فهرست مطالب

 • Volume:4 Issue: 4, 2020
 • تاریخ انتشار: 1398/12/01
 • تعداد عناوین: 7
|
 • پروین احمدی*، نسرین سقاباشی نایینی صفحات 9-17
  زمینه و هدف

  سواد سلامت یکی از مهم ترین تعیین کننده های سلامتی در جهان می باشد. هدف از این پژوهش بررسی تطبیقی جایگاه سواد سلامت در نظام آموزشی برنامه درسی، کتاب های درسی و اسناد بالادستی کشورهای فنلاند و ایران بود. 

  مواد و روش ها:

  در پژوهش حاضر از روش محتوای اسنادی استفاده شده، و ابزار گردآوری داده ها نیز اسناد و مدارک مربوط به نظام آموزشی این دو کشور بود. برای تحقق هدف تطبیقی تحقیق، از روش پیشنهادی برودی استفادی گردید. اطلاعات به دست آمده در قالب جدول، خلاصه و مورد تحلیل قرار گرفت. 

  یافته ها: 

  هم چنین در مدارس فنلاند، آموزش سلامت به عنوان یک برنامه درسی مستقل ارائه گردیده و بحث سواد سلامت نیز به-عنوان یک هدف یادگیری مورد توجه می باشد. در حالی که در ایران، موضوع سواد سلامت به طور مستقل و به عنوان برنامه درسی جداگانه مطرح نبوده و در کتاب های درسی نیز به آن پرداخته نشده است؛ هر چند موضوع کلی سلامت و تربیت بدنی در سند برنامه درسی مورد توجه و تاکید می باشد.

   نتیجه گیری:

  نتایج نشان داد که با وجود تدوین سند برنامه درسی و اجرای پروژه مدارس مروج سلامت در ایران، جای طرح درسی که به طور اختصاصی عناوین آموزش سلامت و بالاخص سواد سلامت را به دانش آموزان، تعلیم دهد در برنامه ها و کتاب های درسی خالی است، هرچند که محور سلامت و تربیت بدنی در سند برنامه درسی بسیار مورد توجه و تاکید قرار گرفته است. این در حالی است که سواد سلامت در مدارس کشور فنلاند و برنامه های درسی این کشور بسیار مورد توجه بوده و هرساله بازنگری های جدیدی در محتوای دروس از این منظر صورت می گیرد.

  کلیدواژگان: سواد سلامت، برنامه درسی، مدارس مروج سلامت، فنلاند، ایران
 • حمید قاسمی*، نازنین راسخ صفحات 18-29
  زمینه و هدف
  سواد ارتباطی یکی از سوادهای ضروری از دیدگاه یونسکو است که بر توانایی برقراری ارتباط مناسب با دیگران و فعالیت های موثر اجتماعی تاکید دارد. هدف پژوهش، کشف مضامین و مولفه های اصلی و فرعی «سواد ارتباطی» و شناسایی شاخص های بالقوه برای بهبود این نوع سواد در نظام های آموزشی بود.  
  مواد و روش ها
   این پژوهش با استفاده از روش تحلیل مضمون به شیوه براون و کلارک (2006) انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل منابع علمی حوزه ارتباطات به زبان انگلیسی و افراد صاحب نظر دراین حوزه بود. روش نمونه گیری از منابع به صورت هدفمند از کتب با بیشترین ربط موضوعی با مفهوم کلی سواد ارتباطی (پنج مورد) و در گام دوم  برای صاحب نظران ارتباطی، انتخاب 24 نفر تا رسیدن به اشباع نظری بود.   
  یافته ها
  یافته ها نشان داد که تم های اصلی سواد ارتباطی شامل «ارتباط مبتنی بر حواس»، «ارتباط تخصصی» و «ارتباط در سطوح مختلف» بود. تم اصلی «ارتباط مبتنی بر حواس» مشتمل بر تم های فرعی «سوادهای بینایی، شنوایی، بویایی، لامسه و چشایی» بود. تم اصلی «ارتباط تخصصی» مشتمل بر تم های فرعی «سوادهای سخن گفتن، نوشتن، خواندن، دیدن ، زبان بدن،  فناوری های ارتباطی، ارتباط بین فرهنگی، تبلیغاتی، ارتباط سازمانی، روابط عمومی، روابط بین الملل، حقوق شهروندی، مالی، تجاری، هیجانی و پژوهش ارتباطی» بود. تم اصلی «ارتباط در سطوح مختلف» نیز مشتمل بر «سوادهای درون فردی، میان فردی، گروهی، جمعی و فرا فردی» بود.  
  نتیجه گیری
  البته باید به این نکته توجه داشت که سرعت تحولات ارتباطی در دنیای امروز، به همان اندازه که ضرورت توجه و تاکید بر «سواد ارتباطی» را افزایش می دهد، به همان اندازه بازنگری و به روزرسانی آن را متناسب با تحولات ارتباطی روز افزایش می دهد.
  کلیدواژگان: سواد ارتباطی، تحلیل مضمون، ارتباطات، ارتباط تخصصی، ارتباط بین فردی
 • کیومرث عیسی پره، هادی احسان بخش*، عزیز کسانی، شادی نجفی فرد، رضا پورآئین، مهدی غلامی صفحات 30-37
  مقدمه و هدف

