فهرست مطالب

دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد - سال شصت و دوم شماره 5 (پیاپی 166، آذر و دی 1398)
 • سال شصت و دوم شماره 5 (پیاپی 166، آذر و دی 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/09/09
 • تعداد عناوین: 22
|
 • مجتبی آروین*، هادی رسولی، روح الله عاشوری، زیبا صفرزاده صفحات 34-42

  اختلال خواب یک مشکل شایع در کیفیت زندگی بزرگسالان، علی الخصوص بیماران مبتلا به فشارخون است که بر سلامت جسمی و روانی تاثیر آن ها می گذارد. لذا در این پژوهش بر آنیم که عوامل مرتبط با اختلالات خواب را در کیفیت زندگی نمونه مورد مطالعه، بررسی گردد. روش کار روش پژوهش حاضر توصیفی – تحلیلی بررسب کیفیت زندگی بیماران مبتلا به فشار خون اساسی است. جامعه آماری این پژوهش، شامل تمامی بیماران مبتلا به فشار خون ساکن شهر مشهد بوده به منظور انجام پژوهش تعداد 125نفر بیمار مبتلا به فشارخون اساسی، مراجعه کننده به کلینیک‎های تخصصی و مطب‎های پزشکان متخصص در این زمینه با روش نمونه‌گیری غیر تصادفی و در دسترس انتخاب شدند. شرکت کنندگان از طریق ابزار سنجش تحقیق شامل پرسشنامه کیفیت خواب پترزبورگ(PSQI) و پرسشنامه کیفیت زندگی 36 سوالی (36-SF) ارزیابی شدند. سپس داده‎ها با استفاده از همبستگی پیرسون ارتباط آن ها مورد آزمون قرار گرفت. سایر یافته های حاصل از نزم افزار SPSS در ادامه ذکر شده است. نتایج با توجه به یافته های تحقیق مشخص شد که فشارخون بالا در افراد مبتلا در این افراد در حیطه‎های جسمانی، روانی محیطی و اجتماعی به طور کلی باعث کاهش و نزول کیفیت زندگی می‎شود. مردان کیفیت خوب پایین تری نسبت به زنان داشتند. همچنین افراد متاهل به دلیل داشتن مسئولیت بیشتر در زندگی، بیشتر از سایرین به اختلالات خواب مبتلا هستند. که با توجه به نتایج بدست آمده می توان نتیجه گرفت که وضعیت اقتصادی تاثیر بسزایی در سطح کیفیت خواب افراد مبتلا به فشار خون دارد، به طوری که هرچه شاخص رفاه در زندگی آن ها بیشتر باشد، کیفیت خواب بالاتری دارند. باتوجه به یافته‎های پژوهش وضعیت اقتصادی و اجتماعی تاثیر بیشتری بر میزان کیفیت خواب افراد مبتلا به فشارخون داشتند. نتیجه گیری در مجموع کیفیت خواب و فشار خون بالا به شدت تحت تاثیر سبک زندگی است و افراد مبتلا به فشار خون بالا احتمالا اختلالات خواب دارند.

  کلیدواژگان: اختلالات خواب، کیفیت زندگی، فشارخون
 • مهدی پرتو، حسین پیمانی زاد *، شهرام علم، حسن فهیم دوین صفحات 63-71
  مقدمه

  گردشگری ورزشی یکی از گونه های رو به رشد گردشگری است که در آن مسابقات و رویدادهای ورزشی تعداد زیادی از گردشگران را به خود جلب می کند. در این راستا پژوهش حاضر نقش انگیزش بر مدل توسعه گردشگری ورزشی در استان خراسان رضوی را ارایه می دهد.

  روش کار

  روش تحقیق توصیفی-تحلیلی بوده و جهت گردآوری اطلاعات مورد نیاز از مطالعات کتابخانه ای و میدانی شامل مشاهده مستقیم و منظم و پرسشنامه استفاده شده است. برای بدست آوردن پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد که ضریب بدست آمده(0,81) نشان دهنده پایایی مطلوب پرسشنامه می باشد. جهت سنجش روایی پرسشنامه، ظاهر و محتوای پرسشنامه توسط50 نفر از اساتید راهنما و دانشجویان رشته مدیریت ورزشی و خبره گردشگری در امر تدوین پرسشنامه تایید شد. گروه های درگیر در این تحقیق اعضای هیات علمی دانشگاه ها، دانشجویان و فارغ التحصیلان دکترای مدیریت ورزشی و جهانگردی دانشگاه ها و مسیولان ارشد تربیت بدنی می باشند. داده های حاصل از پرسشنامه با استفاده از نرم افزار آماری SPSS و مدل SWOT تجزیه و تحلیل شدند.

  نتایج

  یافته های تحقیق و مدل نشان می دهد که ورزش هایی مانند غارنوردی در بین جاذبه های گردشگری ورزشی استان خراسان رضوی در رتبه اول قرار دارند. همچنین عوامل متعددی بر فرایند توسعه گردشگری ورزشی استان موثر می باشند که در این تحقیق این عوامل در قالب دو گروه عوامل درونی(ضعف ها و قوت ها) و عوامل بیرونی(فرصت ها و تهدیدها) ارزیابی شدند. بر این اساس مهم ترین نقاط قوت و ضعف توسعه گردشگری ورزشی در استان خراسان رضوی به ترتیب پایین بودن هزینه حضور در رویدادهای ورزشی وعدم استفاده از تجارب موجود در زمینه توسعه متقابل ورزش و گردشگری می باشد و همچنین مهم ترین فرصت و تهدید به ترتیب امکان حضور گردشگران و ورزشکاران خارجی و کیفیت پایین خدمات آژانس های گردشگری است.

  نتیجه گیری

  در نهایت با تلفیق عوامل درونی و بیرونی بر روی نمودار مدل swot، راهبردهای رقابتی به عنوان راهبردهای بهینه شناخته شدند.

  کلیدواژگان: توسعه گردشگری ورزشی، انگیزش، استان خراسان رضوی
 • مرجان محمدیان، علیرضا ماردپور*، خسرو رمضانی، مهدی فتحی صفحات 569-578
  مقدمه

  پژوهش حاضر با هدف تعیین تفاوتاثربخشی هیبنوتراپی شناختی -رفتاری و دارو درمانی بر استرس ادراک شده و مهارت‌های بین‌فردی بیماران مبتلا به اختلال وحشتزدگیبود.

  روش کار

  روش پژوهش نیمه آزمایشی از نوع پیش‌آزمون- پس آزمون با گروه گواه بود. بدین منظور، به صورت نمونه‌گیری در دسترس از بین مراجعه‌کنندگان به بیمارستان تخصصی ابن‌سینا، بود در بازده زمانی بهمن 1397 الی اردیبهشت 1398، 45 نفر انتخاب شده و در 3 گروه 15 نفره (دو گروه آزمایش و یک گروه کنترل) جایگزین شدند.شرکت‌کنندگان با پرسشنامه‌های استرس ادراک شده کوهن (1983) و پرسشنامه مهارت‌های ارتباطی بین‌فردی ماتسون (1983) مورد ارزیابی قرار گرفتند. سپس شرکت‌کنندگان هیبنوتراپی شناختی -رفتاری 5 جلسه مورد آموزش قرار گرفتند، گروه دارو درمانی زیر نظر متخصص دارو مصرف کردند و گروه کنترل هیچ آموزشی را دریافت نکردند. داده‌ها با استفاده از تحلیل کوواریاس چندمتغیری مورد تجزیه‌ و تحلیل قرار گرفت.

  نتایج

  یافته‌ها نشان داد که در متغیر مهارت‌های بین‌فردی، پس‌آزمون هیبنوتراپی، تفاوت معنی‌داری با پس‌آزمون گروه کنترل و دارو درمانی داشت. در متغیر استرس ادراک شده، گروه دارو درمانی تفاوت معنی‌داری با گروه کنترل و هیبنوتراپی داشتند (001/0 <P). نتایج آزمون تعقیبی نشان داد که میزان مهارت‌های بین‌فردی روان‌شناختی در گروه هیبنوتراپی به طور معنی‌داری بیشتر از گروه کنترل و دارو درمانی بود (01/0 <P). 

  نتیجه گیری

  با توجه به تاثیر معنادار  هیبنوتراپی شناختی-رفتاری بر استرس ادراک شده و مهارت‌های بین‌فردی بیماران مبتلا به اختلال وحشتزدگی، پیشنهاد می‌شود از این روش در جهت افزایش سلامت روان این بیماران بهره برده شود.

  کلیدواژگان: اختلال وحشتزدگی، استرس ادراک شده، دارو درمانی، مهارت های بین فردی، هیبنوتراپی شناختی -رفتاری
 • مقاومت آنتی بیوتیکی سویه های سودوموناس آئروژینوزای جدا شده اززخم بیماران سوختگی
  مژده جهان تیغ*، حامد طهماسبی، محمد بکاییان صفحات 1121-1131
  زمینه و هدف

  سودوموناس آئروژینوزا نقش مهمی در عفونت های شدید در بیماران سوختگی ایفا می کند. سپسیس ناشی از این باکتری یک عارضه جدی متعاقب عفونت سوختگی است.هدف از این مطالعه بررسی فراوانی و تعیین الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی سودوموناس آئروژینوزاهای جداشده از زخم  بیماران بستری شده  در  بخش  سوختگی در  شهر زاهدان است.

  روش کار

  در این مطالعه توصیفی مقطعی70 ایزوله سودوموناس آئروژینوزا از نمونه زخم سوختگی  از بیمارستان آموزشی  زاهدان جمع آوری شد. پس از انجام آزمون های بیوشیمیایی و تائید گونه باکتری، مقاومت آنتی بیوتیکی سویه ها برای 9 آنتی بیوتیک به روش دیسک دیفیوژن و بر اساس استاندارد Clinical Laboratory Standards Institute (CLSI) تعیین شد. همچنین حداقل غلظت مهارکننده (MIC) ایمی پنم، پیپراسیلین تازوباکتام و سفتازیدیم با استفاده از استریپ های E-test مشخص شد.

  یافته ها: 

   در این مطالعه از مجموع 70 ایزوله سودوموناس آئروژینوزا  بیشترین میزان مقاومت نسبت به آنتی بیوتیک های سولفومتوکسازول تری متوپریم (3/84%) و سفپیم(8/70%) بوده است. همچنین کمترین میزان مقاومت نسبت به آنتی بیوتیک های پیپراسیلین تازوباکتام(8/20%)، و کولیستین(3/8%) مشاهده گردید.نتایج Etest  نشان داد که بیشترین حساسیت مربوط به پیپراسیلین تازوباکتام بود.

