فهرست مطالب

 • سال نهم شماره 2 (پاییز و زمستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/12/26
 • تعداد عناوین: 12
|
 • اسماعیل وزیری، نادر نقشینه*، عبدالرضا نوروزی چاکلی صفحات 5-23
  مقدمه

  علیرغم مزایای متعدد اشتراک گذاری داده ها برای پژوهشگران، بسیاری از آنها از اشتراک گذاری داده ها خودداری می کنند. مقاله حاضر به بررسی موانع و چالش های اشتراک گذاری داده ها پرداخته است.

  روش شناسی: 

  مطالعه حاضر به روش مروری، ادبیات حوزه اشتراک گذاری داده های پژوهشی را در پایگاه های معتبر علمی شامل وب آو ساینس، اسکوپوس، پابمد و همچنین پایگاه های جی استور، پراکوئست و ابسکو و همچنین گوگل اسکالر بدون محدودیت زمانی تا اول جولای 2016 را بررسی کرده است.

  یافته ها:

   مهم ترین موانع و چالش های پیش روی اشتراک گذاری داده های پژوهشی به پنج دسته کلی موانع فردی شامل تلاش، زمان و هزینه صرف شده، از دست رفتن فرصت های نشر، سوء تفسیر یا سوء استفاده از داده ها، موانع فرهنگی، رفتاری و انگیزشی شامل کمبود پاداش ها و مشوق های لازم جهت اشتراک گذاری، عدم تقدیر و تشکر مناسب توسط استفاده کنندگان مجدد از داده ها، عدم جبران متقابل از سوی پژوهشگران ثانویه و عدم اعتماد بین پژوهشگران در اشتراک گذاری داده ها، موانع سازمانی شامل عدم حمایت مناسب سازمانی، کمبود منابع مالی و انسانی مناسب، عدم وجود سیاست اشتراک گذاری داده ها توسط سازمان ها یا وجود خط مشی ها و سیاست های سخت گیرانه و موانع مالی و اقتصادی، موانع فنی شامل عدم وجود واسپارگاه های مناسب، عدم استفاده از استانداردهای داده ای و ابرداده ای مناسب و موانع زبانی و کیفیت داده ها و موانع حقوقی و قانونی شامل مالکیت داده ها و حق مولف، حساسیت داده ای، دسترسی و حق استفاده از داده ها و همچنین عدم آگاهی از مسائل حقوقی و قانونی مربوطه دسته بندی می شوند.

  نتیجه گیری: 

  شناسایی موانع و محدودیت های پیش روی اشتراک گذاری داده های پژوهشی می تواند به عنوان چارچوبی جهت ترویج و افزایش اشتراک گذاری داده ها مورد استفاده قرار بگیرد.

  کلیدواژگان: اشتراک گذاری داده های پژوهشی، داده های پژوهشی، چالش های اشتراک داده، اشتراک داده، موانع اشتراک داده
 • رویا پورحاجی، بهروز مهرام*، حسین کارشکی، طاهره جاویدی کلاته جعفر آبادی صفحات 24-43
  مقدمه

  پرورش و توسعه اخلاق پژوهش در فارغ التحصیلان دانشگاهی از اهمیت وافری در نظام های آموزش عالی کشورهای پیشرو و اسناد فرادست دانشگاه های ایران به شمار می رود. هدف پژوهش، شناسایی عوامل موثر بر رعایت، تعیین اهمیت و سهم عوامل اثرگذار بر رعایت اخلاق پژوهش در میان دانشجویان گروه های مختلف تحصیلی بود.

  روش شناسی:

   از نوع همبستگی و جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان تحصیلات تکمیلی در دانشگاه فردوسی مشهد در سال تحصیلی 951394 بود. حجم نمونه از طریق فرمول کوکران تعیین و به شیوه روش نمونه گیری سهمیه ای 400 نفر تعیین گردید.

