فهرست مطالب

 • سال سی و سوم شماره 5 (پیاپی 126، بهار 1399)
 • تاریخ انتشار: 1399/01/09
 • تعداد عناوین: 15
|
 • نجمه معتمد*، حمید شوشتری، محمدحسین فلاح مهرابادی، اصغر یوسفی امین صفحات 2-8

  هنگام شناسایی ویروس های آنفلوانزای تیپ A علاوه بر تعیین تحت تیپ هماگلوتینین ویروس که به وسیله روش های سرولوژی و مولکولی روتین امکان پذیر است، نیاز به شناسایی تحت تیپ نورآمینیداز (NA) خصوصا در رخدادهای ویروس های H5 و H7 (آنفلوانزای فوق حاد یا کم حدت) نیز هست. این امر غالبا به وسیله روش های مولکولی صورت می گیرد. از سال 1971 سازمان جهانی بهداشت (WHO) پیشنهاد کرد که آنتی ژن های نورآمینیداز ویروس های آنفلوانزای A بر اساس آزمون ممانعت از نورآمینیداز به تحت تیپ های مختلفی تقسیم شوند. در آزمایشگاه های مرجع تخصصی مانند آزمایشگاه های مورد تایید سازمان جهانی بهداشت دام (OIE) تست ممانعت از نورآمینیداز برای شناسایی تحت تیپ نورآمینیداز ویروس های آنفلوانزای پرندگان انجام می شود. با توجه به اهمیت و ارزش این تست و لزوم کاربرد آن، در این مطالعه سعی شد تا تست ممانعت از نورآمینیداز کلاسیک برای شناسایی تحت تیپ NA در نمونه های سرمی و هم در نمونه های ویروسی طبق پروتکل OIE راه اندازی گردد. برای تایید نتایج تست، از روش واکنش زنجیره پلی مراز معکوس با کمک پرایمرهای اختصاصی تحت تیپ به صورت همزمان استفاده شد. بر اساس نتایج حاصله پروتکل راه اندازی شده توانایی شناسایی و تفکیک تحت تیپ های مختلف آنتی ژن یا آنتی سرم نورآمینیداز را دارد. تست ممانعت از نورآمینیداز تستی کاربردی است که در امور تشخیصی و تحقیقاتی و از جمله هنگام تفکیک پرنده های بیمار از واکسینه (DIVA) خصوصا در مناطقی که ویروس اندمیک شده و سیاست واکسیناسیون اجرا می شود و نیز در آزمایشگاه های مرجع از جمله موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی کاربرد دارد.

  کلیدواژگان: ممانعت از نورآمیینداز، ویروس های آنفلوانزا، واکنش زنجیره ای پلی مراز، آزمایشگاه مرجع
 • روزبه فلاحی*، محمدعلی منصوری، حسین مدیر روستا صفحات 9-15

  باکتری لپتوسپیرا اینتروگنس(Leptospira interrogans)، عامل بیماری لپتوسپیروز است که یکی از بیماری های مهم مشترک میان انسان و حیوانات می باشد. یکی از مهم ترین توصیه های انجمن بین المللی در رابطه با حیوانات آزمایشگاهی، استفاده از حیوانات با فلور میکروبی مشخص می باشد. بر این اساس، توصیه فدراسیون انجمن های علوم حیوانات آزمایشگاهی اروپا (FELASA)، پایش های تشخیصی جهت بررسی وضعیت آلودگی حیوانات به عوامل میکروبی مختلف الزامی می باشد. در این تحقیق میزان شیوع این باکتری در کلنی موش های آزمایشگاهی نژاد NIH مرکز پرورش حیوانات آزمایشگاهی موسسه رازی در سال 1396 مورد بررسی قرار گرفت. 74 سر موش پرورشی بالغ (در محدوده وزنی 35-30 گرمی و سن 8-6 هفته) بصورت تصادفی از هر دو جنس نر و ماده از کلنی پرورشی و 6 سر موش وحشی نیز بوسیله تله های زنده گیری از بیرون از ساختمان های پرورشی صید و بعد از کشتن به روش انسانی و کالبدگشایی، نمونه برداری از بافت کلیه آنها صورت گرفت و پس از آماده سازی، روش PCR با استفاده از پرایمرهای اختصاصی باکتری لپتوسپیرا اینتروگنس انجام گردید. جهت طراحی و تهیه نمونه کنترل مثبت، با استفاده از ترانسفورمیشن پلاسمید pGEM - T easy vector حاوی قطعه ژن بیماری زای LipL32 در E.coli جهت تکثیر ژن و سپس استخراج آن صورت گرفت. از نمونه های بررسی شده، هیچگونه مورد مثبتی مشاهده نگردید. بر طبق دستورالعمل FELASA می توان چنین نتیجه گیری نمود که با اطمینان 9/99%، آلودگی به لپتوسپیرا اینتروگنس در کلنی موش های نژاد NIHموسسه رازی منتفی می باشد.

