فهرست مطالب

 • سال هفدهم شماره 99 (بهمن و اسفند 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/12/01
 • تعداد عناوین: 6
|
 • سید حمید عمادی*، محمدصادق حری، زهرا دلشاد صفحات 10-29

  برندسازی مشارکتی، یکی از جدیدترین مباحث در پیوندهای اقتصادی می باشد که تحت استراتژی برندسازی مشارکتی مدت زمان کوتاهی است که در ایران مطرح شده است. این پژوهش سعی در اثبات اثربخشی استراتژی یاد شده داشته و می کوشد که یک الگوی عملی برای استقرار موفقیت آمیز آن ارائه دهد. در این ارتباط، خوشه های کسب و کار در فاز خودروهای ریلی به عنوان عنصر مطالعه محوری در نظر گرفته شد و سپس از طریق مناسب ترین روش های محاسباتی، روش تحلیل سلسله مراتبی، شاخص های مهمی که نقش کلیدی در موفقیت برندسازی مشترک در صنایع مرتبط با خودروهای ریلی را بازی می نمایند استخراج نموده و از طریق آن شرکت های مستعد برندسازی مشترک ارزیابی شده اند. در نهایت با انتخاب مناسب ترین شرکت ها، برای این پیوند استراتژیک، برآورد اقتصادی مربوطه را به پایان رساندیم.

  کلیدواژگان: امکان سنجی، برندسازی مشارکتی، خوشه های کسب و کار
 • مهدی بشیرپور*، محمود محمدیان صفحات 30-51
  علم بازاریابی شامل حوزه های متعددی می باشد که یکی از پرمخاطب ترین حوزه های آن، بازاریابی برندهای لوکس است. در این تحقیق، با استفاده از مبانی نظری جامعه شناسانه، روان شناسانه، اقتصادی و بازاریابی که شامل نظریات دانشمندانی مانند وبلن، دوزنبری و مازلو می شود به بررسی رفتار مصرف کنندگان کالاهای لوکس پرداخته ایم. با مطالعه پیشینه پژوهش و مبانی نظری شش اثر به عنوان انگیزه های مصرف کنندگان کالاهای لوکس شناخته شده اند که شامل، اثر تظاهری وبلن، اثر تقلیدی-تمایزی دوزنبری، اثر افاده ای، اثر ارابه ای، اثر لذت گرایی و اثر کمال گرایی هستند. برای بررسی وجود این اثرها از ابزار پرسشنامه استفاده کردیم. شیوه تحلیل آماری، معادلات ساختاری و تحلیل عاملی تاییدی بوده است. با مطالعه و تحلیل آماری صورت گرفته بر روی 385 نفر از مصرف کنندگان کالاهای لوکس در تهران به بررسی وجود این انگیزه در شهروندان و رتبه بندی آنها پرداخته شده است، نتایج حاکی از وجود تمامی این انگیزه ها در مصرف کنندگان کالاهای لوکس است. همچنین نتیجه رتبه بندی انگیزه ها نیز نشان می دهد که اثر وبلن بالاترین رتبه و اثر کمال گرایی آخرین رتبه را دارند.
  کلیدواژگان: مصرف تظاهری، برندهای لوکس، نظریه وبلن، بازاریابی مصرف تظاهری
 • حسن غریبی*، زهره دهدشتی، محمدرضا حسینی مهر صفحات 52-76

