فهرست مطالب

دانشکده پزشکی اصفهان - پیاپی 559 (هفته سوم اسفند 1398)
 • پیاپی 559 (هفته سوم اسفند 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/12/20
 • تعداد عناوین: 3
|
 • سیده زلیخا هاشمی چاشمی*، ولی الله دبیدی روشن صفحات 1422-1427
  مقدمه

  هدف از انجام پژوهش حاضر، تعیین تاثیر پیش درمان تمرین هوازی بر شاخص های استرسی و التهابی (Heat shock protein یا HSP70</sub>، Superoxide dismutase یا SOD، Malondialdehyde یا MDA و C-reactive protein یا CRP) ناشی از القای دوکسوروبیسین در بافت ریه ی موش های صحرایی نر سالمند بود.

  روش ها:

  16 سر موش صحرایی نر به طور تصادفی به دو گروه شاهد (سالمند + دوکسوروبیسین) و مورد (سالمند + دوکسوروبیسین + تمرین) تقسیم شدند. گروه تمرین به مدت سه هفته با سرعت 17-15 متر/دقیقه و زمان 39-25 دقیقه و پنج جلسه در هفته روی نوار گردان دویدند. آزمودنی ها 24 ساعت پس از آخرین جلسه ی تمرین، محلول دوکسوروبیسین (20 میلی گرم/کیلوگرم) دریافت کردند. 48 ساعت بعد، بافت برداری انجام شد. برای تحلیل داده ها، از نرم افزار SPSS و آزمون One- way ANOVA و آزمون تعقیبی Scheffe استفاده شد.

  یافته ها:

  سه هفته تمرین هوازی فقط موجب افزایش معنی دار HSP70</sub> و SOD و کاهش معنی دار MDA بافت ریه ی گروه مورد نسبت به گروه شاهد گردید.

  نتیجه گیری:

  به نظر می رسد تمرینات ورزشی قبل از درمان با دوکسوروبیسین در سالمندان، به احتمال زیاد تاثیر خود را از طریق تغییرات پروتئین های حفاظتی سلول در مهار یا کاهش آسیب های اکسایشی ایفا می کنند.

  کلیدواژگان: پیش درمان، تمرین هوازی، استرس اکسایشی ریه، سالمندی
 • علی رضا خزانی، اکبر عبدی سرای*، کمال مصطفی نژاد، اعظم ذبیحی صفحات 1428-1435
  مقدمه

   براکی تراپی برای درمان سرطان در فاصله ی کوتاه با تشعشع حاصل از منابع پرتوزای کوچک که کپسول گذاری شده اند، استفاده می شود. در شیوه نامه ی TG-43، از شدت کرمای هوا (Air kerma)، ثابت آهنگ دز، تابع هندسی چشمه ی خطی، تابع دز شعاعی و تابع ناهمسان گردی دو بعدی برای محاسبه ی توزیع دز حول هر چشمه ی خطی براکی تراپی استفاده می شود. هدف از انجام این مطالعه، محاسبه و به دست آوردن متغیرهای دزیمتری برای چشمه ی کبالت-60، با استفاده ازکد Geant4 و مقایسه با محاسبات مرجع انجام شده ی چشمه ی کبالت BEBIG، بود.

  روش ها:

   با استفاده از کد Geant4، چشمه ی کبالت و فانتوم آب جهت انجام محاسبات دزیمتری، شبیه سازی شدند. در این مطالعه، برای پرتوهای گامای حاصل از چشمه ی کبالت-60، انرژی متوسط پرتوهای گاما در شبیه سازی در نظر گرفته شد.

