فهرست مطالب

 • پیاپی 15 (نیمسال اول 1399-1398)
 • تاریخ انتشار: 1399/01/03
 • تعداد عناوین: 7
|
 • طاهره اشک تراب*، فاطمه پیروز صفحات 1-9

  مقدمه:

   آموزش بالینی فرآیند پیچیده ای است که در آن عوامل گوناگونی نقش دارند. بررسی صلاحیت بالینی در حرفه پرستاری بسیار حائز اهمیت بوده و یکی از مسائل مهم در آموزش بالینی ارتقاء کیفیت آن است که مستلزم ارزشیابی مستمر است. لاگ بوک بعنوان یکی از موثرترین شیو ه های ارزشیابی بالینی محسوب می شود. مطالعه حاضر با هدف تعیین تاثیر بکارگیری دفترچه ثبت مهارتهای بالینیلاگ بوکبر صلاحیت بالینی دانشجویان پرستاری در بخش مراقبتهای ویژه دانشگاه علوم پزشکی شاهرود انجام شد.

  روش ها

   این پژوهش نیمه تجربی، بر روی 63 نفر از دانشجویان ترم 6 و 7 پرستاری کارآموز و کارورز بخش مراقبتهای ویژه بیمارستان های امام حسین و بهار شاهرود انجام شد. دانشجویان به صورت غیر تصادفی به دو گروه کنترل آموزش  به روش مرسوم و گروه مداخله آموزش براساس لاگ بوک تقسیم شدند. برای سنجش صلاحیت بالینی دانشجویان پرسشنامه «بررسی صلاحیت بالینی دانشجویان پرستاری در بخش مراقبتهای ویژه » نوبخت و همکاران 1395 بکارگرفته شد. داده های حاصل توسط نرم افزار SPSS 22 و آزمون آماری کای دو، تی مستقل و زوجی، من ویتنی تجزیه و تحلیل شد.

   یافته ها:

  نتایج نشان داد از نظر اطلاعات جمعیت شناختی در بین متغیرهای سن، جنس، وضعیت تاهل و اشتغال، سابقه کار بالینی و معدل کل بین دو گروه کنترل و مداخله تفاوت آماری معنی داری وجود ندارد 05 / P> 0 . میانگین و انحراف معیار کل نمرات روز اول کارآموزی یا کارورزی در گروه کنترل 15 / 57 ± 19 / 99 و در گروه مداخله 68 / 22 ± 10 / 92 و در روز آخر کارآموزی یا کارورزی در گروه کنترل 33 / 16 ± 01 / 126 و در گروه مداخله 74 / 18 ± 81 / 132 از 168 و دارای سطح صلاحیت خوب می باشد. نتایج نشان داد در هر گروه نمرات افزایش یافته، اما این افزایش در گروه مداخله بیشتر است 037 /P= 0 

  بحث و نتیجه گیری:

   یافته های این پژوهش نشان داد استفاده از دفترچه ثبت مهارتهای بالینی سبب افزایش صلاحیت بالینی دانشجویان پرستاری می شود. لذا توصیه می گردد اساتید از این ابزار برای دور ه های کارآموزی و کارورزی دانشجویان استفاده نمایند.

  کلیدواژگان: دفترچه ثبت مهارتهای بالینی، صلاحیت بالینی، دانشجوی پرستاری، بخش مراقبت ویژه
 • سحر محسنی، احمد میرگل*، حجت عباس نژاد صفحات 9-19

  مقدمه :

  سازمان عبارتست از هماهنگی معقول تعدای از افراد که برای تحقق هدف یا منظور مشترکی از طریق تقسیم وظایف و برقرای روابط منظم و منطقی به طور مستمر فعالیت می کنند. هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه معنویت سازمانی و مدیریت استعداد با یادگیری سازمانی و رضایت شغلی کارکنان اداری ناحیه 2 آموزش و پرورش شهرستان زاهدان بود.

