فهرست مطالب

 • پیاپی 39 (پاییز 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/09/01
 • تعداد عناوین: 8
|
 • بررسی آثار تحریم های بین المللی بر ساختار تجاری ایران: رویکرد نظریه شبکه
  ابراهیم هادیان*، نجمه ساجدیان فرد، علی حسین صمدی، زهرا دهقان شبانی صفحات 1-39
  پس از جنگ جهانی دوم، تحریم ها به عنوان سلاح جایگزین حمله نظامی از جانب کشورهای متجاوز علیه کشورهای هدف به منظور اعمال فشار بر آن ها استفاده شده اند. جمهوری اسلامی ایران نیز پس از انقلاب اسلامی، از سوی آمریکا و متحدانش تحت تحریم های متعدد قرار گرفت که در سال 2012 این تحریم ها به اوج خود رسیده و در سال 2016 پس از تصویب برجام، مقرر گردید تا عمده این تحریم ها برچیده شود. از آنجایی که تحریم ها موقعیت اقتصادی کشورها بخصوص مبادلات بین المللی آن ها را متاثر می کند، بررسی میزان تاثیرپذیری کشورها از تحریم ها مهم و ضروری است. از این رو، در این مطالعه با مقایسه موقعیت ساختاری اقتصاد ایران در سال های 2012 و 2016، به بررسی تاثیرپذیری موقعیت ساختاری اقتصاد ایران در شبکه تجارت بین الملل پرداخته شده است. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که نه تنها ایران جزء کشورهای پیرامون شبکه تجاری بوده است، موقعیت ساختاری اقتصاد ایران در شبکه تجارت بین الملل نیز تاثیر چندانی از تحریم ها نگرفته است.
  کلیدواژگان: اقتصاد ایران، آثار تحریم ها، تجارت بین الملل، نظریه شبکه
 • اثرات نامتقارن تغییرات نرخ ارز در تجارت ایران و چین
  محمد شریف کریمی*، شیوا قادری، جلوه صیفوری صفحات 41-73
  نرخ ارز و سیاست گذاری های ارزی در ایران، همواره یکی از چالش های اصلی اقتصاد کشور بوده و تقریبا در تمامی دوره ها در محافل گوناگون علمی و سیاست گذاری، مباحث مختلف و چالش برانگیزی پیرامون نحوه تعیین نرخ ارز و آثار آن بر متغیرهای اقتصادی و بخصوص تجارت خارجی و تعادل تجارت در جریان بوده است. در این راستا این پژوهش اثر نرخ ارز حقیقی بر تعادل تجاری بین ایران و یکی از بزرگترین شرکای تجاری آن یعنی چین با استفاده از روش نامتقارن غیر خطی برای دوره زمانی 1371-1395 پرداخته و اثرات افزایشی و کاهشی نرخ ارز حقیقی را بر تعادل تجاری دو کشور مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می دهد. نتایج نشان می دهد که از یک سو مناسب ترین متد و روش در اینگونه مطالعات استفاده از روش نامتقارن و غیر خطی است و از طرف دیگر افزایش نرخ ارز در بلندمدت و کوتاه مدت موجب بهبود تعادل تجاری ایران در مقابل چین می گردد هر چند که اثر بلندمدت بیش تر از اثرات کوتاه مدت آن است. اما کاهش ارزش حقیقی یوان موجب می شود که این رابطه به سود چین تغییر یابد، همچنین اثر کاهشی نرخ ارز بیش تر از اثر افزایشی آن بر تعادل تجارت بین دو کشور است. بنابراین پیشنهاد می شود تا با حقیقی کردن ارزش ریال در مقابل یوان  و اجازه دادن به کاهش ارزش پول ملی همسو با تورم و سایر شاخص ها موجب افزایش رقابت و گسترش تجارت خارجی فراهم شود.
