فهرست مطالب

 • سال نهم شماره 4 (زمستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/08/10
 • تعداد عناوین: 24
|
 • مهسا صفار، هیوا علی پناه، محمدرضا عطاالهی* صفحات 1682-1692

  آرتریت روماتوئید (RA) یک بیماری التهابی مزمن و خود ایمنی است. این بیماری به طور عمده بر مفاصل کوچک (دست و پا) تاثیر می گذارد و تظاهرات سیستمیک زیادی دارد.مطالعه ی نشانگرهای زیستی در روماتولوژی از ضروریات درک مکانیسم درگیر در برخی از بیمارهای روماتیسمی است. کشف نشانگرهای زیستی جدید با نقش های کلیدی در مراحل مختلف  بیماری به عنوان یک موضوع مهم در بیماران RA باقی مانده است. نشانگرهای زیستی برای تشخیص و پیش آگهی، درمان هدفمند و هدایت درمان بالینی و پاسخگویی در تمام مراحل RA مهم هستند. نشانگرهای زیستی با بستن شکاف سرولوژیکی، تشخیص را بهبود می بخشند، اطلاعات پیش آگهی را ارائه می دهند و اجازه کنترل  فعالیت بیماری و پیشرفت آن را فراهم می کند. نشانگرهای زیستی با خطر پیشرفت RA ارتباط دارند و می توانند فرسایش استخوانی و پیشرفت بیماری را پیش بینی کنند. بنابراین برای تشخیص زود هنگام بیماری نیاز به نشانگر زیستی حساس است. برخی از نشانگرهای زیستی اختصاصی نیستند (فاکتور روماتوئید IgM) و بعضی دیگر به دلیل مشکلات فنی کاربرد زیادی ندارند (فاکتور ضد ترشحی هسته ای). از طرف دیگر آنتی بادی هایی که بر علیه پپتیدهای سیترولینه (anti-CCP) در سرم بیماران وجود دارد برای این بیماران اختصاصی تر عمل می کند. حرکت از رویکردهای سنتی و استفاده از نشانگرهای ویژه تری برای طبقه بندی بیماران و درمان هدفمند، مراقبت از بیمار را بهبود و هزینه های پزشکی را کاهش می دهد.

  کلیدواژگان: آرتریت روماتوئید، نشانگر زیستی، تشخیص، پیش آگهی، فعالیت بیماری
 • زهرا ملک پور، فرشید کفیل زاده* صفحات 1693-1702
  زمینه و هدف

  مسیر اتوفاژی با بیماری های التهابی و پیوند اعضا مرتبط می باشد. ژن IRGM نقشی اساسی در فعال کردن کمپلکس اصلی اتوفاژی، حذف رادیکال های آزاد اکسیژن(ROS)  و میکروارگانیسم ها در طی رد پیوند اعضا ایفا می کند. با توجه به نقش مهم اتوفاژی در پیوند اعضا و همچنین نقش حیاتی ژن  IRGMدر اتوفاژی، این مطالعه به بررسی ارتباط پلی مورفیسم rs1000113 C/T در ژن IRGM و احتمال خطر رد پیوند کبد در بیماران پیوندی می پردازد.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه 100 نفر از افراد سالم با100 نفر از بیماران گیرنده پیوند کبد که از نظر جنسیت و گروه خونی یکسان بودند مورد بررسی قرار گرفتند. گروه بیماران شامل ، 50 بیمار پیوندی بدون رد حاد  که به عنوان گروه شاهد و 50 بیمار همراه با رد پیوند کبد بودند. پلی مورفیسم rs1000113 ژن IRGM توسط تکنیک PCR-RFLP تعیین گردید.

  نتایج

  نتایج به دست آمده ارتباط معنی داری را بین ژنوتیپ TC و خطر افزایش رد پیوند کبد در بیماران  را نشان می دهد (0098/0 ,TC:p-value=22/7- 2/1= ,CI 93/2= OR) و (0098/0 ,CC:p-value=83/0- 138/0= ,CI 34/0= OR). هم چنین آنالیزهای آماری نشان  می دهد ارتباط ارتباط معنی دار بین فرکانس آللی در این پلی مورفیسم و احتمال خطر رد پیوند کبد  وجود دارد به طوری که با افزایش آلل T احتمال رد پیوند کبد افزایش می یابد(027/0 , C:p-value=97/0- 218/0= ,CI 46/0= OR) با بررسی های آماری بین افراد سالم و پیوندی، هیچ گونه ارتباط معنی داری بین این پلی مورفیسم  و گروه خونی، جنسیت و بیماری های زمینه ای مشاهده نگردید.

  نتیجه گیری

  نتایج به دست آمده از این مطالعه نشان می دهد که پلی مورفیسم rs1000113  ژن IRGM می تواند حفظ بافت کبد بعد از پیوند را در بیماران پیوندی تحت تاثیر قرار دهد که این موضوع تایید کننده ی نقش اتوفاژی در پیوند اعضا می باشد. بیمارانی با ژنوتیپ TC نسبت به بیمارانی با ژنوتیپ CC بیشتر در معرض خطر رد پیوند کبد می باشند.

  کلیدواژگان: IRGM، پیوند کبد، اتوفاژی، رد حاد
 • رحام آرمند، گودرز صادقی هشجین*، علی رسولی، مژگان اصغری صفحات 1703-1709
  زمینه و هدف

  نیتریک اکساید (NO)  در بدن از اسید آمینه L-Arginine و تحت تاثیر آنزیم نیتریک اکسید سنتاز (NOS) ساخته می شود. داروهای دهنده نیتریک اکساید (NO donors) در بدن از خود نیتریک اکساید آزاد میکنند. بر اساس منابع موجود، این ماده و پیش ساز آن (L-Arginine) در فرایند انعقاد خون نیز موثر است. از آنجا که مطالعات نشان میدهد استفاده از ضد انعقادهایی مثل سیترات سدیم در شرایط خارج بدنی به صورت کامل از انعقاد خون ممانعت نمی کند.، این مطالعه تاثیر NO را بر روند انعقاد خون در شرایط آزمایشگاهی بررسی کرده است.

  مواد و روش ها

  بدین منظور نمونه های خون از 5 راس گاو ماده بالغ هولشتاین به ظاهر سالم اخذ و به صورت مجزا با مواد ضد انعقاد اتیلن دی آمین تترا استیک (EDTA) و سیترات سدیم مجاور گردیدند. سپس خون حاوی ماده ضد انعقاد به مدت 30 دقیقه در دمای 37 درجه سانتیگراد با غلظتهای 10 ، 100 و 1000 میکرومولار از مواد آزاد کننده کننده نیتریک اکساید(NO donors) شامل نیتروپروساید سدیم (SNP)، نیتروگلیسیرین (GTN)، ایزوسورباید دی نیترات(ISDN) ،  و با غلظتهای 1 ، 10 و 100 میکرومولار از مواد موثر بر نیتریک اکساید سنتاز  شامل L-Arginine، L-NAME و ترکیب L-Arginine+L-NAME انکوبه شد. و آزمایش های کلی جهت بررسی انعقاد خون از جمله زمان پروترومبین (PT)، زمان ترومبوپلاستین نسبی فعال (APTT)، فیبرینوژن (FIB)، میزان هموگلوبین (Hb)، پلاکت ها (PLT)، گلبول قرمز خون (RBC)، هموگلوبین گلوبولی (McH)، میانگین حجم گلوبولی (MCV)، میانگین غلظت هموگلوبین گلوبولی (MCHC)، هماتوکریت (HCT)، گلبول های سفید (WBC) و مت هموگلوبین (Met Hb) انجام شد.

  نتایج

  نشان داده است که ترکیب (L-Arginine +L-NAME) در غلظت های استفاده شده موجب کاهش معنی دار در تعداد گلبول های قرمز و میزان هموگلوبین شده است (P<0.05). علیرغم وجود برخی تغییرات در سایر پارامترها، سایر موارد از نظر آماری معنی دار نبودند.

  نتیجه گیری

  در مجموع میتوان نتیجه گرفت که نیتریک اکساید با منشا داخلی (آندوژن) یا خارجی (اگزوژن) در مدل مورد استفاده در این پژوهش تاثیر قطعی بر روند انعقاد خون ندارد. لیکن، اثرات غیراختصاصی مشاهده شده در ترکیب L-Arginine با L-NAME بر تعداد گلبولهای قرمز و میزان هموگلوبین نیازمند مطالعات بیشتری میباشد.

  کلیدواژگان: نیتریک اکساید، شمارش کامل خون (CBC)، شرایط آزمایشگاهی
 • پونه پاشایی، آسیه عباسی دلویی*، علیرضا براری، سیدرضا میرجوادی صفحات 1710-1718
  زمینه و هدف

  هدف از این پژوهش تاثیر یک دوره تمرین استقامتی و مصرف ال-کارنیتین بر بیان ژن آنزیم های کبدی (AST,ALT,ALP) در رت های نر ویستار مسموم شده با بولدنون بود.

  مواد و روش ها

  در این تحقیق تجربی، تعداد 30 سر موش نر ویستار با سن 12هفته و میانگین وزن 94/7±195گرم به طور تصادفی در 5 گروه تقسیم شدند: کنترل، بدون درمان، بولدنون(5 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن)، ال-کارنیتین، ال-کارنیتین+تمرین هوازی با شش سر موش در هر گروه تقسیم شدند: برنامه تمرین استقامتی با شدت متوسط (50-55درصد اکسیژن مصرفی بیشینه) به مدت شش هفته و پنج جلسه در هفته اجرا شد. تزریق دارو یک بار در هفته، در یک روز مقرر، و در عضلات همسترینگ به صورت عمیق انجام شد. پس از بیهوشی، کالبد شکافی انجام و بافت کبد برداشته شد. میزان بیان آنزیم های کبدی به روش Real Time PCR اندازه گیری شد. داده ها به روش t همبسته، تحلیل واریانس یک طرفه و آزمون تعقیبی شفه در سطح معنی داری P<0.05 تجزیه و تحلیل شدند.

  نتایج

  نتایج نشان داد بین میانگین بیان ژن آنزیم های کبدی (AST,ALT,ALP) موش های نر ویستار در گروه های مختلف تفاوت وجود دارد (000/0=p). تغییرات بیان ژن آنزیم های کبدی (AST,ALT,ALP) در گروه های ال-کارنیتین و تمرین- ال-کارنیتین نسبت به گروه بولدنون به طور معنی داری کمتر بود(000/0=p).

  نتیجه گیری

  با توجه به یافته های تحقیق حاضر به نظر می رسد مکمل ال-کارنیتین همراه با تمرینات هوازی منظم سبب کاهش آسیب کبدی ناشی از استروئیدهای آنابولیک آندروژنی می شود.

  کلیدواژگان: تمرین هوازی، بولدنون، ال کارنیتین، آنزیم های کبدی، رت های ویستار
 • ناهید بیژه*، سمانه فراحتی، زهرا سرلک، رقیه شاد، بابک هوشمند مقدم صفحات 1719-1726
  زمینه و هدف

  در حال حاضر شیوع پرفشاری خون رو به افزایش است و یکی از عوامل تاثیرگذار در بروز و توسعه فشارخون بالا و آترواسکلروز اختلال در سیستم رنین- آنژیوتانسین است که آنزیم مبدل آنژیوتانسین اندوتلیومی، آنزیم اصلی آن محسوب می گردد. هدف از تحقیق حاضر بررسی تاثیر هشت هفته تمرین هوازی بر مقادیر سرمی آنزیم مبدل آنژیوتانسین و نیمرخ لیپیدی زنان غیرفعال دارای اضافه وزن بود.