  نتیجه گیری: 

   طی این مطالعه سویه های سودوموناس آئروژینوزا کمترین مقاومت را به کولیستین و پیپرایسیلین تازوباکتام به خود نشان دادند که این آنتی بیوتیک ها می توانند گزینه اصلی درمان عفونت های سودوموناسی ناشی از سوختگی باشد.

  کلیدواژگان: مقاومت آنتی بیوتیکی، عفونت بیمارستانی، سودوموناس آئروژینوزا
 • محمد شکرزاده، یعقوب شایسته*، رضا حسین پور، دانیال جعفری صفحات 1684-1691
  مقدمه
  خوددرمانی یک مشکل مهم جهانی به حساب می‎آید. نوجوانان از مهم‎ترین گروه‎های آسیب پذیر در برابر خوددرمانی می‎باشند. هدف از انجام این مطالعه تعیین فراوانی و برخی از عوامل مرتبط با خوددرمانی در نوجوانان ساکن شهر گرگان می‎باشد.
  روش کار
  مطالعه به صورت مقطعی، توصیفی تحلیلی بر روی 400 نوجوان ساکن شهر گرگان انجام گردید.اطلاعات از طریق مصاحبه حضوری و تکمیل چک لیست جمع آوری گردید. نرم افزار SPSS نسخه 16 و آزمون پیرسون کای اسکوئر برای آنالیز داده‎ها استفاده گردید.
  نتایج
  خوددرمانی در 50% نوجوانان مشاهده گردید. غالب نوجوانان در اظهاراتشان سرماخوردگی (58%) و سردرد (37%) را مهم‎ترین علل خوددرمانی قلمداد نمودند. همچنین داروهای ضد سرماخوردگی (58%) و ضد التهاب غیر استروئیدی (40%) مهم‎ترین داروهای مصرفی در مطالعه بودند. به علاوه غالب نوجوانان به دلیل جزیی بودن بیماری (61%) و تجربه مصرف قبلی (42%) دچار خوددرمانی شده بودند. داروخانه‎های سطح شهر مهم‎ترین منبع تامین دارو بوده است(77%). همچنین والدین و اطرافیان مهم‎ترین منبع اطلاعات جهت خوددرمانی بوده‎اند(57%). نهایتا بین خوددرمانی با جنس (03/ 0 = P)، بعد خانوار (001/ 0 > P) و درآمد ماهیانه خانوار (001/ 0 > P) ارتباط معنادار آماری مشاهده گردید.
  نتیجه گیری
  خوددرمانی در 50% نوجوانان شهر گرگان مشاهده شده که غالبا به دلیل مصرف داروهای ضد سرماخوردگی و ضد التهاب غیر استروئیدی بوده است.
  کلیدواژگان: خوددرمانی، نوجوانان، دارو
 • مجید علی اکبریان، علی عمادزاده، حسین کریمی مونقی*، حمیدرضا بهنام وشانی صفحات 1692-1699
  مقدمه

  مراقبت از کودک مبتلا به سرطان می تواند منجر به ایجاد بار مراقبتی در والدین شود. شناسایی عوامل موثر در بروز بار مراقبتی والدین و طراحی استراتژی های مناسب جهت کاهش این بار ضروری به نظر می رسد. هدف این مطالعه تعیین تاثیر آموزش گروهی بر بار مراقبتی مراقبین کودکان مبتلا به سرطان بود.

  روش کار

  این پژوهش یک مطالعه نیمه تجربی بود که بر روی ولی سی مورد از کودکان مبتلا به کانسر که به بیمارستان دکتر شیخ مشهد مراجعه می کردند انجام شد. روش جمع آوری اطلاعات از طریق پرسشنامه بار مراقبتی والدین بود. پرسشنامه های ذکر شده قبل و پس از برگزاری دوره های آموزشی، توسط والدین تکمیل گردید. دوره های آموزش برای والدین بصورت توزیع جزوات و توضیحات حضوری طی سه جلسه گذاشته شد. 

  نتایج

  میانگین نمره کل بار مراقبتی قبل از مداخله 3/5 ± 1/44 و بعد از مداخله 8/5 ± 4/39 بود. کاهش 7/. ± 7/4 واحد در نمره کل بار روانی بعد از مداخله نسبت به قبل از آن معنی دار بود (001/0=p). قبل از مداخله 0/50 درصد مراقبین دارای شدت بار مراقبتی متوسط و 0/50 درصد شدید بودند. بعد از مداخله 7/16 درصد مراقبین دارای بار مراقبتی شدید و 3/83 درصد آنان دارای بار مراقبتی متوسط بودند. در 7/36 درصد مراقبین بار مراقبتی کاهش پیدا کرده بود.

  نتیجه گیری:

   بر اساس نتایج این مطالعه آموزش گروهی میتواند بار مراقبتی مراقبین کودکان مبتلا به سرطان را کاهش دهد. لذا بکار گیری این رویکرد آموزشی توصیه می شود.

  کلیدواژگان: آموزش گروهی، سرطان، بار مراقبتی، والدین
 • الهام قاسمی، شیلا نایبی فر* صفحات 1700-1709
  هدف

  هدف مطالعه حاضر، بررسی تاثیر 10 هفته تمرین تناوبی شدید و مصرف چای سبز بر آنزیم های کبدی و شاخص مقاومت به انسولین در زنان دارای اضافه وزن بود.

  روش ها

  دراین مطالعه30 زن دارای اضافه وزن به صورت هدفمند انتخاب و به طور تصادفی به سه گروه مساوی تقسیم شدند. گروه تمرین به مدت 10هفته به اجرای تمرینات تناوبی شدید و گروه مکمل، به مصرف روزانه 1500 میلی گرمی چای سبز پرداختند. گروه ترکیب تمرین و مکمل نیز هر دو مداخله را اجرا کردند. خونگیری از آزمودنی ها قبل و بعد از مداخله در حالت ناشتایی انجام شد. داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (ویرایش 19) و آزمون های آنالیز واریانس دوراهه و آزمون تعقیبی توکی در سطح معنی داری 05/0 تحلیل شد.

  نتایج

  پس از 10 هفته تمرین و مکمل، سطوحALT، AST،گلوکز، وزن و درصد چربی در هر سه گروهنسبت به پیش آزمونکاهش معنادار یافت(05/0≤ P)؛ همچنین سطح انسولین (0/01= P) و مقاومت به انسولین (0/01= P) در دو گروه تمرین-چای سبز و تمرین-دارونماکاهش نشان داد.میانگین تغییرات در شاخص های ALT، AST، گلوکز، انسولین، مقاومت به انسولین، وزن و درصد چربی در گروه تمرین- چای سبز به طور معناداری بالاتر از دو گروه دیگر بود (0/05≤ P).

  نتیجه گیری

   10 هفته تمرین تناوبی شدید، مصرف چای سبز و ترکیب این دو با یکدیگر از طریق کاهش آنزیم های کبدی و شاخص مقاومت به انسولین می تواند احتمالا درکاهش التهاب کبدی موثر باشد.

  کلیدواژگان: تمرین تناوبی شدید، چای سبز، آنزیم های کبدی، مقاومت به انسولین
 • کامیار عظیمی*، یاسر گراوند، غلامحسین مکتبی صفحات 1710-1722
  مقدمه

  از آنجا که دانشگاه ها با تعداد بی شماری از داوطلبان مواجه هستند، رقابت برای دسترسی به رشته های معتبرتر در آموزش عالی به طور فزاینده ای رو به رشد است. از این رو، نیاز به تحقیقات موثری جهت شناسایی عوامل تاثیرگذار بر انتخاب رشته تحصیلی و آینده شغلی داوطلبان وجود دارد. در این پژوهش، عوامل خانوادگی، شغلی و فردی به عنوان پیش بین های رضایتمندی از رشته تحصیلی و آینده شغلی دانشجویان علوم پزشکی مورد بررسی قرار گرفت. 

  روش کار:

  این مطالعه توصیفی، از نوع همبستگی است. شرکت کنندگان شامل 340 نفر از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهد بودند که به روش نمونه گیری طبقه ای نسبتی انتخاب شدند. پرسشنامه رضایتمندی از رشته تحصیلی و آینده شغلی دانشگاه مینه سوتای آمریکا و پرسشنامه عوامل تاثیرگذار بر رشته تحصیلی و آینده شغلی به منظور گردآوری اطلاعات به کار گرفته شد. روایی ابزارها به روش تحلیل عامل تاییدی و پایایی آن ها با استفاده از ضریب کرونباخ احراز گردید. برای تجزیه و تحلیل متغیرهای پژوهش، از نرم افزارهای AMOS و SPSS نسخه 22 استفاده شد.

  نتایج

  نتایج تجزیه و تحلیل رگرسیون چندگانه نشان داد که عوامل شغلی و فردی به ترتیب قوی ترین پیش بینی کننده های مثبت و معنی دار رضایتمندی از رشته تحصیلی و آینده شغلی دانشجویان بودند؛ در حالی که عامل خانوادگی نقش معنی داری در رضایتمندی از رشته تحصیلی و آینده شغلی دانشجویان ایفا نکرد. نتیجه گیری: یافته ها حاکی از آن است که نه تنها عوامل شغلی بلکه عوامل فردی به عنوان مولفه هایی ضروری برای رضایتمندی از رشته تحصیلی و آینده شغلی دانشجویان علوم پزشکی محسوب می گردند.