  هدف تحقیق حاضر، بررسی تاثیر تصویر و قدرت برند بر تمایل خرید مشتری در فروشگاه اینترنتی بامیلو است که از مدل وایمر (2015) و لیو و همکاران (2016) استفاده شده است. در این مدل تاثیر تصویر و قدرت برند بر تمایل خرید مشتریان فروشگاه بامیلو بررسی می شود. برای بررسی تحقیق نمونه ای شامل 384 نفر به صورت در دسترس از بین کانال تلگرامی فروشگاه و صفحه اصلی فروشگاه در اینستاگرام انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده پرسشنامه استاندارد با 27 سوال که روایی و پایایی آن تایید و بین جامعه آماری توزیع شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آمار توصیفی و آمار استنباطی انجام گرفت. در سطح آمار توصیفی از شاخص هایی چون فراوانی و درصد فراوانی؛ در سطح آمار استنباطی از روش های همبستگی، مدل معادلات ساختاری و تحلیل مسیر انجام شده است؛ که برای این منظور از نرم افزارهای spss و آموس استفاده شد. نتایج تجزیه و تحلیل حکایت از تاثیر مثبت و معنی دار تصویر و قدرت برند بر تمایل خرید مشتریان فروشگاه اینترنتی بامیلو داشت.

  کلیدواژگان: تصویر برند، قدرت برند، تمایل خرید مشتری، فروشگاه بامیلو
 • فتانه یاراحمدی، بهزاد سنجری*، مرتضی مرادی صفحات 77-90

  پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین تبلیغات طنزآمیز و ابعاد ارزش ویژه برند می پردازد. این تحقیق روی گستره تبلیغ و نگرش های افراد در مورد تبلیغ طنزآمیز برند بستنی میهن در فروشگاه های زنجیره ای استان همدان مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور از پرسشنامه محقق ساخته با روایی محتوای صوری مورد تایید خبرگان و همچنین روایی های سازه تحلیل عاملی و همگرا، و برای بررسی تک بودن مدل از روش های تحلیل مولفه های اصلی بلوک متغیرهای مشاهده شده، آلفای کرونباخ و p دیلون - گلدشتاین (پایایی مرکب) استفاده شده است. همچنین آزمون و تحلیل فرضیات مبتنی بر روش معادلات ساختاری و نرم افزار Smart PLS است. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از جهت شیوه جمع آوری اطلاعات پیمایشی-توصیفی محسوب می شود. نتایج حاکی از آن است که تبلیغات طنزآمیز از طریق تاثیرگذاری بر متغیر میانجی آگاهی برند اثر مثبت و معنی داری بر ابعاد ارزش ویژه برند (تداعی برند، کیفیت ادراک شده و وفاداری برند) دارد.

  کلیدواژگان: تبلیغات طنزآمیز، آگاهی برند، تداعی برند، کیفیت دراک شده برند، وفاداری برند
 • سمیه رشیدی*، رسول ثانوی فرد، عباس بندزن، مجید اداره حیدرآبادی صفحات 91-103

  برنامه های موبایل، اکوسیستم کسب و کار را تغییر داده اند. صنعت تلفن همراه، با رشد بی سابقه ای روبه رو شده است و به عنوان یک ابزار محبوب در بین بازاریان به حساب می آید، این نوع برنامه ها همچنین یک ابزار ضروری برای مصرف کننده است و برای دلایل گوناگون مانند جمع آوری اطلاعات، خرید و یا تماشای فیلم ها استفاده می شوند. هدف پژوهش حاضر عبارت است از بررسی تاثیر عوامل موثر بر وفادار ساختن مشتریان تلفن همراه به استفاده از پیام رسان داخلی سروش. این تحقیق، توصیفی - تحلیلی و از لحاظ گردآوری اطلاعات، توصیفی-پیمایشی است و از نظر هدف کار بردی است. جامعه آماری این تحقیق، شامل کلیه مشتریان تلفن همراه است که حجم نمونه شامل 384 نفر از مشتریان است که در تابستان 1397 به استفاده از این پیام رسان داخلی  اقدام کرده اند و با روش نمونه گیری غیراحتمالی در دسترس انتخاب شده اند. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه استفاده شده است. روایی محتوایی پرسشنامه ها توسط خبرگان دانشگاهی تایید شده و پایایی پرسشنامه ها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفته است. این ضریب برای پرسشنامه، 751/0 است. تجزیه و تحلیل داده ها مبتنی بر روش معادلات ساختاری و نرم افزار PLS smart است. یافته های تحقیق نشان می دهد که بین انتظارات عملکرد، شرایط تسهیل کننده و اعتماد با وفاداری رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. همچنین بین سهولت استفاده، تاثیرات اجتماعی و مشوق ها با پذیرش سودمندی رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد. در نهایت بین رضایت مندی و وفاداری رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.