  امروزه سواد سلامت به عنوان یک مسئله مهم جهانی در قرن 21 معرفی شده است. سواد سلامت از سوی سازمان جهانی بهداشت به عنوان یکی از بزرگترین تعیین کننده های امر سلامت معرفی شده است. سواد سلامت عبارت است از میزان ظرفیت فرد برای کسب، تفسیر و درک اطلاعات اولیه و خدمات سلامت است که برای تصمیم گیری متناسب سلامت لازم است.

  روش کار

  این مطالعه از نوع توصیفی تحلیلی با حجم نمونه 1575 نفر در سال 1397 بر روی افراد 18 تا 65 ساله شهر دزفول انجام شد. در این پژوهش از روش نمونه گیری طبقه ای سپس از روش نمونه گیری خوشه ای بصورت انتخاب در دسترس استفاده شد. ابزار گردآوری اطلاعات در این مطالعه پرسشنامه استاندارد سواد سلامت منتظری و همکاران بود . برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS 21 و روش های آماری ضریب هبستگی، تی تست، تی مستقل، آنالیز واریانس یک طرفه استفاده شد.

  نتایج

  میانگین سنی افراد مورد پژوهش 3±32 و میانگین نمره سواد سلامت 70/19 بود. میانگین نمره سواد سلامتی به تفکیک ابعاد پنجگانه به ترتیب (مهارت دسترسی به اطلاعات) 67/26، (فهم و درک) 81/78، (خواندن اطلاعات) 79/71، (ارزیابی اطلاعات) 69/33، (تصمیم گیری و رفتار) 66/41 بوده است. در سطح بندی سواد سلامت، 12/9 درصد افراد دارای سواد سلامت ناکافی، 2/21 درصد نه چندان ناکافی، 37/90 درصد کافی، 5/26 درصد عالی بودند. همچنین نتایج نشان داد، ارتباط معنی داری بین سواد سلامت با متغیرهای زمینه ای مانند سطح تحصیلات، شغل ، وضعیت تاهل  وجود دارد اما این ارتباط با جنسیت افراد مورد پژهش معنی دار نبود.

  نتیجه گیری

  نتایج نشان داد که 64/40 افراد مورد پژوهش دارای سواد سلامت مطلوب و 34/10 درصد دارای سواد سلامت ناکافی بودند که لازم است برنامه ریزی مناسب در جهت ارتقاء سطح سواد سلامتی در جامعه آماری این مطالعه صورت پذیرد.

