فهرست مطالب

 • سال هشتم شماره 1 (بهار 1399)
 • تاریخ انتشار: 1399/01/07
 • تعداد عناوین: 9
|
 • امین رمضانی، حسین آرویی*، مجید عزیزی، احمد احمدیان صفحات 3-18
  به منظور یافتن و توصیه روشی جهت بهبود رشد رویشی و زایشی، همچنین عملکرد اقتصادی زعفران با استفاده از مواد آلی اصلاح کننده خاک، آزمایشی بصورت کرت های خرد شده شامل: سه دور آبیاری 30، 50 و 70 روزه بعنوان کرت های اصلی و سه عامل ورمی کمپوست، تراکوتم و بلور آب آ بصورت ساده و ترکیبی همچنین شاهد به عنوان کرت های فرعی به مدت سه سال زراعی (96- 1393) در مزرعه تحقیقاتی پژوهشکده زعفران، دانشگاه تربت حیدریه اجرا شد. نتایج نشان داد که اثر تیمارها روی کلیه صفات کمی و کیفی مورد مطالعه معنی دار بود (p ≤ 0.01). به طوری که بیشترین تعداد متوسط برگ (43/9 برگ در کلنی) و بنه دختری (346/7 بنه دختری در متر مربع)  در تیمار دور آبیاری 50 روزه به ترتیب با کاربرد ترکیب ورمی کمپوست با تراکوتم و بلور آب آ حاصل شد. همچنین بالاترین عملکرد متوسط رشد زایشی شامل تعدادگل (474/2 گل در مترمربع) در تیمار دور آبیاری 50 روزه با کاربرد تلفیقی سه گانه بلور آب آ، ورمی کمپوست و تراکوتم، عملکرد گل تر (2509/2 کیلو گرم در هکتار) و عملکرد اقتصادی کلاله خشک (24/8 کیلو گرم در هکتار) در تیمار دور آبیاری 30 روزه با کاربرد تلفیقی بلور آب آ و ورمی کمپوست در سال سوم به دست آمد. بیشترین عملکرد مواد موثره شامل کروسین (13/7 درصد) در تیمار دور آبیاری 30 روزه و پیکروکروسین (6/7 درصد) در تیمار دور آبیاری 70 روزه با کاربرد تلفیقی ورمی کپوست و بلور آب آ و سافرانال (2/9 درصد) در تیمار دور آبیاری 30روزه با کاربرد ترکیبی سه گانه ورمی کمپوست، بلور آب آ و تراکوتم در سال سوم حاصل شد. بالاترین کارایی آب مصرفی به مقدار 0/0096 کیلوگرم (کلاله خشک) در مترمکعب در تیمار دور آبیاری 70 روزه با کاربرد ترکیبی بلور آب آ با ورمی کمپوست در سال سوم مشاهده شد. کمترین عملکرد در تمام صفات مورد بررسی مربوط به تیمار شاهد بود. نتیجه این که می توان ترکیبات آلی اصلاح کننده خاک را به صورت تلفیقی و با اعمال دور آبیاری 50 روزه به منظور افزایش بهره وری از منابع آبی موجود و بهبود عملکرد کمی وکیفی گیاه زعفران در مناطق خشک و نیمه خشک مورد استفاده قرار داد.
  کلیدواژگان: بلور آب آ، تراکوتم، پیکرو کروسین، کروسین، سافرانال و ورمی کمپوست
 • روح الله مرادی*، نسیبه پورقاسمیان صفحات 19-36