  مواد و روش ها:

   در این تحقیق نیمه تجربی، 20 زن (30-20 سال) با شاخص توده بدنی بالاتر از 25 کیلوگرم بر متر مربع به شکل تصادفی در دو گروه کنترل (10 نفر) و تمرین (10 نفر)  تقسیم شدند. گروه تمرین برنامه تمرینی که  شامل هشت هفته فعالیت هوازی، هفته ای سه جلسه و به مدت 60-40 دقیقه با شدت 55 تا 75 درصد حداکثر ضربان قلب بود را انجام دادند. 48 ساعت پیش و پس از اتمام برنامه تمرین هوازی، اندازه های تن سنجی، حداکثر اکسیژن مصرفی، نیمرخ لیپیدی وآنزیم مبدل آنژیوتانسین آزمودنی ها اندازه گیری شدند. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون آماری تی تست مستقل و وابسته در سطح معناداری کمتر از 05/0 انجام شد.

  نتایج

  نتایج نشان داد مقادیر وزن (01/0=p) و نمایه توده بدن (01/0=p) درگروه تمرین کاهش معناداری یافته است. در حالی که، تغییرات بین گروهی میزان آنزیم مبدل آنژیوتانسی (543/0=)، LDL (927/0p=)، HDL (120/0p=p)، تری گلیسرید (788/0=p) و کلسترول (324/0=p) تفاوت معنی داری نداشتند.

  نتیجه گیری

  بررسی نتایج کلی این پژوهش نشان می دهد که برنامه تمرینی هشت هفته ای تا حدود اندکی توانسته است منجر به بهبود عوامل خطرزای قلبی عروقی زنان شود و می توان اظهار داشت در صورتی که تمرینات بدنی به طور منظم و طولانی مدت اجرا شود، احتمالا می تواند یک عامل پیشگیری کننده در بروز بیماری های قلبی عروقی زنان دارای اضافه وزن باشد.

  کلیدواژگان: آنزیم مبدل آنژیوتانسین، نیمرخ لیپیدی، تمرین هوازی، زنان دارای اضافه وزن
 • معصومه دبستان، ابوبکر جعفرنژاد، منصور کشفی، طیبه رخشانی، زینب گرگی، عزیزالله دهقان* صفحات 1727-1735
  زمینه  و هدف

   پژوهش حاضر با هدف تعیین سطح هوش هیجانی و ارتباط آن با عملکرد شغلی در ارائه دهندگان مراقبت های بهداشتی و کارکنان بهداشتی دانشکده علوم پزشکی لارستان در سال 2018 انجام شد.

  مواد و روش ها

   این پژوهش یک مطالعه مقطعی بود. برای تعیین سطح هوش هیجانی و ارتباط آن با عملکرد شغلی در ارائه دهندگان مراقبت های بهداشتی و کارکنان بهداشتی، از پرسشنامه شرینگ استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS  نسخه 22 و آنالیز های آماری ضریب همبستگی پیرسون، آنووا، تی تست نیز استفاده شد. سطح معنی داری در کلیه آزمون ها 0.05 در نظر گرفته شد.

  نتایج

   نتایج این مطالعه نشان داد که بین کلیه ابعاد هوش هیجانی و عملکرد آنها رابطه معناداری وجود دارد. همچنین ، نتایج رگرسیون نشان داد که تنها مولفه خودآگاهی به طور مستقیم عملکرد مدیران را توضیح می دهد.

  نتیجه گیری

  از آنجا که بین همه ابعاد هوش هیجانی و عملکرد آنها رابطه معنی داری وجود دارد و با توجه به اینکه هوش هیجانی از ویژگی هایی است که می توان یاد گرفت، توصیه می شود  در هر موسسه و سازمان برنامه های آموزشی ویژه ای جهت ارتقاء و یادگیری  هوش هیجانی کارکنان اجرا شود.

  کلیدواژگان: احساسی، هوش، عملکرد شغلی، کارمند بهداشت، خود انگیزشی
 • حسن مروتی*، نظام آرمند صفحات 1736-1742
  مقدمه

  پیاز گل نرگس به عنوان داروی Antiphlogistic، موثر در درمان آسم، تنگی نفس و سوختگی های پوستی است. با توجه به عدم بررسی تاثیر عصاره آن بر تست های عملکردی کبد، هدف از انجام این تحقیق تاثیر عصاره پیاز گل نرگس بر تغییرات غلظت سرمی آنزیم های مربوط به فونکسیون کبد  (ALT ، ALP، AST،  LDH،  GGT) در موش صحرایی نر می باشد.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه از 20 موش صحرایی نر در 4 گروه 5 سری استفاده شد. گروها به یک گروه شاهد و سه گروه دریافت کننده عصاره پیاز گل نرگس با غلظت های 50، 100 و mg/kg 150 تقسیم شدند. عصاره به مدت 6 روز خورانده و در روز هفتم از حیوانات خونگیری انجام و سطح سرمی آنزیم های کبدی مورد اندازه گیری قرار گرفت. داده های با نرم افزار SPSS  نسخه 21 جمع آوری و محاسبات آماری با استفاده از آزمون تی (t- test) انجام گردید.

  نتایج

  نشان داده است که فعالیت آنزیم های آسپارتات آمینوترانسفراز (AST) و آلانین آمینوترانسفراز (ALT) در دوز mg/kg 150 عصاره پیاز گل نرگس افزایش معنی داری نسبت به گروه شاهد ایجاد نمود (P<0/01)، همچنین در همین دوز  آنزیم های آلکالن فسفاتاز (ALP)، لاکتات دهیدروژناز (LDH) و گاماگلوتامیل ترانسفراز (GGT) افزایش معنی داری نسبت به گروه شاهد نشان دادند (P<0/05). ALT در دوز  mg/kg100 افزایش معنی داری ولی AST در دوز mg/kg 50 کاهش معنی داری را نسبت به گروه شاهد نشان داد (P<0/05).

  نتیجه گیری

  با توجه به افزایش معنی داری آنزیم های کبدی در دوزهای بالای عصاره لازم است تاثیرات هیستوپاتولوژی عصاره های این گیاه بر کبد مورد بررسی قرار گیرد.

  کلیدواژگان: گل نرگس، موش، کبد
 • فاطمه راستگو، زهرا روستایی، فاطمه مصلح، ارش حسن نژاد، هوشمند قربانی برناجی، احمد ابوالقاضی* صفحات 1743-1748
  مقدمه

    توکسوکاریازیس یک بیماری انگلی می باشد که توسط توکسوکارای سگ و گربه ایجاد می شود. افزایش حیوانات خانگی خصوصا سگ وگربه بخشی از زندگی مدرن شده و این باعث افزایش الودگی خاک  پارک ها می شود. تماس مستقیم با خاک آلوده مخزن اصلی آلودگی انسان به توکسوکارا می باشد. این مطالعه با هدف بررسی وضعیت الودگی خاک ها به تخم توکسو کارا انجام گردیده است.

  مواد و روش ها

  بررسی آلودگی خاک پارکهای شهر فسا به تخم توکسوکارا، طی فروردین ماه تا آذر ماه  1397 انجام شد. در این تحقیق 56 نمونه  خاک از 10 پارک فسا جمع آوری شد. نمونه ها با روش شناورسازی و با میکروسکوپ مورد بررسی قرار گرفتند.

  نتایج

  نتایج بیانگر آلودگی 6 تا از 10 پارک مورد بررسی به تخم توکسوکارا بود. از 56 نمونه مورد بررسی 54 تخم توکسوکارا یافت شد.

  نتیجه گیری

  شیوع بالای تخم توکسوکارا در این تحقیق می تواند حاکی از افزایش سگ و گربه های ولگرد باشد. که این خود سبب می شود کرم های بالغ در خاک تشکیل شوند و مخزن آلودگی باشند.

  کلیدواژگان: توکسوکارا، فسا، خاک، آلودگی
 • آناهیتا عالی پور بیرگانی، نسرین سرتیپ نیا، سیدمحمدمهدی حمدی، محمد نقی زاده، جواد آراسته* صفحات 1749-1757
  مقدمه

  بیماریهای عفونی ایجاد شده توسط باکتریها و قارچها میلیاردها انسان را در سراسر جهان تحت تاثیر خود قرار داده است. در طول تاریخ بشریت، بیماریهای عفونی عامل اصلی مرگ و میر و معلولیت بوده است. امروزه بیماریهای عفونی عامل یک سوم تمام مرگها در دنیا می باشند. هدف کلی این مطالعه بررسی گیاه دارویی Scabiosa Olivieri از نظر خاصیت ضد میکروبی بر روی باکتری های گرم مثبت، گرم منفی و قارچ و نیز مطالعه خاصیت ضدالتهابی آن با بررسی فاکتورهای IL-1 و TNF-α  انسانی می باشد که در نهایت منجر به معرفی یک عامل ضدمیکروبی و ضدالتهابی جدید با منشا طبیعی و ارزان شود.

  مواد و روش ها:

   ابتدا عصاره گیاه به روش ماسراسیون تهیه گردید و سپس به منظور بررسی خواص ضدمیکروبی، رقت های متفاوتی از عصاره این گیاه بر روی سه میکروارگانیسم اشرشیا کلای، استافیلوکوکوس اورئوس و کاندیدا آلبیکانس انجام شد همچنین تاثیر این عصاره بر روی سلول های تک هسته ای خون محیطی و اندازگیری فاکتورهای التهابی IL-1 و TNF-α بوسیله کیت الایزا مورد بررسی قرار گرفت.

  نتایج

  عصاره گیاه Scabiosa Olivieri به طور معنی داری خاصیت ضدالتهابی از خود نشان داد و همچنین خاصیت ضد میکروبی فعالی بر روی باکتری اشرشیا کلای و ضدمیکروبی متوسطی بر استافیلوکوکوس اورئوس دارد. اما خاصیت ضدقارچی مشاهده نشد.

  نتیجه گیری:

   عصاره این گیاه پتانسیل استفاده بعنوان یک عامل ضدالتهابی و نیز ضدمیکروبی را داراست که البته بررسی اثرات استفاده آن در محیط in vivo و نیز آنالیز شیمیایی ترکیبات تشکیل دهنده آن نیازمند انجام تحقیق های بیشتری می باشد.

  کلیدواژگان: Scabiosa Olivieri، PBMC، خاصیت ضدالتهابی، فعالیت ضدمیکروبی، MIC، TNF-α IL-1
 • طاهره زارعی طاهر، علی کوثری، محسن شیخ حسن*، حامد منوچهری، ناصر کلهر، لیلا ناصرپور صفحات 1758-1773

  استفاده گسترده از واکسن های موثر بر بیماری های عفونی یکی از مهم ترین پیشرفت های بهداشت عمومی در قرن بیست و یکم است. واکسن های اولیه که حاوی پاتوژن ها یا سموم ضعیف شده یا غیرفعال هستند ممکن است پاسخ ایمنی قوی را به وجود آورند، اما در این رویکرد به دلیل این که کشت بسیاری از میکروارگانیسم ها غیرعملی و ناکارآمد بوده و از طرفی نگرانی های ایمنی در مورد کشت آن ها وجود دارد، همیشه نمی تواند مورداستفاده قرار گیرد. در چنین مواردی، زیر واحدهایی از آن ها (همچون پروتئین های میکروبی یا کربوهیدرات) به عنوان آنتی ژن های واکسن در نظر گرفته می شوند. زیر واحدهای آنتی ژنی به دلیل آنکه غالبا خاصیت ایمنوژنیک ضعیفی دارند، قادر به تحریک سیستم ایمنی ذاتی نمی باشند. این خصوصیت احتمالا باعث کاهش کارایی واکسن می شود. ادجوانت ها مولکول ها، ترکیبات و یا مجموعه های فوق مولکولی هستند که قدرت و طول عمر پاسخ ایمنی خاص به آنتی ژن ها را افزایش می دهند، اما باعث حداقل سمیت و ایجاد اثرات ایمنی طولانی مدت در انسان می گردند. ادجوانت ها می توانند برای افزایش ایمنی زایی، تعدیل نوع واکنش ایمنی، کاهش مقدار آنتی ژن یا تعداد واکنش ایمن زایی موردنیاز برای اثربخشی و/ یا بهبود واکسن ها در جمعیت های خاص (به عنوان مثال، نوزادان یا سالمندان) مورداستفاده قرار گیرند. مقاله حاضر به مرور انواع مختلف ادجوانت ها پرداخته و خصوصیات و مکانیسم عملکرد آن ها را نیز موردبررسی قرار می دهد.