  کلیدواژگان: پایش، لپتوسپیرا اینتروگنس، موسسه رازی، موش، NIH
 • علی مقصودی*، سعیده سعیدی صفحات 16-25
  استافیلوکوکوس اورئوس (Staphylococcus aureus) از جمله رایج ترین عوامل شیوع مسمومیت های غذایی باکتریایی است و می تواند از دام و محصولات دامی به انسان منتقل شود. لذا اهداف این پژوهش شامل جداسازی باکتری S. aureus از بینی گوسفندان بومی منطقه سیستان؛ بررسی مقاومت آنتی بیوتیکی سویه های جداسازی شده به آنتی بیوتیک های مرسوم؛ و مطالعه اثر ضدمیکروبی عصاره های اتانولی گیاهان پنیرباد (Withania somnifera) و رزماری (Rosmarinus officinalis) بر روی باکتری های جدا شده بود. به کمک روش های بیوشیمیایی از نمونه های بینی گوسفند 15 سویه S. aureus جداسازی شد. عصاره اتانولی پنیرباد و رزماری توسط دستگاه روتاری و با کمک تقطیر در خلاء تهیه شد. با استفاده از روش استاندارد دیسک دیفیوژن کربی- بائر، حساسیت سویه های باکتری نسبت به آنتی بیوتیک های مرسوم تعیین شد. همچنین تعیین حساسیت سویه های باکتری نسبت به عصاره گیاهان رزماری و پنیرباد با استفاده از روش رقت سازی در چاهک انجام شد. در بین آنتی بیوتیک های مورد بررسی اگزاسیلین هیچگونه تاثیری بر 15 سویه مورد مطالعه نداشت، ولی جنتامایسین موجب کشته شدن تمامی باکتری ها شد. بررسی حداقل غلظت مهار کننده و حداقل غلظت کشنده عصاره پنیرباد نشان داد که این عصاره در غلظت های کمتری نسبت به عصاره رزماری موجب مهار رشد باکتری ها می شود. هرچند به دلیل حساسیت سویه های مختلف این باکتری در تیمار با آنتی بیوتیک های مرسوم درمان آنتی بیوتیکی به سرعت موجب کاهش جمعیت این میکروب می شود، اما به دلیل احتمال افزایش مقاومت آنتی بیوتیکی پیشنهاد می شود از عصاره گیاهان دارویی به جای آنتی بیوتیک استفاده شود. مقایسه خواص ضدمیکروبی پنیرباد و رزماری در مطالعه حاضر نشان داد که عصاره اتانولی پنیرباد می تواند جایگزین مناسبی برای درمان با آنتی بیوتیک های مرسوم باشد.
  کلیدواژگان: حداقل غلظت مهارکننده، حداقل غلظت کشنده، مقاومت آنتی بیوتیکی، سیستان
 • فریور آقازاده، محمد یخچالی* صفحات 26-32
  آلودگی های انگلی کرمی دستگاه های گوارش و تنفس گوسفند در ایران و سراسر دنیا مطرح می باشند. هدف مطالعه فون انگل های کرمی دستگاه های گوارش و تنفس گوسفندان براساس آزمایش و کشت مدفوع بود. 140 نمونه مدفوع به صورت تصادفی از راست روده گوسفندان تحت مطالعه در نقاط مختلف استان گیلان در سال 1397-1396جمع آوری شدند. شدت آلودگی بر اساس تعداد تخم در گرم مدفوع به روش شناورسازی مک ماستر تعیین شد. نوع آلودگی کرمی براساس خصوصیات مورفومتریک و ریخت شناسی تخم شناسایی شدند. نوزاد مرحله سوم نماتودهای انگلی و نوزاد مرحله اول کرم های ریوی به روش برمن جدا و شناسایی شدند فراوانی کلی آلودگی کرمی در گوسفندان تحت مطالعه 1/52% (73:140) با شدت آلودگی94/9±62/196 بود. بیشترین فراوانی انگلی در گوسفندان سیاهکل (9/7%) و در فصل بهار (3/39%) بود. آلودگی کرمی شامل انواع تخم ترماتود (3/9%) (فاسیولا هپاتیکا (3/4%) و دیکروسلیوم دندریتیکوم (5%))، سستود (10%) و نماتود (1/52%) بود. آلودگی توام در گوسفندان آلوده با 2 جنس (15%) و 3 جنس (9/2%) از نماتودها بود. نوزاد مرحله سوم نماتودهای انگل دستگاه گوارش از 9 جنس شامل استرتاژیا (2 گونه، 3/4%)، همونکوس (4/1%)، تریکوسترونژیلوس (4/1%)، بنوستومم (1/2%)، استرونژیلوئیدس (7/0%)، کوپریا (4/1%)، نماتودیروس (1/2%)، شابرتیا (4/1%) و ازوفاگوستوموم (9/2%) بود. نوزاد مرحله اول کرم های ریوی (4/11%) از 4 گونه دیکتیوکولوس فیلاریا (1/7%)، پروتوسترونژیلوس روفسانس (1/2%)، سیستوکولوس اوکراتوس (4/1%) و مولریوس کاپیلاریس  (7/0%) بودند. نتایج این تحقیق بیانگر شیوع قابل توجه و تنوع انگل های کرمی دستگاه گوارش و تنفس گوسفندان تحت مطالعه در منطقه بود.
  کلیدواژگان: کرم، گوسفند، تالش
 • احسان رخشنده رو*، قاسم عنبری، محسن قانع صفحات 33-40
  مطالعه حاضر به منظور بررسی داخل آزمایشگاهی اثرات عصاره متانولی سیاه دانه بر میزان زنده مانی نوزاد عفونی کرم پارآسکاریس اکوروم (Parascaris equorum) انجام گردید. بدین منظور پس از جمع آوری کرم ها، تخم های موجود در بدن کرم ها را خارج کرده و با استفاده از محلول هیپوکلریت سدیم هچ گردیدند. سپس اثرات نوزادکشی عصاره متانولی سیاه دانه در غلظت های مختلف (6.25، 12.5، 25، 50، 100 و 200 میلی گرم بر میلی لیتر) در زمان های 0، 10، 20، 30، 40، 50 و 60 دقیقه پس از در معرض قرار گرفتن نوزادها مورد بررسی قرار گرفت. نتایج آماری نشان داد که عصاره مذکور در غلظت 6.25 میلی گرم در میلی لیتر در مدت یکساعت فاقد اثرات نوزادکشی مناسب بوده است. در مقابل، عصاره در غلظت های بالاتر اثر کاهشی معنی داری بر زنده مانی نوزاد کرم پارآسکاریس داشت. این تاثیر از ده دقیقه ابتدای آزمایش مشاهده گردید و با افزایش زمان، تاثیر کشندگی عصاره بر نوزادان به صورت معنی دار افزایش نشان داد. علاوه بر این، در غلظت های 50، 100 و 200 میلی گرم بر میلی لیتر، تمام نوزادهای زنده، به ترتیب، در مدت 40، 20 و 10 دقیقه پس از قرارگیری در معرض عصاره غیرفعال شدند. این نتایج نشان می دهد که استفاده از عصاره گیاه سیاه دانه با ایجاد اثر کشندگی بر نوزادان، می تواند به کاهش شیوع آلودگی به کرم پارآسکاریس اکوروم در اسب سانان کمک کند.
  کلیدواژگان: عصاره سیاه دانه، پارآسکاریس اکوروم، اسب سانان، داروهای ضدکرمی
 • فرناز ملکی فرد*، محمد یخچالی، مهدیس مدحی صفحات 41-46
  آلودگی زنبور عسل به انگل های خارجی می تواند با تاثیر بر این حشره مفید موجب کاهش جمعیت آن و خسارات اقتصادی جبران ناپذیر به حرفه زنبورداری شود. هدف از این مطالعه تعیین شیوع واروآ و ارتباط آن با پدیده فروپاشی کلنی زنبور عسل در زنبورستان های شهرستان ارومیه در طی یک دوره یکساله (96-97) بود. از مجموع 840 کندوی ثابت از 120 زنبورستان های اطراف شهرستان ارومیه به روش تصادفی نمونه برداری گردید. تعداد 301 نمونه از زنبورهای بالغ (83/35%) و تعداد 190 نوزاد زنبور عسل (33/18%) به جرب واروآ آلوده بودند. بیشترین فراوانی آلودگی زنبوران بالغ و نوزاد در فصل تابستان بود. در این مطالعه، 93کندو از 840 کندو، دارای نشانه های ریزش کلنی بودند. از 93 کندوی دارای ریزش کلنی، تعداد 61 کندو (59/65%) آلوده به جرب واروآ بودند. ارتباط معنی داری بین پدیده ریزش کلنی و آلودگی به واروآ وجود داشت (05/0<p). با توجه به نتایج این مطالعه، می توان نتیجه گرفت که آلودگی به جرب واروآ در زنبورستان های شهرستان ارومیه وجود داشته و می تواند نقش مهمی در وقوع پدیده ریزش کلونی داشته باشد.
  کلیدواژگان: واروآ، پدیده فروپاشی کلنی زنبور عسل، ارومیه، ایران
 • علی جوادمنش*، زهرا موسوی، عباس تنهاییان، مرجان ازغندی صفحات 47-53
  استفاده از آنتی بیوتیک ها برای درمان عفونت های حیوانی رو به افزایش است که منجر به ایجاد عوارض جانبی نامطلوب نظیر مقاومت دارویی و نیز باقی ماندن آنتی بیوتیک در محصولات غذایی می شود. بنابراین، محققان به دنبال جایگزینی برای آنتی بیوتیک با ترکیبات طبیعی و عوارض جانبی کمتر هستند. که از جمله این ترکیبات می توان به اسانس های گیاهی و پپتیدهای ضد میکروبی اشاره کرد. حداقل غلظت مهارکنندگی (MIC) بر اساس روش میکروبراث به وسیله ی پلیت 96 خانه با چهار تکرار با استفاده از اسانس پونه ی کوهی، اسانس دارچین و نیز پپتید ضد میکروبی تاناتین برای باکتری های سالمونلا تیفی موریوم (Salmonella typhimurium)، سالمونلا اینتریدیس (Salmonella enteritidis)، اشرشیاکلای (Escherichia coli) و اشرشیاکلای0157 (E. coli0157) صورت گرفت. بعد از اندازه گیری MIC، باکتری ها کشت داده شدند و حداقل غلظت کشندگی باکتری (MBC) سنجیده شد. نتایج آزمایش نشان داد کمترین مقدار MIC مربوط به پپتید تاناتین بر روی باکتری سالمونلا انتریدیس و برابر با μg/ml 6 بود. علاوه بر این، کمترین مقدار MBC مربوط به پپتید تاناتین بر روی باکتری های اشرشیاکلای 0157 و سالمونلا انتریدیس به میزان μg/ml 25 مشاهده شد. تاناتین یک پپتید ضدمیکروبی کاتیونی است که توجه زیادی را در رابطه با مهار رشد طیف وسیعی از میکروارگانیسم ها از جمله باکتری های گرم منفی، گرم مثبت و همچنین قارچ ها به خود جلب کرده است. این مطالعه نشان داد که پپتید تاناتین در غلظت کمتری نسبت به اسانس پونه کوهی و اسانس دارچین فعالیت ضد باکتریایی بود. جایگزینی پپتیدهای ضد میکروبی نظیر تاناتین با آنتی بیوتیک های رایج ممکن است به پیشرفت بزرگی در مبارزه با پاتوژن ها در صنعت پرورش دام منجر شود.
  کلیدواژگان: عفونت باکتریایی، پپتیدهای ضد میکروبی، مقاومت به آنتی بیوتیک، اسانس
 • محمدجعفر سنا* صفحات 54-60