   روشها:
   

  جهت انجام این پژوهش از یک طرح پژوهشی همبستگی استفاده شد. جامعه آماری این پژوهش را کلیه کارکنان اداری آموزش و پرورش ناحیه 2 شهر زاهدان در سال 1397 تشکیل می دادند که به روش سرشماری تعداد 97 نفرکل جامعهبعنوان حجم نمونه در نظر گرفته شدند. پایایی ابزارهای اصلی گردآوری اطلاعات در این پژوهش شامل چهار پرسشنامه استاندارد معنویت سازمانی شهریار منیر قشقاق 96 / α =0 ، مدیریت استعداد فیلیپس و راپر α =0/89، یادگیری سازمانی تابش 90 / α =0 و رضایت شغلی دیویس و ویس 89 / α =0 بود. داده های پژوهش پس از اجرا توسط آزمودنی های نمره گذاری، تفسیر و سپس توسط نرم افزار SPSS - نسخه 23 و با استفاده از روش ضریب همبستگی پیرسون و مدل رگرسیون مورد تجزی ه و تحلیل قرار گرفت.

   یافته ها: 

  نتایج ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که رابطه مثبت و معناداری بین معنویت سازمانی با یادگیری سازمانی r= 0/25در سطح 99 درصد اطمینان وجود دارد، همچنین رابطه مثبت و معناداری بین معنویت سازمانی با رضایت شغلی کارکنان 16 / r= 0 در سطح 95 درصد اطمینان وجود دارد. همچنین بین مدیریت استعداد با یادگیری سازمانی r =0/09در سطح 95 درصد اطمینان رابطه وجود دارد. نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که از بین مولف ه های معنویت سازمانیحس مشترک با جامعهتوان پیش بینی یادگیری سازمانی را داشته، به طوری که 021 / 0 واریانس تغییرات یادگیری سازمانی کارکنان توسط این مولفه قابل تبیین بود.

   بحث و نتیجه گیری: 

  با توجه به تاثیر مثبت معنویت در محیط کار و مدیریت استعداد بر رضایت شغلی پیشنهاد م یشود سازمان بر پرورش و تحکیم زمینه های اعتقادی و ارزشی کارکنان و مدیران خود، تمرکز و تاکید کرده و نوعی تعالی فکر و نگرش را در آنها، هر چند به صورت تدریجی به وجود آورد.

  کلیدواژگان: معنویت سازمانی، مدیریت استعداد، یادگیری سازمانی، رضایت شغلی، کارکنان، آموزش و پرورش
 • جعفر مجیدیان فرد*، محمد باقر مجیدیان فرد، محسن صدری نسب بابکان صفحات 19-28

  مقدمه:

   عملکرد تحصیلی و اضطراب در دانشگاه از جمله مسائلی هستند که ذهن مدیران جامعه و محققان را به خود جلب کرده است. اینکه چه عواملی بر پیشرفت و موفقیت تحصیلی دانشجویان تاثیر م یگذارد یا سهم و مشارکت هر عامل چه اندازه است، همواره مورد توجه بوده است. بنابراین هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین مهار تهای اجتماعی با اضطراب و عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی یاسوج در سال 1397 بود. 

  روشها:

   این پژوهش یک پژوهش توصیفی- همبستگی از نوع رگرسیون می باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی دانشجویان دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی یاسوج در سال 97 است. روش نمون هگیری در این پژوهش نمون هگیری تصادفی ساده می باشد که طی آن به صورت تصادفی پرسشنامه ها بین 200 نفر آ نها توزیع و جم عآوری گردید. ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه مهارت های اجتماعی ماتسون 1976 و پرسشنامه بررسی اضطراب شینان 1989 بود. پایایی پرسش نام ه ها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب 86 / و بالای 70 / محاسبه شد. برای تحلیل یافته ها از آزمون ماتریس همبستگی پیرسون و مدل رگرسیون گام به گام به کمک نرم افزار SPSS استفاده شد. 

  یافته ها: 

  تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش نشان داد بین زیر مولف ه های مهارت اجتماعیمهارت اجتماعی مناسب، برتری طلبی، رابطه با همسالانبا عملکرد تحصیلی رابطه مثبت و معناداری دارد P=/001 .همچنین مولفه های رفتار غیراجتماعی، پرخاشگری با عملکرد تحصیلی رابطه منفی و معنادار دارند P=/001 . همچنین از بین مهار تهای اجتماعی، مهار تهای اجتماعی مناسب، رابطه با همسالان و رفتار غیراجتماعی به ترتیب با مقادیر 32 /، 38 / 0- و β=-/60 توانستند به طور معناداری تغییرات اضطراب را پیش بینی کنند. به این صورت که مهارت های اجتماعی مثبت موجب کاهش اضطراب دانشجویان و مهارت های اجتماعی منفی موجب افزایش اضطراب دانشجویان می شود. 

