فهرست مطالب

 • سال هفتم شماره 4 (زمستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/10/01
 • تعداد عناوین: 10
|
 • سمیرا یوسفی، مجتبی رفیعیان*، علی اکبر تقوایی صفحات 655-676
  کنترل ساخت وسازهای شهری به منظور اداره بهینه شهر به کمک ضوابط ساخت وساز شهری صورت می گیرد، اما با وجود اقدامات گوناگون مدیریت شهری، سالانه موارد چشمگیری از تخلفات ساختمانی در شهرها گزارش می شود. درواقع می توان تخلفات ساختمانی را رعایت نکردن ضوابط و مقررات ساخت وساز شهری تعریف کرد که کیفیت زندگی در شهرها را تهدید می کند. هدف از پژوهش حاضر بررسی ارتباط عوامل اقتصادی و کالبدی و تعداد و میزان تخلفات ساختمانی در شهر قزوین است تا با شناسایی عوامل تاثیرگذار بر هریک از انواع تخلفات ساختمانی شناخت بهتری از وضعیت موجود تخلفات ساختمانی حاصل شود و زمینه مناسب برای برنامه ریزی های آتی فراهم آید. پژوهش حاضر توصیفی-تحلیلی است که در آن برای بررسی تاثیر الگوهای فضایی حاکم بر شهر بر تخلفات از روش هم پوشانی وزن دار در نرم افزار GIS استفاده شده است. براساس نتایج، میان عوامل اقتصادی و کالبدی و تخلفات ساختمانی ارتباط معناداری وجود دارد. عوامل اقتصادی رابطه ای مستقیم با تعداد تخلف بنای مازاد بر مجوز و مجموع مساحت تخلف احداث مازاد بر سطح و تغییر کاربری دارد، اما رابطه آن با تعداد تخلف بنای بدون مجوز معکوس است. همچنین تعداد تخلفات احداث مازاد بر سطح و تغییر کاربری با عوامل کالبدی رابطه مستقیم و تعداد تخلف مازاد بر تراکم با عوامل کالبدی رابطه ای معکوس دارد؛ به طوری که هرچه تناسب کالبدی در یک منطقه بیشتر باشد، تعداد تخلف مازاد بر تراکم کمتر است.
  کلیدواژگان: تحلیل فضایی، تخلفات ساختمانی، شهر قزوین، ضوابط شهری، کاربری زمین
 • علی حسینی*، احمد پور احمد صفحات 677-699
  توسعه کلان شهرها نشان داده است به موازات گسترش فضایی و افزایش جمعیت، بخش مرکزی شهرها به مرور توان خود را در خدمات دهی به مناطق دوردست تر از دست می دهند. درنتیجه مناطق جدید شهری در قالب ساختار چندهسته ای پدید می آیند. شهر تهران طی صدسال گذشته، تجربه داشتن یک مرکزی قوی را در سطح ملی گذرانده  تشدید روند مهاجرت و توسعه فعالیت ها در پیرامون آن در پنج دهه اخیر، سبب شده است این شهر در محورهای فرعی جدید توسعه یابد و هسته های فرعی نوین را در فضای کلان شهری خود شکل دهد. هدف مقاله حاضر تحلیل ساختار فضایی شهری با تاکید بر توزیع اشتغال و فعالیت در شهر تهران است تا نشان دهد که توزیع فضایی اشتغال و فعالیت، خوشه ای یا پراکندگی است. به منظور تحلیل الگوی شاغلان و فعالیت از روش های تراکم کرنل و خودهمبستگی های فضایی در قالب مسئله واحد ناحیه ای قابل اصلاح استفاده شد. یافته ها نشان می دهد تراکم شاغلان در بخش های شرقی و شمال غربی و مناطق غربی شهر تهران برجسته است و آماره های موران محلی نیز موید این وضعیت است. تحلیل خودهمبستگی فضایی برای فعالیت ها نیز نشان دهنده وضعیت خوشه ای بودن این فعالیت در ساختار فضای شهر تهران در بخش های اشاره شده است.
  کلیدواژگان: ساختار فضایی شهری، اشتغال، فعالیت، خودهمبستگی های فضایی، شهر تهران
 • مجتبی امیری*، محمد مهدی ذوالفقارزاده، کرامت الله زیاری، حسن اشتری صفحات 701-722

