فهرست مطالب

 • سال نهم شماره 4 (زمستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/12/25
 • تعداد عناوین: 7
|
 • محمد قطبی جشوقانی صفحات 9-10
 • مهدی علیزاده*، وحید دهقانی فیروزآبادی صفحات 11-38

  این نوشتار با هدف تبیین مهم‌ترین و اساسی‌ترین ارزش‌های اخلاقی که برای تعیین و ترسیم یک چهارچوب اصلی و مدل صحیح مناظره و گفت‌وگوی علمی لازم و ضروری هستند به بررسی سیره امام رضا7در این خصوص پرداخته است. بنابراین مساله این پژوهش که با توصیفی‌تحلیلی انجام شده است، بررسی و بازخوانی سیره ارتباطی امام رضا7با مخالفان، معاندان و پیروان سایر ادیان، در حوزه‌های مختلف ارزشی و دست‌یابی به یک مدل و الگوی تربیتی برای مناظره علمی است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که در الگوی به دست آمده، از یک‌سو اخلاص و برخورداری از دانش و تخصص لازم، به عنوان مهم‌ترین الزامات اخلاقی- حرفه‌ای قبل از ورود به مناظره مطرح می‌شوند و از سوی دیگر، صداقت، عدالت و انصاف، بردباری، سعه صدر و فروتنی، به‌عنوان محوری‌ترین الزامات اخلاقی- حرفه‌ای حین مناظره و از جمله ارزش‌ها و اصول اخلاقی‌اند که باید طرفین، در مدت‌زمان مناظره همواره به آن توجه داشته و از مسیر آن خارج نشوند. در حوزه آداب علمی و هنجارهای رفتاری حین مناظره نیز، احترام و تکریم، حسن استماع و دریافتن مقصود مخاطب، سخن گفتن به اندازه فهم مخاطب، مستدل و مستند گویی، بعد سوم الزامات اخلاقی – حرفه‌ای مناظره را شکل می‌دهند.

  کلیدواژگان: اخلاق، مناظره، مناظره علمی، سیره امام رضا
 • حسین حاجی پور*، عیسی مولوی وردنجانی صفحات 39-72

  تبلیغات گسترده و مکانیزم های متعدد متقاعدسازی امروزی و البته تاثیرات مطلوب و نامطلوب آن بر مخاطبان بر کسی پوشیده نیست. این پژوهش با رویکرد اخلاقی و البته با روش توصیفی-تحلیلی در آیات و روایات به تحلیل فرآیند متقاعدسازی دینی پرداخته، با لحاظ ارکان ارتباطی سه بایستگی اخلاقی را در عرصه تبلیغات و عملیات اقناعی پیشنهاد می دهد؛ هماهنگی فکری- اعتقادی، انگیزشی و رفتاری متقاعدساز با پیام متقاعدگرانه، اولین وظیفه اخلاقی متقاعدساز در حوزه معارف و مسایل دینی است که به رکن متقاعدساز ارتباط دارد. رعایت حق انتخاب و اختیار مخاطب بایسته اخلاقی دیگری است که باید در فرآیند اقناعی مورد ملاحظه قرار بگیرد و اگر پذیرش الزامی و اجباری مخاطب، مورد نظر متقاعدساز باشد، وی به بیراهه متقاعدسازی ضد اخلاقی قدم گذارده است. هم چنین بایستگی استخدام وسایل مشروع و وسایط مطلوب در محور بسته‌بندی پیام، لزوم اخلاقی دیگری در متقاعدسازی دینی است. تبیین سه بایسته مذکور، تفاوت مبنایی متقاعدسازی مورد تایید آیات و روایات را با غالب روش های اقناعی موجود متمایز می سازد.

  کلیدواژگان: اخلاق کاربردی، متقاعدسازی، رفتار متقاعدساز، حق انتخاب، استخدام ابزار
 • مجید جعفریان* صفحات 73-97