  نتیجه گیری:

   به طور کلی نتایج پژوهش حاضر در زمینه رابطه بین مهارت های اجتماعی با اضطراب و عملکرد تحصیلی دانشجویان با تحقیقات انجام گرفته هم سو می باشد و می توان گفت مهارت های اجتماعی مثبت عملکرد تحصیلی دانشجویان را به طور معنی داری افزایش می دهد. همچنین مهار تهای اجتماعی مثبت موجب کاهش اضطراب دانشجویان و مهارت های اجتماعی منفی موجب افزایش اضطراب دانشجویان می شود. لذا پیشنهاد میشود مدیران، مسئولان و نیز اساتید دانشگاه ها درجهت ارتقاء مهار تهای اجتماعی به منظور افزایش عملکرد تحصیلی دانشجویان و نیز کاهش اضطراب آنان برنامه ریزی های لازم را انجام دهند.

  کلیدواژگان: مهارت های اجتماعی، اضطراب، عملکرد تحصیلی، دانشجویان
 • احمد کیخا*، خدایار ابیلی صفحات 28-41

  مقدمه :

  در دهه های اخیر مسئله کیفیت دانشگاه با توجه به توده ای شدن آموزش عالی به یک معضل جدی در میان کنشگران و دانشوران تبدیل شده است. از این رو، پایش کیفیت دانشگاه ها بیش از پیش اهمیت یافته است. لذا هدف از پژوهش حاضر بررسی وضعیت کیفیت خدمات آموزشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه سیستان و بلوچستان از دیدگاه دانشجویان بر مبنای مدل سروکوال می باشد. 

  روشها:

   پژوهش حاضر به روش توصیفی از نوع مقطعی می باشد که جامعه این پژوهش را، دانشجویان دورهکارشناسی، ارشد و دکتریدانشگاه سیستان و بلوچستان در دانشکده ادبیات و علوم انسانی در سال تحصیلی 97 - 1396 تشکیل دادند. از این میان، 127 نفر به روش نمون هگیری تصادفی ساده برگزیده شدند و ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه استاندارد مدل سروکوال بود. تحلیل داده نیز با بکارگیری آزمون آماری تی و به کمک نرم افزار SPSS انجام شده است.

  یافته ها: 

  یافته های پژوهش حاکی از این بود، در تمامی ابعاد کیفیت خدمات آموزشی شکاف منفی وجود داشته است. میزان شکاف منفی در هر یک از ابعاد عبارت است از: ملموسات 49 / 5-، تضمین 97 / 7-، پاسخگویی 72 / 7-، همدلی 47 / 10 -و قابلیت اطمینان 11 / 10 -که نشان از آن دارد که تفاوت معناداری وجود دارد و انتظارات دانشجویان در این دانشکده فراتر از وضعیت فعلی است. 

  نتیجه گیری:

  بنابراین یافته های مطالعه، تحلیل هر یک از ابعاد بیانگر این نکته است که در هیچ یک از ابعاد کیفیت خدمات انتظارات آنها برآورده نشده است و چنانچه دانشگا ه ها سیستان و بلوچستان، خواستار تربیت نیروی انسانی ماهرتر در خدمت رشد و توسعه جامعه باشد باید کیفیت خدمات را متناظر با رشد بخش کمی افزایش دهند.

  کلیدواژگان: ارزیابی، کیفیت خدمات، دانشگاه، سروکوال
 • مریم فلاحی*، مهدی کماسی، خدیجه علی آبادی صفحات 41-50

  مقدمه:

   اساس آموزش از راه دور بر استقلال یادگیرنده استوار است. فرایند یادگیری- یاددهی مستقل، سیستم آموزشی است که در آن هر یک از یادگیرندگان مستقل هستند و به وسیله زمان و مکان از معلمان خود جدا می شوند. به همین دلیل پژوهش حاضر به دنبال بررسی نظریات یادگیری الکترونیکی به طور کل می باشد ولی نقطه تمرکز خود را بر نظریه استقلال قرار داده است.