  کلیدواژگان: نرخ ارز حقیقی، تعادل تجاری، روش نامتقارن غیرخطی، ایران، چین
 • اثر بی ثباتی نرخ ارز بر رشد اقتصادی تحت رژیم های مختلف ارزی و ساختار مالی
  الهام محمدی*، علیرضا کازرونی، حسین اصغرپور صفحات 75-98
  این پژوهش به بررسی نقش رژیم های ارزی و ساختار مالی بر رابطه بین بی ثباتی نرخ ارز و رشد اقتصادی می پردازد. هدف اصلی این است که علیرغم اینکه بی ثباتی نرخ ارز می تواند بر عملکرد متغیرهای کلان اقتصادی اثر منفی بگذارد، اما ساختار مالی همانند یک کانال می تواند، اثر این بی ثباتی را تغییر دهد. برای بررسی این رابطه، داده های 53 کشور با رژیم ارزی شناور و ثابت طی بازه زمانی 1987-2016 در نظر گرفته شده است. به منظور برآورد بی ثباتی نرخ ارز از الگوی واریانس ناهمسانی شرطی اتورگرسیو تعمیم یافته و برای تشخیص اثر بی ثباتی ارز بر رشد اقتصادی از روش پویای گشتاورهای تعمیم یافته استفاده شده است. نتایج حاصل نشان می دهد که در کشورهای با رژیم ارزی شناور، اثر بی ثباتی نرخ ارز بر رشد اقتصادی در ساختار مالی بانک محور منفی بوده و با افزایش سطح شاخص ساختار مالی از یک سطح آستانه ای، اثر مثبت بی ثباتی نرخ ارز بر رشد تولید ناخالص داخلی مشاهده شده است. پس می توان نتیجه گرفت که کشورهای با رژیم ارزی شناور در بلندمدت با انتقال نظام مالی از بانک محور به بازار محور می توانند از اثرات نامطلوب بی ثباتی نرخ ارز جلوگیری کنند.
  کلیدواژگان: بی ثباتی نرخ ارز، داده های تابلویی پویا، ساختار مالی، رشد اقتصادی
 • تجزیه اثرات بازگشتی ناشی از افزایش کارایی انرژی در ایران: رهیافت الگوی تعادل عمومی محاسبه پذیر
  فاطمه رفیعی*، منوچهر عسگری، حمیدرضا ارباب صفحات 99-126
  کشور ایران یکی از کشورهای با مصرف سرانه انرژی بالا در جهان است. یکی از روش های کاهش مصرف انرژی همزمان با افزایش رشد اقتصادی، بهبود کارایی انرژی در فعالیت های مختلف اقتصادی است چراکه یکی از اثرات مطلوب سیاست افزایش کارایی، افزایش صرفه جویی انرژی است اما میزان صرفه جویی انرژی به دلیل وجود اثرات بازگشتی ممکن است محدود شود زیرا با افزایش کارایی قیمت ضمنی انرژی کاهش می یابد. یکی از چالش های محاسبه اثرات بازگشتی، تجزیه اثرات بازگشتی به اثرات بازگشتی مستقیم و اثرات بازگشتی در گسترده اقتصاد است تا بتوان تاثیر افزایش کارایی را به صورت مستقیم و با درنظرگرفتن تمام تطابقات بازارها از یکدیگر تفکیک کرد. هدف مقاله حاضر ارائه الگو نظری برای تجزیه اثرات بازگشتی و محاسبه آن در فعالیت های مختلف با استفاده از الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه است. براساس نتایج الگوسازی و با استفاده از داده های ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1390، مجموع اثر بازگشتی مستقیم و غیرمستقیم برای افزایش یک درصدی کارایی برق و سوخت‎های فسیلی به ترتیب 1/90 و 8/72 درصد است. اثرات بازگشتی گسترده اقتصاد نیز تفاوت چندانی با اثرات بازگشتی مستقیم و غیرمستقیم ندارد، چرا که خانوارها به دلیل سهم پایین هزینه انرژی از مخارج خانوار به افزایش کارایی در این بخش چندان واکنش نشان نمی دهند و بنابراین اثر بازگشتی گسترده اقتصاد 9/89 و 5/72 است. اثرات بازگشتی بالای مشاهده شده در اقتصاد ایران سبب خواهد شد اثرگذاری سیاست افزایش کارایی بر کاهش مصرف انرژی محدود شود و لذا اعمال سیاست های قیمتی همراه با سیاست افزایش کارایی توصیه می شود.