  شهر خلاق محصول هزاره سوم و تحولات آن است. بهره گیری از مولفه ها و شاخص های این نظریه به رشد و شکوفایی اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و محیطی شهرها کمک می کند. بر این مبنا، هدف پژوهش حاضر شناخت ابعاد، مولفه ها و شاخص های شهر خلاق براساس رویکرد مرور سیستماتیک ادبیات است. پژوهش حاضر به روش مرور سیستماتیک ادبیات انجام شده است که شامل مراحل تعریف، جست وجو، انتخاب، تحلیل و سنتز است. فرایند جست وجوی منابع مرتبط با پژوهش در مردادماه 1396 به مدت 31 روز صورت گرفت. جست وجوی اولیه به شناسایی 114 منبع منتهی شد. از این میان، 71 منبع با موضوع پژوهش هم خوانی داشت که درنهایت 22 منبع از آن ها برای تحلیل نهایی انتخاب شد. بازه زمانی منابع انتخابی سال های 2000-2016 است. یافته های مرور سیستماتیک نشان می دهد بیشترین موارد مرتبط، به سال های 2007-2012 مربوط است که 11 منبع از پایگاه داده پژوهش را شامل می شود (57 درصد). به بیان دیگر، میزان مطالعات انتخابی برای سال های 2009، 2010، 2011، 2012 و 2007 به ترتیب 17، 13، 9، 9 و 9 درصد است. 68 درصد منابع کمی و 32 درصد نیز کیفی هستند. شهر خلاق درمجموع هفت بعد فضایی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، انسانی، ساختاری و نهادی و 28 مولفه و 141 شاخص دارد. بعد فضایی نیز دارای 6 مولفه و 28 شاخص است. بعد اقتصادی نیز 3 مولفه و 19 شاخص دارد. بعد اجتماعی دارای 3 مولفه و 19 شاخص و بعد فرهنگی نیز دارای 3 مولفه و 18 شاخص است. بعد ساختاری 7 مولفه و 22 شاخص و بعد انسانی، 3 مولفه و 16 شاخص دارد. بعد نهادی نیز دارای 3 مولفه و 19 شاخص است.

  کلیدواژگان: ابعاد، شاخص ها، شهر خلاق، مرور سیستماتیک ادبیات، مولفه ها
 • ابراهیم معمری، جعفر میرکتولی*، خدارحم بزی صفحات 723-741

  مقوله مسکن بسیار گسترده است و ابعاد مختلف مکانی، معماری، کالبدی- فیزیکی، اقتصادی و اجتماعی دارد. برای تامین این کالا دولت ها سیاست های مختلفی را در پیش گرفته اند؛ به گونه ای که دوره پس از انقلاب سیاست های متنوعی در حوزه تامین مسکن به منظور حمایت از اقشار و گروه های کم درآمد در کشور مدنظر قرار گرفت. یکی از مهم ترین و پرهزینه ترین سیاست های تامین مسکن اقشار کم درآمد در کشور ایران، سیاست مسکن مهر است. هدف از پژوهش حاضر، سنجش طرح مسکن مهر زیتون شهر گرگان از منظر شاخص های پایداری مسکن شهری است. پژوهش حاضر توصیفی- تحلیلی و پیمایشی است که در قالب چهار شاخص پایداری کالبدی، اقتصادی، اجتماعی-فرهنگی و زیست بوم سنجیده شده است. همچنین تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات به کمک نرم افزار SPSS و آزمون فریدمن، الگوی ضریب هم بستگی پیرسون و آزمون t تک نمونه ای صورت گرفته است. نتایج آزمون فریدمن نشان می دهد پایین ترین وضعیت شاخص های پایداری مسکن در میان مولفه های بعد کالبدی به نوع مصالح برمی گردد. بیشتر سطح جنبه های اقتصادی مسکن مهر نیز به قیمت تمام شده مسکن مربوط است. در ابعاد اجتماعی- فرهنگی حفظ حریم خصوصی خانوارها، پایین ترین میزان را دارد. از مولفه های زیست محیطی کمترین میزان با نبود فضای پارک و فضای سبز مرتبط است. بیشترین میزان هم بستگی میان ابعاد فرهنگی و کالبدی مسکن است که نوع هم بستگی مثبت و ضریب هم بستگی 46/0 است. این عدد نشان می دهد که با افزایش میزان نارضایتی از وضعیت مولفه های پایداری کالبدی مسکن، سطح نارضایتی از شاخص های پایداری فرهنگی مسکن مهر نیز بیشتر می شود؛ به طوری که شیوه ساخت و طراحی، نحوه فضاسازی و معماری و ابزار و وسایل استفاده شده با شرایط اقلیمی و بومی مردم سازگار نیست و به فضای خصوصی خانواده توجهی نکرده است.

