فهرست مطالب

 • سال بیست و هفتم شماره 6 (پیاپی 119، اسفند 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/10/11
 • تعداد عناوین: 8
|
 • شهرزاد علیان نژادی، امیرحسام حسنی*، همایون احمد پناهی، سیدمهدی برقعی صفحات 1-13
  مقدمه

  آنتراسن از آلاینده های شیمیایی و پایدار است که با انتشار در محیط زیست وارد زنجیره غذایی شده و آسیب های جبران ناپذیری به سیستم ایمنی بدن وارد می کند. هدف از این پژوهش حذف آنتراسن از محلول های آبی با استفاده از نانوذرات مغناطیسی اصلاح شده است.

  مواد و روش ها

  ابتدا نانوذرات Fe3O4 با پوشش دی اکسید سیلیسیوم سنتز شده و سپس با دندریمرهای آلی اصلاح شدند. مشخصات جاذب با FTIR، XRD و SEM تعیین شد. سپس تاثیر فاکتورهای مختلف در فرآیند جذب مورد بررسی قرار گرفت. از دستگاه اسپکتروفتومتر (UV/Vis) برای اندازه گیری میزان آنتراسن در محلول ها استفاده شد. هم چنین قابلیت احیاء جاذب مورد مطالعه قرار گرفت.

  یافته های پژوهش:

   بیشترین راندمان حذف در زمان واکنش 10 دقیقه، دوز جاذب 7/0 گرم بر لیتر، غلظت آنتراسن 20 میلی گرم بر لیتر در  7=pH به دست آمد. نتایج این آزمایش نشان داد که فرآیند جذب، وابسته به ایزوترم لانگمویر و سینتیک شبه درجه دوم است. هم چنین بر اساس یافته ها، جاذب قابلیت احیاء تا 5 دوره را دارد.

  بحث و نتیجه گیری

  با توجه به نتایج، دندریمر مغناطیسی سنتز شده می تواند آنتراسن را با راندمان بالایی از محلول های آبی حذف کند و جاذبی مناسب و کارآمد برای حذف آنتراسن از آب های آلوده است.

  کلیدواژگان: آنتراسن، جذب، آب آلوده، دندریمرهای پرشاخه
 • علی میرزایی*، حبیب صبوری خسروشاهی، روزا کرم پور صفحات 14-22
  مقدمه

  طلاق عاطفی به عنوان یک آسیب اجتماعی اولین مرحله در فرآیند طلاق و بیانگر رابطه زناشویی بی ثباتی می باشد که احساس بیگانگی را در زوجین بیشتر می کند سلامت عمومی و روان اعضاء خانواده را تحت تاثیر قرار می دهد. هدف از انجام مطالعه حاضر بررسی ارتباط بین سلامت عمومی و طلاق عاطفی در زوج های مراجعه کننده به مرکز مشاوره خانواده شهر ایلام می باشد.

  مواد و روش ها

  در مطالعه مقطعی حاضر 217 فرد مراجعه کننده به مرکز مشاوره خانواده شهر ایلام در سال 1396 با روش نمونه گیری احتمالی تصادفی ساده وارد مطالعه شدند. ابزار اندازه گیری پرسش نامه های استاندارد طلاق عاطفی و سلامت عمومی (GHQ-28) بودند. داده ها با نرم افزار SPSS نسخه 21 و با آزمون های تی تست، آنالیز واریانس یک طرفه و رگرسیون خطی چند متغیره مورد تحلیل قرار گرفتند.

  یافته های پژوهش:

   میانگین سن زوجین در این مطالعه 85/17±69/36 سال برآورد گردید. هم چنین میانگین نمره طلاق عاطفی و سلامت عمومی به ترتیب 25/6±48/39 و 12/10±34/40 به دست آمد. بین طلاق عاطفی با سلامت عمومی و ابعاد آن ارتباط معنی دار آماری مشاهده گردید (P=0.01). هم چنین ارتباط طلاق عاطفی با متغیرهای سن (P=0.01)، جنس (P=0.03) و  تحصیلات (P=0.02) از لحاظ آماری در مطالعه معنی دار گردید.

