرفته شده در سال 1395، به برآورد این هزینه ها در 10 سال آینده پرداخته شد و با روشی مشابه، منابع در دست رس بخش سلامت در همان سال برآورد گردید. با توجه به بالاتر بودن هزینه ها نسبت به منابع در دست رس، سناریوهای ممکن برای پیاده سازی نقشه ارایه شد.

  یافته ها

  درسال 1404، بیش ترین هزینه های نقشه مربوط به نیروی انسانی (71%) و سپس ساخت و تجهیز تخت های بستری(20%) است و تامین تجهیزات، کم ترین سهم (1/1%) از هزینه های برآورد شده را به خود اختصاص خواهد داد. با فرض سناریوی پایه، یعنی نرخ تورم سالیانه معادل 10 الی 16درصد، افزایش حقوق سالانه 10 الی 14درصد، نرخ رشد اقتصادی سالانه 3 الی 5درصد و سهم بخش سلامت از GDP معادل 7 الی 8 درصد، منابع بخش بهداشت و درمان برای پیاده سازی 80 درصد از اهداف نقشه راه کافی خواهد بود.

  نتیجه گیری:

   به منظور اجرای کامل نقشه راه درمان 1404 و با توجه به تلاطمات اقتصادی پس از طراحی نقشه ی راه درمان، تجدید نظر در خصوص منابع بخش بهداشت و درمان یا کاهش هزینه های نقشه ی راه درمان، ضروری است.

  کلیدواژگان: شبیه سازی، هزینه، برآورد، نقشه ی راه، ایران
 • مژگان فیروزبخت، آرام تیرگر*، کریم الله حاجیان تیلکی، فاطمه باکویی، مریم نیک پور صفحات 241-248
  مقدمه

  روند سریع کاهش باروری, ایران را در زمره ی کشورهای «با باروری زیر سطح جایگزینی» قرار داده است. باروری زیر سطح جایگزین، نمود رفتار تک فرزندی است. در سال های اخیر، برای بهبود درک رفتارهای باروری و تغییرات سطوح باروری، شبکه های اجتماعی (به عنوان یکی از مولفه های سرمایه اجتماعی) بیش از هر زمان در کانون توجه قرارگرفته اند. پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط سرمایه اجتماعی و رفتار تک فرزندی در زنان شاغل ایرانی انجام شد.

  روش کار

  مطالعه ی مقطعی حاضر در سال 1397 روی 600 زن شاغل در مراکز بهداشتی-درمانی شهرستان بابل، در شمال ایران، انجام پذیرفت. ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسش نامه ای مشتمل بر اطلاعات دموگرافیک، رفتار باروری و سرمایه اجتماعی بود. تجزیه و تحلیل داده ها در نرم افزار SPSS-21 با استفاده از آنالیز رگرسیون پواسون و لجستیک در سطح معنی داری 05/0 انجام گرفت.

  یافته ها: 

  در مطالعه ی حاضر، 45درصد زنان صاحب تک فرزند بودند و 5/54درصد قصد بارداری مجدد نداشتند. بر اساس یافته ها، ارتباط معنی داری میان تعداد بارداری و سرمایه اجتماعی مشاهده شد (039/0=P). هم چنین در زنان با سرمایه اجتماعی پایین، شانس تک فرزندی افزایش یافته بود؛ هر چند این افزایش معنی دار نبود(220/2-899/0:CI ،41/1=OR).

  نتیجه گیری: 

  نتایج مطالعه ی حاضر بیان گر آن بود که افزایش سرمایه اجتماعی با افزایش تعداد بارداری در ارتباط است. از این رو، در برنامه ریزی و سیاست گزاری های افزایش جمعیت، نقش سرمایه اجتماعی باید بیش تر مورد توجه قرارگیرد.