  کلیدواژگان: اقشار کم درآمد، برنامه ریزی مسکن شهری، توسعه پایدار، سیاست مسکن، شهر گرگان، مسکن مهر
 • سید احمد حسینی*، ایلیا لعلی نیت، سعید حیدری نیا صفحات 743-762
  امروزه شهر هوشمند به عنوان راهبرد جدید توسعه شهری، ابعاد مختلفی دارد. همچنین از مدیریت هوشمند شهر به عنوان مهم ترین بعد شهر هوشمند یاد می شود. هدف از پژوهش توصیفی -تبیینی حاضر ایجاد بینش بیشتر و مشترک در موفقیت مدیریت هوشمند شهر و فرایندهای خاصی است که می تواند این هدف را بهبود بخشد. داده های پژوهش به روش کتابخانه ای و میدانی از جمله، ابزار متن خوانی، فیش برداری، آمارخوانی، استفاده از جدول ها، مصاحبه، پرسشنامه پنل خبرگان (دلفی) و نرم افزار MicMac استفاده شده است. نتایج حاکی از این است که با توجه به اولویت بندی برای اجرای موفقیت آمیز مدیریت هوشمند شهر، از میان 33 شاخص مطرح شده ابتدا باید شرایط 9 شاخص (از جمله مهیا بودن زیرساخت های نرم افزاری و سخت افزاری، تشکیل پایگاه داده، تداوم به کارگیری نوآوری در سازمان ها و نهادهای مرتبط، مبادله داده و اطلاعات میان تمام ذی نفعان و غیره) مهیا شود. در ادامه با توجه به نتایج پژوهش نوع و سطح رابطه بین مدیریت شهر و شهروندان تعیین شده است. در پایان ضمن ارائه مدل مفهومی-اجرایی برای مدیریت هوشمند، دو پیشنهاد شامل طراحی مجدد روابط مدیریت و بازیگران و همچنین استقرار سیستم مکان مبنای تحت وب در راستای کارایی بیشتر مدیریت هوشمند شهر بیان شده است.
  کلیدواژگان: آینده پژوهی، برنامه ریزی شهری، پنل نخبگان، مدیریت شهری، هوشمندسازی
 • رسول حیدری سورشجانی*، ابوالفضل دهقان جزی صفحات 763-784

  صنعت گردشگری با ویژگی های خاص خود صنعتی پویا با آینده ای روشن تلقی می شود. سرمایه گذاری در این صنعت در همه کشورهایی که از جاذبه های گردشگری برخوردارند، رو به افزایش است. امروزه جذب گردشگران به رقابتی فزاینده در میان نهادهای درگیر در صنعت گردشگری تبدیل شده است. شهر اصفهان، یکی از شهرهای کشور در عرصه گردشگری است که نقش منحصربه فردی در سیستم اقتصاد گردشگری ایران دارد. براساس اعلام سازمان میراث فرهنگی، سالانه 3 میلیون گردشگر داخلی و 300 هزار گردشگر خارجی از این شهر بازدید می کنند. پژوهش تحلیلی کاربردی حاضر به بررسی تحلیل فضایی و مکان یابی مراکز اقامتی شهر اصفهان پرداخته است. اطلاعات موردنیاز به کمک مشاهده، مطالعات کتابخانه ای و مراجعه به سازمان های مربوط به دست آمده است. تجزیه و تحلیل لایه های اطلاعاتی در نرم افزار ArcGIS و IDRISI Taiga و با استفاده از منطق فازی انجام شده است. در این پژوهش، با استفاده از روش میانگین نزدیک ترین همسایه (Moran's) تحلیل وضعیت اقامتگاه های گردشگری شهر اصفهان صورت گرفته است. نتایج نشان می دهد الگوی پراکنش فضایی اقامتگاه های گردشگری به صورت خوشه ای است. پس از استانداردسازی هرکدام از معیارها، از نرم افزار IDRISI استفاده شد؛ یعنی با استفاده از منوی MCE و انتخاب گزینه WLC، نقشه های محدودیت و نقشه های معیار با یکدیگر تلفیق شدند. نتیجه حاصل از این تلفیق، نقشه نهایی است که در آن پهنه های مناسب برای احداث اقامتگاه های گردشگری جدید در شهر اصفهان شناسایی شد. مکان های بهینه برای احداث اقامتگاه های گردشگری جدید در اطراف حاشیه رودخانه زاینده رود و در مجاورت مراکز تفریحی ازجمله باغ گل ها، باغ تجربه، باغ جوان، مجموعه تفریحی ناژوان و صفه، باغ پرندگان، باغ نور، باغ بانوان ناژوان، کوه آتشگاه و منارجنبان و همچنین در قسمت هایی از منطقه 3 اصفهان و در مجاورت جاذبه های گردشگری از جمله مسجد جامع و بازار، منار سابان و... در کنار سایر معیارهای مورد نیاز مکان یابی شده اند.