  کلیدواژگان: ادجوانت، خصوصیات، مکانیسم، عملکرد
 • شهره رحیمیان، سیدامیر امین یزدی*، ایمان الله بیگدلی، محمدامین عدالت منش صفحات 1774-1783
  مقدمه

  در اختلالات طیف اوتیسم، نقش نقایص کارکردی مانند کم-کنشوری در لوب فرونتال یا هیپوکامپ و آمیگدال با فرضیه کنترل بالا-پایین یا کاهش پیوندهای کارکردی مغزی موردتوجه نظریاتی مانند تئوری ذهن یا کارکردهای اجرایی بوده اما یافته های جدید در حوزه نوروربیولوژی و علوم اعصاب این نظریات را به چالش کشیده و زیربنای ارائه نظریه جدید جهان سخت از هنری مارکرام در سال 2007 شده که معتقد است هسته اصلی اختلال، بیش-کنشوری، بیش-انعطاف پذیری و بیش-واکنش پذیری در یک مسیر کنترل پایین-بالا در ریزمدارهای مغزی است. در مطالعه حاضر به ابعاد مختلف این نظریه، شواهد تجربی و چالش ها و انتقادات پیش روی آن پرداخته شده است.

  نتیجه گیری: 

  آشنایی با این نظریه علاوه بر ایجاد گستره پژوهشی جدید و توجه به مکانیسم های زیربنایی مغزی، ممکن است به تشخیص زودهنگام اختلال و پیشنهاد های درمانی کارآمد در حوزه پزشکی، روانشناسی و سایر حوزه های مربوط منجر شود.

  کلیدواژگان: اختلالات طیف اوتیسم، نظریه جهان سخت، بیش-کنشوری مغز، نقص بازداری آمیگدال، مدل حیوانی VPA
 • مهسا بهجتی مقدم، علی نعمتی*، پوران اردلان صفحات 1784-1793
  زمینه و هدف

  سرطان نوعی بیماری ژنتیکی ناشی از جهش در DNA است که باعث برهم خوردن الگوی تقسیم و تمایز سلول ها و درنهایت تشکیل نئوپلاسم می شود. سرطان سینه یک بدخیمی شایع و به عنوان دومین عامل مرگ ومیر در زنان 35 تا 55 سال است. به دلیل مشکلات درمان های رایج مثل جراحی، رادیوتراپی و شیمی درمانی و همچنین عدم دستیابی به نتایج مثبت در تومورهای متاستازی باعث شده تا به دنبال یافتن روش های جدید درمان باشیم. امروزه نانوتکنولوژی به ما در پیدا کردن و گسترش راه های درمانی نوین کمک کرده است. لذا، در این تحقیق به بررسی اثر آپوپتوزی نانو ذره اکسید روی سنتز شده به روش سبز توسط گیاه تاج خروس (Amaranthus cruentus) بر روی سلول های سرطان سینه (MDA-MB-231) پرداخته شده است.

  مواد و روش ها:

   نانوذرات اکسیدروی به روش سبز و توسط عصاره آبی برگ گیاه Amaranthus cruentus سنتز شد. اندازه و ویژگی های مورفولوژیکی آن به وسیله آزمایش DLS و روش های FESEM و TEM مشخص گردید. به منظور بررسی اثر نانوذرات اکسیدروی در القاء آپوپتوز، سلول ها پس از کشت در فلاسک هایT25  با غلظت های مختلف نانوذرات (15، 30 و 60 میکروگرم بر میلی لیتر) تیمار و پس از گذشت 48 ساعت، تغییرات بیان ژن های Bcl-2 و Bax به کمک تکنیک Real-time PCR ارزیابی شد. جهت آنالیز داده ها، از نرم افزار SPSS و روش one-way ANOVA استفاده گردید و مقایسه میانگین ها با روش (LSD) انجام گرفت.

  نتایج

  آزمایش DLS میزان متوسط اندازه نانوذرات اکسیدروی سنتز شده را حدود 38-30 نانومتر نشان داد. نتایج حاصل از بیان ژن به کمک تکنیک Real-time PCR نشان داد نانوذرات اکسیدروی سنتز شده از طریق کاهش بیان ژن آنتی آپوپتوتیک Bcl-2 و افزایش بیان ژن پروآپوپتوتیک Bax باعث القاء آپوپتوز در سلول های MDA شده است.

  نتیجه گیری:

   با توجه به اثر نانوذره در القاء آپوپتوز می توان ادعا کرد که نانوذره بکار گرفته شده دارای خصوصیت ضد سرطانی بوده و می تواند پس از مطالعات تکمیلی به عنوان کاندیدایی جهت درمان سرطان درزمینه پزشکی و داروسازی معرفی گردد.

  کلیدواژگان: اکسیدروی، نانوذره، بیان ژن، آپوپتوز، سرطان سینه
 • الهه هوشمند، زهره نجات زادگان، حسین ابراهیمی پور، حبیب الله اسماعیلی، علی وفایی نجار* صفحات 1794-1808
  زمینه و هدف

  در ایران برنامه ای جدید تحت عنوان پزشک خانواده روستایی از سال 1384 آغاز شد. مطالعه حاضر باهدف تعیین چالش های نظام پزشک خانواده روستایی در استان خراسان رضوی انجام شده است.

  مواد و روش ها:

   مطالعه حاضر یک مطالعه ترکیبی (کمی - کیفی) است. در این مطالعه با استفاده از روش نمونه گیری مبتنی بر هدف با 11 مدیر و 9 پزشک خانواده شاغل در طرح در خراسان رضوی مصاحبه شد. سپس بر اساس نتایج مصاحبه ها پرسشنامه ای طراحی و پس از تائید روایی و پایایی آن در یک مطالعه توصیفی-تحلیلی در سال 1397 به کار گرفته شد. یافته های مطالعه کمی، با استفاده از آمار توصیفی و آزمون های Mann-Whitney، T test و ANOVA در سطح معنی داری 0.05 تحلیل شد.

  نتایج

  در تحلیل محتوای کیفی 9 مفهوم اساسی (برنامه ریزی جامع، نظام بیمه درمان، جبران خدمات، ارزیابی عملکرد، امکانات و تسهیلات رفاهی، جذب و حفظ نیروی انسانی، نظام اطلاعات، فرهنگ سازی و تامین مالی) شناسایی شدند.
  بزرگ ترین چالش در حوزه جبران خدمات (73/0±05/4) و کوچک ترین آن در حوزه امکانات و تسهیلات رفاهی (83/0±67/3) بوده است. بیشترین تفاوت دیدگاه مدیران و پزشکان در حوزه امکانات و تسهیلات رفاهی (20/0±61/0) و کمترین آن در حوزه فرهنگ (17/0±04/0) بوده است.

  نتیجه گیری

  بیشترین چالش های طرح پزشک خانواده در مطالعه موردبررسی مربوط به عوامل فرهنگی، اقتصادی، محیطی و شرایط کاری است. پیشنهاد می شود به منظور اجرای صحیح طرح پزشک خانواده به هماهنگی آن با اهداف این طرح در سطح بین المللی و تجربیات کشورهایی که این برنامه را اجرا کرده اند توجه شود.

  کلیدواژگان: پزشک خانواده روستایی، مراقبت های بهداشتی اولیه، سطح اول ارائه خدمات
 • پریسا قربانی، صفرعلی بیرم آبادی*، مسعود همایونی تبریزی، پریچهره یغمایی صفحات 1809-1818
  زمینه و هدف

  شیف بازها یک گروه مهم از ترکیبات در توسعه داروهای جدید به شمار می آیند. رویکرد فعلی جهت یافتن درمانی موثرتر برای سرطان، تنظیم مراحل گوناگون فرایند آنژیوژنز با استفاده از سرکوب کننده های رگ زایی نظیر کمپلکس های فلزی سنتز شده از شیف بازها است. از این رو، این پژوهش با هدف بررسی اثرات ضد رگ زایی کمپلکس اکسووانادیم (IV)از شیف باز N وN′-دی پیریدوکسیل(سیکلوهگزان دی آمین) بر روی پرده کوریوالانتوئیک جنین جوجه انجام شده است.

  مواد و روش ها:

   فعالیت ضد رگ زایی کمپلکس اکسووانادیم (IV)از شیف باز N وN′-دی پیریدوکسیل(سیکلوهگزان دی آمین) با استفاده از تکنیک Real-time PCR  و سنجش بیان ژن های مرتبط با رگ زایی در سلول های سرطان پستان (MCF-7) و  تست CAM بررسی گردید.

  نتایج

  مطالعه تغییرات بیان ژن ها نشان داد که کمپلکس اکسووانادیم (IV) ز شیف باز N وN′-دی پیریدوکسیل (سیکلوهگزان دی آمین) اثر مهاری چشم گیری بر بیان ژن های VEGF و VEGF-R می گذارد. یافته های حاصل از تست CAM نشان داد در عروق تحت تیمار با دوزهای گوناگون از کمپلکس (100، 200، 400 و 800 میکروگرم بر میلی لیتر) تعداد و طول کاهش معنی داری یافته است (01/0P< و 001/0 (P< و نیز کاهش معنی داری در وزن و قد جنین های تحت تیمار با کمپلکس نسبت به گروه کنترل در سطح 05/0P<، 01/0P< و 001/0P< مشاهده گردید.

  نتیجه گیری:

   در پژوهشی که انجام گرفت، کمپلکس اکسووانادیم(IV)  از شیف باز N وN′-دی پیریدوکسیل(سیکلوهگزان دی آمین) دارای اثرات ضد رگ زایی بود که این ویژگی به کارگیری این کمپلکس در درمان سرطان را ممکن می سازد.

  کلیدواژگان: کمپلکس اکسووانادیم(IV)، شیف باز N وN′-دی پیریدوکسیل، ضد رگ زایی، پرده کوریوالانتوئیک
 • مجید موحد*، مریم مجیدی صفحات 1819-1828
  زمینه و هدف

  سالمندی به عنوان یکی از مراحل مهم زندگی انسان مطرح بوده و در دنیای امروز به عنوان یک مسئله مهم جمعیتی توجه جامعه جهانی را به خود جلب کرده است. هدف ما در این مطالعه اندازه گیری این شاخص در شهر شیراز و عوامل مرتبط و تاثیر گذار بر آن است.

  مواد و روش ها:

   این مطالعه با روش کمی در بین یک نمونه 600 نفری از سالمندان شهر شیراز، با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای انجام شده است. داده ها با استفاده از پرسشنامه و از طریق مصاحبه جمع آوری شد. متغیرهای موردبررسی در این تحقیق شامل اطلاعات زمینه ای، ترتیبات زندگی، سالمندی فعال، حمایت اجتماعی، سلامت روان، سلامت معنوی و خودکارآمدی بود.

  نتایج

  میانگین نمره پاسخگویان از شاخص سالمندی فعال در نمونه 2/15 ± 01/51 (از 100) بود. از مجموع متغیرهای مرتبط با سالمندی فعال بیشترین ضریب تاثیر مربوط به حمایت اجتماعی و به ترتیب پس ازآن تحصیلات، سلامت معنوی، خودکارآمدی، سلامت روان، سن و درآمد قرار داشتند. درنهایت عوامل فوق، بیش از 70 درصد از تغییرات سالمندی فعال را تبیین کردند.

  نتیجه گیری

  سالمندان ما در حد متوسطی از فعالیت قرار دارند. این میزان از فعالیت در سالمندی برای رسیدن به توسعه در یک جامعه چندان قابل قبول نیست. با توجه به سرعت سالمند شدن جمعیت ایران نیاز است که کار بیشتری در این زمینه صورت گیرد. توجه به دو عامل حمایت اجتماعی و افزایش میزان سواد و آگاهی می تواند نقش موثری در این زمینه داشته باشد.

