فهرست مطالب

فصلنامه پرستاری دیابت
سال هفتم شماره 4 (پاییز 1398)

 • تاریخ انتشار: 1398/09/10
 • تعداد عناوین: 7
|
 • فهیمه خوشابی، فاطمه جلالیان مقدم، سمیه باقری* صفحات 900-914
  مقدمه

  الگوی مناسب رژیم غذایی نقش مهمی در کنترل و درمان دیابت دارد. امروزه، مطالعات نشان می دهد که غذاهای خاص مانند میوه، سبزیجات و کیفیت کربوهیدرات های دریافتی از قبیل فیبر بالا، شاخص گلیسمی کم و مصرف دانه کامل  غلات، با کاهش خطر دیابت  نوع 2 همراه هستند. هدف از پژوهش حاضر تعیین الگوهای غذایی در بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 و ارتباط ان با شاخص توده بدن (BMI) بود.

  مواد و روش ها

  مطالعه مقطعی روی 384 بیمار مبتلا به دیابت نوع 2 انجام شد. شرکت کنندگان از بین افراد مراجعه کننده به دیابت کلینیک شهر زابل به روش تصادفی ساده انتخاب شدند. داده ها با استفاده از پرسشنامه که شامل اطلاعات دموگرافیک و آنتروپومتریک بود جمع آوری شد. برای جمع آوری مواد غذایی مورد استفاده شرکت کنندگان از پرسشنامه نیمه کمی FFQ استفاده شد. یافته ها توسط نرم افزار SPSS ver.19 آنالیز شدند.

  یافته ها

  سه الگوی اصلی رژیم غذایی شامل الگوی غذایی سالم، سنتی و پرپروتئین شناسایی شد. الگوی غذایی سالم با مقادیر کمتری از وزن و  BMI همراه است (p<0.05). ارتباط آماری بین الگوی رژیم غذایی سنتی و پروتئین با شاخص های آنتروپومتریک یافت نشد(p>0.05). 

  نتیجه گیری

  الگوی رژیم غذایی همراه با خطر افزایش وزن و BMI است. از سویی اصلاح الگوی رژیم غذایی و پیروی از یک الگوی غذایی سالم، بر شاخص های آنتروپومتریک تاثیر دارد و می تواند برای  کنترل دبابت نوع 2 بکار رود.

  کلیدواژگان: الگوهای غذایی، شاخص توده بدنی، بیماران دیابتی نوع 2
 • آیدا قائدرحمتی، شیدا جبل عاملی* صفحات 915-928
  مقدمه و هدف

  بروز دیابت، جریان منظم زندگی را مختل کرده و کیفیت زندگی را در ابعاد مختلف تحت تاثیر قرار می دهد. هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر کیفیت زندگی و شاخص های جسمانی بیماران مبتلا به دیابت بود.

  مواد و روش ها

  روش این پژوهش نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری شامل کلیه بیماران مبتلا به دیابت شهر اصفهان بود که در سال 97 به بیمارستان الزهرا و کلینیک دیابت کوروش مراجعه کرده بودند. برای انتخاب نمونه از روش نمونه گیری هدفمند استفاده شد. بدین منظور 24 نفر از این بیماران، با شیوه ی هدفمند و با در نظر گرفتن ملاک های ورود انتخاب شدند و به روش تصادفی به دو گروه آزمایش و کنترل تقسیم شدند. درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد در گروه آزمایش در 8 جلسه 90 دقیقه ای اجرا گردید. داده ها قبل و بعد از مداخله به وسیله پرسشنامه و شاخص های جسمانی با اخذ نمونه ادرار جمع آوری گردید و با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 23 و با روش تحلیل کوواریانس، آزمون ناپارامتریک ویلکاکسون و اف فیشر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

  یافته ها

  نتایج نشان داد درمان مبتنی بر پذیرش وتعهد بر کیفیت زندگی، سلامت جسمانی و روانی و شاخص جسمانی بیماران اثر معنادار داشته است (05/0>p).

  نتیجه گیری

  بنابر نتایج این پژوهش برای بهبود کیفیت زندگی و شاخص های جسمانی در بیماران دیابتی می توان از درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد استفاده نمود.

