فهرست مطالب

 • پیاپی 182 (اسفند 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/12/14
 • تعداد عناوین: 15
|
 • ترمه رنجبر، زهرا هاشمی، فرشته صادقیان، حمیدرضا گلی، محمد آهنجان، محمدعلی ابراهیم زاده* صفحات 1-11
  سابقه و هدف

  بروز مقاومت میکروبی در حال افزایش است، از این رو عرضه داروهای جدید ضروری به نظر می رسد. نانوذرات نقره فعالیت ضد میکروبی خوبی از خود نشان می دهند. سنتز این نانو ذرات با استفاده از عصاره های گیاهی می تواند راهی در درمان بیماری های عفونی باشد.

  مواد و روش ها:

   در این مطالعه، سنتز نانوذرات نقره با استفاده از عصاره گیاه الزی(بومی مناطق شمال ایران) با نام علمی آلیوم پارادوکسوم انجام شد. دمای مطلوب، غلظت و pH مناسب در تولید آن به دست آمد. تشکیل و مورفولوژی ذرات با طیف ماورای بنفش، EDS، XRD و SEM مطالعه شد. همچنین اثرات ضدمیکروبی آن ها به صورت حداقل غلظت مهارکنندگی (MIC) وکشندگی (MBC) در مقابل چندین باکتری گرم مثبت و منفی مورد ارزیابی قرار گرفت.

  یافته ها:

   نتایج حاصل از بهینه سازی شرایط واکنش نشان داد که بهترین دما، 85 درجه سانتی گراد، بهترین pH 12، بهترین غلظت 5 میلی مولار نیترات نقره و در مدت زمان 30 دقیقه است. نانو ذرات حداقل تا دو ماه پایدار بودند و اندازه تقریبی آن ها 30 تا 40 نانومتر بود. همچنین نانوذرات اثرات ضد میکروبی قوی بر روی باکتری سودوموناس آئروژینوزا نشان داد. این ذرات بر استافیلوکوک اورئوس و اشرشیاکلی نیز اثرات ضدباکتریایی خوبی نشان دادند.

  استنتاج

  این مطالعه نشان داد که الزی گیاه مناسبی به عنوان عامل احیاکننده و پوشش دهنده در تهیه نانو ذرات نقره است. نانوذرات حاصل، اثرات ضد باکتریایی خوبی نیز از خود نشان دادند. از این رو، آن ها می توانند از پتانسیل بالایی برای استفاده در زمینه های بیولوژیکی برخوردار باشند.

  کلیدواژگان: الزی، الیوم پارادوکسوم، نانوذرات نقره، ضد باکتریایی، عصاره، سنتز سبز
 • فتح الله غلامی بروجنی*، فاطمه نجات زاده، مصطفی جمالان صفحات 12-20
  سابقه و هدف

  نانوذرات در صنایع مختلف مانند صنایع الکترونیک، بهداشتی، دارویی، آرایشی و فرایندهای زیست محیطی مورد استفاده قرار می گیرند. بنابراین  ارزیابی سمیت آن ها در محیط های آبی لازم به نظر می رسد.

  مواد و روش ها:

   در این مطالعه تجربی، سمیت حاد 6 نوع نانوذره پرمصرف تولیدی در ایران (SiO2, Fe2O3, Al2O3, TiO2, ZnO, MgO) با استفاده از تست سمیت حاد برروی دافنیا مگنا، مطابق روش US-EPA با غلظت های مختلف و در زمان های متعدد مورد بررسی قرار گرفتند. غلظت کشنده 50 درصد (LC50) در فاصله اطمینان 95 درصد براساس روش سازمان حفاظت محیط زیست امریکا و استفاده از برنامه تجزیه و تحلیل Probit محاسبه شد.

  یافته ها:

   نتایج به دست آمده نشان داد که بالاترین و کم ترین غلظت کشنده 50 درصد (LC50) برای 6 نانوذره مورد مطالعه به ترتیب Al2O3> Fe2O3> SIO2> TiO2> MgO> ZnO بود. نانوذرات ZnO بالاترین میزان سمیت حاد و Al2O3 کم ترین میزان سمیت حاد در بین نانوذرات ساخته شده ایرانی مطالعه شده بر روی دافنیا مگنا داشتند. در این مطالعه اثر تغییرات مورفولوژیکی در دستگاه گوارش دافنیا مگنا در 96 ساعت قرار گرفتن در معرض تماس مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان می دهد که نانوذرات باعث تغییر مورفولوژیکی در دستگاه گوارش آن ها شده است.

  استنتاج

  با توجه به این که در مطالعه ما تمامی ویژگی های نانوذرات مورد بررسی، با سایر مطالعات یکسان بود، می توان نتیجه گرفت که از بین پارامترهای مختلف تاثیرگذار بر میزان سمیت نانوذرات، ترکیب شیمیایی و خلوص نانوذرات مهم ترین عواملی هستند که می توانند بر سمیت نانوذرات بررسی شده بر روی دافنیا مگنا تاثیرگذار باشند.

  کلیدواژگان: نانو ذرات، سمیت حاد، سنجش زیستی، دافنیا مگنا
 • فلورا ثقفی*، طاهره گلینی مقدم، سیاوش مرادی صفحات 21-30
  سابقه و هدف

  بارداری لوله ای، بیماری مرگباری است که نه تنها زندگی زن را تهدید می کند، بلکه موفقیت باروری او را نیز به کم تر از 50 درصد کاهش می دهد. بسیاری از موارد بیماران قبل رسیدن βhCG به حد قابل افتراق مراجعه می کنند و جهت تشخیص قطعی بیماری و شروع درمان، نیاز به پیگیری طولانی مدت با سطح بتا تیتراژ و سونوگرافی ترنس واژینال دارند که این مسئله باعث به تعویق افتادن تشخیص و درمان بیماری می شود. این مطالعه با هدف تعیین سطح فاکتور رشد اندوتلیوم عروق به عنوان نشانه ی سرمی جهت تشخیص حاملگی لوله ای انجام پذیرفت.

  مواد و روش ها:

   جمعیت مورد مطالعه در این مطالعه توصیفی، شامل 103 زن باردار مراجعه کننده به بیمارستان امام خمینی ساری در سال 1397 بود که 50 نفر از آن ها تشخیص بارداری لوله ای در حدود هفته پنجم تا هفتم و نیم بارداری داشته اند و 53 نفر دیگر یک هم گروه دارای بارداری طبیعی با سن حاملگی همسان بودند. برای سنجش سطح VEGF از کیت (Bioassay Technology Laboratory تولید کشور چین) به روش ELISA استفاده شد.

  یافته ها:

   در بررسی 103 مورد مادر باردار، دامنه سنی بیماران بین 47-21 سال با میانگین و انحراف معیار 1/6 ± 2/31 سال بود. سطح سرمی VEGF در گروه بارداری لوله ای میانه 5/233 و در گروه با بارداری طبیعی داخل رحمی 9/157 داشت که از لحاظ آماری اختلاف معنی داری داشتند (0001/0>P). در نقطه برش اپتیموم pg/ml 200 میزان VEGF سرم جهت تعیین بارداری لوله ای، حساسیت 86 درصد، ویژگی 9/67 درصد، ارزش اخباری مثبت 6/99 درصد و نسبت درست نمایی مثبت و منفی به ترتیب 68/2 و 21/0 داشته است.