  روشها:

  پژوهش حاضر با روش تحلیل محتوای کمی انجام گرفته است و جامعه مورد پژوهش کلیه مقالات و اسناد چاپی و دیجیتالی هستند که در مورد یادگیری الکترونیکی، آموزش از راه دور، نظریات یادگیری الکترونیکی، نظریه استقلال و مطالعه مستقل و... بحث نموده اند که با کلیدواژه های مشخص در پایگاه اطلاعاتی گوگل اسکولار، مگیران، سیویلیکا و نورمگز در بازده زمانی 1385 - 1394 و 1990 - 2009 یافت شده اند. تعداد این اسناد 36 کتاب و مقاله بوده است که بعد از محدود نمودن نتایج جستجو 26 سند معتبر از آنها به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند.

   یافته ها:

   آموزش از راه دور روشی است که مبتنی بر اصل خودآموزی بوده و در آن تهیه مواد آموزشی خودآموز از اهمیت بالایی برخوردار است. آموزش از راه دور در پی کسب استقلال و آزاد اندیشی و خود رایی یادگیرنده است و حتی تکثرگرایی زبانی، علمی و فرهنگی را ترویج کرده و معتقد به پارادایم جهانی شدن می باشد. آزادی اندیشه، تفکر خلاقانه، مسئولی تپذیری و خود آفرینی از ویژگی های می باشند که آموزش از راه دور در پی تحقق آن ها بوده است.

  نتیجه گیری:

   بر خلاف نظر برخی که معتقدند آموزش از راه دور نوعی بی انضباطی و هرج و مرج طلبی را رواج می دهد، در واقع آموزش از راه دور نوعی رویکرد فلسفی- تربیتی را ترویج می کند که معتقد به ایجاد تفکر انتقادی، استثمارزدایی، قبول تکثرگرایی علمی، مذهبی، زبانی، فرهنگی و فکری است. یادگیرنده مستقل با تجربیات و ادراکات خودنظارتی و خودهدایتی، متون خودآموز را تحلیل و دنیای اطلاعاتی که در آن زندگی می کند را می سازد. وی مدل های ذهنی خود را خلق می کند و بر حسب پیشینه دانشی و تجربیات متفاوت، برداشت متفاوت و منحصر بفردی از حقایق نسبت به دیگر یادگیرنده ها دارد.

  کلیدواژگان: یادگیری الکترونیکی، آموزش از دور، نظریه، نظریه استقلال
 • مژگان محمدی مهر، مهدیه خسروی، مراد شاهمرادی، سعید شیخی* صفحات 50-59

  مقدمه :

  برابری آموزشی فرآیندی است که همه دست اندرکاران آموزش به آن اندیشیده و خواستار برقراری آن در محیط تحت نظارت خود می باشند. هدف این پژوهش بررسی برابری آموزشی به عنوان پازل ناتمام آموزش در قرن 21 می باشد. 

  روشها:
   
  این مقاله از نوع مروری است. با استفاده از موتورهای جستجوگر کلید واژه های برابری آموزشی، نابرابری آموزشی، عدالت آموزشی، در پایگاه داده های معتبر از جمله مگیران، پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی ،sid.ir ایرانداک، مجلات تخصصی نورنورمگز، گوگل استفاده شده است و برای جستجوی کتابخانه ای از کتاب ها، پایان نامه ها، نشریات منتشر شده از سال 1385 تا 1397فارسی و مقالات لاتین از سال 2008 تا 2016 استفاده شده است که تعداد آنها بیش از 39 منبع بود که به دلیل همپوشی بسیار زیاد منابع با هم 29 منبع به عنوان منابع اصلی انتخاب و مورد تحلیل اسنادی قرار گرفت. 

