فهرست مطالب

 • پیاپی 32 (پاییز 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/07/01
 • تعداد عناوین: 9
|
 • تحلیل آینده پژوهانه سیاست گذاری شهر خلاق؛ مطالعه ای در شهر تهران
  نفیسه آزاد، امیر ناظمی*، سهیلا علیرضانژاد صفحه 1

  در حوزه جامعه شناسی شهری یکی از این پاسخ های متاخر به چگونگی آینده شهرها ایده «شهرهای خلاق» است. مفهوم شهر خلاق عموما به عنوان شکلی از برنامه ریزی راهبردی به کار گرفته شده است. این ایده چنانکه در نظرات لندری و فلوریدا آمده است، ناگزیر با تغییرات بسیار گسترده در نظام اقتصادی و اجتماعی گره خورده است. «شهر خلاق» یکی از تلاش های نظری است که آینده کلان شهرهای دنیا را با تاکید بر طبقه خلاق و  اقتصاد خلاق توصیف و توصیه می کند. در این پژوهش با استفاده از روش سناریونگاری بر اساس عدم قطعیت های کلیدی، این ایده آزمون شده است که «سناریوهای آینده تهران برای توسعه خلاق چیست؟». در پاسخ به این پرسش دو عدم قطعیت کلیدی استخراج شده با استفاده از روش دلفی دومرحله ای عبارتند از «افزایش و یا کاهش اهمیت مشارکت شهروندی، سرمایه های اجتماعی و فرهنگی» و «توسعه کسب و کارهای نوین یا توسعه صنایع موجود».  سناریوهای حاصل از تقاطع این دو عدم قطعیت عبارتند از «تهران خلاق»، «تهران صنعتی»، «خلاقیت بی ثبات» و «تهران آشفته». برای شکل گیری شهرخلاق بهترین سناریو سناریوی اول یعنی «تهران خلاق» است و بدترین سناریو، سناریوی آخر یعنی «تهران آشفته» است. در سناریوی آخر نه تنها مشارکت شهروندان و سرمایه های اجتماعی و فرهنگی اهمیت خود را از دست می دهند بلکه با توسعه صنایع موجود، آلودگی های محیط زیستی و آسیب های اجتماعی در تهران تشدید می شود.

  کلیدواژگان: شهر خلاق، شهر تهران، سناریو نویسی، مشارکت شهروندی، سرمایه های اجتماعی و فرهنگی
 • تحلیل تاثیر جهانی شدن در تدوین اکولوژی اجتماعی شهرهای ایران مورد مطالعه: کلانشهر اهواز
  محمدرضا امیری فهلیانی*، مسعود صفایی پور، ناهید سجادیان صفحه 2

  شهرها با تعامل پویا بین نیروهای اجتماعی، اقتصادی و بیوفیزیکی مشخص می شوند آنها به طور فزاینده در معرض نفوذهای جهانی هستندو افزایش روندهای اقتصادی، فرهنگی و سیاسی در مقیاس جهانی، پیش نیاز درک تغییرات شهری در اطراف جهان است.این مقاله تلاش دارد یک چارچوب مفهومی را فراهم کند که از طریق آن به کشف روابط قدرت در تشکیل ساخت و ساز جهانی به عنوان یک گفتمان، بدون از دست دادن بینایی در این راه که آن ریشه در تغییرات کیفی انجام شده در فرایندهای اجتماعی مختلف از تعامل در مقیاس جهانی دارد می پردازد. این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی سعی بر آن دارد با دیدی علمی و استدلالی به بررسی بازتاب های جهانی شدن اقتصاد در تدوین اکولوژی اجتماعی مناطق شهری ایران و به تاثیرات این فرایند در بعد جغرافیایی و فضایی پرداخته شود. در این پژوهش با توجه به وضعیتی که بر شهرهای ایران از جمله کلان شهر اهواز حاکم است استدلال می شود با ورود کلان شهر اهواز به عرصه فرایند جهانی شدن شاهد تغییرات اساسی در ابعاد اکولوژی اجتماعی از جمله تغییرات جمعیتی، فرهنگی، زیست محیطی و تکنولوژیکی خواهیم بود.