  کلیدواژگان: کارایی انرژی، تجزیه اثرات بازگشتی، مدل تعادل عمومی محاسبه پذیر، برق و سوخت فسیلی
 • نقش کیفیت نهادها در کارایی فنی کشورهای منتخب آسیا و خاورمیانه؛ رهیافت تحلیل مرزی تصادفی
  تیمور محمدی، علیرضا رعنائی*، مهدی دارابی صفحات 127-156
  امروزه پژوهش های بسیاری در خصوص نقش نهادها در جنبه های مختلف عملکرد اقتصادی کشورها صورت گرفته است. این در حالی است که در چارچوب تحلیل نهادی به مسئله ی کارایی فنی کمتر توجه شده است. در این مقاله نقش کیفیت نهادها در کارایی فنی کشورهای منتخب آسیا و خاورمیانه در دوره زمانی 1996-2017 با استفاده از رهیافت تحلیل مرزی تصادفی  بررسی شده و تخمین های مرتبط با تابع تولید و معادله ناکارایی فنی به دست آمده است. بررسی کارایی فنی براساس نهادها بر اساس الگو باتسه و کوئلی (1995) و گرین (2005) و در قالب تابع کاب-داگلاس و با استفاده از شاخص های نهادی حکمرانی و سپس شاخص های نهادی CIRI  انجام شده است. نتایج تخمین در هر دو حالت، نشان دهنده ی این واقعیت است که سهم قابل توجهی از منشا ناکارایی فنی  به سبب کیفیت ضعیف و نامطلوب نهادهای حاکم بر این کشورها بوده است. همچنین نتایج تخمین نشان می دهد که کشور ایران علی رغم وضعیت متعادل در نهاده های تولید، اما به دلیل ضعف نهادی در میان کشورهای منتخب ناکاراترین کشور به لحاظ فنی است، که این یافته ی تجربی بیش از پیش بر ضرورت اصلاحات نهادی تاکید می کند.
  کلیدواژگان: اصلاحات نهادی، کیفیت نهادی، تحلیل مرزی تصادفی، کارایی فنی
 • پیش بینی نرخ ارز: مقایسه الگوهای رشد لجستیک با الگوهای رقیب
  حامد منصوری گرگری، حسن خداویسی* صفحات 157-199

  هدف اصلی این تحقیق، مقایسه الگو های رشد لجستیک هاروی، هاروی، شبکه عصبی غیرخطی اتورگرسیو و طراحی و یافتن الگوی بهینه پیش بینی نرخ ارز بازار آزاد با نوسان زیاد و روند حرکتی غیرخطی است که تاکنون از این نوع الگو ها برای پیش بینی نرخ ارز در ایران  استفاده نشده است. در این پژوهش، با بکارگیری الگو های رشد "لجیستیک هاروی"، "هاروی" و با افزودن جزء غیرخطی بر اساس بسط سری تیلور توابع مثلثاتی، بر مبنای داده های روزانه مربوط به سال های 1398:03-1392:01، نوسان های نرخ ارز پیش بینی و کارآمدی این الگو ها بر اساس معیارهای پیش بینی و نتایج آن با شبکه عصبی غیر خطی خودرگرسیونی مورد مقایسه و ارزیابی قرار گرفته است. نتایج آزمون های ریشه واحد بیانگر مانایی داده ها و رفتار غیرخطی است. در مرحله برآورد، خوبی برازش الگو های لجستیک هاروی و هاروی تایید نگردید. با افزودن جز غیرخطی به الگوی هاروی برازش بسیار مناسبی از نرخ ارز با ضریب تعیین حداقل 95/99 درصد و  حداقل جذر میانگین مربعات خطا حتی در مقایسه آن با شبکه عصبی غیر خطی اتورگرسیو بدست آمد. بنابراین، نتایج نشان می دهد که ترکیب الگوی هاروی با جزء غیرخطی یکی از مزیت های اساسی به شمار آمده و  بهتر از الگو های دیگر نرخ ارز  را پیش بینی می کند.