  کلیدواژگان: پذیرش سودمندی اپلیکیشن موبایل، رضایتمندی، وفاداری
 • صمد رحیمی اقدم*، ناصر صنوبر، ابوالفضل حق وردی زاده صفحات 104-116
  این پژوهش با هدف ارائه استراتژی کاربردی برای کسب  مزیت رقابتی پایدار بر اساس مدیریت استعداد در صنعت بیمه، به مطالعه و کاوش پرداخته است. پژوهش حاضر از لحاظ هدف، کاربردی و از حیث نحوه گردآوری داده ها از نوع پژوهش های توصیفی و از لحاظ ارتباط بین متغیرهای پژوهش، از نوع علی است. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه مدیریت استعداد و پرسشنامه مزیت رقابتی پایدار، استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش را مدیران و کارشناسان و نمایندگان 11 شرکت بیمه در سطح استان آذربایجان شرقی به تعداد 1493 نفر تشکیل می دهند. نمونه های آماری پژوهش با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای، بر اساس فرمول کوکران در سطح اطمینان 95 درصد، تعداد 305 نفر تعیین شده است. نتایج حاصل از  تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از روش مدل سازی معادلات ساختاری نشان می دهد، مدیریت استعداد متغیری مهم در جهت کسب مزیت رقابتی پایدار است. لذا پیشنهاد می شود مدیریت استعداد به عنوان یک استراتژی حیاتی برای کسب مزیت رقابتی پایدار، در برنامه عملیاتی شرکت های بیمه گنجانده شود.
  کلیدواژگان: مدیریت استعداد، مزیت رقابتی پایدار، نظریه منبع محور، صنعت بیمه
|
 • Hamid Emadi *, Mohamad Sadegh Hoori, Zahra Delshad Pages 10-29

  Co-branding is one of the most new topics in economic links, which has been recently discussed in Iran under the co-branding strategy. This research seeks to prove the effectiveness of the strategy and tries to provide a practical model for its successful implementation. In this regard, business clusters in rail cars phase, are considered as a central element of the study and then through the most appropriate computational methods, significant parameters that play a key role in the success of the co-branding in the rail cars industry are extracted and subsequently, The companies with co-branding potential are evaluated. Finally, the most suitable companies for this strategic alliance, have been chosen.

  Keywords: Co-Branding, Co-Branding Feasibility, Business Clusters
 • MAHDI BASHIRPOUR *, Mahmoud Mohammadian Pages 30-51
  Marketing management consists many fields. One of most attractive fields is luxury brands marketing or conspicuous marketing. In this research, on the basis of sociological, psychological, economical and marketing theories we have identified 6 major effects that makes conspicuous consumption. we have analyzed this effects Veblen effect, duesenberry effect, Snob effect, Bandwagon effect, Hedonism effect and perfectionism effect, by studying 385 users of luxury goods in Tehran city. at the first step, The  existence of this effects in consumer behavior is investigated; and at the second step, These effects are ranked to know which of them is more important and which of them must be focused by marketing managers. finally, ranking of the motivators show that veblen effect is at the first and perfectionism effect is at the last order.
  Keywords: Conspicuous Consumption, luxury Brands, Veblen Theory, Conspicuous Marketing
 • Hassan Gharibi *, Zohreh Dehdashtishahrokh, Mohamadreza Hoseinimehr Pages 52-76

  The purpose of this study is to investigate the effect of image and brand strength on customer buying in the Bamilo online store using the Weimer model (2015) and Liu et al. (2016). In this model, the impact of image and brand strength on the purchasing habits of Baemillo store customers is examined. To investigate the research, a sample of 384 people are selected from the store channel and the main store in Instagram. The data collection tool is a standard questionnaire with 27 questions that its validity and reliability are confirmed and distributed among the statistical population. The data are analyzed using descriptive statistics and inferential statistics. At the level of descriptive statistics, indicators such as abundance and percentage of abundance are used. At the level of inferential statistics, correlation methods, structural equation modeling, and path analysis are used. For this purpose, the spss and amus software is used. The results of the analysis showe a positive and significant impact of brand image and brand on the desire to buy customers in the bamboo store.