  کلیدواژگان: جهانی شدن، اکولوژی اجتماعی، شهر، ایران
 • بررسی ارتباط میان اشتغال و ارزش افزوده بخش صنعت در اقتصاد ایران با استفاده از روش تغییرات زمانی
  شعله باقری پرمهر، فاطمه خوشدلی*، علی سرزعیم صفحه 3

  صنعت به علت بالا بردن رشد اقتصادی، سطح درآمد و افزایش بهره وری جایگاه مهمی در توسعه کشورها دارد. منطقی است که با رشد صنعتی، تقاضا برای نیروی کار بالا رود. ازاین رو بررسی توان اشتغال زایی صنعت از اهمیت بسزایی در سیاست گذاری برخوردار است. در این پژوهش ارتباط میان اشتغال و ارزش افزوده بخش صنعتدر اقتصاد ایران طی سال های 1396-1360 با استفاده از مدل تغییرات زمانی و الگوی فضا_حالت موردبررسی قرار گرفت و ضریب اثرگذاری ارزش افزوده بر اشتغال برای تمام سال های مذکور استخراج شد. بر اساس نتایج به دست آمده، رابطه بین ارزش افزوده حقیقی بخش صنعت و اشتغال در این بخش از دهه 70 رابطه ای منفی با ضرایب متفاوت با یکدیگر طی این سال ها پیدا کردند و این به معنای وجود پدیده رشد بدون اشتغال در بخش صنعت در ایران است. برای مثال در سال 1396 با افزایش 1 درصدی رشد ارزش افزوده حقیقی بخش صنعت با فرض ثابت ماندن سایر متغیرها، اشتغال این بخش 14/1 درصد کاهش یافته است.

  کلیدواژگان: اشتغال، ارزش افزوده، رشد بدون اشتغال، مدل فضا، حالت، مدل تغییرات زمانی
 • تاثیر توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) و مولفه های اصلی آن بر نابرابری جنسیتی
  ابوالقاسم گلخندان*، بهناز مهرجو صفحه 4

  ارتقای برابری جنسیتی یکی از اهداف مهم یک اقتصاد کارآمد و از راهبردهای توسعه انسانی است. بررسی های انجام شده نشان دهنده نوعی نابرابری جنسیتی در سطح جهانی می باشد. از این رو شناخت عوامل اثرگذار بر نابرابری جنسیتی از اهمیت خاصی برخوردار است. یکی از این عوامل فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) می باشد. بر این اساس، هدف اصلی این پژوهش بررسی تاثیر شاخص توسعه یاقتگی فاوا (IDI) و مولفه های تشکیل دهنده آن شامل: دسترسی، استفاده و مهارت، بر شاخص نابرابری جنسیتی در مجموعه ای منتخب از 62 کشور درحال توسعه و توسعه یافته جهان طی دوره ی زمانی 2015-2007 است. یافته های این پژوهش در قالب داده های ترکیبی پویا و روش گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی (SGMM) حاکی از تاثیر منفی IDI و هر سه مولفه تشکیل دهنده آن بر شاخص نابرابری جنسیتی در کشورهای مورد مطالعه است. هم چنین، تاثیر مولفه دسترسی، در کاهش شاخص نابرابری جنسیتی نسبت به  سایر مولفه های IDI، بیش تر است.