  کلیدواژگان: رضایتمندی از رشته تحصیلی، آینده شغلی، دانشجویان، دانشگاه علوم پزشکی
 • اعظم عاشوری*، محمداسماعیل ابراهیمی، یدالله قاسمی پور صفحات 1723-1732

  مقدمه بیماری های فیزیولوژیک مزمن، فرآیندهای شناختی و هیجانی افراد را تحت تاثیر قرار می دهد. بر این اساس هدف پژوهش حاضر، مقایسه میزان تحریف شناختی و کیفیت زندگی در بیماران مبتلا به درد مزمن، غیر درد مزمن و افراد عادی بود. روش کار پژوهش حاضر پژوهشی علی- مقایسه ای می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر بیماران دارای درد مزمن و غیر درد مزمن و افراد سالم بزرگ سال (18 سال به بالا) شهر همدان بودند که تعداد 210 نفر (از هر گروه 70 نفر) از طریق روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. برای ارزیابی اولیه از مصاحبه و پرونده پزشکی و پرسشنامه موردیابی درد مزمن استفاده شد، و به پرسش نامه های تحریفات شناختی الیس و پرسشنامه کیفیت زندگی واروشربون پاسخ دادند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از تحلیل واریانس چند متغیره و آزمون تعقیبی شفه استفاده شده است. نتایج نتایج پژوهش حاضر نشان دادبین سه گروه  بیماران مبتلا به درد مزمن، غیر درد مزمن و افراد عادی در متغیرهای تحریف شناختی و کیفیت زندگی تفاوت معنادار وجود دارد (p<0/001). علاوه بر این نتایج بیانگر آن بود که میانگین نمرات تحریف شناختی و کیفیت زندگی در بین سه گروه  بیماران مبتلا به درد مزمن، غیر درد مزمن و افراد عادی به شکل دو به دو نیز با هم تفاوت معنادار دارند. بدین صورت که گروه بیماران مبتلا به درد مزمن نسبت به دو گروه بیماران مبتلا به غیر درد مزمن و افراد عادی دارای میانگین نمرات تحریف شناختی بیشتر و کیفیت زندگی کمتری بود. همچنین گروه بیماران مبتلا به غیر درد مزمن نیز نسبت به گروه افراد عادی به شکل معناداری دارای میانگین نمرات تحریف شناختی بیشتر و کیفیت زندگی کمتری بود. نتیجه گیری بر اساس یافته های پژوهش حاضر، باید با بکارگیری درمان های روان شناختی مناسب نسبت به کاهش تحریف شناختی و بهبود کیفیت زندگی بیماران دارای درد اقدام نموده تا از این طریق بتوان شاهد بهبود روند درمانی آنها بود.

  کلیدواژگان: تحریف شناختی، کیفیت زندگی، درد مزمن، غیر درد مزمن
 • حمید گله داری*، افسون تدویی زنگنه، نسترن مجدی نسب صفحات 1733-1740
  مقدمه
  بیماری MS یک بیماری التهابی عصبی است که در آن غلاف های میلین سلول های عصبی در مغز و ستون فقرات آسیب می بینند. در کنار فاکتورهای محیطی، بیماری MS می تواند در نتیجه اختلال ژنتیکی باشد. در این مطالعه به بررسی فراوانی جهش p.H182fs در ژن CD200R1 پرداخته شد که در یک دوقلوی بیمار MS و از طریق تکنیک تعیین توالی به روش نسل جدید مشاهده شده بود.
  روش کار
  به همین منظور50 زن مبتلا به بیماریMS و 50 زن سالم بدون سابقه بیماری‎های تحلیل عصبی در خانواده و خویشاوندان در استان خوزستان انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتند. پس از استخراج ژنوم قطعه bp243 در بر گیرنده جهش p.H182fs تکثیر شد. محصول PCR با توالی یابی به روش سانجر مورد بررسی قرار گرفت.
  نتایج
  جهش مذکور در 32% از بیماران به صورت هتروزیگوت و هموزیگوت دیده شد. در گروه کنترل (افراد نرمال) جهش مذکور مشاهده نگردید.
  نتیجه گیری
   این دستاورد ژن CD200R1 را به عنوان یکی از کاندیداها برای پاتوژنز MS حدااقل برای بخشی از بیماران استان خوزستان مطرح می کند.
  کلیدواژگان: مالتیپل اسکلروزیس، جهش، ژن CD200R1
 • رضا کبودخانی، رضا زارع، محمد زارع نژاد*، سعید غلامزاده، علیرضا درودچی، نوید کلانی صفحات 1741-1747
  مقدمه
  حس بویایی اثر مهمی بر زندگی انسان و در پیشگیری از حوادث و ایمنی دارد. اختلال در حس بویایی، فرد را در معرض مخاطرات ناشی از عدم تشخیص آتش سوزی یا نشت گاز، خوردن غذاهای فاسد یا سمی قرارمی‎دهد.  مطالعه‎ی حاضر به بررسی تحلیلی چهار ساله شکایت از کاهش حس بویایی ارجاع شده به پزشکی قانونی استان فارس می‎پردازد.
  روش کار
  در مطالعه مقطعی حاضر، با مراجعه به بایگانی، اطلاعات پرونده کلیه موردهای ارجاع شده به پزشکی قانونی استان فارس در 1396-1393شامل سن، تاریخ کمیسیون و تاریخ کمیسیون تجدید، جنسیت، تاهل، تحصیلات، نوع حادثه، روش تشخیص، نظر کمیسیون و نوع گواهی صادر شده توسط پزشکی قانونی در مورد سایر صدمات اثباتی مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  نتایج
  تعداد 148 نفرشاکی، شامل 109 مرد (73.5%) و 39 زن (26.5%) با میانگین سنی76/5 ± 34/31   مورد بررسی قرار گرفتند. افراد با سن 20 الی39 سال فراوان ترین گروه بودند. غالب افراد شاکی درحادثه تصادف با فراوانی نسبی 9/91%، دچارکاهش حس بویایی شده اند .MRI  شایع‎ترین روش مورد استفاده در تشخیص کاهش بویایی بوده است. از 148 نفر، کاهش حس بویایی 124 نفرآن ها(83.8%) تایید شده است.
  نتیجه گیری
  میانگین سنی افراد با کاهش حس بویایی نسبت به آمارهای جهانی پایین‎تر است. تصادفات شایع‎ترین حادثه‎ی منجر به کاهش بویایی می‎باشد که این خود اهمیت انجام بررسی‎های بیشتر در زمینه کاهش بویایی را نشان می‎دهد.
  کلیدواژگان: کاهش حس بویایی، اختلال بویایی، حوادث، دعوی قضایی، پزشکی قانونی
 • فیروزه رضوی، محمد جعفر تارخ*، محمود البرزی صفحات 1748-1755
  مقدمه

  در سال‎های اخیر مطالعات فراوانی برای تجزیه و تحلیل مغز به منظور تشخیص بیماری‎های مغزی انجام شده است که تکنیک های یادگیری ماشین نقش به سزایی در ایجاد سیستم‎های هوشمند تشخیصی ایفا کرده اند. از بین روش‎های مختلف یادگیری ماشین، روش‎های مبتنی بر یادگیری عمیق در سال‎های اخیر کاربرد گسترده ای در ایجاد سیستم‎های هوشمند دستیار پزشکی داشته است که به ایجاد سیستم های قدرتمندی جهت تشخیص بیماری منتج شد.

  روش کار

  در این پژوهش تشخیص بیماران آلزایمری با شبکه عصبی یادگیری عمیق مبتنی بر  بلوک های رسوبی سه بعدی ارایه شده است. همچنین روند آموزش و تست روش ارائه شده توسط مجموعه داده ADNI انجام پذیرفت.

  نتایج

  نتایج حاصل از خروجی این روش در مقایسه با روش های ارائه شده در پژوهش های قبلی با دقت بالایی عملیات تشخیص و طبقه بندی بیماران آلزایمری انجام گردید.

  نتیجه گیری:

   یافته های پژوهش حاضر بیانگر آن بودند که یادگیری ماشین با روش های یادگیری عمیق می تواند زودتر از پزشکان، بیماری آلزایمر را تشخیص دهد.

  کلیدواژگان: بیماری آلزایمر، یادگیری عمیق، بلوک های رسوبی سه بعدی
 • ناصر امیری، حسن متین همایی*، مقصود پیری، محمدعلی آذربایجانی صفحات 1756-1763
  مقدمه

  ورزش مقاومتی یکی از مولفه‎های اصلی برنامه‎های تمرینی با هدف افزایش قدرت یا توده عضلانی است. بتا هیدروکسی متیل بوتیرات (HMB)، یک متابولیت آمینو اسیدی  ضروری است  که به منظور تقویت افزایش قدرت و توده بدنی نا در ارتباط با تمرین مقاومت ترویج می‎شود. هدف از تحقیق حاضر بررسی اثر مصرف شش هفته مکمل HMB و  تمرینات برونگرای مقاومتی بر بیان فاکتور p70s6k در موش‎های نر بالغ می‎باشد.

  روش کار

  24  رت نر نژاد اسپراگ داولی  با میانگین وزن 20 ±200 گرم به طور تصادفی ساده به 4 گروه کنترل (6سر)،گروه مکملHMB (6 سر)، گروه ورزش (6 سر) و گروه ورزش + HMB (6 سر) تقسیم شدند. بعد از یک هفته آشنا سازی برنامه مداخله به مدت 6 هفته اجرا شد. گروه ورزش سه جلسه در هفته تمرینات برونگرای شدید (120% 1RM) انجام دادند. گروه مکمل HMB روزانه 480 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن به صورت محلول گاواژ شدند. گروه ورزش و مکمل نیز هم فعالیت ورزشی داشتند و هم مکمل دریافت کردند و گروه کنترل نیز فعالیت نداشته و محلول نیز دریافت نکردند.48 ساعت پس از آخرین جلسه موش‎ها با کتامین  و زایلازین بیهوش و بافت عضله سه سر بازویی جهت بررسی و استخراج RNA از بافت ماهیچه استخراج و به آزمایشگاه منتقل شد.

  نتایج

  نتایج تحقیق نشان داد که وزن رت‎ها در گروه ورزش (002/0 p≤) و ورزش+HMB (001/0 p≤) افزایش معنی داری داشت. همچنین نتایج نشان می‎دهد که تمرینات مقاومتی برونگرا (003/0p≤) و تمرینات مقاومتی برونگرا به همراه مکمل HMB (001/0p≤) باعث افزایش معنا دار بیان فاکتور p70s6k داشته است. همچنین بیان فاکتور p70s6k گروه تجربی مصرف مکمل به همراه تمرین مقاومتی افزایش معناداری را نسبت به گروه مکمل HMB  نشان داد (04/0p≤). تفاوت معنی داری نیز بین گروه‎های دیگر مشاهده نشد (05/0p≥).

  نتیجه گیری

  با توجه به یافته‎های تحقیق به نظر می‎رسد که مصرف مکمل HMB و تمرین مقاومتی برونگرا باعث افزایش معنی داری در بیان فاکتور p70s6k و وزن بدن شود و مصرف مکمل به نسبت تمرین ورزشی تاثیر غیر معنی داری یر بیان فاکتور p70s6k عضله رت داشته و هر چند که تفاوت معنی داری بین گروه‎های تجربی وجود نداشت ولی به نظر می‎رسد ترکیب آنها باعث افزایش بیشتری در بیان فاکتور p70s6k می‎شود.

  کلیدواژگان: بیان فاکتور p70s6k، تمرین مقاومتی برون گرا، رت نر بالغ، مکمل HMB-Fa
 • اکرم ایزدی خواه، مجتبی انصاری شهیدی*، عباس حقایق صفحات 1764-1774
  مقدمه

  بروز بیماری های مزمن جسمی همچون سردردهای میگرنی سبب آسیب های هیجانی و روان شناختی در بیماران می شود. بر این اساس نیاز است که در کنار درمان های پزشکی معمول، به ویژگی های روان شناختی بیماران نیز توجه کافی صورت پذیرد. بر همین اساس پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی درمان ذهن آگاهی بر نشاط ذهنی و نظم جویی شناختی هیجان در بیماران مبتلا به سردردهای میگرنیانجام گرفت.