  کلیدواژگان: درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد، کیفیت زندگی، شاخص های جسمانی، بیماران دیابتی
 • مهری دوستی ایرانی، کبری نوریان، سامره عبدلی*، سرور پرویزی، نعیمه سیدفاطمی صفحات 929-942
  مقدمه

  این مطالعه در پاسخ به «آیا ما توانستیم به خوبی این کار را انجام دهیم؟» به بیان نتایج سه گانه ی یک مطالعه ی اقدام پژوهی پرداخته است که «این تحقیق چه اثری بر مشارکت کنندگان داشت؟»، «چه اثری بر من به عنوان محقق و مشارکت کننده داشت؟» و «آیا تقسیم قدرت که لازمه ی یک اقدام پژوهی مشارکتی است رخ داد؟».

  روش کار

  این مطالعه به شیوه اقدام پژوهی با رویکرد کمیس و مک تاگرت در شهر اصفهان و از سال 1390 شروع شده است و افراد و سازمان های متعددی به تدریج در هر مرحله ی آن مشارکت نموده اند.

  یافته ها: 

  تحلیل داده ها نشان دهنده اثربخشی برنامه در سطح مشارکت کنندگان اصلی برنامه (افراد مبتلا به دیابت) و اثربخشی برنامه در جلب مشارکت سایر گروه ها است که موفقیت برنامه را نشان می دهد. اثرات برنامه بر محقق و نحوه توزیع قدرت نیز که باید در هر اقدام پژوهی به آن توجه گردد موردبررسی قرارگرفته است.

  نتیجه گیری:

   این مطالعه نشان داد که با شرایط کنونی و امکانات موجود با اجرای یک شیوه مناسب می توان در راستای کاهش انگ در سطح وسیع عمل نمود.

  کلیدواژگان: دیابت نوع 1، انگ، اقدام پژوهی
 • مهناز پژوهشگر، علیرضا رجائی*، غلامرضا خوی نژاد، محمدحسین بیاضی صفحات 943-957
  مقدمه و هدف

  دیابت از شایع ترین بیماری های مزمن است، که تاثیر منفی بر خصوصیات روحی و روانی دارد. پژوهش حاضر باهدف بررسی اثربخشی بهزیستی درمانی برافسردگی، خودمدیریتی، کنترل قندخون زنان مبتلا به دیابت نوع دو انجام شد.

  مواد و روش ها

  پژوهش حاضرنیمه تجربی، با استفاده ازطرح پیش آزمون و پس آزمون و گروه کنترل و پیگیری بود. نمونه مورد مطالعه به روش نمونه گیری دردسترس از میان بیماران مبتلا به دیابت نوع دو مراجعه کننده به مرکز دیابت پارسیان شهرمشهد انتخاب و به طورتصادفی به دو گروه 26 نفره آزمایش و کنترل گمارده شدند. گروه مداخله طی 8 جلسه درمان گروهی 90 دقیقه ای به مدت دوماه تحت برنامه بهزیستی روانشناختی مدل ریف قرارگرفتند وگروه کنترل هیچ درمانی را دریافت نکردند. پرسشنامه افسردگی بک، خودمدیریتی توبرت و تامپسون و آزمایش هموگلوبین گلیکوزیله به عنوان ابزار ارزشیابی قبل و بعد ازمداخله مورداستفاده قرار گرفت. تحلیل داده ها با استفاده ازآزمونهای تی زوجی وتحلیل کواریانس وبا استفاده ازنرم افزاز 24-SPSS صورت گرفت.

  یافته ها

  نتایج نشان دادکه درمان بهزیستی روان شناختی برمیزان افسردگی و خودمدیریتی و هموگلوبین A1c دربیماران مبتلا به دیابت نوع دو تاثیر معنادارداشته است و بین گروه آزمایش و کنترل تفاوت معنی داری وجود دارد (05/0>P).

  نتیجه گیری

  نتایج حاصل از این مطالعه، بیانگرسودمندی بهزیستی درمانی درافزایش خودمدیریتی، کاهش افسردگی و میزان هموگلوبین گلیکوزیله دربیماران دیابت نوع دو است. بنابراین توصیه می شود از این رویکرد درمانی درجهت ارتقاء بهزیستی روانشناختی این بیماران استفاده شود.