  کلیدواژگان: : فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT)، نابرابری جنسیتی، شاخص توسعه یاقتگی ICT (IDI)، گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی (SGMM)
 • بررسی کارایی سیاست های ساماندهی بی خانمان ها در ایران
  محمدعلی رمضانی*، مرتضی قلیچ، سارا اسمی زاده، پری السادات حاج سید جوادی، فاطمه جعفری، عذرا فرامرزی، سمیه رضائی، مریم مهارتی صفحه 5

  مقاله حاضر می کوشد تا کارایی سیاست های مبارزه با بی خانمانی را نشان دهد و از آنجا که مراکز معدودی ذیل قانون مبارزه با بی خانمانی تشکیل شده است، روش پژوهش  مطالعه موردی یکی از مراکز بی خانمانی است. مطالعه عمیق اسناد و آمارهای این مرکز در کنار متون قانونی موجود نشان می دهد که سیاست های روشنی در زمینه مبارزه با بی خانمانی وجود ندارد و سیاست های موجود نیز نمی توانند به ساماندهی افراد بی خانمان بینجامند. به علاوه نگاه موجود به بی خانمانی نگاه ریشه ای و درستی نیست، چرخه مبارزه با بی خانمانی به درستی ترسیم نشده است و نهادهای دخیل مشارکت خوبی ندارند؛ ازاین رو، افراد بی خانمان در یک چرخه بی ثمر تکرار می شوند. با توجه به روند روبه رشد بی خانمانی در کشور برای موفقیت در مبارزه با بی خانمانی لازم است جنبه های مختلف بی خانمانی مطالعه و تجارب موفق کشورهای دیگر نیز ملاحظه شود و بر اساس نتایج مطالعات سیاست گذاری در سطح کلان صورت گیرد، به نحوی که مراحل و حلقه های مبارزه با بی خانمانی و وظایف نهادهای مختلف و منابع لازم برای انجام وظایف و فرآیند نظارت بر آنها به درستی و روشنی تعریف گردد. در انتها چارچوبی برای تنظیم چرخه مبارزه با بی خانمانی معرفی شده است که در سیاستگذاری کلان می توان از آن استفاده کرد.

  کلیدواژگان: بی خانمانی، سیاست ها، سیاست گذاری، نقد، ایران
 • عوامل کلیدی موفقیت در خط مشی گذاری بخش خدمات عمومی ایران
  محمدتقی خوبرو*، روح الله ابراهیمی صفحه 6

  بسیاری از چالش های اجرا و ارزیابی خط مشی های عمومی در بخش خدمات عموم ایرانی، با تدبیر به تمهیدات اثربخشی آنها در مرحله تدوین و شکل گیری خط مشی، می توانند بروز نکنند. امروزه با توجه به چند بعدی بودن پدیده ها و مسائل اداره بخش خدمات عمومی، و شکست ها و نارضایتی هایی  که در عمل به این حوزه شکل گرفته، ضرورت همراستایی این خط مشی ها با خردمایه های جامع موثر بر تدوین خط مشی را بیشتر نمایان میسازد. دانشمندان عوامل ارزشی، سیاستی، اقتصادی، قانونی و حرفه ای متفاوتی را به عنوان مختصات موثر بر تدوین خط مشی های عمومی، مورد پذیرش قرار داده اند. جهت ایجاد یک رویکرد علمی، شناخت کامل عناصر بحرانی، هدف این پژوهش آن است که بنیانهای کلیدی موفقیت در خط مشی گذاری بخش خدمات عمومی ایران را مورد احصاء قرار دهد. بنابراین با مطالعه متون خط مشی و اقتضائات بخش خدمات عمومی و نظرسنجی به صورت پیمایشی با تکنیک دلفی و پانلی 21 نفره از خبرگان آگاه به موضوع، ابعاد و مولفه هایی شناخته و تایید شده اند. نتایج نشان میدهد که نیاز است 28 مولفه که در قالب پنج بعد خردمایه های نام برده شده در نظریه اگنیس اسنلن (2002) طبقه بندی شده اند، برای شکل گیری جامعییت و اعتدال در تدوین خط مشی های بخش خدمات عمومی ایران و جلوگیری از تک بعد نگری و شکست این حوزه مورد ملاحظه خط مشی گذاران قرار گیرند.