  در حال حاضر سالمونلا بعنوان یکی از مهم ترین عوامل ایجاد بیماری منتقل شونده از طریق مصرف غذا آلوده در سرتاسر دنیا بشمار می رود. هدف از این مطالعه ارزیابی تاثیر مراحل شستشو لاشه های طیور و مرحله چیلر در میزان آلودگی لاشه ها به سالمونلاها در کشتارگاه های صنعتی می باشد. در این مطالعه از شش مرحله کشتار طیور به تعداد 5 نمونه لاشه برای هر مرحله از کشتار بصورت تصادفی نمونه برداری شد. بنابراین از هر کشتارگاه تعداد 30نمونه لاشه و در مجموع تعداد 180 نمونه از 6 کشتار گاه فعال استان خوزستان  برداشت شد. بعد از شستشو لاشه ها با محیط کشت آب پپتونه بافره از هر لاشه  مقدار  100 میلی لیتر  نمونه (محلول حاصل از شستشو لاشه) تهیه شده که جهت آزمایشات میکروبیولوژی در کلمن و در کنار یخ به آزمایشگاه ارسال شدند.  در این تحقیق  آلودگی به باکتری سالمونلا در 65 درصد (117 نمونه) لاشه های مورد آزمایش مثبت و در 35 درصد (63 نمونه)منفی تعیین شد .میزان آلودگی به سالمونلا در نمونه های بعد از اسکالدر6/56 درصد، بعداز پرکنی6/66 درصد، قبل از تخلیه امعاء و احشاء 60 در صد، بعد از تخلیه امعاء و احشاء70 درصد، قبل از چیلر3/63 در صد و بعد از چیلر 3/73 در صد مثبت تعیین شد. این نتایج اثر معنی دار شسشتشو لاشه را در کاهش آلودگی به سالمونلا و تاثیر معنی دار مرحله چیلر(غوطه وری) در افزایش آلودگی لاشه ها به سالمونلا را نشان داد.

  کلیدواژگان: سالمونلا، مراحل کشتار، استان خوزستان
 • محمود نظری*، سمیه سالاری، محمدرضا قربانی صفحات 61-70

  به منظور بررسی تاثیر سطوح مختلف بتائین جایگزین شده با متیونین و مکمل روی بر عملکرد و فراسنجه های خونی در مرغان تخم گذار لگهورن سویه تجاری های- لاین (W-36)، آزمایشی با استفاده از 288 قطعه مرغ تخم گذار در قالب طرح کاملا تصادفی به صورت فاکتوریل با 12 تیمار آزمایشی، 3 تکرار و 8 قطعه مرغ در هر تکرار از سن 50 الی 62 هفتگی اجرا شد. تیمارهای آزمایشی شامل سه سطح مختلف جایگزینی بتائین با متیونین (صفر و 13 و 26 درصد) و دو سطح مختلف مکمل روی (50 و 100 میلی گرم در کیلوگرم سولفات روی) در دو شرایط دمایی متفاوت (استرس گرمایی و بدون استرس) با سه تکرار در هر تیمار بودند. نتایج آزمایش نشان داد که صفات عملکردی و صفات کیفی تخم مرغ در تیمار تحت استرس گرمایی نسبت به تیمار بدون استرس به طور معنی داری کاهش یافتند. جایگزینی بتائین با متیونین سبب افزایش تولید تخم مرغ گردیده است (05/0>P). افزودن مکمل روی به جیره به طور معنی داری سبب افزایش پارامترهای عملکردی و صفات کیفی تخم مرغ گردید (05/0>P). بعلاوه، اثر بتایین بر کلسترول و تری گلیسرید خون معنی دار بود ولی بر میزان گلوکز خون اثری نداشت. همچنین، افزودن عنصر روی سبب کاهش گلوکز، کلسترول و تری گلیسرید گردید (05/0>P). نتایج این مطالعه نشان داد که جایگزین نمودن بتایین به جای متیونین به میزان 13 درصد و همچنین افزودن مکمل روی به میزان 100 میلی گرم در کیلوگرم به جیره مرغ تخم گذار تحت تنش گرمایی سبب بهبود عملکرد می گردد.

  کلیدواژگان: فراسنجه های خونی، استرس گرمایی، مکمل روی، بتایین
 • سیدجواد احمدپناهی* صفحات 71-84

  سلول های کرومافین در حفظ فشار خون، متابولیسم کربوهیدرات ها و حرکت خون به اندام های حیاتی بدن در زمان استرس نقش داشته و حیوان را برای مقابله با آن آماده می سازند. پراکندگی این سلول ها در پستانداران اهلی متفاوت می باشد. در این مطالعه، پراکندگی سلول های کرومافین در 40 نفر شتر نر و ماده 10-6 ساله، متعاقب تهیه مقاطع میکروسکوپی و رنگ آمیزی های هماتوکسیلین و ائوزین، ماسون تری کروم، و کرومافین مورد بررسی قرار گرفت.کپسولی ضخیمی از بافت همبند سخت کلاژنه غده آدرنال را احاطه می کند. کورتکس توسط بافت همبند سخت کلاژنه از مدولا مجزا می گردد. لایه های گرانولوزا، فاسیکولاتا و رتیکولاریس به ترتیب 15، 55 و 27 درصد از حجم کورتکس را اشغال می نمایند. لایه رتیکولاریس در شترهای نر وسیع تر است، اما این اختلاف معنی دار نیست. عروق خونی محصور در بافت همبند از کورتکس عبور کرده و پیرامون آنها، هر سه لایه کورتکس حضور دارند. بین کورتکس و مدولا، ندول های کورتکس آدرنال، محصور در بافت همبند سخت و واجد هر سه لایه کورتکس وجود دارند. مدولا گاهی تا مجاور کپسول گسترش می یابد و منطقه زیرکپسولی در این نواحی فاقد کورتکس می باشد. کورتکس مجاور این قسمت ها گاهی فقط حاوی لایه رتیکولاریس است. آرایش سلول های کرومافین در جنس ماده از یک الگوی تصادفی تبعیت می کند در حالی که در جنس نر در دو لایه مجزا، شامل سلول های مولد اپی نفرین در بخش خارجی و سلول های مولد نوراپی نفرین در قسمت داخلی مدولا قرار می گیرند. این مطالعه نشان داد پراکندگی سلول های کرومافین در دو جنس نر و ماده از دو الگوی کاملا متفاوت برخوردار است.