  یافته ها:

   از طریق پرسشنامه ای محقق ساخته که به منظور سنجش میزان رعایت اخلاق پژوهش و تعیین عوامل موثر بر آن طراحی و تدوین شده بود؛ جمع آوری گردید. برای پاسخ دهی به سوالات پژوهش از آزمون های رگرسیون چندگانه و آزمون تحلیل واریانس استفاده شد.

  نتیجه گیری:

   از میان متغیرهای موثر تنها دو مولفه محدودیت زمانی و فشارهای محیطی، قابلیت پیش بینی رعایت اخلاق پژوهش را دارند. نتایج آزمون ها نشان داد که بین گروه های تحصیلی تفاوت معناداری در رعایت اخلاق پژوهش وجود دارد. میانگین رعایت اخلاق پژوهش در گروه علوم دامی کشاورزی از سایر گروه ها بیشتر بود، سپس رعایت اخلاق پژوهش به ترتیب در گروه های علوم پایه و علوم انسانی و در نهایت در گروه فنی مهندسی دیده شد. با توجه به تاثیر پژوهش در سرنوشت جامعه، سوگیری اخلاق در پژوهش می تواند مبدا شکل گیری رفتارهای غیراخلاقی عمده تری گردد؛ بنابراین بهتر است با شناخت سایر عوامل، در جهت بهبود رعایت اخلاق پژوهش در دانشگاه ها مبادرت شود.

  کلیدواژگان: اخلاق پژوهش، عوامل فردی، عوامل محیطی سازمانی، دانشجو
 • غلامعلی رودی، افشین موسوی چلک*، ثریا ضیایی، هادی شریف مقدم صفحات 44-64
  مقدمه

  دانش ضمنی یا دانش تلویحی به دانشی اشاره دارد که در پی تجربه ها، مهارت ها، و دانایی های شخصی، در اذهان مردم جوامع پدید می آید، و فرموله کردن آن بسیار مشکل است و نمی توان آن را توضیح داد یا به دیگران انتقال داد. هدف از این پژوهش ارائه الگوی پارادایمی تسهیم دانش ضمنی در دانشگاه های ایران: از دیدگاه متخصصان علم اطلاعات و دانش شناسی با رویکرد گراندد تئوری می باشد.

  روش شناسی: 

  رویکرد تحقیق حاضر از نوع کیفی است که با روش گراندد تئوری انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل متخصصان علم اطلاعات و دانش شناسی که در زمینه مدیریت دانش خبره هستند به روش گلوله برف (ارجاع زنجیره ای) انتخاب شده اند. روش جمع آوری اطلاعات به صورت مصاحبه عمیق و باز است. در این مطالعه از 12 نفر مصاحبه انجام شد.

  یافته ها:

   نشان داد تسهیم دانش ضمنی می تواند بر خلاقیت و نوآوری، قوام و استحکام تیم، افزایش اعتماد به نفس در کار کارکنان، کسب مهارت های فنی و تخصصی، آینده نگری، شناسایی دقیق نقاط قوت و ضعف خود و سازمان، کسب مزیت رقابتی پایدار، افزایش بهره وری و کاهش هزینه، شناسایی دقیق نیازمندی های سازمان، کیفیت در تصمیم گیری و وفاداری به سازمان بر کارکنان موثر باشد.

  نتیجه گیری:

   مهم ترین عامل در ایجاد تسهیم دانش ضمنی، آگاهی مدیران دانشگاه ها از اهمیت دانش در فرآیند کاری کارکنان و همچنین نهادینه نمودن فرهنگ تسهیم دانش با استفاده از محرک های انگیزشی است با توجه به مولفه های شناسایی شده، الگوی نظری ارائه شد. در این الگو، کلیه مولفه های موثر در تسهیم دانش در دانشگاه ها مدنظر قرار گرفت. الگوی ارائه شده می تواند به عنوان راهنمای جامعی برای کلیه دانشگاه ها در کشور استفاده شود.

