فهرست مطالب

 • سال پنجم شماره 2 (تابستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/06/10
 • تعداد عناوین: 8
|
 • محمودرضا آل بویه، عزیز رضاپور، زهرا مشکانی*، وحید علی پور، مریم سلیمانی موحد صفحات 117-130
  مقدمه

  دستیاران تخصص به جهت کسب مهارت، بخش اعظمی از زمان خود را در بیمارستان سپری می کنند که این موضوع علاوه بر تامین نیروی انسانی مورد نیاز، باعث افزایش هزینه های بیمارستان های آموزشی در مقایسه با سایر بیمارستان ها می شود. مطالعه حاضر به محاسبه سهم هزینه های آموزش دستیاران تخصص در رشته های مختلف پزشکی از هزینه های بیمارستان پرداخت.

  روش بررسی

  پژوهش حاضر از نوع توصیفی و کاربردی بود. در این مطالعه اقلام هزینه ای استفاده شده توسط دستیاران تخصص در سال تحصیلی 97-1396 در یکی از بیمارستان های آموزشی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی ایران با استفاده از دو سناریو تعیین شد.

   یافته ها: 

  به طور میانگین آموزش یک دستیار تخصص طی یک سال بر اساس سناریوی اول مبلغ 225 میلیون ریال و بر اساس سناریوی دوم 227 میلیون ریال برای بیمارستان آموزشی مورد مطالعه هزینه به همراه داشت. کارانه در هر دو سناریو بیش از 50 درصد از هزینه ها را به خود اختصاص داد و لوازم مصرفی در جایگاه بعد قرار داشت. به ترتیب رشته های پزشکی قانونی و بیهوشی در هر دو سناریو، کمترین و بیشترین سهم از هزینه ها را داشتند.

  بحث و نتیجه گیری:

   هزینه های آموزش در بیمارستان بر اساس نیاز به آزمون و خطای بیشتر برای هر رشته متفاوت است اما به جهت صرفه جویی در هزینه های بیمارستان می بایست فرهنگ مصرف بهینه مواد و لوازم مصرفی و همچنین تجهیزات پزشکی به دستیاران آموزش داده شود.

  کلیدواژگان: اقتصاد آموزش، هزینه یابی، هزینه مستقیم، دستیار تخصص، بیمارستان آموزشی
 • نسرین شعربافچی زاده، سعید کریمی، مرتضی انصاری* صفحات 131-149
  مقدمه

  بسته ارتقای کیفیت هتلینگ طرح تحول سلامت فرصتی بی سابقه را در راستای بهینه سازی خدمات هتلینگ در اختیار مدیران وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی قرار داد. در مطالعه حاضر به بررسی دیدگاه مدیران در خصوص چالش ها و فرصت های این بسته از طرح تحول سلامت پرداخته شد.

  روش بررسی

  مطالعه کیفی حاضر از نوع پدیدارشناسی بود. 15 نفر از مدیران بیمارستانی و مدیران ستادی منتخب شاغل در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با استفاده از نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها، مصاحبه نیمه ساختار یافته بود. میانگین مدت مصاحبه ها 25 دقیقه بود و کلیه مصاحبه ها با استفاده از روش تحلیل محتوا و نرم افزار MAXQDA نسخه 10 تحلیل گردید.

  یافته ها: 

  چالش های شناسایی شده در 6 کد اصلی و 24 کد فرعی شناسایی شدند. کدهای اصلی شامل ابعاد مالی، مدیریتی و برنامه ریزی، نظارت و ارزیابی، موارد قانونی، تجهیزات و امکانات و ساختمان بودند. فرصت های شناسایی شده نیز 4 کد اصلی شامل مزیت های اصلی حوزه هتلینگ، رضایت بیماران، فرصت های مدیریتی و فرآیندی و فرصت های ساختاری و زیر ساختی و 10 کد فرعی بود.

  بحث و نتیجه گیری:

   لازم است اقداماتی از قبیل تخصیص عادلانه بودجه، آموزش مدیران و نظارت بیشتر جهت جلوگیری از اتلاف منابع، مستمر بودن منابع و تخصیص منابع بر اساس نیاز واقعی، تخصیص بودجه طبق ضوابط و هزینه کرد مطابق دستورالعمل توسط سیاست گذاران بخش سلامت در دستور کار قرار گیرد.