  روش کار

  پژوهش حاضر نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه گواه و دوره پیگیری دوماهه بود. جامعه آماری پژوهش شامل بیماران مبتلا به سردردهای میگرنی شهرستان شاهین شهر اصفهان در سه ماهه آخر سال 1397 بود. در این پژوهش تعداد 30 بیمار مبتلا به سردردهای میگرنی با روش نمونه گیری داوطلبانه انتخاب و با گمارش تصادفی در گروه های آزمایش و گواه گمارده شدند (15 بیمار در گروه آزمایش و 15 بیمار در گروه گواه). گروه آزمایش مداخله درمان ذهن آگاهی (1) را طی دو ماه در 8 جلسه 90 دقیقه ای دریافت نمودند. پرسشنامه های مورد استفاده در این پژوهش شامل پرسشنامه نشاط ذهنی (2) و نظم جویی شناختی هیجان (3) بود. داده های حاصل از پژوهش به شیوه تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

  نتایج

  نتایج نشان داد که درمان ذهن آگاهی بر نشاط ذهنی و نظم جویی شناختی هیجان در بیماران مبتلا به سردردهای میگرنی تاثیر معنادار دارد(001/0>p).

  نتیجه گیری

  بر اساس یافته های پژوهش حاضر می توان بیان کرد که درمان ذهن آگاهی با برخورداری از فنونی همانند افکار، هیجانات و رفتار آگاهانه می تواند به عنوان یک درمان کارآمد جهت بهبود نشاط ذهنی و نظم جویی شناختی هیجان در بیماران مبتلا به سردردهای میگرنی مطرح باشد.

  کلیدواژگان: درمان ذهن آگاهی، نشاط ذهنی، نظم جویی شناختی هیجان، سردردهای میگرنی
 • الهه شفایی، سیدحمید آتش پور* صفحات 1775-1785
  مقدمه
  بروز اختلال شخصیت سبب آسیب به مولفه های روان شناختی، هیجانی، ارتباطی و هیجانی مبتلایان می شود. بر این اساس پژوهش حاضر با هدف مقایسه بهزیستی روان شناختی و کیفیت زندگی در افراد مبتلا اختلال شخصیت با افراد عادی شهر اصفهان انجام گرفت.
  روش کار
  روش پژوهش حاضر توصیفی از نوع علی مقایسه ای بود. جامعه آماری پژوهش حاضر به دو گروه کلی، افراد مبتلا به اختلالات شخصیت مرزی، نمایشی، وسواسی، وابسته و اجتنابی و افراد عادی شهر اصفهان تقسیم می گردد. در این پژوهش از روش نمونه گیری غیراحتمالی هدفمند استفاده شد. بدین صورت که از بین افراد 20 تا 40 ساله مبتلا به اختلال شخصیت مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر اصفهان، تعداد 60 فرد  و از بین افراد سالم نیز 60 نفر به صورت هدفمند انتخاب و پرسشنامه های پژوهش آن ها ارائه داده شد. پرسشنامه های مورد استفاده در این پژوهش شامل پرسشنامه کیفیت زندگی (سازمان بهداشت جهانی، 1994) و پرسشنامه بهزیستی روان شناختی (ریف، 1989) بود. داده های حاصل از پژوهش به شیوه تحلیل واریانس چندمتغیری توسط نرم افزار آماری SPSS23 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  نتایج
  نتایج حاصل از تحلیل داده ها نشان داد که بهزیستی روان شناختی و کیفیت زندگی در بین افراد مبتلا به اختلال شخصیت با افراد عادی دارای تفاوت معنادار با هم است(0001/0 < p). بدین صورت که افراد مبتلا به اختلال شخصیت نسبت به افراد عادی، دارای نمرات پایین تر در مولفه های بهزیستی روان شناختی و کیفیت زندگی بودند.
  نتیجه گیری
  بر اساس یافته های پژوهش حاضر، لازم است که به فرایندهای روان شناختی، اجتماعی، هیجانی و خانوادگی افراد مبتلا به اختلال شخصیت توجه کافی صورت گرفته و با بکارگیری روش های مداخله ای مناسب همچون درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد، درمان ذهن آگاهی و روان درمانی مثبت نگر، به سلامت روان شناختی این بیماران یاری رسانده شود.
  کلیدواژگان: بهزیستی روان شناختی، کیفیت زندگی، اختلال شخصیت
 • پریوش گراوند، غلامرضا منشئی*، محمدعلی نادی صفحات 1786-1796
  مقدمه

  بروز بیماری های مزمن همچون سرطان در فرزندان، سلامت روان مادران را با آسیب جدی مواجه می سازد. بر همین اساس پژوهش حاضر با هدف اثربخشی بسته آموزشی مبتنی بر امید به شیوه شناختی- معنوی بر بهزیستی روان شناختی و کیفیت زندگی مادران دارای فرزندان سرطانی انجام گرفت.

  روش کار

  پژوهش حاضر نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماری پژوهش حاضر، شامل مادران دارای فرزندان مبتلا به سرطان در استان لرستان در سال 1396 بود. در این پژوهش تعداد 30 مادر دارای فرزند مبتلا به سرطان با روش نمونه گیری غیرتصادفی هدفمند انتخاب و با گمارش تصادفی در گروه های آزمایش و گواه گمارده شدند (15 مادر در گروه آزمایش و 15 مادر در گروه گواه). گروه آزمایش مداخله آموزشی مبتنی بر امید به شیوه شناختی- معنوی را طی سه ماه در 10 جلسه 90 دقیقه ای دریافت نمودند. پرسشنامه های مورد استفاده در این پژوهش شامل پرسشنامه کیفیت زندگی (سازمان بهداشت جهانی، 1996) و پرسشنامه بهزیستی روان شناختی (ریف ، 1980) بود. داده های حاصل از پژوهش به شیوه تحلیل کواریانس تک متغیره توسط نرم افزار آماری SPSS23 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

  نتایج

  نتایج نشان داد که بسته آموزشی مبتنی بر امید به شیوه شناختی- معنوی بر بهزیستی روان شناختی و کیفیت زندگی مادران دارای فرزندان سرطانی تاثیر معنادار دارد(f= 23.94, f= 40.56, p<0/001). میزان تاثیر بسته آموزشی مبتنی بر امید به شیوه شناختی- معنوی بر بهزیستی روان شناختی و کیفیت زندگی مادران دارای فرزندان سرطانی به ترتیب 47 و 60 درصد بود.

  نتیجه گیری

  بر اساس یافته های پژوهش حاضر پیشنهاد می شود که از آموزش مبتنی بر امید به شیوه شناختی- معنوی به عنوان یک روش کارآمد جهت بهبود بهزیستی روان شناختی و کیفیت زندگی مادران دارای فرزند سرطانی استفاده شود.

  کلیدواژگان: آموزش امید به شیوه شناختی- معنوی، بهزیستی روان شناختی، کیفیت زندگی، سرطان
 • فرداد دیدار طالش میکائیل اردبیل، کیوان ثریا طائفه دلائی، محسن بیات*، محسن فکری شیران صفحات 1804-1814
  مقدمه

  این پژوهش بررسی نقش نگرش به رشته ی تحصیلی -آینده ی شغلی، احساس تنهایی و کیفیت خواب در پیش بینی فرسودگی تحصیلی دانشجویان بود. مطالعه ی حاضر توصیفی از نوع همبستگی بود و جامعه ی آماری این پژوهش را کلیه دانشجویان دانشگاه محقق اردبیلی در سال تحصیلی98-1397 تشکیل دادند.

  روش کار 

  نفر با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس انتخاب گردیدند و برای جمع آوری داده ها نیز از پرسشنامه فرسودگی تحصیلی مسلش، نگرش به آینده ی شغلی تارویردی زاده، احساس تنهایی عاطفی اجتماعی و کیفیت خواب پیترزبورگ استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش آماری ضریب همبستگی و رگرسیون چندگانه با استفاده از 25 SPSS استفاده شد.

  نتایج

  نتایج پژوهش نشان داد که فرسودگی تحصیلی با نمره کل کیفیت خواب (15/0= r 05/0>P) و احساس تنهایی (31/0=r 01/0P) رابطه مثبت و با نگرش به تحصیل و آینده ی شغلی (15/0-=r 05/0>P)رابطه معکوس دارد. همچنین نتایج رگرسیون نیز نشان داد که ترکیب متغیرهای کیفیت خواب، نگرش به رشته ی تحصیلی _ آینده شغلی و احساس تنهایی 10 درصد از واریانس فرسودگی تحصیلی را می تواند تبیین کند.

  نتیجه گیری 

  با توجه به نتایج لازم است بهتر است برای پیشگیری از فرسودگی تحصیلی در محیط آموزش عالی؛ برنامه های مداخله ای، برگزاری کارگاه های آموزشی و دادن مشاوره برای کاهش این عوامل در راستای پیشگیری از فرسودگی تحصیلی دانشجویان اقداماتی صورت گیرد.

  کلیدواژگان: نگرش به رشته تحصیلی- آینده شغلی، احساس تنهایی، کیفیت خواب، فرسودگی تحصیلی، دانشجویان
 • بهار حاج رضایی* صفحات 1815-1823
  مقدمه

  این پژوهش با هدف مقایسه اثربخشی رویکردهای اولسون، پذیرش و تعهد و تلفیقی بر بهبود انتظار از ازدواج دختران مجرد مانده انجام شد.

  روش کار

  طرح پژوهش نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون و پس آزمون با سه گروه آزمایشی و گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش را تمامی دختران مجرد مانده شهر تهران در سال 1397 تشکیل دادند که از این جامعه تعداد 80 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب و در چهار گروه (سه گروه آزمایش و یک گروه کنترل) به صورت تصادفی جایگزین شدند. یافته‎های مورد نیاز با استفاده از مقیاس انتظار از ازدواج جونز و نلسون (1997) در دو نوبت پیش آزمون و پس آزمون مورد جمع آوری قرار گرفت و با استفاده از آزمون کواریانس چندمتغیره مورد تحلیل قرار گرفت.