  استنتاج

  نتایج به دست آمده در این مطالعه نشان داد که سطح سرمی VEGF در افتراق حاملگی لوله ای از حاملگی طبیعی با حساسیت و ویژگی مناسبی کمک کننده می باشد.

  کلیدواژگان: بارداری لوله ای، VEGF، حساسیت، ویژگی
 • حسین همتی*، محمدرضا عسکری، پانته آ حاج رضا، رضا بلاسی، جعفری پرور، غزاله همتی، مهیا فرزین صفحات 31-40
  سابقه و هدف

  با وجود مطالعات گسترده در مورد پیشگیری و درمان ترومبوز وریدهای عمقی (DVT)، توجه کمی به نارسایی مزمن وریدی شده است. بنابراین، هدف از این مطالعه بررسی میزان بروز نارسایی مزمن وریدی و علائم بالینی مرتبط با سندرم پست ترمبوتیک (PTS) در بیماران مبتلا به ترومبوز ورید عمقی اندام تحتانی می باشد.

  مواد و روش ها:

   این مطالعه توصیفی گذشته نگر بر روی بیماران دچار DVT از سال 1389 تا 1392 در بیمارستان های شهر رشت انجام گرفت. در بیماران پس از اخذ رضایتنامه فوتوپلتیسموگرافی انجام شد. اطلاعات دمگرافیک، بالینی، بیماری های زمینه ای و نتایج فوتوپلتیسموگرافی افراد مورد مطالعه ثبت گردید.

  یافته ها:

   در مجموع 153 اندام تحتانی در بیماران با میانگین سنی 14±50 سال بررسی شد. در اکثر نمونه های مورد پژوهش محل درگیری DVT، ایلئو فمورال (1/43 درصد) بود و میانگین فاصله از زمان ابتلا بهDVT 83/0±08/2 سال بود. در بررسی علائم بالینی بیماران مبتلا به DVT، ادم و سنگینی (66 درصد)، تلانژکتازی (7/47 درصد) و درد (8/43 درصد) شایع ترین علائم بوده اند. به طور کلی 8/94 درصد موارد، نمره فوتوپلتیسموگرافی مختل داشتند. فراوانی PTS در بیماران مورد بررسی 37 مورد (19/24 درصد) گزارش شد. همچنین، ارتباط معنی داری بین بروز PTS با محل وقوع DVT و روش های درمانی مشاهده نشد.

  استنتاج

  شناخت صحیح اپیدمیولوژی، علایم بالینی بروز DVT و پیگیری میزان عوارض آن می تواند در جهت تشخیص صحیح و نوع برخورد با این بیماران کمک کننده باشد. براساس نتایج مطالعه حاضر اگرچه فراوانی PTS در بیماران مورد بررسی شیوع بالایی نداشت، اما در اکثر این بیماران ادم و سنگینی، تلانژکتازی و درد گزارش شد.

  کلیدواژگان: ترومبوز سیاهرگ های عمقی، سندرم پس از ترومبوز، نارسایی سیاهرگ
 • طیب پورفلاح، محمد سید ابوسعیدی، دانیال سیفی ماکرانی*، احسان میهن دوست، سعید داودیان صفحات 41-49
  سابقه و هدف

  پرتودرمانی در کنترل و درمان سرطان ها نقش مهمی دارد. ریه ها یکی از ارگان های در معرض خطر در پرتودرمانی سرطان مری می باشند. تفاوت بین توزیع دز محاسبه شده توسط سیستم طراحی درمان و دز واقعی رسیده به بیمار بستگی به الگوریتم محاسباتی سیستم طراحی درمان دارد که در ناهمگنی هایی مانند ریه، برجسته تر است. در این مطالعه، توزیع دز سیستم طراحی درمان با محاسبات مونت کارلو در دو بافت همگن و ناهمگن مقایسه شده است.

  مواد و روش ها: 

  طرح درمان سه بعدی با استفاده از سیستم طراحی درمان CorPLAN از سیستم شتابدهنده خطی SIEMENS PRIMUS روی تصاویر CT انجام شد. از کد شبیه سازی EGSnrc monte carlo نیز برای همان شرایط استفاده شد. توزیع دز به دست آمده از شبیه سازی و سیستم طراحی درمان با استفاده از منحنی PDD و شاخص درصد اختلاف دز مقایسه شده است.

  یافته ها:

   با توجه به نتایج، میزان خطا از سیستم طراحی درمان در بافت همگن کم تر از 3 درصد بود، در حالی که خطای محاسباتی در ناهمگنی ریه بیش از مقدار استاندارد 5 درصد اریابی شده است.

  استنتاج

  نتایج مطالعه حاضر نشان می دهد که دقت سیستم طراحی درمان CorPLAN در بافت همگن بیش از ناهمگنی ریه است و این مورد باید در کلینیک مورد بررسی قرار گیرد. همچنین می توان از کد مونت کارلو برای شبیه سازی و ارزیابی توزیع دز در رادیوتراپی استفاده کرد و در مواردی که اندازه گیری عملی برخی پارامترهای دزیمتریک غیرممکن یا دشوار باشد، می توان از این کد برای پیش بینی و بهینه سازی طرح های درمانی استفاده نمود.

  کلیدواژگان: طراحی درمان، شبیه سازی مونت کارلو، پرتودرمانی سرطان مری، Beamnrcطراحی درمان، Beamnrc
 • رمضانعلی دیانتی تیلکی، جمشید یزدانی چراتی، صاحبه باوندی* صفحات 50-61
  سابقه و هدف

  دیازینون یکی از سموم پرکاربرد برای کنترل آفات کشاورزی است که موجب آلوده شدن منابع آب می شود. هدف ازاین مطالعه تعیین میزان جذب دیازینون ازمحلول های آبی به وسیله زئولیت اصلاح شده باسورفاکتانت کاتیونی هگزا دسیل تری متیل آمونیوم برماید (HDTMA) بود.

  مواد و روش ها:

   این پژوهش یک مطالعه تجربی آزمایشگاهی بود که به صورت آزمایشات ناپیوسته انجام شد. مقدار سورفاکتانت HDTMA برای اصلاح زئولیت معادل یک برابر ظرفیت تبادل کاتیونی خارجی(ECEC) زئولیت (53/0 میلی مول بر گرم) مورد استفاده قرار گرفت. بارگذاری سورفاکتانت بر روی زئولیت به روش آغشته نمودن و تماس در زمان 24 ساعت بر روی شیکر انجام شد. زئولیت های اصلاح نشده و اصلاح شده با سورفاکتانت به عنوان جاذب دیازینون، مورد آزمایش قرار گرفتند. آزمایشات به صورت ناپیوسته در شرایط محیط اسیدی (3=pH)، خنثی (7=pH) و قلیایی (11=pH) انجام شد.

  یافته ها:

   زمان بهینه جذب دیازینون برای زئولیت اصلاح نشده (SZ) 10 دقیقه و برای زئولیت اصلاح شده (HMZ) 5 دقیقه به دست آمد. بر اساس مدل فروندلیچ میزان جذب دیازینون به وسیله زئولیت اصلاح شده حدود 8 برابر زئولیت اصلاح نشده بود. نتایج نشان داد که حداکثر جذب 6/97 درصدی بر روی 1 گرم بر لیتر HMZ در 3=pH و غلظت 5 میلی گرم بر لیتر دیازینون به دست آمده است. سینتیک جذب درجه 2 و مدل ایزوترمی فروندلیچ، جذب دیازینون بر روی HMZ و SZ را به خوبی توصیف می کند.