  این تحقیق به‏منظور بررسی تاثیر نسبت‎های کشت مخلوط افزایشی زیره سبز (Cuminum cyminum L.) و زعفران (Crocus sativus L.) در تاریخ‏های کاشت بر عملکرد دو گیاه، به‏ صورت اسپلیت-پلات در قالب طرح بلوک‏های کامل تصادفی با 3 تکرار در یک مزرعه که سال دوم کشت آن بود در دانشکده کشاورزی بردسیر در سال 96-1395 اجرا شد. عوامل آزمایشی شامل تاریخ کاشت زیره سبز در چهار سطح  (20 آبان، 20 آذر، 15 اسفند و 15 فروردین) به‏عنوان فاکتور کرت اصلی و نسبت‏های کشت مخلوط افزایشی زعفران با زیره‏سبز در 6 سطح (کشت خالص زعفران (50 بوته در متر مربع)، کشت خالص زیره سبز (120 بوته در متر مربع)، کشت مخلوط 100 درصد زعفران + 25، 50، 75 و 100 درصد تراکم مطلوب زیره سبز) به‏عنوان فاکتور فرعی بود. صفات مورد مطالعه شامل تعداد چتر در بوته، درصد اسانس، عملکرد بذر، بیولوژیک و اسانس زیره سبز و همچنین تعداد گل، عملکرد گل، عملکرد کلاله، تعداد بنه دختری، وزن بنه دختری و تعداد بنه ناسالم زعفران بود. نتایج نشان داد در کلیه نسبت‏های کاشت، عملکرد و اجزای عملکرد زیره سبز با تاخیر در کاشت کاهش قابل توجهی یافت. میزان کاهش عملکرد زیره سبز در تاریخ کاشت اسفند و فروردین نسبت به تاریخ کاشت آبان به ترتیب حدود 39 و 64 درصد بود. درصد اسانس زیره سبز در تاریخ کاشت‏های آبان (79/2 درصد)، آذر (78/2 درصد) و فروردین (83/2 درصد) بیشتر از اسفند (42/2 درصد) بود. تعداد بنه دختری زعفران تحت تاثیر تیمارهای مورد بررسی قرار نگرفت ولی درصد بنه ناسالم در کشت اسفند و فروردین بیشتر از پاییزه بود. با تاخیر در کاشت و افزایش تراکم زیره سبز در کشت مخلوط، وزن بنه کاهش معنی‏داری نشان داد. میزان عملکرد گل و کلاله زعفران تحت تاثیر کشت پاییزه زیره سبز بطور چشم گیری بیشتر از کشت بهاره آن بود. کشت مخلوط تاثیر منفی بر تولید زعفران داشت و بیشترین عملکرد کلاله زعفران (97/2 کیلوگرم در هکتار) در کشت خالص این گیاه حاصل شد. بطورکلی، بالاترین (51/1) مقادیر LER در کشت مخلوط پاییزه زعفران و زیره سبز مشاهده شد.