  کلیدواژگان: خط مشی گذاری عمومی، تدوین خط مشی، عوامل کلیدی موفقیت، بخش خدمات عمومی
 • بررسی رابطه دوسویه نهادها و کارآفرینی
  محمود مشهدی احمد، آترینا اورعی* صفحه 7

  هدف مقاله حاضر بررسی رابطه دوسویه نهادها و کارآفرینی است. برای این منظور از روش داده های پنلی برای 22 کشور در حال توسعه در دوره زمانی 2017-1990 استفاده شده است. بدون تردید می توان چنین اذعان داشت که این نهادها و بافت تشکیل شده از آن ها هستند که جهت و سرعت حرکت جوامع مختلف در مسیر رشد و توسعه اقتصادی را مشخص می سازند و به همین خاطر از آن ها به عنوان اصلی ترین علت توسعه یاد می کنند. کارآفرینی نیز از مسایل بسیار مهم در روند رشد و توسعه اقتصادی کشور به شمار می آید که البته در قالب های متفاوتی نمایان می شود. نهادها و کارآفرینی در فرایند توسعه نقش مهم و بی بدیلی دارند. بنابراین از آنجایی که شکاف عمیق میان کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه را نمی توان با رویکرد اقتصاد متعارف توضیح داد و همچنین با توجه به اهمیت موارد فوق ، ضرورت دارد این دو عنصر در کنار هم مورد توجه قرار گیرند. متغیرهای مورد استفاده در این مقاله شامل شاخص کیفیت نهادی بوده که این متغیر بر اساس میانگین متغیرها شاخص نهادی از قبیل اثربخشی دولت، کنترل فساد، پاسخگویی، حاکمیت قانون، ثبات سیاسی، کیفیت بوروکراسی و شاخص خوداشتغالی به عنوان معیاری برای کارآفرینی استفاده شده است. نتایج بدست آمده بیانگر تاثیر رابطه متقابل و مثبت بین کارآفرینی و کیفیت نهادی می باشد.

  کلیدواژگان: نهادها، کارآفرینی، قواعد بازی، توسعه اقتصادی، مدل داده های پنل
 • نظریه واقع‏‏ گرایی و هم‏زما‏نی‏ بهبود روابط اقتصادی و سیاسی روسیه و ترکیه‏
  محبوبه روحی، نوذر شفیعی*، محمد رضا دهشیری، رحمت حاجی مینه صفحه 8

  روابط روسیه و ترکیه از دوران امپراتوری تا دهه اخیر را در بهترین وجه می‏توان روابط سینوسی و در قالب الگوی همکاری و تعارض تفسیر کرد. اما از زمان روی کار آمدن پوتین و اردوغان، علی رغم برخی چالش‏ها، روابط اقتصادی دو کشور به شدت گسترش یافته، به طوری که برخی معتقدند، این همکاری اقتصادی می‏تواند زمینه رسیدن دو کشور به مشارکت استراتژیک در سطح سیاسی را نیز به وجود آورد. برپایه این مفروض، سوال اصلی این مقاله در جهت ارزیابی این اصل واقع‏ گرایی که اقتصاد باعث بهبود و تسری به سیاست نمی‏گردد آن است که؛ آیا بهبود روابط سیاسی- امنیتی ترکیه و روسیه، متاثر از همکاری اقتصادی میان دو کشور بوده است؟ یافته‏ های پژوهش با بهره ‏گیری از روش توصیفی- تحلیلی نشان می‏دهد که منطبق بر واقع‏ گرایی، روابط اقتصادی اگرچه عامل مهمی در گرایش دو کشور به یکدیگر بوده، اما هرگز زمینه بهبود روابط سیاسی بین روسیه و ترکیه را به وجود نیاورده، بلکه علت آن غلبه زمینه استراتژیک و سیاسی بر اقتصاد بوده است. با وجود این نقطه قوت، واقع‏گرایی به دلیل عدم توجه به برخی دلایل تسیهل‏ گر غیرسیاسی در بهبود روابط دوجانبه ترکی- روسی دچار ضعف تحلیلی نیز می‏باشد.