  استنتاج

  با توجه به ظرفیت بالای زئولیت اصلاح شده، از این روش می توان برای افزایش کارایی جذب دیازینون در پساب کارخانجات تولید و بسته بندی سموم استفاده نمود.

  کلیدواژگان: زئولیت، سورفاکتانت کاتیونی، جذب سطحی، دیازینون
 • الهه رحیمی، مسعود مرادی، گلاله صالحی، مریم نباتی، جمشید یزدانی چراتی* صفحات 62-72
  سابقه و هدف

  هدف از پژوهش حاضر، بررسی توزیع جغرافیایی میزان های مرگ و میر بیماری های قلبی و عروقی در شهرستان های استان کردستان و شناخت نقاط پرخطر می باشد.

  مواد و روش ها: 

  داده های این مطالعه اکولوژیک مربوط به موارد مرگ ناشی از بیماری های قلبی و عروقی ثبت شده در سال های 1392 تا 1394 در استان کردستان بود. برای تهیه میزان های مرگ و میر استاندارد شده و عوامل موثر برآن، مدل پواسون و دوجمله ای منفی به داده ها برازش داده شد و از معیار آکائیکه برای شناسایی کارآترین مدل استفاده شد. تجزیه وتحلیل داده ها با نرم افزارR  انجام شد و نقشه ها با استفاده از نرم افزار Arc GIS10 ترسیم گردید.

  یافته ها:

   از مجموع 8596 مرگ و میر (54/41 درصد از کل مرگ و میر استان) به علت بیماری های قلبی و عروقی در طول دوره مطالعه، 6/55 درصد را مردان و 2/44 درصد را زنان تشکیل دادند. میانگین سنی مردان80/20± 1/69 سال و میانگین سنی زنان 70/19±86/71 سال به دست آمد. میزان کلی مرگ و میر، 178 در صد هزار نفر محاسبه شد. به طور کلی میزان مرگ بر اثر این بیماری در کل استان کردستان به طور یکسان پراکنده نشده در نواحی جنوبی این میزان بیشتر مشاهده می شود. مدل دو جمله ای منفی نشان داد متغیرهای میانگین سنی (001/0> P، 29/0 RR=)، نسبت جنسی (02/0 P=، 02/25 RR=)، تعداد پایگاه های اورژانس (001/0 >P، 001/0> RR) و نرخ باسوادی (001/0> P، 9/0 RR=) با میزان مرگ و میر بیماری های قلبی و عروقی ارتباط معنی داری نشان دادند.

  استنتاج

  نتایج این مطالعه نشان داد با افزایش آگاهی افراد و همچنین امکانات خدمات اورژانس، مرگ و میر بیماری های قلبی و عروقی کاهش چشمگیری می یابد.

  کلیدواژگان: توزیع جغرافیایی، بیماری های قلبی و عروقی، مدل دو جمله ای منفی، استان کردستان
 • عبدالزهرا نعامی، مهناز مهرابی زاده هنرمند، سودابه بساک نژاد، مهدی حسنوند عموزاده*، ایوب اسدی، نعمت الله سنایی نسب صفحات 73-81
  سابقه و هدف

  رفتار جامعه پسند می تواند کاربرد های بالینی و روانی- زیستی جهت ارتقای سلامت بیماران را مطرح نماید، هدف از این پژوهش بررسی رابطه نگرش مذهبی با رفتار جامعه پسند با توجه به نقش میانجی همدلی و نوع دوستی در میان دانشجویان پرستاری و پزشکی می باشد.

  مواد و روش ها:

   این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری شامل تمامی دانشجویان پرستاری و پزشکی مشغول به تحصیل در سال تحصیلی 98-1397 دانشگاه شهید چمران اهواز بود. تعداد 361 نفر از آنان با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و به وسیله پرسشنامه رفتارجامعه پسند، پرسشنامه جهت گیری مذهبی، شاخص واکنش پذیری بین فردی و مقیاس خودگزارش دهی نوع دوستی مورد آزمون قرار گرفتند. تحلیل داده با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و مدل یابی معادلات ساختاری و با استفاده از نرم افزار AMOS انجام گرفت.

  یافته ها: 

  نتایج نشان داد که نگرش دینی، نوع دوستی و همدلی، همبستگی معنی داری با رفتار جامعه پسند دارند (01/0>P). همچنین مدل نهایی پژوهش از برازش مناسبی برخوردار بود. یافته ها نشان داد نگرش دینی اثر مستقیم و مثبتی بر متغیرهای رفتار جامعه پسند، نوع دوستی و همدلی دارد. به علاوه، همدلی و نوع دوستی بین مولفه نگرش دینی و رفتار جامعه پسند نقش واسطه ای دارند.

  استنتاج

  با توجه به نقش نگرش دینی، نوع دوستی و همدلی در پیش بینی رفتار جامعه پسند می توان از این مدل در ارتقاء رفتار جامعه پسند پرستاران و پزشکان در مداخلات بالینی بهره گرفت.

  کلیدواژگان: رفتار جامعه پسند، نگرش مذهبی، همدلی، نوع دوستی
 • ملیحه اخوان، ناصر فروغی فر، هدی پاسدار، احمدرضا بخردنیا* صفحات 82-90
  سابقه و هدف

  در شیمی دارویی ترکیبات دارای هتروسیکل رودانین به عنوان یک اسکلت ساختاری/عملکردی چندکاره، اثرات فارماکولوژیک گستره و قابل توجی مانند فعالیت های آنتی میکروبیال، ضد ویروس، ضد تشنج و... نشان داده اند. در مطالعات پیشین مشاهده شد که طبیعت و سایز استخلاف ها روی محل های اتم نیتروژن ناحیه 3 و کربن ناحیه 5 رودانین در فعالیت بیولوژیک و آنتی میکروبیال این هسته اهمیت بسزایی دارد. در این مطالعه، مشتقات N-استخلاف دار جدیدی از هتروسیکل رودانین با استخلاف arylidene در محل 5 این حلقه تحت واکنش تراکمی ناوناگل در شرایط سبز و بدون استفاده از حلال های آلی سنتز شد و سپس اثرات ضد قارچ آن ها مورد بررسی قرار گرفت.

  مواد و روش ها:

   1 میلی مول آلدهید آروماتیک و 1میلی مول از رودانین در 1 میلی لیتر مایع یونی کولین کلراید/اوره برای یک ساعت در دمای 100 درجه سانتی گراد حرارت داده و استیر شد. پیشرفت واکنش با کروماتوگرافی لایه نازک (TLC) با سیستم حلال هگزان- اتیل استات با نسبت 2 به 1 بررسی شد. محصول خام این واکنش ها با صاف کردن و فیلتراسیون از محیط واکنش جدا شد.

  یافته ها:

   ساختار ترکیبات نهایی در این مطالعه با روش های 1HNMR و 13CNMR، IR و اسپکتروسکوپی جرمی مورد تائید قرار گرفت.

  استنتاج

  در این مطالعه یک روش سنتز بدون حلال و سبز برای ساخت مشتقات جدیدی از هسته رودانین با پتانسیل اثرضد قارچ ارائه شده است.