  کلیدواژگان: افسردگی، خودمدیریتی، هموگلوبین گلیکوزیله، دیابت نوع دو
 • مینا پارسایی، فائزه صحبایی*، حمید حجتی صفحات 958-967
  مقدمه و هدف

  بیماری دیابت از بیماری های مزمن شایع در دنیا می باشد که یکی از درمان های آن تبعیت از رژیم غذایی می باشد. مطالعات متعدد نشان داده است که موثرترین برنامه های اموزشی مبتنی بر رویکردهای نظریه محور می باشد. الگوی فرآیند موازی گسترده از الگوهای آموزش بهداشت می باشد که برپایه ترس، حساسیت، خودکارامدی بیماران می باشد. لذا این مطالعه را باهدف تاثیر الگوی فرآیند موازی گسترده  بر تبعیت از رژیم غذایی بیماران دیابت نوع 2 انجام شد.

  مواد و روش ها

  این مطالعه تجربی  در دو گروه ازمون و کنترل به باروش نمونه گیری صورت تصادفی ساده در دو گروه 30نفره در کلینیک دیابت شهر گنبد کاووس در استان گلستان در سال 1398 انجام شد. در گروه کنترل اموزش های روتین مراقبت در بیماران دیابتی و در گروه آزمون 6جلسه 45تا60دقیقه آموزش با محتوی الگوی فرآیند موازی توسعه یافته انجام شد. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه 34 سوالی تبعیت از رژیم غذایی می باشد. تجزیه و تحلیل اطلاعات توسط نرم افزار SPSS21 با کمک آزمون تی زوج،تی مستقل و آنکوا انجام شد.

  یافته ها

  آزمون کواریانس بعد حذف اثرپیش آزمون اختلاف معنی داری را بین دو گروه آزمون و کنترل از نظر تبعیت غذایی نشان داد. (28/0=Eta، 01/0=p)که 28درصد تغییرات پس آزمون می تواند به دلیل آموزش الگوی توسعه یافته موازی باشد

  نتیجه گیری

  الگوی فرآیند موازی گسترده موجب  افزایش تبعیت از رژیم غذایی در  بیماران دیابتی می گردد. لذا  با توجه به نتایج این مطالعه و اثر بخشی مدل فرآیند موازی گسترده بر تبعیت از رژیم غذایی بیماران دیابتی می توان گفت ایجاد نگرش مربوط به قابل کنترل بودن بیماری و عوارض بیماری، خودکارآمدی به عنوان پیش بینی کننده تبعیت از رژیم غذایی می باشد.

  کلیدواژگان: لگوی فرآیند موازی گسترده، تبعیت از رژیم غذایی، دیابت
 • عین الله سکینه پور*، عین الله نادری، مریم مزیدی، امیر حسین هاشمیان، مریم میرزایی، امیر لطافت کار صفحات 968-982
  مقدمه و هدف

  یکی از شایعترین تظاهرات نوروپاتی محیطی دیابتی، کاهش تعادل و اختلال کنترل وضعیت و افتادن است.بنابراین  هدف از انجام پژوهش حاضر، مقایسه تاثیر تمرینات مقاومتی و آب درمانی روی تعادل در افراد مبتلا به دیابت نوروپاتی در استخر شهبازی کرمانشاه در سال 98  بود.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه ی کارآزمایی بالینی تصادفی30 زن مبتلا به دیابت نوروپاتی  مراجعه کننده به مرکز تحقیقات دیابت استان کرمانشاه به روش نمونه گیری در دسترس شرکت کردند، و به شیوه تصادفی به سه گروه تمرینات در آب(10 نفر)، تمرینات مقاومتی(10 نفر)، و گروه شاهد(10 نفر)، تقسیم شدند. گروه تمرین در آب وگروه تمرینات تقویتی به مدت هشت هفته و سه جلسه در هر هفته به مدت 40 دقیقه تمرین انجام دادند. تعادل ایستا و پویا و زمان واکنش ساده و انتخابی آزمودنی ها قبل و پس از انجام تمرینات منتخب مورد ارزیابی قرار گرفت. داده ها با استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس و آزمون تی زوجی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت (05/0>p).

  یافته ها

  هر دو نوع تمرین مقاومتی و تمرین در آب، منجر به بهبود تعادل ایستا و پویا و بهبود زمان واکنش ساده و انتخابی گروه های مداخله نسبت به گروه شاهد گردید. پروتکل تمرینات آب درمانی منجر به بهبودی بیشتر در نمرات تعادل ایستا با چشم بسته (001/0=P) و آزمون زمان واکنش انتخابی (001/0=P) نسبت به گروه تمرینات قدرتی و گروه شاهد شد.

