فهرست مطالب

 • سال بیست و هفتم شماره 1 (پیاپی 82، بهار 1399)
 • تاریخ انتشار: 1399/01/07
 • تعداد عناوین: 10
|
 • صادق وهابی املشی، فائزه تقوی، احمدرضا طاهری* صفحات 1-21
  زمینه و هدف

  لیشمانیوز پوستی دنیای قدیم (سالک)، یک عفونت انگلی به نسبت شایع است که در بسیاری از مناطق جهان به ویژه ایران اندمیک می باشد. گونه های لیشمانیا ماژور با حدود 500 هزار مورد در سال و لیشمانیا تروپیکا با حدود 400 هزار مورد در سال، دو عامل اصلی بیماری لیشمانیوز پوستی دنیای قدیم محسوب می شوند. تشخیص و درمان لیشمانیوز پوستی به دلیل تغییرات تظاهرات بالینی و مقاومت در برابر درمان می تواند دشوار باشد. در حال حاضر هیچ واکسنی برای سالک وجود ندارد. درمان های سیستمیک آن نیز عوارض جدی و شدیدی را به دنبال دارد. موارد بدون عارضه لیشمانیوز پوستی در فرد با ایمنی طبیعی می تواند به تنهایی به وسیله درمان موضعی به عنوان درمان موثر و کم عارضه تر مدیریت شود و ممکن است نیازی به سایر درمان های سیستمیک نداشته باشد. هدف بررسی حاضر، توصیف روش های درمان موضعی برای سالک دنیای قدیم است.

  کلیدواژگان: سالک، لیشمانیوز پوستی دنیای قدیم، درمان، موضعی
 • ام البنین یعقوبی، حمید آهنچیان، آرامش رضائیان*، سیدجواد سیدی صفحات 22-32
  زمینه و هدف

  بیماری آسم، اولین علت غیبت از مدرسه و سومین عامل بستری کودکان زیر 15 سال است. این بیماری عامل اصلی اختلال در توانایی و فعالیت در دوران کودکی است و سبب عوارض روانی و عاطفی، کاهش اعتماد به نفس و اختلال در ارتباط با دوستان و خانواده می شود. عدم کنترل آن، منجر به بستری شدن مکرر کودکان مبتلا می شود. به نظر می رسد ارائه اطلاعات به زبان ساده و به روش جذاب در مورد بیماری، خودکارآمدی افراد مبتلا را بهبود بخشد؛ بنابراین پژوهش حاضر با هدف تعیین تاثیر برنامه ترخیص مبتنی بر انیمیشن و پمفلت بر خودکارآمدی کودکان مبتلا به آسم طراحی گردید.

  روش تحقیق:

   این کارآزمایی بالینی تصادفی شده، با مشارکت 90 کودک مبتلا به آسم که به سه گروه 30 نفری انیمیشن، پمفلت و کنترل تخصیص تصادفی شدند، در بیمارستان اکبر مشهد در سال 1397 انجام گردید. به گروه انیمیشن، یک سی دی آموزشی و به گروه پمفلت، یک پمفلت آموزشی داده شد و از هر دو گروه خواسته شد تا دو بار در هفته به مدت دو ماه محتوای آموزشی را مطالعه کنند. در گروه کنترل، اطلاعات طبق روش معمول بخش ارائه شد. قبل و بعد از مداخله، خودکارآمدی کودکان سنجیده شد. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS (ویرایش 16) و آزمون های آنالیز واریانس یک طرفه، کروسکال والیس، کولموگروف- اسمیرنوف، تی زوجی، کای اسکوئر و آزمون تعقیبی توکی تحلیل شدند.

  یافته ها: 

  میانگین نمره خودکارآمدی بعد از دو ماه در کودکان گروه انیمیشن 8/8±55/2، پمفلت 7/1±34/0 و کنترل 5/9±27/1 بود (0/001>P). یافته های پژوهش نشان داد، پس از اجرای مداخله نمره خودکارآمدی گروه انیمیشن، به صورت معنی داری بیشتر از گروه پمفلت و کنترل بود (0/001>P). در مقایسه درون گروهی نیز خودکارآمدی در هرسه گروه بعد از دو ماه نسبت به بدو ورود افزایش معنی داری داشت (0/001>P).

  نتیجه گیری:

   برنامه ترخیص مبتنی بر انیمیشن نسبت به پمفلت و روش معمول، خودکارآمدی کودکان مبتلا به آسم را بیشتر ارتقا می دهد و توصیه می شود در مراقبت های پرستاری توجه بیشتری به آن شود.

  کلیدواژگان: انیمیشن، آسم، کودک، خودکارآمدی
 • مریم محمدی، غلامرضا عنانی سراب، محمدحسین قینی، رویا یارائی* صفحات 33-43
  زمینه و هدف

  آرتریت روماتوئید بیماری التهابی مزمن و خود ایمن است که بافت سینوویال را در مفاصل متعدد تحت تاثیر قرار می دهد. عوارض جانبی بالقوه روش های درمانی فعلی، مصرف آن ها را محدود کرده است؛ درنتیجه علاقه به داروهای جایگزین و مکمل (Complementary and alternative medicine) ظهور کرده است. با توجه به مطالعات صورت گرفته، صمغ آنغوزه دارای آثار فارماکولوژیک فراوان مانند خاصیت ضد التهابی است. هدف از این مطالعه، ارزیابی تاثیر عصاره صمغ آنغوزه بر شدت علائم آرتریت روماتوئید در مدل حیوانی آرتریت ناشی از کلاژن است.