  بحث و نتیجه گیری

  با توجه به ارتباط سلامت عمومی و طلاق عاطفی و ارتباط دو سویه این دو فاکتور، بهبود عوامل مرتبط با سلامت عمومی و سلامت روان در خانواده همانند تدوین برنامه هایی برای آموزش و آگاه بخشی مولفه های سلامت روان و بسترسازی لازم برای ارتقای روابط بین زوجین با تاکید بر فاکتورهای مربوط به سلامت می تواند بر طلاق عاطفی اثر مستقیم داشته باشد.

  کلیدواژگان: طلاق عاطفی، سلامت عمومی، مراکز مشاوره، ایلام
 • محمدرضا سلطانی صدرآبادی، بهمن وحیدی*، روزبه ریاضی صفحات 23-36
  مقدمه

  تحلیل جریان خون در شریان های مغزی از موضوعات دارای کاربردهای بالینی پر اهمیت است. بررسی سوابق تحقیقاتی نشان می دهد که تاکنون در خصوص بررسی جریان خون در رگ های حلقه ویلیس با بررسی تنش برشی روی دیواره و هم چنین با در نظر گرفتن اثرات هایپرالاستیک بودن دیواره رگ و برهم کنش سیال و سازه(Fluid-Structure Interaction) در شرایط مختلف گرانش، ارائه نشده است. این مطالعه در حوزه طب هوا-فضا دارای کاربرد می باشد.

  مواد و روش ها: 

  برای بررسی جریان خون در شریان های مغزی و هم چنین تنش روی دیواره آن ها در شرایط مختلف گرانش از روش های دینامیک سیالات محاسباتی (Computational Fluid Dynamics) استفاده شده است. حلقه ویلیس به عنوان مجاری انعطاف پذیر معرفی و رفتار دیواره رگ هایپرالاستیک فرض شد. حل جریان به روش برهم کنش سیال و سازه در دو شتاب گرانشی صفر و 8/9 متر بر مجذور ثانیه مورد بررسی قرار گرفت. برای طراحی هندسه، تعداد 248 تصویر سی تی آنژیوگرافی استفاده شده است. شرایط مرزی با احتساب چندشاخگی و خودتنظیمی، در ورودی و خروجی شریان ها اعمال شد.

  یافته های پژوهش:

   در حالت گرانش 8/9 متر بر مجذور ثانیه، مقدار حداکثر تنش برشی روی دیواره برابر 9/3 پاسکال و در حالتی که از گرانش صرف نظر شد، مقدار آن برابر با 5/6 پاسکال به دست آمد. با بررسی نتایج جریان خون در گرانش 8/9 متر بر مجذور ثانیه، فشارخون در رگ های بالایی حلقه ویلیس نسبت به فشارخون خروجی از قلب، کاهش چشم گیری داشته است.

  بحث و نتیجه گیری: 

  با توجه به این که نرخ تولید مواد بیوشیمیایی در پاسخ به محرک مکانیکی رابطه مستقیمی با تنش برشی دارد، پیش بینی می شود که در رگ های ارتباطی خلفی و قدامی (Anterior and posterior communication arteries) آن نوع واکنش های بیوشیمیایی بیشتر از دیگر رگ های مورد بررسی رخ دهد. از نتایج به دست آمده از این پژوهش می توان در آزمایش های فیزیولوژی فضانوردان و مطالعات مکانوبیولوژیکی عروق مغزی در شرایط پاتولوژیکی و نیز در مطالعات رشد و ترمیم در پزشکی بازساختی استفاده نمود.

  کلیدواژگان: سیالات زیستی، عروق مغزی، گرانش، شبیه سازی عددی، تنش برشی
 • ناصر قلی جانی، عنایت انوری، نوش آفرین چناری، پیمان بمانی، کوروش کلانتر* صفحات 37-45
  مقدمه

  آرتریت روماتوئید (Rheumatoid arthritis; RA) یا روماتیسم مفصلی، شایع ترین بیماری التهابی سیستمیک مفاصل بوده و جزء بیماری های خود ایمنی مزمن محسوب می شود. شیوع جهانی آن یک درصد گزارش شده است. بنزوات سدیم (Sodium benzoate; NaB) از متابولیت های دارچین بوده و به عنوان مواد نگهدارنده مواد غذایی استفاده می شود. هدف از این مطالعه، ارزیابی تغییر میزان CD52 در مدل حیوانی آرتریت روماتوئید درمان شده با NaB و هم چنین بررسی ارتباط بین مقدار سرمی CD52 و شدت بیماری RA  می باشد.