  نتایج

  یافته‎های پژوهش نشان داد که میانگین انتظار از ازدواج دختران مجرد مانده در هر سه گروه آزمایش افزایش پیدا کرد و نتایج کواریانس چندمتغیره نشان داد که تاثیر هر سه رویکرد بر کاهش انتظار بدبینانه و ایده آل گرایانه از ازدواج و افزایش انتظار واقع بینانه از ازدواج معنی دار است(0/001≤p) و نتایج آزمون تعقیبی بن فرونی، نشان از آن داشت که رویکرد تلفیقی موثرتر از رویکردهای اولسون و پذیرش وتعهد بر بهبود انتظار از ازدواج دختران مجرد مانده است (0/005≤p).

  نتیجه گیری

  با توجه به اثر بخش بودن رویکرد تلفیقی بر انتظار از ازدواج، این رویکرد می تواند به عنوان یکی از روش های مداخله مورد استفاده مشاوران ازدواج و درمانگران خانواده قرار گیرد.

  کلیدواژگان: رویکرد آماده سازی اولسون، پذیرش و تعهد، انتظار از ازدواج، دختران مجرد مانده
 • فاطمه قلی زاده، مونا فدایی*، نگین سلیمانی، مریم خروشی صفحات 1825-1833
  مقدمه 

  تجربه خیانت زناشویی از طرف همسران، معضلی است که بنیان خانواده را تحت تاثیر قرار داده و ارتباط زناشویی را دچار اختلال می کند. دو مولفه روانشناختی مورد توجه در این فرایند، بخشودگی بین فردی و صمیمت زناشویی است. پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی درمان پذیرش و تعهد بر بخشودگی بین فردی و صمیمت زناشویی زنان آسیب دیده از خیانت زناشویی انجام شد.

  روش کار 

  در این پژوهش از روش نیمه آزمایشی و طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل استفاده شد. جامعه آماری این پژوهش را تمامی زنان آسیب دیده از خیانت زناشویی منطقه 1 تهران تشکیل دادند. از این جامعه، 30 نفر بصورت دردسترس انتخاب شدند و بصورت تصادفی در دوگروه آزمایشی و کنترل جایگزین شدند. ابزارهای پژوهش مقیاس بخشودگی بین فردی پولارد و پرسشنامه صمیمت زناشویی باگاروزی بود. روش اجرا بدین ترتیب بود که بعد از پیش آزمون، درمان پذیرش و تعهد برای گروه آزمایش اجرا گردید در نهایت از هر دو گروه پس آزمون به عمل آمد. یافته های پژوهش با استفاده از کواریانس تحلیل شدند.

  نتایج 

  یافته ها نشان داد میانگین بخشودگی بین فردی و صمیمت زناشویی گروه آزمایش در پس آزمون نسبت به پیش آزمون افزایش پیدا کرده است. نتیجه تحلیل کواریانس نشان داد که پس از حذف اثر پیش آزمون، میانگین نمرات پس آزمون دو گروه اختلاف آماری معناداری داشتند (0/001<p).

  نتیجه گیری

  این مطالعه نشان می دهد که درمان پذیرش و تعهد بر افزایش بخشودگی بین فردی و صمیمت زناشویی زنان آسیب دیده از خیانت همسر اثربخش است.

  کلیدواژگان: درمان پذیرش و تعهد، بخشودگی بین فردی، صمیمت زناشویی، خیانت زناشویی
 • مریم ستاری، نصرالله عرفانی* صفحات 1834-1845
  مقدمه و هدف

  مولفه های روان شناختی آسیب زا همچون کمال گرایی منفی، استرس و اضطراب می تواند آسیب های شناختی، هیجانی و تحصیلی مختلفی برای دانش آموزان در پی داشته باشد که ضروری است با بکارگیری روش های درمانی مناسب از بروز آن جلوگیری شود. بر همین اساس پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی بر کمال گرایی منفی، استرس و اضطراب دانش آموزان دختر دوره دوم متوسطه انجام گرفت.

  مواد و روش ها

  پژوهش حاضر نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه دانش آموزان دختر دوره دوم متوسطه شهرستان ملایر بودند. در این پژوهش تعداد 30 دانش آموز دختر دوره دوم متوسطه با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب و با گمارش تصادفی در گروه های آزمایش و گواه گمارده شدند (هر گروه 15 دانش آموز). گروه آزمایش درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی را طی دو ماه در 8 جلسه 75 دقیقه ای دریافت نمودند. پرسشنامه های مورد استفاده در این پژوهش شامل پرسشنامه استرس، افسردگی و اضطراب (لاوی بوند ، 1995) و پرسشنامه کمال گرایی منفی (تری شورت و همکاران، 1995) بود. داده های حاصل از پژوهش به شیوه تحلیل کوواریانس با چندمتغیره مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی بر کمال گرایی منفی، استرس و اضطراب دانش آموزان دختر دوره دوم متوسطه تاثیر معنادار دارد (p<0/001). بدین صورت که این درمان توانسته منجر به کاهش کمال گرایی منفی، استرس و اضطراب دانش آموزان دختر دوره دوم متوسطه شود.

  نتیجه گیری

  یافته های پژوهش حاضر بیانگر آن بودند که درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی با بهره گیری از فنونی همانند افکار، هیجانات و رفتار آگاهانه می تواند به عنوان یک درمان کارآمد جهت کاهش کمال گرایی منفی، استرس و اضطراب دانش آموزان دختر مورد استفاده قرار گیرد.

  کلیدواژگان: درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی، کمال گرایی منفی، استرس، اضطراب
 • پریوش الماسی، رضا نیک بخش*، علی محمد صفانیا صفحات 1845-1855
  مقدمه

  تحقیقات نشان داده است که مدیریت منابع انسانی و انفورماتیک سلامت سبز به عنوان ابزاری قوی که هدایت عوامل انسانی را به عهده دارد، می تواند به سازمان ها کمک شایانی نماید. بر همین اساس پژوهش حاضر با هدف مدیریت الکترونیک منابع انسانی و انفورماتیک سلامت در سازمان های ورزشی انجام گرفت.

  روش کار

   پژوهش حاضر توصیفی همبستگی بود. جامعه آماری را تمام کارکنان وزارت ورزش و جوانان (890 نفر) تشکیل دادند که نمونه آماری براساس فرمول کوکران 268 نفر و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شد. از پرسشنامه های مدیریت الکترونیک منابع انسانی ویرمانس و همکاران (2007)، توانمندسازی منابع انسانی سبز دیگالوار و همکاران (2013)، نقش شریک کسب و کار منابع انسانی کانر و همکاران (1996)، مدیریت منابع انسانی سبز جابور (2011) استفاده شد. از معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزیی با استفاده از نرم افزار اس پی اس اس و اسمارت پی ال اس نسخه 3 استفاده شد.

  نتایج

   نتایج نشان داد که مدیریت الکترونیک منابع انسانی و انفورماتیک سلامت بر تحلیل و توصیف سبز جایگاه شغلی و آموزش سبز در سازمان های ورزشی تاثیر مثبت معنادار دارد. در حالی که تاثیر مدیریت الکترونیک منابع انسانی بر ارزیابی عملکرد سبز، استخدام سبز، پاداش های سبز و انتخاب سبز معنادار نبود.

  نتیجه گیری

   براساس یافته های تحقیق به مدیران سازمان های ورزشی پیشنهاد می شود بسترهای تکنولوژیکی برای پیاده سازی مدیریت الکترونیکی منابع انسانی و انفورماتیک سلامت را فراهم سازند.

  کلیدواژگان: مدیریت الکترونیک منابع انسانی، توانمندسازی منابع انسانی سبز، انفورماتیک سلامت
 • نیما دارین، مهرداد نوابخش*، رضا نیک بخش صفحات 2287-2292
  مقدمه

   جامعه پذیری فرایندی است که به موازات کنترل اجتماعی بکار می رود ولی معمولا نهادهای رسمی و غیر رسمی موجود در جوامع این دو فرایند را بطور همزمان با یکدیگر بکار نمی برند این موضوع ناکارآمدی آنان را تداوم می بخشد. علم جامعه شناسی با تحلیل نظری نسبت به جامعه پذیری ، اجتماعی شدن و کنترل اجتماعی به گونه های مختلف درسطوح کلان، میانی و خرد به این موضوع توجه می نماید تا در هر یک از آنها میزان عاملیت افراد مورد چالش و دقت قرار گیرد.

  روش کار:

   تحقیق حاضر یک پژوهش آمیخته به صورت کمی و کیفی بود. بخش کمی تحقیق در قالب پرسشنامه انجام شد و بخش کیفی تحقیق به صورت گراند تیوری و براساس مدل اشتراوس و کوربین (1387) در قالب مصاحبه و تحلیل محتوایی و ساختاری مصاحبه ها انجام شد. برای جمع آوری داده ها، از مصاحبه های عمیق، باز و نیمه ساختاریافته استفاده شد. جامعه آماری این تحقیق در بخش کمی و کیفی را ورزشکاران رشته های فوتبال، کشتی و بدمینتون تشکیل دادند. در این تحقیق از یک پرسشنامه محقق ساخته حاصل از یافته های الگوی پارادایمی تحقیق استفاده شد که شامل 49 مولفه بود که با مدل لیکرت 5 درجه ای انجام شد. در بخش کمی برای تجزیه و تحلیل داده‌های توصیفی از روش آماری توصیفی، شاخص های چولگی و کشیدگی، تحلیل عاملی تاییدی و مدلسازی معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزیی استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل آماری این تحقیق از نرم افزارSPSS و  نرم افزار Smart Pls استفاده شد

  نتایج

   نتایج در بخش کیفی نشان داد که شرایط علی به 3 مقوله یادگیری هنجارها و ارزش ها، سازگاری با شرایط تیم جدید و بهبود تعامل اجتماعی دسته بندی شد.در بخش کمی نیز نتایج نشان داد که آموزش ورزشی در جامعه پذیری ورزشکاران، رسانه های جمعی در جامعه پذیری ورزشکاران، مربیان ورزشی در جامعه پذیری ورزشکاران، گروه های مرجع در جامعه پذیری ورزشکاران و علاقمندی جوانان به ورزش در جامعه پذیری ورزشکاران تاثیر مثبت معنادار دارد.

  نتیجه گیری

   یافته ها نشان داد هم در بخش کیفی و هم کمی، جامعه پذیری ورزشکاران تحت تاثیر عوامل زیادی در ارتباط با وضعیت اجتماعی و همچنین فنی تیم های حرفه ای قرار می گیرد

  کلیدواژگان: جامعه پذیری، ورزشکاران حرفه ای، هنجارها، ارزش ها
|
 • Mojtaba Arvin *, Hadi Rasouli, Rouhollah Ashouri, Ziba Safarzade Pages 34-42
  Introduction

  Sleep disorder is a common problem in adult quality of life, especially in patients with hypertension, which affects their physical and mental health. Therefore, this study aims to investigate the factors related to sleep disorders in the quality of life of the sample.