  کلیدواژگان: سنتز، سبز، رودانین، آنتی میکروبیال، مایع یونی، بدون حلال
 • حمیرا زردوز، فروزان صادقی محلی*، مینا سلیمی صفحات 91-98
  سابقه و هدف

  وقایع استرس زا در دوران شیرخوارگی، اختلالات متابولیکی در دوران بلوغ را ایجاد می کند. بنابراین هدف از این مطالعه، بررسی اثر استرس دوران شیرخوارگی بر تعداد و مساحت جزایر لانگرهانس پانکراس در مواجهه با استرس شوک الکتریکی و روانی دوران بلوغ در موش های صحرایی نر بالغ بود.

  مواد و روش ها: 

  در این مطالعه تجربی، موش های صحرایی نر به 6 گروه کنترل (بدون استرس)، early-stress (استرس فقط در 2 هفتگی)،pubertal-foot-shock  (شوک الکتریکی در 10-8 هفتگی)، pubertal-psychological (استرس روانی در 10-8 هفتگی)،early+pubertal-foot-shock  (استرس در 2 هفتگی و شوک الکتریکی در 10-8 هفتگی) و early+pubertal-psychological (استرس در 2 هفتگی و استرس روانی در 10-8 هفتگی) تقسیم شدند. استرس روزی 2 بار به مدت 5 روز متوالی القا گردید. در پایان آزمایش، حیوانات بالغ پس از بیهوشی با پنتوباربیتال، سرهایشان جدا و بافت پانکراس آن ها برای اندازه گیری تعداد و مساحت جزایر لانگرهاس تحت بررسی بافتی قرار گرفت.

  یافته ها: 

  استرس های دوران شیرخوارگی و بلوغ به تنهایی تغییرات چشمگیری در تعداد و مساحت جزایر ایجاد نکردند. اما استرس روانی بیش از استرس فیزیکی توانست در مواجهه با استرس شیرخوارگی تعداد و مساحت جزایر را به طور قابل ملاحظه ای نسبت به سایر گروه ها تغییر دهد.

  استنتاج

  موجود زنده در صورت استرس دوران شیرخوارگی، زمانی که در دوران بعدی حیات در معرض استرس قرار می گیرد، مستعد تغییرات مورفولوژیکی در بافت اندوکرین پانکراس به صورت افزایش در تعداد و مساحت جزایر می کند.

  کلیدواژگان: استرس دوران شیرخوارگی، استرس روانی، استرس فیزیکی، جزایر لانگرهانس
 • معصومه غلامی، تینا رهجو، فرانک جعفری، جمال امری، مهدی صادق* صفحات 99-105
  سابقه و هدف

  مشتقات والپروات، مهارگر هیستون داستیلازها هستند. هیستون داستیلازها در فرایند اپی ژنتیک مهم می باشند. برخی تغییرات اپی ژنتیک به ارث می رسند. در این مطالعه، اثرات بین نسلی مصرف مزمن والپروات پیش از بارداری، در فرزندان بررسی شد.

  مواد و روش ها:

   در این مطالعه تجربی، 12 رت ماده تصادفی در دو گروه مادران کنترل و والپروات قرار گرفتند. مدت 30 روز، روزانه مادران کنترل، سالین و مادران والپروات، سدیم والپروات (mg/kg 300) را داخل صفاقی دریافت کردند. پس از جفت گیری، بارداری و شیردهی از فرزندان نر و ماده هر مادر، 2 حیوان تصادفی انتخاب و گروه های زیر ایجاد شد:(1) فرزندان نر مادران کنترل، (2) فرزندان ماده مادران کنترل، (3) فرزندان نر مادران والپروات و (4) فرزندان ماده مادران والپروات. این گروه ها برای آزمایش های بعدی استفاده شدند. حافظه اجتنابی با شاتل باکس اندازه گیری شد. هیپوکمپ فرزندان استخراج و بیان ژن های MECP2, HDAC2, BDNF با روش qRT-PCR بررسی شد.

  یافته ها:

   تغییر معنی داری در حافظه اجتنابی فرزندان نر و ماده مادران والپروات نسبت به فرزندان نر و ماده کنترل مشاهده نشد (05/0>p). بیان ژن های MECP2, HDAC2, BDNF در فرزندان نر مادران کنترل و والپروات با هم تفاوت معناداری را نشان نداد (05/0P>)، در حالی که بیان این ژن ها در فرزندان ماده والپروات، کاهش معنی داری در مقایسه با فرزندان ماده کنترل داشت (05/0<p).

  استنتاج

  مصرف مزمن والپروات پیش از بارداری تاثیری در یادگیری اجتنابی فرزندان نداشت. هر چند به نظر می رسد می تواند به صورت وابسته به جنس بیان ژن های تنظیمی را در هیپوکمپ متاثر بسازد.

  کلیدواژگان: حافظه اجتنابی، BDNF، HDAC2، MeCP2، والپروات
 • سارا نیری، محمد آزادبخت*، آرونا چابرا، حسین عسگری راد، جعفر اکبری، علی داوودی، علی فرموده، امیرحسین بابایی صفحات 106-110
  سابقه و هدف

  آکنه یک بیماری التهابی مزمن مجاری پیلوسباسه بوده که علت اصلی آن، میکروارگانیسم های فرصت طلب پوستی می باشد. ترکیبات گیاه Rhamnus cathartica L. دارای خواص بیولوژیک و آنتی اکسیدانی می باشند. هدف از این مطالعه، بررسی تاثیر آنتی باکتریال ژل حاوی 5 درصد عصاره این گیاه به صورت برون تنی می باشد.

  مواد و روش ها: 

  در این مطالعه آزمایشگاهی، اجزای فرمولاسیون ژل حاوی 5/0 لیتر آب مقطر، 50 گرم گلیسیرین،5 گرم کربوپل 940، 75/0 گرم متیل پارابن و 5/0 گرم پروپیل پارابن بود. پس از 24 ساعت فرمولاسیون تولیدی از یخچال خارج شد و زیر همزن با دور rpm500 تری اتانول آمین به محتویات بشر افزوده شد تا ژل مستحکم گردد. سپس اثر فراورده تهیه شده بر روی باکتری های مورد مطالعه ارزیابی و میزان MIC و MBC تعیین شدند.

  یافته ها:

   محتوای فنلی در هر صد گرم فراورده حاصل mgGA/g/DW 5/4±6/351، محتوای فلاونوئید mgCE/g/DW 355/1±15/23 و محتوای آنتراکینونی در هر صد گرم فراورده 05/0 ± 85/1 میلی گرم در گرم به دست آمد. فرمولاسیون ژل با میزان 5 درصد از عصاره خشک گیاه رامنوس کاتارتیکا دارای رنگ قهوه ای و دارای بویی ملایم بود. همچنین، pH فراورده برابر با 6-5/5 بود. نتایج تست MIC ژل حاوی عصاره گیاه رامنوس کاتارتیکا علیه باکتری های کوباکتریوم آکنه، استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس و استافیلوکوکوس اورئوس به ترتیب برابر با 3/195، 41/24 و µg/ml 65/97 بود. نتایج تست MBC ژل پلاسبو علیه باکتری های کوباکتریوم آکنه، استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس و استافیلوکوکوس اورئوس به ترتیب برابر با 25000، 25000 و µg/ml 12500 بود.

  استنتاج

  گیاه رامنوس دارای ترکیبات فعالی است که می توانند به عنوان آنتی بیوتیک علیه پاتوژن های دخیل در آکنه عمل کنند.