  کلیدواژگان: سواد سلامت، عوامل مرتبط با سواد سلامت:، پرسشنامه استاندارد سواد سلامت
 • یدالله زارع زاده، نوید اسکندری، مسعود مرادی، نسرین عبدی* صفحات 38-45
  زمینه و هدف

  سواد سلامت به عنوان یکی از موضوعات مهم برای ارتقای سطح سلامت جامعه، مورد توجه سیاستگزاران قرار گرفته است. از طرفی کیفیت زندگی و تلاش در راه اعتلای آن، نقش بسزایی در سلامت فردی و اجتماعی دارد. ، این مطالعه با هدف بررسی ارتباط سواد سلامت و کیفیت زندگی در کارمندان پردیس دانشگاه علوم پزشکی کردستان انجام شده است.

  روش کار

  این مطالعه مقطعی از نوع همبستگی بر روی 205 نفر از کارمندان پردیس دانشگاه علوم پزشکی کردستان در سال 97 انجام شد. نمونه گیری به صورت نمونه گیری در دسترس انجام شد. داده ها با استفاده از ابزار سنجش سواد سلامت (HELIA) و پرسشنامه کیفیت زندگی 12 سوالی (SF-12) گردآوری شدند. سپس با استفاده از آماره های توصیفی و آزمون همبستگی پیرسون در نرم افزار spss نسخه 21 تحلیل شدند. 

  یافته ها:

  نتایج این مطالعه نشان داد که میانگین نمره سواد سلامت افراد مورد مطالعه 17.69±130.16 و نمره کیفیت زندگی 15.2±87.21 بوده است. بیشترین منبع کسب اطلاعات کارکنان بهداشتی و پزشک و اینترنت بوده است. نتایج تحلیلی مطالعه نشان داد که بین متغیر جنس، سن ، سابقه کار و وضعیت تاهل با سواد سلامت و کیفیت زندگی ارتباط معنی دار آماری وجود ندارد. اما بین سطح تحصیلات با میزان سواد سلامت و کیفیت زندگی ارتباط معنی دار آماری وجود داشته است (p<0.05). همچنین بین سطح سلامت با میزان کیفیت زندگی ارتباط معنی دار آماری مشاهده شده است. (p<0.0001) 

  نتیجه گیری:

  با توجه به ارتباط سواد سلامت با ابعاد کیفیت زندگی، توجه هر چه بیشتر به ارتقای سواد سلامت افراد (به ویژه بزرگسالان دارای سواد سلامت ناکافی) در برنامه های ارتقای کیفیت زندگی، ضروری به نظر می رسد. 

  کلیدواژگان: سواد سلامت، کیفیت زندگی، کارمندان
 • الهام عنایتی*، زینب حسنی، میترا مودی صفحات 46-55
  زمینه و اهداف

  سواد سلامت یک شاخص جهانی در تعیین میزان سواد افراد جامعه در حوزه سلامت فردی و اجتماعی است. برای بهبود سلامت در یک جامعه، اندازه گیری و شناسایی عوامل موثر در میزان سواد سلامت امری ضروری است. هدف از انجام این مطالعه تشخیص و تعیین عوامل موثر بر سطح سواد سلامت بزرگسالان با استفاده از یک الگوریتم فراابتکاری می باشد. 

  مواد و روش ها:

  در این مقاله، از یک مدل ترکیبی با استفاده از الگوریتم بهینه سازی خفاش و الگوریتم های یادگیری ماشین برای تعیین عوامل موثر بر سواد سلامت بزرگسالان استفاده شده است. در این مدل، الگوریتم های ماشین بردار پشتیبان و الگوریتم K-نزدیکترین همسایه برای دسته بندی داده ها به کار برده شده است. مجموعه داده مورد استفاده از یک مطالعه توصیفی-تحلیلی که برای سنجش میزان سلامت بزرگسالان در استان خراسان جنوبی در سال 1396 بر روی 2133 نمونه انجام شده، استخراج شده است.

  نتایج

  در این مطالعه، الگوریتم ترکیبی بهینه سازی خفاش و الگوریتم K-نزدیکترین همسایه با %93.76 صحت و %95.47 دقت توانسته است عوامل موثر در سطح سواد سلامت بزرگسالان را شناسایی نماید. همچنین از الگوریتم ترکیبی بهینه سازی خفاش و ماشین بردار پشتیبان با %96.25 صحت و %97.99 دقت نتیجه بهتری حاصل شده است. نتایج تحلیلی نشان می دهد که دو حیطه دسترسی به منابع و استفاده از منابع در پایین بودن سطح سواد سلامت بزرگسالان استان خراسان جنوبی تاثیرگذار است.