  کلیدواژگان: اقامتگاه گردشگری، تحلیل فضایی، گردشگری شهری، مکان یابی، مکان، منطق فازی
 • علیرضا محمدی*، ابراهیم فیروزی مجنده، حجت ارژنگی مستعلی بیگلو صفحات 785-806
  در برخی مکان ها به دلیل ساختار کالبدی و فضایی ویژه و همچنین ویژگی های اجتماعی و اقتصادی ساکنان آن، فرصت بیشتری برای وقوع جرم وجود دارد. از جمله این فضاها می توان به فضاهای بی دفاع شهری اشاره کرد که با توجه به ویژگی های خاصی که دارند، مستعد وقوع جرم هستند؛ از این رو شناسایی این فضاها در جهت مدیریت بهینه، جلوگیری از وقوع جرائم و شکل گیری فضاهای ناامن امری ضروری است؛ بنابراین در پژوهش کاربردی و توصیفی- تحلیلی حاضر، به کارگیری فنون و تکنیک های مختلفی مانند مدل ANP و ویکور پهنه بندی و شناسایی فضاهای بی دفاع شهری صورت گرفته است. داده ها و اطلاعات مورد نیاز پژوهش حاضر به دو روش میدانی و کتابخانه ای گردآوری شده است. در روش کتابخانه ای، با مراجعه به پایگاه های استنادی، کتابخانه های مرجع و پایگاه داده های سازمان های مختلف، اطلاعات مورد نیاز جمع آوری شده است. در روش میدانی نیز به منظور شناسایی فضاهای بی دفاع شهری با استفاده از روش مشاهده میدانی، برداشت میدانی (پر کردن چک لیست) و ثبت موقعیت جغرافیایی محل صورت گرفته است. جامعه آماری پژوهش حاضر محله های شهر اردبیل است که وضعیت آن ها از نظر قابلیت دفاع پذیری در سال 1397 بررسی شده است. نتایج بررسی ها نشان می دهد، بیشتر محله های حاشیه ای و روستاهای ادغام شده با بافت ارگانیک نواحی شمالی، شمال غربی و غربی شهر اردبیل از نظر قابلیت دفاع پذیری در برابر رفتارهای بزهکارانه شرایط نامساعدی دارند و در برابر بروز رفتارهای بزهکارانه بسیار آسیب پذیر هستند؛ از این رو پیشنهاد می شود به منظور بهبود شرایط، برنامه ریزی هایی برای استفاده از تجهیزات امنیتی مناسب، مطلوبیت بخشی به فضاها با استفاده از سیستم نورپردازی مناسب و از بین بردن فضاهای مرده و رهاشده و موانع دید ناظر و آموزش شهروندان صورت بگیرد.
  کلیدواژگان: فضاهای شهری، فضاهای بی دفاع، جرم، تصمیم گیری چندمعیاره، شهر اردبیل
 • مجید گودرزی*، محمدعلی فیروزی، امید سعیدی صفحات 807-836
  در عدم استفاده از حمل ونقل عمومی غیر از مسائل زیرساختی مانند فرسودگی ناوگان، کمبود ناوگان، مسائل اقتصادی، موانع اجتماعی-فرهنگی، مسائل زیست محیطی و ضعف های مدیریتی موانع روان شناختی نیز موثر هستند و این موانع (روان شناختی) حلقه گمشده برنامه ریزی و مدیریت شهری است. شناخت عوامل روان شناختی افرادی که از حمل ونقل عمومی استفاده می کنند، می تواند پیامدهای مهمی برای سیاست های حمل ونقل، ترویج آن و مدیریت جابه جایی داشته باشد؛ از این رو هدف پژوهش حاضر تحلیل جغرافیایی موانع روان شناختی استفاده نکردن از حمل ونقل عمومی در کلان شهر اهواز است. پژوهش حاضر کاربردی- نظری و توصیفی- تحلیلی است. اطلاعات موردنیاز پژوهش، با مطالعات کتابخانه ای، پیمایشی و مصاحبه با مردم و کارشناسان گردآوری شده و برای رتبه بندی موانع نیز از روش تصمیم گیری ARAS استفاده شده است. همچنین پهنه بندی این موانع در سطح شهر اهواز به کمک مدل درون یابی کریجینگ و در محیط نرم افزار Arc GIS 10.3 استفاده شده است. نتایج نشان می دهد موانع اضطراب آور، موانع کنترل تکانه، موانع شناختی و موانع شخصیتی در هریک از شیوه های حمل ونقل عمومی، مانند تاکسی، اتوبوس، پیاده روی و دوچرخه سواری متفاوت هستند. بیشتر پهنه های شهر اهواز از نظر موانع اضطراب آور در عدم استفاده از حمل ونقل عمومی طیف زیادی دارد. هم پوشانی موانع شناختی نیز تایید می کند از حیث وجود این موانع در عدم استفاده از حمل ونقل عمومی، بیشترین پهنه های شهر در طیف کم قرار می گیرد. بیشترین پهنه ها از نظر موانع شخصیتی عدم استفاده از حمل ونقل عمومی در طیف متوسط و از نظر موانع کنترل تکانه عدم استفاده از حمل ونقل عمومی در طیف خیلی زیاد است. درنهایت پس از هم پوشانی این چهار بعد روان شناختی مشخص شد موانع روان شناختی عدم استفاده از حمل ونقل عمومی در حد زیاد است.
  کلیدواژگان: تحلیل جغرافیایی، حمل ونقل عمومی، کلان شهر اهواز، موانع روان شناختی، Aras
 • سارا عطارچی* صفحات 837-854
  تفکیک سطوح نفوذناپذیر در مناطق شهری و بررسی روند تغییرات آن، اهمیت بسیاری دارد؛ زیرا امروزه این مقوله شاخصی از گسترش شهر به شمار می آید. سطوح نفوذناپذیر در مناطق شهری، شامل مناطق مسکونی، مناطق تجاری و صنعتی، پارکینگ ها و سطح معابر و شبکه خیابان هاست. انواع سطوح نفوذناپذیر و تنوع بسیار آن ها از نظر شکل، اندازه و مواد تشکیل دهنده سبب پیچیدگی تفکیک این سطوح در مناطق شهری می شود. در این پژوهش از تصویر سار تمام پولاریمتریک سنجنده آلوس/ پالسار برای تشخیص سطوح نفوذناپذیر در سطح شهر تهران استفاده شده است. کارایی شاخص های راداری مختلف و ترکیب دوگانه باندهای پولاریمتریک در تفکیک سطوح نفوذناپذیر از سایر کلاس های متفاوت پوشش زمین، ارزیابی شده است. برای شناسایی کلاس های پوشش زمین از الگوریتم طبقه بندی ماشین بردار پشتیبان استفاده شده است. براساس نتایج پژوهش، استفاده از شاخص های راداری همراه با تمام باندهای پولاریمتریک، سبب استخراج انواع سطوح نفوذناپذیر با صحت 95 درصد می شود. همچنین در صورت استفاده از دو باند پولاریمتریک با قطب عمودی اش به همراه شاخص های راداری، صحت طبقه بندی 90 درصد است. براساس یافته های این پژوهش، تصاویر سار جایگزین مناسبی برای تصاویر نوری در تفکیک سطوح نفوذناپذیر شهری هستند. همچنین در صورت دسترسی نداشتن به تصاویر تمام پولاریمتریک، استفاده از دو باند پولاریمتریک به همراه شاخص های راداری، برای استخراج سطوح نفوذناپذیر در مناطق پیچیده شهری مناسب است.
  کلیدواژگان: آلوس، پالسار، سار تمام پولاریمتریک، سطوح نفوذناپذیر شهری، شاخص های راداری، طبقه بندی ماشین بردار پشتیبان
 • بهنود برمایه ور*، لیلا کوکبی صفحات 855-877

