فهرست مطالب

 • Volume:9 Issue: 1, 2020
 • تاریخ انتشار: 1399/04/25
 • تعداد عناوین: 7
|
 • معصومه دارابی، سمانه صادقی* صفحات 8-16
  مقدمه

  شیب پلان اکلوزال به نوع اکلوژن دندان مربوط می شود. هدف از این مطالعه بررسی و مقایسه تغییرات شیب پلان اکلوزال در بیماران کلاس II تحت درمان با کشیدن پره مولر اول بالا و بدون کشیدن می باشد.

  مواد و روش ها

  در مجموع ، چهل بیمار 25-16 ساله (15 مرد و 25 زن) مبتلا به مال اکلوژن کلاس II ، که مرحله فعال درمان ارتودنسی آنها با استفاده از MBT با اندازه اسلات 0/022اینچ به اتمام رسیده بود، انتخاب شدند. 20 نفر از بیماران  به روش  کشیدن و 20 نفر به روش بدون کشیدن درمان شده بودند. سفالوگرام ها قبل و بعد از درمان ترس و چندین شاخص سفالومتریک اندازه گیری شدند. تغییرات زوایا قبل و بعد از درمان در هر گروه و بین دو گروه به ترتیب از طریق آزمون تی  زوجی و تی مستقل مقایسه گردید. از نظر آماری، سطح معناداری P<0.05 در نظر گرفته شد.

  یافته ها

  زاویه پلان اکلوزال فانشکنال به پلان سلا-نازیون (FOP-SN) ) بعد از درمان در هر دو گروه افزایش یافته  بود که در گروه کشیدن 5 /0درجه و در گروه بدون کشیدن 0/6درجه افزایش را نشان داد  که در هر دو گروه از لحاظ آماری معنی دار نبود . زاویه پلان اکلوزال بای سکت به پلان سلا-نازیون (BOP-SN) در گروه کشیدن 8 /0 درجه افزایش نشان داد و از لحاظ آماری معنی دار نبود  این زاویه در گروه بدون کشیدن 8 /0 درجه کاهش را نشان داد که از لحاظ آماری معنی دار نبود.

  نتیجه گیری

  اگرچه استفاده از پروتکل کشیدن یا بدون کشیدن برای درمان بیماران کلاس دو تغییر معناداری در زاویه های FOP-SN و BOP-SN ایجاد نمی کند، اما تغییرات کوچک در این زوایا  می تواند تغییرات کلینیکی مشخصی بر هارمونی صورت و روابط اکلوزالی داشته باشد. تصمیم به کشیدن دندان به عواملی از قبیل میزان شلوغی، بیرون زدگی انسیزورها و... بستگی دارد.

  کلیدواژگان: پلان اکلوزال، ارتودنسی، درمان، کشیدن دندان
 • نعیمه رعیت، زهرا سادات مدنی*، احسان موعودی، علی بیژنی صفحات 17-22
  مقدمه

  هدف این مطالعه بررسی دقت  CBCT در شناسایی شکستگی های افقی ریشه در دندانهای با و بدون گوتاپرکا می باشد.

  مواد و روش ها

  این مطالعه ء آزمایشگاهی بر روی 100 دندان تک ریشه فک بالا و فک پائین انجام شد. در 55 نمونه ، کانال ها آماده سازی شدند. سپس شکستگی افقی ریشه بصورت تصادفی در 56 نمونه (29 نمونه با گوتاپرکا و 27 نمونه بدون گوتا پرکا) ایجاد شد. نمونه ها بر روی ریم مومی مانت شدند و اسکن CBCT تهیه شد. اسکن هابوسیله دو متخصص درمان ریشه ، دو مرتبه و با فاصله دو هفته بررسی شدند.اطلاعات بوسیله نرم افزار IBM SPSS 20.0 (IBM Corp., Armonk, IL, USA) آنالیزشد.حساسیت، ویژگی، دقت، ارزش اخباری مثبت (PPV) ،ارزش اخباری منفی (NPP) ، (-Likelihood ratio (LR+, LR) با ضریب اطمینان 95% محاسبه شد.                                     