  کلیدواژگان: هتلینگ، بیمارستان، طرح تحول نظام سلامت، مدیران نظام سلامت
 • حامد زینلی*، افسانه میرزایی، الناز پورخالویی صفحات 151-164
    مقدمه

  وفاداری کارکنان نسبت به سازمان به عنوان یکی از ارزش های ضروری در جهت بقاء و تعالی سازمان محسوب می گردد. هدف پژوهش حاضر تعیین عوامل موثر بر وفاداری کارکنان به سازمان از دیدگاه کارکنان و مدیران در دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان بود.

  روش بررسی

  این مطالعه توصیفی- تحلیلی به صورت مقطعی در سال 1396 بر روی 201 کارمند که به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند و 60 مدیر در دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان انجام شد. جهت سنجش مولفه های موثر بر وفاداری کارکنان از دیدگاه کارکنان و مدیران از یک پرسشنامه محقق ساخته 36 سوالی استفاده گردید. در تحلیل داده ها از نرم افزارهای آماری SPSS نسخه 20 وSmart PLS نسخه 2 استفاده شد.

  یافته ها:

   از دیدگاه کارکنان، ضریب مسیر میان وفاداری کارکنان به سازمان با مولفه های تعهد سازمانی، حمایت و جو سازمانی، مزایای مالی و استقلال و خودمختاری به ترتیب 0/412، 0/192، 0/466 و 0/321 بود که نشان دهنده رابطه آماری معنادار بین متغیرها بود. از دید مدیران ضریب مسیر بین وفاداری کارکنان به سازمان با مولفه های تعهد سازمانی، حمایت و جو سازمانی و شرایط شغلی- سازمانی به ترتیب 0/261، 0/464 و 0/442 بود که نشان دهنده رابطه آماری معنادار بین وفاداری کارکنان به سازمان و مولفه های ذکر شده بود.

  بحث و نتیجه گیری:

   در صورتی که تفکر انتقادی در سازمان وجود داشته باشد و کارکنان نظرات و انتقادات خود را به مدیران مستقیم بیان کنند، از شکاف ادراکی بین مدیران و کارکنان کاسته خواهد شد. این اقدام، سبب وفاداری بیشتر کارکنان به سازمان می شود.

  کلیدواژگان: وفاداری، کارکنان، مدیران، دانشگاه علوم پزشکی
 • محمدجواد مرادیان*، بهناز رستگارفر، فرح ناز فولادبند صفحات 165-174
  مقدمه

  سکته مغزی سومین عامل مرگ و شایع ترین بیماری دوره سالمندی است. زمان مراقبت پیش بیمارستانی در این بیماران بسیار اهمیت دارد. این مطالعه با هدف تعیین وضعیت شاخص های زمانی در اورژانس پیش بیمارستانی در بیماران دچار سکته های مغزی در استان فارس انجام گرفت.

  روش بررسی

  مطالعه حاضر، مطالعه ای توصیفی بود که به صورت مقطعی در نه ماهه اول سال 1397 انجام شد. پرونده 327 بیمار دچار سکته مغزی که از طریق اورژانس 115 منتقل شده بودند، با استفاده از روش نمونه گیری سرشماری بررسی شدند. ابزار گردآوری داده ها چک لیست بود. داده ها در نرم افزار آماری SPSS نسخه 20 وارد شدند.

  یافته ها:

   بیماران سکته مغزی 0/2% از مددجویان اورژانس 115 را تشکیل دادند. 51% آنان مرد و 79/8% سالمند بودند. 88/7% به بیمارستان  منتقل شده ، 11% در محل، مراقبت شده ، یک نفر فوت نموده بود. 32% سابقه سکته مغزی، 41% فشارخون بالا و 8% بیماری قلبی داشتند. زمان کل رسیدن بیماران دچار سکته مغزی به بیمارستان از زمان اولین تماس تلفنی، 37 دقیقه بود. در سایر بیماران انتقالی با آمبولانس 52 دقیقه و با اورژانس هوایی 38 دقیقه بود.

  بحث و نتیجه گیری:

   نظارت بر عملکرد تکنسین ها، سبب کاهش زمان خدمات شده و می تواند از مرگ و ناتوانی بیماران سکته مغزی بکاهد. با انجام غربالگری سلامت و افزایش آگاهی جامعه در حوزه بهداشت، امکان پیشگیری از بروز سکته مغزی، مرگ و ناتوانی ناشی از این بیماری کاهش خواهد یافت.