  پیشرفت سریع فناوری محرک هوشمندسازی در حوزه های مختلف است که به ظهور الگوها و روابط نوینی میان مکان ها، انسان ها و افزارها منجر شده است. فناوری های اطلاعاتی و ارتباطاتی با وجود چالش ها، فرصت های فراوانی را با ارائه خدمات گوناگون دیجیتالی در اختیار کاربران قرار می دهند. در این میان، سایبرپارک ها نوعی از فضاهای باز عمومی شهری هوشمند هستند که با هم آفرینی و برهم کنش های دیجیتالی، به منظور جمع آوری اطلاعات، انتقال دانش و به اشتراک گذاری تجارب شکل می گیرند. از آنجا که سایبرپارک فضای واقعی و مجازی را با هم ادغام می کند، می تواند تعادلی میان زندگی دیجیتالی و انسانی برقرار کند؛ بنابراین با توجه به معضلات فعلی شهرها و رهیافت های نوین شهری، مطالعه نیازها، اولویت ها، الزامات و ملاحظات پیرامون پروژه های سایبرپارک ضروری است. هدف پژوهش حاضر، واکاوی، مقایسه و تحلیل پروژه های پیشگام سایبرپارک به منظور استخراج مدل ها، اجزا و فرایندهای شکل گیری آن هاست تا بتوان به سوی توسعه و تکامل این فضا گام برداشت. با توجه به اینکه سایبرپارک مفهومی جدید و پیچیده و پروژه های آن نیز نوظهور است، در این پژوهش، با استفاده از ویژگی های تحلیل محتوایی و راهبرد پژوهشی مطالعات موردی، بررسی موشکافانه و نظام مند پژوهش ها، اسناد و مدارک مرتبط با این پروژه ها، اهداف و روش های اجرای سایبرپارک بیان شده است. در روند پژوهش، سه نمونه اصلی پروژه پیشگام سایبرپارک و زیرمجموعه ها و اجزای آن ها بررسی و تحلیل شده اند. همچنین نقش و جایگاه فضاهای باز عمومی، ذی اثران و فناوری های اطلاعاتی و ارتباطاتی به همراه روش های اجرا و اهداف شکل گیری سایبرپارک ها در نمونه های مطالعاتی بررسی شده اند. یافته های پژوهش نشان می دهد مهم ترین دستاورد سایبرپارک ها، تشویق مردم برای مشارکت، تعامل و هم افزایی در امور گوناگون جامعه، به منظور آفرینش محیط زیست شهری باکیفیت و درنتیجه ارتقای کیفیت زندگی در شهر است.