  کلیدواژگان: سالمندی فعال، سلامت معنوی، سلامت روان، حمایت اجتماعی، خودکارآمدی
 • نرجس اصغری، وجیهه زرین پور، عبدالرضا دارائی*، زهرا حاج ابراهیمی، داریوش مسلمی صفحات 1829-1836
  زمینه و هدف

  سرطان سینه یکی از شایع ترین سرطان ها و دومین عامل مرگ ناشی از سرطان زنان در جهان هم در کشورهای توسعه یافته و هم در کشورهای درحال توسعه است. مولکول VE-cadherin، مولکول اندوتلیالی مخصوص اتصال است که در محل های اتصال سلول های اندوتلیال قرار دارد و ارتباط آن با سرطان های مختلف اثبات شده است. هدف از مطالعه حاضر، بررسی میزان بیان ژن VE-cadherin در سرم بیماران ایرانی مبتلابه سرطان سینه به منظور شناسایی بیومارکری در پیش آگاهی آن بود.

  مواد و روش ها:

   بعد از جداسازی سرم از نمونه های خون بیماران و کنترل، استخراج RNA و سنتز cDNA انجام شد. بیان ژن با تکنیک Real-time PCR اندازه گیری شد.

  نتایج

  نتایج نشان داد که بیان ژن VE-cadherin در نمونه های بیمار در مقایسه با کنترل در سطح معنی داری افزایش یافته است؛ اما ارتباطی بین میزان بیان و درجه تومور به دست نیامد.

  نتیجه گیری:

   با توجه به نتایج به دست آمده در این مطالعه، بررسی بیان این فاکتور می تواند به عنوان مارکری جهت بررسی و فالوآپ بیماران مبتلابه سرطان سینه باشد. همچنین با توجه به نقش این فاکتور در رگ زایی و متاستاز تومورها، می توان از آن به عنوان هدفی برای مداخله ی درمانی استفاده کرد.

  کلیدواژگان: سرطان سینه، بررسی بیان ژن، ژن VE-cadherin، بیومارکر سرمی
 • فرح نامنی*، معصومه نورانی پیله رود، مهسا محسن زاده، فریبا آقایی صفحات 1837-1847
  زمینه و هدف

  کورکومین دارای اثرات آنتی اکسیدانی و خواص ضدالتهابی قوی است و نقش حفاظتی و درمانی هم دارد. این ترکیب می تواند بر کاهش التهاب و اجزای واکنشی اکسیژن حاصل از فعالیت ورزشی موثر باشد. در این تحقیق تاثیر مکمل سازی با کورکومین بر آنزیم های آنتی اکسیدانی، پس از یک جلسه تمرین شدید بسکتبال در دختران بررسی می شود.

  مواد و روش ها:

   برای این هدف 30 دختر بازیکن بسکتبال با روش تصادفی ساده در دو گروه متجانس مکمل و گروه دارونما قرار گرفتند. کورکومین به شکل خوراکی، به مدت 14 روز، سه بار در روز به مقدار 1200 میلی گرم توسط گروه مکمل مصرف شده اند و گروه دارونما به همین مقدار دکستروز مصرف کردند. پس از 14 روز، همه شرکت کنندگان دریک جلسه تمرین شدید بسکتبال شرکت کردند. نمونه های خون برای اندازه گیری فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی در حالت پایه، پس از دوره 14 روزه مکمل سازی و بلافاصله پس از تمرین شدید، گرفته شد. نمونه های خون تفاوت های بین گروه مکمل و دارونما توسط تحلیل واریانس با اندازه گیری های مکرر و تست تعقیبی بونفرونی بررسی شدند.

  نتایج

  میانگین آنزیم های آنتی اکسیدانی پس از مکمل سازی افزایش نشان دادند اما تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر حاکی از آن بود که فعالیت گلوتاتیون پراکسیداز و سوپراکسید دیسموتاز در گروه مکمل دارای افزایش معنادار بوده و فعالیت کاتالاز و گلوتاتیون ردوکتاز تفاوت معناداری بین دو گروه وجود نداشت.

   نتیجه گیری:

   یافته ها نشان داد مصرف کورکومین قبل از انجام تمرین شدید بسکتبال می تواند بر غلظت آنزیم های آنتی اکسیدانی موثر باشد و ظرفیت آنتی اکسیدانی را در فعالیت سنگین در ورزشکاران بهبود بخشد. کورکومین موجب تسریع درروند بازیافت پس از تمرین شده بود و می تواند موجب افزایش فعالیت آنتی اکسیدانی شود.

  کلیدواژگان: کورکومین، آنزیم های آنتی اکسیدانی، بازیکنان بسکتبال، مکمل سازی
 • بهنام هنرور*، نظام قایدی پور، فاطمه مقصودی، سارا رستمی، فروغ صالحی صفحات 1848-1857
  زمینه و هدف

  طرح تحول نظام سلامت در ایران، بیمارستان ها را با انبوه مراجعین و همراهان آن ها مواجه کرده است. این مطالعه به تعیین سطح آگاهی، نگرش و عملکرد همراهان بیماران در خصوص قوانین بیمارستانی و حقوق پرستاران پرداخته است.

  مواد و روش ها:

   در این مطالعه مقطعی- تحلیلی بر اساس نمونه گیری چندمرحله ای تصادفی، همراهان درجه یک بیماران در بیمارستان های اصلی دولتی شهر شیراز بر اساس تکمیل پرسشنامه معتبر و پایا مورد مصاحبه حضوری قرار گرفتند. داده ها در SPSS تجزیه وتحلیل شدند.

  نتایج

  میانگین سنی 423 فرد موردمطالعه، 7/11± 7/36 سال و نسبت مونث به مذکر 29/1 بود. 292 نفر (4/67%) دارای تحصیلات تا دیپلم و 264 نفر (1/61%) شاغل بودند. آگاهی در 61 نفر (1/14%)، نگرش در 84 نفر (4/19%)، عملکرد در 221 نفر (2/51%) و مجموع این سه متغیر در 102 نفر (6/23%) در خصوص قوانین بیمارستانی و حقوق پرستاران در سطح نامطلوب بود. همبستگی نمرات آگاهی و عملکرد 44/0 بود (p<0.001). بین کل نمره آگاهی، نگرش و عملکرد با نوع بیمارستان، جنسیت، سطح تحصیلات، وضعیت تاهل، نان آور خانواده بودن، داشتن شغل و تکفل مالی بیمار توسط مصاحبه شونده رابطه معنادار مشاهده شد. همچنین زندگی با بیمار در یک مکان، بخش بستری، آخرین باری که فرد در بیمارستان بستری بوده، میزان اطلاعات در خصوص قوانین بیمارستانی و منابع اطلاعات در خصوص قوانین بیمارستانی نیز با متغیرهای وابسته موردمطالعه رابطه معناداری داشت.

  نتیجه گیری: 

  عملکرد همراهان بیماران در خصوص قوانین بیمارستانی نامطلوب و زمینه ساز خشونت و فرسودگی پرستاران و افت کیفیت خدمات بیمارستانی است، لذا با توجه به روند رو به افزایش مراجعات بیمارستانی به دنبال طرح تحول نظام سلامت، مداخلات کارآمد در جهت ارتقاء این شاخص توصیه می گردد.

  کلیدواژگان: قوانین، بیمارستان، حقوق، پرستار، نظام سلامت
 • سمیه رضایی، فرنگیس قاسمی* صفحات 1858-1869
  زمینه و هدف

  با توجه به اثرات نامطلوب مصرف بعضی مواد غذایی در دوران بارداری، در این تحقیق، اثر مصرف عصاره آبی میوه زرشک (Berberis vulgaris ) بر تکوین کبد و کلیه بررسی گردید.

  مواد و روش ها:

   56 سر موش صحرایی ماده (20±188 گرم(و 8 موش نر)20±188 گرم(انتخاب و لقاح داده شد. موش های باردار در گروه های کنترل (بدون تیمار)، شاهد (دریافت کننده سرم فیزیولوژی) و 2 گروه تیمار (دریافت کننده 2/0 سی سی از عصاره آبی زرشک با دوز mg/kg/bw 20 و 50 به صورت تزریق درون صفاقی) تقسیم و تیمار روزانه از روز 6 تا 10 بارداری انجام شد. موش ها در روز 14 و 20 بارداری تشریح شدند. کلیه و کبد جنین ها جدا و پس از تثبیت در فرمالین 10% و پاساژ بافتی، از آن ها مقاطع 5 میکرونی تهیه و اسلایدهای حاصل، رنگ آمیزی گردید. جنین ها مرفومتری شده و تغییرات بافتی در میکروگراف ها مطالعه شد. داده ها با ANOVA و آزمون کای اسکور تحلیل شدند.

  نتایج

  اندازه قد در جنین تیمارهای 20 روزه کاهش و وزن افزایش معنی دار (01/0>p) نشان دادند. بافت کبد جنین تیمارهای 20 روزه، پرخونی سنوزوییدها، تخریب اندوتلیوم عروق و کاهش تعداد و واکوئله شدن هپاتوسیت ها را نشان دادند. تغییرات جزئی در بافت کلیه جنین تیمارهای 20 روزه مثل تخریب اپیتلیوم مجاری مشاهده گردید.

  نتیجه گیری:

   بنا به نتایج حاصل، زرشک به صورت وابسته به دوز و سن جنین، بر بافت کبد جنین و تا حدودی بر کلیه آثار منفی دارد. لذا مصرف کمتر آن در دوران بارداری توصیه می شود.

  کلیدواژگان: جنین، زرشک، هپاتوسیت، مجاری ادراری
 • سحر صادقی، بهمن صادقی سده*، هوشنگ میرزایی، مهدی رصافیانی، ابراهیم پیشیاره صفحات 1870-1878
  زمینه و هدف

  سندرم داون شایع ترین نوع اختلالات کروموزومی است که منجر به معلولیت ذهنی می گردد. در سال های اخیر امید به زندگی این کودکان افزایش یافته است، بنابراین نیازهای خاص آنان نیز افزایش خواهد داشت. مداخلات خانواده محور باهدف ارائه خدمات به کودکان و خانواده های آنان اهمیت ویژه ای دارد. چندین ابزار برای اندازه گیری خدمات خانواده محور از دیدگاه والدین و ارائه دهندگان خدمات وجود دارد. اما نسخه فارسی روا و پایایی در منابع اطلاعاتی یافت نمی شود. لذا این مطالعه باهدف ترجمه و استانداردسازی نسخه فارسی پرسشنامه سنجش فرایند مراقبت ارائه دهندگان خدمت در کودکان مبتلابه سندروم داون در شهر اصفهان انجام شد.

  مواد و روش ها:

   نسخه اصلی پرسشنامه سنجش فرآیند مراقبت برای ارائه دهندگان خدمت در یک مطالعه اکتشافی طی 3 مرحله ترجمه و نسخه نهایی فارسی تهیه شد. جهت بررسی روایی صوری و محتوایی از نظرات کارشناسان و از ضریب توافق کاپا استفاده شد. جهت تعیین پایایی نسخه فارسی، به روش نمونه گیری سهمیه ای، 83 نفر از کاردرمانگران، پزشکان عمومی و روان پزشکان انتخاب شدند و آزمون - باز آزمون در نمونه ها انجام شد. درنهایت داده های به دست آمده بر اساس نرم افزار آماری SPSS19 و آلفای کرونباخ و شاخص همبستگی درون خوشه ای و روش تحلیل عاملی مورد تجزیه وتحلیل آماری قرار گرفت.

