فهرست مطالب

 • سال بیستم شماره 1 (بهار 1399)
 • تاریخ انتشار: 1399/01/10
 • تعداد عناوین: 8
|
 • رضا خواجه نائینی، محمدطاهر احمدی شادمهری*، احمد صباحی، علی چشمی صفحات 1-22

  تشکیل نهادهای کارآمد در یک جامعه، بستگی به وجود برخی باورها در رهبران و نخبگان آن جامعه دارد. عواملی، باعث ایجاد یک باور در ذهن یک فرد می شوند. شناسایی باورهای موثر در ایجاد نهادهای کارا و عوامل به وجود آورنده چنین باورهایی، هدف انجام این مطالعه است. دانش تولید شده در این پژوهش، با روش تحلیل محتوای کیفی استقرائی و بر اساس زندگی 6 فرد که صاحب نظران به عنوان افراد موثر بر تغییرات نهادی سازمان های اقتصادی معرفی نموده اند، به دست آمده است. براساس تحلیل محتوای متن مصاحبه با این افراد، بین تاثیر این افراد بر نهادهای اقتصادی و باور خودکارآمدی آنها، ارتباط مثبت مشاهده می شود. از دو عامل موثر بر باور خودکارآمدی، تجربه تسلط (تاثیر محیط زندگی و تجربیات در کودکی و نوجوانی) در 3 فرد نخست، نمره بالاتری از 3 فرد بعدی دارد؛ اما تجربه جانشینی (تاثیر والدین) نسبتا بین این 6 نفر مشابه است. هر 6 نفر پدری داشته اند که از موقعیت خوب اقتصادی و اجتماعی برخوردار بوده اند.

  کلیدواژگان: اقتصاد نهادی، اقتصاد شناختی، باورخودکارآمدی
 • علیرضا کازرونی، حسین اصغرپور، سیروان طیبی* صفحات 23-50

  گسترش و بهره برداری از امکانات بالقوه اقتصادی و نحوه توزیع آن میان اقشار جامعه، بر رونق و شکوفایی هر کشوری تاثیر مهمی خواهد گذاشت. در این راستا، اولین مطالعه ای که رابطه رشد و توزیع درآمد را به صورت سیستماتیک و با استفاده از داده های آماری بررسی کرد، مقاله سایمون کوزنتس بود. براساس نتایج مطالعه کوزنتس، رشد اقتصادی در بلندمدت، به کاهش نابرابری درآمدی منجر خواهد شد. با انتشار این مقاله، توجه اقتصاددانان بر رشد اقتصادی به عنوان عامل اصلی کاهش نابرابری درآمدی متمرکز گردید؛ اما با انتشار کتاب سرمایه در قرن بیست و یک، فرضیه کوزنتس با چالش جدی مواجه گردید؛ زیرا براساس نتایج این کتاب، در مراحل پیشرفته رشد و توسعه اقتصادی، نابرابری درآمدی، نه تنها کاهش نیافته است، بلکه افزایش بی سابقه ای را هم نشان می دهد. در این راستا، هدف اصلی این مطالعه، بررسی فرضیه توماس پیکتی براساس شواهد آماری ایران در دوره 1394-1354 با استفاده از روش اقتصاد سنجی ARDL می باشد. نتایج مطالعه، حاکی از تایید فرضیه توماس پیکتی براساس شواهد آماری ایران است. همچنین براساس نتایج این مطالعه، تاثیر ضریب تولید ناخالص داخلی بدون نفت، منفی و معنی دار است و تاثیر درآمدهای نفتی، مثبت و معنی دار بوده و همچنین سالهای جنگ، باعث افزایش نابرابری درآمدی شده است.