  مواد و روش ها

  چهار گروه از رت های نر سالم، RA، RA درمان شده با NaB و RA درمان شده با پردنیزلون استفاده شد. RA با تزریق درون پوستی سوسپانسیون مایکوباکتریوم توبرکلوزیس کشته شده با حرارت در ادجوانت ناقص فروند ایجاد شد. سپس طی دو هفته، از روز 10 تا 23 بعد از القاء RA، پیشرفت بیماری توسط معاینه های ماکروسکوپی از جمله توانایی راه رفتن، قرمزی پوست و تورم در محل مچ پا و مفاصل مچ دست و مفاصل کوچک انگشتان بررسی شد. علائم بالینی، رادیولوژیکی، بافت شناسی و نیز مقدار سرمی پروتئین CD52 نیز بررسی شد.

  یافته های پژوهش:

   نتایج نشان داد که فعالیت کلی و راه رفتن موش های  RAنسبت به کنترل نرمال کاهش یافت. شدت علائم بالینی RA در گروه دریافت کننده NaB و پردنیزولون نسبت به گروه RA درمان نشده به صورت معناداری کاهش یافت. تفاوت معنی داری بین سطح سرمی CD52 در حیوانات در گروه های مختلف دیده نشد.

  بحث و نتیجه گیری

  با توجه به نتایج مطالعه حاضر، تغییر سطح بیان CD52 در سرم گروه های مختلف از نظر آماری معنی دار نبود که نشان می دهد مکانیسم اثر بنزوات سدیم از طریق القاء CD52 نمی باشد.

  کلیدواژگان: بنزوات سدیم، آرتریت روماتوئید، موش صحرایی، CD52
 • مرضیه تولیده، عباسعلی دهقانی تفتی*، زهره رهایی، سارا جام برسنگ، حمید دهقان بنادکی صفحات 46-53
  مقدمه

  عابرین پیاده و به خصوص کودکان یکی از آسیب پذیرترین گروه های فعال در ترافیک را تشکیل می دهند. آسیب های عابرین پیاده و کودکان یکی از دلایل مهم مرگ و ناتوانی است و پیشگیری از این امر نیازمند راهبردهای آموزشی و اجرای مداخلات علمی-عملی می باشد. مطالعه حاضر با هدف تعیین میزان تاثیر مداخله آموزشی با استفاده از پارک ترافیکی بر عبور ایمن از خیابان در دانش آموزان انجام گرفت.

  مواد و روش ها

  این پژوهش از نوع مداخله ای و با طرح «پیش آزمون-پس آزمون» انجام شد. نمونه مورد مطالعه شامل 66 نفر از دانش آموزان دوره ابتدایی(پایه های اول، دوم و سوم) مدارس شهر یزد در سال تحصیلی 98-97 بودند که به صورت نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. مداخله شامل آموزش نظری و عملی در محیط پارک ترافیکی بود. ابزار گردآوری اطلاعات، چک لیستی ارزیابی عبور ایمن از خیابان مشتمل بر 12 سوال بود. برای تجزیه و تحلیل داده ها نیز از شاخص های آمار توصیفی و آزمون تی زوج دونمونه ای استفاده شد.

  یافته های پژوهش:

   از بین 66 دانش آموز مورد مطالعه، 50 درصد پسر با میانگین سنی 36/1±65/7 سال بودند. کمترین میزان رعایت رفتار ایمن مربوط به عبور از خط عابر پیاده (1/62 درصد) و عبور از گذرگاه (پل) عابر پیاده (7/66 درصد) بود به گونه ای که بیش از 60 درصد دانش آموزان این موارد را رعایت نکرده بودند. میانگین و انحراف معیار نمره رعایت رفتار ایمن در عبور از خیابان قبل از آموزش 75/1±5/9 و بعد از آموزش 41/1±86/9 بود. نتایج نشان داد نمره رعایت رفتار ایمن در عبور از خیابان در بین دانش آموزان بعد از آموزش به صورت معنی داری افزایش یافته است (P<0.006).