  نتیجه گیری

  با توجه به عملکرد هوشمندانه مدل پیشنهادی می توان از این ابزار برای تحلیل داده های مربوط به سواد سلامت بزرگسالان استفاده نمود. این ابزار فاقد نیاز به تحلیل های آماری است و می تواند با سرعتی مناسب، نتایجی با دقت بالا در اختیار متخصصان قرار دهد.

  کلیدواژگان: سواد سلامت، یادگیری ماشین، داده کاوی
 • مرادعلی زارعی پور*، علی صدقیانی فر، زهرا مرادی، ناهیده جعفری، مرتضی اسم زاده صفحات 56-63
  زمینه و هدف

  سواد سلامت یکی از معیارهای عمده تعیین کننده سلامت می باشد. نشان دهنده مهارتهای شناختی و اجتماعی است که انگیزه و توانایی افراد برای کسب، دسترسی و درک روش های استفاده از اطلاعات جهت حفظ و ارتقای سلامتی را تعیین می کند این مطالعه با هدف بررسی سواد سلامت و ارتباط آن با خود کار آمدی در سفیران سلامت شهر ارومیه انجام گرفت.

  روش بررسی :

  در این مطالعه توصیفی تحلیلی با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای ،200 نفر از سفیران انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه ای مشتمل بر خصوصیات دموگرافیکی، پرسشنامه سنجش سواد سلامت (HELIA) و خودکارآمدی عمومی (Sherer) بود. داده ها با آزمون های آماری آنالیز واریانس و و رگرسیون تجزیه تحلیل شدند. 

  یافته ها:

  نتایج این مطالعه نشان داد 21/50% سفیران سلامت از سواد سلامت ناکافی، 30% از سلامت نه چندان کافی، 23% سلامت کافی و 25/50% سلامت عالی برخوردار بودند همچنین سواد سلامت با متغیرهای سن، جنس، سطح تحصیلات وشغل ارتباط معنی دار داشت. نتایج رکرسیون نشان داد که بین سواد سلامت و خود کار امدی سفیران سلامت ارتباط معنادار وجود دارد . به طور که سواد سلامت قادر به تبیین 0/62 واریانس خود کار آمدی سفیران سلامت می باشد.

  نتیجه گیری

  با توجه به اهمیت سواد سلامت در سفیران سلامت و تاثیری که خودکارآمدی بر سواد سلامت دارد به نظر می رسد برنامه های آموزشی در راستای افزایش خود کارآمدی می تواند در تقویت سواد سلامت مراقبین سلامت موثر باشد.