  روش تحقیق:

   در این مطالعه تجربی، 30 سر رت ماده نژاد ویستار، به طور تصادفی در 6 گروه شامل: کنترل سالم، شاهد، گروه دریافت کننده ی دگزامتازون به میزان یک میلی گرم بر کیلوگرم، گروه دریافت کننده ی غلظت mg/kg 100 عصاره صمغ آنغوزه، گروه دریافت کننده ی غلظت mg/kg 300 عصاره آنغوزه و گروه دریافت کننده ی توام غلظت mg/kg 100 عصاره و دگزامتازون (گروه میکس) ، تقسیم شدند. آرتریت روماتوئید با تجویز کلاژن تیپ 2 و ادجوانت القا گردید و مداخله به مدت 24 روز صورت گرفت. ارزیابی بالینی شروع و شدت علائم آرتریت روماتوئید، به روش معاینه و امتیازدهی استاندارد انجام شد.

  یافته ها:

   از روز سیزدهم، علائم بیماری ظاهر شد و از روز چهاردهم، اختلاف امتیاز علائم بالینی آرتریت بین گروه های کنترل و شاهد از نظر آماری معنی دار بود. هم چنین از روز پانزدهم تا پایان دوره، این اختلاف بین گروه سالم و سایر گروه ها و گروه شاهد و سایر گروه ها معنی دار بود. در بین گروه های مداخله، تیمار با غلظت 100 عصاره آنغوزه زودتر و بیشتر سبب کاهش شدت علائم بیماری شد؛ به این شکل که در روز بیست و هشتم، شدت بیماری در گروه شاهد 13/4و در گروه تیمار با غلظت 100 عصاره آنغوزه به 9/6رسید.

  نتیجه گیری:

   عصاره هیدروالکلی صمغ آنغوزه قادر به کاهش شدت علائم بالینی آرتریت مچ پا بوده و در غلظت 100 میلی گرم بر کیلوگرم موجب فروکش کردن علائم تورم و التهاب ظاهری می شود.

  کلیدواژگان: مدل حیوانی آرتریت، صمغ آنغوزه، آرتریت روماتوئید
 • چنگیز احمدی زاده*، اسما سلطان علیزاده صفحات 44-55
  زمینه و هدف

  پژوهش ها نشان داده اند که متیلاسیون پروموتر ژن CADM1، یکی از مکانیسم های اصلی خاموش شدن بیان آن در سلول های سرطانی است. هدف از این مطالعه، تعیین الگوی متیلاسیون پروموتورژن CADM1 و تعیین کمیت ویروس پاپیلومای انسانی بود.

  روش تحقیق: 

  در این مطالعه، 75 نمونه بافت توموری و 75 نمونه بافت حاشیه تومور که با تشخیص قطعی سرطان سرویکس از بیماران گرفته شده بودند، مورد مطالعه قرار گرفت. پس از استخراج DNA و اطمینان از کیفیت و کمیت DNA استخراج شده با روش اسپکتوفتومتری و الکتروفورز ژل آگارز، الگوی متیلاسیون CADM1 به روش HRM انجام گرفت.تعیین الگوی متیلاسیون ژن CADM1 بدون در نظر گرفتن نوع واریانت های درگیر با استفاده از روش Eva Green و مقایسه نقطه ذوب با درجه تفکیک بالا صورت گرفت و کمیت HPV پس از جداسازی آن از بلوک بررسی گردید.

  یافته ها: 

  متیلاسیون ژن CADM1 در سلول های تومور سرویکس در مقایسه با حاشیه تومور، قبل و بعد از رادیوتراپی افزایش معنی داری داشت (P<0/0001)؛ اما تغییر در میزان متیلاسیون سلول های توموری، قبل و بعد از رادیوتراپی معنی داری نبود. به این معنی که رادیوتراپی در میزان متیلاسیون ژن CADM1 تاثیری نداشت. همچنین میزان متیلاسیون ژن CADM1 در بیماران با تیتر HPV بالای ml/IU 500 به طور معنی داری بیشتر از بیماران با تیتر پایین تر از ml/IU 500 بود.

  نتیجه گیری:

   استفاده از DNA متیله سلول های سرطانی به عنوان پیش آگهی برای رخداد سرطان سرویکس در زنان HPV مثبت مناسب است؛ همچنین می توان از ژن CADM1 نیز به عنوان یک نشانگر سرطان سرویکس استفاده نمود.