  کلیدواژگان: اسانس، بنه دختری، کلاله، نسبت برابری زمین
 • مهدی ابراهیمی*، محسن پویان، محمد مهدی نژاد صفحات 37-57
  این مطالعه با هدف مقایسه تاثیر بهبود دهنده های رشد آلی (امولسیون آلی-معدنی با نام تجاری امیک، اسید هیومیک با نام تجاری هیوماکس، کود دامی و شاهد بدون تغذیه) و وزن بنه مادری (0 تا 4 گرم، 1/4 تا 8 گرم و 1/8 تا 12 گرم) بر عملکرد گل و بنه زعفران، به صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی، با سه تکرار طی سال های زراعی 97- 1396 و 98- 1397 در مجتمع تحقیقات گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی خراسان جنوبی اجرا گردید. بر اساس نتایج استفاده از بهبوددهنده های رشد آلی در مقایسه با شاهد بر اکثر صفات مورد بررسی در سال اول کشت تاثیر معنی داری نداشت. اما در سال دوم و طی دوره 21 روزه گلدهی زعفران، تیمار کود دامی وزن خشک کلاله را نسبت به تیمار شاهد، هیوماکس و امیک به ترتیب 3/77، 7/71 و 9/58 درصد افزایش داد. با برازش خط رگرسیونی بین عملکرد تجمعی کلاله و روزهای پس از گلدهی مشخص شد که عملکرد زعفران در تیمارهای کود دامی، امیک، هیوماکس و شاهد به ترتیب 01/19، 43/11، 92/10 و 65/10 میلی گرم در روز افزایش می یابد. بعلاوه بالاترین وزن خشک گل در سال دوم با 2858 میلی گرم در مترمربع به تیمار کود دامی تعلق داشت. اما بالاترین میزان صفات مورد مطالعه در هر دو سال به تیمار بنه بزرگ و پایین ترین آن به تیمار بنه کوچک تعلق داشت. در سال اول وزن کلاله در تیمار بنه بزرگ با 22/82 میلی گرم در مترمربع نسبت به تیمار بنه کوچک حدود 190 برابر بیشتر بود؛ هرچند این اختلاف در سال دوم به کمتر از 3 برابر کاهش یافت. بعلاوه بالاترین تعداد (36/466 عدد در مترمربع) و وزن (55/936 گرم در مترمربع) بنه دختری نیز در تیمار بنه های مادری بزرگ به دست آمد. اما در سال دوم آزمایش با کاهش اختلاف بین سطوح وزن بنه مادری، تاثیر دو سطح بنه بزرگ و متوسط بر وزن کلاله، وزن گل و تعداد گل به لحاظ آماری معنی دار نبود. نتایج این مطالعه نشان داد که استفاده از کود دامی در زراعت زعفران به دلیل ویژگی های منحصربه فرد آن ازجمله بهبود شرایط فیزیکی خاک توسط سایر بهبوددهنده های رشد آلی قابل جبران نیست. بعلاوه اجتناب از کاشت بنه های مادری با وزن کمتر از 4 گرم به دلیل تاثیر نامطلوبی که بر عملکرد اقتصادی زعفران دارد، باید مورد توجه کشاورزان قرار گیرد.
  کلیدواژگان: امولسیون آلی-معدنی، رگرسیون خطی، کود دامی، بنه دختری
 • سید محمد علوی سینی*، احمد احمدپور جلگه، محمد بهروزه، مجید سلطانی صفحات 59-73
  به منظور بررسی اثر تاریخ کاشت و وزن بنه بر ویژگی های گل، کلاله و بنه های دختری زعفران آزمایشی بصورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در ایستگاه اسفندقه مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی جنوب استان کرمان در سال زراعی 97-96 انجام شد. تیمارهای آزمایش از فاکتوریل سه تاریخ کاشت (خرداد، مرداد و شهریور) و چهار وزن بنه (8-6، 10-8، 12-10 و بیشتر از 12 گرم) بدست آمد. صفات مرتبط با گل، کلاله و بنه در طول فصل رشد اندازه گیری شد. نتایج نشان داد اثر تاریخ کاشت بر تمامی صفات بجزء صفت وزن خشک تک کلاله معنی دار می باشد. همچنین اثر وزن بنه و اثر برهمکنش تاریخ کاشت در وزن بنه بر تمامی صفات معنی دار بود. به طوری که بیشترین تعداد گل و عملکرد کلاله در تاریخ کاشت خرداد ماه و وزن بنه بیشتر از 12 گرم بدست آمد. بنابراین برای دستیابی به عملکرد بالا در سال اول، تاریخ کاشت خرداد و استفاده از بنه های بالای 12 گرم توصیه می گردد. بررسی ویژگی های بنه های دختری در سال اول آزمایش نشان داد که تمامی صفات مورد مطالعه تحت تاثیر تاریخ کشت قرار گرفته ولی اثر وزن بنه بر صفات تعداد بنه دختری بالای 6 گرم، متوسط وزن بنه های دختری بیشتر و کمتر از 6 گرم معنی دار نیست. با توجه به نتایج صفات مرتبط با بنه های دختری می توان پیش بینی کرد که در سال بعد اختلافی از لحاظ عملکرد و اجزای آن میان سطوح مختلف بنه مادری وجود ندارد. نتایج در سال دوم نشان داد عملکرد و اجزای عملکرد تنها تحت تاثیر تاریخ کاشت قرار گرفته و وزن بنه اثر یکسانی بر آن ها دارد. تاریخ کاشت 15 خرداد در سال دوم بعنوان برترین تاریخ کاشت بود. با توجه به نتایج بدست آمده و قیمت پایین بنه زعفران در خرداد ماه، در مناطق کوهپایه ای جنوب کرمان، کشت زعفران بایستی در 15 خرداد انجام شود. از آنجاییکه در سال اول آزمایش عملکرد چندانی حتی از بنه های مادری درشت تر بدست نمی آید و با توجه به اینکه بنه های مادری با وزن های مختلف در سال دوم نقش یکسانی در تعیین عملکرد کلاله دارند جهت کاهش هزینه های تولید، بنه های 8-6 گرم برای کشت توصیه می گردد.
  کلیدواژگان: تاریخ کاشت، تعداد گل، کلاله، وزن بنه
 • حسن فیضی*، علی حسینی، حسین صحابی، رامین نظریان صفحات 75-88
  به منظور مطالعه واکنش عملکرد گل و بنه زعفران به نوع مصرف منابع مختلف کودی آزمایشی در طی دو سال زراعی 1396-1395 و 1397-1396 در منطقه شادمهر تربت حیدریه به صورت طرح بلوکهای کامل تصادفی با 10 تیمار و 4 تکرار اجرا شد. تیمارهای آزمایش شامل : 1-بذرمالی (آغشته کردن) بنه‎ها با کود نانو بیولوژیک (با نام تجاری بیومیک از شرکت بیوزر)؛ 2-بذرمالی+ یک مرحله مصرف کود نانو بیولوژیک در آب آبیاری؛ 3-بذرمالی+ یک مرحله محلولپاشی کود نانو بیولوژیک ؛ 4-بذرمالی+ آبیاری+ محلولپاشی کود نانو بیولوژیک؛ 5-یک مرحله مصرف کود نانو بیولوژیک با آبیاری؛ 6-یک مرحله محلولپاشی کود نانو بیولوژیک؛ 7-مصرف کود شیمیایی (اوره، فسفات آمونیوم و سولفات پتاسیم)؛ 8-مصرف کود گاوی پوسیده؛ 9-کود گاوی + کود شیمیایی و 10- شاهد بودند. صفات مورد مطالعه زعفران شامل عملکرد خشک بنه، عملکرد تر گل، عملکرد تر و خشک کلاله و تعداد گل بود. براساس نتایج مزرعه سال سوم بیشترین عملکرد کلاله خشک (با 14کیلوگرم در هکتار) و تعداد گل در تیمار بذرمالی+ آبیاری+ محلولپاشی کود نانو بیولوژیک (با 176 درصد افزایش نسبت به شاهد) و بیشترین عملکرد بنه در تیمار بذرمالی کود نانوبیولوژیک (با 41 درصد افزایش نسبت به شاهد) به دست آمد. بررسی روش های مختلف کاربرد کود نانوبیولوژیک نشان داد که روش بذرمالی بنه ها بیشترین تاثیر را بر افزایش عملکرد بنه های زعفران و کاربرد همزمان روش بذرمالی بنه ها با محلول پاشی با آبیاری بیشترین تاثیر مثبت را بر خصوصیات گل زعفران داشت.
  کلیدواژگان: بذرمالی، عملکرد بنه، عملکرد گل، محلول پاشی
 • سودابه عین افشار*، پروین شرایعی صفحات 89-98
  زعفران محصول منحصر به فرد ایران است و پیاز زعفران از جمله مواد جانبی تولید زعفران است که همه ساله در حجم بالایی در کشور تولید می شود لذا به منظور تولید مواد با ارزش افزوده بالا ازپیاز زعفران ضایعاتی، این تحقیق صورت گرفت. ابتدا پیاز زعفران به مقدار لازم تهیه، خشک و کاملا آسیاب گردید. عملیات استخراج عصاره  با استفاده از حلال (متانول 80%، اتانول 80% و آب) و دستگاه فراصوت (صوت دهی با شدت 100 درصد به مدت، 0، 20 و 40 دقیقه در دمای اتاق) انجام شد. سپس عصاره های حاصل، حلال زدایی و خشک شدند. در هر مورد حداقل غلظت مهار کنندگی (MIC) و حداقل غلظت کشندگی (MBC)، میزان ترکیبات فنلی،  قدرت احیا کنندگی آهن III و قدرت گیرندگی رادیکال آزاد تعیین شدند. به منظور بررسی اثر مستقل (نوع حلال، شدت فراصوت) و اثر متقابل (نوع حلال و شدت فراصوت) بر ترکیبات زیست فعال عصاره پیاز زعفران از طرح فاکتوریل 2متغیره با پایه کاملا تصادفی در سه تکرار استفاده شد و مقایسات میانگین به روش دانکن انجام شد. نتایج نشان دادند حلال اتانول با استخراج   mg.ml-184/85 ترکیبات فنلی و دارا بودن بیشترین قدرت مهارکنندگی آهن (µmol.ml-174/594) و گیرندگی رادیکال (42/59 درصد) بود و فرایند فراصوت درشدت 100 درصد به مدت 40 دقیقه بالاترین میزان ترکیبات فنلی (mg.ml-1 23/82) را استخراج نمود.
  کلیدواژگان: پیاز زعفران، قدرت آنتی اکسیدانی، ضد میکروبی، قدرت احیاکنندگی آهن
 • آرش دوراندیش*، محمدرضا رمضانی، میلاد امینی زاده صفحات 99-177