  کلیدواژگان: سواد سلامت، خود کار آمدی، سفیران سلامت
 • مهدیه شجاعی باغینی*، صدیقه شجاعی باغینی، طاهره ناصری بوری آبادی صفحات 64-69
  زمینه و هدف
  سواد سلامت یکی از اجزای مهم سلامت همگانی بوده، به توانایی افراد برای حفظ و ارتقا سطح سلامت خود و دیگران می پردازد. به دلیل تاثیر عمده معلمان بر چگونگی سطح سواد جامعه، هدف این مطالعه بررسی سواد سلامت در کارکنان آموزش و پرورش استان کرمان بود.  
  روش بررسی
  در این مطالعه توصیفی- مقطعی، جامعه پژوهش معلمان آموزش و پرورش استان کرمان بود که با استفاده از فرمول حجم نمونه کوکران و با سطح اطمینان 95%، 378 نفر به عنوان نمونه انتخاب و داده ها با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس گردآوری گردید. ابزار مورد استفاده پرسشنامه سواد سلامت بزرگسالان ایران (HELIA) بود، که در مطالعات دیگران، تایید روایی و پایایی شده است. داده ها با استفاده از روش های آمار توصیفی و نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شد.
  یافته ها
  اکثر جامعه مورد مطالعه را زنان (85%) با مدرک تحصیلی لیسانس (52%) تشکیل می داد. اکثر افراد، اطلاعات مورد نیاز را ازطریق کادر بهداشت و درمان (26%) و اینترنت (21%) کسب می نمود. رتبه سواد سلامت در بعد مهارت خواندن با میانگین (59/90%) در سطح نه چندان کافی، دسترسی به اطلاعات (74/40%) در سطح کافی، فهم و درک اطلاعات (65%) در سطح نه چندان کافی، ارزیابی اطلاعات (46/50%) در سطح ناکافی و تصمیم گیری (63/20%)، در سطح نه چندان کافی بود. در کل سطح سواد جامعه پژوهش با میانگین (61/30%) در حد نه چندان کافی بود.  
  نتیجه گیری
  پایین بودن سطح سواد سلامت یکی از مشکلات اساسی حوزه سلامت جامعه است. در این میان، به دلیل نقش حساس معلمان در تربیت نسل، ارتقای سطح سواد سلامت این قشر از جامعه حائز اهمیت بیشتری می باشد. بنابراین، توانمندسازی معلمان و طراحی برنامه های متناسب با متغیرهای مرتبط با سلامت ضروری است. لذا، لازم است با تشریک مساعی بخشهایی از قبیل مراکز آموزش و پرورش، دانشگاه های علوم پزشکی و رسانه ها، برنامه های جامع و مواد آموزشی ساده و قابل فهم طراحی و مورد استفاده قرار گیرد.
  کلیدواژگان: سواد سلامت، آموزش و پرورش، HELIA
|
 • Parvin Ahmadi *, Nasrin Saghabashi Naeini Pages 9-17
  Background and Objective

  Health Literacy is one of the most important determinants of health in the world that the educational system plays an important role in promoting it among students. The purpose of this study was to investigate the comparative status of health literacy in the educational system of Finland and Iran [curriculum, course books and, documents].

  Materials and Methods

  In the present study, the content analysis of documents was used. The data were collected by examining the documents related to the educational system of these two countries. To achieve the comparative purpose of the study, Beredy’s proposed was used. The collected data were first summarized in tables and then analyzed.

  Results

  The results showed that in Finnish schools, health education is offered as a separate curriculum and the subject of health literacy is considered as a learning object. While in Iran, health literacy has not been independently addressed as a separate curriculum and has not been addressed in textbooks, although the overall topic of health and physical education has been emphasized in the documents of curricula. 

  Conclusion

  The results showed that despite the development of curriculum documentation and implementation of the health- promoting schools project in Iran, no curriculum specifically teaches health education and especially health literacy to students in programs and course books, although the health and physical education has been heavily emphasized in the curriculum document. While health literacy in Finnish schools and curricula has been emphasized and new reviews in the content of lessons are taking place every year.

  Keywords: Health Literacy, Curriculum, Health-promoting schools, Finland, Iran
 • Hamid Ghasemi *, Nazanin Rasekh Pages 18-29
  Background and Objective
  Communication literacy has been identified as one of the essential literacies in UNESCO's definition of "the ability to communicate well with others and to know social practices"  The aim of study was identifying the main and secondary themes of communication literacy and potential indicators in order to improve it in educational system.
  Materials and Methods
  The methodology was thematic analysis with pattern of Braun and Clarke (2006). The population was including scientific resources in the field of communication and communication specialists.  The sampling method for resources was purposive and most related to communication literacy and best communication specialists which continued till theoretical saturation (24 people).
  Results
  The findings showed main themes were “Sensational communication”, “Specialized communication” and “Communication levels”. The secondary themes for sensational communication were literacies in “Vision, hearing, smell, touch and taste”. The secondary themes for specialized communication were literacies in “Speaking, Writing, Reading, Body Language, Communication Technology, Intercultural Communication, Advertising, Corporate Communication, Public Relations, International Relations, Citizenship, Finance, Business, Emotional and Communication Research”. The secondary themes for communication levels were literacies in “Intrapersonal communication, Interpersonal communication, Group communication, Mass communication and Extra communication”.
  Conclusion
  The speed of changes in communication showed these themes for communication literacy must reviewing in near times.
  Keywords: Communication Literacy, thematic analysis, Communications, specialized communication, Interpersonal communication
 • Kumars Eisapareh, Hadi Ehsanbakhsh *, Aziz Kassani, Shadi Najafi Fard, Reza Por Aein, Mehdi Gholami Pages 30-37
  Background and Objective