  کلیدواژگان: ویروس HPV، سرطان سرویکس، متیلاسیون
 • سمیه خالقی، جینا خیاط زاده*، علی نعمتی صفحات 56-67
  زمینه و هدف

   نانوذرات اکسید روی (NPs ZnO)، با توجه به ویژگی‌های شاخصی همچون خاصیت ضد سرطانی و آنتی‌اکسیدانی که دارد، توجه محققان را جلب کرده است. در مطالعه حاضر، خواص سیتوتوکسیک و ضد رگ‌زایی نانوذرات اکسید روی تهیه‌شده به‌روش سبز از عصاره گیاه مرزنجوش ( (Origanum majorana مورد بررسی قرار گرفت.

  روش تحقیق:

   اثرات سیتوتوکسیک نانوذرات اکسید روی، توسط آزمون MTT بر روی سلول‌های HUVEC، MDA-MB-231 و Hep-G2 مورد بررسی قرار گرفت. به‌منظور ارزیابی اثرات ضد رگ‌زایی در مدل In vivo، 48 تخم مرغ بارور نژاد Ross به‌صورت تصادفی به 6 گروه شامل: چهار گروه تیمار با غلظت‌های مختلف 125، 250، 500 و μg/ml 1000 و یک گروه شاهد و یک گروه شاهد آزمایشگاهی تقسیم شدند. پس از 12 روز انکوباسیون، تعداد و طول عروق خونی غشای کوریوالانتوئیک جنین جوجه بررسی گردید. در نهایت داده‌ها با استفاده از نرم‌افزارهای آماری Image J و SPSS (ویرایش 16) و با کمک آزمون‌های آماری ANOVA یک‌طرفه و LSD در سطح معنی‌داری 0/05<p تجزیه و تحلیل گردید.

  یافته‌ ها:

   نتایج نشان داد نانوذرات اکسید روی، اثرات سیتوتوکسیک وابسته به غلظت با مقادیر IC50 ، 60، 15 و 80 میکروگرم در میلی‌لیتر ایجاد کرد. تعداد و طول عروق پرده کوریوآلانتوئیک همراه با قد و وزن جنین جوجه در نمونه‌های تحت تیمار با غلظت‌های مختلف نانوذرات به‌طور معنی‌داری نسبت به گروه شاهد کاهش یافت (0/05<p).

  نتیجه‌ گیری: 

  نانوذرات اکسید روی تولیدشده به‌روش سبز از عصاره گیاه مرزنجوش احتمالا دارای خصوصیات سیتوتوکسیک شدیدتری برای سلول‌های سرطانی در مقایسه با سلول‌های سالم بوده و می‌تواند دارای پتانسیل ضد رگ‌زایی نیز باشد.

  کلیدواژگان: رگ زایی، پرده کوریوآلانتوئیک، سمیت سلولی، گیاه مرزنجوش، نانوذرات اکسید روی
 • عالیه حسین نژاد، مریم خدادادی*، نگین ناصح صفحات 68-79
  زمینه و هدف

  مترونیدازول از جمله آنتی بیوتیک هایی است که به دلیل گستردگی مصرف و مقاومت در برابر تجزیه بیولوژیکی، از آلاینده های مهم در محیط به شمار می رود. این مطالعه با هدف بررسی کارآیی فرآیند الکتروفنتون به منظور حذف مترونیدازول از فاضلاب سنتتیک با استفاده از الکترود آهن در شرایط مختلف عملیاتی، انجام گرفت.

  روش تحقیق:

   مطالعه حاضر یک تحقیق تجربی، در مقیاس آزمایشگاهی بوده که به صورت ناپیوسته انجام شد. تاثیر متغیرهای pH محلول (11، 9، 7، 5، 3)، غلظت اولیه مترونیدازول (10، 15، 20، 25 و 30 میلی گرم بر لیتر)، فاصله الکترودها (0/5، 1، 2 و 3 سانتی متر)، غلظت پراکسید هیدروژن (50، 100، 150 و 200 میلی گرم بر لیتر) و میزان شدت جریان (1، 0/5، 0/3، 0/2 و 0/05 آمپر) با سرعت هم زدن، 100 دور بر دقیقه در دمای محیط بررسی گردید. سینتیک واکنش نیز مورد مطالعه قرار گرفت. غلظت آنتی بیوتیک توسط دستگاه اسپکتروفتومتر UV/Vis T80+ در طول موج 320 نانومتر خوانده شد.

  یافته ها:

   نتایج به دست آمده نشان داد که در شرایط بهینه (pH برابر 7، زمان 120 دقیقه، غلظت آنتی بیوتیک 20 میلی گرم بر لیتر، غلظت پراکسید هیدروژن 150 میلی گرم بر لیتر، شدت جریان ورودی 0/05 آمپر و فاصله الکترودها یک سانتی متر) راندمان حذف مترونیدازول توسط فرآیند الکتروفنتون 37/96 درصد بود.

  نتیجه گیری:

   براساس نتایج به دست آمده می توان گفت که روش الکتروفنتون با الکترودهای آهن، روشی موثر در حذف مترونیدازول از محلول های آبی است.