  یافته ها:

  بر اساس یافته های مطالعه، نابرابری آموزشی در کشورهای پیشرفته با کشورهای در حال توسعه متفاوت می باشد در کشورهای پیشرفته نابرابری فرصت های آموزشی اغلب حول محور تبعیض نژادی، خانواده کم درآمد و پر درآمد، سیاه پوست و سفید پوست و مهاجر و غیر مهاجر دور می زند و پس از این موارد، نابرابری آموزشی از نظر کیفیت آموزش و میزان ارائه خدمات آموزشی مورد توجه است. از نابرابری های آموزشی در کشورهای در حال توسعه میتوان به نابرابری جنسیتی، عدم دسترسی به فضای آموزشی مناسب اشاره کرد. شهرستان ها و روستا ها نسبت به مراکز استان ها به طور برابر از وجود معلمان و دبیران برخوردار نیستند. امکانات آموزشی ساختمان، تجهیزات و غیره...در مناطق روستایی و شهرستانی نسبت به مراکز استانها بسیار ناچیز است و در مواردی زین دور افتادگی مناطق و محرمیت فرهنگی و سواد پایین و همچنین دوزبانه بودن در گسترش نابرابری های آموزشی موثر بوده است.

  نتیجه گیری:

   با توجه به یافته های مطالعه حاضر و چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 ، دستیابی به جایگاه نخست منطقه در اقتصاد، علم و ف نآوری، برخورداری از دانش پیشرفته و نیروی برتر انسانی، بی شک با تلاش در جهت برخورداری آحاد جامعه از فرصت های برابر و فراهم کردن زمینه های مشارکت حداکثری در فرایند توسعه محقق خواهد شد.

  کلیدواژگان: آموزش، برابری آموزشی، نابرابری آموزشی، عدالت آموزشی
 • احمد کیخا، مژگان محمدی مهر* صفحات 60-74

  مقدمه :

  با ظهور فناوری اطلاعات و ارتباطات در دهه های اخیر دریچه جدیدی فراروی انسا نها گشوده شده است که تمامی ابعاد زیستی او را فرا گرفته و دگرگونی های بسیاری را در حوزه آموزش و یادگیری به وجود آورده است. بر این اساس، هدف پژوهش حاضر، بررسی چگونگی تغییرات ایجاد شده در نحوه یادگیری فراگیران در اثر رشد و پیشرفت فناوری ها می باشد. 

  روشها:

  این پژوهش، از نوع مروری نظامند می باشد که جهت گردآوری اطلاعات از موتورهای جستجوگر و پایگاه داده های معتبر و مطالعات کتابخانه ای در کتب و مقالات علمی منتشر شده استفاده شد. در این راستا، کلید واژه های: فناوری اطلاعات و ارتباطات، یادگیری از راه دور، مکاتبه ای، یادگیری الکترونیکی، سیار، برخط، تلفیقی مورد جستجو قرار گرفتند. و در طی این فرایند 160 منبع در بازه زمانی 1380 تا 1397 - 2000 تا 2018 انتخاب و پس از بررسی مجموعا 101 منبع مورد استفاده قرارگرفت. 

  یافته ها:
   

  با کاوش در سیر تکاملی یادگیری به فراخور رشد فناوری ها به سنخ شناسی یادگیری ها پرداخته شد. در ابتدا یادگیری در پارادایم چهره به چهره سنتیصورت می گرفت پس از آن رشد فناوری ها به شکل گیری یادگیری از راه دور انجامید که خود به به دو بخش آموزش مکاتبه ای و یادگیری الکترونیکی تقسیم بندی می شود. یادگیری الکترونیکی نیز در دو زیر شاخه یادگیری سیار و برخط دسته بندی می شود. در مرحله بعد با رشد فناوری ها، یادگیری تلفیقی به وجود آمد.

  نتیجه گیری:

   با توجه به یافته ها، رشد فناور یها با توجه به ناکارآمدی روش های سنتی آموزش سبب شکل گیری رویکردهای نوین یادگیری شده است. از این رو، در پارادیم سنتی یادگیری که شکل غالب نظام دانشگاهی ما می باشد حاکمیت تدریس سنتی نقد شد. در گام بعدی با استفاده از فراتحلیل مزایا و موانع بکارگیری یادگیری الکترونیکی در ساختار آموزش عالی ایران تحلیل شد. در آخرین حلقه یادگیری احصاء شده از رشد فناوری ها، یادگیری تلفیقی جای دارد که از طریق ترکیب تجربه حضور در کلاس و کاربست فناوری حاصل می شود.