  کلیدواژگان: رشد اقتصادی، نابرابری درآمدی، نرخ بازدهی سرمایه
 • سیدپرویز جلیلی کامجو*، رامین خوچیانی صفحات 51-77

  در اقتصاد ارتدوکس، امنیت داخلی و خارجی به منظور حفاظت از حقوق مالکیت خصوصی، یکی از وظایف دولت های رفاه و حتی دولت های حداقلی است. مبتنی بر مرحله توسعه یافتگی یک کشور، هزینه نظامی می تواند تاثیر متفاوت بر متغیرهای حقیقی اقتصاد داشته باشد. این پژوهش در 4 مدل مختلف، از رویکرد همدوسی موجکی به منظور ارزیابی رابطه هزینه های نظامی و نظم عمومی با درآمدهای نفتی و سرمایه گذاری بخش خصوصی در ایران در دوره 1396-1338 استفاده نمود. نتایج مدل اول، نشان داد که در بازه زمانی 1348 تا 1357 و در مقیاس زمانی چهارساله و 16 ساله، دو متغیر رشد هزینه نظامی و رشد درآمدهای نفتی نه تنها هم فاز بوده بلکه رشد درآمدهای نفتی، یک متغیر پیشرو برای رشد هزینه نظامی است. نتایج مدل دوم، نشان داد که همدوسی بین رشد هزینه های نظم عمومی و رشد درآمدهای نفتی در افق های چهارساله از سال 1339 تا 1357 و از سال 1376 تا 1384 نیز هم فاز است. طی سال های 1372 تا 1387 و در مقیاس های زمانی تا 8 سال، نوع دیگری از این ارتباط مشاهده می شود؛ این دو متغیر هم فاز بوده ولی رشد هزینه های نظم عمومی، علت رشد درآمدهای نفتی شده است. نتایج مدل سوم، نشان داد که رشد سرمایه گذاری بخش خصوصی و رشد هزینه های نظم عمومی، عکس یکدیگر عمل می کنند اما در بلندمدت، دو متغیر هم فاز هستند. نتایج طیف توان موجک نیز نشان داد که بیشترین انرژی هر دو سری زمانی، رشد هزینه های نظم عمومی و رشد هزینه نظامی در قبل از انقلاب بوده است.

  کلیدواژگان: بار نظامی، درآمدهای نفتی، رشد اقتصادی، سرمایه گذاری خصوصی، همدوسی موجکی، ایران
 • محمد مولایی* صفحات 79-104

  سرمایه خارجی، به عنوان یکی از عوامل توسعه اقتصادی و منبع مهمی برای انتقال تکنولوژی و درآمد های ارزی از سوی کشورهای توسعه یافته به کشورهای در حال توسعه تلقی می شود. سرمایه خارجی و یا انواع جریانات سرمایه خارجی (FCIs) شامل سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI)، درآمدهای انتقالی (PR) و کمک های رسمی توسعه ای (ODA) می باشد و هر کدام از آنها، می توانند نقش مهمی در رشد و توسعه اقتصادی ایفا نمایند. هدف از این تحقیق، بررسی اثر هر یک از انواع سرمایه خارجی بر رشد اقتصادی در ایران می باشد. به این منظور، از مدل رشد درونزا و تکنیک ARDL طی دوره زمانی 1395-1371 استفاده می شود. نتایج تحقیق، بیانگر آن است که همه سه نوع سرمایه خارجی، اثر مثبت و معنی دار بر رشد اقتصادی ایران در کوتاه مدت و بلند مدت دارند. ضمنا اثر FDI  و PR   بیشتر از ODA می باشد و سیاست های مالی، پولی و تجاری مناسب، به تاثیرپذیری کامل جریانات سرمایه خارجی بر رشد اقتصادی ایران منجر می گردد.

  کلیدواژگان: رشد اقتصادی ایران، سرمایه گذاری مستقیم خارجی، درآمد های انتقالی، کمک رسمی توسعه ای
 • محسن مهرآرا، سجاد برخورداری*، هه ژار ابراهیم زادگان صفحات 105-128