  کلیدواژگان: رامنوس کاتارتیکا، آکنه، استافیلوکوک اورئوس، MIC، MBC
 • محمدعلی زحل*، افسانه صدیقی، علی اکبر شفیع خانی، سیدامیر فرزام صفحات 111-116
  سابقه و هدف

  نتایج مطالعات قبلی در مورد ارتباط میان همبودی سندرم متابولیک و بیماری انسداد مزمن ریوی (COPD) بحث برانگیز است. این مطالعه باهدف بررسی شیوع سندرم متابولیک و ارتباط آن با بیماری های همراه و مشخصات COPD در بیماران مرد مبتلابه COPD انجام شد.

  مواد و روش ها:

   این مطالعه مقطعی در دانشگاه علوم پزشکی قزوین در سال 1393 انجام شد.80 بیمار مرد مبتلا به COPD در محدوده سنی 87-33 سال وارد مطالعه شدند. برای همه بیماران آزمون اسپیرومتری، ویژگی های دموگرافیک، سندرم متابولیک، التهاب سیستمیک (CRP) و شاخص همبودی چارلسون(CCI) اندازه گیری و توسط روش های آماری مناسب مورد تحلیل قرار گرفت (آزمون T مستقل، آنووا و آنالیز رگرسیون).

  یافته ها:

   فراوانی سندرم متابولیک در بیماران COPD 5/37درصد بود. افراد مبتلا به سندرم متابولیک نسبت به
  افراد فاقد آن، مراحل COPD شدیدتر و مصرف استروئیدهای استنشاقی بیش تر و FEV1 کم تر داشتند (05/0> P). از نظر بیماری های همراه نیز دیابت و اختلالات قلبی به طور معنی داری با سندرم متابولیک مرتبط بودند (دیابت 009/0 P=، اختلالات قلبی 023/0P=). در میان اجزای سندرم متابولیک دور کمر و فشارخون و از نظر التهاب سیستمیک، CRP به طور معنی داری با انسداد جریان هوا مرتبط بودند (05/0> P).

  استنتاج

  این مطالعه نشان داد که شیوع سندرم متابولیک در بیماران COPD قابل توجه و نسبت به جمعیت عمومی بیش تر است. در بررسی دقیق تر مشخص شد که انسداد جریان هوا در مراحل شدیدتر COPD با سندرم متابولیک، فشارخون و دور کمر مرتبط است.

  کلیدواژگان: سندرم متابولیک، بیماری انسدادی مزمن ریه، فشارخون، دورکمر
 • زهرا تلطف، حسن حق شناس مجاوری، وحید حق شناس مجاوری، مطهره خردمند* صفحات 117-122
  سابقه و هدف

  مطالعه حاضر با هدف تعیین ارتباط بین وزن زمان تولد و زمان رویش نخستین دندان شیری انجام پذیرفت.

  مواد و روش ها:

   در این مطالعه کوهورت گذشته نگر، شیرخوارانی که برای دریافت واکسن 12 و 18 ماهگی به مراکز بهداشتی درمانی قائم شهر مراجعه کرده بودند، وارد مطالعه شدند. نمونه گیری به صورت خوشه ای چند مرحله ای انجام شد. وزن زمان تولد، قد، اندازه دور سر از کارت مراقبت کودک استخراج گردید. تغذیه شیرخوار، سن حاملگی، نوع زایمان و زمان رویش نخستین دندان شیری از مادر پرسیده شد و ارتباط بین زمان رویش دندان با سایر متغیرهای کمی با آزمون آماری ضریب همبستگی پیرسون سنجیده شد. آزمون آماری رگرسیون خطی جهت تعدیل اثر متغیرهای مداخله گر مورد استفاده قرار گرفت.

  یافته ها:

   در مجموع داده های 704 کودک مورد آنالیز قرار گرفت. میانگین وزن، قد و اندازه دور سر شرکت کنندگان به ترتیب 554 ± 3222، 75/2 ± 01/50 و23/2 ± 20/35 بود. آزمون آماری ضریب همبستگی پیرسون نشان داد بین وزن (016/0 =P، 091/0 - =r)، قد (006/0 =P، 122/0 - =r) و اندازه دور سر (002/0 =P، 147/0 - =r) زمان تولد با زمان رویش نخستین دندان شیری ارتباط معنی دار و معکوس وجود دارد. آزمون رگرسیون خطی نشان داد که پس از تعدیل متغیرهای مداخله گر تنها اندازه دور سر ارتباط معکوس و معنی داری با زمان رویش نخستین دندان شیری داشت (02/0 =P، 11/0 - =B).

  استنتاج

  نتایج مطالعه حاضر نشان داد پس از تعدیل متغیر های مداخله گر تنها اندازه دور سر با زمان رویش دندان ارتباط معکوس معنی دار دارد. به نظر می رسد متغیرهای دیگری از جمله فاکتورهای ژنتیکی همراه با عوامل محیطی در زمان رویش نخستین دندان تاثیرگذار است.

  کلیدواژگان: وزن زمان تولد، زمان رویش، نخستین دندان شیری
 • یاسمن پوراندیش، فاطمه مهرابی*، محسن دالوندی، نیما عباسی ولدانی صفحات 123-129

  فیبروسارکوما یک نئوپلاسم مزانشیمال بدخیم فیبروبلاست ها است که  قابلیت عود موضعی و متاستاز دارد. این نئوپلاسم نادر است و در بالغین جوان وکودکان شایع تر می باشد. درمان فیبروسارکوما جراحی با حاشیه بافت سالم اطراف با یا بدون رادیوتراپی می باشد. بیمار یک خانم 22 ساله با شکایت خونریزی و درد توراسیک بین دو استخوان اسکپولا بود که در آبان ماه 1397به بیمارستان ولیعصر(عج) اراک مراجعه کرد. در معاینه، توده ای همراه نکروز و خونریزی مشاهده گردید. معاینه اعصاب کرانیال نرمال، تندرنس در مهره های سرویکال و لومبار منفی و در مهره های توراسیک مثبت بوده و فورس اندام ها 5/5 بود. در تصویربرداری سی تی اسکن و MRI، توده نسج نرم در ابعاد 140*126*114میلی متر با حدود مشخص و عدم دست اندازی به مهره ها و کانال نخاعی مشاهده شد. بیمار3 روز پس از بستری، تحت عمل جراحی قرار گرفت و توده2600 گرمی از محل خارج شد. نتایج آسیب شناسی تشخص فیبروسارکوما با درجه تمایز2 تا 3، با میتوز و بدون نکروز، را گزارش نمودند.

  کلیدواژگان: توده، فیبروسارکوما، ستون فقرات
|
 • Termeh Ranjbar, Zahra Hashemi, Fereshteh Sadeghian, Hamid Reza Goli, Mohammad Ahanjan, Mohammad Ali Ebrahimzadeh* Pages 1-11
  Background and purpose

  Microbial resistance against antibiotics is increasingly growing, therefore, it is necessary to develop new remedies. Silver nanoparticles have significant antibacterial properties and synthesis of silver nanoparticles mediated by plant extracts could be considered as an alternative in treatment in various infections.

  Materials and methods

  In this study, silver nanoparticles were synthesized using Allium paradoxum extract. Optimum temperature, concentration, and also optimum pH for production of silver nanoparticles were established. Formation of the particles was investigated by UV-vis spectra, EDS, XRD, and SEM techniques. The MIC and MBC values of the particles against several gram-positive and gram-negative bacteria strains were determined.