  کلیدواژگان: فرزندآوری، سرمایه اجتماعی، تک فرزندی، زنان شاغل، ایران
 • رعنا غلام زاده نیکجو، مبین سخنور، خدیجه مطهری راد*، محمد تقی خدایاری صفحات 249-257
  مقدمه

  ویزیت سرپایی، نقطه ی شروع فرآیند درمان است که صحت آن، تعیین کننده ی پیامدهای درمان می باشد. مطالعه ی حاضر با هدف بررسی کیفیت ویزیت در درمانگاه های دولتی و خصوصی منتخب شهر تبریز انجام شد.

  روش کار

  پژوهش توصیفی-تحلیلی حاضر در درمانگاه بیمارستان های امام رضا (ع)، شیخ الرئیس و شهید طالقانی در بخش دولتی و  بهبود و بین المللی در بخش خصوصی در سال 1397 انجام شد. حجم نمونه، 384 نفر برآورد گردید. از پرسش نامه ی استاندارد کیفیت ویزیت جهت جمع آوری داده ها استفاده شد. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 22 تجزیه و تحلیل گردید.

  یافته ها:

   میانگین کیفیت ساختاری در درمانگاه های دولتی و خصوصی به ترتیب برابر با 90/18± 60/75% و 10/15±26/50% بود. میانگین کیفیت فرآیندی در درمانگاه های دولتی 70/6±08/84% و در درمانگاه های خصوصی 77/8±05/81% برآورد گردید. هم چنین، 45/18±45/77% از بیماران در درمانگاه های دولتی و 76/16± 60/77% در درمانگاه های خصوصی، از پیامدهای ویزیت رضایت داشتند. در مجموع، کیفیت کلی خدمات در درمانگاه های دولتی 05/10±04/79% و درمانگاه های خصوصی 26/9±64/69% بود.

  نتیجه گیری:

   کیفیت کلی خدمات در وضعیت متوسط قرار داشت. میانگین کیفیت در مراکز دولتی بهتر از مراکز خصوصی بود. مسئولان می توانند برای بهبود کیفیت، تدابیری نظیر توسعه زیرساخت ها در بیمارستان های خصوصی، استفاده از سیستم های پذیرش اینترنتی و تلفنی، برنامه های نوبت دهی بر اساس برآورد زمان و الزام پزشکان به حضور زمان بندی شده در درمانگاه را اتخاذ نمایند.

  کلیدواژگان: کیفیت، ویزیت، درمانگاه سرپایی، دولتی، خصوصی
|
 • Ali Heyrani* Pages 160-163
  Introduction

  Primary care governance has been in force since 1999 with the introduction of general practices into local primary care groups in the United Kingdom. The aim of primary health care (PHC) governance is to ensure the use of evidence-based medicine in PHC groups and to reduce the variability in access to PHC services to improve health outcomes and promote the standards of services provided to customers. This study was conducted to validate the primary health care governance model of Iran.

  Methods

  This is a qualitative study. The primary health care governance model components came from the literature review, focus group discussions, and interviews were sent to 40 qualified professionals through the Delphi form. Based on the median score and by holding four experts’ panel sessions, the model was approved. Evaluation indicators of the model were proposed through literature review and expert meetings. By sending these indicators along with other components of the model in the Delphi questionnaire to 30 qualified specialists, the final model was confirmed with the calculation of CVR and CVI in two Delphi rounds.

  Results

  Proposed Iran’s PHC governance model, with a fundamental pillar, leadership, five main pillars (quality management, community involvement, health information management, human resource development, monitoring and evaluation), 22 components, and 64 assessment indicators, was designed to reduce the weaknesses and challenges by relying on strengths and opportunities of the system.

  Conclusion

  Iran’s primary health care governance model has the potential to improve the quality and increase accountability level in the health system of the country and to evaluate the progress of the health care system toward the excellence

  Keywords: Budget, Equity, Health, Hormozgan
 • Jaafarsadegh Tabrizi*, Raana Gholamzadeh Nikjoo Pages 164-180
  Introduction

  Primary care governance has been in force since 1999 with the introduction of general practices into local primary care groups in the United Kingdom. The aim of primary health care (PHC) governance is to ensure the use of evidence-based medicine in PHC groups and to reduce the variability in access to PHC services to improve health outcomes and promote the standards of services provided to customers. This study was conducted to validate the primary health care governance model of Iran.