  تغییر قیمت دارایی های مالی و حقیقی از جمله عواملی است که بر اساس ادبیات اقتصادی از کانال های مختلفی نظیر مصرف، سرمایه گذاری، ترازنامه بنگاه ها و خالص صادرات باعث ایجاد نوسانات اقتصادی و سیکل های تجاری می شود. با توجه به اهمیت شناخت عوامل ایجاد سیکل تجاری در اتخاذ سیاست های اقتصادی، در این مقاله اثر شاخص سهام، قیمت مسکن، نرخ ارز و نقدینگی بر سیکل های تجاری با استفاده از مدل خطی و مدل غیرخطی LSTR و داده های فصلی دوره 1396-1370 بررسی شده است. در مدل غیرخطی که در مقایسه با مدل خطی برای تبیین رابطه بین متغیرها مناسب تر است، جزء سیکلی نرخ ارز به عنوان متغیر انتقال انتخاب و مقدار پارامتر انتقال معادل 89/83- ریال برآورد شد. با توجه به مقدار برآوردی پارامتر انتقال، در دوره مورد بررسی، دو رژیم دوران نرخ ارز پایین و رژیم دوران نرخ ارز بالا در اقتصاد ایران وجود داشته است. نتایج نشان داد در هر دو رژیم، افزایش قیمت سهام و نقدینگی، باعث رونق اقتصاد می شوند. همچنین، افزایش قیمت مسکن و کاهش نرخ ارز در رژیم اول، اقتصاد را در مرحله رونق و در رژیم دوم اقتصاد را در مرحله رکود قرار می دهند. بنابراین، به منظور رونق اقتصادی، پیشنهاد می شود از یک سو، نرخ ارز پایین نگهداشته شود و از سوی دیگر، قیمت مسکن، قیمت سهام و نقدینگی افزایش یابد.

  کلیدواژگان: سیکل های تجاری، قیمت دارایی ها، مدل غیرخطی، رگرسیون انتقال هموار
 • علی شهنوازی* صفحات 129-152

  در این پژوهش، با استفاده از الگوهای کلاسیک و توسعه یافته رهیافت تحلیل پوششی داده ها، مرزهای کارآیی و ناکارآیی برای 29 محصول زراعی آبی تعیین، و جایگاه نسبی محصولات از لحاظ کارآیی درآمدی و سودآوری مشخص شد. داده های پژوهش، شامل اطلاعات هزینه ای نهاده های مورد استفاده در مراحل آماده سازی، کاشت، داشت و برداشت، به همراه اطلاعات درآمدی و سودآوری می باشد و متعلق به سال زراعی 94-1393 است که از نشریات وزارت جهاد کشاورزی استخراج گردید. نتایج نشان داد که در رویکرد نهاده گرا، برای درآمد ناخالص، کارآیی در بازه 2698/0 الی 8760/0 قرار داشته و به طور متوسط در بهترین حالت، 4/12 درصد و در نامساعدترین وضعیت، 02/73 درصد بیشتر از نهاده ها استفاده می گردد. نامطلوب ترین وضعیت در حالت خوش بینانه را محصول جو و در وضعیت بدبینانه محصول سیب زمینی به خود اختصاص داده است. برای سود ناخالص، میانگین امتیاز کارآیی در وضعیت خوش بینانه و بدبینانه، به ترتیب 6353/0 و 1997/0 بود که حداقل آن، متعلق به جو (خوش بینانه) و سیب زمینی (بدبینانه) است. در رویکرد ستانده گرا، میانگین ناکارآیی برای درآمد ناخالص در بازه 2805/0 الی 8698/0 بوده و به ترتیب، امکان کاهش درآمد به میزان 95/71 و 02/13 درصد را نشان می داد. در مورد سود ناخالص، ناکارآیی خوش بینانه و بدبینانه، به ترتیب 15/18 و 40/55 درصد محاسبه شد. طبق نتایج در کلیه الگوها، جو کمترین کارآیی یا بیشترین ناکارآیی را داشت.

  کلیدواژگان: کارآیی فاصله ای، کارآیی خوش بینانه، کارآیی بدبینانه، رتبه بندی، سودآوری، کشاورزی
 • سهیلا پروین، علی اصغر بانوئی، گلروز رمضان زاده ولیس* صفحات 153-184