  کلیدواژگان: آنتی بیوتیک، مترونیدازول، الکترود آهن، الکتروفنتون، محلول های آبی
 • مریم پرویزی فر*، محسن قنبرزاده، سعید شاکریان، حشمت الله توکل صفحات 80-89
  زمینه و هدف

  تمرینات ورزشی با کاهش علائم تنفسی آسم و ویتامین D با تنظیم سیستم ایمنی می تواند نقش قابل توجهی در سلامتی بیماران آسمی داشته باشد. هدف از پژوهش حاضر، بررسی تاثیر مصرف کوتاه مدت مکمل ویتامین D متعاقب یک جلسه فعالیت فزاینده بر پارامترهای تنفسی و نیز تحمل به فعالیت زنان مبتلا به آسم خفیف بود.

  روش تحقیق: 

  این پژوهش از نوع نیمه تجربی و براساس الگوی پیش آزمون-پس آزمون بود که متعاقب اعلام فراخوانی، بر روی 30 نفر از زنان آسمی داوطلب شهر اهواز انجام گرفت. برای اجرای تمرین هوازی فزاینده، از آزمون Ballk مخصوص بیماران قلبی- تنفسی استفاده گردید. مکمل گیری با قرص ویتامین D با دوز 1000 واحد در روز به مدت شش هفته صورت گرفت. برای ارزیابی شاخص های ریوی ظرفیت حیاتی (VC) و حداکثر تهویه ارادی (MVV)، دستگاه اسپیرومتر بکار گرفته شد. برای تعیین نرمال بودن داده ها از آزمون شاپیرو-ویلک و برای تجزیه و تحلیل داده ها از تی همبسته استفاده شد.

  یافته ها:

   نتایج نشان داد که به دنبال مداخله ی صورت گرفته، تفاوت معنی دار در سطوحVC  وMVV  و تحمل به فعالیت در مراحل پیش آزمون، مصرف مکمل و تمرین مشاهده شد (0/05≤p).

  نتیجه گیری: 

  مصرف مکمل ویتامین D همراه با ورزش هوازی می تواند موجب بهبود عملکرد دستگاه تنفسی در بیماران آسمی شود و تحمل به فعالیت را افزایش دهد.

  کلیدواژگان: تمرین هوازی فزاینده، آسم، حداکثر تهویه ارادی، مکمل یاری ویتامین D، ظرفیت حیاتی
 • برهان منصوری، مریم رضائی*، سیدیوسف جواد موسوی، علیرضا امیرآبادی صفحات 90-99

  موردهورمون های تیروئیدی سوخت و ساز بدن را کنترل می کنند، از طرفی آلاینده های محیطی از جمله فلزات سنگین می توانند در عملکرد هورمون ها اختلال ایجاد کنند. از اینرو، هدف از این مطالعه بررسی سطح سرمی فلزات منیزیوم، منگنز و سلنیوم در بیماران مبتلاء به کم کاری، پرکاری تیروئید و سرطان تیروئید در استان خراسان جنوبی در سال 1397 بود.در این مطالعه 77 نفر در سه گروه کم کاری تیروئید، پرکاری تیروئید و سرطان مورد بررسی قرار گرفتند و از بیماران پس از اخذ رضایت اطلاعات دموگرافیک آن ها جمع آوری شد. سپس  10 میلی لیتر نمونه ی خون وریدی بعد از 12 ساعت ناشتا از افراد تهیه گردد. پس از تهیه و آماده سازی سرم نمونه ها، میزان فلزات مربوطه توسط دستگاه ICP-MS. قرائت شد.نتایج این مطالعه نشان داد که تنها سطح منگنز  در سه گروه تفاوت معنی داری با هم دارند (05/0 > p). میانگین غلظت فلزات منیزیوم، منگنز و سلنیوم به ترتیب در گروه کم کاری 5/0 ± 7/88، 8/4 ± 3/6، و80/0±38/1؛ در گروه پرکاری 4/0±7/55، 1/4±5/5 و 7/0±47/1 و در گروه سرطانی81/0±07/2، 2/2±02/6 و 3/1±8/1 میکرو گرم بر لیتر می باشد. همچنین نتایج نشان داد که محل سکونت در گروه های مختلف از نظر آماری اختلاف معنی داری دارند (05/0 > p). باتوجه به یافته های این مطالعه، تغییر در فلزات مورد مطالعه می تواند باعث به وجود آمدن نوعی از اختلالات تیروئیدی گردد، و یا حتی این اختلالات سبب تغییر در سطح سرمی این فلزات شوند. اما این اختلاف بجز در مورد فلز منگنز در سایر موارد معنیدار نبود.

  کلیدواژگان: سلنیوم، منگنز، بیماران تیروئید، سرم خون، بیرجند
 • فاطمه سلمانی، بتول اقبالی، محمود گنجی فرد، یحیی محمدی، سیاوش کافیان عطاری، تهمینه توکلی* صفحات 100-109
  زمینه و هدف

  یکی از مهمترین اجزای آموزش دانشجویان پزشکی، آموزش بالین است که به دلیل اهمیت آن همواره باید رصد شود؛ بر این اساس، مطالعه حاضر با هدف بررسی موانع آموزش بالین از دیدگاه دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند در سال تحصیلی 98-97 انجام شد.

  روش تحقیق:

   این مطالعه به روش مقطعی- توصیفی بر روی دانشجویان پزشکی انجام شد. تعداد 133 دانشجو که دوره علوم پایه خود را گذرانده بودند، به طور در دسترس وارد مطالعه شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه پژوهشگرساخته بود که روایی و پایایی آن به تایید رسید. داده ها با استفاده از نرم افزار  SPSS  (ویرایش 16) تجزیه و تحلیل شد.