  بحث و نتیجه گیری

  یافته ها نشان داد که مداخله آموزشی با استفاده از پارک ترافیکی بر عبور ایمن از خیابان در دانش آموزان تاثیرگذار بود است. لذا پیشنهاد می شود از این مداخله به عنوان چارچوبی در تدوین برنامه های آموزشی به منظور عبور ایمن از خیابان در مدارس استفاده کرد.

  کلیدواژگان: عابرین پیاده، پارک ترافیکی، دانش آموزان، عبور ایمن
 • شهرام اعتمادی فر*، اسماعیل شفیعی، رضا مسعودی، امیرمحمد صادقی، علی احمدی، زهرا هادیان جزی صفحات 54-64
  مقدمه

  گنجانیدن برنامه ترخیص در برنامه مراقبتی بیماران پس از جراحی تعویض دریچه قلب ضرورت تدوام در امر مراقبت از آنان می باشد. لذا هدف از این مطالعه تعیین اثربخشی برنامه ترخیص طراحی شده بر خودکارآمدی بیماران تعویض دریچه قلب می باشد.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه کارآزمایی بالینی که در سال 1395 انجام شد، 65 نفر از بیماران تعویض دریچه قلب بیمارستان شهید چمران اصفهان، به صورت تخصیص تصادفی در دو گروه مداخله و کنترل قرار گرفتند. برنامه ترخیص در گروه مداخله از زمان پذیرش بیمار شروع و تا یک ماه پس از ترخیص ادامه یافت که بر مبنای الگوی فرآیند پرستاری در پنج مرحله اجرا شد. مدت زمان بستری و هم چنین سطح خودکارآمدی بیماران قبل از مداخله، یک و سه ماه پس از ترخیص با استفاده از پرسش نامه معتبر خودکارآمدی سالیوان، در هر دو گروه بررسی و سپس داده ها با آزمون های کای دو، من ویتنی، تی مستقل و آنالیز واریانس و با استفاده از نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شدند.

  یافته های پژوهش:

   میانگین نمره خودکارآمدی در هر دو گروه به مرور زمان افزایش معنادار یافت (گروه مداخله 18/53±3/4 و گروه کنترل 9/32 ± 4/7) (P=0.001). در حالی که یک ماه و سه ماه پس از ترخیص در گروه مداخله به طور معناداری بیشتر از گروه کنترل بود (P=0.001) و بر اساس آزمون تعقیبی  LSDبیشترین اثر سه ماه پس از ترخیص بود.

  بحث و نتیجه گیری

  برنامه ترخیص به عنوان یک روش ارائه مراقبت پیگیر سبب افزایش سطح خودکارآمدی بیماران می شود. لذا پیشنهاد می شود برنامه ترخیص به عنوان یک روش موثر جهت تداوم امر مراقبت در بیماران تعویض دریچه قلب به کار رود.

  کلیدواژگان: برنامه ترخیص، خودکارآمدی، تعویض دریچه قلب
 • یاسر آصفی*، سعید قربیان صفحات 65-73
  مقدمه

  آنتی اکسیدان ها تاثیر زیادی در مهار استرس اکسیداتیو و رادیکال های آزاد داشته و باعث بیان ژن های آپوپتوز می شوند. بنا بر این آنتی اکسیدان ها نقش مهمی در پیشگیری از سرطان دارند. هدف از این پژوهش تاثیر اسید آسکوربیک بر مسیرهای سیگنالینگ ژن های Bcl2 و Bax در رده سلولی AGS می باشد.

  مواد و روش ها

  در این پژوهش رده سلولی AGS با غلظت های مختلف اسید آسکوربیک در بازه های زمانی مختلف تیمار شدند. اثر اسید آسکوربیک بر میزان مرگ و میر سلول ها با روش MTT اندازه گیری شد. استخراج RNA و سنتز cDNA صورت گرفت. در نهایت، بیان ژن Bcl2 و Bax با استفاده از روش Real Time PCR مورد بررسی قرار گرفت.