  تغییرات نرخ ارز از کانال های مختلف، آثار متعددی بر متغیرهای کلان اقتصادی و شرایط فقر در جامعه می گذارد. از طرفی، ارزیابی آثار سیاست ها و شوک های اقتصادی بر فقر، نیازمند به کارگیری روشی است که اولا، بتواند بخش های مختلف موجود در اقتصاد را در الگو لحاظ کند؛ ثانیا، بتواند، هم آثار کلان سیاست ها و هم، واکنش نهادهای مختلف اقتصادی را در مقابل سیاست اعمال شده، منعکس نماید. بدین منظور در این مطالعه، از یک مدل تعادل عمومی قابل محاسبه (CGE) که در آن، نهاد خانوارها به طبقات درآمدی ده گانه تفکیک گردیده و خط فقر به صورت درو نزا تعیین می شود، استفاده شده است. این الگو، بر پایه ماتریس حسابداری اجتماعی (SAM) سال 1390 و کالیبراسیون ضرائب الگو، حل، و براساس دو سناریو افزایش 25 درصدی و 35 درصدی نرخ ارز، شبیه سازی شده است. نتایج شبیه سازی ها نشان می دهد که افزایش نرخ ارز موجب کاهش درآمد حقیقی در هر دو گروه خانوارهای شهری و روستایی شده و از این منظر، خانوارهای دهک های پایین درآمدی، بیشتر متضرر خواهند شد. همچنین سیاست یکسان سازی نرخ ارز، خط فقر و شاخص های فقر گروه FGT (فقر سرشمار، شکاف فقر و شدت فقر) را افزایش می دهد؛ به طوری که افزایش خط فقر و شاخص های فقر مربوط به خانوارهای شهری، بیشتر از خانوارهای روستایی می باشد.

  کلیدواژگان: یکسان سازی نرخ ارز، خط فقر درونزا، شاخص فقر FGT، مدل تعادل عمومی قابل محاسبه (CGE)
 • کیومرث شهبازی، خدیجه حسن زاده*، وحید خوش خبر صفحات 185-204

  این مقاله با استفاده از مدل اتو رگرسیون با وقفه های توزیعی غیرخطی (NARDL)، تاثیر شوک های مثبت و منفی اقتصاد سایه بر توسعه مالی را طی دوره زمانی 1353 تا 1394 در کوتاه مدت و بلندمدت، مورد بررسی قرار داده، و برای این منظور، با بهره گیری از نسبت حجم نقدینگی به تولید ناخالص داخلی به عنوان شاخص توسعه مالی، به تعیین  اثرپذیری این عامل از اقتصاد سایه- شامل تمامی فعالیت های تولیدی مبتنی بر بازار  که به دلیل فرار یا اجتناب از پرداخت هایی نظیر مالیات و سهم تامین اجتماعی، به طور عمدی از مقامات دولتی پنهان می شوند- پرداخته، و برای اندازه گیری اقتصاد سایه، از شاخص چندگانه-علل چندگانه محاسبه شده توسط پیرایی و رجایی (1394)، استفاده به عمل آمده است. نتایج تحقیق، نشان می دهد که تاثیر شوک های مثبت و منفی اقتصاد سایه بر توسعه مالی در بلندمدت و کوتاه مدت، نامتقارن بوده، و این عدم تقارن به این صورت است که در کوتاه مدت و بلندمدت، شوک منفی اقتصاد سایه، تاثیر بیشتری نسبت به شوک مثبت آن دارد.  لذا دولت می تواند جهت حفظ سطح موجود توسعه مالی، در کوتاه مدت از طریق کنترل سخت گیرانه فعالیت های غیرقانونی، مانع افزایش اندازه اقتصاد سایه گردد و در بلندمدت، نسبت به شناسایی فعالیت های غیرقانونی موجود و کاهش تدریجی آن، اقدام کند.

  کلیدواژگان: اقتصاد سایه، تاثیر نامتقارن، مدل NARDL
|
 • Reza KhajeNaeeni, MohamadTaher AhmadiShadmehri*, Ahmad Sabahi, Ali Cheshomi Pages 1-22

  Formation of institutions depends on leaders and elite’s beliefs. Some factors influence the beliefs of people. The aim of this study is to identify beliefs affecting the formation of efficient institutions. In this research, the knowledge has been generated by the method of inductive qualitative content analysis, based on the lives of the six persons who have been introduced the experts as influential people in the formation of successful economic institutions. Based on the content analysis of the interviews, the self-efficacy beliefs have positive effects on the formation of efficient institutions, and skills and experiences affect the beliefs. Of two factors influencing self-efficacy belief, the experience of domination (impact of life circumference, and experiences of childhood and teenage) is of high scores in the first three persons than three next ones; however the substitution experience (impact of parents) is similar among sample under study. All six experts had good socioeconomic positions.