  یافته ها

  حساسیت و ویژگی برای گروه با گوتاپرکا به ترتیب 72 % و 100 % بود همچنین برای گروه بدون گوتاپرکا 89 % و 100% بود. ضریب توافق برای هر مشاهده گر در دو مرتبه مشاهده  0/034±940/ 0و 0/028± 0/960بود(P<0.001). توافق بین دو مشاهده گر 0/039±0/092 بود (0.001<p).

  نتیجه گیری

  اسکن های CBCT دقت بالایی در شناسایی شکستگی افقی ریشه دارند و اگرچه گوتاپرکا دقت تشخیصی را می کاهد ولی تاثیر معناداری بر آن ندارد.

  کلیدواژگان: توموگرافی کامپیوتری با اشعه مخروطی، گوتاپرکا، حساسیت و ویژگی
 • حدیث مجد، ولی الله آرش*، منوچهر رحمتی کامل، علی بیژنی، محمدعلی بیانی صفحات 23-28
  مقدمه

  مارکرهای بیوشیمیایی از جمله عواملی هستند که در رشد و ترمیم استخوان نقش دارند و می توان آنها را بصورت کمی در مایعات بیولوژیکی ارزیابی کرد. هدف از این مطالعه، ارزیابی تغییرات سطح فاکتور رشد شبه انسولینی 1 (IGF-I) در ادرار بعنوان یک شاخص بلوغ و مقایسه آن با مراحل بلوغ مهره های گردنی (CVMSs) در سفالومتری طرفی است.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه مقطعی 50 بیمار (دختر و پسر) مراجعه کننده به دانشکده دندانپزشکی بین سنین 18-8 سال در محدوده CVMS2 تا  CVMS6 تکامل مهره های گردنی که نیاز به درمان ارتودنسی و رادیوگرافی لترال سالومتری داشتند، انتخاب شدند. این افراد همگی سالم بودند. CVMSs بر اساس سفالومتری های طرفی و سطوح ادراری IGF-Iبه روش ELISA  با استفاده از کیت های ادراری ثبت شدند. مقادیر متوسط IGF-I  برای هر گروه بر اساس CVMS، با تست های من ویتنی، کروسکال والیس و کای دو در نرم افزار آماری SPSS  آنالیز شدند .سطح معنی داری P<0.05 در نظر گرفته شد.

  یافته ها

  در این مطالعه میانگین سنی افراد شرکت  کننده 3/82±12/96با محدوده 8 تا 18 سال بود. تفاوت معنی  داری در توزیع جنسیتی در گروه  های مختلف CVM وجود نداشت (P=0.106). سطح ادراری IGF-I  در گروه  های مختلف CVMS، به غیر از گروه CS3، تفاوت معنی  داری نداشتند.(P=0.073) در گروه CS3، میانگین سطح ادراری IGF-I، 2727 /0بوده که با سایر گروه  ها تفاوت معنا داری داشت (P=0.000). مقدار IGF-I  بین مردان (011/0±08/0) و زنان (04/0±03/0)  تفاوت معنی داری نداشت (P-Value=0.492).

  نتیجه گیری

  در این مطالعه بالاترین سطح IGF-I  ادراری در افراد مونث و مذکر در مرحله سوم و چهارم CVM گزارش شد که مصادف با حداکثر سرعت رشدی در بیماران می باشد.

  کلیدواژگان: فاکتور رشد شبه انسولینی، مهره های گردنی، تعیین سن اسکلتی
 • انیس مسلمی پطرودی، شیما نفرزاده، امرالله مصطفی زاده، امیر کیاکجوری*، محمدعلی بیانی، همت قلی نیا، منیره گلپور صفحات 29-34
  مقدمه

  پریودنتیت بیماری شایع در مبتلایان به دیابت است. رابطه معنی داری بین درجه هایپرگلایسمی و شدت پریودنتیت وجود دارد. اما مکانیسم پایه این ارتباط کاملا مشخص نشده است. با توجه به نقش مهم سایتوکاین ها در پاتوژنز پریودنتیت و با توجه به اینکه تاکنون مطالعه ای در مورد مقایسه اینترلوکین 35 در این بیماری ها انجام نشده است هدف از انجام مطالعه حاضر، بررسی سطح این سایتوکاین در بزاق بیماران دیابتی نوع 2 مبتلا به پریودنتیت مزمن متوسط جنرالیزه است.