  کلیدواژگان: آدرنال، شتر، بافت شناسی، سلول های کرومافین
 • رضا رنجبر، سحر اسفندیاری، محمدمهدی رنجبر صفحات 85-92
  مقدمه

  جهت لقاح، پروتئین سطحی اسپرم به نام "IZUMO” به عنوان لیگاند برای میانکنش با JUNO (یا رسپتور ایزومو(IZUMO1R)) ضروری است. میانکنش:IZUMO1R/JUNOIZOMO1 یک مرحله حیاتی چسبندگی بین اسپرم و اووسیت در اتصال و فیوژن غشای پلاسمائی است البته جهت فیوژن سلولی کافی نمی باشد و پذیرنده های دیگری نیز در این اتصال نقش دارند. در این تحقیق G protein-coupled receptor 15 (GPR15) به عنوان شریک دیگر میانکنش اسپرم-تخمک معرفی شده که روی تخمک قرار دارد.

  روش کار

  در ابتدا، بار روش های سیستم بیولوژی شبکه میانکنش های شناخته و پیشوگوئی شده IZUMO1 مورد آنالیز و تفسیر قرار گرفت. همچنین، ساختار اولیه IZUMO1 و رسپتورIZUMO1R:JUNO از پایگاه های داده مرجع استخراج شد، و ساختار سه بعدی (3D) با هر دوی روش های بندکشی و هومولوژی مدلینگ مدل سازی شد. سپس ساختار مدل شده از نظر انرژی بهینه شده و با پلات راماچاندران اعتبار سنجی شده و نهایتا برای داکینگ مولکولی (هیدروژن ها و بار ها اتمی) با برنامه Chimera UCSF 1.10. همچنین، مطالعات داکینگ با استفاده از برنامه HEX نسخه 8 انجام شد. نهایتا انرژی اتصال، ژست میانکنش،RMSD، باندهای هیدروژن و الکترواستاتیک مورد تحلیل قرار گرفت.

  نتایج

  آنالیز ها نشان داد در کنارپذیرنده هایJUNO /RIZUMO1 و CD9 در روی غشاء اووسیت، GPR15 نیز شاید شریک عملکردی دیگری برای IZUMO1 با امتیاز 705/0 (با روش text mining) باشد. همچنین، پلات راماچاندران ساختارهای مدل شده حاکی از مدل سازی با کیفیت بالا بوده و از ین رو مدل برای داکینگ به کار گرفته شد. نتایج داکینگ مولکولی نشان داد انرژی کلی اتصال (G∆) -1051 و RMS مناسب بوده و حاکی از میل اتصال قوی بین این دو پروتئین است. همچنین، آمینواسیدی های درگیر در پیوند هیدروژنی چهار باقیمانده (آمینواسید) به نام های ARG236, THR91, SER176 از پروتئین GRP15 و ASN151,ASN239, SER240 از پروتئین IZUMO1 بوده اند. قویترین پیوند هیدروژنی مابین تروئونین 91 (THR91) با سرین 240 (SER240) است. از سوی دیگر آمینواسید ترئونین 91 و ASN239 مهم ترین آمینواسیدهای از نظر اتصال با پیوند هیدروژنی دو پروتئین به یکدیگر بوده و همزمان با دو آمینواسید وارد واکنش می شوند. همچنین 21 آمینواسید از IZUMO1 و GRP15 در پیوند آبگریز بین دو پروتئین نقش دارند. 

  بحث:

  نتایج این مطالعه بیوانفورماتیک، می تواند کمک و پیشنهادات موثری را به فهم بیشتر نحوه باروی و لقاح اسپرم را بنمائید. همچنین می بایست مطالعات بیشتری در مورد نقشGPR15 در اتصال اسپرم و تخمک صورت گیرد.

  کلیدواژگان: باروری، IZUMO1، GPR15، سیستم بیولوژی، داکینگ
 • میلاد بابااحمدی میلانی*، عبدالکریم زمانی مقدم، فریبرز خواجعلی، عبدالناصر محبی، زهرا خسروی آلکوهی صفحات 93-100

  در این مطالعه اثر کلم بروکلی و برگ توت سفید بر عملکرد رشد و مورفولوژی پرزهای روده در جوجه های گوشتی ارزیابی شد. تعداد 216 قطعه جوجه گوشتی به صورت تصادفی به 6 گروه با 3 تکرار 12 قطعه ای تقسیم شدند. گروه 1 جیره پایه استاندارد را دریافت کرد. گروه 2 با جیره حاوی mg/kg 500 ویتامین C تغذیه شد. گروه های 3 و 4 به ترتیب دریافت کننده جیره های حاوی 5/0 و 1 درصد پودر کلم بروکلی بودند و گروه های 5 و 6 به ترتیب جیره های حاوی 05/0 و 1/0 درصد عصاره الکلی برگ توت سفید را دریافت کردند. متغیرهای عملکرد رشد و مورفولوژی پرزهای روده در سن 35 روزگی ارزیابی گردید. عملکرد رشد در تیمارهای آزمایشی نسبت به گروه کنترل هرچند افزایش یافت ولی از نظر آماری تفاوت معنی داری را نشان نداد. نتایج مورفولوژی روده نشان داد که در دئودنوم تمامی پارامترهای پرزها در تیمارهای آزمایشی بالاتر از کنترل بود (05/0>P). در ژژنوم ارتفاع پرزها در همه تیمارها غیر از برگ توت 05/0 % و سطح جذب گروه های ویتامین C، بروکلی 1% و برگ توت 1/0 % بیشتر از کنترل بود (05/0>P). در ایلئوم گروه ویتامین C در تمامی پارامترها و برگ توت 1/0 % عرض پرز و عمق کریپت بیشتری نسبت به کنترل داشتند (05/0>P). مطالعه حاضر نشان داد که افزودن پودر کلم بروکلی و عصاره الکلی برگ توت سفید به جیره جوجه های گوشتی با بهبود مورفولوژی پرزهای روده از نظر ارتفاع و سطح جذب، می تواند میزان جذب مواد غذایی را افزایش داده و به طور نسبی عملکرد رشد را بهبود بخشد.