  رشد معنوی- اخلاقی از اساسی‌ترین مفاهیم در مطالعات روان‌شناسی دین است. روان‌شناسان از زمان جی. استنلی هال همواره بر اهمیت دوران کودکی در رشد معنوی و اخلاقی آدمی تاکید کرده‌اند. آن‌ها بر این باورند که اگر معنویت و اخلاقی‌زیستن به‌معنی اشتیاق به تعالی و معنا تلقی شود، بی‌تردید کودکان طبیعت اخلاقی و معنوی نیرومندی دارند؛ چرا که کودکان در جستجوی معنا و تعالی‌اند و به‌نوعی این تجربه بر دوره بزرگسالی آن‌ها نیز تاثیرگذار خواهد بود. با این حال، این پرسش مطرح می‌شود که طبق پژوهش‌هایی که دراین‌باره انجام شده است، چه عواملی بر ارتقاء چنین رشدی در کودکان تاثیرگذار بوده است؟ این پژوهش با روش مطالعه مروری به دنبال کشف چگونگی رشد معنوی و اخلاقی در کودکان براساس پژوهش‌های تجربی است که عمدتا در کشورهای غربی انجام شده است. برای انجام این پژوهش، کلیدواژه‌های معنویت کودک، اخلاق کودک، رشد معنوی و اخلاقی کودک در مطالعاتی که در سال‌های 1990 تا 2003 انجام و در پایگاه‌های اطلاعاتی چون Science Direct، Wiley Online Library، google scholar، libgen ثبت شده است، جستجو شد. تحلیل‌ها نشان داد جامعه‌پذیری دینی، دلبستگی‌های کودک به والدین معنوی- اخلاقی و کمک به اصلاح تصویری که کودک از خدا دارد، مهم‌ترین عواملی هستند که در این پژوهش‌ها برای ارتقاء و افزایش رشد معنوی- اخلاقی کودکان و تاثیر آن در دوران بزرگسالی برجسته شده‌اند.

  کلیدواژگان: رشد معنوی، رشد اخلاقی، کودکی، جامعه پذیری دینی، دلبستگی، تصویر خدا
 • حسین رجب دری* صفحات 99-124

  گزارش تقلب‌های مالی از مواردی است که در سازمان توسط کارکنان به وقوع می پیوندد و مدیران را از مشکل های احتمالی بزرگ‌تر بعدی آگاه می‌کند و به نحوی از سازمان، در برابر خطرها محافظت و نگهداری می-کند. هدف این پژوهش، تعیین رابطه هویت‌سازمانی و گزارش تقلب‌های مالی با نقش تعدیل‌گر شدت اخلاقی ادراک‌شده و شخصیت پویا است. مطالعه پیش ‌رو از نوع توصیفی- پیمایشی بوده و ازلحاظ هدف کاربردی است. ابزار جمع آوری داده های پژوهش نیز پرسشنامه است. نمونه‌گیری پژوهش حاضر به‌صورت تصادفی ساده، از 95 نفر از حسابداران و مدیران شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران صورت گرفت. برای تحلیل یافته های پژوهش نیز در قالب 3 فرضیه اصلی از روش معادلات ساختاری توسط نرم‌افزار Smart PLS، استفاده شد. یافته‌های پژوهش نشان داد که بین هویت‌سازمانی و گزارش تقلب‌های مالی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین، رابطه بین هویت‌سازمانی و گزارش تقلب های مالی با متغیرهای شدت اخلاقی ادراک‌شده و شخصیت پویا به گونه مثبت تعدیل و تقویت می‌شود. با توجه به اهمیت گزارش تقلب های مالی در تعالی سازمان، مناسب است که برای گسترش گزارش تقلب‌های مالی، به عوامل موثر بر آن توجه بیشتری نمود و برنامه ریزی های لازم را برای استفاده بهتر از آن انجام داد.

  کلیدواژگان: هویت سازمانی، گزارش، تقلب های مالی، شدت اخلاقی ادراک شده، شخصیت پویا
 • علی اصغر محمدزاده* صفحات 125-150

  تاکنون نظریه های مختلفی در مبحث مجازات ارایه شده است. پنج نظریه اصلی در این‌باره عبارتند از: بازدارندگی، ناتوان سازی، کیفرخواهی، بازپروری و ترمیم یا بازسازی. در این مقاله نشانه های هریک از این نظریات در آیات قرآن جستجو و بررسی می‌شود. اصرار بر هریک از این نظریات تک محوری، گاهی به بی عدالتی یا ناکارایی نظام حقوقی مجازات منجر می گردد؛ ازاین‌رو، بهتر است ترکیبی از این نظریه ها را به‌کار گرفت تا مجازات ها، با توجه به شرایط مختلف، با توجیه های متفاوتی اعمال شوند. بنابراین، در این مقاله براساس رویکرد ترکیبی، انتساب نظریات پنج گانه به آیات قرآن بررسی ‌شده است. شواهد قرآنی درباره نظریات بازدارندگی و ناتوان سازی قوی تر به نظر می رسند. بعضی از انواع کیفرخواهی با آیات قصاص اثبات می شوند؛ هرچند در آیات قصاص بر عفو (در مقابل کیفرخواهی) تاکید شده است. شواهد دیگر کیفرخواهی در شماری از آیات حدود آمده است. قراین اندکی نیز برای بازپروری و ترمیم وجود دارد که چندان قانع‌کننده به نظر نمی رسند و آیاتی هم که دلالت قوی تر بر بازپروری دارند، نسخ شده اند. روش تحقیق در این پژوهش، نقلی و ابزار تفسیر، استدلال های عقلانی است.