  The purpose of this study was to evaluate of health literacy and some of its associated factors among 18-65 years old clients referred to dezful health and treatment centers, iran, 2018  

  Materials and Methods

  This is a descriptive-analytical study with a sample size of 1575 subjects which is conducted in 2018 on Dezful 18-65 years old people. In this study, Dezful municipality's three districts were considered as three clusters; then, two Health and Treatment Centers were selected by random assignment from each cluster, after that sampling was performed by simple random sampling on the target population. The data collection instrument in this study was Montazeri et al. Standard Health Literacy Questionnaire. SPSS 21 software and statistical methods of the correlation coefficient, independent t-test, one-way ANOVA were used to data analysis.

  Results

  The mean age of the subjects was 32 ± 3 (Scores ranged from 18 to 65 years old) and the mean score of health literacy was 70.19 (Scores ranged from 1 to 100). The mean score of health literacy, in five dimensions, has been respectively (information accessibility) 67.26, (comprehension) 78.81, (information reading) 71.79, (evaluating information) 69.33, (decision making and behavior) 66.41. In rating health literacy, 13.07 percent had insufficient health literacy, 21.52 percent had not so much insufficient health literacy, 38.47 percent had sufficient health literacy, and 26.92 percent had higher health literacy. The results also showed that there is a significant relationship between health literacy, and background variables such as education level (x2=314.857,p=0.010), occupation (x2=73.290,p=0.001), marital status (x2=24.85,p=0.019), but this relationship was not significant in gender (x2=3.944,p=0.268).

  Conclusion

  The results of this study showed that 34.1% of the subjects had inadequate health literacy, which proper planning is needed to improve the health literacy level of the statistical universe in this study.

  Keywords: Health Literacy, Dezful, Health Literacy Questionnaire
 • Yadolah Zarezadeh, Navid Eskandari, Masoud Moradi, Nasrin Abdi * Pages 38-45
  Background and Objective

   Health literacy is considered by policymakers as one of the important issues for improving the Health of the community. On the other hand، quality of life and efforts to promote it pay a significant role in individual and social health. the aim of this study was to investigate the relationship between Health literacy and quality of life in staff members of Kurdistan University of Medical Sciences.

  Materials and Methods

  this cross-sectional study was carried out on all of 205 staff members of Kurdistan University of Medical Sciences in2018. Using a census method، data were collected using HELIA and Life Quality Questionnaire (SF-12) and Health LITERACY Tool (HELIA). Then، using descriptive statics and Pearson correlation test، they were analyzed using spss version 21 software.

  Results

  The results of this study showed that the average health literacy rate of the subjects was 130.16+ 17.16 and the quality of life mean score was 87.21+15.2 the most frequent source of information was healthcare professionals ، doctors and Internet .The analytical results of the study showed that there is no statistically significant relationship between gender ، age ، work experience and marital status with health literacy and quality of life) p>0.05(. But there was a significant relationship between education Level and health literacy and quality of life (p=0.001). There is also a significant relationship between the level of health and the quality of life. (p<0.0001)

  Conclusion

  Regarding the relationship between health literacy and quality of life dimensions، it is necessary to pay more attention to improving the health literacy of individuals (especially adults with inadequate literacy) in quality improvement programmers.

  Keywords: Health Literacy, Quality of life, Employees
 • Elham Enayati *, Zeinab Hassani, Mitra Moodi Pages 46-55
  Background and Objective

  Health literacy is a global factor in determining the level of social literacy of persons in the individual and social health. To improve health in a community, it is essential which measuring and identifying effective factors on the health literacy. The purpose of this study was to identify and determine the factors affecting the level of health literacy using a meta-heuristic algorithm.  