  کلیدواژگان: جوجه گوشتی، عملکرد رشد، مورفولوژی روده، کلم بروکلی، برگ توت
 • یوسف پناهی* صفحات 101-107
  صرع یکی از بیماری های مزمن سیستم عصبی مرکزی است که با وجود داروهای فراوان برای درمان آن، کارآیی آنها زیر سوال است بنابراین هدف از انجام این پژوهش بررسی اثر تحریکی و حفاظتی کتامین بر فعالیت های شبه صرع تجربی القا شده توسط تزریق داخل صفاقی پنتیلن تترازول در موش صحرایی نر بالغ بود. در این مطالعه از 15 سر موش صحرایی نر بالغ gr 200-250 در قالب یک گروه کنترل که نرمالین سالین دریافت کردند و دو گروه درمان که گروه اول کتامین را با دوز mg/kg 20 و گروه دوم کتامین را با دوز mg/kg 50 به صورت داخل صفاقی دریافت کردند، استفاده شد. بعد از بیهوشی با ترکیب کتامین - زایلازین و جراحی ناحیه جمجمه حیوان، الکترود ثبت در داخل جمجمه در لایه استریاتوم ناحیه CA1 هیپوکامپ قرار داده شد و فعالیت های صرعی با استفاده از تزریق داخل صفاقی پنتیلن تترازول ایجاد شد و فعالیت های صرعی ایجاد شده از لحاظ تعداد پتانسیل عمل نیزه ای ها در واحد زمان و دامنه آنها توسط نرم افزار eTrace ارزیابی شدند. نتایج حاصل از مطالعه حاضر نشان می دهد که کتامین داخل صفاقی با دوز mg/kg 20 و 50 اثر معنی داری روی فعالیت های صرعی القاء شده توسط پنتیلن تترازول ندارد. تزریق داخل صفاقی کتامین با دوز mg/kg 20 و mg/kg 50 فاقد اثرات معنی دار در فعالیت های تشنجی القاء شده توسط پنتیلن تترازول است و در دوزهای مورد نظر فاقد اثرات تحریکی و مهاری در فعالیت های مورد نظر است.
  کلیدواژگان: کتامین، موش صحرایی، صرع، پنتیلن تترازول
 • علیرضا محلوجیان، علیرضا جهاندیده*، احمد اصغری، پژمان مرتضوی صفحات 108-117
  هدف از انجام این تحقیق، مطالعه تجربی اثر زیپمت بر روی ترمیم زخم سوختگی قرنیه در خرگوش است. در این مطالعه از 20 سر خرگوش نیوزلندی نر بالغ با دامنه وزنی 2.5_3 کیلوگرم سالم استفاده گردید. بعد از بیهوشی عمومی، زخم قرنیه در چشم چپ تمام حیوانات ایجاد شد.چشم چپ هر کدام از خرگوش ها با 2 قطره تتراکایین 5/0% آغشته شد و پس از 5 دقیقه کاغذ صافی مدور به قطر 6 میلی متر که آغشته به 30 میکرولیتر سود یک نرمال است، برای مدت 60 ثانیه در مرکز قرنیه قرار داده شد. بعد از برگشت از بی هوشی، خرگوش ها به 4 گروه 5 تایی تقسیم شدند. سپس در گروه اول، دوم و سوم به ترتیب  با زیپمت  50 ،100 و mg/kg 200 گاواژ انجام شد و در گروه چهارم آب مقطر تا 21 روز بعد از ایجاد زخم قرنیه روزانه گاواژ شد. بعد از 21 روز ایجاد سوختگی قرنیه، نمونه های بافتی از محل زخم اخذ و تحت بررسی آسیب شناسی بافتی قرار گرفتند.با توجه به مطالعات آسیب شناختی شاخص های عروق زایی، میزان التهاب و ادم بستره قرنیه در خرگوش های تحت درمان با زیپمت mg/kg 200 در مقایسه با گروه شاهد بطور معنی داری کاهش اما لایه های بافت پوششی قرنیه افزایش یافته بود (05/0>p). همچنین استفاده از زیپمت موجب بهبود نظم طبیعی رشته های کلاژن قرنیه شد (05/0>p). بر اساس نتایج به دست آمده به نظر می رسد که زیپمت با دوز پیشنهادی mg/kg 200 اثرات مناسب و قابل قبولی بر روند التیام بخشی و ترمیم زخم قرنیه خرگوش داشته باشد.
  کلیدواژگان: زخم قرنیه، زیپمت، سود سوزآور، خرگوش نیوزیلندی
 • فریبا گلچین فر*، رسول مدنی، علی نظری شیروان، آرش غنی زاده، تارا امامی صفحات 118-127
  مارها یکی از مفیدترین حیوانات این کره خاکی برای تولید انواع دارو، سرم ها و واکسن ها هستند. زهر مار عمدتا برای بی حرکت کردن و کشتن شکار می باشد و از نظر دفاعی احتمالا اهمیت حیاتی دارد. زهر مارها کاربردهای درمانی فراوانی دارد و در تحقیقات بیوشیمی بسیاری استفاده می شود. این مایع روغنی شکل، دارای رنگی سفید تا زرد و با pH اندکی اسیدی می باشند و مخلوط پیچیده ای از پلی پپتیدها، پروتئین های سمی، آنزیمی و مواد غیر پروتئینی هستند. غده سمی مار از نظر تشریحی شبیه به غده تغییر شکل یافته پاراتیروئید انسان است. این غده در اغلب مارها در فضایی واقع در پشت چشم و روی استخوان فک بالایی که به سمت پایین و عقب چشم امتداد دارد. به عبارت دیگر بین چشم و گوشه دهان قرار می گیرد. با حرکت سریع استخوان های سرو فشار وارده توسط ماهیچه ها به غده سمی، مقداری زهر از راه کانالی که به دندان سمی متصل است به شکار منتقل می شود. زهر همه ی مارها یکسان نیست اگرچه این عقیده وجود دارد که زهر مارها از اجداد بیولوژیکی مشترک به وجود آمده است. هدف در این مطالعه تشخیص و تعیین میزان فعالیت آنزیم پروتئاز در زهر مار شاخدار ایرانی از مناطق مختلف می باشد. در این پژوهش بر روی زهر مار شاخدار ایرانی از سه منطقه سمنان ، کرمان و خوزستان تحقیق و بررسی به عمل آمد. ابتدا غلظت پروتئین های زهر این مار با استفاده از روش های لوری و برادفورد، تعیین گردیدکه میزان mg/ml 95/. گزارش گردید. در مرحله بعد، تعداد پلی پپتیدها و وزن مولکولی این پروتئین ها با استفاده از الکتروفورز عمودی مشخص گردید که به دو صورت احیایی و غیر احیایی انجام شد، و محدوده وزن مولکولی 15 تا 190 کیلودالتون تخمین زده شد که این پروفایل پروتئینی در خوزستان ، کرمان و سمنان دارای تشابه نسبی بودند. انجام الکتروفورز Native و زیموگرافی با سوبسترای کازئین، فعالیت پروتئولیتیک زهر مار شاخدار را تایید نمودو سنجش کمی فعالیت پروتئازی زهر با دو روش هضم کازئین و سوبسترای BAPNA معادل با U/ml 56/11 تعیین گردید.
  کلیدواژگان: پروتئاز، زهر، فعالیت آنزیمی و مار
|
 • Najmeh Motamed *, Hamid Shoushtar, MohammadHossien FallahMehrabadi, Asghar YousefiAmin Pages 2-8

  Detection and identification of influenza A viruses hemagglutinin is done with serological or molecular techniques and the neuraminidase (NA) subtyping is also necessary in purpose of epidemiological studies specially in H5 or H7 (highly pathogenic/ low pathogenic) outbreaks and/or endemic areas. Subtype Identification of NA usually is performed by molecular tests such as RT-PCR. Since 1971, WHO has suggested that the surface glycoprotein neuraminidase of avian influenza viruses could be divided in different subtypes serologically by Neuraminidase Inhibition test (NI). In reference or specialized laboratories like OIE licensed labs, NI test is running routinely. Considering the importance of this valuable test, an experimental study was conducted to develop the classic NI test according to OIE protocol. RT-PCR test with subtype-specific primers was used as a control for evaluation of test accuracy. According to our results, NI test can detect and distinguish various NA subtypes in serum or viral samples. In conclusion, the NI test is a practical tool in diagnostic and research trials, especially in differentiation of vaccinated from unvaccinated birds (DIVA) in endemic areas with vaccination strategy or in validated reference laboratories such as Razi Vaccine and Serum Research Institute.