  Keywords: Institutional economics, Cognitive economics, Self-efficacy belief
 • Alireza Kazerooni, Hossain Asgharpur, Sirvan Tayyebi* Pages 23-50

  Expansion, utilization and distribution of potential economic opportunities among people have important impacts on the prosperity of each country. Simon Kuznets was the first researcher who systematically examined the relationship between economic growth and income distribution based on the statistical data. According to Kuznets, income inequality will decrease by economic growth in the long term. Therefore, economists focused on economic growth in order to reduce income inequality. However, the Kuznets hypothesis was faced with a serious challenge by publication of Piketty's “Capital” in the twenty-first century. Since, according to Piketty, not only income inequality has not diminished, but also it has increased unprecedentedly in the advanced stages of economic growth and development. In this regard, the aim of this study is to investigate the Thomas Piketty's hypothesis based on the statistical evidence of Iran by using the ARDL econometric method during the period 1975-2015. The results confirm Thomas Piketty's hypothesis according to statistical evidence of Iran. In addition, the effect of non-oil GDP on income inequality is negative and significant, but the impact of oil revenues is positive and significant. War has also led to increased income inequality.

  Keywords: Economics growth, Income inequality, Rate of capital return
 • Parviz Jalili*, Ramin Khochiani Pages 51-77

  In the orthodox economy, domestic and foreign security is one of the tasks of the welfare state and even of the minimalist state to protect private property rights. Military expenditure dependent on the stage of economic development may affect real economic variables differently. Within four models, this study uses wavelet coherence approach to assess the relationship between public order and military expenditure with oil revenues and private investment in Iran during the period 1959-2017. The results of the first model show that at four-year and 16-year time scales during the period 1969-1978, the growth of military expenditure and the growth of oil revenues are not only the co-phase but also the growth of oil revenues is a leading variable for the growth of military expenditure. The results of second model indicate that there is a coherence between the public order expenditure growth and the oil revenues growth in four-year horizons during 1960-1978, and they are also co-phase from 1997 to 2005. At time scales up to 8 years during 1993-2008, another type of relationship is observed. These variables are co-phase, but the public order expenditure growth is not a cause of oil revenues growth. The results of the third model show that the private investment growth and the public order expenditure growth act against each other, but they are co-phase in the long-run. The results of the wavelet power spectrum also show that the greatest energy of both periods is due to public order and military expenditure growth in the pre-revolution period.

  Keywords: Military expenditure share, Petroleum revenue, Economic growth, Private investment, Wavelet coherent, Iran
 • Mohammad Mowlaei* Pages 79-104

  Foreign capital inflows (FCIs) are considered as catalysts for economic development and important sources of transferring technology and foreign exchange earnings from developed to developing countries. FCIs include foreign direct investment (FDI), personal remittances (PRs) and official development aids (ODAs), which contribute to economic development. This paper aims to estimate the effects of FCIs on economic growth in Iran by using an endogenous growth model and applying Autoregressive Distributed Lags (ARDL) approach over the period 1992-2016. The results of the study indicate that all three kinds of foreign capital inflows have positive and significant impacts on economic growth in the long- and short-run. However, FDI and PRs are more effective than ODAs on economic growth in Iran. The study suggests that sound fiscal, monetary and trade policies lead to full effectiveness of the foreign capital inflows on economic growth.

  Keywords: Economic Growth, Foreign Direct Investment, Iran, Personal Remittances, Official Development Aids
 • Mohsen Mehrara, Sajad Barkhordari*, Hazhar Ebrahimzadeghan Pages 105-128

  The change in the price of real and financial assets is one of the factors that cause business cycle through different channels such as consumption, investment, firm’s balance sheet, and net export. With attention to aware of factor causing on business cycle in Adopting Economic policies, in this paper, we investigated the effect of stock market, house price, exchange rate, and liquidity on business cycle using linear and nonlinear LSTR models and season’s data in the period of 1991-2018. In nonlinear model, which is more suitable for explaining the relationship between variables in comparison with linear model, the cyclical component of the exchange rate selected as the transition variable and the value of the transition parameter was estimated to be 83.89 rials. Considering the estimated value of the transmission parameter, in the period, there were two regimes in the Iranian economy, low-exchange rate regime and a high-exchange rate regime. The results indicate that in both regimes, an increase in stock prices and liquidity cause economic expansion. Also, an increase in house prices and a decline in the exchange rate in the first regime put the economy at an expansion phase and put the economy at a recession phase in the second regime. Therefore, in order to expanding the economy, it is suggested that, on the one hand, the exchange rate be kept low and, on the other hand, increase housing price, stock price and liquidity.