  یافته ها: 

  میانگین نمره حیطه اساتید 5/69±15/06، محیط آموزشی و کارکنان 2/38±6/1 ویژگی های فردی دانشجویان 2/43±6/64 و برنامه آموزشی 3/05±7/66 بود. عدم تاکید بر نکات مهم مطالب آموزشی ضمن ارائه درس، عدم توجه استاد به برقراری ارتباط بین دانش نظری و مهارت های بالینی،کافی نبودن اطلاعات تئوری دانشجویان و عدم اعتماد به نفس دانشجو بر بالین بیمار به عنوان مهمترین موانع آموزش بالین، شناخته شد. همچنین توافقی بین شرایط موجود و مطلوب در حیطه های مورد نظر از دیدگاه دانشجویان وجود نداشت و بیشترین عدم توافق در حیطه محیط بالین و کارکنان بود.

  نتیجه گیری: 

  بر اساس مطالعه حاضر دانشجویان از بین حیطه های اساتید، خصوصیات فردی دانشجو، برنامه آموزشی، کارکنان و محیط بالین، مهمترین مانع اثرگذار بر آموزش را مربوط به حیطه کارکنان و محیط بالین دانستند که با فراهم ساختن تجهیزات و امکانات و ایجاد هماهنگی های لازم بین دانشجویان و کارکنان، می توان این مانع را برطرف نمود.

  کلیدواژگان: موانع آموزش، آموزش در محیط بالین، کیفیت آموزش بالینی، دانشجوی پزشکی
 • عاطفه غلامی، سمیه احمدی، انسیه نوروزی، عباسعلی رمضانی* صفحات 110-117
  زمینه و هدف

  پوسیدگی دندان شایع ترین بیماری دوران کودکی است که برخلاف سایر بیماری های عفونی این بیماری را نمی توان توسط آنتی بیوتیک متوقف کرد. این مطاله با هدف تعیین آگاهی، نگرش و عملکرد دانش آموزان ابتدایی شهر بیرجند در خصوص بهداشت دهان و دندان در سال 1395 طراحی و اجرا گردید.

  روش تحقیق: 

  این مطالعه توصیفی- تحلیلی از نوع مقطعی، بر روی 390 نفر از دانش آموزان دوره دوم ابتدایی شهر بیرجند در سال 1395 انجام شد. افراد با روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه ای با 4 بخش اطلاعات دموگرافیک، آگاهی (7 سوال)، نگرش (10 سوال) و عملکرد (8 سوال) بود. داده های جمع آوری شده توسط نرم افزار SPSS  (ویرایش 18) و با استفاده از آزمون های آماریt-test   مستقل و ANOVA در سطح معنی داری P<0.05 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

  یافته ها: 

  اکثر افراد (40/5%) دارای آگاهی متوسط بودند. به طور کلی 2/6درصد افراد دارای نگرش ضعیف،25/6 درصد دارای نگرش متوسط و 71/8 درصد دارای نگرش خوب بودند. میانگین نمره عملکرد دانش آموزان 1/71±5/48 برآورد گردید. اکثر افراد مورد مطالعه (40/3%) دارای عملکرد متوسط، 31/5 درصد دارای عملکرد خوب و 28/2 درصد دارای عملکرد ضعیفی بودند. بین میزان آگاهی و نگرش، آگاهی و عملکرد و همچنین بین نگرش و عملکرد، ارتباط آماری معناداری به دست آمد (0/001=p).

  نتیجه گیری: 

  نگرش دانش آموزان از بهداشت دهان و دندان در سطح خوبی بود؛ اما میزان آگاهی و عملکرد آنها در سطح متوسط قرار داشت که این مسئله نیاز به گسترش برنامه های آموزشی در جهت ارتقای بهداشت آگاهی و عملکرد دانش آموزان و والدین آنها را درخصوص بهداشت دهان و دندان آشکار می سازد.

  کلیدواژگان: دانش آموزان، بهداشت دهان و دندان، ابتدایی، عملکرد، آگاهی، نگرش
|
 • Sadegh Vahabi Amlashi, Faezeh Taghavi, Ahmad Reza Taheri* Pages 1-21

  Old World cutaneous leishmaniasis (OWCL) is a relatively common parasitic infection that is among endemic diseases in many regions worldwide, particularly in Iran. Leishmania major and Leishmania tropica species with over 500,000 and 400,000 annual cases are considered the two main causes of OWCL, respectively. Diagnosis and treatment of cutaneous leishmaniasis (CL) can be difficult due to alterations in clinical manifestations and resistance to treatment.There is currently no vaccine available for (CL). Its systemic treatment also has serious and severe side effects.
  The uncomplicated cases of (CL) in a person with healthy immunity can be managed alone by topical treatment as an effective and less complicated treatment and may not require other systemic therapies.This study aims to describe topical treatment methods for OWCL.