  کلیدواژگان: شاخص های زمانی، سکته مغزی، اورژانس 115، پاسخگویی، حضوردر صحنه، انتقال به بیمارستان
 • احسان زارعی، سهیلا دمیری، علی باقری، فراست فضلی اوچ حصار* صفحات 175-186
  مقدمه

  ارزش های اخلاقی به عنوان نیرومندترین عوامل تقویت کننده رفتارهای شهروندی عمل می کنند. این پژوهش با هدف بررسی ارتباط بین جو اخلاقی و رفتار شهروندی در پرستاران بیمارستان های منتخب دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی انجام شد. 

  روش بررسی

  این مطالعه توصیفی- تحلیلی در سال 1395 بر روی 307 پرستار که به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شده بودند، انجام شد. ابزار گردآوری داده ها، دو پرسشنامه جو اخلاقی و رفتار شهروندی سازمانی بودند. برای تحلیل داده ها از آزمون های آماری T-test، ANOVA و آزمون همبستگی و رگرسیون چند متغیره استفاده شد. داده ها در نرم افزار آماری SPSS نسخه20 وارد شدند.

  یافته ها: 

  میانگین امتیاز جو اخلاقی و رفتار شهروندی به ترتیب 0/55±3/51 و 0/45±3/49 بود که نشان دهنده نظر مساعد پرستاران به جو اخلاقی و رفتار شهروندی بود. مدیران پرستاری بالاترین میانگین امتیاز را در بین ابعاد جو اخلاقی داشتند. از بین ابعاد رفتار شهروندی نیز بعد وجدان بالاترین میانگین را در میان پرستاران داشت. بین وضعیت استخدام با جو اخلاقی ارتباط معناداری وجود داشت ( P<0.001)، بین جو اخلاقی و رفتار شهروندی همبستگی مثبت و معناداری دیده شد (P<0.001).

  بحث و نتیجه گیری: 

  ارتقای جو اخلاقی باعث واکنش بهتر پرستاران در برابر تنش اخلاقی و تطابق بهتر با سایر علل نارضایتی در محیط کاری و بروز رفتارهای شهروندی می شود. برای بهبود ارتباطات بین پزشکان و پرستاران باید جلسات توجیهی برای ایجاد همسویی و تفاهم میان کارکنان صورت پذیرد تا زمینه بروز رفتارهای شهروندی فراهم شود.

  کلیدواژگان: جو اخلاقی، رفتار شهروندی سازمانی، پرستاران، بیمارستان آموزشی
 • عباس دانش کهن، احسان زارعی، جعفر صادق تبریزی، فاطمه رنجبر* صفحات 187-201
  مقدمه

  تضمین مراقبت های با کیفیت بالا برای بیماران دیابتی، از چالش نظام های مراقبت سلامت در سراسر جهان است. هدف این مطالعه بررسی ارتباط کیفیت خدمت ارائه شده به بیماران دیابتی نوع دو با خودارزیابی در مراکز خدمات جامع سلامت بود.

  روش بررسی

  این مطالعه توصیفی- تحلیلی به صورت مقطعی در سال 1397 در ده مرکز خدمات جامع سلامت واقع در جنوب شهر تهران و بر روی 203 نفر از بیماران مبتلا به دیابت نوع دو که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شده بودند، انجام شد. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه اندازه گیری جامع کیفیت در سلامت بود. از آزمون های آماری T-Test، آنالیز واریانس و رگرسیون لجستیک برای تحلیل داده ها استفاده شد. داده ها در نرم افزار آماری SPSS نسخه 22 وارد شدند.

  یافته ها:

   از دید بیماران، میانگین امتیاز کیفیت خدمات 7/47 بود. بالاترین میانگین امتیاز کیفیت خدمات مربوط به اعتماد و استمرار خدمت بود و گروه حمایتی و پیشگیری کمترین میانگین امتیاز را کسب کردند. ارتباط آماری معنادار بین کیفیت خدمت و خودارزیابی کنترل دیابت در 12 ماه گذشته وجود داشت ( P= 0.007). همچنین بین کیفیت خدمت با عارضه دیابتی رابطه معنادار یافت شد ( P = 0.04). با افزایش هر یک واحد کیفیت خدمت، شانس ویزیت طبق استاندارد به میزان 27 درصد افزایش معنادار داشت (P = 0.013 ).

