فهرست مطالب

 • سال سی‌ام شماره 4 (پیاپی 117، زمستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/12/01
 • تعداد عناوین: 7
|
 • محمدامین صراحی*، مریم مولایی صفحات 5-27
  جهت انتقال معنا، علاوه بر کلام از وجه های مختلفی استفاده می شود. بیلبوردها و بنرهای تبلیغاتی، یکی از ابزارهای مهم و رایج انتقال پیام هستند که با بهره گیری از عوامل و عناصر کلامی و دیداری مناسب، متونی چندوجهی را به وجود می آورند. هدف این تحقیق، تحلیل گفتمان چندوجهی بیلبوردهای تبلیغاتی بانک ها در چارچوب الگوی پیشنهادی (چیونگ2004)  است. روش آن از نوع کیفی و توصیفی تحلیلی است. داده های این مطالعه، شامل 40 بیلبورد تبلیغاتی بانک ها و موسسه های مالی ایران است که از منابع گوناگونی از جمله بیلبوردهای تبلیغاتی در سطح شهرها، آرشیو بانک ها و نیز اینترنت گردآوری شده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد بعضی از مولفه های ساختار عمومی متون چندوجهی، همچون خبر اصلی و مکان توجه، عوامل تاثیرگذار در جذب مشتری هستند. بیشتر بیلبوردهای تبلیغاتی مورد مطالعه از ارزش متنی پایین برخوردار بودند که نشان از نوشتاری بودن متن دارد؛ لذا مشتری در حالت اجباری به قبول یا رد تبلیغ قرار نمی گیرد. بر اساس ساختار سه تایی، یعنی ارتباط میان گرایش به متنیت (CP)، فضای تفسیری (IS) و جوشش معنایی (SE) نیز مشخص شد حدود 90درصد بیلبوردها  فضای تفسیری و معنایی بالایی دارند.
  کلیدواژگان: تحلیل گفتمان، وجه، چندوجهیت، گرایش به متنیت، بیلبوردهای تبلیغاتی
 • مرتضی شمس*، محمدقلی میناوند، شهاب الدین صبوری صفحات 29-48

  این پژوهش که با روش تحلیل محتوای کمی انجام شده، به دنبال پاسخ به این سوال است که “نحوه پوشش خبری بحران در خبر تلویزیونی صداوسیما، چگونه است؟”. جامعه آماری این تحقیق، بخش های خبری مشروح “شبکه خبر” از زمان وقوع رویداد پلاسکو تا 9 روز بعد از آن است؛ که به روش تمام شماری، هر یک از اخبار انتخاب شد و به عنوان واحد مشاهده و واحد تحلیل، مورد مطالعه قرار گرفت. بر اساس یافته های پژوهش، شبکه خبر در پوشش خبری بحران پلاسکو دارای نقاط قوتی چون برجسته سازی آن، نگاه محلی ملی به حادثه و بیان بدون ابهام اخبار مرتبط با آن بوده است؛ عدم ارائه کافی اخبار در قالب بسته خبری، توجه به عناصر خبری “چرا” و “چگونه”، توجه بیشتر به سخت خبر در مقایسه با نرم خبر، جهت گیری مثبت در قبال حادثه و رعایت نکردن بی طرفی، نگرفتن پاسخ مناسب از مسئولان و رفع مسئولیت از آنان، نیز از مهم ترین نقاط ضعف این پوشش خبری بوده است. پیشنهاد می شود، صداوسیما رویکرد فرهنگی و نگرشی افکار عمومی را به بحران، به عنوان یک عامل فرصت آفرین و اتخاذ راهبرد فوق فعال در این زمینه، تغییر دهد. همچنین به تعریف بحران به عنوان «هر نوع اختلال و ناکارآمدی در فرایند سیر وضعیت موجود به وضعیت مطلوب»، توجه داشته باشد. در هنگام برخورد با نخستین هشدارها و نشانه های اختلال، بر توجه، پیش بینی و پیشگیری طبق الگوی جامع مدیریت بحران، تاکید کرده، شبکه ارتباط تعاملی مداوم رسانه ملی با وزارتخانه ها و بازیگران بحران ایجاد کند و پاسخ خواهی از مسئولان در زمان وقوع و بعد بحران را در پوشش خبری بحران، مورد توجه قرار دهد.