  Keywords: Neuraminidase Inhibition, influenza virus, RT-PCR, Reference Laboratories
 • Roozbeh Fallahi *, MohammadAli Mansouri, Hossein ModirRoosta Pages 9-15

  Leptospira interrogans is the cause of leptospirosis, a common disease among humans and animals. One of the most important recommendations of international associations concerned with laboratory animals, is the use of defined animals. Based on the recommendation of the FELASA, the diagnostic monitoring is required to evaluate the contamination of animals to different microbial agents. In this study, the prevalence of this bacteria was investigated in a colony of NIH strain laboratory mice of laboratory animal breeding unit at the Razi Institute in 1396.74 adult mice (in the range of 30-35g and age 6-8 weeks) were randomly selected from both sexes in breeding colony and 6 wild mice were selected by means of live traps from the outside of facility. After ethical euthanasia and autopsy, samples were taken from their kidney tissues and after preparation, the PCR method was performed using Leptospira interrogans specific primers. Designing and preparing the positive control was carried out using plasmid (pGEM -T easy vector) transformation containing the pathogenic of Leptospira interrogans gene (LipL32) in E.coli for gene amplification and extraction. No positive cases were observed from the examined samples. According to FELASA instructions, it can be concluded that with 99.9% confidence, the Leptospira interrogans infection in breeding salons of Razi Institute NIH mice was discarded.

  Keywords: monitoring, Leptospira interrogans, Razi Institute, Mouse, NIH
 • Ali Maghsoudi *, Saeide Saeidi Pages 16-25
  Staphylococcus aureus considered as one of the commonest agents of bacterial food poisoning which may transfer to human from animals and animal-originated foods. Therefore, the aim of this study were isolation of the S. aureus from native sheep nose of Sistan region; evaluation of antibiotic resistance of isolated strains treated with common antibiotics; and studying the antimicrobial effects of ethanol extracts of Withania somnifera and Rosmarinus officinalis on isolated strains. A total of 15 strains of S. aureus were isolated through biochemical methods. Ethanol extracts of W. somnifera and R. officinalis obtained using Rotary apparatus and distillation in vacuum methodology. Susceptibility of the isolated strains to common antibiotics was determined via Kirby-Bauer disk diffusion standard test. Through dilution in well method susceptibility of the isolated strains were determined in treatment with ethanol extracts of W. somnifera and R. officinalis. Among evaluated antibiotics, the studied strains were not influenced by Oxacillin but Gentamicin controlled the bacterial growth completely. In comparison with R. officinalis, minimum inhibitory concentration (MIC) and minimum bactericidal concentration (MBC) of W. somnifera arises in a lower amount to inhibit the growth of the bacteria. While due to susceptibility of the bacteria to the common antibiotics, treatment of the bacteria with antibiotics resulted in rapid decreasing in the bacterial population, however, due to probable antibiotic resistance, it is recommended that antibiotics would be replaced with plant extracts. Comparison between two treated extracts in the current study have shown that ethanol extract of W. somnifera could be introduced as a suitable replacement with common antibiotics.
  Keywords: Minimum Inhibitory Concentration, Minimum Bactericidal Concentration, Antibiotic Resistant, Sistan
 • Farivar Aghazadeh, Mohammad Yakhchali * Pages 26-32
  In most of parasitic helminths infection in gastrointestinal (GI) and respiratory systems, mix infection plays important role. This study was aimed to determine parasitic helminths fauna of GI and respiratory systems using fecal examination and culture. A total of 140 fresh fecal samples were randomly collected from the rectum of examined sheep in different parts of Gilan Province in 2017-2018. A portion of each sample subjected for floatation and modified McMaster techniques. The intensity of infection estimated in term of eggs per gram of feces (EPG). Helminths identified based on eggs’ morphometric and morphologic characteristics. Third stage larvae (L3) and first stage larvae (L1) were collected using Baermann method and identified. Overall prevalence was 52.1% (73/140) with intensity of 196.62±9.94. The higest prevalence was found in Siahkal region (7.9%) in spring (39.3%). Helminths diversity was from trematodes (9.3%) (Fasciola hepatica (4.3%), Dicrocoelium dendriticum (5%)), cestodes (10%), and nematodes (52.1%). All infected sheep had mixed helminths’ eggs infections with two (15%) and three (2.9%) genus. Identified L3 of nematodes in GI was nine genus including of Ostertagia (4.3%, 2 species), Haemonchus sp. (1.4%), Trichostrongylus sp. (1.4%), Bunostomum sp. (2.1%), Strongyloides sp. (0.7%), Cooperia sp. (1.4%), Nematodirus sp. (2.1%), Chabertia sp. (1.4%) and Oesophagostomum sp. (2.9%). Identified L1 of lungworm (11.4%) was four species including of Dictyocaulus filaria (7.1%), Protostrongylus rufescens (2.1%), Cystocaulus ocreatus (1.4%) and Muellerius capillaris (0.7%). From the results, it was concluded that helminths infection of GI tract and respiratory system was prevalent in examined sheep of the region.
  Keywords: Helminth, Sheep, Talesh
 • Ehsan Rakhshandehroo *, Ghasem Anbari, Mohsen Ghane Pages 33-40
  In this study, the anthelmintic effects of the medicinal herb, Nigella Sativa L., was screened in vitro against the infective larvae of Parascaris equorum. Follow the collection of Parascaris worms, the egg content were depleted and hatched using sodium hypochlorite solution. The recovered larvae of the parasite were exposed to six concentrations (6.25, 12.5, 25, 50, 100 and 200 mg/mL) of the Nigella extract and then examined for the viability at 0, 10, 20, 30, 40, 50 and 60 minutes after the challenge. The results revealed that the concentration of 6.25 mg/mL had not any significant anthelmintic effects on P. equorum larvae. In contrast, the statistics indicated that all the higher concentrations of the Nigella extract remarkably reduced the viability of larva. These results were obvious during the first ten minutes of the experiment. With increase in time of exposure, the mortality effect of the extract elevated significantly. In addition, all larvae were inactivated after 40, 20 and 10 minutes after exposure at the concentrations of 50, 100 and 200 mg/ml, respectively. These results confirmed that this herbal extract possess good antiparasitic effects against P. equorum infections.
  Keywords: Nigella sativa, Parascaris equorum, equid, anthelmintic drugs
 • Farnaz Malekifard *, Maohammad Yakhvhali, Mahdis Madhi Pages 41-46
  Honey bee ectoparasites infestations may affect the insect and cause the population reduction and economic damage in apiculture system. The present study was aimed to determine the Prevalence of Varroa and association of Colony Collapse Disorder (CCD) in apiaries in Urmia suburb, Iran, over one year (2017- 2018). A total of 840 beehives of 120 apiaries in Urmia suburb were randomly sampled. Of those, 301 bees (35.83%) and 190 bee larvae (18.33%) were infested with Varroa. The highest infestation was found in bees and bee larvae in summer. 93 out of 840 apiaries had CCD signs. 61 out of 93 apiaries (65.59%) with CCD were infested to Varroa. There was a significant relation between CCD and Varroa (p <0/05). From the results of this work, it was concluded that Varroa mites are a prevalent ectoparasite in apiaries of Urmia suburb which may have an important role in the incidence of CCD.
  Keywords: varroa, colony collapse disorder, honeybee, Urmia suburb, Iran
 • Ali Javadmanesh *, Zahra Mousavi, Abbas Tanhaeian, Marjan Azghandi Pages 47-53
  Unfortunately, using common antibiotics to treat animal infection is increasing in which leads to undesirable side effects such as antibiotic residuals in animal products and occurrence bacterial resistance to antibiotics. Therefore, researchers are searching for an alternative to traditional antibiotics with fewer side effects like herbal essential oils and antimicrobial peptides (AMPs) such as oregano and cinnamon essential oils as well as recombinant thanatin peptide. Minimum Inhibitory Concentrations (MIC) was used based on a microbroth dilution method by 96-well microtiter with four replicates with oregano and cinnamon essential oils as well as thanatin peptide. After MIC, bacteria species were cultured and minimum bactericidal concentration (MBC) was determined as that showing no growth. The results of MIC assay showed a strong activity against Salmonella enteritidis bacteria with the value of MIC equal to 6 μg/ml by thanatin. Moreover, the lowest amount of MBC was observed on E. coli0157 and Salmonella enteritidis approximately 25 μg/ml. Thanatin is one of the member of cationic AMPs that have received a great attention regarding growth inhibitory against wide range of microorganisms including Gram-negative and Gram-positive bacteria, as well as several fungi species. Thanatin showed a strong growth inhibitory against bacteria in compare with oregano and cinnamon essential oils. Thus, developing new antibiotics such as thanatin would be a great replacement for common antibiotics and may lead to a great progress in eliminating livestock pathogens.
  Keywords: Bacterial infection, Antimicrobial peptides, Antibiotic Resistant, essential oil
 • MohammadJafar Sana * Pages 54-60