  کلیدواژگان: پروژه های سایبرپارک، ذی اثران، فضاهای باز عمومی، فناوری های اطلاعات و ارتباطات، هوشمند
|
 • Samira Yousefi, Mojtaba Rafieian *, Ali Akbar Taghvaea Pages 655-676
  Controlling urban structures in order to optimally manage the city is mainly carried out through urban construction regulations, which, despite the various measures of urban management, annually, significant cases of construction violations in cities are reported. In fact, construction violations can be defined as non-compliance with urban construction regulations that threaten the quality of life in cities. The purpose of this study was to investigate the relationship between economic and physical factors and the number and amount of construction violations in Qazvin city that by identifying the factors affecting each type of construction violations, a better understanding of the existing status of construction violations can be achieved and provide a suitable context for future planning. The research method is descriptive-analytical. To evaluate the effect of spatial patterns of the city on violations, weighted overlay method was used in GIS software. The results showed that there is a relationship between the economic and physical factors and construction violations. Economic factors show direct relationship with the number of violations of the construction of the excess on the license and the total area of violation of the construction of surplus on the surface and change of land use and inverse relationship with the number of violations of unauthorized construction. Also, the number of violations of the construction of surplus on the surface and the change of land use physical factors are directly related and the number of excess violations has a negative relationship with density and physical factors.
  Keywords: Construction violations, Spatial analysis, Economic factors, Physical factors, Qazvin city
 • Ali Hosseini *, Ahmad Pourahmad Pages 677-699
  The experience of metropolitan development has shown that alongside the urban expansion and population growth, central business districts gradually lose their traditional ability to provide servicing for distant areas. Accordingly, new urban areas have emerged in the form of polycentric structure. Tehran has experienced having a strong center in national level during the last hundred years and intensification of immigration process and growth of the activities in periphery area has caused the city to expand the new subcenters in the last five decades. The purpose of this study is analysis of urban spatial structure based on the spatial distribution of employment and activities in Tehran to show whether the spatial distribution of employment and activities is clustering or dispersing. The kernel density and spatial autocorrelation methods were used to analyze the pattern of employees and activities in the form of a modifiable areal unit problem. Findings showed that the density of employments in the eastern, northwestern and western parts of Tehran is prominent, which also local indicators of spatial association (LISA) statistics confirming this situation. The analysis of spatial autocorrelation for the activities also showed the cluster status of this activity in the spatial structure of Tehran city in the sections mentioned.
  Keywords: Urban Spatial Structure, employment, Activity, spatial Autocorrelation, Tehran
 • Mojtaba Amiry *, Mohammad Mahdi Zolfagharzadeh, Karamat Allah Ziyari, Hasan Ashtari Pages 701-722

  The creative city is the product of the third millennium and its developments. Utilizing the components and characteristics of this theory contributes to the economic, social, cultural and environmental prosperity of cities.. Accordingly, the present research purpose is creative city explanation based on its dimensions, components and indicators in order to understand many aspects. The present study was conducted using the literature systematic review, which includes the stages of definition, search, selection, analysis and synthesis. The resource search process was conducted in August 2017 for 31 days. The initial search has led to 114 cases identification; based on the research topic, 71 items were fully evaluated. Finally, resource 22 was selected for final analysis. Data has been selected between 2016-2000 time intervals. The literature systematic review findings show that the most relevant cases relate to 2012-2007, including 11 of the research databases (57%). In other words, the percentage of selected studies for 2009, 2010, 2011, 2012, and 2007 are 17%, 13%, 9%, 9% and 9%, respectively. 68% of the data is quantitative and 32% qualitative. The creative city has a dimensions seven including spatial, social, economic, cultural, human, structural and institutional, components 28 and indicators 141

  Keywords: creative city, Dimensions, Components, Literature Systematic Review
 • Ebrahim Moammeri, Jafar Mirkatuli *, Khodarahm Bazi Pages 723-741