  نتایج

  سازگاری درونی حیطه های چهارگانه پرسشنامه با استفاده از الفای کرونباخ بین 0.778 تا 0.881 به دست آمد. مقادیر پایایی با شاخص همبستگی درون خوشه ای بین 0.75 تا 0.83 بود. همبستگی بین چهار حیطه بر اساس ضریب همبستگی اسپیرمن مطلوب بود. همبستگی هر یک از سوالات با چهار حیطه پرسشنامه نیز درروش تحلیل عاملی (0.72-0.87) مناسب بود.

  نتیجه گیری:

   نسخه ترجمه شده فارسی پرسشنامه سنجش فرایند مراقبت توسط ارائه دهندگان خدمت در کودکان مبتلابه سندروم داون با 27 آیتم و در چهار حیطه مختلف از روایی و پایایی مناسبی برخوردار داست و به عنوان ابزاری جهت ارزیابی و ارزشیابی ارائه خدمات در کلیه مراکز ارائه خدمت به کودکان مبتلابه سندروم داون کاربرد دارد.

  کلیدواژگان: سندروم داون، پرسشنامه سنجش فرایند مراقبت، ترجمه و روایی
 • زهرا طهماسبی فرد* صفحات 1879-1885
  زمینه و هدف

  لپتین هورمون مترشحه از بافت چربی، در تنظیم هموستازی انرژی نقش دارد. پلی مورفیسم در ساختار ژن، می تواند مقدار سرمی هورمون را تغییر داده و بر عملکرد سلول ها موثر باشد. در این مطالعه ارتباط بین پلی مورفیسم G2548A از ژن لپتین با شانس ابتلا به سرطان پستان در بیماران مبتلا در مقایسه با افراد سالم بررسی شد.

  مواد و روش ها:

   از 158 زن مبتلابه سرطان پستان و 158 زن سالم، در همان طیف سنی خون گیری شد و پس از استخراج DNA و تکثیر نمونه ها با پرایمرهای اختصاصی، بخشی از محصولات به کمک آنزیم محدودکننده  Hha Iهضم شدند تا ژنوتایپ افراد بر اساس تعداد باندهای تشکیل شده بر روی ژل تعیین شود. نتایج به دست آمده با آزمون های آماری کای دو و رگرسیون لجستیک بررسی شد.

  نتایج

  میانگین سنی افراد بیمار 62/0± 00/56 سال و افراد شاهد 72/0± 45/55 سال بود (p-value=0.037). در مورد متغیر مصرف سیگار نیز دو گروه رابطه معناداری مشاهده شد (p-value=0.026). سابقه ابتلا بستگان به بیماری سرطان پستان، در 43 (22/27%) مورد از مبتلایان مثبت بود. آنالیز نتایج حاصل از ژنوتایپ ها نشان داد که ژنوتایپ هموزیگوت موتانت AA در دو گروه رابطه ی معنادار داشت و شانس ابتلا به سرطان پستان را 686/1 برابر افزایش می داد (P-Value =0.036, OR:1.686, CI95%:1.033-2.753).

  نتیجه گیری

  فراوانی الل موتانت A در گروه بیمار بیش از گروه شاهد بود و شانس ابتلا به سرطان پستان را 763/1 برابر در حاملین آن افزایش می داد. درمجموع می توان گفت که احتمالا این پلی مورفیسم با سرطان پستان مرتبط است.

  کلیدواژگان: سرطان پستان، ژن لپتین، پلی مورفیسم G2548A، RFLP-PCR
 • محجوبه علیمرادی*، سوسن دیده دار، حمید ذوالفقاری، وحید مصطفی پور، حسین فرخی صفحات 1886-1895
  زمینه و هدف

  اعتیاد به عنوان یک بیماری ازجمله آسیب هایی است که بر کیفیت زندگی خانواده ها و زوجین تاثیر می گذارد و ممکن است باعث افسردگی در بین دیگر اعضای خانواده شود. تحقیق حاضر جهت بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر حضور ذهن بر کاهش افسردگی و افزایش کیفیت زندگی زنان دارای شوهر معتاد انجام شد.

  مواد و روش ها:

   طرح پژوهشی نیمه آزمایشی، از نوع پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری شامل تمامی زنان دارای شوهر معتاد مراجعه کننده به مرکز جامع سلامت شهرستان فسا در سال 1393 بود. برای تعیین حجم نمونه 30 نفر از زوجین مراجعه کننده با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی در گروه آزمایش و گروه کنترل جایگزین شدند (هر گروه 15 نفر). اعضای گروه آزمایش 8 جلسه گروه درمانی شناختی مبتنی بر حضور ذهن را دریافت کردند و به اعضای گروه کنترل هیچ مداخله ای ارائه نشد. ابزار پژوهش پرسشنامه های افسردگی بک و کیفیت زندگی (QOL) بود. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 18 و به شیوه تحلیل کوواریانس چندمتغیری تحلیل شدند.

  نتایج

  نتایج نشان داد که گروه درمانی شناختی مبتنی بر حضور ذهن بر افسردگی و کیفیت زندگی زنان دارای شوهر معتاد موثر بود (001/0≥P) و این درمان باعث کاهش افسردگی و افزایش کیفیت زندگی زنان در پس آزمون گروه آزمایش شد.

  نتیجه گیری:

   یافته های پژوهش موید این مهم است که گروه درمانی شناختی مبتنی بر حضور ذهن باعث کاهش افسردگی زنان و به دنبال آن افزایش کیفیت زندگی دارای همسر معتاد می گردد.

  کلیدواژگان: ذهن آگاهی، افسردگی، کیفیت زندگی، زنان دارای شوهر معتاد
 • ایمان شهرکی، عباس جمشیدیان*، محمدرضا حاجی نژاد، محمدابراهیم اکبری، آیدا داوری صفحات 1896-1902
  زمینه و هدف

  در این مطالعه اثر عصاره هیدروالکلی میوه ستاره ای (کارامبولا) بر بافت کبد، آنزیم های کبدی و چربی های سرم در موش های صحرایی تغذیه شده با جیره پرچرب بررسی شد.

  مواد و روش ها:

   در این مطالعه تجربی، 30 موش صحرایی نر نژاد ویستار به طور تصادفی به 3 گروه 10 تایی: 1- کنترل، 2- موش های تغذیه شده با جیره حاوی چربی بالا و 3- موش های تغذیه شده با جیره حاوی چربی بالا و تحت تیمار با mg/kg200 وزن بدن عصاره میوه ستاره ای تقسیم شدند. در گروه های هیپرلیپیدمیک، موش ها به مدت یک ماه جیره حاوی چربی بالا را دریافت کردند. سپس 2 موش از هر گروه انتخاب و برای تائید هیپرلیپیدمی، سطح سرمی کلسترول و تری گلیسیرید سنجش شد. پس از تائید هیپرلیپیدمی، موش های صحرایی گروه سوم، عصاره هیدروالکلی میوه ستاره ای را به مدت 21 روز به صورت گاواژ دریافت کردند. در آخر آزمایش، آنزیم های کبدی سرم، کلسترول و تری گلیسیرید سرم سنجش شد. پس ازآن جهت ارزیابی هیستوپاتولوژی، نمونه های بافتی کبد تهیه و مراحل آماده سازی بافتی به روش روتین انجام شد.

  نتایج

  تجویز عصاره کارامبولا (mg/kg bw 200) میزان تری گلیسیرید و کلسترول سرم را در مقایسه با گروه هیپرلیپیدمیک کاهش داد (به ترتیب P˂0.05 و P˂0.001). سطوح سرمی AST و ALT به طور معنی داری نسبت به گروه هیپرلیپیدمیک کاهش یافت (P< 0.05). در بررسی هیستوپاتولوژی نیز، دژنرسانس، واکوئلاسیون و تجمعات داخل سیتوپلاسمی در گروه درمان در مقایسه با گروه هیپرلیپیدمیک بهبود یافت.

  نتیجه گیری:

   عصاره هیدروالکلی کارامبولا می تواند در بهبود آسیب های ناشی از هیپرلیپیدمی کبد نقش داشته باشد.

  کلیدواژگان: هیپرلیپیدمی، کبد، آورا کارامبولا، موش صحرایی
 • پوران ادیانی، آسیه عباسی دلویی*، سعیده شادمهری صفحات 1903-1912
  زمینه و هدف

  هدف از این پژوهش تاثیر یک دوره تمرین استقامتی و مصرف ال-کارنیتین بر بیان ژن TNF-α و IL-1β در بافت قلب رت های نر ویستار بعد از مصرف استرویید آنابولیک (بولدنون) بود.

  مواد و روش ها:

   در این تحقیق تجربی، تعداد 30 سر موش نر ویستار با سن 12 هفته و میانگین وزن 94/7±195 گرم به طور تصادفی در 5 گروه شامل کنترل، بدون درمان، بولدنون (5 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن)، ال-کارنیتین و ال-کارنیتین-تمرین هوازی با شش سر موش در هر گروه تقسیم شدند. برنامه تمرین استقامتی با شدت متوسط (55-50 درصد اکسیژن مصرفی بیشینه) به مدت شش هفته و پنج جلسه در هفته اجرا شد. تزریق دارو یک بار در هفته، در یک روز مقرر و در عضلات همسترینگ به صورت عمیق انجام شد. پس از بیهوشی، کالبدشکافی انجام و بافت قلب برداشته شد. میزان بیان TNF-a و IL-1β به روش Real Time PCR اندازه گیری شد. داده ها به روش t همبسته، تحلیل واریانس یک طرفه و آزمون تعقیبی شفه در سطح معنی داری P<0.05 تجزیه وتحلیل شدند.

  نتایج

  نتایج نشان داد بین میانگین بیان ژنTNF-α و IL-1β بافت قلب موش های نر ویستار در گروه های مختلف تفاوت وجود دارد (001/0P=). تغییرات بیان ژنTNF-α  و IL-1β بافت قلب در گروه های ال-کارنیتین و تمرین-ال-کارنیتین نسبت به گروه بدون درمان و بولدنون به طور معنی داری کمتر بود (001/0=p).

  نتیجه گیری

  به نظر می رسد مکمل ال-کارنیتین همراه با تمرینات هوازی منظم سبب کاهش آسیب قلبی ناشی از استروئیدهای آنابولیک آندروژنی می شود.

  کلیدواژگان: تمرین هوازی، بولدنون، ال کارنیتین، TNF-a و IL-1β
|
 • Mahsa Saffar, Hiva Alipanah, MohammadReza Ataollahi* Pages 1682-1692

  Rheumatoid arthritis (RA) is a chronic inflammatory and complex autoimmune disease. It affects mainly small joints (of the hands and feet) and has many systemic manifestations.The study of biomarkers in rheumatology is important to understand the mechanism involved in some rheumatic diseases. Discovering new biomarkers with key roles in various stages of the disease remains as an important issue in RA patients. Biomarkers are important for diagnosis and prognosis, target therapy, and guiding the clinical and response treatment of all phases of RA. Biomarkers improve diagnosis by closing the serological gap, providing prognostic information that allows disease activity and progression to be monitored. Biomarkers can be correlated with a risk of developing RA and can predict bone erosions and disease progression. Therefore, there is a need for a sensitive biomarker for early diagnosis of the disease. Some biomarkers are not specific (Rheumatoid Factor IgM) and some are not widely used due to technical problems (Antiprenuclear factor). On the other hand, anti-cyclic citrullinated peptide (anti-CCP) in the serum of patients are more specific for these patients.This move from traditional approaches to use more specific biomarkers for patient stratification and targeted treatment should greatly improve patient care and reduce medical costs.

  Keywords: Rheumatoid arthritis, Biomarker, Diagnosis, Prognosis, disease activity
 • Zahra Malekpour, Farshid Kafilzadeh* Pages 1693-1702
  Background & bjective

  Autophagy has been shown to be involved in organ transplantation. IRGM (human immunity-related GTPase) has a crucial role in autophagy complex activation and ROS and microorganism elimination during graft rejection. We examined the association between rs1000113 C/T genetic polymorphism of IRGM and the risk of liver rejection in liver transplanted patients.