  افزایش بهره وری در بخش کشاورزی امری ضروری است و با روند رو به رشد جمعیت، نیاز به ابداع سیستم های با بهره وری بالا پررنگ تر می شود، اما فعالیت های زراعی همواره با آثار زیست محیطی همراه بوده است. بنابراین دو مقوله بهره وری و پایداری کشاورزی باید به صورت همزمان مورد توجه قرار گیرند. مطالعه حاضر با هدف شناسایی عوامل موثر بر بهره وری عوامل تولید در مزارع زعفران شهرستان گناباد با تاکید بر نقش نگرش نسبت به کشاورزی پایدار صورت گرفت. جامعه مورد مطالعه شامل تمام زعفران کاران شهرستان گناباد بود. برای دستیابی به اهداف تحقیق 110 پرسشنامه بر اساس روش نمونه گیری تصادفی ساده تکمیل و پس از محاسبه بهره وری کل عوامل تولید با استفاده از شاخص ترنکوئیست-تیل، از الگوی لاجیت ترتیبی برای شناسایی عوامل اثرگذار بر بهره وری استفاده شد. نتایج گویای آن است که متغیرهای نگرش نسبت به کشاورزی پایدار و درآمد اثر مثبت و معنی داری بر احتمال دستیابی کشاورزان به سطوح بالاتر بهره وری دارند. در حالی که متغیر شرکت در کلاس های آموزشی این احتمال را به صورت معنی داری کاهش می دهد. متغیرهای سطح زیر کشت، شغل اصلی و بیمه کشاورزی نیز اثر معنی داری بر احتمال دستیابی به سطوح مختلف بهره وری ندارند. اتخاذ سیاست هایی در راستای بهبود نگرش زعفران کاران نسبت به فعالیت های کشاورزی پایدار و آگاهی دادن به آن ها درباره آثار جانبی کشت ناپایدار، حمایت مالی از کشاورزان برای تامین نهاده های کشاورزی مورد نیاز، تجدید نظر اساسی در محتوای کلاس های آموزشی و ترویجی و اصلاح ساختار نظام بیمه محصولات کشاورزی از راهکارهای موثر در راستای بهبود بهره وری مزارع زعفران است.