  نتیجه گیری

  بنظر می رسد که تمرینات درمانی در آب نسبت به تمرینات مقاومتی اثرگذاری بیشتری بر تعادل و زمان واکنش ساده و انتخابی در مبتلایان به دیابت نوروپاتی داشته باشد.

  کلیدواژگان: نوروپاتی دیابت، تمرینات مقاومتی، تعادل، زمان واکنش ساده، زمان واکنش انتخابی
 • فاطمه کدخدایی، مهین بدخش*، مهربانو امیرشاهی صفحات 983-991
  مقدمه و هدف

  سبک زندگی هر فرد بر سلامت او تاثیر دارد و فعالیت های ارتقاء دهنده سلامت و شیوه زندگی بهداشتی، استراتژی های اصلی تسهیل و حفاظت از سلامتی هستند، دیابت بارداری یکی از عوارض شایع بارداری است که سلامت مادر و جنین را تحت تاثیر قرار می دهد. مطالعه حاضر با هدف تعیین تاثیر مشاوره بر سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت در مادران مبتلا به دیابت بارداری مراجعه کننده به مراکز آموزشی درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهر زابل در سال 1397 طراحی و اجرا گردید.

  مواد و روش ها

  این مطالعه نیمه تجربی بر روی 70 مادر مبتلا به دیابت بارداری مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهر زابل انجام شد. روش نمونه گیری به صورت در دسترس بود، نمونه ها به روش تخصیص تصادفی در دو گروه مداخله و کنترل قرار داده شدند. گروه مداخله 7 جلسه مشاوره دریافت کردند. اطلاعات موردنیاز با تکمیل پرسشنامه های دموگرافیک و استاندارد نیم رخ دو سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت جمع آوری گردید.

  یافته ها

  بر اساس یافته ها، قبل از مداخله مشاوره گروه مداخله و شاهد از نظر مشخصات جمعیت شناسی و میانگین نمره رفتارهای ارتقا سلامت همگن بودند و اختلاف معناداری با هم نداشتند (05/0P).

  نتیجه گیری

  ماماها می توانند با  مراقبت های مناسب و مشاوره سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت در مراکز بهداشتی و درمانی، سبک زندگی مادران مبتلا به دیابت بارداری را بهبود بخشند و عوارض مرتبط با دیابت بارداری را در مادران کاهش دهند.

  کلیدواژگان: دیابت بارداری، ارتقای سلامت، سبک زندگی، زنان باردار، مشاوره
|
 • Fahimeh Khoushabi, Fatemeh Jalalian Moghadam, Somayeh Bagheri* Pages 900-914
  Introduction

  Appropriate dietary pattern plays a leading role in the control and treatment of diabetes. The recent studies have linked specific foods, such as fruits and vegetables, and the quality of carbohydrate intakes, such as high fiber, low glycemic index, and whole-grain intake, to lower risk of type II diabetes. The current research aimed at determining the dietary patterns in patients with type II diabetes and its relationship with body mass index (BMI) in Zabol, Iran.

  Materials and Methods

  This cross-sectional study was conducted on 384 patients with type II diabetes referred to Diabetes Clinique of Zabol. The participants were selected by simple random sampling and the data were collected using a questionnaire, including demographic and anthropometric information. Lipids profiles extracted from files of patients. A semi-quantitative FFQ questionnaire was used to collect the food items consumed by the participants. The data were analyzed in SPSS software (version 19).

  Results

  As evidenced by the obtained results, three major dietary patterns, including healthy, traditional, and high-protein dietary patterns were identified in the present study. Healthy dietary pattern was associated with lower weight and BMI (P<0.05). Nonetheless, no association was observed between traditional and high-protein dietary patterns with anthropometric indices (P>0.05).

  Conclusion

  The results of the present study indicated that dietary pattern is associated with the risk of increased weight and BMI. Moreover, the modification of dietary patterns and following a healthy dietary pattern can exert dramatic effects on anthropometric indices and can be used to control type II diabetes.

  Keywords: Dietary patterns, Body Mass Index, Type II diabetes
 • Ayda Ghaedrahmati, Sheida Jabalameli* Pages 915-928
  Introduction

  The incidence of diabetes disrupts the regular flow of life and affects the quality of life in different aspects. Therefore, this study aimed to determine the effect of acceptance and commitment therapy on the quality of life and physical indices of patients with diabetes. 