  کلیدواژگان: آموزش، یادگیری، فناوری اطلاعات و ارتباطات
|
 • Tahereh Ashk Torab*, Fetemeh Pirooz Pages 1-9
  Introduction

  Clinical education is a complex process in which various factors are involved. Clinical competence assessment in nursing profession is very important and one of important issues in clinical education is the improvement of its quality which requires continuous evaluation. Log book is considered as one of the most effective clinical evaluation methods. The present study was conducted to determine the effect of using a clinical log booklet (logbook) on the clinical competence of nursing students in the intensive care unit of Shahrood University of Medical Sciences.

  Methods

  This quasi-experimental study was carried out on 63 junior Trainee and intern nursing students in intensive care unit of Imam Hossein and Bahar hospitals in Shahrood (North East of IRAN). Students were divided into two groups in a nonrandom way: control (conventional training) and intervention group (logbook based training). To assess the clinical competence of the students, Nobakht et al (2016)’s questionnaire, “Nursing Students’ Clinical Competency Examination in ICU” was used. Data were analyzed by SPSS 22 software, Chi-square, independent and paired t-test, and Mann-Whitney test.

  Results

  The results showed that there was no statistically significant difference in demographic information such as age, sex, marital status and occupation, clinical experience and general mean scores of previous semesters between the two groups of control and intervention (P>0/05). The mean and standard deviation of the total score of the first day of training or internship in control group were 99.19 ± 57.15 and in the intervention group were 92.10 ± 22.88, and on the last day of training or internship in the control group were 126.01±16.33 and in the intervention group were 132/81±18/74 with a good level of competence. The results indicated that in each group the scores were increased, but this increase was higher in the intervention group than control group (P=0/037).

  Conclusion

  The findings of this study showed that the use of clinical Log booklet increases the clinical competence of nursing students. Hence, it is recommended that professors use this tool for training and internship courses.

  Keywords: Logbook, Clinical Competency, Nursing Student, Intensive Care Unit
 • Sahar Mohseni, Ahmad Mirgol*, Hojjat Abbasnezhad Pages 9-19
  Introduction

  The organization is the rational coordination of a number of individuals who work continuously to achieve a common goal or purpose through the division of duties and formation of regular and logical relationships. The purpose of this study was to investigate the relationships among organizational spirituality, talent management, organizational learning and job satisfaction of administrative staffs in district 2 of Zahedan.

  Methods

  To conduct this research, a correlation research project was used. The statistical population of this research was all administrative staffs of district 2 of education in Zahedan in 2018 and by census method, 97 people (total population) were considered as sample. Reliability of the main instruments for collecting information in this research were four standard questionnaires; Shahriar Monir Qashqagh’s Organizational Spirituality Questionnaire (α = 0.96), Phillips and Rapper’s Talent Management Questionnaire (α = 0.89), Tabesh-Fard’s Organizational Learning Questionnaire (α = 0.90) and Davis and Weiss’s Job Satisfaction Questionnaire (α = 0.89). After data analysis, the data were analyzed by grading, interpreted and then analyzed by SPSS software version 23 using Pearson correlation coefficient and regression model.

  Results

  The results of Pearson correlation coefficient indicated a positive and significant relationship between organizational spirituality and organizational learning (r = 0.25) with a confidence level of 99%, as well as a positive and significant relationship between organizational spirituality and job satisfaction (r= 0,16) of staffs with a confidence level of 95% . Also, there is a relationship between talent management and organizational learning (r = 0.9) with a confidence level of 95%. The results of regression analysis showed that among the components of organizational spirituality, common sense with society had the ability to predict organizational learning in a way that 0.021 of the variance in staffs’ organizational learning changes could be explained by this component.

  Conclusion

  Given the positive impact of spirituality in the workplace and talent management on job satisfaction, it is recommended that the organization focus on nurturing and consolidating the beliefs and values of its staffs and managers, and develop a sense of excellence in their thought and attitude, albeit gradually.