  Results

  Optimum condition for synthesis of silver nanoparticles was at 85°C, pH 12, 5 mM concentration, and 30 minutes after adding the extract solution to silver nitrate solution. The particles remained stable until two months after synthesis. The approximate size of silver nanoparticles was 30 to 40 nanometer. Nanoparticles shows strong antibacterial effects against Pseudomonas aeruginosa, and moderate antibacterial activity against Staphylococcus aureus and Escherichia coli.

  Conclusion

  In this study, A. paradoxum was found as a good reducing and coating agent in green synthesis of silver nanoparticles. These particles showed strong antibacterial activities Therefore, they can have high potential for use in biological fields.

  Keywords: Allium paradoxum, silver nanoparticle, antibacterial, extract, green synthesis
 • Fathollah Gholami Borujeni*, Fatemeh Nejatzadeh, Mostafa Jamalan Pages 12-20
  Background and purpose

  Nanoparticles (NPs) are used in different industries, including electronics, pharmaceuticals, cosmetics, healthcare, and environmental processes. Therefore, it is necessary to evaluate their toxicity in the aquatic environment.

  Materials and methods

  The acute toxicity of six different kinds of nano-sized particulates (SiO2, Fe2O3, Al2O3, TiO2, ZnO, and MgO) to Daphnia Magna were evaluated using the acute toxicity test, according to the U.S EPA method at various exposure times in different concentrations. The LC50 values and their corresponding 95% confidence intervals were calculated using the EPA Probit analysis program.

  Results

  The highest to lowest LC50 of mortality of the NPs studied were as follows: Al2O3>Fe2O3>SIO2>TiO2>MgO>ZnO. At 96 hours of exposure time, NPs caused morphological change in the gut tract of D. Magna.

  Conclusion

  In this study, all physiochemical properties of the NPs were similar to those reported in previous studies. Among these properties, chemical composition and purity of NPs are the major factors that could influence the toxicity of NPs to D.Magna.

  Keywords: nano-particles, acute toxicity, bio-assay, Daphnia magna
 • Flora Saghafi*, Tahereh Gelinimoghadam, Siavash Moradi Pages 21-30
  Background and purpose

  Tubal pregnancy is a life threatening condition that not only causes mortality but also reduces fertility by less than 50%. In many patients, the level of βhCG does not reach detection threshold, and for definite diagnosis, long-term follow-up considering βhCG titration and transvaginal ultrasonography are needed which could lead to delay in diagnosis and treatment. The aim of this study was to determine the vascular endothelial growth factor (VEGF) levels as a serum biomarker in the diagnosis of tubal pregnancy.

  Materials and methods

  This descriptive study was performed in 103 pregnant women attending Sari Imam Khomeini Hospital, 2018, of whom tubal pregnancy was diagnosed in 50 at 5 to 7.5 weeks of gestational age and the rest (n=53) had normal intrauterine pregnancy with the same gestational age. An ELISA kit (Bioassay Laboratory-China) was used to measure the levels of serum VEGF.

  Results

  The patients aged 21 to 47 years old (mean age: 31.2 ± 6.1 years). The median serum levels of VEGF in the tubal pregnancy group and individuals with normal intrauterine pregnancy were 233.5 and 157.9, respectively, indicating significant differences between the two groups (P<0.0001). When threshold concentrations of a serum VEGF level > 280 pg/ml were used, tubal pregnancy could be distinguished from normal pregnancy with a sensitivity of 86%, specificity of 67.9%, positive predictive value of 99.6%, and positive and negative likelihood ratio of 2.68 and 0.21, respectively.

  Conclusion

  According to current findings, serum VEGF levels could be of great help in differentiating tubal pregnancy from normal pregnancy with appropriate sensitivity and specificity.

  Keywords: tubal pregnancy, VEGF, sensitivity, specificit
 • Hossein Hemmati*, Mohammad Reza Askari, Pantea Haj Reza, Reza Balassi, Zakiyeh Jafaryparvar, Ghazaleh Hemmati, Mohaya Farzin Pages 31-40
  Background and purpose

  Despite extensive studies on prevention and management of deep vein thrombosis (DVT), less attention has been paid to chronic venous insufficiency. The persend study aimed to investegite the incidence and clinical signs of post thrombotic syndrome in patients with deep vein thrombosis.

  Materials and methods

  A descriptive retrospective study was done in patients with DVT from 2010 to 2013 in Rasht, Iran. Informed written consent was taken from the patients who were willing to participate in this research and photolithography was performed. Demographic and clinical information, underlying diseases, and photolithography results were recorded.

  Results

  A total of 153 lower limbs was evaluated (mean age of the patients: 14 ± 50 years). In most of the samples, the DVT involvement was iliofemoral (43.1%) and the mean time from developing DVT was 2.8 ± 0.83 years. In these patients, the most common symptoms were edema (66%), telangiectasia (47.7%), and pain (43.8%). The majority of the patients had impaired photoplaciographic scores (94.8%). Post-thrombotic syndrome (PTS) was seen in 37 cases (24.19%). There was no significant correlation between incidence of PTS and occurrence of DVT and therapeutic methods.

  Conclusion

  Understanding the epidemiology, clinical signs of DVT, and follow-up of its complications can be helpful in making appropriate diagnosis and treatment of these patients. In current study, the abundance of PTS was not great, but, edema, telangiectasia, and pain were obseved in most of the patients.

  Keywords: deep vein thrombosis, thrombosis syndrome, thoracic failure
 • Tayyeb Pourfallah, Mohammad Seyed Abousaeedi, Danial Seifi Makrani*, Ehsan Mihandoust, Saeed Davoudian Pages 41-49
  Background and purpose

  Radiation therapy make an important contribution in the control and treatment of cancers. Lungs are the main organs at risk in esophageal cancer radiotherapy. Difference between the dose distribution due to the treatment planning system (TPS) and the patient's body dose is dependent on the calculation of the treatment planning system algorithm, which is more pronounced in heterogeneities such as the lung. In this study, the dose distribution of treatment planning system was compared with Monte Carlo calculations in both homogeneous and heterogeneous tissues.

  Materials and methods

  Three dimensional planning composed of four fields were done on the CT images using the CorPLAN TPS of a SIEMENS PRIMUS linac. EGSnrc Monte Carlo simulation code was used for the same conditions. The dose distributions obtained from Monte Carlo simulation and the TPS were compared using PDD curve and Dose Difference Percentage index obtained from the two modes.

  Results

  According to the findings, the error rate from the TPS was less than 3% in the homogeneous tissue, whereas the error in the heterogeneous tissue was higher than the standard value (more than 5%).

  Conclusion

  The accuracy of CorPLAN TPS at homogeneous tissue is more than that in the heterogeneous tissue and this should be considered in the clinic. This study suggests that the Monte Carlo code can be used to simulate and estimate the dose distribution in radiotherapy, and in cases where the practical measurement of some dosimetric parameters is impossible or difficult, this code can be used for prediction and optimization of treatment plans.

  Keywords: treatment planning system, Monte Carlo simulation, radiotherapy, esophagus cancer, Beamnrc
 • Ramzanali Dianati Tilaki, Jamshid Yazdani Charati, Sahebeh Bavandi* Pages 50-61
  Background and purpose

  Diazinon is one of the most widely used pesticides in agricultural pest control that pollutes water resources. The aim of this study was to evaluate the adsorption of diazinon from water by zeolite modified with cationic surfactant hexadecyltrimethyl ammonium bromide (HDTMA).