  Methods

  This is a qualitative study. The primary health care governance model components came from the literature review, focus group discussions, and interviews were sent to 40 qualified professionals through the Delphi form. Based on the median score and by holding four experts’ panel sessions, the model was approved. Evaluation indicators of the model were proposed through literature review and expert meetings. By sending these indicators along with other components of the model in the Delphi questionnaire to 30 qualified specialists, the final model was confirmed with the calculation of CVR and CVI in two Delphi rounds.

  Results

  Proposed Iran’s PHC governance model, with a fundamental pillar, leadership, five main pillars (quality management, community involvement, health information management, human resource development, monitoring and evaluation), 22 components, and 64 assessment indicators, was designed to reduce the weaknesses and challenges by relying on strengths and opportunities of the system.

  Conclusion

  Iran’s primary health care governance model has the potential to improve the quality and increase accountability level in the health system of the country and to evaluate the progress of the health care system toward the excellence.
  Keywords: Primary Health Care, Governance, Quality Management, Community Participation, Monitoring, Evaluation
 • Taher Mohebati Zehan*, Abdolreza Barzegar, Nader Mirzadeh Kohshahi Pages 181-189
  Introduction

  Due to Iran’s privileges to manufacture medicines and the capacity of the Middle East market, foreign investment in the pharmaceutical industry can be a solution for realizing the “General Policies of Resilient Economy” in the area of comprehensive and targeted support of exports and services.

  Methods

  In this study, for the first time, we used three steps to extract the permits and procedures required by foreign investment to take or pass in manufacturing drugs. The three steps included the collection of laws, codification to recognize valid from invalid regulations, and analyzing valid regulations in the area of foreign investment in manufacturing pharmaceutics. Besides reckoning, we examined the impacts of regulations on facilitating or impeding foreign investment.

  Results

  For investing in drug manufacturing, in addition to the legal requirement for obtaining permits and passing general procedures prescribed in the “Foreign Investment Promotion and Protection Act” (FIPPA), it is necessary to obtain special permits asserted in different laws and regulations. Therefore, the dispersion of rules and the multiplicity of permits and processes make it difficult to attract foreign capital. Under such circumstances, the obligation to release business licenses and the limitation of permits to issued cases set forth in the “Law of Implementation of General Policies of Principle (44) of the Constitution” cannot be effective.

  Conclusion

  To eliminate unnecessary procedures, licenses, and authorities, as well as to reduce the burden of scattered laws and regulations, solutions such as electronic permit issuance, codification of health code and strict implementation of article 7 of the “Law of Implementation of General Policies of Principle (44) of the Constitution” and articles 6 and 7 of FIPPA can be considered in policymaking in the health system.

  Keywords: Pharmaceutical Industry, Health Policy, Investment, Legal Aspects, Unnecessary Procedures
 • Faiezeh Farhyar, Jamil Sohrabi, Ghobad Moradi, Fatemeh Salehi Saheb, Ali Salem, Salar Rezaie, Arezoo Yari* Pages 190-198
  Introduction

  The edentulous index periodically evaluated at specific age intervals is a determinant of oral and dental health condition and an indicator of access to dental care.

  Methods

  In this descriptive-analytical study, we studied the edentulous status of 600 people over 35 years of age. We used an oral health status questionnaire for adults provided by the Ministry of Health and Medical Education in Iran. The sample was selected based on convenience sampling proportional to each city’s population. We evaluated the edentulous relationships with age, sex, job, education level, insurance status, location, and family size.

  Results

  In this study, the highest frequency of edentulous was in women, urban residents, 44 - 35 years’ age group, bigger households, and insured persons. People with higher education had fewer missing teeth and housewives had more missing teeth.