  کلیدواژگان: بحران، پوشش خبری، صداوسیما، بحران پلاسکو
 • میلاد پوررجبی*، حمید رضا بیژنی صفحات 49-70

  در پژوهش حاضر تاثیر سرمایه فرهنگی بر فناوری های ارتباطی و اطلاعاتی شهروندان و نیز سنجش میزان سرمایه فرهنگی و استفاده از فناوری های ارتباطی و اطلاعاتی شهروندان بررسی شد. روش پژوهش پیمایش و ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه است. شهروندان شهر رشت جامعه آماری این پژوهش بودند که با استفاده از فرمول کوکران 400 نفر از آنها با روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند. برای آزمون فرضیه های پژوهش از آزمون t، همبستگی پیرسون، تحلیل رگرسیون و تحلیل مسیر استفاده شد. در یافته های پژوهش مشخص شد که سرمایه فرهنگی با میزان استفاده از فناوری های ارتباطی و اطلاعاتی شهروندان رابطه مستقیم و مثبت دارد، یعنی با افزایش یکی، دیگری نیز افزایش می یابد، همچنین تحلیل رگرسیونی تاثیر متغیر سرمایه فرهنگی بر فناوری های ارتباطی و اطلاعاتی معنادار است، یعنی فناوری های ارتباطی و اطلاعاتی قابلیت پیش بینی با ابعاد سرمایه فرهنگی را دارد و سایر نتایج از ابعاد متغیر ها نیز بیانگر تاثیر چشمگیر سرمایه فرهنگی بر فناوری های ارتباطی و اطلاعاتی شهروندان است.

  کلیدواژگان: سرمایه فرهنگی، فناوری اطلاعات و ارتباطات، بوردیو، آموزش، دنیای مجازی
 • محمد شهبازی سلطانی*، ایمان خدابنده بایگی صفحات 71-91

  “دختران خیابان انقلاب” نام حرکتی اعتراضی است که در آن دختران و زنان به نشانه اعتراض به حجاب در ایران، با حرکتی نمادین روسری خود را در خیابان از سر برمی دارند. پژوهشگران تصمیم گرفتند تا نوع مواجهه مخاطبان، با این پدیده اجتماعی را بر اساس نظرهایی که خبرگزاری های مختلف در فضای مجازی به اشتراک می گذارند، بررسی کنند. در این راستا، نظر کاربران فضای مجازی نسبت به اخبار منتشرشده در خصوص رویداد رسانه ای دختران خیابان انقلاب، در زمستان سال 1396، انتخاب و تحلیل محتوای کیفی استقرایی آن در دستور کار قرار گرفت. برخی از یافته های این پژوهش، که ما را از نظر کاربران در زمینه رویداد دختران خیابان انقلاب مطلع می کند شامل عوامل بروز این اعتراض ها، عوامل مداخله گر در این اعتراض ها، نوع مواجهه حکومت با معترضان، کارکردها و کژکارکردهای موضوع اعتراض، رابطه حکومت و دین اسلام با معترضان و موضوع اعتراض، ویژگی های معترضان، وضعیت حکومت در هنگام اعتراض ها و در آینده و موارد دیگر است.

  کلیدواژگان: دختران خیابان انقلاب، کاربر، فضای مجازی، خبرگزاری، اعتراض
 • ابراهیم عزتی لارسری، بهنام عاشقی* صفحات 93-108