  Materials and Methods

  This semi-experimental study was conducted based on a pre- and post-test design. The statistical population consisted of all patients with diabetes who referred to Alzahra Hospital and Kourosh Clinic in Isfahan during 2018. A targeted sampling method was used to perform the sampling. In total, 24 patients with diabetes were selected and assigned randomly into two groups of control and experimental. The experimental group was subjected to acceptance and commitment therapy during eight 90-min sessions. The data were collected before and after the intervention using a questionnaire, physical indices, and urine samples. Data analysis was performed in SPSS software (version 23) through  analysis of covariance, Wilcoxon signed-rank test, and Fisher's F-test.

  Results

  The results showed that acceptance and commitment therapy had a significant effect on the quality of life, physical and mental health, and physical indices of patients (P<0.05).

  Conclusion

  According to the results of this study, acceptance and commitment therapy can be used to improve the quality of life and physical indices among diabetic patients.

  Keywords: Acceptance, Commitment Therapy, Quality of Life, Physical Indices, Diabetes
 • Mehri Doosti Irani, Kobra Noorian, Samereh Abdoli*, Soroor Parvizi, Naeemeh Seyed Fatemi Pages 929-942
  Introduction

  The current study aimed to answer the folloeing question: Did we manage to do this effectively? In so doing, it presented the threefold results of an action research: 1) how did this research affect participants? , 2) how did it affect the researcher? , and 3)  did the power allocation which is the prerequisite for a participatory research take place?

  Materials and Methods

  This action research with Kemmis and McTaggart’s approach has started in Isfahan since 2011 and numerous people and organizations have gradually participated in its different stages.

  Results

  The obtained data indicated the effectiveness of the program for the main participants (people with diabetes) and for attracting the participation of other groups which demonstrates the success of the program. The effects on the researcher and power distribution that must be taken into account in each action research have been also addressed.

  Conclusion

  As evidenced by the results of the current study, with the available facilities and in the current conditions, the implementation of an appropriate approach could reduce stigma at a large scale.

  Keywords: Type I diabetes_Stigma_Action research
 • Mahnaz Pajoheshgar, Alireza Rajaei*, Gholamreza Khoienejad, Mohammad Hossein Bayazi Pages 943-957
  Introduction

  Diabetes is one of the most common chronic diseases, which also affects individuals' mental and psychological characteristics. This study aimed to investigate the effect of well-being therapy on reducing depression, improving self-management, and controlling the blood glucose level in females with Type II diabetes.

  Materials and Methods

  This quasi-experimental study was conducted based on a pretest-posttest design with control and intervention groups. The participants were selected from females with type 2 diabetes referring to Parsian Diabetes Clinic in Mashhad, Iran, during 2018-19. Subsequently, the patients were randomly divided into intervention (n=26) and control (n=26) groups. The intervention group received eight 90-minute sessions of group therapy based on the Ryff’s Psychological Well-being Scale for three months. On the other hand, the control group received no therapeutic intervention. The data were collected before and after the intervention using Beck’s Depression Inventory, Thompson and Toobert’s Self-Management Inventory, and Hemoglobin A1c (HbA1c) test. Moreover, the data were analyzed in SPSS software (version 24).

  Results

  The results revealed that well-being therapy had a significant effect on depression, self-management, and HbA1c in patients with type II diabetes. Moreover, there was a significant difference between the control and intervention groups (P<0.05) in this study. 

  Conclusion

  According to the results, well-being therapy is effective in improving self-management, as well as reducing depression and HbA1c levels in patients with type II diabetes. Therefore, it is recommended that this treatment approach be used to help improve the psychological well-being of these patients.

  Keywords: Depression, Hemoglobin A1c, Self-management, Type II diabetes
 • Mina Parsaee, Faezeh Sahbaei*, Hamid Hojjati Pages 958-967
  Introduction

  Diabetes mellitus is one of the most common chronic diseases in the world, and one of its treatments is adherence to a diet. Numerous studies have shown that the most effective training programs are according to theory-based approaches. Extended parallel process paradigms are among health education models on the basis of fear, sensitivity, and self-efficacy of patients. Therefore, the present study aimed to investigate the effect of the extended parallel process model on diet adherence of type II diabetic patients.