  Conclusion

  To improve oral and dental health and prevent edentulous and its associated problems, we should improve the access of high-risk groups to oral healthcare and dental care services and promote community awareness.

  Keywords: Frequency, Edentulous, Kurdistan
 • Eisa Solgi*, Tarokh ‎Khodadadi Pages 199-211
  Introduction

  The contamination of agricultural products to heavy metals possesses one of the serious health hazards to consumers, as some of these elements have carcinogenic properties and others can cause damage to various organs of the human body.

  Objectives

  The purpose of this study was to determine the carcinogenic and non-carcinogenic risk of some heavy metals due to the consumption of raisin produced in Malayer city.

  Methods

  For the purpose of this study, 50 raisin samples including Sultanu raisin (13 samples), Golden raisin (12 samples), Shade-dried raisin (13 samples), and Sun-dried raisin (12 samples) were collected from industrially and traditionally produced raisin. Then, heavy metals including cadmium, lead, nickel, copper, zinc, and arsenic were measured in the samples by graphite furnace atomic absorption spectrophotometry. The quantitative risk assessment was conducted based on the United States Environmental Protection Agency method.

  Results

  According to the obtained results, the mean concentrations of arsenic, copper, and nickel in raisin samples were 0.17 ± 0.06 (accepted level 0.1), 3.07 ± 0.09 (accepted level 0.3), and 4.72 ± 0.99 (accepted level 0.5) mg/kg. The highest average concentration of heavy metals was related to Sultanu and Golden raisins. The highest estimated daily intake (EDI), target hazard quotient (THQ), and carcinogenic risk (CR) belonged to the nickel element.

  Conclusion

  The results showed that the mean concentrations of As, Ni, and Cu in raisin samples were higher than the level recommended by the FAO/WHO. The EDI level of all elements in all types of raisin was less than the provisional tolerable daily intake (PTDI) proposed by the FAO/WHO and Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives (JECFA) and the Iranian Institute for Standard and Industrial Research (IRIS). Thus, their long-term uses do not have any specific non-carcinogenic effect on consumers while they can possess carcinogenic effects.

  Keywords: Heavy Metals, Raisin, Malayer City, Cancer Risk, Contamination, EDI
 • Masoud Etemadian, Ali Mohammad Mosadeghrad, Mohammad Javad Soleimani, Seyed Pouria Hedayati* Pages 212-229
  Introduction

  Leadership is the science and art of influencing, motivating, and empowering employees to achieve organizational vision and goals. Managers’ leadership traits can affect the success of change management in a hospital. This study aimed to explore the characteristics of effective leaders in managing hospital changes.

  Methods

  This case study was conducted in 2018 at Hasheminejad Hospital in Tehran, Iran. Research participants were drawn from a purposive sample of hospital managers and employees (45 persons). Semi-structured interviews were conducted using open-ended questions. Thematic analysis was used for data analysis, consisting of coding, pattern identification, and theme development using MAXQDA 11 software.

  Results

  Transformational leadership was the dominant leadership style of hospital managers. Implementing changes in the hospital during the period of 2002 and 2018 increased inpatient numbers by 270%, outpatient numbers by 330%, surgery operations by 220%, and hospital bed turnover rate by 290%. The success of a leader in change management depends on his/her aptitude and personality. A leader’s intelligence, knowledge, and skills form his/her aptitude and the personality encompasses the leader’s beliefs, values, attitudes, and behaviors.

  Conclusion

  Transformational leadership is affected by the leader’s aptitude and personality and it enhances hospital performance.

  Keywords: Leadership, Change Management, University Hospital, Case Study
 • Asma Sabermahani, Samaye Noorihekmat, Aliakbar Haghdoost* Pages 230-240
  Introduction

  The Ministry of Health and Medical Education of Iran in 2016 established a 2025 road map for the treatment sector to more carefully plan for the development of strategic health resources to achieve essential standards. This road map estimated the required human capital, health care facility, hospital beds, and emergency facility. The current study aimed to assess the costs of implementing the road map and its feasibility for the health care system.