  کلیدواژگان: بهره وری، نگرش، پایداری، زعفران، لاجیت ترتیبی
 • سید مهدی حسینی، امیر دادرس مقدم*، علیرضا کرباسی، احمد وندکی صفحات 119-129

  ریسک در فعالیت های کشاورزی، تاثیر بسزایی در تولیدات کشاورزی دارد و ریسک تولید کشاورزان بر اقتصاد خانوار به تبع آن بر اقتصاد جامعه اثر گذار است. از این رو شناسایی عوامل و تعیین کننده های مهم موثر بر مدیریت ریسک کشاورزان از اهمیت خاصی برخوردار است. این مطالعه با هدف شناسایی عوامل تاثیرگذار بر ریسک زعفران کاران قاینات صورت گرفته است. نمونه آماری با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی از 120 زعفران کار این شهرستان در سال 1396 جمع آوری شده است. نتایج با استفاده از تقریب تابع الگوریتم ژنتیک نشان داد که از 44 فاکتور، عامل های عملکرد، آبیاری، زمان فروش، راهنمای کارشناسان، کیفیت آب، بذر جوان تر و پس انداز با ریسک زعفران کاران قاینات رابطه مثبت دارد و همچنین فاکتورهای متنوع سازی فعالیت ها، حل اختلاف، فروش کل، هزینه خرید پیاز با ریسک زعفران کاران رابطه منفی دارد. در این راستا پیشنهاد می شود که به منظور کاهش شاخص ریسک زعفران کاران راهنمایی های کارشناسان را ارتقاء داده تا اختلافات بین زعفران کاران را به حداقل ممکن کاهش یابد و همچنین با افزایش زمان فروش و پس انداز، ریسک زعفران کاران را کاهش داد.

  کلیدواژگان: ریسک، زعفران، قاینات، تقریب تابع الگوریتم ژنتیک
 • مژده پورخالقی چترودی، حسین مهرابی بشرآبادی*، الهام خواجه پور صفحات 131-144

  زعفران از جمله محصولاتی است که به عنوان یک کشت جایگزین در استان کرمان معرفی می گردد. این تحقیق به منظور بررسی عوامل موثر بر پذیرش کشت زعفران در دشتخاک، در سال 1395 صورت گرفت. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از حیث روش توصیفی- استنباطی است. داده های تحقیق از طریق پرسشنامه، که روایی و پایایی آن مورد ارزیابی قرار گرفته است (آلفای کرونباخ معادل 76/0)، به روش نمونه گیری تصادفی از 164 نفر جمع آوری گردید. از بین دو مدل لاجیت و پروبیت، بر اساس آماره های آکائیک و بیزین- شوارتز، مدل پروبیت، به عنوان مدل مناسب برگزیده شد. نتایج تحقیق حاکی از آن است که عواملی مثل میزان تحصیلات، میزان درآمد کشاورزی، تغییرکشت بر اساس اولویت کم آبی و تغییر کشت بر اساس اولویت توصیه سایر کشاورزان، تاثیر مثبت بر این پذیرش و عامل بار تکفل، تاثیر منفی بر پذیرش تغییرکشت داشته اند. ازآن جاکه کم آبی، جزء مهمترین عوامل موثر بر پذیرش تغییر کشت می باشد، بنابراین تمامی راهکارها، باید در جهت مدیریت بهینه منابع آب زیرزمینی باشد. امید است در آینده، دهستان دشتخاک، به عنوان یک الگوی نمونه و کارساز در جهت تغییر کشت، برای سایر بخش های استان کرمان، که با مشکل کم آبی در توسعه صنعت کشاورزی خود، دست به گریبان هستند تبدیل گردد.