  یافته ها:

   نتایج شبیه سازی های انجام شده به روش مونت کارلوی Geant4 به صورت منحنی های توزیع دز و متغیرهای مهم در دزیمتری چشمه ی براکی تراپی، طبق توصیه ی شیوه نامه ی TG-43U1 با درصد خطای کم به دست آمد. همچنین، کمیت های دزیمتری شامل شدت کرمای هوا، تابع دز شعاعی، تابع دز ناهمسان گردی دو بعدی برای زاویه های 90-0 درجه، ثابت آهنگ دز و چگالی نوری میزان کاهش دز محاسبه شد. مقدار ثابت آهنگ دز (Λ)، cGyh-1</sup>U-1</sup> 003/0 ± 086/1 به دست آمد.

  نتیجه گیری:

  محاسبات انجام شده با استفاده از کد Geant4 در مقایسه با داده های مرجع چشمه ی کبالت BEBIG، توافق خوبی را نشان داد. متغیرهای دزیمتری به دست آمده از شبیه سازی بر اساس شیوه نامه ی TG-43U1 می تواند در نرم افزارهای طراحی درمان براکی تراپی مورد استفاده قرار بگیرد.

  کلیدواژگان: براکیتراپی، دزیمتری، کبالت
 • رضا مرتضایی، ریحانه آرین، سمن افخمی اردکانی، وحید مشایخی قویونلو* صفحات 1436-1439
  مقدمه

  سالک (لیشمانیوز جلدی)، یک بیماری انگلی پوستی است که موجب مشکلات جدی بهداشتی- درمانی در بیش از 80 کشور جهان می گردد. پیامد بالینی بیماری تحت تاثیر ارتباطی پویا میان انگل لیشمانیا و سیستم ایمنی میزبان می باشد. در این مطالعه، دو مورد مبتلا به سالک با سیر بالینی غیر معمول و مقاوم به درمان به عنوان تظاهر اولیه ی اختلال لنفوپرولیفراتیو زمینه ای گزارش می شود.

  گزارش مورد:

  بیمار اول آقای 43 ساله با سالک به صورت پلاک اندوره، زخمی در اطراف چشم راست همراه با اکتروپیون با عودهای مکرر و عدم پاسخ به درمان های مختلف که در طی چندین نوبت بستری و بررسی های بیشتر برای وی تشخیص لوکمی لنفوبلاستیک حاد (Acute lymphoblastic leukemia یا ALL) گذاشته شد. بیمار دوم، آقای 51 ساله با سالک ابتدا به صورت ضایعه ی پاپولار و اولسراتیو در ساعد چپ و ظهور ضایعات جدید اولسراتیو و ایندوره روی گونه ی راست و گوش چپ، همراه با عودهای مکرر و عدم پاسخ به درمان های مختلف که در سیر درمان و ارزیابی های بیشتر لوکمی لنفوستیک مزمن (Chronic lymphoblastic leukemia یا CLL) ظاهر و تشخیص داده شد.

  نتیجه گیری:

  این گزارش موارد، ALL وCLL  را به عنوان علت زمینه ای عدم بهبودی کامل ضایعات و عودهای مکرر سالک مطرح می کند. توجه به علایم همراه بیمار و معاینه ی فیزیکی کامل و اقدامات پیرابالینی لازم در موارد سالک مقاوم به درمان و عود کننده، برای یافتن علل زمینه ای ضروری می باشد.

  کلیدواژگان: سالک، لوکمی، عود، شکست درمان، بیماری زمینهای
|
 • Seyedeh Zolaikha Hashemi Chashmi*, Valiolla Dabidiroshan Pages 1422-1427
  Background

  The purpose of this study was to determine the effect of pretreatment of aerobic training on stress and inflammatory indices [heat shock protein-70 (HSP70), superoxide dismutase (SOD), malondialdehyde (MDA) and C-reactive protein (CRP)] induced by doxorubicin in lung tissue of aging male rats.

  Methods

  16 male rats were randomly divided into aging + doxorubicin (AD) and aging + doxorubicin + training (ADT) groups. The training group ran on a treadmill for three weeks at speeds of 15-17 m/minute for 25-39 minutes and five sessions a week. Subjects received doxorubicin (20 mg/kg) 24 hours after the last training session. The biopsy was taken 48 hours later. Data were analyzed using one-way ANOVA and Scheffe post hoc test via SPSS software.