  مواد و روش ها

  در مجموع 88 نفر) 44 زن، 44 مرد (با میانگین سنی 5 /10±5/ 42سال در این مطالعه موردی شاهدی شرکت داشته اند. افراد به 4 گروه تقسیم شدند و هر گروه شامل  22 نفر بودند.  گروه 1: بیماران واجد پریودنتیت مزمن متوسط جنرالیزه دارای دیابت نوع 2،گروه 2:  بیماران واجد پریودنتیت مزمن متوسط جنرالیزه فاقد دیابت ،گروه 3: بیماران دیابتی با پریودنشیوم نرمال وگروه 4: افراد فاقد دیابت با پریودنشیوم نرمال (گروه کنترل)، سپس نمونه های بزاق، جمع آوری و پس از سانتریفیوژ کردن، میزان اینترلوکین 35 با کیت تجاری بر اساس ELISA تعیین شد و داده ها تحلیل شدند. تست آماری آنوا و تست تعقیبی توکی برای مقایسه گروه ها مورد استفاده قرار گرفتند.

  یافته ها

  میانگین±انحراف معیار اینترلوکین 35 در گروه کنترل (36/ 8±59/ 22و0.05< p) از سه گروه دیگر بیشتر بود.(گروه یک: 62/ 5±12/ 13، گروه دو: 55/ 8 ±27/ 14،گروه سه: 13/ 8±12/ 15) مقایسه میانگین اینترلوکین 35 در گروه های دیگر تفاوت معناداری را نشان نداد (0.05> p).

  نتیجه گیری

  سطح IL-35 بزاق در پریودنتیت و دیابت نوع 2 کاهش می یابد. با این حال،دیابت ملیتوس این کاهش را در بیماران مبتلا به پریودنتیت تشدید نمی کند.

  کلیدواژگان: دیابت ملیتوس، پریودنتیت مزمن، بزاق
 • کوثر شاکری، فریدا عابسی*، سینا حقانی فر، ثریا خفری صفحات 35-41
  مقدمه

  سینوس فرونتال تغییرپذیرترین بخش سینوس های پارانازال از لحاظ تقارن ،ویژگی های آناتومیکی و درجه تکامل است . هدف از این مطالعه ارزیابی تغییرات مورفومتریک سینوس فرونتال در تصاویر توموگرافی کامپیوتری با اشعه مخروطی می باشد.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه مقطعی ،تعداد200 تصویر CBCT از نظر تغییرات آناتومیک مانند وجود سینوس فرونتال، تقارن سینوس، گسترش لترالی سینوس نسبت به سقف استخوان اوربیت ، کنگره دار بودن، وجود سپتوم و نوع آن مورد بررسی قرار گرفتند.همچنین به منظور  داشتن یک معیار دقیق برای تعیین مکان رسس فرونتال در پلن کرونال ،ما کریستاگالی را به سه قسمت مساوی قدامی، میانی و خلفی تقسیم کردیم و رابطه بین آنها از نظر تست های آماری t-test و Chi-square test  وANOVA  مورد بررسی قرار گرفت و P_ value<0.05 معنادار تلقی شد.

  یافته ها

  از 200مورد 113نفر مرد و 87نفر زن ،با میانگین سنی 18-88سال  بودند . نتایج نشان داد که در همه ی موارد سینوس فرونتال دو طرفه و113مورد (57%) ازموارد متقارن هستند. گسترش لترالی سینوس فرونتال  نسبت به سقف اوربیت با جنسیت رابطه معناداری داشت بطوریکه در یک سوم خارجی، فراوانی کمتری در زنان نسبت به مردان مشاهده شد (P<0.001). شایعترین محل رسس فرونتال در یک سوم خلفی کریستاگالی (85مورد 43%) با اختلاف معناداری بود (P=0.012) .