  کلیدواژگان: تغییرکشت، کشت جایگزین، کم آبی، مدل پروبیت، مدل لاجیت
|
 • Amin Ramezani, Hossein Aroiee *, Majid Azizi, Ahmad Ahmadian Pages 3-18
  In order to find and recommend a method for improving vegetative and reproductive traits and economic yield of saffron using organic compounds of soil amendment, a split plot experiment including three irrigation intervals of 30, 50 and 70 days as main plots and three factors of vermicompost, Terracottem and Bolourab A, as well as control, as sub plots was carried out for three years (2014-2017) at Saffron Research Institute, Torbat-e-Heydarieh University. The results showed that the effects of treatments on all quantitative and qualitative traits, were significant (p
  Keywords: Bolourab A, Crocin, Picrocrocin, Safranal, Terracottem, Vermicompost
 • Rooholla Moradi *, Nsibeh Pourghasemian Pages 19-36

  In order to study effect of various additive intercropping series of saffron and cumin on their yields, and yield components, an experiment was conducted as split-plot arrangement based on randomized complete block design with three replications in a two years saffron research farm in agricultural faculty of Bardsir at 2016-2017. The experimental treatments were planting dates (November 11, December 11, March 6 and April 4) assigned to main plot, and additive intercropping series (25, 50, 75 and 100% of optimum density of cumin (120 plant m-2), sole saffron (50 plant m-2), sole cumin) as subplot. The studied traits were including number of umbrella per plant, essential oil percentage, seed, biological and essential oil yield, and also saffron flower number, flower yield, stigma yield, number of replacement corm, corm weight and number of infected corm. The results showed that delaying in cumin planting date led to a notable decrease in cumin yield and yield components, in all the planting patterns. The reduction values of cumin seed yield in March and April planting dates compared to November were 39% and 64%, respectively. Cumin essential oil at November (2.79%), December (2.78%) and April (2.83%) planting dates were higher than March (2.42%). The experimental treatments had no significant effect on corm number, but cumin planting at spring contained greater infected corms than fall planting. The corm weight was declined as affected by delay in planting date and increase in cumin density. The saffron flower and stigma yield in fall intercropping was significantly higher than spring intercropping. Intercropping had negative impacts on saffron productivity, and the highest stigma yield (2.97 kg ha-1) was assigned to sole cropping. In general, the maximum (1.51) LER was related to fall intercropping of cumin and saffron.