  Findings

  Three weeks of the aerobic training only resulted in a significant increase of HSP70 and SOD, and decrease of MDA in the lung tissue in the training group compared to the control group.

  Conclusion

  Doing exercises before treatment with doxorubicin appear to be effective in elderly people, probably due to changes in the protective proteins of the cell in inhibiting or reducing oxidative damage.

  Keywords: Pretreatment, Aerobic training, Pulmonary oxidative stress, Aging
 • Alireza Khazani, Akbar Abdisaray*, Kamal Mostafanezhad, Azam Zabihi Pages 1428-1435
  Background

  Brachytherapy is used to treat cancer in a short distance with radiation from the radionuclide sources located inside the capsule. This type of treatment is directly treated with direct irradiation, in or near the treatment area; then the dose is continuously delivered to the tumor. In protocol of TG-43, we use air kerma strength, dose rate constant, radial dose function, and anisotropy function to calculate the distribution of doses around any linear source. The purpose of this study was to calculate and obtain dosimetric parameters for the cobalt-60 source, using the Geant4 code, and comparing with the reference calculations of the BEBIG cobalt source.

  Methods

  By using Geant4 code, cobalt source and water phantom were simulated for dosimetry calculations. The average energy of gamma rays in simulation was considered for gamma rays from cobalt-60 source.

  Findings

  The results of simulation performed by Monte Carlo Geant4 method was obtained in the form of dose distribution curves and important parameters in the dosimetry of brachytherapy, according to protocol recommendations of TG-43U1 with low error percentage. Moreover, dosimetric quantities including air kerma intensity, radial dose function, two-dimensional anisotropy function for angles of 0 to 90 degrees, dose rate constant, and optical density reduction were calculated. Dose rate constant was obtained as equal to 1.086 ± 0.003 cGyh-1</sup>U-1</sup>.

  Conclusion

  Calculations performed with the Geant4 code show a good agreement after comparing with BEBIG cobalt reference data. Dosimetric parameters obtained from the simulation based on the TG-43U1 protocol can be used in brachytherapy treatment design software.

  Keywords: Brachytherapy, Radiation dosimetry, Cobalt
 • Reza Mortezaei, Reihaneh Aryan, Saman Afkhami Ardakani, Vahid Mashayekhi Goyonlo* Pages 1436-1439
  Background

  Cutaneous leishmaniasis is an infectious disease caused by the protozoa of Leishmania genus, which cause serious public health issues in endemic regions across 80 countries. The disease outcome is influenced by interaction between the parasite and immune system of its human host. Here, we report two cases of unusual and </em>drug-resistant cutaneous leishmaniasis as an initial presentation of the underlying lymphoproliferative disorder.

  Case Report:

  Case 1 was a 43-year-old man with a history of cutaneous leishmaniasis presenting with an ulcerated and indurated plaque in proximity to the right eye along with ectropion, with multiple recurrences and resistance to multiple treatment plans. After multiple evaluations and hospitalizations, the patient was diagnosed with acute lymphoblastic leukemia (ALL). Case 2 was a 51-year-old man with a history of cutaneous leishmaniasis primarily presenting with an ulcerative papular lesion located on right forearm. The lesion was resistant to treatment, and two new ulcerated and indurated lesions appeared on the left ear and right zygoma with multiple recurrences and resistance to treatmen. During the course of treatment and further evaluations, chronic lymphocytic leukemia (CLL) was diagnosed.

  Conclusion

  This case report presents ALL and CLL as possible underlying causes for resistance and recurrences in cutaneous leishmaniasis. Giving special attention to the patients’ signs and symptoms, as well as a thorough physical examination with proper paraclinical evaluations in patients with treatment failure, can be the key to identify underlying disorders.

  Keywords: Leishmaniasis, Cutaneous, Leukemia, Recurrence, Treatment failure