  Materials and methods

  The amount of HDTMA surfactant used to modify the zeolite was one-fold External Cation Exchange Capacity (ECEC) of zeolite (0.53 mmol/g). Modification was performed by contacting zeolite and surfactant for 24h on the shaker. Unmodified and modified zeolite were tested as adsorbent. Experiments were conducted in batch mode in acidic (pH=3), natural (pH=7), and alkaline conditions (pH=11).

  Results

  The optimal contact times for adsorption of diazinon were 10 and 5 minutes on unmodified zeolite and HDTMA-modified zeolite (HMZ), respectively. According to the Freundlich model, the amount of diazinon absorbed by the HMZ was about 8 times more than that of the unmodified zeolite. By using 1gl-1 of HMZ at pH= 3, the maximum adsorption was 97.6%. Pseudo second order kinetics and Freundlich isotherm model well describes the absorption of diazinon on HMZ.

  Conclusion

  Modified zeolite has high capacity, so, the method used here, can be used to increase the efficiency of diazinon adsorption in wastewater treatment plants.

  Keywords: zeolite, cationic surfactant, adsorption, diazinon
 • Elahe Rahimi, Masoud Moradi, Golaleh Salehi, Maryam Nabati Pages 62-72
  Background and purpose

  The aims of this study were to investigate the geographical distribution of mortality rates caused by cardiovascular diseases in Kurdistan province and to identify the high risk areas.

  Materials and methods

  This ecological study was done using the data on mortality due to due to cardiovascular disease in Kurdistan province, Iran 2013-2015. To determine the standardized mortality rates and effective factors, Poisson model and negative binomial model were fitted to the data and the Akaike Information Criterion (AIC) was used to identify the most efficient model. Data analysis was done in R software and the maps were drawn using Arc GIS10 software.

  Results

  A total of 8596 (41.54% from total deaths in the province) death due to cardiovascular diseases was reported in 55.6% males (mean age: 69.1±20.8 years) and 44.2% females (mean age: 71.86±19.7 years). The overall mortality rate was 178 per hundred thousand. The death rate caused by cardiovascular diseases was not symmetric throughout Kurdistan province. However, the rate was higher in Southern areas. The negative binomial model showed mean age (RR=0.29, P>0.001), sex ratio (RR=25.02, P=0.02), number of emergency departments (RR>0.001, P>0.001), and literacy ratio (RR=0.9, P>0.001) to be significantly associated with mortality rates of cardiovascular disease.

  Conclusion

  According to current study, enhancing the awareness of people and suitable facilities in emergency services could considerably reduce mortality rates due to cardiovascular disease.

  Keywords: geographical distribution, cardiovascular disease, negative binomial model, Kurdistan province
 • Abdolzahra Naami, Mahnaz Mehrabizadeh Honarmand, Soodabeh Bassak Nejad, Mehdi Hassanvand Amouzadeh*, Auob Asadi, Nematollah Sanaeenasab Pages 73-81
  Background and purpose

  Prosocial behavior can offer clinical, psychological, and biological applications to improve the health of patients. The purpose of this study was to investigate the effect of religious attitude on prosocial behavior considering the mediating roles of empathy and altruism in nursing and medical students.

  Materials and methods

  A descriptive-correlational study was performed in 2018-2019 academic year. The research population included all nursing and medical students in Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences. Participants were 361 students selected via convenient sampling. The Prosocial Tendencies Measure, Allport religious orientation, Self-Report Altruism Scale (SRA), and Interpersonal Reactivity Index (IRI) were administered. Data analysis was done using Pearson Correlation Coefficient and structural equation modeling in AMOS.

  Results

  According to the findings, religious orientation, altruism and empathy were significantly correlated with prosocial behavior (P<0.01). Also, the final model has a good fitness. Religious orientation was found to have direct positive effect on prosocial behavior, altruism and empathy. Empathy and altruism had a mediating role between religious orientation and prosocial behavior.

  Conclusion

  Based on the role of religious orientation, altruism and empathy in predicting prosocial behavior, this model can be used in interventions to promote prosocial behavior in nurses and doctors.

  Keywords: prosocial behavior, religious orientation, empathy, altruism
 • Malihe Akhavan, Naser Foroughifar, Hoda Pasdar, Ahmadreza Bekhradnia* Pages 82-90
  Background and purpose

  In medicinal chemistry, molecules containing rhodanine(2-thiazolidine-4-one) ring as a magic multifunctional privileged structural and functional scaffold show a broad range of potent pharmacological properties containing anti-microbial, antiviral, anti-diabetic, and anti-convulsant effects. Evidence suggests that the activity of the rhodanine derivative correlates with the size and the nature of the substituents at C-5 and N-3 positions. In this study, we synthesized new N-substituted rhodanine derivatives with arylidene substituent at the C-5 position via solvent-free Knoevenagel condensation reaction. We also investigated the antifungal activity of the compounds.

  Materials and methods

  A mixture of aromatic aldehyde (1 mmol) and rhodanin derivatives (1 mmol) was stirred in choline chloride (ChCl)/urea deep eutectic solvent (1 mL) at 100C in an oil bath for 1 hour. The progress of the reaction was monitored by TLC (2:1 n-hexane/ethyl acetate). Then, the crude compound was collected by vacuum filtration and washed using ice-cold solvent.

  Results

  Novel products were elucidated on the basis of elemental analyses as well as FTIR, Mass and 1H NMR, 13CNMR spectroscopy.

  Conclusion

  A green, comfortable and rapid procedure has been developed for the synthesis of N-substituted rhodanine derivatives using ChCl/Urea Deep Eutectic Ionic Liquid (DEILs) under solvent-free conditions.

  Keywords: green, synthesis, rhodanine, anti-microbial, ionic liquid, solvent-free
 • Homeira Zardooz, Forouzan Sadeghimahalli*, Mina Salimi Pages 91-98
  Background and purpose

  Stressful events in early-life induce metabolic disorders in adolescence. The aim of this study was to investigate the effect of early-life stress on number or area of Langerhans islets in exposure to foot-shock and psychological stress in male rats.

  Materials and methods

  The rats were divided into six groups: control (without stress), early-stress (stress at 2 weeks of age), pubertal-foot shock (at 8-10 weeks of age), pubertal-psychological stress (psychological stress at 8-10 weeks of age), early-stress + pubertal-foot shock (stress at 2 weeks and foot-shock at 8-10 weeks of age), early-stress + pubertal-psychological stress (early-stress at 2 weeks and psychological stress at 8-10 weeks of age). Stress was induced for five consecutive days (twice daily). At the end of the experiment, following anesthesia with pentobarbital, the rats were decapitated and dissected to remove pancreas tissue to measure the number and area of islets.

  Results

  Early-life and pubertal stresses alone did not change the number or area of islets. Compared to other interventions, early-life psychological-stress could considerably change the number or area of pancreatic islets.

  Conclusion

  Early life stress predisposes the organism to morphological changes in endocrine pancreas as an increase in Langerhans islets number or area in exposure to stress later in life.

  Keywords: early life stress, psychological stress, physical stress, Langerhans islets
 • Masoumeh Gholami, Tina Rahjoo, Faranak Jafari, Jamal Amri, Mehdi Sadegh* Pages 99-105
  Background and purpose

  Valproic acid derivatives are histone deacetylases (HDACs) inhibitors. HDACs are important in epigenetic processes. Some epigenetic modifications are inherited. This study aimed at investigating the intergenerational effects of pre-pregnancy chronic valproate consumption on offspring.