  Methods

  We used the 2015 costs of achieving each goal in the road map to estimate the costs in the next 10 years. Similarly, we calculated the accessible resources of the health system in the same year. We proposed different possible scenarios to implement the road map based on the costs being higher than resources.

  Results

  In 2025, the highest cost of the road map will go to human capital (71%), followed by providing equipped hospital beds (20%), while providing equipment will have the least share of costs (1.1%). According to the basic scenario, considering the 10 to 16% annual inflation rate, 10 to 14% increased rate of wages, 3 to 5% economic growth, and 7 to 8% GDP share of health system expenditure, the health system can implement 80% of the road map in 2015.

  Conclusion

  Considering the Iran economic turmoil after finalizing the road map, it is necessary to revise the resources of the health care system and reduce the costs of the road map for the complete implementation of the map.

  Keywords: Road Map, Cost, Estimation, Simulation, Iran
 • Mojgan Firouzbakht, Aram Tirgar*, Karimallah Hajian Tilaki, Fatemeh Bakouei, Maryam Nikpour Pages 241-248
  Introduction

  The rapid decline in the fertility rate has placed Iran among the countries with “below replacement fertility”, which represents a single-child behavior. Social networks (as one of the components of social capital) have been considered in recent years to understand fertility behaviors and changes in the levels of fertility. This study was conducted to investigate the relationship between social capital and single-child behavior in Iranian women workers.

  Methods

  In a cross-sectional study, 600 female workers were recruited by stratified sampling in health care settings in Babol, a city in northern Iran, in 2018. Data collection tools consisted of a questionnaire for demographic characteristics, fertility behavior, and social capital. Data analysis was performed by SPSS-21 software using Poisson regression and logistic regression at a significance level of 0.05.

  Results

  In this study, 45% of women were single-child and 54.5% did not intend to be pregnant again. There was a significant relationship between the number of pregnancies and social capital (P = 0.039). Similarly, in women with low social capital, the odds of single-child behavior increased although it was not significant (95% CI: 0.899 - 2.220, OR = 1.41).

  Conclusion

  The results of this study showed that increased social capital was associated with an increase in the number of pregnancies. Attention to social capital should be taken into account in population planning and policy-making.

  Keywords: Fertility, Social Capital, Single Child, Female Workers, Iran
 • Raana Gholamzadeh Nikjoo, Mobin Sokhanvar, Khadijeh Motaharirad*, Mohamad Taghi Khodayari Pages 249-257
  Introduction

  An outpatient visit is the start of the treatment process, the accuracy of which determines the outcome of patient treatment.

  Objectives

  The purpose of this study was to investigate the quality of visits in selected public and private clinics in Tabriz.

  Methods

  This is a descriptive-analytic study conducted in the clinics of Imam Reza Hospital, Sheykh Al-Raees, and Shahid Taleghani Hospital (public sector) and the clinics of Behboud Hospital and Tabriz International Hospital (private sector) in 2018. The sample size was 384 patients. A standard quality questionnaire was used for data collection. Data were analyzed using SPSS version 22 software.

  Results

  The mean values of structural quality in public and private clinics were 75.60% ± 18.90 and 50.26% ± 15.10, respectively. The mean value of process quality was 84.08% ± 6.70 in public clinics and 81.05% ± 8.77 in private clinics. Moreover, 77.45% ± 18.45 of patients in public clinics and 77.60% ± 16.76 of patients in private clinics were satisfied with the outcomes of visits. The overall quality of services was 79.04% ± 10.05 in public clinics and 69.64% ± 9.26 in private clinics.

  Conclusion

  The overall quality of services was at a moderate level. The average quality of visits was better in public clinics than in private ones. Officials can adopt measures to improve the service quality, such as infrastructure development in private clinics, the use of the Internet and telephone reception systems, time-based scheduling programs, and requiring physicians to attend the clinic regularly.

  Keywords: Quality, Visit, Outpatient Clinics, Private, Public