  Keywords: Cutaneous Leishmaniasis, Old World Cutaneous Leishmaniasis, Topical, Treatment
 • Omolbanin Yaghoubi, Hamid Ahanchian, Aramesh Rezaeean*, Seyed Javad Seyedi Pages 22-32
  Background and Aim

  Asthma disease, it's the first reason for absence from school and the third cause of hospitalization for children less than 15 years. This disease is the main cause of impaired ability and activity in childhood and cause to psychological and emotional complications, reduction of self steam and communication disruptions with friends and family. Lack of control of it can lead to frequent hospitalization of affected children. It seems information in an easy way and in an attractive way about their illness will improve their self-efficacy. Therefore, the present study aims to investigate the effect of the discharge program based on animation and pamphlets on the self-efficacy of children with asthma were designed

  Materials and Methods

  This randomized clinical trial, with the participation of 90 children with asthma was randomly divided into that is three groups of 30 people: animation, pamphlet, and control. This was done in Akbar hospital in Mashhad in 2018..Animation group received a training CD and the pamphlet group received a training pamphlet and both groups were asked to study educational content twice a week for two months. In the control group, information was presented according to the usual method of section. Before and after intervention, children's self-efficacy was measured. Data were analyzed using SPSS software (Version 16) and one-way ANOVA, Kruskal-Wallis, Kolmogorov-Smirnov, t-test, Chi-square and Tukey post hoc tests.

  Results

  Mean score of self-efficacy after two months in children in the animation group was 55.2±8.8,  in the pamphlet group 34.0±7.1 and in  the control group was 27.1±5.9 (P = 0.001). The research findings showed, after the intervention, the self-efficacy score of the animation group was significantly higher than the pamphlet and control group (P <0.001). In comparison, intra-group self-efficacy was significantly increased in all three groups after two months compared to baseline (p <0.001).

  Conclusion

  The discharge program based on animation compared to pamphlet and the usual way, it promotes self-efficacy in children with asthma and it is recommended to pay more attention to it in nursing care.

  Keywords: Animation, Asthma, Child, Self-Efficacy
 • Maryam Mohammadi, Gholamreza Anani Sarab, Mohammad Hossein Ghaini, Roya Yaraee* Pages 33-43
  Background and Aim

   Rheumatoid arthritis (RA) is a chronic, autoimmune inflammatory disease that affects synovial tissue in multiple joints. The potential side effects of current treatments have limited their use. As a result, interest in using complementary and alternative medicine(CAM) has reappeared. According to studies, Ferula assa-foetida L. resin it has many pharmacological effects such as anti-inflammatory property.The purpose of this study was to evaluate the effect of extract of  Ferula assa-foetida L. resin on the severity of rheumatoid arthritis symptoms which is caused by collagen.

  Materials and Methods

   In this experimental study, 30 female Wistar rats were randomly divided into 6 groups: healthy control, sham, Dexamethasone receiving group to amount 1 mg/kg, receiving group to 100 mg/kg concentration of extract of asafoetida resin, receiving group to 300 mg/kg concentration of extract of asafoetida resin and receiving group to 100 mg/kg extract and dexamethasone (mixed group). Rheumatoid arthritis was induced by the administration of collagen type 2 and adjuvant and the intervention was performed for 24 days. The clinical evaluation started and the severity of the symptoms of rheumatoid arthritis, by examination and standard scoring was performed.

  Results

   From the thirteenth day, Symptoms of the disease appeared and from the fourteenth day, there was a significant difference between the control and sham groups in the clinical symptom score of arthritis. Among intervention groups, receiving group to 100 mg/kg concentration of extract earlier and more cause to decreased severity of symptoms. So on the 28th day, disease severity in the control group was 13.4 and in the treatment group with a concentration of 100 mg/kg extracts of Ferula assa-foetida L. resin was 9.6.

  Conclusion

  Hydroalcoholic extract of asafoetida resin, its could reduce the severity of symptoms of ankle RA and in the dose of 100 mg/kg cause to mitigate the symptoms of apparent swelling and inflammation.

  Keywords: Arthritis Animal Model, Ferula assa-Foetida L, Rheumatoid Arthritis
 • Changiz Ahmadizadeh*, Asma Solanalizadeh Pages 44-55
  Background and Aim

   Researches have shown that promoter methylation of the CADM1 gene is one of the main mechanisms is to silence its expression in cancer cells. The objective of this study was to determine the methylation pattern of the CADM1 gene promoter and to quantify the human papillomavirus.

  Materials and Methods

  In this research, 75 tumor tissues and 75 tumor marginal tissue samples taken from patients with definitive diagnosis of cervical cancer were examined. After extraction of DNA and ensuring the quality and quantity of DNA extracted by spectrophotometry and the Agarose gel electrophoresis method, the methylation pattern of the CADM1was performed by the HRM method. Determining the methylation pattern of the CADM1 gene, without considering the type of involved variants was performed by using the Eva Green method and comparing the high-resolution melting point and HPV quantities were determined after isolation from the block.