  کلیدواژگان: مجازات در قرآن، بازدارندگی، ناتوان سازی، کیفرخواهی، بازپروری، ترمیم، نظریه ترکیبی
 • سیروس محمودی* صفحات 151-173

  هدف پژوهش حاضر، بررسی وضعیت مولفه های اخلاق زیست محیطی در کتاب‌های درسی دوره متوسطه اول می باشد. روش پژوهش توصیفی و از نوع تحلیل محتوا است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کتاب های درسی دوره متوسطه اول می باشد که در سال 1398چاپ شده است و سه عنوان کتاب «پیام های آسمان»، «مطالعات اجتماعی» و «علوم تجربی» با 9 جلد کتاب به صورت هدفمند در نمونه قرار گرفت. ابزار پژوهش، سیاهه تحلیل محتوای محقق ساخته بوده است که روایی آن به وسیله متخصصان تعیین شده و برای تعیین پایایی از روش ویلیام اسکات استفاده شده است. داده های حاصل با استفاده از شاخص های توصیفی در فرایند تحلیلی «آنتروپی شانون» مورد بررسی قرار گرفت. یافته های پژوهش نشان داد که مولفه های «شناخت طبیعت و استفاده صحیح از آن» با ضریب اهمیت139/، «پرهیز از آلوده نمودن محیط زیست» با ضریب اهمیت138/، «درخت کاری و حفاظت از فضای سبز» با ضریب اهمیت 128/ دارای بیشترین ضریب اهمیت و مولفه های «حفاظت از تنوع زیستی» با ضریب اهمیت 096/، «دیدگاه اسلام در زمینه محیط زیست» با ضریب اهمیت 095/و «احساس مسولیت در برابر حیات وحش» با ضریب اهمیت 07/، دارای کمترین ضریب اهمیت بوده و به مولفه «رعایت حقوق حیوانات» هیچ توجهی نشده است.

  کلیدواژگان: اخلاق زیست محیطی، کتاب های درسی، تحلیل محتوا، دوره متوسطه اول
|
 • Mahdi Alizadeh*, Vahid Dehghani Firuzabadi Pages 11-38

  In this article, with the purpose of explaining the most important and fundamental ethical values that are necessary and essential for defining a basic framework and the correct model of scientific debate and dialogue, we have analyzed the Sīra of Imam Reza with a descriptive-analytical method. So, the question is what general form of educational model of scientific debate, in different areas of value, we will get by probing and studying the relationship between Imam Reza and his opponents, religious scholars and followers of different religions? The research findings show that in the obtained pattern, on the one hand, sincerity and the necessary knowledge and expertise are considered as the most important ethical-professional requirements before entering the debate ;On the other hand, honesty, justice and fairness, endurance, tolerance and modesty are among the most important moral-professional requirements during the debate, including the values and ethical principles that must always be taken into consideration by the parties, and they should not go out of the way of those values and principles. In the area of scientific ethics and behavioral norms during the debate, respect and appreciation, listening comprehension and understanding of the audience's purpose, speaking as readily understood, reasoned and Documentary talking, form the third dimension of the ethicalprofessional requirements of the debate.

  Keywords: Ethics, Debate, Scientific Debate, Sīra of Imam Reza (PBUH)
 • Hossein Hajipour*, Isa Molavi Vardanjani Pages 39-72

  Extensive propaganda and the many mechanisms of today's persuasion and, of course, the desired and undesirable effects on the audience are not hidden. This research is based on ethical approach and of course on descriptive-analytical method. In the verses and narrations, the process of religious persuasion is analyzed in terms of communication elements, it proposes three ethical requirements in the field of propaganda and persuasion. The persuasive intellectual-belief, motivational and behavioral coordination with the persuasive message. The first ethical duty of a persuader in the field of education and religion. Which is related to the persuasive element Observing the right to choose and addressing the audience is another ethical necessity That should be considered in the persuasion process And if the compulsory acceptance of the audience is convincing, He has gone astray into persuading anti-morality We also need to hire legitimate and desirable tools in the message packaging axis, There is another moral necessity in religious persuasion The explanation of the above three essentials distinguishes the fundamental difference between the persuasiveness of the verses and traditions confirmed by most of the persuasive methods available.