  یافته های پژوهش:

   نتایج سمیت سلولی بیانگر آن است که در غلظت های مختلف اسید آسکوربیک، مرگ سلولی در گروه هدف در مقایسه با گروه کنترل به طور معنی داری افزایش یافت (P<0.05). نتایج تست Real Time PCR حاکی از آن بود که میزان بیان ژن Bcl2 و Bax در مقایسه با ژن GAPDH در اثر تیمار با اسید آسکوربیک افزایش معنی داری داشته است (P<0.05).

  بحث و نتیجه گیری

  نتایج مطالعات نشان داد که اسید آسکوربیک نقش مهمی را در مهار رشد سلول های سرطانی دارد.

  کلیدواژگان: سرطان معده، اسید آسکوربیک، تست MTT، Bcl2 و Bax
 • مریم مهاجرانی*، آرزو رسولی زاده صفحات 74-88
  مقدمه

  عملکرد آنزیم استیل کولین استراز، تسریع فرآیند هیدرولیز استیل کولین است و حافظ هموستاز این انتقال دهنده عصبی، در سیستم اعصاب مرکزی و محیطی می باشد. با توجه به این که در بیماری هایی هم چون آلزایمر سطح انتقال دهنده عصبی، استیل کولین کاهش می یابد، بنا بر این امروزه یکی از روش های جلوگیری از پیشرفت این بیماری تجویز داروهای مهارکننده آنزیم استیل کولین استراز می باشد. دستیابی به داروهایی با اثرات جانبی کمتر به خصوص با منشاء گیاهی هدف بسیاری از محققین می باشد. هدف از انجام این پژوهش بررسی تاثیر عصاره متانولی برگ گیاه کوتکوته بر میزان فعالیت آنزیم استیل کولین استراز می باشد.

  مواد و روش ها

  در این پژوهش آنزیم استیل کولین استراز از مغز گاو با استفاده از روش های هموژنیزاسیون، سانتریفیوژ، رسوب دهی با آمونیوم سولفات و دیالیز در دمای 4 درجه سانتی گراد، به صورت نسبی جداسازی شد. سرعت تولید تیوکولین از استیل تیوکولین یداید به روش المن اندازه گیری شد. در ادامه عصاره متانولی برگ گیاه کوتکوته به روش خیساندن تهیه گردید. سپس اثر مهاری عصاره بر روی آنزیم استیل کولین استراز مورد سنجش قرار گرفت.

  یافته های پژوهش:

   در این تحقیق فعالیت کل و فعالیت ویژه استیل کولین استراز جداسازی شده از مغز گاوU  78/1143 و U/mg 10/4 تعیین شد.pH   بهینه آنزیم 5/7 و دمای بهینه آن 45 درجه سانتی گراد به دست آورده شد. مقادیر Km و Vmax آنزیم به ترتیب برابر 49/6 میلی مولار و  88/59 میلی مولار بر دقیقه به دست آورده شد.

  بحث و نتیجه گیری

  نتایج این مطالعه نشان داد که عصاره متانولی در غلظت  mg/ml66/26 اثرات قابل توجهی بر فعالیت این آنزیم دارد. با توجه به نتایج به دست آمده، این عصاره می تواند به صورت مهار مختلط باعث مهار AchE شود. بنا بر این برگ گیاه کوتکوته می تواند توسط محققان در زمینه مطالعه و بررسی داروها مورد توجه قرار گیرد.

  کلیدواژگان: استیل کولین استراز، مهار مختلط، عصاره متانولی، کوتکوته
|
 • Shahrzad Aliannejadi, Amir Hesam Hassani*, Homayon Ahmad Panahi, Seyed Mehdi Borghei Pages 1-13
  Introduction

  Anthracene is one of the chemical and persistent pollutants released into the environment and the food chain causing irreparable damage to the immune system. This study aimed at removing anthracene from aqueous solutions using modified magnetic nanoparticles.

  Materials & Methods

  Initially, Fe3O4 nanoparticles were synthesized with silicon dioxide shell and then modified with organic dendrimers. The adsorbent product characterized by Fourier-transform infrared, X-ray diffraction, and scanning electron microscopy. Following that, the effects of different operational parameters in the adsorption process were investigated in this study, and the UV-Vis spectrophotometer was used to measure the anthracene content in the solutions. The adsorbent resuscitation was also assessed in this study.