  Keywords: Essential oil, irrigation, LER, Replacement corm, Stigma
 • Mahdi Ebrahimi *, Mohsen Pouyan, Mohammad Mahdi Nezhad Pages 37-57
  This study was conducted to investigate the effect of different organic amendments (cow manure, humic acid (Humax® 95–WSG), an organic-mineral-based emulsion (Omic®) and unfertilized control) and mother-corm weight (0 to 4 g, 4.1 to 8 g and 8.1 to 12 g) on flower and corm yield of saffron. The experiment was conducted as factorial experiment in randomized complete block design with three replications in the Research Complex of Medicinal Plants, ACECR of Southern Khorasan Province, Iran in 2017-18. According the results, evaluating the main effect of nutrition factor revealed no significant impact on most studied traits in the first year. However, in the second year and during the 21-day period of saffron flowering, cow manure treatment increased stigma dry weight by 77.3, 71.7 and 58.9% compared with control, Humax and Omic treatments, respectively. By fitting the regression line between the cumulative dry weight of the stigma and days after flowering, it was found that stigma dry weight increased 19.1, 11.43, 10.92 and 10.65 mg.day-1 in cow manure, Omic, Humax and control treatments, respectively. In addition, the highest flower dry weight with 2858 mg.m-2 was recorded in cow manure treatment. The highest and lowest amount of the studeid tratis in both years belonged to big and small corm treatments, respectively. In the first year, stigma dry weight in big corm treatment with 22.28 mg.m-2 was about 190 times higher than that of small one. However the difference in the second year fell to less than 3 times. In addition, the highest number (466.36 m-2) and weight (936.559 g. m-2) of daughter corms were obtained in big mother corms treatment. In the second year however by the reduction of the differences between mother corm weight treatments, stigma dry weight, flower dry weight and number of flowers in big and medium corm treatments were not statistically significant. Overall, the results of this study showed that the advantages of using manure in saffron cultivation due to its unique characteristics, such as improving the physical conditions of the soil is not compensable by other organic amendments. Moreover, the avoidence of planting mother corms less than 4g because of their adverse effects on saffron yeild is of main importance in saffron cultivation and must be considered by farmers.
  Keywords: Organic-mineral-based emulsion, linear regression, Cow manure, Daughter corm
 • Seid Mohammad Alavi Siney *, Ahmad Ahmadpour Jolgeh, Mohammad Behroozeh, Majid Soltani Pages 59-73
  In order to investigate planting date and corm weight Effects on flower characters and saffron(Crocus sativus L.) yield, an experiment as a factorial was carried out based on randomized complete blocks design with three replications in research station of South Kerman Agricultural and Natural Resources Research and Education Center at Sfadagheh during 2017-2018 growing season Two factors, planting date (Jun, August and September) and corm size (6-8, 8-10, 10-12 and >12g) were evaluated in this experiment. Related traits with flower and Stigma and cormwere measured during growing season. Results showed that planting date have significant effect on all of traits except of dry weight of stigma. Also, the effects of corm weight and interaction of planting date×corm weight were significant on all of traits. So, the highest number of flower and the stigma yield were observed in the planting date of June and the corm weight more than 12 g. Therefore, for achieving high saffron yield, it is recommended planting date of June and the use of corms with more than12 g. Investigating the characteristics of the doughtercorms in the first year of the experiment showed that all studied traits were influenced by the planting date and the effect of the corm weight was not significant on the characteristics of the number of doughter corm over 6 g, the average weight of the doughter corm more and less than 6 g. According to the results of the traits related to the doughter corm, it can be anticipated that in the following year there is no difference in yield and its components among the different levels of maternal corm. Results in the second year showed that yield and yield components were only affected by the planting date and the corm weight had the same effect on them. The planting date of June 5th was the highest in the second year. According to the results and low price of saffron in June, in Southern Kerman foothill areas, cultivation of saffron should be done on June 5th. Since in the first year of the experiment, the yield don't achieved even from great mothernal corm, and given the fact that the mother corms of different weights in the second year have the same role in determining the stigma yield, in order to reduce the production costs, the 6 -8 g recommended for cultivation.
  Keywords: planting date, flower number, Stigma, Corm size
 • Hassan Feizi *, Ali Hosseini, Hossein Sahabi, Ramin Nazarian Pages 75-88
  For evaluation of response of flower and corm yield of saffron to nanobiologic fertilizer application methods in comparison to cow manure and chemical fertilizer an experiment was conducted in Shadmehr region as randomized complete block design with 10 treatments with four replication during two years (2014-2015 and 1015-2016). The treatments were 1. Corm inoculation with nanobiofertilizer (Bioumik product of Biozar company), 2. Corm inoculation+use in irrigation water, 3. Corm inoculation+ foliar application 4. Corm inoculation+ foliar application+use in irrigation water, 5. In irrigation water, 6. Foliar application 7. Use of chemical fertilizer (Urea, Ammonium phosphate and Potassium sulphate) 8. Use of cow manure 9. Use of chemical fertilizer +Use of cow manure and 10. Control. Studied traits were corm dry yield, flower dry yield, stigma dry and fresh yield and flower number. Based on result from third year the highest stigma dry yield (about 14 kg/ha) and flower number were achieved in Corm inoculation+ foliar application+use in irrigation water treatment (by 176 % increase in comparison to control) and the highest corm yield was seen in corm inoculation treatment (by 41 more than control). Results showed that the best method for corm improvement was corm inoculation with nanobiofertilizer and for flower improvement it is recommend to use of Corm inoculation+ foliar application+use in irrigation water.
  Keywords: Corm inoculation, Corm yield, Flower yield, foliar application
 • Soodabeh Einafshar *, Parvin Sharayei Pages 89-98
  Saffron is a unique product of Iran and Saffron corm is one of the saffron producing ingredients that is produced annually in high volume in the country. It is shown that saffron corm is a low- cost material, contains some bioactive compounds that are extractable. The extraction method is effected on the kind and amount of bioactive material extracted from saffron corm. Therefore, this research was carried out to produce high value added materials from waste saffron onion. First, the saffron onion was prepared, dried and completely grinding. Extracting was performed using solvent (80% methanol, 80% ethanol and water) and ultrasound (100% intensity, 0, 20 and 40 minutes at room temperature). The extracts were dried at rotary evaporation. In each case, the extraction efficiency, determination of minimum inhibitory concentration (MIC) and minimum bactericidal concentration (MBC), phenolic compounds, iron regeneration strength III, and free radical receptivity were determined. In order to investigate the independent effect (type of solvent, ultrasound intensity) and interaction (solvent type and ultrasound intensity) on bioactive compounds of saffron onion extract, a factorial arrangement of 2 variables with completely randomized design was used in three replications. The mean comparison was done by Duncan method. The results showed that Ethanol solvent extracted 85.84 mg/ml of phenolic compounds with the highest reducing power of FeIII (594.7 μmol/ml) and radical receptivity (59.42%), and the ultrasound process at 100% for 40 minutes extracted the highest amount of phenolic compounds (82.23 mg/ml).
  Keywords: Antioxidative ability, antimicrobial power, redusing power of FeIII, saffron corm
 • Arash Dourandish *, Mohammadreza Ramezani, Milad Aminizadeh Pages 99-177