  در این پژوهش با تکیه بر نظریه نقش گرایی هالیدی و متیسن (2004) گزارش های دو گزارشگر فوتبال ایران، فردوسی پور و احمدی، مورد بررسی قرار گرفت و از این طریق، سبک هر گزارشگر مشخص شد. نوع پژوهش توصیفی تحلیلی بوده و جامعه آماری، گزارش های فوتبال نامبردگان است که در مدت پنج ماه از هر کدام پنج گزارش، به صورت تصادفی انتخاب، سپس ضبط و بازنویسی شد. پس از این مرحله، فرایندهای مادی، ربطی، گفتاری، ذهنی، رفتاری و وجودی مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت. در  انتها، با استفاده از نرم افزار EXCEL  و SPSS ، داده ها را تجزیه و تحلیل کرده و نتایج نشان داد که از تعداد 480 فرایند مشاهده شده در گزارش های منتخب احمدی، 23/48درصد فرایند مادی، 2/34درصد فرایند ربطی،  3/9درصد فرایند ذهنی و 06/1درصد فرایند وجودی که بیشترین فراوانی مشاهده شده مربوط به فرایندهای مادی و کمترین مورد مربوط به فرایندهای وجودی بود. از تعداد 590 مورد فرایند مشاهده شده در گزارش های منتخب فردوسی پور، 5/39 درصد فرایند مادی، 2/33 درصد فرایند ربطی، 5/16درصد فرایند ذهنی و 1/2درصد فرایند وجودی که بیشترین فراوانی مشاهده شده مربوط به فرایند مادی و کمترین فراوانی مربوط به فرایند وجودی است. بنابراین سبک گزارشگری احمدی سبک عینی بود؛ ولی فردوسی پور سعی دارد تجربه های خود را به صورت ذهنی به شنونده منتقل کند.

  کلیدواژگان: تحلیل کلامی، گزارشگران فوتبال، رسانه، هالیدی و متیسن
 • محمدحسین آزادی*، سعید نیک گو صفحات 109-128
  ظهور رسانه های اجتماعی، مقیاس و سرعت اشتراک گذاری اخبار و اطلاعات را متحول ساخته است. با وجود این، تمایل کاربران به برقراری ارتباط با افراد همفکر و تعبیه الگوریتم های توصیه گر از سوی بسترهای مختلف، برای جلب نظر کاربران و کنترل حجم اطلاعات اضافی، خطر قطبش و تفکیک برخط و احتمال مصرف اطلاعات جانبدارانه و مضر را افزایش داده است. به عبارتی کاربر با شخصی سازی محتوا، ضمن اجتناب از دیدگاه های مخالف، در معرض مطالبی قرار می گیرد که تاییدکننده تعصباتش بوده و از قبل به آنها اعتقاد داشته است. این مهم، منجر به حصر اطلاعاتی کاربر و شکل گیری حباب فیلتر و پیله های اطلاعاتی اطراف وی می شود. اگر اطلاعات منتشرشده، در فضای این حباب ها و اتاق های پژواک، همچون اخبار جعلی، آسیب زا باشند، خطرهای متعددی را به همراه دارد؛ تا جایی که می تواند فرایند دموکراسی و تفاهم اجتماعی را مختل سازد و جامعه ای چندپاره را سبب شود. در این مقاله، با بررسی منابع علمی موجود به معرفی نظریه حباب فیلتر و تاثیر آن بر تشدید قطبی سازی جوامع و افزایش مصرف اخبار جعلی می پردازیم.
  کلیدواژگان: رسانه های اجتماعی، حباب فیلتر، اتاق پژواک، خبر جعلی، مواجهه انتخابی
 • فاطمه میربها* صفحات 129-148
  اقتصاد معاصر، در حال یک تغییر پارادایم از منظر مرکزیت شرکت ها به تمرکز کاربران است. در پارادایم مرکزیت شرکت ها، ارزش ها توسط شرکت تعیین و خدمات و محصولات را به کاربران ارائه می کند؛ در صورتی که در منظر تمرکز بر کاربران، کاربر را بخش مهمی از فعالیت نوآورانه و کمپین های بازاریابی می داند. از این رو، درگیر کردن مخاطب در فعالیت های بازاریابی، به یکی از مهم ترین دغدغه های بازاریابان تبدیل شده است و در همین راستا، استفاده از محتوای تولید کاربر در بازاریابی و برگزاری کمپین های محتوای کاربرساخته، نسبت به گذشته، بیشتر مورد توجه قرار گرفته و در این حوزه، پژوهش هایی از جنبه های مختلف در حال انجام است. محتوای تولید کاربر، به ویژه در خدمات و کالاهایی که قبل از مصرف نمی توان آن ها را تجربه کرد و نیاز به جلب اعتماد دارند از اهمیت بیشتری برخوردار است. آمارها نشان می دهد مراجعه به نظر کاربران در شبکه های اجتماعی، نقش مهمی در تصمیم گیری برای خرید یک محصول ایفا می کند. با توجه به اهمیت این نوع از محتوا در بازاریابی، مقاله پیش رو به مروری بر ویژگی ها و کاربردهای محتوای تولید کاربر در بازاریابی پرداخته و امید است پژوهش ها در آینده، کاربرد این نوع بازاریابی را به ویژه در محصولات رسانه ای، مورد بررسی قرار دهند.
  کلیدواژگان: محتوای تولید کاربر، رسانه های اجتماعی، بازاریابی محتوای تولید کاربر
|
 • Mohammadamin Sorahi *, Maryam Mowlaei Pages 5-27
  For conveying of meaning, apart from discourse, there are also other means. Advertising billboards and banners are important and common means for conveying messages which by employing appropriate verbal and visual elements create a multi-dimensional text. The objective of this research work is analysis of multi-dimensional discourse of commercial billboards of banks based on the pattern proposed by Cheong (2004). The study method is qualitative as well as descriptive- analytical. The data used for this study are 40 advertising billboards by banks and other Iranian financial institutions, gathered from that kinds of billboard from streets of cities, banks achieves and internet. Results of this study show that some of the common structure of attributions of multi-dimensional factors, like main message and place of attraction, are influential factors in capturing the attention of customers.  Most of the billboards covered by this study were of low quality text that show the advertisement is written text and that’s why the customer is not compelled to take or reject the commercials. Based on triple structure, namely tendency towards text (CP) interpretative space and fusion of meaning, it became clear that 90 percent of the billboards have high level of interpretative connotation.
  Keywords: Discourse Analysis, dimension, Multi-dimension, tendency towards text, advertising billboards
 • Morteza Shmas *, Mohammad Gholi Minavand, Shahabodin Sabouri Pages 29-48