  کلیدواژگان: رئالیسم، وابستگی اقتصادی، همکاری سیاسی، روسیه، ترکیه
 • بازشناسی ظرفیت های رقابت پذیری شهری و منطقه ای هویت محور (موردپژوهی: شهر ارومیه)
  اصغر مولائی* صفحه 9

  توان رقابت پذیری هویت مند هر شهر و منطقه ای ارتباطی ناگسستنی با هویت و زمینه های هویتی آن مناطق دارد. عوامل زمینه ای به عنوان عناصر ارزشمند بومی می توانند جایگاهی پررنگ در بازتعریف رقابت پذیری شهری و کارافرینی دارا باشد. عدم توجه به ظرفیتهای ریشه دار و بوم محور در توسعه و سرمایه گذاریهای شهری و منطقه ای می تواند به تضعیف هویت و تهدیداتی برای حیات آنها منجر شود. این پژوهش با هدف بازشناسی ابعاد و راهبردهای ارتقای رقابت پذیری شهری و منطقه ای با محوریت ظرفیتهای زمینه ای در نمونه موردی شهر ارومیه می باشد که با روش پژوهش توصیفی و تحلیلی و میدانی با راهبردی زمینه مدار انجام شده است. نها منجر شود.آنهامزیت های رقابتی هویتی در زمینه های طبیعی، جغرافیایی، تاریخی، فضایی_کالبدی، مذهبی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، علمی و ورزشی قابل تعریف است. مهمترین راهبردهای پیشنهادی با تاکید بر شرایط شهر ارومیه عبارتند از: بازآفرینی و بهبود وضعیت دریاچه ارومیه و برندسازی آن در ابعاد طبیعی و گردشگری و علمی- برندسازی مکانهای معماری، تاریخی، فرهنگی علمی، ورزشی شهر ارومیه- میزبانی از رویدادهای علمی، فرهنگی، هنری و ورزشی ملی و بین المللی- توسعه جامع زیرساختهای گردشگری منطقه ای بویژه راه ها و خدمات رفاهی-بازآفرینی بافت و بناها و خانه های تاریخی ارومیه برای گردشگران- احداث خانه ویژه برند برای هر کدام از کالاهای منحصربفرد دریاچه ارومیه، نقل و حلوای ارومیه، مکانهای معماری و فضاهای شهری ارومیه - ایجاد خانه ها و محافل اجتماعی و فرهنگی و هنری شعر و ادب و موسیقی بومی- توسعه فضاهای سبز باکیفیت- رفع موانع قانونی و بهبود وجهه سیاسی ایران و ارومیه در سطوح ملی و بین المللی- ساماندهی کالبدی و کارکردی شهر ارومیه و پیرامون آن- برندسازی و ارتقای توان رقابتی باشگاه ورزشی والیبال- ایجاد مسیر گردشگری و خانه های اقوام و ادیان- تعریف چشم انداز رقابتی ارومیه مبتنی بر مزیتهای رقابتی طبیعی و تاریخی و فرهنگی.

  کلیدواژگان: رقابت پذیری شهری، رویکرد هویت مدار، مزیت های رقابتی، شهر ارومیه
|
 • A Futures Studies Analysis of Creative City Policymaking: A Study on Tehran City
  Nafiseh Azad, Amir Nazemi *, Soheila Alirezanejad Page 1