  The housing category is very extensive and has different spatial, architectural, physical-physical, economic, and social dimensions. To provide this commodity, governments have taken different policies in such a way that post-revolutionary politics Various types of housing have been considered in order to support low income groups and groups in the country. One of the most massive and costly housing policies for low-income groups in Iran is the Mehr housing policy. The purpose of this study was to measure the housing design concept of Zareein city of Gorgan city in terms of urban housing sustainability indicators. The current research is applied-developmental and descriptive-analytical and survey method, which has been evaluated in the form of four indicators of physical, economic, socio-cultural and ecological stability. To analyze data and information from SPSS software, Friedman test, Pearson correlation coefficient and single sample t-test. According to Friedman test, the results show that the lowest status of housing stability indices is among the components of physical dimension (2.48) to the type of materials. Most of the economic aspects of housing (3.34) are related to the cost of housing. In the socio-cultural dimension, privacy of households has the lowest (2.47). Environmental components are least associated with the lack of parking space and green space (2.12). The highest correlation was found between the cultural and physical dimensions of housing, which is a positive correlation and correlation coefficient is equal to (0.46),

  Keywords: housing planning, Sustainable Development, Low-Income Groups, Housing Mehr, Gorgan City
 • Seyed Ahmad Hosseini *, Ilia Laali Niat, Saeed Heidarinia Pages 743-762
  Today, the smart city is emerging as a new urban development strategy that has different dimensions.Smart city management is considered as the most important smart city dimension.The purpose of the present research is to create more and common insight into smart city management and specific processes that can improve this goal.Regarding the nature of the subject, the prevailing approach to this research is descriptive-explanatory.In this regard, library and field methods including text-editing, phishing, reading, tabling, interviewing, panel questionnaire (Delphi) and Micmac software have been used.The results indicate that according to the prioritization made for successful implementation of smart city management, out of thirty-three indicators, first of all, the conditions of nine (9) indicators (including the availability of software and hardware infrastructure, base formation Data, The continued use of innovation in relevant organizations and institutions, the exchange of data and information among all stakeholders & ...) Then, according to the results of the research, we have determined the type and level of relationship between city management and citizens.. In the end, while presenting a conceptual model-executive for intelligent management, two suggestions have been made in the direction of more efficient city intelligent management.
  Keywords: Urban Management, Intelligence, Urban Planning, Future Studies, Elites Panel
 • Rasoul Heidari *, Abolfazl Dehghan Pages 763-784

  Today, the attraction of tourists has become a growing competition among the institutions involved in the tourism industry. City of Isfahan, as one of the cities of the country, has a unique role in tourism in Iran's tourism economy system. And as an international destination, thousands of domestic and foreign tourists are visited annually. This study studies spatial analysis and location of hotels in city Esfahan.The research method of this study is descriptive-analytic. Theoretical foundations are based on documentary, library and field studies, and referring to relevant organizations and organizations. In this study, geographic information system, IDRISI software and fuzzy logic were used to locate suitable hotels construction sites in Isfahan. Analysis of spatial distribution of hotels in Isfahan: The distribution of hotels in the city of Isfahan is clustered. The city of Isfahan has 57 hotels and 30 guest houses, the statistics show that hotels in Isfahan are not enough for tourists, including tourists.Because about 250,000 tourists arrived last year in Isfahan. in this study, suitable locations for the construction of new hotels were identified in Isfahan. Appropriate locations for the construction of new hotels around the Zayanderud River, adjacent to the recreational centers, golha gardens, garden Tajrobeh, garden Javan, Najvan and Sofe recreational complex, garden parandegan, Garden Nour, Najvan Banovan garden, mountains atashgah and monar jonban, and in parts of Isfahan's 3rd district, and in the vicinity of tourist attractions, the masjed jameh and bazar, and along with other required criteria are located.