  Keywords: Brand Image, Brand Strength, Customer Buying Tendency, Bamilo Shop
 • Fataneh Yarahmadi, Behzad Sanjari *, Morteza Moradi Pages 77-90

  This study examines the relationship between humorous advertising and the creation of brand equity and is conducted on the range of promotion and attitudes of people about the humorous advertisement of the Mihan Ice Cream brand in Chain stores of Hamedan city. For this purpose, a researcher-made questionnaire is used. Its content validity is verified by the experts, as well as the construct validity of the convergent and factor analysis. Also, to study the model’s singularity, the principal component analysis methods of the observed variables, Cronbach’s alpha and p-Dillon-Goldstein (composite reliability) are used. Testing and analyzing the hypotheses is done using the Structural Equation Method and Smart PLS software. The results show that humorous advertising has a positive and significant effect on the brand equity dimensions (brand association, perceived quality, brand loyalty) through influencing the variable of brand awareness.

  Keywords: Humor Advertising, Brand Awareness, Brand Aassociation, Brand Loyalty, Perceived Brand Quality
 • Somayeh Rashidi *, Rasool Sanavifard, Abbas Bandzan, Majid Edare Heydarabadi Pages 91-103

  Mobile apps have changed the business ecosystem. The mobile phone industry has seen unprecedented growth and is considered as a popular tool among marketers. It is also an essential tool for the consumer, and for various reasons such as information gathering, Buying or watching movies are used. The purpose of this study is to investigate the influence of factors affecting loyalty of mobile customers to Soroush internal messaging. This research is descriptive-analytical and in terms of data collection, is descriptive-survey, with practical purpose. The statistical population of the study includes all mobile customers, including a sample of 384 customers who used internal messengers during the summer of 2018, selected through non-probability sampling. A questionnaire is used to collect data. The content validity of the questionnaires is confirmed by academic experts and the reliability of the questionnaires is confirmed by Cronbach's Alpha coefficient which is 0.751 for the questionnaire. Structural equation method and PLS smart software are used for data analysis. The findings of the study showe that there is a positive and significant relationship between performance expectations, facilitating conditions and trust and loyalty. There is also a positive and significant relationship between ease of use, social influences, and incentives with acceptance of usefulness. Finally, there is a positive and significant relationship between satisfaction and loyalty.

  Keywords: Accept Utility of Mobile Apps, Satisfaction, Loyalty
 • Samad Rahimiaghdam *, Naser Sanoubar, Abolfazl Haghverdizadeh Pages 104-116
  The aim of this study is to introduce a practical strategy for obtaining sustainable competitive advantage based on the talent management in insurance industry; is an applied Study in terms of goal and descriptive in terms of data collection and causative from research variables perspective. The Talent Management Questionnaire and Sustainable Competitive Advantage Questionnaire based on conceptual model of sustainable competitive advantage proposed by Sepahvand et al. (2016) are used for collection of data. The statistical population consisted of 1493 managers, experts and representatives of eleven insurance firms in East Azerbaijan. The research sample is chosen 305 individuals using cluster random sampling method based on Cochran Formula in confidence level of 95%. The results of the data analysis using structural equation modeling method showe that talent is an important variable in obtaining sustainable competitive advantage. Thus, it is recommended to employ talent management as a critical strategy for obtaining sustainable competitive advantage in the insurance firms’ operational programs.
  Keywords: Talent Management, Resource Based View, Sustainable Competitive Advantage, Insurance Industry