  کلیدواژگان: لجستیک هاروی، هاروی، شبکه عصبی غیرخطی خودرگرسیونی، نرخ ارز
 • اثر یکپارچگی مالی بین المللی بر تلاطم اقتصاد کلان در ایران:رهیافت الگوی تلاطم تصادفی (SVM)
  مجید دشتبان*، عبدالله خوشنودی، بهنام الیاس پور، سحر دشتبان فاروجی صفحات 201-230

  هدف اصلی مقاله حاضر بررسی اثر یکپارچگی مالی بین المللی بر تلاطم اقتصاد کلان است. نظریه های اقتصادی به وضوح اثرات یکپارچگی مالی را بر تلاطم اقتصاد کلان نشان نمی دهند، لذا مساله مذکور اساسا یک مساله تجربی است. از این رو، با ارائه یک الگوی تجربی، اثر یکپارچگی مالی بین المللی بر تلاطم اقتصاد کلان در ایران در بازه زمانی 1352-1395 آزمون گردید. برای این منظور، ابتدا تلاطم اقتصاد کلان با استفاده از الگوی تلاطم تصادفی و روش تجزیه مولفه های اصلی محاسبه گردید. نتایج نشان می دهد که در بلندمدت، توسعه مالی بین المللی، یکپارچگی مالی و تلاطم رابطه مبادله بر تلاطم اقتصاد کلان در ایران اثر مثبت دارند، درحالی که اثر باز بودن تجارت بر تلاطم اقتصاد کلان در ایران منفی است. در کوتاه مدت نیز رابطه معناداری بین متغیرهای مورد نظر و تلاطم اقتصاد کلان وجود ندارد.

  کلیدواژگان: یکپارچگی مالی بین المللی، تلاطم اقتصاد کلان، الگوی تلاطم تصادفی، ایران
 • بررسی عدم تقارن داخل رژیم ها در قانون اوکان: رهیافت چرخشی مارکوف
  خالد کردی تمندانی*، محمدعلی احسانی، وحید تقی نژاد عمران صفحات 231-257
  بیکاری یکی از مشکلات مهم اقتصادی کشورها بوده و یافتن راه های کاهش آن همواره مورد توجه محققین و سیاستگذاران بوده است.  "اوکان" به رابطه تجربی منفی میان تولید و بیکاری دست یافت. از آن زمان مطالعات متعددی پیرامون چگونگی اثرگذاری بیکاری بر تولید در چارچوب قانون اوکان انجام گرفته؛ ولی نتایج میان کشورها و در زمان های رونق یا رکود متفاوت است. از آن جایی که هر  نتیجه با دلالت سیاستی مجزایی همراه هست، بازبینی مجدد این قانون تجربی با به کارگیری روش های نوین اقتصادسنجی ضروری به نظر می رسد. این پژوهش با به کارگیری رهیافت چرخشی مارکوف اعتبار قانون اوکان در اقتصاد ایران را بر پایه داده های سال های 1396:4 - 1357:1 از منظر نا متقارنی درون رژیم ها بررسی کرده است. نتایج نشان می دهند که اثرگذاری بیکاری بر تولید نامتقارن و غیرخطی است؛ به گونه ای که در دوره ی رونق، تغییرات بیکاری بر شکاف تولید اثرگذار نیست؛ ولی در هنگام رکود، تکانه ی مثبت و منفی اثری معنا دار و نامتقارن بر شکاف تولید دارند؛ به این معنی که کاهش بیکاری با شدت بیش تری شکاف تولید را تحت تاثیر قرار می دهد.
  کلیدواژگان: قانون اوکان، رهیافت چرخشی مارکوف، نرخ بیکاری، ایران
|
 • Investigating the Effect of International Sanctions on Iran's Trade Structure: A Network Theory Approach
  Ebrahim Hadian *, Najmeh Sajedianfard, Ali Hussein Samadi, Zahra Dehghan Shabani Pages 1-39
  After World War II, countries have used sanctions against target countries instead of military attack in order to force them to change their policies. Following the revolution, Iran was sanctioned by the U.S. and its alliances. The strict sanctions imposed on Iran in 2012 and most of them were supposed to be lifted in 2016 by United Nations, following the Joint Comprehensive Plan of Action. Since sanctions can affect countries' economic conditions, specifically their foreign trade relations, it is crucial to study the effectiveness of sanctions. Hence, this study compares the structural economic position of Iran in the international trade network in 2012 and 2016 and investigates the effectiveness of international sanctions on Iran's structural position in the International trade network. Results show that Iran is not only a periphery in the international trade network, but also its structural position in the international trade network is not affected significantly by the sanctions.