  This case study, carried out by content analysis method, is aimed at finding answers to the question of ”the way Iranian State TV Channels cover crisis news?“ The statistical population of this study is the main news programs of Iranian News TV Channel covering the fire of Plasco Building from the beginning of the fire for a period of 9 days which was based on total counting method of each news story as the observed and analysis units. Based on the findings of the this research work, the News Channel in its coverage of the Plasco Crisis has demonstrated some strong points such as giving prominence, paying local and national attention to the event, providing unambiguous news stories, refraining from providing adequate news in format of news package, paying due attention to news elements such as ”why“ and ”How“, providing more hard news in comparison to soft news and some weak points including lack of impartiality, taking a positive outlook towards the event, lack of getting appropriate answers about the incident from concerned officials and relieving them from their responsibility.  It is suggested that Iranian State Radio and TV (IRIB) to take into account the cultural outlook and interpretation by the public opinion towards the crisis as an opportunity and adapting hyper active approach in this respect. In addition, to pay more attention to the definition of crisis ” as any disorder and lack of efficiency in analysis in the process of changing the current condition to desired situation. When face with earliest warnings and signs of disorder to concentrate on paying attention, prediction and prevention, based on the comprehensive crisis management pattern and try to be in constant contact with ministries and the relevant authorities and to make them answerable during the crisis and afterwards in its news coverage

  Keywords: Crisis, news coverage, IRIB, Plasco Crisis
 • Milad Pourrajabi *, Hamid Reza Bijani Pages 49-70

  This research work is aimed at investigating the role of social capital or asset on communications and information technologies and assessment of the extent of the social capital and use of communications and information technologies on citizens. The method of the investigation is survey and the tool for data collections is questionnaires. Residents of the city of Rasht are the statistical population of this study that were selected by using the Cochran 400 Formula and based of Cluster Sampling Method. For testing the validity of assumptions of the study, T testing, Pearson Correlation, regression analysis and route analysis were employed. Results of the study showed that the cultural capital has positive and direct relation with the extent of the use of communications and information technologies. In other words, by increasing of one of them the other will also increase. In addition, regression analysis of the impact of cultural capital variable on communications and information technologies is meaningful, which means that communications and information technologies could be predicted by the volume of cultural capital and other results from the size of variables shows considerable impact of cultural capital on citizens’ communications and information technologies.