  بحث و نتیجه گیری: 

  طراحی و اجرای مداخلاتی به منظور افزایش حمایت اجتماعی از بیماران و تبادل تجربیات آن ها با یکدیگر و نیز آموزش گروه سلامت به منظور بهبود بعد پیشگیری و بعد ایمنی در مراقبت ها ضروری است.

  کلیدواژگان: کیفیت خدمت، دیابت نوع دو، مراکز خدمات جامع سلامت، اهمیت، عملکرد
 • نرگس حیدری*، مهرانگیز یزدانپناه، محمود نکویی مقدم، محمدرضا امیراسماعیلی، اعظم حیدری، مجید حیدری جامع بزرگی صفحات 203-214
  مقدمه

  واحد تغذیه از مهم ترین واحدهای پشتیبانی بیمارستان می باشد و رضایت مندی بیماران را به مقدار زیادی تحت تاثیر قرار می دهد. توجه مدیران به کیفیت خدمات بخش تغذیه باعث کاهش هزینه های بیمارستان خواهد شد. در نتیجه این مطالعه به منظور شناسایی چالش های واحد تغذیه در یک بیمارستان آموزشی منتخب انجام شد.

  روش بررسی

  مطالعه حاضر از نوع کیفی بود که به شیوه پدیدارشناسی در سال 1397 انجام شد. نمونه ها به روش هدفمند و گلوله برفی وارد مطالعه شدند. روش گردآوری داده ها، مصاحبه نیمه ساختار یافته بود. 25 نفر از افراد مرتبط با فعالیت بخش تغذیه و مطلع در این زمینه انتخاب شدند. تحلیل داده ها با استفاده از تحلیل چارچوبی انجام شد.

  یافته ها: 

  در مطالعه حاضر چالش های شناسایی شده در قالب 7 کد اصلی و 21 کد فرعی شناسایی شدند. کدهای اصلی شامل قراردادها و مناقصات، نظارت ستادی، تامین مالی، نظارت صفی، نیروی انسانی، کیفیت غذا و فضای فیزیکی بودند.

  بحث و نتیجه گیری:

   توجه به بخش تغذیه در بیمارستان یکی از مهمترین عوامل در بهبود سلامت بیماران و امری جدا ناپذیر از فرآیند درمان است. بنابراین لازم است مدیران بیمارستانها و سیاست گذاران توجه ویژه ای به این موضوع داشته باشند، در همین راستا می توان با بازنگری در قراردادها و مناقصات، نظارت ستادی، تامین مالی، نظارت صفی، تامین نیروی انسانی، افزایش کیفیت غذا و فضای فیزیکی می توان وضعیت بخش تغذیه بیمارستان را بهبود بخشید.

  کلیدواژگان: واحد تغذیه، کیفیت، غذا، بیماران، بیمارستان آموزشی، مطالعه کیفی
 • امین ترابی پور، سیدمهدی امامیان فرد*، محمد ویسی شیخ رباط، مقصود جعفریان صفحات 215-233
  مقدمه

  کارکنان بهداشت محیط و حرفه ای یکی از مهم ترین منابع نظام سلامت در بخش بهداشت می باشند. موضوعاتی مانند استرس شغلی و نارضایتی از شغل می توانند بر تعهد سازمانی پرسنل بهداشتی تاثیر نامطلوب داشته باشند. هدف این مطالعه بررسی رابطه استرس شغلی، رضایت شغلی و تعهد سازمانی در کارکنان بهداشت محیط و حرفه ای شاغل در دانشگاه های علوم پزشکی البرز و جندی شاپور اهواز بود.

  روش بررسی

  مطالعه حاضر از نوع توصیفی- تحلیلی بود که به شیوه مقطعی بر روی 238 نفر از کارکنان بهداشت حرفه ای و محیط انجام شد. ابزار جمع آوری داده ها، سه پرسشنامه سنجش استرس شغلی Osipow، تعهد سازمانی Allen و Meyers و رضایت شغلی Susan بودند. از آزمون های آماری تی تست، آنالیز واریانس دو طرفه و تحلیل رگرسیون خطی استفاده شد. داده ها در نرم افزار آماری SPSS نسخه 22 وارد شدند.