  Increasing factor productivity in the agricultural sector is essential, and with the growing population, the need to invent more productive systems is highlighted. However, agronomic activities have always been accompanied by environmental impacts. Therefore, the two categories of productivity and agricultural sustainability should be considered simultaneously. The present study aimed at identifying factors affecting the total factor productivity of saffron farms in Gonabad County with an emphasis on the role of attitude towards sustainable agriculture. In order to achieve the research objectives, 110 questionnaires were completed and after calculating the total factor productivity using the Tornqvist-Theil index, an Ordered-logit model was used to identify factors affecting productivity. The results indicate that attitudes toward sustainable agriculture and income have positive and significant effects on farmers' access to higher levels of productivity, while variable of participation in training courses significantly reduces the probability of achieving higher levels of productivity. Variables of sown area, agricultural insurance and main job do not have significant effects on the probability of achieving different levels of productivity. Undertaking policies which improve attitude of saffron producers towards sustainable agricultural activities and informing them about the effects of unsustainable farming, a fundamental revision of the content of training courses, financial support of farmers for provision of agricultural inputs and reforming the structure of the agricultural insurance system are effective ways to improve productivity of saffron production.

  Keywords: Productivity, Attitude, Sustainability, Saffron, Ordered logit
 • Seyyed Mehdi Hosseini, Amir Dadrasmoghadam *, Alireza Karbasi, Ahmad Vandaki Pages 119-129

  Identification Risk Factors on Saffron Producers in Qaenat by Genetic function Algorithm AbstractRisk in agriculture has a significant impact on agricultural production, and farmers' risk to household economies has an impact on the economy of society. Hence, identification of important factors and determinants affecting farmer risk management is of particular importance. The aim of this study to identify the factors affecting the risk of saffron Qaenat. The statistical sample was collected by using random sampling method from 120 saffron makers of this city in 2017. The results showed that there were positive relationships between 44 factors, yield factors, irrigation, sales time, expert guidance, water quality, younger seed, and money savings with saffron risk factors. Also, the factors of diversification Activities, dispute settlement, total sales, the cost of buying onions with the risk of saffron. In other words, ten fundamental factors were identified using the method of approximation of the genetic algorithm function. The results of the estimation with logit model also showed that sales time and money saving have a significant effect, but other variables in logit regression are not significant. In this regard, it is suggested that, in order to reduce the risk management of the saffron, experts should be promoted and the differences between saffron producers minimized, as well as by increasing the sales and saving time, the risk management of the saffron reduced.Keywords: Risk, Saffron, Genetic Function Algorithm, Logit

  Keywords: risk, Saffron, Genetic function algorithm, logit
 • Mojdeh Poorkhaleghi Chatroodi, Hossein Mehrabi Bashrabadi *, Elham Khajepoor Pages 131-144

  One of the alternative crops in Kerman province is saffron. This study aimed to investigate theeffective factors on Saffron cultivation in Dashtkhat during 1395. This is a practical and descriptive-inferential study. A questionnaire waS randomly distributed among 164 people and the reliability and validity of the gathered data was evaluated using Cronbach's α (0.76). Amonglogit and probit models, probit model was chosen based on the statistical results of Akaike and Bayesian criteria. Results of the study show that factors such as education, agronomic income, the drought level-based crop replacement and the replacement of crop based on the recommendation of other farmers had positive effects on farmers’ acceptance while dependency ratio factor had a negative effect on accepting any kind of alternation in crop cultivation. Since water scarcity is one of the most important factors influencing the acceptance level of crop replacement, all of the strategies designed for dealingwith water crisis should aim for the optimal management of groundwater aquifers. it is hoped that in the future, the Dashtkhas Village will become a prototype model for transforming crops, for other parts of the province of Kerman, which are facing the problem of dehydration in the development of their agricultural industry.

  Keywords: alternative cropping, crop replacement, water scarcity, Probit Model, Logit Model