  Keywords: Organizational Spirituality, Talent Management, Organizational Learning, Job Satisfaction, Staff, Education
 • Jafar Majidianfard*, Mohammad Bagher Majidianfard, Mohsen Sadri Nasab Babakan Pages 19-28
  Introduction

  Academic performance and anxiety at university are among the issues that have caught community leaders and researchers’ attention. It has always been important to consider what factors affect students’ academic achievement and success, or how much is the contribution of each factor. Therefore, the purpose of this study was to investigate the relationships among social skills, anxiety and academic performance of nursing students of Yasuj University of Medical Sciences in 2018.

  Methods

  This research is a descriptive-correlational regression study. The population of this study included all nursing students of Yasuj University of Medical Sciences in 2018. The sampling method in this study was simple random sampling during which two questionnaires, Matson Social Skills Questionnaire (1976) and Sheenan Anxiety Inventory (1989), were distributed among 200 people. The reliability of these questionnaires calculated by Cronbach’s alpha coefficient was 0.86 and 0.70, respectively. Data were analyzed using Pearson correlation matrix and stepwise regression model by SPSS software.

  Results

  The analysis of research findings indicated that there was a positive and significant relationship between social skill sub-components (appropriate social skill, superiority, peer relationship) and academic performance (P <0.01). Also, there was a significantly negative relationship between the components of nonsocial behavior, aggression, and academic performance (P <0.001). Also, among social skills, appropriate social skills, peer relationship and non-social behavior with values (-0.32, -0.38 and β = -0.60) were able to significantly predict anxiety changes. While positive social skills decrease students’ anxiety, negative social skills increase it.

  Conclusion

  Generally, the results of the present study are in relation to the studies concerning the relationships among social skills, anxiety and academic performance of students and it can be said that positive social skills can significantly increase students’ academic performance. Also, positive social skills decrease students’ anxiety while negative social skills increase students’ anxiety. Therefore, it is recommended that administrators and university professors make the necessary plans to enhance social skills and students’ academic performance and reduce their anxiety.

  Keywords: Social skills, Anxiety, Academic performance, Students
 • Ahmad Keykha*, Khodayar Abili Pages 28-41
  Introduction

  During the last decades, the issue of university quality has become a serious problem among activists and scholars due to the increasing mass of higher education. Therefore, monitoring the quality of universities is more important than ever. The purpose of this study was to evaluate the quality of educational services in Faculty of Literature and Humanities of Sistan and Baluchistan University from students’ viewpoints based on SERVQUAL Model.

  Methods

  The present study is a descriptive cross-sectional study whose population consisted of (undergraduate, postgraduate and PhD) students of Faculty of Literature and Humanities in Sistan and Baluchistan University in the academic year 2017-2018. Simple random sampling was conducted to select 127 students through standard SERVQUAL Model Questionnaire. Data analysis was performed by t-test using SPSS software.

  Results

  Findings of the study indicated that there was a negative gap in all aspects of educational service quality. Negative gap rates in each dimension are: tangibility (-5.49), assurance (-7.97), responsiveness (-7.72), empathy (-10.47), and reliability (-10.11). -) which indicate that there is a significant difference and the expectations of students at this college are beyond the current situation.

  Conclusion

  Therefore, the findings of the study indicate that none of the dimensions of service quality have met their expectations and if the universities in Sistan and Baluchistan want to train more skilled human resources to serve the growth and development of society, they should increase the quality of services as they increase the quantity.

  Keywords: Evaluation, Quality of Service, University, SERVQUAL
 • Khadijeh aliabadi, Maryam Falahi*, Mehdi Komasi Pages 41-50
  Introduction

  The basis of distance learning rests on the independence of the learner. The independent learning-teaching process is an educational system in which each learner is independent and separated from their teacher by time and place. Hence the present study seeks to examine E-learning Theories in general, but focuses on Independence Theory.

  Methods

  The present study was conducted using quantitative content analysis and the research population is all printed and digital papers and documents which have discussed e-learning, distance learning, e-learning Theories, Independence Theory and independent study and etc. which have been found with specific keywords in databases such as Google Scholar, Magiran, Civilica and Noormags in the time span of 1385-1394 and 1990 -2009. These documents consisted of 36 books and articles which have been reduced to 26 valid documents as research samples after restricting the search results.