  Findings

  The highest level of removal efficiency was obtained at the reaction time of 10 min, the adsorbent dosage of 0.7 g/L, and anthracene concentration of 20 mg L−1 at pH=7. The results showed that the adsorption process followed the Langmuir isotherm and pseudo-second-order kinetics. Furthermore, the adsorbent product was capable of resuscitation up to 5 cycles.

  Discussion & Conclusions

  According to the results, the synthesized magnetic dendrimer was able to remove anthracene from aqueous solutions of contaminated water with high efficiency.

  Keywords: Anthracene, Adsorption, Contaminated water, Hyperbranched dendrimers
 • Ali Mirzaie*, Habib Sabori Khosroshahi Habib, Roza Karampour Pages 14-22
  Introduction

  Emotional divorce as a social damage is the first step in the process of divorce and represents a destabilizing marital relationship that enhances the feeling of alienation in couples and affects the general health and mental health of family members. The purpose of this study was to investigate the relationship between general health and emotional divorce in couples referred to Ilam Family Counseling Center.

  Materials & Methods

  In this cross-sectional study, 217 individuals referred to Ilam Family Counseling Center were recruited through simple random sampling. The standard questionnaire of emotional divorce and general health questionnaire (GHQ-28) was used. Data were analyzed by descriptive and inferential statistics, including mean and standard deviation, Pearson correlation, t-test methods and one-way ANOVA.

  Findings

  The mean age of the couples in this study was 36.69 ±17.85 years. The mean score of emotional divorce and general health were 39.48±6.25 and 40.34±10.12, respectively. There was a statistically significant relationship between emotional divorce and general health and its dimensions (P=0.01). Also, there was a significant relationship between emotional divorce with variables of age (P=0.01) and gender (P=0.03) and education (P=0.02).

  Discussion & Conclusions

  Overall, Considering the relationship between general health and emotional divorce and the relationship between these two factors, improving factors related to general health and mental health in the family, such as developing programs to educate and inform the mental health components and provide the necessary framework for enhancing relationships between couples with emphasis on Health factors can have a direct effect on emotional divorce.

  Keywords: Emotional divorce, General health, Family consulting center, Ilam
 • Mohammad Reza Soltany Sadrabadi, Bahman Vahidi*, Rouzbeh Riazi Pages 23-36
  Introduction

  Investigation of the blood flow in the cerebral arteries has important clinical applications. There is a dearth of research on fluid flow in the circle of Willis, analysis of shear stress on the arterial wall, and the effect of hyperelasticity of the arterial wall and fluid-structure interactions in different gravities. This study has practical implications in aerospace medicine.

   Materials & Methods

  In this study, computational fluid dynamics methods were used to study the blood flow in the cerebral arteries and the stresses on the arterial walls through alternations in gravity. The circle of Willis was introduced as a flexible tube with hyperelastic material properties. The solution of the flow was evaluated using the method of fluid-structure interactions in two gravitational accelerations of zero and 9.8 m/s2. A total number of 248 computed tomography angiography images were used to design the geometry. The boundary conditions considering the multi-branching and autoregulation were assumed at the inlet and outlet of the arteries.

  Findings

  Regarding the 9.8 m/s2 gravity, the maximum stress was equal to 3.9 Pascal. On the other hand, when gravity was neglected, the corresponding value was equal to 6.5 Pascal. Considering the results of blood flow in 9.8 m/s2 gravity, the blood pressure in the upper arteries and the circle of Willis was significantly reduced, compared to the blood pressure output from the heart.

  Discussion & Conclusions

  The rate of production of biochemical materials due to a mechanical stimulation had a direct relationship with shear stress. Therefore, it is anticipated that those chemical reactions occurred more in the anterior and posterior communicating arteries. The results of this study can be used in physiological experiments on the astronauts, mechanobiological studies of the cerebral arteries in pathological conditions, and investigations of tissue growth and repair in regenerative medicine.