  In urban sociology, one of the recent responses to “the quality of future cities” is the idea of“creative cities”. The concept of the creative city has generally been used as a form of strategic planning. This idea, as stated in Landry and Florida’s views, is inevitably tied to widespread changes in the economic and social order. The “Creative City” is one of the theoretical efforts that describe and recommend the future of the world’s metropolises with an emphasis on creative class and creative economy. In this study, using the scenario planning based on critical uncertainties, we tested the question of what the future scenarios of Tehran are for creative development. In response, the two key uncertainties extracted, using the two-step Delphi Method, are “increase or decrease in the importance of citizen participation, social and cultural capital”, and “the development of new businesses or the existing industries”. The scenarios resulting from the intersection of these two uncertainties are “creative Tehran”, “industrial Tehran”, “unstable creativity”, and “turbulent Tehran”. To shape a creative city, the best scenario is the first one, “creative Tehran”, and the worst scenario is the last one, “turbulent Tehran”. In the latter scenario, the importance of citizens’ participation and the social and cultural capital not only is lost, but the environmental pollution and the social damage in Tehran will also be worsened by the development of existing industries.

  Keywords: Creative City, Tehran, Scenario planning, Participation, Social, Economical Capital
 • Analysis of the Globalization Impact on Social Ecology Formation of Iranian Cities: A Case Study on Ahvaz Metropolis
  Mohammad Reza Amiri Fahlyiani *, Masoud Safaepour, Nahid Sajadian Page 2

  Cities are characterized by their dynamic interaction between social, economic, and biophysicalforces. They are increasingly subject to global influence, so the growth of economic, cultural,and political trends on a global scale is a prerequisite for understanding urban changesaround the world. This paper attempts to provide a conceptual framework to explore thepower relations in the formation of global construction as a discourse without losing insightinto this analysis. This exploration is based on the qualitative changes in various social processesand global scale interactions. This descriptive-analytical study attempts to study thereflections of the economic globalization in shaping the social ecology of Iran’s urban areasand its impacts on geographical and spatial dimensions using a scientific and discursive approach.Considering the situation of Iranian cities and their main reasons for globalization, thisstudy argues that we will witness fundamental changes in the dimensions of social ecology,including demographic, cultural, environmental, and technological aspects in the process ofglobalization.

  Keywords: Globalisation, Social ecology, Urban, Iran
 • The relationship between employment and value added in the Iran's industry usingTime-Varying Model
  Shole Bagheripormehr, Fatemeh Khoshdeli *, Ali Sarzaeem Page 3

  It is logical that with industrial growth, the demand for labor will rise. Therefore, examining the employment potential of the industry can be helpful in policymaking. In this study, the relationship between employment and value added of industrial sector in Iran's economy during the years 1981-2017 was investigated using Time-Varying method and spatial-state model and the effect of value added on employment in all years was extracted. According to the results, added value and employment in the industrial sector have a negative relationship with each other, which means that there is condition of the jobless growth in the industrial sector in Iran. So that in 2017, employment will decrease by 1.14 percent, assuming the other variables remain constant, with a 1 percent increase in the real value added of the industrial sector. Wages and trade have also had a negative impact on employment in the industry over the years. The wage impact factor on employment in the industrial sector is -0.06 percent. Also for a dollar increase in industrial import value assuming other variables remain constant decline of 7.38×10-7 in industrial sector employment. According to the results, exports and employment have against effect on each other, such that, for a $ 1 increase in the value of exports of industrial goods in Iran, assuming the other variables are stable, employment is decease by 1.58×10-6. According to the findings of this study, foreign direct investment in industry has a positive and significant effect on employment in this sector.

  Keywords: employment, Value Added, Jobless growth, Time Varying Models
 • The Impact of Information and Communications Technology (ICT) Development and Its Main Components on Gender Inequality
  Abolghasem Golkhandan *, Behnaz Mehrjoo Page 4

  Promoting gender equality is one of the critical goals of an efficient economy and humandevelopment strategies. Studies show a worldwide gender inequality; so it is essential tounderstand the factors affecting gender inequality, including Information and CommunicationsTechnology (ICT). Accordingly, the primary purpose of this study is to examinethe impact of the ICT Development Index (IDI) and its components, including access, use,and skill on the Gender Inequality Index (GII) in a selected 62 developing and developedcountries over the 2007-2015 period. The findings of this study in a dynamic combinationdata and Generalized Method of Moments (GMM) indicate the negative impact of IDI andall three components on the GII in the countries under study. Also, the effect of the accesscomponent on reducing the GII is more than other components of IDI