  Keywords: .Cultural Capital, Communications, Information Technologies, Pierre Bourdieu, Education, Cyberspace
 • Mohammad Shahbazi Soltani *, Iman Khodabandeh Bygee Pages 71-91

  The "Girls of Enghelab Street" is name of a protest movement by girls and women who in objection to Islamic Dress Code (Hijab) in Iran, in a symbolic manner, take off their scarf in streets. Researchers decided to study the reaction of the cyberspace users to this social phenomenon based on the coverage of the case by various news agencies and reflection of such coverage in social media. For this study, views expressed by users of cyberspace about this phenomenon during the winter of 2017 were analyzed by researchers based on deductive content analysis. Some of the findings about the comments made about the Girls of Enghelab Street, deals with the reasons and motivation leading to this protest movement, the intervening factors, the way the government reacted to this phenomenon, functions and malfunctions of the protests, relations between the government and Islam with protesters, subject of protest, characteristics of the protesters, and government's condition during the protests and afterwards and so on

  Keywords: Girls of Enghelab Street, User, Cyberspace, News Agencies, Protests
 • Ebrahim Ezzati Larsari, Behnam Asheghi * Pages 93-108

  In this research work, based on functional Grammar Theory by Halliday and Matthiessen (2004), reports by two Iranian Football Matches reporters, Adel Ferdowsipor and Mohammad Reza Ahmadi have been analyzed and by doing this, the style of their reporting became clear. The study work is descriptive- analytical and the statistical population of the study, are their reportage during a period of 5 months and 5 reports from each of them selected in a random manner, recorded and re-written. Then, the material, conjunctional, verbal, behavioral, mental and existential process of their reports were analyzed. At the end by using EXCEL and SPSS soft wears, the collected data analysis showed that out of  480 process observed within the selected reports of Ahmadi, 48.23 percent were material process, 34.2 percent conjunctional process, 9.3 percent mental process and 1.06 percent existential process that the most frequent process were material and the lowest frequency is related to existential process. Out of 590 process, observed from selected reports by Ferdowsipor, 39.5 percent, were material process, 33.2 percent, conjunctional, 16.5 percent mental and 2.1 percent existential process. In his case, the most frequent process was material and the lowest one was existential.   Based on the results of the analysis, the reporting style of Ahmadi was determined as visual while Ferdowsipor in his reporting tries to transfer his experiences in a mental manner, to his listeners.

  Keywords: verbal analysis, Football Reporters, Media, Halliday, Matthiessen
 • Mohammad Hossein Azadi *, Saeid Nikgoo Pages 109-128
  Emergence of social media has changed the scale and speed of sharing news and information. But despite such development, desire by users to contact people of their liking and installing advising algorithms by various platforms in order to attract users and control the volume of the extra information, danger of polarization and online separation,  have increased the possibility of using partial and harmful information. In other words, the user by personalization of the content, while depriving himself from various outlooks, exposes himself to materials that confirm his prejudices that he has had believed before. This practice leads to information imprisonment of the user and formation of filtering bubble and information shield around him. In case the published information in this bubbly space and echo chambers, like fabricated news to be harmful, it would be dangerous in many ways to an extent that can disrupt the process of democracy and social understanding and create a divided society. In this research work, by reviewing the scientific sources, we have introduced the filtering bubble and its impact on polarization of communities and consumption of the fabricated news.
  Keywords: Social Media, Filtering Bubble, Echo Chamber, Fabricated News, Selective Encounter
 • Fatemeh Mirbaha * Pages 129-148
  The contemporary economy is on the process of changing a paradigm in respect to concentration on companies to concentration on users. In the paradigm of company concentration, values are determined by the company and services and products are presented to users while on concentration on users, the user plays an important role in innovative activities and marketing campaigns. Therefore, engaging the users in marketing activities has become one of the main concerns for marketers and consequently using the content produced by users in marketing and launching campaigns for user produced content has gained more attraction than before and various studies are underway in this area. User produce contents, especially services and products that could not be experienced unless consuming them and requires confidence building, are of great importance. Statistics show that referring to comments made by users in social media; play an important role in deciding to by a product. Due to importance of this kind of content in marketing, this study work is a review of characteristics of applications of contents produced by users in marketing activities and it is hoped that further studies to be conducted in the future about use of this kind of marketing especially for media products.
  Keywords: Content produced by user, Social Media, marketing of content produced by user