  Materials and methods

  In this experimental study, twelve female Wistar rats were randomly divided into two groups of control and valproate. For 30 days, the control group received saline and the valproate group received sodium valproate (300 mg/kg) intraperitoneally (i.p.). After mating, pregnancy, and nursing, two males and two females pup were randomly selected from the mothers and placed in the following groups: 1) male offspring of the control group, 2) female offspring of the control group, 3) male offspring of the valproate group, and 4) female offspring of the valproate group. Future experiments were followed using these groups. Avoidance memory was assessed using the shuttle box. Offspring's hippocampus were extracted and used for MECP2, HDAC2, BDNF genes expression study by qRT-PCR.

  Results

  No significant differences were detected in avoidance memory between male and female offspring of the mothers in valproate group and that of the controls (P>0.05). There were no significant differences in MECP2, HDAC2, and BDNF genes expression between male offspring of the mothers in control and valproate groups (P>0.05). But, expression levels of these genes significantly decreased in female offspring of valproate mothers compared with those of the female offspring of the controls (P<0.05).

  Conclusion

  Pre-pregnancy chronic valproate consumption did not affect avoidance memory in offspring. But, it seems to affect hippocampus gene expression sex-dependently.

  Keywords: avoidance memory, BDNF, HDAC2, MeCP2, valproate
 • Sarah Nayyeri, Mohammad Azadbakht*, Aroona Chabra, Hossein Asgarirad, Jafar Akbari, Ali Davoodi, Ali Farmoudeh, Amir Hossein Babaei Pages 106-110
  Background and purpose

  Acne is a chronic inflammatory disease of the pilosebaceous glands caused by opportunistic microorganisms. The Rhamnus cathartica is known to have biological and antioxidant properties. This research aimed at investigating the in vitro effect of gel containing 5%
  R. cathartica extract on acne vulgaris.

  Materials and methods

  The gel formulation contained 25g of dried R. cathartica bark extract, 0.5 liters distilled water, glycerin 50g, carbopol 940 5g, methyl paraben 0.75g, and propyl paraben 0.5g. After 24 hours, the formulation was put outside the refrigerator. Then, triethanolamine was added to the formulation under stirring with 500 rpm to solidify the gel. The effect of the product was measured against Cutibacterium acnes, Staphylococcus epidermidis, and Staphylococcus aureus and MIC and MBC values were also determined.

  Results

  Total phenolic content of R. cathartica was 351.6±4.5 mgGA/g/DW, total flavonoid content was 23.15±1.355 mgCE/g/DW, and total anthraquinone content was 1.85 ± 0.05 mgAE/g/DW. The pH of the product was 5.5-6. The MIC values of R. cathartica 5% gel were 195.3 µg/ml, 24.41 µg/ml, and 97.65 µg/ml against C. acnes, S. epidermidis and S. aureus, respectively. The MBC testing showed 25000 µg/ml, 25000 µg/ml, and 12500 µg/ml against C. acne, S. epidermidis and S.aureus.

  Conclusion

  R. cathartica is believed to contain active ingredients and can act as an antibiotic against acne causing microorganisms.

  Keywords: Rhamnus cathartica, acne vulgaris, S. aureus, MIC, MBC
 • Mohammad Ali Zohal*, Afsaneh Sedighi, Ali Akbar Shafikhani, Seyed Amir Farzam Pages 111-116
  Background and purpose

  There are controversies on the relationship between metabolic syndrome and chronic obstructive pulmonary disease (COPD). The present study was done to determine the frequency of metabolic syndrome in male patients with COPD as well as the associated illnesses and the symptoms of the disease.

  Materials and methods

  In a cross-sectional survey in Qazvin University of Medical Sciences, 2014, a total of 80 COPD men (33-87-year-old) were enrolled. For all patients, demographic characteristics were recorded, a spirometric examination was done, and metabolic syndrome indicators, systemic inflammation (CRP) levels, and CHARLSON index were measured. We used regression analysis, independent t-test, and ANOVA to analyze the data.

  Results

  The rate of metabolic syndrome was 37.5% in COPD patients. Patients with metabolic syndrome had more severe COPD, higher use of inhaled steroids, and fewer Forced expiratory volume in the first second (FEV1) than those who did not have metabolic syndrome (P<0.05). Diabetes (P= 0.009) and cardiac disorders (P= 0.023) showed a significant association with metabolic syndrome. Among the components of the metabolic syndrome, waist circumference, hypertension, and CRP had a significant association with airway obstruction (P<0.05).

  Conclusion

  The prevalence of metabolic syndrome was high in COPD patients. We also found an association between the airflow obstruction in more severe COPD stages and metabolic syndrome, hypertension, and waist circumference.

  Keywords: metabolic syndrome, chronic obstructive pulmonary disease, hypertension, waist circumference
 • Zahra Talatof, Hasan Haghshenas Mojaveri, Vahid Haghshenas Mojavaeri, Motahareh Kheradmand* Pages 117-122
  Background and purpose

  In this study we aimed to identify the association between birth weight and first primary tooth eruption.

  Materials and methods

  This retrospective cohort study was done in infants attending for 12 and 18 months vaccination in Qaemshahr health centers. Multi-stage cluster sampling was performed. Information, including birth weight, height, and head circumference were extracted from vaccination cards. Other information including feeding type, gestational age, type of delivery, and the time of first primary tooth eruption was also obtained. Pearson statistical test and linear regression model were applied to identify the relationship between first tooth eruption and other variables.

  Results

  Data of 704 children were analyzed. The mean values for body weight, height and head circumference at birth were 3222 ± 554 g, 50.01± 2.75 cm, and 35.20 ± 2.23 cm, respectively. Pearson test showed a significant reverse relationship between the time of first teeth eruption and birth weight (r= -0.091, P= 0.01), height (r= -0.122, P= 0.006), and head circumference (r = -0.147, P= 0.002). Linear regression analysis showed a significant revers relationship between head circumference and time of first teeth eruption (B= -0.11, P= 0.02).

  Conclusion

  In current study, after adjustment of confounding variables, head circumference remaind reveresly associated with time of first teeth eruption. It seems that some variables such as gentic factors along with environmental factors affect ttime of first teeth eruption.

  Keywords: birth weight, teeth eruption, deciduous teeth
 • Yasaman Pourandish, Fatemeh Mehrabi*, Mohsen Dalvandi, Nima Abbasi Veldani Pages 123-129

  Fibrosarcoma is a rare neoplasm associated with locally-recurring and highly metastatic malignant mesenchymal fibroblast. This type of neoplasm is more prevalent among young adults and children. Fibrosarcoma can be treated by surgery for excision of the healthy marginal tissues alone or in combination with radiotherapy. This study presents the case of a 22-year-old female patient in Arak Vali-e-Asr Hospital, Iran 2018, complaining of hemorrhage and thoracic pain between her two scapula bones. On examination, a hemorrhagic tumor necrosis was observed. Cranial nerve examination showed normal results, no tenderness was detected in cervical and lumbar vertebrae, while thoracic vertebrae were tender. The limb force was 5/5 . CT scan and MRI imaging showed a well-defined soft tissue tumor measuring 140 *126*140 mm3. It did not involve the vertebrae and spinal canals. The patient underwent surgery three days post-admission and a 2600-gram mass was excised. Pathological results indicated a fibrosarcoma (grade of 2-3) with mitosis but no necrosis.

  Keywords: mass, fibrosarcoma, spine