  Keywords: Gender Inequality, Information, Communication Technology (ICT), ICT Development Index (IDI), System Generalized Method of Moments (SGMM)
 • An Assessment of the Effectiveness of Homelessness Policies in Iran
  Mohammadali Ramezani *, Morteza Ghelij, Sara Esmizadeh, Pari Sadat Haji Seyed Javadi, Fatemeh Jafari, Ozra Faramarzi, Somayeh Rezaee, Maryam Maharati Page 5

  This Article tries to assess the efficacy of the policies concerning homelessness in Iran. Alongwith analyzing laws, through a case study we have investigated documents and statistics of ahomeless shelter, and finally the profile of one homeless case to assess the effectiveness of thepolicies. Findings show that there are serious shortages in policies regarding homelessness.These few laws are not enacted correctly and they are not effective in reality and can’t helphomeless people to get out of homelessness circle. The laws have no principled conception ofhomelessness and have not conceptualized the steps of combating homelessness clearly. Also,the institutions and organization which must participate do not participate completely. So, theresults are poor and the homeless people remain in a vicious circle. Regarding the growingtrend of homelessness in Iran, to act effectively it is necessary to study different aspects ofhomelessness in Iran and to consider the successful experiences of other countries, and onthe bases of these considerations and investigations make comprehensive laws and policies inthe level of parliament in a way that steps and chains of action against homelessness, tasks ofdifferent institutions and sources for action clearly defined and can be monitored.

  Keywords: Homelessness, Policies, Policy-making, Shortcomings, Iran
 • Critical Success Factors in Planning Public Policies
  Mohammad Taghi Khoobroo Khoobroo *, Rouhollah Ebrahimi Page 6

  Many of the challenges of implementing and evaluating public policies in Iran’s civil servicescould be prevented by reflecting on their effectiveness at the planning and shapingpolicy. Today, regarding the multidimensional nature of phenomena and problems of thepublic service sector and the failures and dissatisfactions produced in this area, the necessityof aligning these policies with the comprehensive rationales being effective on policyformulation becomes more apparent. The experts have adopted various value, political,economic, legal, and professional factors as useful indices in formulating public policies.To develop a scientific approach and fully understand the critical elements, this study aimsto outline the essential foundations of success in Iranian public service policymaking.Therefore, after studying the civil service requirements and policy literature and the scrollsurvey with the Delphi and Panel method, the views of 21 experts familiar with the subjectwere received, and based on them, the dimensions and components of the subject wereidentified and approved. The results show that policymakers should consider 28 componentsclassified in the five dimensions of the rationales mentioned in Snellen, Ignace(2002) in planning Iran’s public services policies and preventing one-dimensional viewand failure in this sector

  Keywords: Public Policy, Policy Formulation, critical success factors, Public Service Sector
 • An Investigation into the Interrelationship Between Institutions and Entrepreneurship
  Mahmoud Mashhadi Ahmad, Atrina Oraee * Page 7

  Institutions and their related organizations strongly influence the speed and direction ofeconomic growth. Consequently, they are regarded as a major factor for growth. Entrepreneurshipis also known to be an important driving force for economic growth. Withthis regard, any action to direct and strengthen productive activities is an important consideration.Hence, it is important to devise effective instruments to influence the entrepreneurialactivities in a productive way. Institutions, entrepreneurship and their interrelationshiphave a considerable influence on economic growth. This work is concernedwith the relationship between institutions and entrepreneurship and the way in whichthey interact. To this end, this study employs established methods and presents a frameworkto determine the way in which they influence each other. Furthermore, the experienceof other countries is used to propose a strategy for Iran in relation to institutions andentrepreneurship. The investigation uses empirical data to determine the coefficients requiredin the proposed model. The output of the proposed model shows that there is apositive relationship between entrepreneurship and the strength of institutions.