  نتیجه گیری

  در این مطالعه ،سینوس های  فرونتال نسبتا متقارن بودند و استفاده از نشانگر آناتومیک کریستاگالی در تصاویر چند بعدی، یک روش عملی برای تشخیص سریع محل فرونتال رسس در پلن کرونال نبود

  کلیدواژگان: سینوس فرونتال، تنوعات آناتومیکی، توموگرافی کامپیوتری با اشعه مخروطی
 • نغمه نصراللهی، علی بیژنی، سینا حقانی فر* صفحات 42-48
  مقدمه

   بررسی موقعیت ریشه دندان های قدامی در استخوان الوئول جهت طرح ریزی درمان های ایمپلنت از اهمیت بالایی برخوردار است.هدف از این مطالعه ارزیابی میزان ضخامت استخوان باکال و لینگوال/پالاتال در ناحیه ریشه دندان های قدامی فکین و زاویه محور ریشه دندان ها با محور استخوان الوئول می باشد. 

  مواد و روش ها

    در این مطالعه مقطعی، اسکن های CBCT  360 دندان قدامی فک بالا و پایین درمقاطع کراس سکشنال  موقعیت آپکس ریشه ، زاویه محور ریشه دندان ها با محور استخوان الوئول و ضخامت استخوان باکال و لینگوال/پالاتال در 2و4و6 میلیمتری از کرست آلوئول و در ناحیه آپکس ریشه مورد ارزیابی قرار گرفت. سپس داده ها توسط آزمون های آماری T-test و ANOVA  مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت

  یافته ها

   28 خانم و 27 آقا با میانگین سنی 91/10± 13/ 43 (181 دندان خانم و 179 دندان آقا) مورد بررسی قرار گرفتند. در دندان های قدامی فک بالا ضخامت استخوان باکالی کمتر از پالاتالی بوده و در بانوان به طور معناداری کمتر از اقایان بوده است (0.0001)≥p).کم ضخامت ترین ناحیه در 4 میلیمتری از کرست آلوئول استخوان باکالی دندان لاترال فک بالا بانوان مشاهده گردید.(02/0 ±90/0).همچنین ضخامت استخوان پالا تالی در ناحیه لترال فک بالا در بانوان بطور معنا داری بیشتر از آقایان بوده است. ضخامت استخوان لینگوال در لترال و کانین فک پایین بیشتر از ضخامت استخوان باکال بوده ودر آقایان ضخامت استخوان لینگوال به طور معناداری بیشتر از بانوان بوده است.در فک بالا موقعیت اپکس ریشه های دندان های قدامی عمدتا باکالی و در فک پایین بیشتر موارد میانی بوده است.      

  نتیجه گیری

  ارزیابی موقعیت قرار گیری فیکسچر ایمپلنت در ناحیه دندان های قدامی فک بالا با توجه به ضخامت کم استخوان باکالی در ناحیه ریشه دندان های قدامی از اهمیت بالایی برخوردار است.

  کلیدواژگان: توموگرافی کامپیوتری با اشعه مخروطی، فک بالا، فک پایین، دندان، استخوان
 • حدیث مجد، رضا قربانی پور*، ثریا خفری صفحات 49-52
  مقدمه

  هدف  از تحقیق حاضر تعیین میزان رضایتمندی  در بیماران تحت درمان در بخش ارتودنسی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی بابل بود .

  مواد و روش ها

  76  بیماربه یک پرسشنامه خود ایفا  پاسخ دادند. پرسشنامه در 4 قسمت شامل  رابطه پزشک  بیمار  ، شرایط محیطی پذیرش  ، تجربه کلی از درمان انجام شده  و بهبود روانی اجتماعی بیمار  دسته بندی شده بود. پاسخ به سوالات در 5 سطح از کاملا موافقم با امتیاز +2 تا کاملا مخالفم با  امتیاز -2 امتیازبندی شد. امتیازات مثبت (+1 و +2) به عنوان رضایت بالا در نظر گرفته شدند.