  Keywords: Applied Ethics, Persuasion, Persuasive Behavior, Right to Choose, Tool Hire
 • Majid Jafarian* Pages 73-97

  Spiritual-moral development is one of the most fundamental concepts in the field of study of the psychologists of religion. Psychologists since G. Stanley Hall has emphasized that childhood is an important period for one's spiritual and moral development. They believe that if spirituality and morality are defined as a desire for excellence and meaning, children will undoubtedly have a strong moral and spiritual nature, as children will seek for meaning and excellence, and this experience will in turn influence their adulthood. However, the question may be raised as to what research has influenced the development of such growth in children from the perspective of research. Therefore, this review study seeks to discover how spiritual and moral development in children is based on empirical research conducted mainly in the West and in English. For this study, the keywords of child spirituality, child ethics, spiritual development and child morality were searched in research conducted between 1990 and 2003 and recorded in databases such as Science Direct, Wiley Online Library, google scholar, libgen. Analyzes showed that religious socialization, children's attachment to spiritual-moral parenting, and helping to refine the child's image of God are the most important factors highlighted in these studies for promoting and enhancing children's spiritual-moral development and its impact on adulthood.

  Keywords: Spiritual-moral development, childhood, Religious socialization, attachment, The Image of God
 • Hossein Rajabdoori* Pages 99-124

  Internal whistle-blowing is one of the issues that occur in the organization by employees, which informs managers of future larger problems and protects and protects the organization in some way from the organization. The purpose of this study is to determine the relationship between organizational identity and internal whistleblowing with the moderate role of perceived ethical climate and Proactive personality. The present study is a descriptive-survey study and is in terms of its purpose. The data collection tool is a questionnaire. The sampling method was a simple random sampling from 95 accountants and managers of companies accepted in Tehran Stock Exchange. For analysis of the research findings, in the form of 3 main hypotheses, the structural equation method was used by Smart PLS software. The research findings showed that there is a positive and significant relationship between organizational identity and internal whistle-blowing. Also, the relationship between organizational identity and internal whistle-blowing with perceived ethical climate and proactive personality are positively corrected and strengthened. As a result, due to the importance of internal whistleblowing in the organization's excellence, it is appropriate to pay more attention to the factors influencing internal whistle-blowing and to plan for the better use of it.

  Keywords: Organizational Identification, Internal Whistle-Blowing, PerceivedEthical Climate, Proactive Personality
 • Ali Asghar Mohammadzadeh* Pages 125-150

  At the beginning of the article, after defining punishment and punishment theory, the importance and position of this topic in ethics and law are mentioned. Due to the effect of punishment theory on the legal system of countries, studying it from the Quranic point of view is important for the Islamic society. Then five kinds of punishment theories are distinguished among moral philosophers and jurists that are Deterrence, Incapacitation, Retribution, Rehabilitation, and Restoration. Next, the main issue has been studied and evidence of each one of five theories in the Quran verses is evaluated. The pieces of evidence of deterrence and incapacitation look stronger. According to the qiṣāṣ verses, some kinds of retribution are proven, although these verses have some emphasis on forgiveness vs. punishment. Also, there are some other pieces of evidence of retribution in ḥudūd verses. Little indications of rehabilitation and restoration are found, but they do not look convincing, besides those verses with stronger signification to rehabilitation are abrogated. The research methodology is traditional and rational reasoning is used as an interpretation tool.

  Keywords: Punishment theory, Punishment in the Quran, Deterrence, Incapacitation, Retribution, Rehabilitation, Restoration
 • Sirous Mahmoudi* Pages 151-173

  The aim of this study is to study the junior high school textbooks in term of concern about dimensions of environmental ethics. The research method is descriptive of type of content analysis. The statistical population of this study is all junior high school books that published in 2019. Three book titles, "Social Studies," "Gifts of the Sky," " and " Empirical science," (9 volumes) were intentionally collected in the sample. A researcher-made content analysis inventory which was compiled by expert judgments and examined by descriptive indices in analytical process of Entropy Shannon, was used to gathering data .The result showed that in these books, components of the" recognition of nature as a divine creature and its proper use “with importance coefficient of 0.139, "Avoiding Environmental Pollution" with importance coefficient of 0.138, "tree planting and conservation of green space" with importance coefficient of 0.128, respectively were the most important dimensions and " biological diversity " with importance coefficient of 0.096, " The Perspective of Islam on Environment" with importance coefficient of 0.095, "Responsibility to Wildlife" with importance coefficient of 0.07, respectively were the least important dimensions. Hygiene and health" with importance coefficient of. There is no reference to "Animal Rights Observance “in none of the books.

  Keywords: Environmental Ethics, Textbooks, Content Analysis, junior highschool