  Keywords: institutions, Entrepreneurship, Rules of the game, Economic Development, Panel Data Model
 • Theory of Realism and Synchronization of Russia-Turkey Economic and Political Relations Improvement
  Mhboobh Roohi, Noozar Shafiee *, Mohammadreza Dehshiri, Tehran Hajimineh Page 8

  Russian-Turkish relations from the time of the Empires to the last decade can best beinterpreted as a sinusoidal relationship swinging from cooperation to conflict. However,since Putin and Erdogan came to power, despite some challenges, the economicties between the two countries have grown tremendously. Some believe that this economiccooperation could provide the basis for achieving a strategic partnership at thepolitical level. Based on this assumption, the primary question of this paper to evaluatethe realistic assertion that “the economy does not extend to politics“ is whether theimprovement of the political-security relations between Turkey and Russia is affectedby the economic cooperation between the two countries. The findings of the researchusing the descriptive-analytical method show that, in accordance with realism, economicrelations have been an essential factor in closing two countries to each other,but these relations will never pave the way for improving the political ties. The reasonhas been the domination of strategic and political context over the economy. Despitethis privilege, realism is analytically weak because of ignoring some non-politicalfacilitating reasons for improving Turkish-Russian bilateral relations.

  Keywords: Realism, economic dependence, political cooperation, Russia, Turkey
 • Recognition of Urban and Regional Identity-Oriented CompetitivenessOpportunities .Case Study: Urmia City
  Asghar Molaei * Page 9

  The sustainable competitiveness of every city and region has an unbreakable relationship with the identity and identical contexts of that area. Contexts factors, as valuable indigenous elements, can be a significant place in the redefinition of urban competitiveness and entrepreneurship. Contexts as valuable domestic elements and factors can have a high role in redefinition urban competitiveness. Studying in identical contexts, especially in the natural, cultural, social, and economic dimensions, will advance the sustainable competitive advantage, can be create the desirable economy future. The purpose of this research is to definition the role of identical contexts in urban competition and how to create competitive advantage in the context of an analytical and documentary research with an underlying strategy. Contextual competitive advantages can be defined in the natural, geographical, historical, physical, cultural, social, economic, scientific and sports contexts. Contexts are a set of intrinsic and inseparable elements of phenomena, the emergence of their identity. The contexts of cities and regions are a constructive dimension of spatial, temporal, cultural, social, and other existing components. These areas represent the dynamic identity of cities and regions over time and space and are characterized by their differentiation. Identifying and focusing and emphasizing the value of identity of cities and regions in terms of capability and sustainability can help to improve their compatibility. In other words, the Contexts of growth, progress and competitiveness of the power of cities and regions. The most important strategies presented are: Rehabilitation and improvement of the condition of the Lake Urmia and its branding in the natural and tourist and scientific aspects - Branding of architectural, historical, cultural and sporting places in Urmia-Hosted by national and international scientific, cultural, artistic and sport events- Comprehensive tourism infrastructure development Region, especially ways and services of recreation, recreation, texture and buildings and historical buildings of Urmia for tourists-the construction of a brand house for each of the unique goods of Lake Urmia, Urmia Quotes and Halvah, Urmia Urban Places and Urban Spaces - Social and cultural and artistic circles of poetry and poetry and indie music - the development of space High-quality greenery - Elimination of legal barriers and improving the political and human rights of Iran and Urmia at the national and international levels - Organizing and functioning of the city of Urmia and its surroundings - Branding and promoting the competitive ability of the volleyball gym - creating the route of tourism and the homes of the tribes and Religions - The definition of Urmia’s competitive vision based on the natural, historical and cultural competitive advantages.

  Keywords: Urban Competitiveness, Identity Approach, competitive advantage, Urmia city