  Today , salmonella is one of the most important causes of food disease in the world. The purpose of this study was to evaluate the effect washing stages of carcasses and chiller in contamination rate of carcasses to Salmonella in industrial Slaughterhouses. In this study five carcasses were randomly sampled for each stage of the six stages of slaughter of poultry so from every slaughterhouse 30 carcass samples and total 180 samples were taken of 6 slaughterhouses which are active in the Khuzestan Province. After rinsing carcasses with peptone water medium of each carcass was prepared 100 ml sample (carcass rinses solation) which were sent to the laboratory for microbiological tests.In the research was determined Salmonella contamination In 65% (117 samples), tested carcasses were positive and in 35% (63 samples) negative. Salmonella contamination was determined in samples after Scalding 56.6%, after plucking 66.6%, before evisceration 60%, after evisceration 70%, before the chiller 63.3% and after the chiller 73.3%.The results showed significant effect washing carcasses in reduce contamination to Salmonella and the significant effect of the chiller (immersion) stage on increasing the carcass contamination with Salmonella.

  Keywords: Salmonella, Slaughter Stages, Khuzestan Province
 • Mahmood Nazari *, Somayeh Sallary, MohammadReza Ghorbani Pages 61-70

  To investigate the effects of dietary zinc and betaine (Bet) substitution to methionine on performance, egg quality and blood parameters in laying hens under heat stress, an experiment with 288 Hy-line W-36 leghorn (at 50 to 62 weeks old) in complete randomized design (CRD) with a 3×2×2 factorial arrangement of treatments with twelve treatments, 3 replicates and 8 hens in each replicate was performed. There were 6 dietary treatments: three doses of Bet (0, 13 and 26%) substitute to methionine combined with three levels of zinc (50 and 100 mg/kg) supplemented to the basal diets that were combined with two environmental conditions (thermoneutral (23°C constant) and heat stress ( 23.9 to 35°C cycling) conditions). The results indicated that performance parameters of laying hens and egg quality were all significantly reduced by heat stress (HS) (P<0.05). Substitution of methionine with Bet led to significantly increase of egg production (P<0.05); whereas it had no effect on egg weight and egg quality. Supplementation of the basal diets with zinc significantly increased laying performance of hens and egg quality (P<0.05). Moreover, the results of this experiment indicated that, there were significant effect of Betaine on blood cholesterol and triglyceride, (p<0.05), but no significant effect on glucose in broiler chickens. Moreover, results demonstrated that Zinc supplementation decreased cholesterol, triglyceride and glucose. The present study showed that dietary supplemental Bet and zinc at the level of 13% and 100 mg/kg resulted in an improving egg quality and performance of laying hens under heat stress.

  Keywords: Blood parameters, Heat stress, Zinc supplementation, betaine
 • SeyedJavad Ahmadpanahi * Pages 71-84

  The chromaffin cells play a role in maintenance of blood pressure, carbohydrate metabolism and blood flow to vital organs during stress. Distribution of these cells is different in domestic mammals. Dispersion of these cells were studied in 40 one humped camels from 6 to 10 years old, after sectioning and staining with Hematoxylin-Eosin, Chromaffin and Mason’s trichrome. The gland is enclose within a capsule of dense collagenous connective tissue and many trabeculae separated from it and penetrated into the cortex. Medulla separated from cortex by a layer of dense collagenous connective tissue. Zona glomerolosa, zona fasiculata and zona reticularis are present in cortex and they constitute about 15%, 55% and 27% by volume of cortex respectively. The zona reticularis is greater in male camels compared with female camels, but there is no significant difference between them. Blood vessels that are surround with dense collagenous connective tissue passed through the cortex and all three layers of the cortex are present around them. Adrenal nodules that enclosed with dense connective tissue are present between cortex and medulla and contained all three layers of the cortex. Medulla extends to the capsule in some areas and cortex is absent in these subcapsular areas. Sometimes the adjacent cortex of these areas only contains zona reticularis. Arrangement of the chromaffin cells has a random pattern in females, whereas they are in two separate layers in males. Epinephrine producing cells are located in outer layer and norepinephrine producing cells in the inner layer of medulla.

  Keywords: Adrenal, Camel, Histology, chromaffin cell
 • Reza Ranjbar, Sahar Esfandiary, MohammadMehdi Ranjbar Pages 85-92
  Introduction

  For fertilization process, sperm cell-surface protein called "IZUMO” requiredas a ligand for IZUMO1R/JUNO and CD9 receptor on egg. The IZUMO1:IZUMO1R/JUNO interaction is a crucial adhesion step between sperm and oocytein plasma membrane binding and fusion, but also is not sufficient for cell fusion and others receptors are play roles in this interaction. Here, we found G protein-coupled receptor 15 (GPR15) as another partner of sperm-egg interaction which is located on egg.