  Results

  Methylation of CADM1 gene in cervical tumor cells increased significantly (P< 0.0001) in comparison with the tumor margin before and after radiotherapy. But the change in the level of methylation of tumor cells before and after radiotherapy was not significant. This means that radiotherapy does not affect the level of methylation of the CADM1 gene. Moreover, the level of methylation of CADM1 gene in patients with HPV titer higher than 500 ml / IU was significantly more than that of patients with HPV titer lower than 500 ml / IU.

  Conclusion

  Use of DNA methylated of the cancer cells as a prognosis for cervical cancer in HPV positive women it’s appropriate, also the CADM1 gene can be used as a marker of cervical cancer.

  Keywords: HPV virus, cervical cancer, methylation
 • Somayeh Khaleghi, Jina Khayatzadeh*, Ali Neamati Pages 56-67
  Background and Aim

  Zinc oxide nanoparticle (ZnO NPs), Due to its unique properties, such as its anti-cancer and antioxidant properties, it has attracted researchers attention. In the present study, the cytotoxic and anti-angiogenic properties of zinc oxide nanoparticles prepared with the green method from extract Origanum Majorana were investigated.

  Materials and Methods

  Cytotoxic effects of zinc oxide nanoparticles, By MTT assay on cells of HUVEC، MDA-MB-231 and Hep-G2 was examined. In order to evaluate the anti-angiogenic effects in an in vivo model, 48 fertile eggs with Ross breed randomly divided into 6 groups Consist of: 4 treatment groups with different concentrations of (125, 250, 500 and 1000 µg / ml) , control and sham groups. After 12 days of incubation, the number and the length of the vessels of the chorioallantoic membrane of chick embryos were assessed. Eventually, data were analyzed using Image J and SPSS software (version 16) and one-way ANOVA and LSD statistical tests at the significant level (P <0.05).

  Results

  The results showed that ZnO nanoparticles made the concentration-dependent cytotoxic effects with the amount IC50 values ​​of 60, 15 and 80 μg / ml. The number and length of chorioallantoic membrane vessels and by chick embryos weight and height in treated groups with different concentrations of nanoparticles significantly decreased compared to the control group (p<0.05).

  Conclusion

  The Zinc oxide nanoparticles produced by the green method from the extract of Marjoram probably with more severe cytotoxic properties for cancerous cells compared to healthy cells and it can also have anti-angiogenic potential.

  Keywords: Angiogenesis, Chorioallantoic Membrane, Cytotoxicity, Origanum Majorana, ZnO-NPs
 • Aliyeh Hosseinnezhad, Maryam Khodadadi*, Negin Nasseh Pages 68-79
  Background and Aim

  Metronidazole is one of the antibiotics that are widely used and resistant to biodegradation, it is one of the most important pollutants in the environment. The purpose of the study was to examine the efficacy of the Electro-Fenton process for removing metronidazole from synthetic wastewater using iron electrode under operating different conditions.

  Materials and Methods

   The present study was an experimental, laboratory-scale study that was done discontinuously. The effect of soluble pH variables (11, 9, 7, 5, 3), initial concentration of metronidazole (10, 15, 20, 25 and 30 mg/ L), electrode spacing (0.5, 1, 2 and 3 cm), hydrogen peroxide concentration (50, 100, 150 and 200 mg/L) and current intensity (1, 0.5, 0.3, 0.2 and 0.05 A) with the mixing rate of 100 RPM at ambient temperature was investigated. The reaction kinetics was also studied. The antibiotic concentration was read by UV / Vis T80 + spectrophotometer at 320 nm wavelength.

  Results

   The results showed that at optimum conditions (pH 7, 120 minutes, antibiotic concentration 20 mg / L, the hydrogen peroxide concentration 150 mg / L, inlet current intensity of 0.05 A and electrode spacing of 1 cm), The removal efficiency of metronidazole by Electro-Fenton process was 96.37%.

  Conclusion

  According to the results, it was found that Electro-Fenton with iron electrodes can be used as an effective method in the removal of metronidazole from aqueous solutions.

  Keywords: Antibiotic, Metronidazole, Iron Electrode, Electro-Fenton, Aqueous Solutions
 • Maryam Parvizfar*, Mohsen Ghanbarzadeh, Saeed Shakeriyan, Heshmatollah Tavakol Pages 80-89
  Background and Aim

   Exercise reduction of respiratory symptoms of asthma and Vitamin D by adjusting the immune system can have a significant effect on the health of asthmatic patients. The purpose of this study was to investigate the effect of short-term vitamin D supplementation following a session of increased activity on respiratory parameters and activity tolerance in women with mild asthma.

  Materials and Methods

    This study was quasi-experimental based on pre-post test That Following the announcement of the call, on thirty asthma women volunteered in Ahwaz performed. Balk test for cardiopulmonary patients was used for increasing aerobic exercise. Supplementation with vitamin D tablets at a dose of 1000 units daily for six weeks. About evaluation of pulmonary function we used Vital Capacity (VC) and Maximum Voluntary Ventilation (MVV) indicators by Spirometry devises. In order to determine normality of the data was used Shapiro-Wilk's test, T-test was used to analyze the data.

  Results

     Results indicated that there was a significant difference between VC and MVV levels and Activity tolerance to pre-test, supplement and exercise levels after the intervention (P ≤ 0/05.(

  Conclusion

   Taking vitamin D supplementation with aerobic exercise can improve respiratory function in asthmatic patients and increase tolerance to activity.