  Keywords: Business cycle, Asset price, Nonlinear model, STAR
 • Ali Shahnavazi* Pages 129-152

  In this study, using the classic and developed models of data envelopment analysis, the frontiers of efficiency and inefficiency were determined for 29 irrigated crops and the relative position of products was determined in terms of gross income and gross profit efficiencies. Research data included cost of inputs used in the preparation, planting, growing and harvesting stages along with income and profitability data for the crop year of 2014-15, which was extracted from the reports of Ministry of Agricultural Jihad.
  The results showed that in the input-oriented approach for gross income, the efficiency ranged from 0.2698 to 0.8660. On average, at best, 12.4% and in the worst situation, 73.2% of inputs were overused to generate gross income. The worst rank devotes to barley in the optimistic scenario and to potato in the pessimistic scenario. For the gross profit, the average efficiency score in optimistic and pessimistic scenarios were 0.6353 and 0.1997, respectively, and minimum and maximum scores belonged to barley and potato, respectively. In the output-oriented approach, the average inefficiency for gross income was between 0.2805 and 0.8698, which indicated a possible reduction of income by 71.95% and 13.22%, respectively. In the case of gross profit, optimistic and pessimistic efficiencies were 18.15% and 55.4%, respectively. According to the findings, barley had the maximum inefficiency in all models.

  Keywords: Interval Efficiency, Optimistic Efficiency, Pessimistic Efficiency, Ranking, Profitability, Agriculture
 • Soheila Parvin, AliAsghar Banouei, Golrooz RamezanzadehVelis* Pages 153-184

  Changes in exchange rate have different effects on macroeconomic variables and poverty rates through different channels in the economy. Evaluating the effects of policies and economic shocks on poverty requires the use of a method that firstly takes into account different sectors of the economy in a given model, and secondly can reflect both macroeconomic policies and the response of various economic institutions. For this purpose, we use the Computable General Equilibrium (CGE) model in which the household sector is disaggregated into ten categories of income and the poverty line is determined as an endogenous variable in the model. This model is solved based on the Social Accounting Matrix (SAM) of 2011 and two scenarios of 25 percent and 35 percent increases in exchange rate are simulated. The results of both simulations show that the increase in exchange rates leads to a reduction in real incomes of the both rural and urban households, and consequently lower-income households are affected highly. The unification of exchange rate also increases poverty line and poverty measures of the FGT group (headcount ratio, poverty gap and poverty severity), so that the poverty line and poverty measures for urban households are higher than rural households.

  Keywords: Unification of Exchange Rate, Endogenous Poverty Line, FGT Poverty Measures, Computable General Equilibrium (CGE)
 • Kiumars Shahbazi, Khadijeh Hasanzadeh*, Vahid Khoshkhabar Pages 185-204

  This paper uses the non-linear auto-regressive distributed lags (NARDL) model to examine the short- and long -run effects of the negative and positive shocks of the shadow economy on financial development in Iran over the period 1974 - 2015. For this purpose, the ratio of liquidity to gross domestic product is used as an indicator of financial development. The shadow economy includes all market-based production activities that are deliberately hidden from government officials due to the escape or avoidance of payments, such as taxes and social security contributions. In this study, the MIMIC (multiple indicators and multiple causes) calculations by Piraee and Rajaee (2015) are used for estimating the shadow economy. The results show that the effects of positive and negative shocks of shadow economy on financial development are asymmetric in the short- and long-run. This asymmetry means that in the short- and long-run, the negative shock to shadow economy is more effective than its positive shock. Therefore, in order to maintain the current level of financial development, the government can monitor size of shadow economy through strict control of illegal activities in the short-run, identify the illegal activities, and reduce them in the long run‎.

  Keywords: Shadow economy, Asymmetric impact, NARDL