  Keywords: Locating, Urban Tourism, hotel, Spatial Analysis, idrisi
 • Alireza Mohammadi *, Ebrahim Firouzi Mijandi, Hojjat Arzhangi Pages 785-806
  identification of urban defenseless spaces in order to optimize the management of crime and prevent the emergence of insecure spaces is necessary. Therefore, in this research, which is a practical nature, descriptive-analytical method and applying various techniques and techniques such as the ANP and Vikore model have been attempting to zoning and identifying urban areas without defense. The data and information requirements of the present study were compiled by using field and library methods. In the library method, information is gathered by referring to citation databases, reference libraries, databases of different organizations. In the field method, in order to identify the urban defenseless spaces, using the field observation method, field surveys (filling in the checklist) and location of the geographic location were recorded. The statistical population of the present study was the neighborhoods of Ardabil city, whose condition was evaluated in terms of defensiveness in 2018. The results of this study indicate that most of the peripheral neighborhoods and integrated rural villages in the northwestern and western parts of the city of Ardebil are vulnerable to defensiveness against delinquent behaviors. Therefore, it is suggested that in order to improve the conditions of planning for the use of appropriate security equipment, the utility-part of the spaces using an appropriate lighting system and the removal of dead and abandoned spaces and observation barriers and training Citizens take place
  Keywords: urban defenseless spaces, Vikor Model, ANP, Ardabil City
 • Majid Goodarzi *, Mohammad Ali Firoozi, Omid Saeidi Pages 807-836
  Apart from infrastructure issues such as fleet depletion, fleet shortages, economic issues, socio-cultural barriers, environmental issues, and management weaknesses, psychological barriers are also effective on not using public transport. Understanding the psychological factors of people using public transport can have important implications for transportation policies, its promotion, and relocation management. The present study aimed geographical analysis of psychological barriers to not using public transportation in Ahvaz metropolis. The study employed an applied-theoretical research design and a descriptive-analytical research method. The research data was collected through library studies, surveys, and interviews with people and experts. The ARAS decision making method was employed to rank the barriers. Moreover, the kriging interpolation model was used for zoning these barriers in Ahvaz city and in ARC GIS 10.3 software. The results show that anxiety, barriers to impulse control, cognitive barriers, and personality barriers differ in each mode of public transportation such as taxi, bus, walking, and cycling. Most areas of Ahvaz have high ranges due to anxiety-raising barriers to not using public transport. The overlap of cognitive barriers also confirms that due to the lack of public transport, most areas of Ahvaz are in the low range, in terms of personality barriers are in the medium range, and in terms of impulse control barriers to not using public transport are in the very high range. After overlapping these four psychological dimensions it became clear that the psychological barriers to not using public transport are in the high range.
  Keywords: geographical analysis, psychological Barriers, public transport, Ahvaz
 • Sara Attarchi * Pages 837-854
  Detection of urban impervious surfaces is of great importance. Synthetic Aperture Radar (SAR) images are getting more and more attention in urban areas mapping. SAR indices are computed based on data of two or more polarimetric bands. Therefore, they contain more information of land cover classes. Since the efficiency of full polarimetric SAR has not been evaluated for urban impervious surfaces, this study focused on the extraction of these surfaces in the complex urban area by the L-band full polarimetric SAR image. Tehran has been chosen as the study area since it has a complex structure. One ALOS/PALSAR scene encompassed Tehran has been selected. Ratio index, average index, difference index, normalized difference index and NLI index have been computed by the different combination of two polarimetric bands. For classification purpose, support vector machine algorithm has been applied. The overall classification accuracy of four polarimetric bands was 92.67%. The combination of HV-VV and driven indices reached to 90.30% for classification accuracy. The highest classification accuracy from two polarimetric bands achieved by this two bands. This results could be justified by the presence of vertical polarization in both bands. Diverse vertical structures in the urban texture could be better distinguished by vertical polarization. Three main conclusions can be driven from the findings of this study. First, full polarimetric bands are capable of urban impervious surface extraction. Second, dual polarimetric SAR images and their driven indices can extract impervious surface efficiently. And the last conclusion implies the importance of vertical polarization.
  Keywords: Urban impervious surface, Full polarimetric SAR, SAR indices, Support vector machine, ALOS, PALSAR
 • Behnod Barmayehvar *, Leila Kowkabi Pages 855-877

  The rapid growth of information and communication technology, mobile connectivity and social media has led to the emergence of new needs, patterns and relationships. They are driving forces in smartification and extremely influencing the way that people experience time and space. Cyber parks are a kind of smart public open spaces that focusing on Technological systems, human and environmental issues. In this context, real-world space is combined to intelligent infrastructure through the co-creation. This cyber-physical system allows users to exchange information, share knowledge, experiences, and transfer technology and innovation as drivers of future growth. The aim of this research is to compare and analyze the pioneering cyberpark projects in order to extract their goals, models and processes. this research attempts to use the features of qualitative content analysis and systematically research in order to document the cyberpark pioneering projects, their goals and methods of cyberpark implementation. In the research method, three key examples of the pioneering cyberpark project and their elements have systematically reviewed by comparatively analyzing from different approaches. The pattern and function of public open spaces, stakeholders and ICTs along with the implementation methods and goals of cyberpark development have been explored in the case studies.The research findings indicate that the most important achievement of cyber park as a social networking context is to encourage people to participate and interact in various community affairs in order to create quality, vibrant and intelligent urban environments and thus promote sense of place, social interaction and vitality in public open spaces.

  Keywords: Cyberpark projects, Public Open spaces, Stakeholders, Information, Communication Technologies, smart