  یافته ها: 

  اکثریت کارکنان مورد مطالعه در هر دو گروه شغلی بهداشت محیط (75/5%) و حرفه ای (81/5%) زن بودند. در بین ابعاد تعهد سازمانی، تعهد مستمر در کارکنان گروه شغلی بهداشت محیط (6/15 ± 30/19) و بهداشت حرفه ای (7/49 ± 27/55) بالاترین امتیاز را به خود اختصاص داد. رضایت شغلی کارکنان مورد مطالعه با ابعاد سه گانه تعهد سازمانی رابطه معنادار قوی داشت (0/01>P).

  بحث و نتیجه گیری: 

  با آموزش مهارت مدیریت استرس و افزایش رضایت شغلی در این گروه های شغلی می توان نسبت به کاهش میزان استرس شغلی و رضایت بیشتر کارکنان اقدام نمود و زمینه را برای افزایش تعهد سازمانی آنان فراهم کرد.

  کلیدواژگان: استرش شغلی، تعهد سازمانی، رضایت شغلی، بهداشت محیط، بهداشت حرفه ای، کارکنان
|
 • MahmoudReza Aleboyeh, Aziz RezaPour, Zahra Meshkani*, Vahid Alipour, Maryam SoleimaniMovahed Pages 117-130
  Background & Objectives

  Residents spend much of their time at the hospitals to earn their required educational skills and although they act as a kind of human resource in the hospital, they increase hospital costs. The present study was designed to calculate the share of educational costs of different medical residents in hospitals.

  Methods

  In this descriptive and applied study performed in one of the hospitals affiliated to Iran University of Medical Sciences, the hospital cost items of education of residents in different medical fields during the academic year of 2017-2018 were identified by use of two scenarios.

  Results

  In short, mean educational cost of one resident in the studied academic year was about 5357$ based on the first scenario and about 5404 $ according to the second scenario. Based on both scenarios, salaries paid to residents accounted for more than 50% of the costs followed by the cost of consumed materials by residents. Forensic Medicine and Anesthesiology residency programs had respectively the lowest and highest share of costs in both scenarios.

  Conclusion

  The cost of training in the hospital is different among residency fields based on the required tests and errors in each field. But, in order to save hospital costs, the culture of optimal use of materials as well as medical equipment should be taught to residents.

  Keywords: Education Economics, Costing, Direct Costs, Residents, Teaching hospital
 • Nasrin Sharbafchizadeh, Saeid Karimi, Morteza Ansari* Pages 131-149
  Background & Objectives

  The hoteling quality improvement package of the Health Reform Plan has provided Health Ministry managers with an unprecedented opportunity to optimize the hoteling services. This study investigated the managers’ view on the challenges and opportunities of this package.

  Methods

  This qualitative study with phenomenology approach was done on 15 hospital managers and staff managers of Isfahan University of Medical Sciences selected through purposeful sampling. Data were collected through semi-structured interviews with the average time of 25 minutes. All interviews were analyzed using the thematic content analysis approach and MAXQDA10 software.

  Results

  The identified challenges were classified in 6 main codes and 24 sub-codes. The main codes contained: financial, managerial and planning, monitoring and evaluation, legal cases, equipment/ facilities and buildings. The Identified opportunities were classified in 4 main codes and 10 sub-codes with main codes containing main advantages of hoteling, patient satisfaction, management and process opportunities and structural and infrastructural opportunities.

  Conclusion

  To reduce the challenges of hoteling package and reinforcement of the opportunities, some strategies should be considered by the health system policymakers such as the equitable allocation of budget resources, training managers and more supervision to avoid the waste of resources, continuity of resources and resource allocation based on the real needs, budget allocation and expenditure according to the guidelines.

  Keywords: Hoteling, Hospital, Health System Reform Plan, Health system managers
 • Hamed Zeinali*, Afsane Mirzayi, Elnaz Purkhalui Pages 151-164
  Background & Objectives

  One of the most important factors for the maintenance and improvement of each organization is its employees’ loyalty to the organization. The aim of this study was to determine the factors affecting employees’ loyalty to the organization from the perspective of staff and managers at Rafsanjan University of Medical Sciences.