  Materials & Methods

  The present study included 100 healthy people and 100 patients with liver disease that led to liver transplantation. Fifty patients were diagnosed with histologically proven acute liver rejection and the other 50 without any rejection. Both groups were matched for sex and age. To determine variants of rs1000113 C/T genetic polymorphism of IRGM, polymerase chain reaction-restriction fragment length polymorphism (PCR-RFLP) was used.

  Results

  A significant association was observed between liver rejection and rs1000113 C/T genetic polymorphism of IRGM (TC: p-value=0.0098, OR=2.93 CI=1.2-7.22) and (CC: p-value=0.0098, OR=0.34 CI=0.138 -0.83). Also, a significant association was observed between this polymorphism and allelic frequency in liver rejection patients. (T: p-value=0.027, OR=2.14 CI=1.027-4.57) and (C: p-value= 0.027, OR=0.46 CI=0.218 -0.97). No significant difference was found in rs1000113 C/T genetic polymorphism of IRGM, sex, blood group, and underlying disease among the healthy groups and liver transplanted patients.

  Conclusions

  The data suggest that the rs1000113 C/T genetic polymorphism of IRGM, an autophagy-related polymorphic locus, influences liver rejection in liver transplanted patients, with the possible involvement of autophagy in transplantation. Recipients with TC genotype for IRGM are more likely to develop liver rejection compared to those with CC genotype.

  Keywords: IRGM, Liver transplantation, Autophagy, Acute rejection
 • Raham Armand, Goodarz SadeghiHashjin*, Ali Rassouli, Mozhgan Asghari Pages 1703-1709
  Background & Objective

  Nitric oxide (NO) in body can be made of amino acid L-arginine nitric oxide synthase (NOS). Donor drugs that release NO in the body are exogenous sources for this free radical. According to available sources, NO and its precursor (L-Arginine) can affect blood coagulation process. This work investigates the effect of NO on blood coagulation process in vitro using bovine blood as a model.

  Materials & Methods

  Blood samples were taken from 5 apparently healthy adult Holstein cows and were separately exposed to ethylene diamine tetra acetic acid (EDTA) anticoagulation materials and sodium citrate. Then, the blood containing anticoagulation substance was incubated for 30 min at temperature of 37°C with 10, 100 and 1000 µM of donors of NO, including sodium nitroprusside (SNP), nitroglycerine (GTN), isosorbide dinitrate (ISDN). In addition, 1, 10 and 100 mM of substances affecting NOS (either L-Arginine, L-NAME or L-Arginine + L-NAME) were applied in relevant groups. After incubation, following general tests of coagulation were adopted: prothrombin time (PT), activated partial thromboplastin time (APTT), fibrinogen (FIB), hemoglobin (Hb), platelet count (PLT), red blood cell (RBC) count, mean corpuscular hemoglobin (MCH), mean corpuscular volume (MCV), mean corpuscular hemoglobin concentration (MCHC), hematocrit (HCT), white blood cells (WBC) count and methemoglobin (MetHb). 

  Results

  Obtained results indicate that among all relevant works, combination of L-Arginine and L-NAME in applied concentrations can cause significant reduction of red blood cells and hemoglobin concentration (p<0.05). Despite some changes in other parameters, they did not reach the level of significance.

  Conclusion

  In general, it could be mentioned that endogenous or exogenous NO in the model applied in this study may not have a decisive impact on blood coagulation process. However, the non-specific effects observed in the L-Arginine + L-NAME group on the number of red blood cells and hemoglobin concentration need further studies.

  Keywords: Nitric oxide, Complete Blood Count (CBC), In Vitro
 • Pooneh Pashayi, Asieh AbbassiDaloii*, AliReza Barari, SyedReza MirJavadi Pages 1710-1718
  Background & Objective

  The aim of this study was to investigate the effect of endurance training and L-carnitine supplementation on gene expression of hepatic enzymes (AST, ALT, ALP) in Wistar male rats toxicated by Boldenone.

  Materials & Methods

  In this experimental study, 30 male Wistar rats aged 12 weeks (weight 195±7.94g) were randomly divided into five groups: control, no-treatment, boldenone (5mg/kg), L-carnitine and aerobic training- L-carnitine. The endurance moderate intensity training program (50-55% of maximal oxygen consumption) was performed for 6 weeks and 5 times a week. Boldenone injection once a week, on an appointed day, and in the hamstring was conducted in depth. After anesthesia, autopsy was performed and the liver was isolated. The hepatic enzymes gene expression in the samples were measured by Real Time PCR. Data were analyzed by t-test, One-way ANOVA and post hoc Scheffe at the significant level P<0.05.

  Results

  The results showed that there was a significant difference between the mean expression of liver enzymes (AST, ALT, ALP) in male Wistar rats in different groups (P<0.001). The changes in liver enzymes gene expression (AST, ALT, ALP) in L-carnitine and Training-L-carnitine groups were significantly lower than the boldenone group (P<0.001).

  Conclusion

  According to the findings of this study, supplementation of L-carnitine with regular aerobic training reduces liver damage induced by anabolic androgenic steroids.

  Keywords: Aerobic training, Boldenone, L-carnitine, Hepatic enzymes, Wistar rats
 • Nahid Bijeh*, Samaneh Farahati, Zahra Sarlak, Roghaieh Shad, Babak HooshmandMoghadam Pages 1719-1726
  Background & Objective

  At present, the prevalence of hypertension is growing and one of the contributing factors in the occurrence and development of hypertension and atherosclerosis is impaired renin–angiotensin system which in this system endothelium angiotensin converting enzyme is the main enzyme. The aim of this study was to investigate the effect of eight weeks aerobic training on serum angiotensin converting enzyme and lipid profile in inactive overweight women.

  Materials & Methods

  In this semi-experimental study, twenty healthy women (20-30 years old) with BMI>25 kg/m 2 were randomly divided into training group (n = 10) and control group (n = 10). The training group performed aerobic exercise for eight weeks, three sessions per week with 55-75% of maximum heart rate. The duration of each training session was increased from 40 to 60 minutes gradually. 48 hours before and after aerobic training program, anthropometric measurements, VO2max, lipid profile, angiotensin-converting enzyme (ACE) of all subjects were measured. Data were analyzed with paired t-independent test and t-student test at a significance level of P<0.05.

  Results

  Results showed that eight weeks of aerobic training had a significant effect on weight (p=0/01) and BMI (p=0/01) in training group; While changes in angiotensin converting enzyme (p=0/543) and LDL(p=0/927), HDL(p=0/120), Triglyceride (p=0/788) and Cholesterol (p=0/324) during pre-test and post-test was not significant in between groups.

  Conclusion

  Eight weeks of training program have improved angiotensin converting enzyme, LDL, HDL, Triglyceride and Cholesterol in women, approximately. And it can be said that regular exercise may probably have a preventive effect on the prohibition of cardiovascular disease in overweight women.

  Keywords: Angiotensin converting enzyme, Lipid profiles, Aerobic training, Inactive overweight women
 • Masoumeh Dabestan, Aboubakr Jafarnezhad, Mansour Kashfi, Tayebeh Rakhshani, Zeinab Gorgi, Azizallah Dehghan* Pages 1727-1735
  Background & Objectives

  The present study aimed to determine the level of emotional intelligence and its relationship with job performance in health care providers and health workers of Larestan School of Medical Sciences in 2018.

  Materials & Methods

  This was a cross-sectional study. The Shring questionnaire was used to determine the level of emotional intelligence and its relationship with job performance in health care providers and health workers. Data were analyzed by using SPSS 22 and by Pearson correlation coefficient, one-way ANOVA, Independent Sample T-Test. The significance level was considered 0.05 in all tests.

  Results

  There was a significant relationship between all dimensions of emotional intelligence and performance. Only the self-awareness component directly explained the performance of managers.

  Conclusions

  It is recommended that specific educational programs be implemented in any institute and organization to increase the emotional intelligence of the staff.

  Keywords: Emotional, Intelligence, Job performance, health worker, Self-motivation
 • Hassan Morovvati*, Nezam Armand Pages 1736-1742
  Background & Objective

  Narcissus bulb is an antiphlogistic drug, effective for asthma treatment, shortness of breath and skin burns. The aim of this study was to investigate the effect of Narcissus tazetta bulb extract on serum concentrations of liver function test enzymes (ALT, ALP, AST, LDH, GGT) in male rats.

  Materials & Methode:

  In this study, 20 male rats were divided into 4 groups of 5 series. They were divided into control groups and experimental groups and received the alcoholic extract 50, 100 and 150 mg/kg of  Narcissus bulb. The extract was fed for 6 days and blood samples were taken from the animals on the seventh day and serum levels of liver enzymes were measured. Statistical analysis was performed with SPSS software (version 21.0) using t-test.

  Results

  The activity of Aspartate Aminotransferase (AST) and Alanine Aminotransferase (ALT) enzymes in 150 mg/kg extract of Narcissus bulb significantly increased (P<0.01). Also, at the same dose, the enzymes of Alkaline phosphatase (ALP), Lactate Dehydrogenase (LDH) and Gamma Glutamyl Transferase (GGT) showed a significant increase compared to the control group (P<0.05). ALT at 100 - mg/kg dose significantly increased, but AST at 50 mg/kg dose showed a significant decrease compared to the control group (P<0.05).

  Conclusion

  Considering the significant increase in liver enzymes at high doses of extract, it is necessary to study the histopathological effects of the extracts of this plant on liver.

  Keywords: Narcissus, Rat, liver enzyme
 • Fatemeh Rastgoo, Zahra Rostaee, Fatemeh Mosleh, Arash Hasannezhad, Hooshmand GhorbaaniBarnaaji, Ahmad Abolghazi* Pages 1743-1748
  Background & Objective

  Toxocariasis is a parasitic disease caused by dog ​​ascaris and cat ascaris. Raising pets, especially dogs or cats, has been part of modern life and this raising is the cause of soil contamination by Toxocara spp. eggs. Contacted with contaminated soil is considered the main reservoir of transmission of Toxocara infection to humans. This survey was carried out to clarify the current status of soil contamination by Toxocara spp. eggs. 

  Materials & Methods

  Soil contamination by Toxocara spp. eggs was surveyed in Fasa from April to December 2018. In this study, 56 soil samples were collected from 10 public parks in Fasa. The soil samples were provided by the flotation method and examined by a microscope.

  Results

  The results of this study showed that six (60%) of 10 parks were contaminated by Toxocara eggs. Out of 56 samples collected, 54 Toxocara spp eggs were found.

  Conclusion

  High prevalence of Toxocara spp. eggs in soil samples of this study can be associated with the rising population of stray dogs or cats and pets in public parks, the carriers of adult worms and the active source of soil contamination.

  Keywords: Toxocara, Fasa, Soil, Contamination
 • Anahita AlipoorBirgani, Nasrin Sartipnia, SeyedMohammadMahdi Hamdi, Mohammad Naghzadeh, Javad Arasteh* Pages 1749-1757
  Background & Objectives

  Infectious diseases caused by bacteria and fungi have affected billions of people worldwide. Throughout human history, infectious diseases have been the leading cause of death and disability. Infectious diseases today account for one-third of all deaths in the world. The general objective of this study was to investigate the antimicrobial activity of Scabiosa Olivieri on gram-positive, gram-negative bacteria and fungi, as well as to study its anti-inflammatory properties by investigating the factors of human IL-1 and TNF-α, which ultimately led to the introduction of an antimicrobial agent and new anti-inflammatory drugs with a natural and inexpensive source.

  Materials & Methods

  First, the extract of the plant was prepared by maceration. Then, the antimicrobial properties of this extract on E. coli, Staphylococcus aureus, and Candida albicans were investigated by MIC. Also, the effect of this extract on the expression of IL-1 and TNFα in human peripheral blood mononuclear cells was evaluated by ELISA.