  Methods

  The present study is a descriptive-analytical study on the quality of life of people with essential hypertension. The statistical population of this study included all patients with hypertension residing in Mashhad in order to conduct a study on 125 patients with major hypertension referred to specialized clinics and physicians' offices specialized in this field by non-random sampling method. were chosen. Participants were assessed through a research instrument including the Petersburg Sleep Quality Questionnaire (PSQI) and the 36-item Quality of Life Questionnaire (SF-36), and then the data were analyzed using Pearson correlation. The following is SPSS software.

  Results

  According to the findings of the study, it was found that high blood pressure in those affected in these physical, psychological and environmental domains generally decreases and decreases the quality of life. To women. Married people are also more likely to have sleep disorders due to their greater responsibility in life. Based on the results, it can be concluded that the economic status has a significant effect on the quality of sleep in people with hypertension, so that the higher the welfare index in their lives, the higher the quality of sleep. According to the findings of the study, socioeconomic status had a greater impact on sleep quality in hypertensive individuals.

  Conclusion

  Overall, the quality of sleep and hypertension are severely affected by lifestyle, and people with hypertension may have sleep disorders.

  Keywords: W Sleep Disorders, Quality of life, Blood Pressure ife abuse
 • Mehdi parto, Hossein Peymani zad *, Shahram Alam, Hassan Fahim Pages 63-71
  Introduction

  Sport tourism is one of the growing species of tourism in which competitions and sporting events attract a large number of tourists. In this regard, the present study presents strategies for sports tourism development in Khorasan Razavi province.

  Methods

  The research method is descriptive-analytic and library and field studies including direct and regular observation and questionnaire are used to collect information. Cronbach's alpha coefficient was used to obtain the reliability of the questionnaire. The obtained coefficient (0.81) indicates the desired reliability of the questionnaire. In order to assess the validity of the questionnaire, the appearance and content of the questionnaire was confirmed by 50 lecturers and students of sport management and tourism experts in formulating the questionnaire. The groups involved in this research are faculty members of universities, students and graduates of the Ph.D. in Sport & Tourism Management of Universities and senior officials in physical education. The data were analyzed using SPSS software and SWOT model

  Results

  The results of the research and the model show that aerobics, such as caving, are among the sport tourism attractions of Khorasan Razavi province. Also, several factors affect the process of development of sport tourism in the province. In this study, these factors were assessed in terms of internal factors (weaknesses and strengths) and external factors (opportunities and threats). Accordingly, the most important strength and weakness of sport tourism development in Khorasan Razavi province is the low cost of attending sports events and the lack of use of existing experiences in the field of cross-development of sport and tourism, as well as the most important opportunity and threat in terms of the possible presence of tourists And foreign athletes and the low quality of the services of the tourism agencies

  Conclusion

  Finally, by combining internal and external factors on the Swat model, defensive strategies were identified as optimal strategies.

  Keywords: Tourism development, Sport Tourism, SWOT, Khorasan razavi province
 • Marjan Mohammadian, Alireza Maredpour *, Khosro Ramezani, Mehdi Fathi Pages 569-578
  Introduction

   The purpose of this study was to determine the cognitive-behavioral hypnotherapy, drug therapy on perceived stress, interpersonal relationships skills.

  Methods

   The statistical population consisted of all persons referring to Ebnsina Specialty Hospital in Tehran in the year 2018-2019. Forty-five patients were selected by simple random sampling and were replaced in 3 groups of 15 persons (two experimental and one control group). Participants were assessed with Cohen's Perceived Stress Questionnaire (1983), Matson's Interpersonal Communication Skills (1983). Participants were then trained for five sessions, received drug therapy under the supervision of a drug specialist, and the control group received no training.

  Results

   Data were analyzed using multivariate analysis of covariance. The results showed that there were significant differences in the variable of interpersonal skills post-test hypnotherapy with a post-test control group and drug treatment group. In the perceived stress variable, the hypnotherapy treatment group had a significant difference with the control group and the drug treatment group. The post-test showed that the level of interpersonal skills in the hypnotherapy group was significantly higher than the control and drug treatment groups.

  Conclusion

   Given the significant impact of cognitive-behavioral hypnotherapy on perceived stress, interpersonal relationships skills in panic disorder are suggested to be used to improve the mental health of these patients.

  Keywords: Cognitive Behavioral Hypnotherapy, Drug therapy, Interpersonal Relationships Skills, Perceived stress, Panic Disorder
 • Antibiotic Resistance Pattern of Pseudomonas aeruginosa Strains Isolated from Burn Patients
  Mojdeh Jahantigh *, Hamed Tahmasbi, Mohammad Bakaeiyan Pages 1121-1131
  Background and Aim

  Pseudomonas aeruginosa plays an important role in severe infections in burn patients. The sepsis caused by this bacterium is a serious complication of burn infection. The aim of this study was to determine the frequency and antibiotic resistance pattern of Pseudomonas aeruginosa isolated from wounded patients admitted to burn ward in Zahedan.

  Methods

  In this descriptive cross-sectional study, 70 isolates of P. aeruginosa were collected from burn wound samples from Zahedan. After biochemical tests and confirmation of the bacterial strain, antibiotic resistance was determined for nine antibiotics by disk diffusion method according to Clinical Laboratory Standards Institute (CLSI) standard. The minimum inhibitory concentration (MIC) of imipenem, piperacillin tazobactam and ceftazidime was determined by E-test strips. 

  Results

  In this study, out of 70 P. aeruginosa isolates, the highest resistance to Trimethoprim /Sulfamethoxazole (84.3%) and cefepime (70.8%) was observed. The lowest resistance to piperacillin/tazobactam (20.8%) and colistin (8.3%) was report. E-test results showed the highest sensitivity to piperacillin/tazobactam.

  Conclusion

  In this study, P. aeruginosa strains showed the least resistance to colistin and piperacillin/tazobactam. These antibiotics could be the main alternative for the treatment of pseudomonas infections caused by burns.

  Keywords: Antibiotic resistance, Nosocomial infection, Pseudomonas aeruginosa
 • Mohammad Shokrzadeh, Yaghoub Shayeste *, Reza Hoseinpoor, Danial Jafari Pages 1684-1691
  Abstract
  Introduction
  Self-treatment is an important global problem. Adolescents are important groups vulnerable to self-treatment. The purpose of this study was to determine the frequency and some factors related to self-treatment in adolescents living in Gorgan.
  Materials and Methods
   This cross-sectional, descriptive-analytical study was performed on 400 adolescents living in Gorgan. Data were collected through in-person interviews and checklists. SPSS software version 16 and Pearson chi-square test were used for data analysis.
  Results
  Self-treatment was observed in 50% of adolescents. Most adolescents cited cold (58%) and headache (37%) as the most important causes of self-treatment. Anti-cold (58%) and non-steroidal anti-inflammatory drugs (40%) were the most important drugs used in the study. In addition, most adolescents had self-medication due to minor illness (61%) and previous drug use (42%). City pharmacies were the most important source of supply (77%). Parents and relatives were also the most important source of information for self-treatment (57%). Finally, there was a significant relationship between self-treatment and gender (P = 0.03), household dimension (P <0.001) and monthly household income (P <0.001).
  Conclusion
  Self-medication was observed in 50% of adolescents in Gorgan, which was mainly due to the use of anti-cold and non-steroidal anti-inflammatory drugs.
  Keywords: Self-treatment, Adolescents, medicine
 • Majid Aliakbarian, Ali Emadzade, Hossein Karimi Moonaghi *, Hamidreza Behnam Vashani Pages 1692-1699

  Background Caring for a child with cancer is a stressfull experience for parents and can lead to parental burden . Identifying effective factors of caregivers’ burden and designing appropriate strategies to reduce it is necessary . The purpose of this study was to determine the effect of group training on caregivers’ burden of children with cancer.MethodThis was a quasi-experimental study that was performed on thirty parents of children with cancer who were referred to the Sheikh pediatric hospital of Mashhad University. Caregivers' burden questionnaire was used to collect data. The questionnaire was completed before and after group training.The data was compared by spss software.ResultsMean total score of caregivers’ burden was 44.1 ± 3.5 before and 39.4 ± 5.8 after intervention.Paired t-test showed a significant reduction in the total score of caregivers’ burden after intervention (4.7 ± 0.7) compared to before intervention(p = 0.001). 50% of caregivers had moderate and 50% had severe intensity of burden before intervention. After intervention, 16.7% of the caregivers had a high level of burden and 83.3% of them had moderate. The results indicated that 36.3% of caregivers had reduced burden scale.ConclusionBased on the results of this study, group training can reduce the caregivers’ burden scale of children with cancer.

  Keywords: Cancer, Caregivers’ burden, Group training
 • Elham Ghasemi, Shila Nayebifar * Pages 1700-1709
  Purpose

  The aim of this study was to investigate the effect of 10 weeks ofhigh intensity intervaltraining and green tea consumption on liver enzymes and insulin resistance index in overweight women.

  Methods

  In this randomized placebo-controlled clinical trial, 30 overweight women (age range, 20-30 years), were chosen purposefully and randomly divided into three equal groups. The training groups performed intensive 90% heart rate training for 10 weeks. The supplement group consumed 1500 mg of green tea every day. The combined exercise and complementary group also performed both interventions.Blood samples were taken from subjects before and after intervention in fasting state. Data were analyzed using SPSS software (version 19), two-way ANOVA and Tukey post hoc test at a significant level of p≤0.05.

  Results

  After 10 weeks of exercise and consumption of green tea, ALT, AST, glucose, weight and fat percentage decreased significantly in all three groups (P≤0.05), while insulin levels (P = 0.01) and resistance Insulin (P = 0.01) decreased in both groups of green tea- HIIT and placebo-HIIT.The mean changes in ALT, AST, glucose, insulin, insulin resistance, weight and fat percentage were significantly higher in the green tea group than in the other two groups (P≤0.05).

  Conclusion

  10 weeks of high intensity intervaltraining, taking green tea and combining these two together with reducing liver enzymes and insulin resistance markers can potentially reduce the risk of inflammation of the liver.

  Keywords: High Intensity Interval Training, Green Tea, Liver enzymes, insulin resistance
 • Kamyar Azemi *, Yaser Garavand, Gholamhossein Maktabi Pages 1710-1722
  Introduction

  Because universities face a large number of volunteers, the competition for access to higher field in higher education is increasingly growing. Therefore, there is a need for effective research to identify the factors that influence the choice of the field of study and career future of volunteers. In this research, family, career and individual factors as predictors of satisfaction with the field of study and career future of medical students were investigated.