  یافته ها

  90% از  بیماران  رضایت بالا از رابطه پزشک و بیمار ، 75% از شرایط محیطی پذیرش ،72% از تجربه کلی ازدرمان انجام شده و نهایتا"60 % از انها رضایت بالا از بهبود روانی اجتماعی داشتند.

  نتیجه گیری

  رضایتمندی بالایی توسط بیماران در بخش ارتودنسی دانشکده دندانپزشکی بابل گزارش شد.

  کلیدواژگان: رضایتمندی، ارتودنسی، مال اکلوژن، رابطه پزشک و بیمار
|
 • Masumeh Darabi, Samaneh Sadeghi* Pages 8-16
  Introduction

  The inclination of the occlusal plane (OP) is related to type of dental occlusion. The aim of this study was to evaluate and compare the inclination of occlusal plane in Class II patients treated with the upper first premolars extraction or non-extraction modalities.

  Materials & Methods

  Totally, forty 16-25-year-old patients (15 males and 25 females) with class II malocclusion, whose active phase of orthodontic treatment was completed using MBT with 0.022-inch slot size, were selected. Twenty patients were treated with extraction of upper first premolars and the rest were treated without any extraction. Pre- and post-treatment cephalograms were traced and several cephalometric variables were measured. The pre- and post-treatment changes of angles within each group and between two groups were compared via paired t-test and independent t-test, respectively. The statistically significant level was set at p<0.05.

  Results

  After treatment, functional occlusal plane (FOP) angle to sella-nasion (SN) plane angle increased in both groups (0.5 degree in extraction group and 0.6 degree in non-extraction group), which was not statistically significant in both groups. Bisecting occlusal plane (BOP) angle to SN plane one in the extraction group enhanced by 0.8 degree, which was not statistically significant, but it decreased by 0.8  degree in the non-extraction group, which was not statistically significant.

  Conclusion

  Although the use of extraction and non-extraction protocols for the treatment of Class II patients did not cause significant changes in the BOP-SN and FOP-SN angles, small changes in these angles can have marked clinical changes in facial harmony and occlusal relationships. Extraction decision depending on factors such as amount of crowding, incisors protrusion, etc.

  Keywords: Occlusal plane, Orthodontics, Treatment, Tooth extraction
 • Naeime Rayiat, Zahra SadatMadani*, Ehsan Moudi, Ali Bijani Pages 17-22
  Introduction

  The aim of this study was to investigate the accuracy of Cone-beam computed tomography(CBCT) in detecting the horizontal root fractures (HRFs) in teeth with and without gutta-percha.

  Materials & Methods

  This in vitro study was performed on 100 mandibular and maxillary single-rooted teeth. In 55 samples, the canals were prepared. Then, the horizontal fracture was induced randomly in 56 (29 with gutta-percha, 27 without gutta-percha) samples. The samples were mounted on a wax rim, and the CBCT scan was provided. The scans were examined by two endodontists twice with two-week interval. Data were analyzed using IBM SPSS 20.0 software (IBM Corp., Armonk, IL, USA). Sensitivity, specificity, accuracy, positive predictive value (PPV), negative predictive value (NPV), likelihood ratio (LR +, LR -) with 95% confidence interval were calculated.

  Results

  The sensitivity and specificity were 72% and 100% for the group with gutta-percha as well as 89% and 100% for the group without gutta-percha, respectively. The coefficient of agreement for each observer within two observations was 0.940±0.034 and 0.960±0.028 (P<0.001). The inter observer agreement was 0.092±0.039 (P<0.001).

  Conclusion

  The CBCT scans have high accuracy in diagnosis of horizontal root fracture and gutta-percha although they reduce the diagnostic accuracy with no significant effect.