  Results

  Scabiosa Olivieri's extract significantly showed anti-inflammatory properties and has antimicrobial activity against Escherichia coli and a mild antimicrobial activity against Staphylococcus aureus. But the antifungal property was not observed.

  Conclusion

  It seems that Scabiosa Olivieri's extract can be used as an anti-inflammatory and antimicrobial agent. However, the effects of its use in the in vivo environment and the chemical analysis of its constituent compounds require further research.

  Keywords: Scabiosa Olivieri, PBMC, anti-inflammatory effect, antimicrobial activity, MIC, IL-1, TNF-α
 • Tahereh ZareiTaher, Ali Kowsari, Mohsen Sheykhhasan*, Hamed Manoochehri, Naser Kalhor, Leila Naserpour Pages 1758-1773

  The widespread use of effective vaccines against infectious diseases has been one of the most important public health progresses in the 21st century. Early vaccines containing weakened or inactivated pathogens or toxins may elicit robust, protective immune responses, but this approach cannot always be used because it is impractical and inefficient to culture large numbers of organisms, and lack of safety. In such cases subunits (e.g., microbial proteins or carbohydrate) are being considered as vaccine antigens. Since the subtypes of antigens often have weak immunogenic properties, they cannot stimulate the innate immune system. This property is probably the cause of the reduced efficacy of the vaccine. Adjuvants are molecules, compounds, or supramolecular complexes that boost the potency and longevity of specific immune response to antigens, but can cause minimal toxicity or long-lasting immune effects on human. Adjuvants can be used to enhance immunogenicity, modulate the type of immune response, reduce the amount of antigen or the number of immunizations required for efficacy, and/or improve the efficacy of vaccines in specific populations (e.g., newborns or elderly). The present paper reviews the different types of adjuvants and examines the characteristics and mechanisms of their performance.

  Keywords: adjuvants, characteristics, mechanism, function
 • Shohreh Rahimian, SeyyedAmir AminYazdi*, Imanollah Bigdeli, MohammadAmin Edalatmanesh Pages 1774-1783
  Background & Objective

  In Autism Spectrum Disorder, the role of functional deficit like hypo-functionality in Frontal lobe, Hippocampus, Amygdala with top-down control hypothesis or reduced functional connectivity has been considered by theories like theory of mind or executive function theory. But new findings in the fields of neurobiology and neuroscience have challenged these theories and these lead to a new theory that was introduced by Hennry Markram in 2007. This theory is presented as "Intense World Theory". Markram believes that hyper-functionality, hyper-reactivity and Hyper-plasticity in brain's microcircuits with a down-up pathway is the basis of Autism.

  Conclusion

  In this study various aspects of intense world theory, empirical evidence, and challenges and criticisms of this theory are discussed. In addition to creating a new research scope and paying attention to the underlying mechanisms of the brain, this review may lead to early diagnosis of disorder and effective therapeutic procedure in the medical, psychological and other fields.

  Keywords: Autism Spectrum Disorder, Intense World Theory, Hyper-Functionality, Amygdala Inhibition Deficit, VPA Animal Model
 • Mahsa Behjati Moghaddam, Ali Neamati*, Pouran Ardalan Pages 1784-1793
  Background & Objective

  Cancer is a kind of genetic disease caused by DNA mutation which makes disorder in normal pattern of division and differentiation of cells and eventually formation of a neoplasm. Breast cancer is the most common malignancy and the second leading cause of death in women aged 35-55 years. Surgery, radiotherapy and chemotherapy are the common methods of controlling cancer, but the side effects and lack of positive results especially in metastatic tumors has led us discover new treatments. Nowadays, nanotechnology has helped us to find and develop new therapies. The purpose of this study was to characterize the antioxidant and apoptotic properties of zinc oxide nanoparticles biosynthesized by Amaranthus cruentus plant on breast cancer cells (MDA-MB-231).

  Materials & Methods

  The Zinc oxide nanoparticles were green-synthesized by the extract of Amaranthus cruentus leaves. Size and morphological characteristics of ZnO NPs determined by DLS tests, FESEM and TEM. To investigate the effect of ZnO nanoparticles on induction apoptosis, cancer cells were seeded in T25 flasks and treated with different concentrations of nanoparticles (15, 30 and 60 μg/ml). After 48 hours, gene expression changes of Bax and Bcl-2 was investigated by Real time PCR technique. SPSS software and one-way ANOVA test were used to analyze the data. At the end, comparison of means did by least significant differences (LSD) method.

  Results

  The DLS test showed the average size of the synthesized ZnO NPs is about 30 to 38 nm. The results of gene expression by Real time PCR technique showed that ZnO nanoparticles reduced anti-apoptosis gene expression Bcl-2 and increases pro-apoptotic gene expression in MDA cell line.

  Conclusion

  In general, the results obtained from this study can claim that ZnO nanoparticles have anti-cancer properties and can be introduced after further studies as candidates for cancer treatment in the field of medicine and pharmacy.

  Keywords: Zinc oxide, Nanoparticle, Gene expression, Apoptosis, Breast Cancer
 • Elaheh Hooshmand, Zohre Nejatzadegan, Hossein Ebrahimipour, Habibollah Esmaily, Ali VafaeeNajar* Pages 1794-1808
  Background & Objective

  In Iran, a new program called the Family Doctor was started in 1384. The present study aims to determine the challenges of the family physician system in Khorasan Razavi province.

  Materials & Methods

  The present study is a quantitative-qualitative study. In this study, a sample-based sampling method was conducted with 11 managers and 9 family physicians working in the project in Khorasan Razavi. Then, based on the results of the interviews, a questionnaire was designed and confirmed by its validity and reliability in a descriptive-analytic study in 1395. The findings of the quantitative study were analyzed using descriptive statistics and Mann-Whitney, T-test and ANOVA tests at a significant level of 0.05

  Results

  In the analysis of qualitative content 9 basic concepts (comprehensive planning, health insurance system, compensation services, performance appraisal, facilities and welfare facilities, recruitment and maintenance of human resources, information system, culture and financing) were identified.The biggest challenge is in the area of compensation (4.55 ± 0.73) and the smallest in the area of facilities and facilities (3.67 ± 0.83). The greatest difference is between the viewpoints of managers and physicians in the field of facilities and amenities (0/61 ± 0/20) and the least in the field of culture (0.04 ± 0/17).

  Conclusion

  The most common challenges faced by family physicians in the study are cultural, economic, environmental and working conditions. It is suggested that, in order to properly implement the plan of the family physician, it should be considered in coordination with the objectives of the plan at international level and the experiences of the countries that implemented the program.

  Keywords: Rural family Physician, Primary health care, First level of service provision
 • Parisa Ghorbani, S. Ali Beyramabadi*, Masoud HomayouniTabrizi, Parichehreh Yaghmaei Pages 1809-1818
  Background & Objective

  Schiff bases are considered as an important group of compounds in the development of new drugs. The current approach to finding more effective treatment for cancer is to set up different stages of the angiogenesis process using angiogenesis suppressors, such as metal complexes synthesized from the Schiff bases. Therefore, the aim of this research was to investigate the antiangiogenic effects of oxovanadium(IV) complex of N,N′-dipyridoxyl(1,2- cyclopropanediamine) Schiff base on the chorioallantoic membrane of chick embryos cells.

  Materials & Methods

  Anti-angiogenic activity of oxovanadium(IV) complex of N,N′- dipyridoxyl(1,2-cyclopropanediamine) Schiff base was evaluated using Real-time PCR technique to evaluate the expression changes in angiogenesis-related genes in MCF-7 breast cancer cells and CAM test.

  Results

  The study of alterations in the expression of genes showed that oxovanadium(IV) complex of N,N′-dipyridoxyl(1,2-cyclopropanediamine) Schiff base had a significant inhibitory effect on the expression of both genes involved in angiogenesis. The findings of the CAM test showed that there was a significant decrease in the number and length of the vessels treated with different doses of the complex (100, 200, 400 and 800 μg/mL) (P <0.01 and P <0.001). Also, there was a significant decrease in weight and height of embryos treated with complex compared to control group at P <0.05, P <0.01 and P <0.001.

  Conclusion

  In this study, the oxovanadium(IV) complex of N,N′-dipyridoxyl(1,2- cyclopropanediamine) Schiff base has antiangiogenesis effects that make the use of this complex possible for cancer treatment.

  Keywords: Oxovanadium(IV) complex, N, N′-dipyridoxyl Schiff base, Antiangiogenesis, Chorioallantoic membrane
 • Majid Movahed*, Maryam Majidi Pages 1819-1828
  Background & Objective

  Aging is one of the important stage in human life. Nowadays world society regards that matter as an important problem. This study aimed at measuring Active Aging Index in Shiraz and its related and affected factors.

  Materials & Methods

  This survey has been done by quantitative method among a sample of Shirazi elders involving 600 cases. Sampling method was hierarchal cluster sampling. Data were collected by questionnaire and interview. Variables were context information, living arrangement, active ageing, social support, mental health, spiritual health and self-efficacy.

  Results

  Mean of AAI was 51.01± 15.2 (from 100). Social support was the most effective factor on AAI and then education, spiritual health, self-efficacy, mental health, age and income be effected respectively. Consequently, those factors explained over 70% of Active Aging variation.

  Conclusion

  Elders in Shiraz have median activity number. This number of activity is not acceptable for development. Iran population is increasing rapidly. We have to work on this problem more and more. Attention to social support, education and awareness can be very effective in this situation.

  Keywords: Active Aging, Spiritual Health, Mental Health, Social Support, Self-efficacy
 • Narjes Asghari, Vajiheh Zarrinnpour, Abdolreza Daraei*, Zahra Hajebrahimi, Dariush Moslemi Pages 1829-1836
  Background & Objective

  Breast cancer is one of the most common cancers and the second leading cause of cancer death in women worldwide, in both developed and developing countries.  Vascular endothelial (VE)-cadherin is endothelial specific adhesion molecule located at junctions between endothelial cells and its association with various cancers has been proven. The aim of this study was to evaluate the VE-cadherin gene expression in serum of Iranian women with breast cancer in order to identify a biomarker for its prediction.

  Materials & Methods

  After serum isolation from blood samples of the patients and controls, extraction of RNA and synthesis of cDNA were done. Gene expression was measured using real-time PCR technique.

  Results

  Our results showed that the expression of VE-cadherin was increased significantly in patients compared to control samples. However, there was no relationship between its expression and grade of the tumors.

  Conclusion

  Based on the results of this study, expression of this factor can be used as a marker for study and follow-up of breast cancer patients. Furthermore, considering the role of this factor in angiogenesis and metastasis, it can be used as a target for intervention therapy.

  Keywords: breast cancer, evaluation of gene expression, VE-cadherin gene, serum biomarker
 • Farah Nameni*, Maasumeh NuraniPilehrud, Mahsa Mohsenzadeh, Fariba Aghaii Pages 1837-1847
  Background & Objective

  Curcumin has antioxidants effects and strong anti-inflammatory properties and has a protective and therapeutic roll. This combination can be effective in reducing inflammation and increases reactive oxygen species (ROS) in the skeletal muscle and blood. This study aimed at investigating the effect of supplementation with curcumin on antioxidants enzymes after a basketball intensive training session in girls.

  Materials & Methods

  For this purpose 30 female basketball players are divided into 2 homogeneous supplement and placebo groups. Oral curcumin was used for a period of 14 days,3 time a day in the amount of 1200 mg by the supplement and placebo groups. After 14 days of supplementation, all subjects participated in the basketball acute training protocol. Blood samples were collected and used for determination of antioxidant enzymes activity on base, after supplementation and after exercise training. Differences between the placebo and curcumin groups were analyzed by analysis of variance (ANOVA) repeated measures test and Bonferroni test was used for post hoc multiple comparisons among means.

  Results

  Mean± SD showed all antioxidant enzymes increased but ANOVA repeated measures results showed that GPX and SOD activity (U/mg pro) in supplemental group was increased significantly (P=0.05); Whereas, CAT and GR activity (U/mg pro) were not significantly different.