   Materials & Methods:

  This study is descriptive of the kind of correlation. The Population included 340 students of Mashhad University of medical sciences, who were selected by a stratified sampling method. A satisfaction questionnaire on the field of study and career future of the University of Minnesota and the questionnaire of factors affecting the field of study and career future were used to collect information. The validity of the instruments was confirmed by confirmatory factor analysis and reliability of them by Cronbach's coefficient. For analyzing the research variables, AMOS and SPSS version 22 software's were used.

  Results

  The results of multiple regression analyses showed that career and individual factors were the strongest positive and significant predictors of student satisfaction with the field of study and career future respectively, while the family factor did not play a significant role in student satisfaction with the field of study and career future.

  Conclusion

  Findings indicate that not only career factor, but individual factor are essential elements of satisfaction with the field of study and career future of the students' medical sciences.

  Keywords: satisfaction with the field of study, career future, Students, University of medical sciences
 • Azam Ashori *, Mohammad Ismail Ebrahimi, Yadollah Ghasemipour Pages 1723-1732
  Background

  Chronic physiological diseases affect cognitive and emotional processes. according to this, accordingly the main goal of this research is comparing the level of cognitive distortion and life quality in the people with chronic pain, people with non-chronic pain and the habitual people in Hamedan.

  Materials and Methods

  The research method is based on the causal-comparative method. The Statistical group of this research is the whole 210 people with chronic and non-chronic pains and adults (upto18) in Hamedan whom selected based on the random cluster sampling. The necessary data gathered from the field Study and also by using the clinical interviewing about the pain kind and question aires of Alice cognitive distortion and varosherbon’s questionnaire of life quality. The data analyzed based on some Statistical-descriptive indices Such as frequency, Percentage, Mean, graph, Standard deviation and deductive Statistics, Kolmogorov-Smirnov, MANOVA and shefeh post hoc test.

  Results

  The results showed that there was a significant difference between the three groups of patients with chronic pain, non-chronic pain and normal people in cognitive distortions and quality of life (p <0.001). In addition, the results indicated that the mean scores of cognitive distortions and quality of life were significantly different between the three groups of patients with chronic pain, non-chronic pain, and normal individuals. Thus, the group of patients with chronic pain had higher average cognitive distortions and lower quality of life than the two groups of patients with non-chronic pain and normal subjects. Also, the patients with chronic non-pain had significantly higher mean cognitive distortions and lower quality of life than the normal group.

  Conclusion

  According to the findings of the present study, appropriate psychological treatments should be used to reduce cognitive distortions and improve the quality of life of patients with pain in order to improve their therapeutic process.

  Keywords: Cognitive Distortion, Life Quality, Chronic pain, non-Chronic Pain
 • Hamid Galehdari *, Afsoon Taduei Zanganeh, Nastaran Majdinasab Pages 1733-1740
  Introduction
  Multiple sclerosis is an inflammatory neuromuscular disease in which the myelin sheaths of the neural cells are damaged in the brain and spinal cord. Aside from environmental factors, MS disease can be a result of genetic impairment. This study examined the frequency of p.H182fs mutation in the CD200R1 gene, which was observed in a MS affected identical twin by whole exome sequencing.
  Methods
  For this purpose, 50 unrelated women with MS disease and 50 healthy women with negative history for neurodegenerative disorders in their families and relatives were selected to examine the frequency of the detected change. After extracting the genome and designing the primer, amplification of desired exon was performed by PCR resulting to a bp243 fragment containing the mutation p.H182fs. PCR product was sequenced by Sanger method, subsequently.
  Results
  The mutation was present in 32% of patients in homozygous or heterozygous mode. No healthy women showed the mentioned mutation.
  Conclusion
  This implies the achievement of the CD200R1 gene as one of the candidates for MS pathogenesis, at least for a part of patients in province Khuzestan.
  Keywords: Multiple Sclerosis, Mutation, CD200R1 gene
 • Reza Kaboudkhani, Reza Zare, Mohammad Zarejad *, Said Gholamzadeh, Alireza Droodchi, Navid Kalani Pages 1741-1747
  Abstract
  Introduction
  The sense of smell has an important impact on human life and in the prevention of accidents and safety. Odor disorder exposes the person to the risk of not detecting fire or gas leakage, eating spoiled or poisonous foods. The present study is a four-year analytical study of complaints of olfactory sensation referred to forensic medicine in Fars province.
  Methods
  In this cross-sectional study, information of all cases in the archive whom had referred to forensic medicine in Fars province during 1396-1393, including age, commission date and date of commission renewal, gender, marital status, education, type of accident, diagnosis method, commission opinion and the type of certificate issued by a forensic examiner for other injuries was collected and analyzed.
  Results
  A total of 148 complainants, including 109 males (73.5%) and 39 females (26.5%) with mean age31/34±5/76 were studied. People aged 20 to 39 years were the most frequent group.Most of the complainantshad a decreased sense of smell because of accident with frequency of 91.9%, MRI was the most common method used to detect olfactory loss. Of the 148 cases, 124 (83.8%) were confirmed a decrease in the sense of smell.
  Conclusion
  The average age of people with a lowered sense of smell is lower than global statistics. Accidents are the most common cause of olfactory decline, which is why it is important to carry out further studies on olfactory decline.
  Keywords: Olfactory disorder, Accidents, Litigation, Forensic medicine
 • Firozeh Razavi, Mohammad Jafar Tarekh *, Mahmoud Alborzi Pages 1748-1755
  Introduction

  In recent years, many studies have been done to analyze brain diseases in order to identify brain diseases that have a significant role in creating diagnostic intelligent systems. among the different methods of machine learning, deep learning based methods in recent years have been a wide application of the development of intelligent systems, which resulted in the creation of powerful systems for diagnosis of disease.

  Method

  In this study, the diagnosis of Alzheimer's patients with deep learning neural network is based on method of 3- D Residual  Block. the training and test procedure presented by ADNI data set  

  Results

  The results showed that the output of this Method were conducted in comparison to the proposed methods, accuracy of diagnose and classification of Alzheimer's disease.

  Conclusion

  the findings of the present study showed that the machine learning with deep learning methods can diagnose Alzheimer's disease sooner than doctors.

  Keywords: Alzheimer's disease, Deep learning, 3-Dimensional Residual Block
 • Naser Amiri, Hasan Matinhomaee *, Maghsoud Peeri, Mohhamd Ali Azarbaielani Pages 1756-1763

  Abstract

  Introduction

  Resistance exercise is a key component of any training program aiming to increase strength or muscle mass, Great number of studies emphasizes the importance of eccentric muscle actions as a key component of resistance training programs. -Hydroxy -methylbutyrate (HMB), a metabolite of the essential amino acidleucine, is one of the latest dietary supplements promoted to enhance gains in strength and lean body mass associated with resistance training.

  Materials and Methods

   Patients were randomly divided into four groups: 1) control group (n = 6), 2) HMB (n = 6), 3) exercise (n = 6), 4) exercise and HMB (n = 6).
  After the familiarization stage, supplemental supplementation was performed daily. In HMB and exercise + HMB groups, 480 mg / kg body weight per day was considered. The supplements were dissolved in a milliliter of water and fed to rats. 3 sessions per week, for 6 weeks of exercise exhaust.
  The rats were anaesthetized and killed after performing the exercise protocol, and the three-body tissue was extracted from the muscle tissue for extraction of the RNA.

  Results

  The results of this study showed that severe eccentric resistance training did not have a significant effect on these levels despite the increase in S6K level (P = 0.01). Also, the results showed that supplemented with eccentric resistance training also had a significant difference on S6K expression level (P = 0.01). However, the results of this study showed that supplementation alone increased the S6K significantly (P = 0.01) Top of Form Bottom of Form The results showed that the combination of resistance and HMB supplemental exercise increased the expression of the S6K factor.

  Conclusion

  It seems that the combination of two factors of resistance training and supplementation of HMB increased the expression of the S6K factor levels and it is recommended to use it. However, in order to determine its impact, we need more research in human sample.

  Keywords: Eeccentric resistance training, supplementation of HMB, p70s6k
 • Akram Izadi Khah, Mojtaba Ansari Shahidi *, Abbas Haghayegh Pages 1764-1774
  Introduction

  The emergence of chronic diseases such as migraine headache causes emotional and psychological damages in the patients. Therefore, there should be sufficient attention to the patients’ psychological features besides common medical therapies. According to that, the present study was conducted aiming to investigate the effectiveness of mindful therapy on mental vitality and emotion cognitive regulation in the patients with migraine headache.

  Materials and Methods :

  The present study was quasi-experimental with pretest, posttest, control group and a two-month follow-up design. The statistical population of the study included the patients with migraine headache in the town of Shahin Shahr, Isfahan in the first quarter of 2019. 30 patients with migraine headache were selected through voluntary sampling method and they were randomly replaced into experimental and control groups (15 patients in the experimental and 15 in the control group). The experimental group received eight ninety-minute mindful therapy interventions (Cabat Zin, 2003) during two months. The applied questionnaires in this study included mental vitality questionnaire (Ryan and Fredrick, 1997) and emotion cognitive regulation (Granfski, et.al, 2002). The data from the study were analyzed through repeated measurement ANOVA.

  Results

  the results showed that mindful therapy significantly influences mental vitality and emotion cognitive regulation in the patients with migraine headache (p<0.001).

  Conclusion

  According to the findings of the present study it can be stated that mindful therapy can be suggested as an efficient therapy to improve mental vitality and emotion cognitive regulation in the patients with migraine headache owning techniques such as thoughts, emotions and mindful behavior.

  Keywords: Mindful therapy, mental vitality, emotion cognitive regulation, migraine headache
 • Elaheh Shafaei, Seyedhamid Atashpour * Pages 1775-1785
  Introduction
  The emergence of personality disorder causes the damage in the psychological, emotional, and communicative components of the patients. Therefore the present study was conducted aiming to compare psychological wellbeing and life quality in the people suffering from personality disorder to the normal people in the city of Isfahan.
  Materials and Methods
  The research method of the present study was descriptive in causal-comparative type. The statistical population of the present study is divided into two major groups; the people with borderline, histrionic, obsessive dependent and avoidant personality disorders, and normal people in the city of Isfahan. Non-probable purposive sampling method was used in the present study in a way that 60 people were selected from 20-to-40-year-old people with personality disorder who referred to consultation centers in the city of Isfahan and 60 people were purposefully selected from healthy people and their research questionnaires were offered to them. The applied questionnaires in this study included life quality questionnaire (WHO, 1994), and the questionnaire of psychological wellbeing (Ryff, 1989). The data from the study were analyzed through MANOVA method via SPSS software.
  Results
  The results of data analysis showed that psychological wellbeing and life quality are significantly different in the people with personality disorder and normal people (P<0.0001) in a way that the people with personality disorder had lower scores in the components of psychological wellbeing and life quality in comparison to the normal people.
  Conclusion
  According to the findings of the present study, psychological, social, emotional and familial processes of the people with personality disorder should be sufficiently attended to and their psychological health should be helped through applying suitable intervention methods such as ACT, mindfulness therapy and positivist psychotherapy.
  Keywords: Mindful therapy, mental vitality, emotion cognitive regulation, migraine headache
 • Parivash Geravand, Gholamreza Manshaei *, Mohammad Ali Nadi Pages 1786-1796
  Introduction

  The emergence of chronic diseases such as cancer seriously endangers the mothers’ mental health. Therefore the present study was conducted aiming to investigate the effectiveness of hope-oriented teaching package based on cognitive-spiritual method on psychological wellbeing and life quality of the mothers of the children with cancer.