  Keywords: Bifluids, Cerebral arteries, Gravity, Numerical simulation, Shear stress
 • Naser Gholijani, Enayat Anvari, Noshafarin Chenari, Peyman Bemani, Kurosh Kalantar* Pages 37-45
  Introduction

  Rheumatoid arthritis (RA) or arthritis is the most common systemic inflammatory disease of the joints and one of the chronic autoimmune diseases. The global prevalence of rheumatoid arthritis has been reported at 1%. Sodium benzoate (NaB) is a cinnamon metabolite used as a food preservative. This study aimed to evaluate the changes of CD52 in the animal model of rheumatoid arthritis treated with NaB. Moreover, it was attempted to investigate the relationship between serum CD52 and RA severity.

  Materials & Methods

  The male rats were divided into four groups of healthy, RA, RA treated with NaB, and RA treated with prednisolone. The RA was induced by intradermal injection of heat-killed Mycobacterium tuberculosis suspended in the Freund's incomplete adjuvant. During two weeks, from the 10th to 23rd days after RA induction, the disease progression was assessed through macroscopic examinations, including walking ability, redness of the skin, as well as swelling at the ankle, wrist, and small joints of the fingers. Clinical, radiological, and histological symptoms, as well as the serum protein levels of CD52, were also investigated in this study. Ethics code: IR.sums.med.rec.1398.353

  Findings

  According to the results, the overall activity and walking ability of the RA rats decreased, compared to the healthy control group. Moreover, the severity of RA clinical symptoms was significantly reduced in the group treated with NaB and prednisolone, compared to the control group. There were no significant differences among the groups regarding the serum levels of CD52..

  Discussion & Conclusions

   There were no significant differences among the groups regarding the serum change of CD52 expression level indicating that the mechanism of the effect of NaB was not induced by CD52.

  Keywords: CD52, Rat, Rheumatoid arthritis, Sodium benzoate
 • Marziye Tolide, Abasali Dehghanitaftiti*, Zohreh Rahaei, Sara Jambarsang, Hamid Dehghan Banadaki Pages 46-53
  Introduction

  Pedestrians, especially children, are among the most vulnerable active groups in traffic. One of the major causes of death and disability is pedestrian and children injuries. Therefore, it is important to prevent these injuries, which requires educational strategies and implementation of scientific-practical interventions. This study aimed to investigate the effect of educational intervention on safe crossing along the street among students using Children's Traffic Park in Yazd, Iran.

  Materials & Methods

  This interventional study was conducted with a pretest-posttest design. This study included 66 elementary students (1st, 2nd, and 3rd grades) who were selected by random sampling from schools in Yazd, Iran, during the academic year of 2018-19. The intervention consisted of theoretical and practical training in the Children's Traffic Park. The data were collected using a 12-item checklist assessing the safe crossing of the street. Moreover, the data were analyzed through descriptive statistics and a paired two-sample Student's t-Test. Ethics code: IR.SSU.SPH.REC.1397.055

  Findings

  In total, 50% of the students were male with a mean age of 7.65±1.36 years. The minimum level of respecting safe behaviors was related to passing through the crosswalks (62.1%) and pedestrian overpasses (66.7%). Therefore, it was revealed that more than 60% of the students did not comply with these safety behaviors. The mean±SD scores of respecting safe behaviors when crossing the street were 9.5±1.75 and 9.86±1.41 before and after the intervention, respectively. The results also showed a significant increase in the scores of respecting safe behavior when crossing the street among students after the intervention (P<0.006).

  Discussion & Conclusions

  According to the obtained results, educational intervention using children's traffic park had effects on the safe crossing of the students from the street. Therefore, it is suggested that this intervention be implemented as a framework for developing educational programs to train schoolchildren regarding crossing the street safely.

  Keywords: Children's Traffic Park, Pedestrians, Safe Crossing, Students
 • Shahram Etemadi Far* Pages 54-64
  Introduction

  A discharge plan is required to be included in the care plan of patients who underwent cardiac valve replacement surgery. Therefore, this study aimed to determine the efficacy of a proposed discharge plan on the self-efficacy of patients with cardiac valve replacement.