  Materials and Methods

  This experimental study was performed in two randomly divided intervention (n=30) and control (n=30) groups at Gonbad Kavous Diabetic Clinic in Golestan, Iran, in 2019. The control group received routine care education for diabetic patients, and the experimental group received six sessions of 45-60 min training with the extended parallel process model. The data collection tool was a 34-item diet adherence questionnaire. The data were analyzed by SPSS  software (version 21) using paired t-test, independent t-test, and analysis of covariance (ANCOVA).

  Results

  The results of ANCOVA after the removal of the pretest showed a significant difference between the two groups in terms of dietary compliance (P<0.01; Eta=0.28). Accordingly, 28% of posttest changes could be due to the extended parallel pattern training.

  Conclusion

  Extended parallel process pattern increases diet adherence in diabetic patients. Therefore, based on the results of this study and effectiveness of the extended parallel process model on diabetic adherence of diabetic patients, it can be concluded that self-efficacy as a predictor of diet adherence is predictive of disease control and complications.

  Keywords: Extended Parallel Process Pattern, Diet Adherence, Diabetes
 • Aynollah Sakinepoor*, Aynollah Naderi, Maryam Mazidi, Amir Hossein Hashemian, Maryam Mirzaei, Amir Letafatkar Pages 968-982
  Introduction

  One of the most common complications of diabetes peripheral neuropathy (DPN) is the loss of balance, postural control disorder and falling down. Therefore, the purpose of the present study was to compare the effect of resistance and aquatic exercises on balance in DPN patients in 2019, in the Shahbazi pool, Kermanshah, Iran.

  Materials and Methods

  This randomized clinical trial study was conducted on 30 women inflicted with DPN who referred to Diabetes Research Center in Kermanshah. The subjects were selected through convenience sampling method and were randomly divided into three groups, including aquatic exercises (n=10), resistance exercises (n=10), and control (n=10). Resistance and aquatic exercise groups had a training program of 8 weeks which included 40-minute sessions three times a week. The static and dynamic balance, simple reaction time, and choice reaction time of the subjects were evaluated before and after the exercises. Finally, ANCOVA and paired t-test were used for the data analysis. A p-value of less than 0.5 was considered statistically significant.

  Results

  Both resistance and aquatic exercises resulted in improvement regarding simple reaction time, choice reaction time, and static and dynamic balance, compared to the control group (P<0.001). Aquatic exercise protocol resulted in significant improvement in static balance with the eyes closed (P<0.001) and choice reaction time (P=0.001), compared to the resistance and control groups.

  Conclusion

  Based on the results, it seems that aquatic exercises are more effective regarding balance and simple and choice reaction time in comparison to resistance exercises, in DPN patients

  Keywords: Balance, Choice reaction time, Diabetes peripheral neuropathy, Resistance exercises, Simple reaction time
 • Fatemeh Kadkhodai, Mahin Badakhsh*, Mehrbanoo Amirshahi Pages 983-991
  Introduction

  Since lifestyle affects one’s health, health-promoting activities and a healthy lifestyle are major strategies to facilitate and preserve health. Nowadays, gestational diabetes is one of the most prevalent complications of pregnancy affecting maternal and fetal health.  The present study aimed to determine the impact of the consultation on the promotion of healthy lifestyles in women with gestational diabetes referring to educational-medical centers affiliated to Zabol University of Medical Sciences in 2018.

  Materials and Methods

  This quasi-experimental study was performed on 70 mothers with gestational diabetes admitted to educational-medical centers affiliated to Zabol University of Medical Sciences. The study participants were selected based on convenience sampling and were randomly assigned into two groups of intervention and control. The intervention group received 7 counseling sessions.  Data collection tools included demographic form, and Health Promoting Lifestyle Profile II questionnaire.

  Results

  Based on the obtained results, the intervention and control groups were homogeneous in terms of demographic characteristics and mean score of health promotion behaviors and did not differ significantly before the intervention (P>0.05). However, a significant increase was observed in the total score of health promoting behaviors in the intervention group 153.48(7.52), as compared to the control group 113.57(5.14); P <0.001).

  Conclusion

  Midwives can improve the lifestyle of mothers with gestational diabetes and reduce the complications of gestational diabetes with proper care and health promotion lifestyle counseling in health centers

  Keywords: Gestational Diabetes Mellitus, Health Promoting, Lifestyle, Pregnant Women, counseling