  Materials and Methods

  It was a quasi-experimental study with pretest, posttest and control group design. The statistical population included all the mothers of the children with cancer in the province of Lorestan in 2017.  30 mothers of the children with cancer were selected through non-random sampling method and were randomly replaced into experimental and control groups (15 mothers in the experimental and 15 mothers in the control group). The experimental group received hope-oriented teaching interventions through cognitive-spiritual method during ten ninety-minute sessions during three months. The applied questionnaires were life quality questionnaire (World Health Organization, 1996) and psychological wellbeing questionnaire (Ryff, 1980). The data from the study were analyzed through mono-variable ANCOVA via SPSS23 software.

  Results

  The results showed that hope-oriented teaching package through cognitive-spiritual method has significant effect on psychological wellbeing and life quality of the mothers of the children with cancer (f=40.56, f=23,94, p<0.001). The degree of the effect of hope-oriented teaching package through cognitive-spiritual method on psychological wellbeing and life quality of the mothers of the children with cancer was 47% and 60% respectively.

  Conclusion

  According to the findings of the study it can be suggested that hope-oriented teaching through cognitive-spiritual method can be used as an efficient method to improve psychological wellbeing and life quality of the mothers of the children with cancer.

  Keywords: Teaching hope through cognitive-spiritual method, psychological wellbeing, Life Quality, Cancer
 • Fardad Dedar Talesh Mickaeli Ardebil, Keyvan Soraya Taifee Dalai, Mohsen Bayat*, Mohsen Fekri Sheeran Pages 1804-1814
  Subjects & Introduction

  This study aims to investigate the role of attitude toward the field of education and career future, Loneliness and quality of  sleeping for predicting students' academic exhaustion.  This study was a descriptive-correlational study. The statistical population of were all the Students of Mohaghegh Ardabili university in the academic year of 2019.

  Methods

  Among them, 181 people were selected by using available sampling method. The data were collected by using the Maslach academic exhaustion questionnaire, the attitude toward career future of Tarvirdizadeh, the feeling of social and emotional loneliness and the quality of sleeping in Petersburg. The data were analyzed by SPSS 25 software using correlation coefficient and multiple regression analysis.

  Results

  The results showed that educational exhaustion had a positive correlation with the sleeping quality score (p <0.05, r = 0.15) and loneliness (p <0.01, r = 0.31,) and There is an inverse relationship with role of attitude toward the field of education and career future (p <0.05, r = -0.15). Also, the results of regression showed that the combination of variables such as sleeping quality, Role of attitude toward the field of education and career future and loneliness explain 10% of the variance of educational exhaustion.

  Conclusion

  Due to the results,authorities are required to prevent educational exhaustion in higher education by planning  intervening programs, holding workshops and presenting counseling to reduce these factors in order to prevent students' academic exhaustion.

  Keywords: attitude toward the field of education & career future_Loneliness_Sleep Quality_educational exhaustion_Students
 • Bahar Hajrezaei* Pages 1815-1823
  Introduction

  The purpose of this study was to compare the effectiveness of Olson's approaches, acceptance and commitment, and integration on improving the expectation of marriage for single girls.

  Materials and Methods

  The research design was quasi-experimental with pre-test and post-test with three experimental and control groups. The statistical population of the study consisted of all single girls living in Tehran in the year 1397. From this population 80 individuals were selected and randomly divided into four groups (three experimental and one control group). Required findings were collected using Jones and Nelson's (1997) Marriage Expectation Scale in both pre-test and post-test and analyzed using multivariate covariance test.

  Results

  The findings showed that the average expectation of marriage for single girls in all three groups increased and multivariate covariance results showed that the impact of all three approaches on reducing the pessimistic and idealistic expectation of marriage and increasing the actual expectation Marital status was significant (p

  Keywords: Olson Preparation Approach, Acceptance, marriage expectation, bachelor girls
 • Fatemeh Gholizadeh, Mona Fadaei*, Negin Soleymani, Maryam Khorooshi Pages 1825-1833
  Introduction

  The experience of marital infidelity by spouses is a problem that affects the family's foundations and disrupts the marital relationship. The two psychological components to consider in this process are interpersonal forgiveness and marital intimacy. The purpose of this study was to determine the effectiveness of acceptance and commitment therapy on interpersonal forgiveness and marital intimacy in women affected by marital infidelity.

  Materials and Methods

  In this study, a quasi-experimental design with pre-test and post-test with control group was used. The statistical population of this study consisted of all women affected by marital infidelity in District 1 of Tehran. From this population, 30 subjects were selected and randomly assigned to two experimental and control groups. The research tools were Interpersonal Pollard Forgiveness Scale and Loveliness Intimacy Questionnaire. The method of treatment was that after the pre-test, acceptance and commitment treatment was administered to the experimental group. Finally, both groups received post-test. Findings were analyzed using covariance.

  Results

  The results showed that the mean of interpersonal forgiveness and marital intimacy in the experimental group increased after the pre-test. The result of analysis of covariance showed that after eliminating the pre-test effect, the mean of post-test scores in the two groups was statistically significant (p

  Keywords: Acceptance, commitment therapy, Interpersonal Forgiveness, Marital Intimacy, Marital Infidelity
 • Maryam Sattari, Nasrullah Erfani* Pages 1834-1845
  Background

  damaging psychological components such as negative idealism, stress and anxiety can be followed by different cognitive, emotional and academic damages for the students that applying appropriate therapeutic methods to avoid it is a necessity. Therefore, the present study was conducted aiming to investigate the effectiveness of mindfulness-based cognitive therapy on negative idealism, stress and anxiety of female secondary high school students.

  Material and Methods

  it was a quasi-experimental study with pretest, posttest, and control group design. The statistical population of the current study was all female secondary high school students in the town of Malayer. 30 female secondary high school students were selected through purposive sampling method and they were randomly accommodated into experimental and control groups (each group of 15 students). The experimental group received eight seventy-five minute sessions of mindfulness-based cognitive-therapy  during two months The applied questionnaires in this study included the questionnaire of stress, depression and anxiety (Lavibond, 1995) and negative idealism questionnaire (Trishort, et.al, 1995).  The data from the study were analyzed through MANCOVA method.

  Findings

  the results showed that mindfulness-based cognitive therapy has significant effect on negative idealism, stress and anxiety of female secondary high school students (p<0.001) in a way that this therapy was able to lead to the decrease of negative idealism, stress and anxiety of female secondary high school students.

  Conclusion

  according to the findings of the present study it can be concluded that mindfulness-based cognitive therapy can be used as an efficient therapy to decrease negative idealism, stress and anxiety of female secondary high school students through applying techniques such as thoughts, emotions and mindful behavior.

  Keywords: Mindfulness-based cognitive therapy, negative idealism, stress, anxiety
 • Parivash Almasi, Reza Nikbakhsh*, Ali Mohammad Safania Pages 1845-1855
  Introduction

   Research has shown that green health human resource management and informatics as a powerful tool to guide human factors, can help organizations. Accordingly, the present study was conducted with the aim of electronic management of human resources and health informatics in sports organizations.

  Methods

   The presents study was a descriptive correlational study. The statistical population consisted of all employees of the Ministry of Sports and Youth (890 people). The statistical sample was selected based on Cochran's formula of 268 people using simple random sampling method. Questionnaires of electronic management of human resources of Vermans et al. (2007), empowerment of green human resources of Degalvar et al. (2013), role of business partner of human resources of Connor et al. (1996), management of green human resources of Jabour (2011) were used. Structural equations with partial least squares approach were used using SPSS software and Smart PLS version 3.

  Results

  The results showed that electronic human resource management and health informatics have a significant positive effect on green analysis and job description and green education in sports organizations. While the impact of e-HRM on green performance appraisal, green recruitment, green rewards and green selection was not significant.

  Conclusion

   Based on the research findings, it is suggested to the managers of sports organizations to provide technological platforms for the implementation of electronic human resource management and health informatics.

  Keywords: Electronic Human Resource Management, Green Human Resource Empowerment, Health informatics
 • Nima Darin, Mehrdad Navabakhsh*, Reza Nikbakhsh Pages 2287-2292
  Introduction

   Socialization is a process that is used in parallel with social control, but usually the formal and informal institutions in societies do not use these two processes simultaneously. This issue perpetuates their inefficiency. Sociology, with its theoretical analysis of socialization, socialization, and social control in various forms at the macro, intermediate, and micro levels, pays attention to this issue so that in each of them, the level of agency of individuals is challenged and accurate.

  Methods

   The present study was a mixed quantitative and qualitative research. The quantitative part of the research was done in the form of a questionnaire and the qualitative part of the research was done in the form of grand theory and based on the model of Strauss and Corbin (2008) in the form of interviews and content and structural analysis of the interviews. In-depth, open and semi-structured interviews were used to collect data. The statistical population of this research in the quantitative and qualitative part consisted of athletes in football, wrestling and badminton. In this study, a researcher-made questionnaire based on the findings of the research paradigm model was used, which consisted of 49 components, which was done with a 5-point Likert model. In the quantitative part, descriptive statistical method, skewness and elongation indices, confirmatory factor analysis and structural equation modeling with partial least squares approach were used to analyze the descriptive data. For statistical analysis of this research, SPSS software and Smart Pls software were used

  Results

   The results in the qualitative section showed that causal conditions were classified into three categories: learning norms and values, adapting to new team conditions, and improving social interaction. In a small part, the results showed that sports education in the sociability of athletes, mass media in the sociability of athletes, sports coaches in the sociability of athletes, reference groups in the sociability of athletes and youth interest in sports in the community Athletes' receptivity has a significant positive effect.

  Conclusion

   Findings showed that both in the qualitative and quantitative part, the sociability of athletes is affected by many factors related to the social and technical status of professional teams.

  Keywords: Sociability, professional athletes, norms, values