  Materials & Methods

  This clinical trial study included 65 patients who underwent cardiac valve replacement at Shahid Chamran Hospital, Isfahan, Iran. The participants were then randomly assigned to intervention and control groups using a random allocation method. In the intervention group, the proposed discharge plan was implemented at the time of the patients' admission and continued one month after discharge based on a five-stage nursing process. The duration of hospitalization and the level of self-efficacy of patients before the intervention, one month, and three months after discharge in two groups were analyzed in SPSS software (version 22) [Mw1] through the Chi-square test, Mann-Whitney U test, independent t-test, and analysis of variance. Ethics code: IR.Skums.REC.1395.80. Clinical Trial Code: IRCT2016092312452N4

  Findings

  The mean score of self-efficacy increased significantly over time in the intervention (53.18±4.3) and control groups (32.9±7.4) (P=0.001). However, the intervention group obtained significantly higher self-efficacy scores after one and three months post-discharge, compared to the control group (P=0.001). Furthermore, according to the Least Significant Difference test, the most significant level of effect was after three months post-discharge.

  Discussion & Conclusions

  The discharge plan as a method of providing ongoing care increases the level of self-efficacy of patients. Therefore, it is recommended that the discharge plan be used as an effective way to provide patients who underwent cardiac valve replacement with ongoing care.

  Keywords: Discharge plan, Heart replacement, Self-efficacy
 • Yaser Asefi*, Saeid Ghorbian Pages 65-73
  Introduction

  Antioxidants have a great influence on the control of oxidative stress and free radicals; moreover, they cause the expression of apoptosis genes. Accordingly, they have an important role in preventing cancer. This study aimed to evaluate the effect of ascorbic acid on signaling pathways of Bcl2 and Bax genes in AGS cell lines.

  Materials & Methods

  In this study, the AGS cell line was treated with different concentrations of ascorbic acid at different time intervals. The effect of ascorbic acid on cell death was measured using the MTT method. Furthermore, RNA extraction and cDNA synthesis were performed in this study. Finally, the expression of Bcl2 and Bax genes was evaluated using a real-time polymerase chain reaction (PCR) method. Ethics code:0000000215021053.

  Findings

  Considering the different concentrations of ascorbic acid, the results obtained from the cell toxicity indicated a significant increase in cell death in the test group, compared to the control group (P<0.05). The results of the real-time PCR test showed that the expression of Bcl2 and Bax gene was significantly increased due to treatment with ascorbic acid, compared to GAPDH (P<0.05).

  Discussion & Conclusions

  The results show that ascorbic acid plays an important role in inhibiting the growth of cancer cells.

  Keywords: Ascorbic acid, Gastric cancer, MTT test, Bcl2, Bax
 • Maryam Mohadjerani*, Arezo Rasolizadeh Pages 74-88
  Introduction

  The function of acetylcholinesterase accelerates the acetylcholine hydrolysis process and protects the hemostasis of this neurotransmitter in the central nervous system and the peripheral tissues. Due to the fact that in diseases, such as Alzheimer's disease, the level of acetylcholine is reduced, the administration of acetylcholinesterase inhibitor drugs (AChEID) is one of the methods for preventing the progression of this disease. The majority of the researchers attempted to investigate drugs with lower side effects, especially from herbal sources. The aim of this study was to investigate the effect of methanol extract of Mentha pulegium leaves on the enzyme activity of AChE.

  Materials & Methods

  In this study the AChE enzyme was partially isolated from the bovine brain using homogenization, centrifugation, ammonium sulfate precipitation, and dialysis at 4 ºC. The rate of production of thiocholine from acetylthiocholine iodide was measured according to Ellman's method. Subsequently, the methanolic extract of Mentha pulegium leaves was prepared by the maceration method. Then the inhibitory effect of the extract on the AChE was measured. Ethics code: IR.umz.rec 1397.090

  Findings

  The total activity and specific activity of the partially purified AChE were determined as 1143.78 U and 4.10 U/mg, respectively. The optimum pH and temperature of the acetylcholinesterase were determined to be 7.5 and 45°C respectively. Moreover, the Km and Vmax of this enzyme were estimated at 6.49 mM and 59.88 mM/min.

  Discussion & Conclusions

  The results of this study showed that the methanolic extract with a concentration of 26.66 mg/ml had significant effect on the activity of this enzyme. According to the results, this extract can inhibit the AchE in form of mixed inhibition. Therefore, Mentha pulegium leaf could be considered by the researchers in study and investigation of pharmaceutics.

  Keywords: Acetylcholinesterase, Mixed inhibition, Methanolic extract, Mentha pulegium L