  Keywords: Cone-beam computed tomography, Gutta-percha, Sensitivity, specificity
 • Hadis Majd, Valiollah Arash*, Manouchehr RahmatiKamel, Ali Bijani, MohammadAli Bayani Pages 23-28
  Introduction

  Biochemical markers play an important role in the growth and repair of bone and can be evaluated in different biological fluids. Therefore, the aim of this study was to evaluate the level of insulin-like growth factor-I (IGF-I) in urine as a puberty index and to compare it with cervical vertebral maturational stages (CVMSs) in lateral cephalometry.

  Materials& Methods

  In this cross-sectional study, 50 8-18-year-old patients (males and females), referred to Faculty of Dentistry with CVMS of 2 to 6 and needed orthodontic treatment as well as lateral cephalometry were selected. All of these patients were healthy. The CVMSs were recorded based on lateral cephalometric radiographs and urinary levels of IGF-I was determined using a urine-based ELISA kit. Mean IGF-I values for each CVMS were analyzed by Mann-Whitney, Kruskal-Wallis and Chi-square tests in SPSS. P<0.05 was statistically considered as significant level.

  Results

  In this study, the mean age of participants, ranged from 8 to 18 years was 12.96±3.82. There was no statistically significant difference in gender distribution between CVM groups (P=0.106). The level of urinary IGF-I had no significant difference between groups, except for CVMS3 group (P=0.073). In CS3, the mean urinary IGF-I level was 0.2727, representing a significant difference from other groups (P=0.000). IGF-I levels had no significant differences between males (0.03±0.04) and females (0.08±0.011), (P=0.492).

  Conclusion

  The highest urinary IGF-I level was found in both genders in CVMS 3 and 4, which coincided with peak growth spurt in patients.

  Keywords: Insulin-like growth factor I, Cervical vertebrae, Age determination by skeleton
 • Anis MoslemiPetrodi, Shima Nafarzade, Amrollah Mostafazadeh, Amir Kiakojori*, MohammadAli Bayani, Hemmat Gholinia, Monireh Golpour Pages 29-34
  Introduction

  Periodontitis is a common disease in patients with diabetes. There is a significant relationship between hyperglycemic degree and severity of periodontitis, but the base of mechanism of this relationship has not been fully defined. Considering the important role of cytokines in periodontal pathogenesis and considering that there has been no study on the comparison of interleukin 35 (IL-35) in these diseases, the aim of this study was to determine the level of this salivary cytokine in patients with type 2 diabetes mellitus with generalized moderate chronic periodontitis.

  Material & Methods

  Totally, 88 subjects (44 female, 44 males) with a mean age of 42.5±10.5 years old participated in this case control study. The subjects were divided into four groups and each group included 22 subjects: Group 1: generalized moderate chronic periodontitis patients with type 2 diabetes, Group 2: generalized moderate chronic periodontitis patients without diabetes, Group 3: diabetic patients with normal periodontium, Group 4: healthy periodontium and non-diabetic group (control) Then saliva were collected and centrifuged, the amount of IL-35 was determined with commercial ELISA kit. Data were analyzed . ANOVA and Tukey post-hoc tests were used to compare the groups.

  Results

  The Mean±SD of IL-35 was significantly higher in the control group (22.59±8.36, p<0.05) than other groups (Group1: 13.12±5.62, Group2: 14.27±8.55, Group3: 15.12±8.13). Mean comparison of IL-35 in other groups had no significant difference (P>0.05).

  Conclusion

  The salivary IL-35 level is decreased in both periodontitis and type 2 diabetes. However, diabetes mellitus does not exacerbate this decline in patients with periodontitis.

  Keywords: Diabetes mellitus, Chronic periodontitis, Saliva
 • Kosar Shakeri, Farida Abesi*, Sina Haghanifar, Soraya Khafri Pages 35-41
  Introduction

  The frontal sinus is the most variable part of the paranasal sinuses in terms of symmetry, anatomical features and degree of development. The aim of this study was to assess the morphometric changes of the frontal sinus in cone-beam computed tomography (CBCT) images.