  Conclusion

  These findings showed that curcumin consumption before one bout acute training may affect antioxidant enzymes concentration and promotes antioxidant capacity of adolescent athletes during heavy competitions. This strategy can accelerate recovery from repeated stress. Curcumin increased antioxidant activities.

  Keywords: Curcumin, anti-oxidant enzymes, basketball players, supplementation
 • Behnam Honarvar*, Nezam Qaidipour, Fatemeh Maghsoudi, Sara Rostami, Forough Salehi Pages 1848-1857
  Background & Objective

  Health system reform confronts hospitals with a lot of patients and their companions. This study aimed to determine the knowledge, attitude and practice of patients’ companions toward hospitals rules and nurses’ rights.

  Material & Methods

  This descriptive-analytic cross-sectional study was conducted through a multistage cluster random sampling of patients’ first degree relatives who had accompanied their patients in main public hospitals of Shiraz, Iran. Valid and reliable questionnaire was filled for each interviewee by a face to face interview. Data were analyzed using SPSS.

  Results

  Mean age of 423 interviewees was 36.7±11.7 years with female to male ratio of 1.29. 292(67.4%) were educated until the end of high school, while 264(61.1%) had a kind of job. Knowledge, attitude and practice toward hospitals’ rules and nurses’ rights were inappropriate in 61(14.1%), 84(19.4%) and 221(51.2%) respectively. Moreover, Sum score of these variables was inappropriate in 102(23.6%). Correlation between knowledge and practice was 0.44(p<0.001). Total score of knowledge, attitude and practice had a significant association with the kind of hospital, gender, level of education, marital status, being bread-winner of family, having a job, patients’ finance providing, cohabitation with patient in the same place, admission ward of patient, last time of interviewee’s admission in hospital and amount and source of information about hospitals rules and nurses’ rights.

  Conclusion

  Inappropriate practice of patients’ companions toward hospitals rules is associated with violence against nurses, their burnout and decreasing quality of hospital services. Therefore, following health system reform in Iran and increasing trend of referrals to hospitals, efficient interventions to improve this index is recommended.

  Keywords: Rule, Hospital, Right, Nurse, Health System
 • Somaye Rezaii, Farangis Ghassemi* Pages 1858-1869
  Background & Objective

  Considering the undesirable effects of eating some foods during pregnancy, this study investigated the effect of aqueous fruit extract of Berberis vulgarison on the development of liver and kidney.

  Materials & Methods

  56 female rats (188 ± 20 gram) and 8 male rats (188 ± 20 gram) were selected and fertilized. The pregnant rats were divided into the control group (without treatment), sham (received physiological serum) and 2 treatment groups and received 0.2cc of aqueous extract of Berberis vulgaris at doses of 20 and 50 mg/kg/bw ) by intraperitoneal injection daily from the 6th - 10th day of gestation. Half of the rats were dissected on 14thand 20thof pregnancy. The kidneys and livers of embryos were removed and fixed in 10% formalin. The sections (5 micron) and slides were prepared and stained. The morphometric study was conducted, and tissue changes in the micrographs were studied. The data were analyzed by ANOVA and Chi-squared test.

  Results

  The significant decrease in height (P<0.01), and significant increase in weight of treatment fetus (20-day-old) were observed. The liver tissue of treatment 20-day-old fetus showed sinusoid hyperemia, vascular endothelium degeneration, reduction in the number of hepatocytes and their vacuolation. The moderate changes were observed in kidney tissue as degradation of the duct epithelium, in the 20-day-old embryos.

  Conclusion

  According to obtained finding, Barberry has negative effects in a dose- and time-dependent manner on the liver, and somewhat on kidney of fetus. Therefore, its utilization should be limited during pregnancy.

  Keywords: Embryo, barberry, hepatocyte, urinary tract
 • Sahar Sadeghi, Bahman SadeghiSedeh*, Hoshang Mirzaee, Mehdi Rasafiani, Ebrahim Pishyareh Pages 1870-1878
  Background & Objective

  Down syndrome is the most common type of chromosomal abnormality that causes mental disability. In recent years, the life expectancy of these children has increased, so their special needs will also increase. Family-centered interventions are of particular importance for the provision of services to children and their families. There are several tools for measuring family-centered services from the perspective of parents and service providers. But the Persian version of validity and reliability is not found in information resources. Therefore, the aim of this study was to translate and standardize the Persian version of the questionnaire for measure of process of care for service providers (MPOC-SP) in children with Down Syndrome in Isfahan.

  Materials & Methods

  The original version of the Measure of process of care for service providers (MPOC-SP) in a cross-sectional study was translated in three stages. A final version of Persian was provided. Experts' opinions and Kappa agreement coefficient were used to examine the face and content validity. To determine the reliability of the Persian version, by random sampling, 83 occupational therapists, general practitioners and psychiatrists were selected and test-retest was administered. Finally, the data were analyzed using SPSS 19 software, Cronbach's alpha and intra-cluster correlation coefficient, and multi factors analysis.

  Results

  The internal consistency of the four domains of the questionnaire was obtained using Cronbach's alpha between 0.778 and 0.881. The reliability values ​​were within the cluster correlation index between 0.75 and 0.83. The correlation between the four domains was favorable on the basis of Spearman correlation coefficient. The correlation of each of the questions with the four fields of the questionnaire in multi factors analysis (0.72-0.87) was also appropriate

  Conclusion

  The Persian version of measure of process of care for service providers in children with Down Syndrome with 27 items and in four different areas has a good validity and reliability as a tool for evaluating the provision of services in all centers for providing services to children with Down Syndrome.

  Keywords: Down Syndrome. Measure of process of care for service providers (MPOC-SP) Questionnaire. Translation, validation
 • Zahra TahmasebiFard* Pages 1879-1885
  Background & Objective

  Leptin a hormone secreted from adipose tissue plays a role in regulating energy homeostasis. Polymorphism in the gene structure can alter serum levels of hormone and affect cell function. In this study, the relationship between G2548A polymorphism of the leptin gene with the risk of breast cancer in patients compared with healthy subjects was investigated.

  Materials and Methods

  The blood sample of 158 women with breast cancer and 158 healthy women of the same age was collected and after extracting DNA and amplifying specimens with specific primers, some part of products was digested with HhaI restriction enzyme to determine the genotypes of individuals based on the number of bands formed on the gel. The results were analyzed by statistical analysis including chi-square, and logistic regression.

  Results

  The mean age of the patients was 56.00±0.62 years old and the control groups was 55.45±0.72 years old (p-value =0.037). There was a significant relationship between the smoking level of the two groups (p-value =0.026). The history of relatives of breast cancer patients was positive in 43 (27.22%) patients. Analysis of the results of genotypes showed that the mutant homozygote genotype AA had a significant relationship in two groups and increased by 1.686 the risk of breast cancer (P-Value=0.036, OR:1.686, CI95%:1.033-2.753).

  Conclusion

  The frequency of mutant A allele in the patient group was more than that of the control groups and increased the risk of breast cancer by 1.763 times in carriers. Overall, it can be said that this polymorphism is probably related to breast cancer.

  Keywords: Breast Cancer (BC), Leptin, single nucleotide polymorphism, Restriction FragmentLength Polymorphism (RFLP)
 • Mahjoobeh Alimoradi*, Soosan Didehdar, Hamid Zolfaghari, Vahid Mostafapour, Hossein Farrokhi Pages 1886-1895
  Background & Objective

  Addiction as a disease is a disadvantage that affects the quality of life of families and couples and may cause depression among other members of the family. The purpose of this study was to investigate the effectiveness of Mindfulness-Based Cognitive Therapy Group in decreasing depression and increasing the quality of life in women with addicted husbands.

  Material & Methods

  The semi-experimental design was pre-test-posttest with control group. The statistical population included all women with addicted husbands referring to the comprehensive health center of Fasa into the experimental and control groups (15 women in each group). The experimental group received 8 sessions of mindfulness-based cognitive-group therapy, and no intervention was provided to the control group members. The research instrument questionnaire was Beck and Quality of Life.

  Results

  The results showed that mindfulness-based cognitive-group therapy was effective in depression and quality of life of women with addicted husbands (P<0.001) and treatment reduced depression and increased the quality of life of women in post-test of the experimental group.

  Conclusion

  The results show that Mindfulness-Based Cognitive Therapy Group is effective in decreasing depression and, consequently, increasing the quality of life of addicted spouse.

  Keywords: Mindfulness, Depression, Quality of Life, Women with Addicted Husband
 • Iman Shahraki, Abbas Jamshid*, Abbas Rahdar, Aida Davari Pages 1896-1902
  Background & Objective

  In the present study the effects of Averrhoa carambola fruit hydro-alcoholic extract on hepatic tissue, liver enzymes, and serum lipids were investigated in rats submitted to a high-fat diet.

  Materials & Methods

  In this experimental study, 30 male Wistar rats were randomly divided to 3 equal groups as follows: (1) control, (2) rats fed a high-fat diet and (3) rats receiving a high fat diet and hydro-alcoholic extract of Averrhoa carambola (A. carambola) at a dose of (200 mg/kg bw). Rats received a high-fat diet for one month. Then, two rats were selected from each diet group and hyperlipidemia was confirmed by measurement of serum triglyceride and serum cholesterol levels. After confirming hyperlipidemia, rats of group 3 were orally treated by Averrhoa carambola (200 mg/kg bw) for 21 days. At the end of the experiment, serum liver enzymes, serum cholesterol and triglyceride levels were assayed. Afterward, for histopathological investigation, hepatic tissue samples were prepared and routine tissue processing protocol was performed.

  Results

  The administration of Averrhoa carambola fruit extract significantly reduced serum triglyceride and cholesterol when compared with the hyperlipidemic group (P < 0.05 and P < 0.001 respectively). Serum ALT and AST in rats that received Averrhoa carambola fruit extract significantly decreased compared to hyperlipidemic group (P< 0.05). In the histopathological examination, degeneration, vacuolation and intra-cytoplasmic accumulations in the treated group were improved in comparison with the hyperlipidemic group.

  Conclusion

  These results showed that the Averrhoa carambola fruit extract can protect against hyperlipidemia- induced liver damage in rats.

  Keywords: Hyperlipidemia, Liver, Averrhoa carambola, Rats
 • Pooran Adyani, Asieh AbbassiDaloii*, Saeedeh Shadmehri Pages 1903-1912
  Background & Objective

  The aim of this study was to investigate the effect of endurance training and L-carnitine consumption on TNF-a and IL-1β gene expression of heart tissue in Wistar male rats following anabolic steroid consumption (Boldenone).

  Materials & Methods

  In this experimental study, 30 male Wistar rats aged 12 weeks (weight 195±7.94g) were randomly divided into five groups including control, no-treatment, boldenone (5mg/kg), L-carnitine and aerobic training- L-carnitine. The endurance moderate intensity training program (55-50% of maximal oxygen consumption) was performed for 6 weeks and 5 times a week. Injection was conducted once a week, on an appointed day, and in the quadriceps and hamstring it was conducted in depth. After anesthesia, autopsy was performed and the heart was isolated. The TNF-α and IL-1β gene expression in the samples was measured by Real Time PCR. Data were analyzed using t-test, One-way ANOVA and post hoc Scheffe at the significant level of P<0.05.

  Results

  The results showed that there was a significant difference between the mean TNF-α and IL-1β gene expression of heart tissue in male Wistar rats in different groups (P=0.001). The changes in TNF-α and IL-1β gene expression of heart tissue in L-carnitine and Training-L-carnitine groups were significantly lower than those of the no-treatment and boldenon groups (P=0.001).

  Conclusion

  It seems that supplementation of L-carnitine with regular aerobic training reduces heart tissue damage induced by anabolic androgenic steroids.

  Keywords: Aerobic training, Boldenone, L-carnitine, TNF-α, IL-1β