  Keywords: International Trade, Iran Economy, Network theory, sanctions
 • Asymmetric Effects of Real Exchange Rate on the Trade between Iran and China
  Mohammad Sharif Karimi *, Shiva Ghaderi, Jelveh Seifoori Pages 41-73
  Exchange rate and foreign exchange policies in Iran have always been one of the main challenges of the country's economy. Almost in all periods, various and challenges were about how the exchange rate is determined and what will be its effects on economic variables, especially foreign trade and balance of payment. In this regard, the present study examines the effect of the real exchange rate on the trade balance between Iran and one of its largest current partners, China, using the nonlinear symmetric method over the period of 1993-2016. The results show that on the one hand, the most appropriate method in such studies is the use of asymmetric and nonlinear models. On the other hand, the increase of the exchange rate, which is the depreciation of the Rial against the Yuan, improves in the long-run and shor-run, although its long-term effect has been more than its short-term effects. But the depreciation of the Yuan makes the balance in favor of China, as well as the effect of the depreciation of the exchange rate more than its effect on the trade balance between the two countries. Therefore, it is suggested that the realization of the value of the Rial against the yuan and allowing the depreciation of the national currency in line with inflation and other indicators would increase the competitiveness and expand foreign trade.
  Keywords: Real exchange rate, trade balance, Nonlinear Asymmetric, Iran, China
 • The Impact of Exchange Rate Volatility on Economic Growth under Different Exchange Rate Regimes and Financial Structures
  Elham Mohammadi *, Ali Reza Kazerooni, Hossein Asgharpur Pages 75-98
  This paper examines the role of different exchange rate regimes and financial structures on nexus between  exchange rate volatility on economic growth. The main goal is that, despite the fact that the exchange rate volatility can negatively affect the performance of macroeconomic variables, the financial structure, like a channel, can change the effect of these volatility. To investigate this relationship, information of 53 countries with floating and fixed exchange rate regimes in the period of 1980-2016 are considered. GARCH technique is used to estimate exchange rate volatility and Difference GMM technique for estimating the model. Based on the results of the estimation for the whole of the selected countries, the financial structure has a positive and significant effect on economic growth and decreases the negative effect of the exchange rate volatility on economic growth, but with a separate estimate for countries with fixed and floating exchange rate regimes, The results indicate that the financial structure index has a positive and significant effect on the economic growth of countries with floating exchange regime. Therefore it can be argued that countries with floating exchange rate regime in the long run with the transfer of the financial system from the bank-based to the market-based can prevent the adverse effects of exchange rate volatility, but for countries with fixed exchange rate regime, has no significant effect.
  Keywords: dynamic panel (GMM), Exchange rate volatility, Economic Growth, financial structure
 • Decomposition of Rebound Effect in Iran by Computable General Equilibrium
  Fatemeh Rafiei *, Manouchehr Asgari, Hamidreza Arbab Pages 99-126
  Iran is one of the countries with high energy consumption per capita in the world. One solution to reduce energy consumption while increasing economic growth is to improve energy efficiency in various economic activities because increasing in energy savings is one of the eligible effects of the policy of efficiency increase. Improving energy efficiency in the economic activity is a way to reduce energy consumption and enhance economic growth, but the desired effects of the policy are limited due to rebound effects. One of the challenges is decomposition direct and indirect rebound effect and economy-wide rebound effect. The purpose of this article is to provide a theoretical model for the analysis of rebound effects and its calculation in various activities using a general equilibrium model. Based on the results of the modeling, which uses the data of the Social Accounting Matrix of 1390 in Islamic Parliament Research Center , the total direct and indirect rebound effect of increasing one percent of efficiency of electricity and fossil fuels are 90.1% and 72.8%, respectively. The economy-wide rebound effect are also not significantly different from the direct and indirect rebound effects, as households do not respond very well because of the low contribution of energy costs from household expenditures, and so economy-wide rebound effect are 89.9 and 72.5. The high rebound effects observed in the Iranian economy will limit the effectiveness of the efficiency-enhancing policy on reducing energy consumption, so pricing policies along with the efficiency-enhancing policy are recommended.