  Materials & Methods

  In this cross-sectional study, 200 CBCT images were examined for anatomical variations such as the presence of frontal sinus, sinus symmetry, lateral frontal sinus extension (LFSE) to orbital roof, scalloping, septum and type of septum. Moreover, Crista Galli (CG) was divided into three equal segments of anterior, middle and posterior in order to have a precise criterion for determining the location of the frontal recess in coronal plane. The data were analyzed using ANOVA with T-test and Chi-square at significant level of P<0.05.

  Results

  Of 200 cases, 113 and 87 ones were male and female with the mean age of 18‒88 years. The results showed that frontal sinus was bilateral in all cases and symmetric in 113(57%) cases. The LFSE to orbital roof had a significant relationship with gender, so that at the external one-third, the LFSE was less frequent in women than men (P <0.001). The most frequent location of the frontal recess was in the posterior one-third of CG (85 (43%)) with significant difference (P=0.012).

  Conclusion

  In this study, frontal sinuses were rather symmetric, and the use of the anatomical CG marker in multiplanar (MPR) images was not feasible method for rapid detection of the frontal recess location in coronal plane.

  Keywords: Frontal sinus, Anatomic variations, Cone- beam computed tomography
 • Naghmeh Nasrollahi, Ali Bijani, Sina Haghanifar* Pages 42-48
  Introduction

  Evaluation of the position of anterior teeth in the alveolar bone for planning implant treatments is so important. The aim of this study was to evaluate the thickness of buccolingual/palatal bone at anterior teeth roots and the angle between the tooth root axis and alveolar bone axis.

  Materials & Methods

  In this cross-sectional study, the position of root apex, angle between the tooth root axis and alveolar bone axis as well as thickness of buccolingual/palatal bone in 2,4,6 mm from alveolar crest and root apex areas were evaluated in the cone-beam computed tomography (CBCT) scans of 360 maxillary and mandibular anterior teeth. The data were then analyzed by ANOVA and t-test.

  Results

  Twenty eight females and 27 males with the mean age of 43.13 ± 10.91 participated (181 female teeth and 179 male teeth) in the current study. In maxillary anterior teeth, the buccal bone thickness was thinner than the palatal bone and was significantly smaller in females than males (p≤0.0001). The thinnest area in buccal bone was in 4mm from alveolar crest in female’s lateral incisor of maxilla (0.09±0.02). The thickness of the palatal bone in the maxillary lateral incisors was significantly thicker in females than males. The thickness of lingual bone was thicker in mandibular lateral incisors and canines than in buccal bone and the lingual bone thickness was significantly thicker in males than females. The apex position of anterior teeth was predominantly buccally in the maxilla (%94), while it was middle in the mandible (%44).

  Conclusion

  Due to the small thickness of buccal bone, evaluation of the position of implant fixtures in maxillary anterior teeth is of great importance.

  Keywords: Cone-beam computed tomography, Maxilla, Mandible, Tooth, Bone
 • Hadids Majd, Reza Ghorbanipour*, Soraya Khafri Pages 49-52
  Introduction

  The aim of this study was to determine satisfaction in patients undergoing orthodontic treatment in the orthodontics department of Babol Dental Faculty.

  Materials & Methods

  Totally, 76 participants answered to a self-administrated questionnaire, categorized into 4 sections: "physician- patient relationship”, “social – mental improvement”, “admittance and environment-related factors”, “patients’ overall experience of treatment”. The answer to each question was scored in 5 levels from “completely disagree” with -2 scores to “completely agree” with +2 scores. Positive scores (+1 and +2) to questions were considered as high satisfaction.

  Results

  Generally, 90% of participants reported high scores of satisfaction with “patient-physician relationship”, 75% with “environmental factors”, 72% with “overall experience of treatment” and finally 60% of them had high satisfaction with “social-mental improvement”.

  Conclusion

  A high level of satisfaction was reported by orthodontic patients in orthodontics department of Babol Dental Faculty.

  Keywords: Patient Satisfaction, Orthodontics, Malocclusion, Physician-Patient Relations