  Methods

  From the perspective of staff, the coefficient between the variables of employees’ loyalty to the organization and the components of organizational commitment, organizational support and condition, financial benefits and independence and autonomy were 0.412 and 0.192, 0.466 and 0.321, respectively, which shows a significant relationship between staff loyalty to the organization and the mentioned components. From the managers’ perspective, the coefficients between employees’ loyalty to the organization and the components of organizational commitment, organizational support and also job-organizational conditions were 0.261, 0.464 and 0.442, respectively, which indicates a significant relationship between the loyalty of employees and the mentioned components.

  Results

  Among 159 people died, 69% were girls and 31% were boys. The most kind of accidents occurred to them were injury (39.67%), poisoning (20.56%), and falling (15.11%). Accidents range was higher among girls and among 3-4-year-old children. Age, Sex, and season of death did not have any correlation with the kind of accident however there was a significant correlation between accidents occurred amongunder-5-year-old children and their season of death. 

  Conclusion

  Through establishing critical thinking in the organization, employees can directly express their views and criticisms to the managers, so that the perceptual gap between managers and employees will be reduced. This will make employees more loyal to the organization.

  Keywords: Employee, Loyalty, Managers, University of Medical Sciences
 • MohammadJavad Moradian*, Behnaz Rastegarfar, Farahnaz Fooladband Pages 165-174
  Background & Objectives

  Stroke is the third leading cause of death and the most common disease of old age. Pre-hospital care time is very important in these patients. The purpose of this study was to determine the status of time indices of pre-hospital emergency services in stroke patients of Fars province.

  Methods

  This cross-sectional descriptive study was performed from March 2018 to December 2018. Medical files of 327 stroke patients received emergency cares by Emergency 115 were selected through census sampling and reviewed. Data gathering tool was a checklist and data were analyzed through SPSS20 software package.

  Results

  Stroke patients comprised 0.2% of all emergency 115 patients. Among stroke patients, 51% were men and 80% were elderly. From all, 88.7% were transferred to the hospital, 11% received urgent care in place and one patient had died. Among the studied cases, 32% had a history of stroke, 41% had high blood pressure and 8% had heart disease. The mean time of transforming stroke patients to the hospital was 37 minutes from the first calling of Emergency 115. For other transferred patients, mean times of transferring by ambulance and Air Emergency were respectively 52 and 38 minutes.

  Conclusion

  Monitoring the performance of Emergency Technicians reduces service time and the rate of mortality and morbidity of stroke patients. By screening for health and increasing public awareness in the field of health, mortality and disability can be prevented in these patients.

  Keywords: Time Indicators, Stroke, Emergency 115, Response, Attendance, Transfer to hospital
 • Ehsan Zarei, Soheila Damiri, Ali Bagheri, Farasat FazliOuchhesar* Pages 175-186
  Background & Objectives

  Ethical values act as the most powerful factors influencing citizenship behaviors. This research was conducted to investigate the relationship between ethical climate and organizational citizenship behavior in nurses of hospitals affiliated to Shahid Beheshti University of Medical Sciences.

  Methods

  This descriptive-analytical study was performed on 307 nurses selected through random sampling in 2016. Data gathering tools were two questionnaires of ethical climate and organizational citizenship behavior. Data analysis was done through SPSS20 and using descriptive statistics, t-test, One- Way ANOVA, correlation and multiple regression tests.

  Results

  Mean scores of ethical climate and citizenship behavior were respectively 3.51 ±0.55 and 3.49 ± 0.45 that reflects the favorable view of nurses towards ethical climate and citizenship behavior. Head nurses had the highest mean scores in the dimensions of ethical climate. Among the dimensions of citizenship behavior, the dimension of conscience gained the highest mean score among nurses. There was a significant relationship between employment status and ethical climate (P<0.001) and also a positive and significant correlation between ethical climate and citizenship behavior (P<.0.001).

  Conclusion

  Promotion of ethical climate enables nurses to respond better to ethical stress, to adapt to other causes of workplace dissatisfaction and consequently showing citizenship behaviors. Some meetings are required to be held in order to improve the relationship between physicians and nurses, to create alignment and understanding among staff and consequently to improve citizen behaviors.

  Keywords: Ethical climate, Organizational citizenship behavior, Nurses, Teaching hospital
 • Abbas Daneshkohan, Ehsan Zarei, Jafar SadeghTabrizi, Fatemeh Ranjbar* Pages 187-201
  Background & Objectives

  Ensuring high quality care for diabetic patients is a challenge for healthcare systems throughout the world. The aim of this study was to evaluate the relationship of quality of services provided to type 2 diabetic patients with self- assessment in comprehensive health service centers.