  Materials and Methods

  In this paper, a hybrid model has been introduced which benefit of bat optimization algorithm and machine learning algorithms to determine the major factors on health literacy level. In our model, the support vector machine algorithm and K-nearest neighbor are used to classify the data. The data set has been extracted from a descriptive-analytic study that was performed on 2133 samples to measure adults' health in South Khorasan Province in 2016.

  Results

  In this study, the combination of bat optimization algorithm and K-nearest neighbor with 93.76% accuracy and 95.47% precision has been able to identify effective factors on health literacy. Combined bat optimization algorithm and support vector machine have been obtained with 96.25 percent accuracy and 97.99 percent precision. Analytical results show that two areas: access to the resources and use of resources are impressive in the low level of health literacy in South Khorasan province are effective.

  Conclusion

  Considering the performance of the intelligent proposed model show this tool can be used to analyze health literacy data. This model does not require statistical analysis, and can provide high-quality results quickly.

  Keywords: Health Literacy, Machine Learning, Data mining
 • Moradali Zareipour *, Ali Sadaghianifar, Zahra Moradi, Nahideh Jafari, Morteza Esmzadeh Pages 56-63
  Background and Objective

  Health literacy is one of the major determinants of health. Demonstrates cognitive and social skills that determine individuals' motivation and ability to acquire, access, and understand ways to use information to maintain and promote health. This study aimed to examine health literacy and its relationship with self-efficacy in health ambassadors. Orumiyeh is done.  

  Materials and Methods

  In this descriptive-analytical study, 200 health ambassadors of Urmia city were selected by cluster random sampling method. Data were collected using a demographic questionnaire, Health Literacy Questionnaire (HELIA) and General Self-efficacy Questionnaire (Sherer). Data were analyzed by SPSS 20 software using ANOVA and regression tests.  

  Results

  The results of this study showed that 21.5% of health ambassadors had inadequate health literacy, 30% had insufficient health, 23% had insufficient health and 25.5% had excellent health. Also, health literacy with variables of age, gender, education level Jobs had a significant relationship. Results showed that there was a significant relationship between health literacy and self-efficacy of health ambassadors (p <0/001). So that health literacy can explain 0.62 variance of self-efficacy of health ambassadors.  

  Conclusion

  Given the importance of health literacy in health ambassadors and the effect that self-efficacy has on health literacy, the need for interventions by health care providers to increase self-efficacy and health literacy is essential for adopting health behaviors in health ambassadors.

  Keywords: Health Literacy, Self-efficacy, health ambassadors
 • Mahdie Shojaei Baghini *, Sedighe Shojaei Baghini, Tahereh Naseri Booriabadi Pages 64-69
  Background and Objective
  The purpose of this study was to examine the health literacy of Kerman province educational staff due to the significant influence of teachers on the level of education in society.  
  Materials and Methods
  In this descriptive cross-sectional study, the research population included Kerman ministry of education teachers who were selected using sample size formula of Cochran and with a confidence level of 95%. Three hundred seventy-eight subjects were selected using available sampling method. The Health Literacy for Iranian Adults (HELIA) which has been confirmed in other studies regarding its validity and reliability was used. Data were analyzed using descriptive statistics and SPSS software.  
  Results
  Most of the study sample included women (85%) with a bachelor's degree (52%). Most participants acquired the required information through the healthcare staff (26%) and internet (21%). The level of health literacy in reading skills was not sufficient (59.9%), access to information (76.4%) was sufficient, insight and understanding (65%) was not sufficient, information evaluation (46.5%) was insufficient and decision making (63.2%) was not sufficient. On the whole, the level of literacy of the sample was average (61.3%) which was not sufficient.  
  Discussion
  Low level of health literacy is one of the main problems of community health. Meanwhile, due to the critical role of teachers in the growth of the community, improving the level of health literacy of this stratum is important. Therefore, empowering teachers and designing programs appropriate to health-related variables is essential and it is necessary to design and use sectors, such as educational centers, medical science and media universities, comprehensive educational programs and educational materials.
  Keywords: Health Literacy, adults, HELIA, Educational Staff