  Methods

  Initially,system biology methods applied for known and predicted protein-protein network interactions of IZUMO1. Also, primary structure of IZUMO1 and its IZUMO1R:JUNO receptors retrieved from reference databases, and their 3-dimensional structure (3D) were modeled by both Threading and homology modeling. Then, modeled structure were energetically minimized and validated by Rammapageplots and eventually prepared for molecular docking (hydrogen and atomic charges) by Chimera UCSF 1.10. Also, the docking studies were performed by HEX version 8. Finally, binding energy, pose of interactions,RMSD, hydrogen and electrostatics bonds were analyzed.

  Results

  System biology analysis showed that beside IZUMO1R/JUNO and CD9 ,GPR15 maybe is another functional partner for IZUMO1 by score of 0.705 (text mining approach). Also, Rammachandran plot of modeled structures represent high quality of modeling procedure and so modeled structure used for docking. Molecular docking analysis showed GPR15 could interact with IZUMO by SER176,THR91, ARG236 and SER240, ASN239and ASN151hydrogens. The strongest hydrogen bond is between thoronine 91 (THR91) and serine 240 (SER240). On the other hand, amino acids Threonine 91 and ASN239 are the most important amino acids for binding to hydrogen bonding two proteins to each other and react simultaneously with two amino acids. Also, 21 amino acids from IZUMO1 and GRP15 play a role in the hydrophobic bond between two proteins.

  Discussion

  The results of this bioinformatics study can help to find out more about fertility and Sperm fertilization. Further studies on the role of GPR15 in the binding of sperm and oocyte should also be made.

  Keywords: Fertilization, IZUMO1, GPR15, System biology, Molecular Docking
 • Milad BabaahmadiMilani *, Abdolkarim ZamaniMoghaddam, Fariborz Khajali, Abdolnaser Mohebi, Zahra KhosraviAlkouhi Pages 93-100

  In this study, the effects of broccoli and mulberry leaf on growth performance and intestinal villi morphology in broiler chickens were evaluated. A total of 216 one-day old broiler chickens were randomly divided into 6 groups with 3 replicates of 12 birds. Group 1 received basal diet with standard ration of broiler chickens. Group 2 was fed with a diet containing 500 mg/kg of vitamin C. Groups 3 and 4 received diets containing 0.5 % and 1 % of broccoli powder, and groups 5 and 6 received diets containing 0.05 % and 0.1 % of mulberry leaf ethanoic extract respectively. Variables related to growth performance and intestinal villi morphology were evaluated at age 35. Growth performance increased in experimental treatments in comparison to control, but did not show statistically significant difference. The results of intestinal morphology indicated that in the duodenum, all parameters were higher in experimental treatments than control (P<0.05). In the jejunum, villi height was higher in all treatments exception to mulberry leaf 0.05% and absorption surface of the groups vitamin C, broccoli 1% and mulberry leaf 0.1% was more than control (p<0.05). In the ileum, vitamin C in all parameters and mulberry leaf 0.1% had more villus width and lamina propria depth than control (P<0.05). The present study showed that the addition of broccoli powder and mulberry leaf ethanoic extract to broiler chickens diet improved the intestinal villi morphology in terms of height and absorption surface and could increase the food absorption, so relatively improve growth performance.

  Keywords: Broiler Chickens, Growth performance, Intestinal morphology, Broccoli, Mulberry leaf
 • Yousef Panahi * Pages 101-107
  Epilepsy is one of the chronic diseases of the central nervous system. Despite the many drugs used to treat it, their effectiveness is questionable. So the purpose of this study was to investigate the stimulatory and protective effect of ketamine on experimental - epileptic activity induced by intraperitoneal injection of pentylenetetrazole in adult male rats. In this study, 15 male rats (200-250 gr) were used and randomly divided to control groups (n=5) that received normal saline and two treatment groups that received ketamine 20 mg/kg (n=5) and the second group that received ketamine 50 mg/kg (n=5) intraperitoneally. After anesthesia with ketamine-xylasein combination and animal skull surgery, the intradermal electrodes were placed on the striatum pyramidal layer of CA1 region of the hippocampus and epileptiform activity was induced by intraperitoneal injection of pentylenetetrazole and was evaluated in terms of the number of spikes per unit of time and amplitude of them by eTrace software. The results of this study showed that ketamine intraperitoneal doses of 20 and 50 mg/kg had no significant effect on the epileptic activity induced by pentylenetetrazole. Intraperitoneal injection of ketamine 20 and 50 mg/kg has no significant effect on pentylenetrazole induced seizure activity and has no stimulatory and inhibitory effects in the desired activities in that doses.
  Keywords: BKetamine, rat, epilepsy, pentylenetetrazole
 • Alireza Mahlojiyan, Alireza Jahandideh *, Ahmad Asghari, Pezhman Mortezavi Pages 108-117
  This study was conducted to examine the effect of Zipmet on healing of corneal ulcer due to burning in rabbit. In this study, 20 adult healthy male NewZealand rabbits with an average weight of 2.5-3 kg were used. After general anesthesia, corneal ulcer in the left eye of the all animals was induced.The left eye of each rabbit was stained with 2 drops of tetraquine 0.05% . After 5 minutes, a circular filter paper of 6 mm in diameter, impregnated with 30 μL of a Sodium hydroxide 1 was placed in the cornea center for 60 seconds.After returning from anesthesia, the rabbits were randomly divided into 4 groups of 5 numbers. Then, in the first, second and third groups, Zipmet at 50, 100 and 200 mg / kg were gavaged, while the fourth group was gavaged with water for 21 days. After 21 days, corneal samples were taken and evaluated histopathologically. According to the histopathological findings, vascularization, inflammation and matrix edema of cornea significantly marked while the epithelium of cornea increased in metformin 200 mg / kg -treated rabbits compared to control group (P<0.05). Also, administration of Zipmet significantly improved the natural structure of cornea collagen fibers (P<0.05). Based on the results, it seems that Zipmet at dose of 200 mg / kg has useful effect on the healing process in rabbit’s corneal ulcer.
  Keywords: Corneal ulcer, zipmet, NaOH, New Zealand Rabbit
 • Fariba Golchinfar *, Rasool Madani, Ali Nazari Shirvan, Arash Ghanizadeh, Tara Emami Pages 118-127
  Snakes are one of the most useful animals in the world for the production of medicines, sera and vaccines that are made from the venom. Venomous snakes have many therapeutic applications and are very useful in biochemical research. Snake venom is an oily liquid, white to yellow with a slightly acidic pH and is a complex mixture of polypeptides, toxic proteins, enzymes, pharmaceuticals and non-protein substances. Venom of all snakes is not the same, although it is believed that venom of snakes originated from common biological ancestors.The aim of this study was to determine the activity of protease enzyme in venom of horned snake from different regions. In this study, the venom of the horned snake from three regions of Semnan, Kerman and Khuzestan was investigated. At first, the venom protein concentration of this snake was determined using Lowry and Bradford methods, which was reported to be 950 mg / ml (95%). In the next step, the number of peptides and molecular weight of these proteins were determined by vertical electrophoresis, which were performed in both reducing and non-reducing methods. And the molecular weight range of 15 to 190 kDa was estimated to have relative similarities in Khuzestan, Kerman and Semnan. Native electrophoresis and casein substrate electrophoresis confirmed the proteolytic activity of ruminant venom and quantitative determination of venom proteolytic activity was determined by BAPNA dilution and casein digestion 11.56 U/ml.
  Keywords: protease, Venom, Enzymatic activity, Snak