  Methods

  This descriptive-analytic cross-sectional study was conducted on 203 patients with type 2 diabetes referred to ten comprehensive health service centers of south Tehran/ Iran in 2018 selected through convenience sampling method. Data collection tool was a questionnaire for comprehensive assessment of quality of health services. Data were analyzed through SPSS22 and using t-test, ANOVA and logistic regression statistical tests.

  Results

  From the perspective of patients, mean score of quality of services was 7.47. Among different health services, the highest mean score of quality was related to trust and continuity of service while, support and prevention gained the lowest mean score of quality. There was a significant statistical relationship between the quality of service and self-assessment of diabetes control in the past 12 months (P= 0.007). Also, a significant relationship was found between the quality of service and diabetes complication (P = 0.04). With each unit increase of the quality of service, the odds of a standard visit increased by 27% (P = 0.013). 

  Conclusion

  Design and implementation of interventions in order to increase the social support of patients and sharing their experiences with each other as well as improving the dimensions of prevention and safety in care are essential.

  Keywords: Service quality_Type 2 diabetes_Comprehensive health service centers_Importance_Performance
 • Narges Heidari*, Mehrangiz Yazdanpanah, Mahmood NekouiMoghadam, Mohamadreza Amiresmaili, Majid HeidariJamebozorgi Pages 203-214
  Background & Objectives

  Department of Nutrition is one of the most important parts of a hospital that has a significant role in patient's satisfaction. Managers' attention to the quality of nutrition services reduces hospital costs. This study was conducted to identify the challenges of the nutrition department of a selected teaching hospital.

  Methods

  The present study was a qualitative study done with phenomenological approach in 2018. Purposeful sampling and snowball sampling were used. Data collection was done through semi-structured interview.  Participants were 25 individuals involved in the nutrition department of the selected teaching hospital in Kerman. Finally, data analysis was done using framework analysis.

  Results

  The identified challenges were classified into 7 main codes and 21 sub-codes. Main codes were the contracts and tenders, staff supervision, financing, operational line monitoring, human resources, quality of food and physical space. 

  Conclusion

  Paying attention to the hospitals’ nutrition departments is one of the main factors in patients' recovery and an inseparable part of the treatment process. Therefore, hospital managers and policymakers should pay particular attention to this part and to improve the nutrition department status of the hospitals through reviewing and modifying contracts and tenders, staff supervision, financing, queue monitoring and providing sufficient human resources, high quality food and required physical space.

  Keywords: Nutrition department, Line, staff, Quality, Teaching Hospital
 • Amin Torabipour, SeyedMehdi Emamyanfard*, Mohammad VeysiSheykhrobat, Maghsoud Jafarinia Pages 215-233
  Background & Objectives

  Environmental health professionals are among the most important sources of health system in the health sector. Issues such as job stress and job dissatisfaction can have an adverse effect on organizational commitment of health personnel. The purpose of this study was to investigate the relationship of job stress and job satisfaction with organizational commitment in environmental and occupational health professionals working in Alborz and Ahvaz Jundishapur Universities of Medical Sciences.

  Methods

  This cross-sectional, descriptive-analytical study was performed on 238 occupational health and environmental health staff. Data were collected using Osipow Job Stress Scale, Ellen Meyer's Organizational Commitment, and Susan Job Satisfaction questionnaires.  In this study, t-test, two way ANOVA and linear regression analysis were used to determine the factors affecting organizational commitment. Data were analyzed through SPSS statistical software version 22.

  Results

  The majority of the studied subjects were women (75.5% of environmental health staff and 81.5% of professional occupation staff).  Among the dimensions of organizational commitment, continuous commitment obtained the highest score among employees of Environmental Health (30.19 ± 6.15) and Occupational Health (27.55 ±7.49). Job satisfaction had a strong significant relationship with the three dimensions of organizational commitment (P<0.01).

  Conclusion

  Through teaching stress management skills and increasing job satisfaction in these occupational groups, organizational commitment could be improved.

  Keywords: Job Stress, Organizational Commitment, Job Satisfaction, Environmental Health, Occupational Health, Staff