  Results

  Distance learning is a method based on the principle of self-learning in which the preparation of self-taught teaching materials is of great importance. Distance learning seeks to achieve independence, freethinking and obstinacy of the learner and even promotes linguistic, scientific and cultural pluralism and believes in the paradigm of globalization. Freedom of thought, creative thinking, responsibility and selfcreation are attributes that distance learning has sought to achieve.

  Conclusion

  Contrary to the view of those who believe that distance learning promotes a kind of indiscipline and chaos, distance education actually promotes a philosophical-educational approach that believes in creating critical thinking, destroying exploitation and accepting scientific, religious, linguistic, cultural and intellectual pluralism. An independent learner with self-observational and self-control experiences and perceptions, analyzes self-taught texts and constructs the information world in which they live. They create their own mental models and, based on different knowledge and experiences, they have different and unique understanding of the facts than other learners.

  Keywords: e-Learning, Distance Learning, Theory, Independence Theory
 • Mojgan Mohammadi Mehr, Mahdiyeh khosravi, Morad shahmoradi, Saeed Sheikhi* Pages 50-59
  Introduction

  Educational equality is a process that all practitioners are thinking about and want to put it in their supervised environment. The purpose of this study is to investigate educational equality as an unfinished puzzle in the 21st century.

  Methods

  The present study is a review type in which keywords such as educational equality, educational inequality and educational justice have been used in academic databases such as Magiran, Scientific Databases of Jihad University (sid.ir), IranDoc, Noor specialized magazines (Noormags) and Google and for library search, books, theses, publications published from 1385 to 1397 (Persian) and Latin articles from 2008 to 2016 have been used which numbered more than 39 sources, and due to overlapping only 29 sources have been selected and analyzed as the main sources.

  Results

  According to the findings of the study, educational inequality varies from developed to developing countries. In developed countries, inequality of educational opportunities often revolves around racism, low income and high income families, blacks and whites, immigrant and non-immigrant and then, educational inequality is considered in terms of quality of education and the amount of provided educational services. Educational inequalities in developing countries can be attributed to gender inequality and lack of access to appropriate educational space. Towns and villages do not have equal teachers compared to provincial centers. The educational facilities (buildings, equipment, etc.) in rural and urban areas are very low in comparison to provincial centers, and in some cases, outlying of the areas and cultural deprivation and low literacy and also bilingualism are effective in developing inequality.

  Conclusion

  According to the findings of the present study and the perspective of the Islamic Republic of Iran on the horizon of 1404, reaching the region’s leading position in economics, science and technology, enjoying advanced knowledge and superior human resources will undoubtedly be achieved by striving to provide the community with equal opportunities and the basis for maximum participation in the development process.

  Keywords: Education, Educational equality, Educational inequality, Educational justice
 • Ahmad Keykha, Mojgan Mohammadimehr* Pages 60-74
  Introduction

  With the advent of information and communication technology, in recent decades, a new gate opened to human beings and all its biological dimensions, and created many changes in the field of education and learning. Accordingly, the purpose of this study is to investigate how changes have been made in how learners learn from the growth and advancement of technologies.

  Methods

  This research is a systematic review that was used to collect information from search engines and valid databases and library studies in published scientific books and papers. In this regard, the key words were: ICT, distance learning, correspondence, e-learning, mobile, online, compilation. During this process, 160 sources were selected during the period from 1380 to 1397-2000 to 2018 and a total of 101 sources were used.

  Results

  By exploring the evolutionary process of learning, we studied the typology of learning in order to grow the technology. Initially, learning was done in the face-to-face paradigm (traditional), after which the growth of technologies led to the formation of distance learning, which is divided into two parts of correspondence education and e-learning. Electronic learning is also categorized into two online learning subcategories. In the next step, with the growth of technologies, compilation learning came about.

  Conclusion

  The described topics are that the growth of technologies has led to the formation of new approaches to learning due to the inadequacy of traditional teaching methods. Hence, in the traditional paradigm of learning, which is the dominant form of our academic system, the rule of traditional teaching was criticized. In the next step, using the meta-analysis of the benefits and barriers of using e-learning in the structure of higher education in Iran was analyzed. In the last learning loop of technological advancement, compilation learning is achieved through combining the experience of class attendance and the use of technology.

  Keywords: education, learning, information technology, communication