  Keywords: Energy efficiency, decomposition of rebound effects, Computable General Equilibrium Model, electricity, fossil fuels
 • The Role of Institutional Quality in the Technical Efficiency of the Selected Countries of Asia and the Middle East: Stochastic Frontier Analysis Approach
  Teymour Mohammadi, Alireza Raanaei *, Mahdi Darabi Pages 127-156
  There are many researches about the role of institutions in different aspects of economic performance. However, in the context of institutional analysis, the issue of technical efficiency has been neglected. This paper investigates the role of institutional quality in the technical efficiency of selected countries in Asia and the Middle East using the stochastic frontier analysis (SFA) approach over the period 1996-2017. By adopting the maximum likelihood estimation (MLE), the estimates associated with the production function and the technical inefficiency equation have been obtained. The examination of technical efficiency based on institutions was carried out in accordance with the Battese and Coeli’s (1995) and Green’s (2005) model in the form of Cobb-Douglass function and using Institutional indicators of governance and then institutional indicators of CIRI. Estimates in both cases represent the fact that a significant part of the technical inefficiency was due to the weak and undesirable qualities of the governing institutions of these countries. Moreover, the estimated results show that inspite of the balanced situation in production inputs, due to institutional weakness among selected countries, Iran is the most inefficient country in terms of technical effeciancy. This empirical finding further emphasizes the need for institutional reform.
  Keywords: institutional reform, Institutional Quality, Stochastic frontier analysis, Technical Efficiency
 • Predicting the Exchange Rate: Logistic Growth Model and Competing Models
  Haqmed Mansoori Gargary, Hassan Khodavaisi * Pages 157-199

  The main objective of this study is to compare the Harvey Logistic Growth Models, Harvey, Nonlinear Autoregressive Neural Network, and to design an optimal model with better predictive accuracy for the exchange rate with high volatility and a nonlinear motion patterns which has been neglected for predicting the exchange rate in Iran.  In this study, we use the "Harvey Logistic" Growth Models, Harvey and adding a nonlinear component based on the Taylor series expansion for trigonometric functions, and using the daily data during 1392:1-1398:3, the fluctuations of the exchange rate and the accuracy and prediction of these models are compared its results with the nonlinear autoregressive neuronal network. The results of unit root tests represent that the data is stationary and has nonlinear property. In the estimation stage, the goodness of fit for the Logistic and Harvey models are not confirmed. By adding nonlinear parts to the Harvey model, a good fit was obtained for the exchange rate with a coefficient of determination about 99.95 percent and a minimum mean square error, even when compared with the nonlinear autoregressive neural network. The results show that combining the Harvey model with the nonlinear component is considered as one of the best models which predicts the exchange rate better than other models.

  Keywords: Logistic Harvey, Harvey, Nonlinear Autoregressive Neural Networks, Exchange rate
 • The Effects of International Financial Integration on Macroeconomic Volatility in Iran: A Stochastic Volatility Model (SVM) Approach
  Majid Dashtban *, Abdollah Khoshnoodi, Behnam Elyaspour, Sahar Dashtban Farooji Pages 201-230

  The main purpose of this paper is to examine the effects of financial integration on macroeconomic volatility in Iran. Economic theories do not clearly explian the effects of financial integration on macroeconomic volatility and this is essentially an empirical problem. Hence, we have presented an empirical model to test the effect of international financial integration on macroeconomic volatility in Iran over the period 1352-1395. For this purpose, first, the macroeconomic uncertainty was extracted using stochastic volatility model with leverage effects and using the principal component analysis method. The results show that in the long run, international financial development, international financial integration and terms of trade volatility have a positive effect on macroeconomic volatility in Iran, while the effect of trade openness on macroeconomic volatility in Iran is negative. In addition, in the short run, there is no significant relationship between the relevant variables and macroeconomic volatility.

  Keywords: Financial Integration, Macroeconomic Volatility, Stochastic Volatility Model, Iran
 • Investigating Asymmetry Inside the regimes in Okun's Law: Markov Switching Approach
  Khaled Kordi Tamandani *, Mohammad Ali Ehsani, Vahid Tagh Nezhad Pages 231-257
  Unemployment is one of the major economic problems of countries and its decline is always on the focus of researchers and policy makers. Okan found a negative relationship between production and unemployment. Since then, there have been many studies about how unemployment affects production within Okun's law framework; but the results vary in different countries and in different times (boom or recession). Since the results are accompanied with distinct policy implication, a reexamination of this empirical law using a new econometric method seems necessary. This study, using Markov switching approach, examines the validity of Okun's law from the asymmetry perspective across the regimes based on Iran’s data1396: 4 - 1357: 1. The results show that the effect of unemployment on production is asymmetric and nonlinear; so that changes in unemployment do not affect production gap during the boom, but during the recession, positive and negative shocks have a significant effect on the production gap. That is, the reduction in unemployment will more severely affect the production gap in recession.
  Keywords: Okun's law, Markov Switching, unemployment, Iran