  Keywords: Aerobic Exercise Increased, Vitamin D Supplementation, Vital Capacity, Maximal Voluntary Ventilation, Asthma
 • Borhan Mansouri, Maryam Rezaei*, Sayedusef Javadmusavi, Alireza Amirabadi Pages 90-99
  Background and Aim

  Metabolic thyroid disease is one of the most common diseases in adults. On the other hand, environmental pollutants, including heavy metals, can interfere with hormonal function. So, the aim of this study was to evaluate the serum level of magnesium, manganese, and selenium in patients with hypothyroidism, hyperthyroidism and thyroid cancer in South Khorasan in 2018.

  Materials and Methods

  In this study, 77 patients were evaluated in three groups: hypothyroidism (n=33), hyperthyroidism (n=33) and cancer (n=11). After receiving the consent of the patients, their demographic information were collected. Sampling was convenient sampling method. Then, 10 ml of venous blood after 12 hours of fasting were taken. After the serum preparation, the levels of trace elements were assayed by ICP-MS.

  Results

  The mean level of the studied metals (except for manganese) were not significantly different in the three groups (p> 0.05). The level of magnesium, manganese, and selenium in the hypothyroidismwere 1.74±0.55, 6.30±4.88, and 1.38±0.80; in the hyperthyroidism were 1.77±0.41, 5.55±4.55, and 1.47±0.70; and in the thyroid cancer group were 2.07±0.81, 6.02±2.22 and 1.84±1.03 respectively (p< 0.05).

  Conclusion

  According to the findings of this study, the changes in the trace element status can lead to a type of thyroid disorder, or even these disorders may alter the serum levels of these metals. But this difference, except for manganese metal, was not significant in other cases, however, further studies with other metals and elsewhere are recommended.

  Keywords: Selenium, Magnesium, Thyroid patients, Blood serum, Birjand
 • Fatemeh Salmani, Batool Eghbali, Mahmoud Ganjifard, Yahya Mohammadi, Siavash Kafian Atary, Tahmineh Tavakoli* Pages 100-109
  Background and Aim

   One of the most important components of medical student education, it is clinical education that should always be observed because of its importance. Accordingly, the present study aimed to investigate barriers to quality of clinical education from the viewpoints of medical students of Birjand University of Medical Sciences in the academic year 2018-2019.

  Materials and Methods

  This descriptive cross-sectional study was performed on medical students. A total of 133 students who had completed their basic sciences courses were selected by the available sampling method. The data collecting tool was researcher made questionnaire that its validity and reliability were confirmed. Data were analyzed by SPSS software (Version 16).

  Results

  The mean score of professor’s domain was 15.06±5.69, educational environment and staff 6.1±2.38, personal characteristics of students 6.64 ± 2.43 and curriculum 7.66 ±3.05. The lack of emphasis on important points of the educational materials while presenting the lesson, master's disregard for communication between theoretical knowledge and clinical skills, inadequate knowledge and theoretical information of students, and the student’s lack of confidence in the patient's bedside they were identified as the most important barriers to clinical education. There was also no agreement between the existing and the desired conditions in the areas of interest from the viewpoint of the students and the clinical environment and staff had the highest inconsistency.

  Conclusion

  According to the present study, Students of among master's fields, Student individual characteristics, curriculum, staff and clinical environment, the most important barriers to education knew staff and clinical environments, which could be remedied by providing equipment and facilities and creating the necessary coordination between students and staff.

  Keywords: Barriers to Education, Training, Clinical Environment, Medical Student
 • Atefeh Gholami, Somaye Ahmadi, Ensiyeh Norozi, Abbas Ali Ramazani* Pages 110-117
  Background and Aim

  Tooth decay is the most common childhood disease that unlike other infectious diseases, this disease cannot be stopped by antibiotics. The purpose of this study was to determine the evaluation of knowledge, attitude, and performance of elementary school students about oral health in the year 2016 that was designed and implemented in Birjand.

  Materials and Methods

  This is a descriptive-analytical cross-sectional study, was performed on 390 primary school students in Birjand city in 2016. The subjects were selected by multistage cluster sampling. Data collection tools were a questionnaire with 4 sections: demographic information, knowledge (7 questions), attitude (10 questions) and performance (8 questions). Data were analyzed by SPSS software (Version 18) using independent t-test and ANOVA at the significant level P≤0.05.

  Results

  Most of the subjects (40.5%) had moderate knowledge. Overall, 2.6% had low attitude, 25.6% had moderate attitude and 71.8% had good attitude. The mean score of the student's performance was 5.48±1.71. Most of the subjects (40.3%) had moderate performance, 31.5% had good performance and 28.2% had low performance. There was a significant statistical relationship between knowledge and attitude, knowledge and performance as well as between attitude and performance (P = 0.001).

  Conclusion

  Student's attitude towards oral health was good, but their knowledge and performance were at a moderate level, this highlights the need for expanding educational programs to improve the awareness and performance of students and their parents about oral health.

  Keywords: Students, Oral Health, elementary School, Performance, Knowledge, Attitude