 • شهناز مصیب زاده*، زهره میرحسینی، زهرا اباذری، نجلا حریری صفحات 65-87
  مقدمه

  با توجه به گسترش خشونت و جرم و جنایت در جامعه با وجود اعمال روش های کیفری، به نظر می رسد که روش های پیشگیرانه بیشتر از روش های کیفری می تواند بر کاهش ارتکاب جرم اثر بگذارد و به این ترتیب است که پای نهادهای اجتماعی و فرهنگی مانند کتابخانه های عمومی به میان می آید. به این منظور در این مطالعه به شناسایی نقش کتابخانه های عمومی در کاهش ارتکاب جرم و افزایش امنیت اجتماعی پرداخته می شود.

  روش شناسی:

   رویکرد مورد استفاده در این نوع پژوهش کیفی است و روش مورد استفاده در آن تکنیک دلفی می باشد. جامعه پژوهش شامل متخصصین کتابداری و افراد شاغل در نهادهایی است که به نحوی با مبحث پیشگیری از جرم و امنیت اجتماعی در ارتباط می باشند. نمونه گیری به صورت قضاوتی یا هدف دار انجام شد و 50 نمونه در مرحله اول مطالعه شرکت کردند. جمع آوری داده ها با استفاده از روش دلفی در دو مرحله انجام گردید. تحلیل داده ها توسط نرم افزار SPSS با محاسبه آمار توصیفی و استنباطی انجام شد.

  یافته ها: 

  بر اساس یافته های پژوهش، اعضای پانل دلفی در مجموع 32 عامل را به عنوان عوامل مهم و تاثیرگذار بر امنیت اجتماعی توسط کتابخانه های عمومی تشخیص دادند. این عوامل به هفت دسته تقسیم شده اند که شامل شناسایی نیازهای آموزشی، تهیه مواد و منابع آموزشی، خدمات سیار، ترویج خواندن، غنی سازی اوقات فراغت، فعالیت های اجتماعی و فرهنگی، و امنیت و سرمایه اجتماعی بوده اند.

  نتیجه گیری:

   یافته ها نشان دهنده اهمیت نقش کتابخانه های عمومی در کاهش جرم و جنایت و افزایش امنیت اجتماعی می باشد. از یافته های این پژوهش، که برای نخستین بار در ایران اجرا شده است، جهت برنامه ریزی برای کتابخانه های عمومی در راستای ارتقای امنیت اجتماعی می توان استفاده نمود.

  کلیدواژگان: کتابخانه های عمومی، سرمایه اجتماعی، امنیت اجتماعی ایران
 • زینب عطایی کردیانی، معصومه تجعفری*، محسن نوکاریزی، حمیدرضا آقا محمدیان شعرباف صفحات 88-113
  مقدمه

  کتابخانه های عمومی به عنوان یک قدرت اجتماعی می توانند در رفع مشکلات و آسیب های فردی و اجتماعی ایفای نقش کنند. از سویی، بر طبق آمارها، طلاق یکی از مهم ترین آسیب های اجتماعی در ایران و به ویژه در استان خراسان رضوی است. بنابراین هدف از این پژوهش، اولویت بندی و امکان سنجی خدمات قابل ارائه در کتابخانه های عمومی شهر مشهد در جهت کاهش آسیب اجتماعی طلاق است.

  روش شناسی: 

  این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش، پیمایشی است. ابزار گردآوری داده ها، دو پرسشنامه محقق ساخته بود. در این پژوهش دو جامعه آماری وجود داشت. جامعه اول، صاحب نظران (شامل دانشجویان دکترا و اعضای هیات علمی گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، روان شناسی (حوزه مشاوره خانواده) و جامعه شناسی دانشگاه فردوسی مشهد) و جامعه دوم، کتابداران و کارکنان ستادی در دو اداره کتابخانه های عمومی استان خراسان رضوی و شهرستان مشهد بودند. حجم نمونه جامعه اول، 30 نفر و حجم نمونه جامعه دوم، 86 نفر به دست آمد که اعضای نمونه هر دو جامعه به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. روش های آماری مورد استفاده، آزمون فریدمن و آزمون تی تک نمونه بود.

  یافته ها: 

  از دیدگاه صاحب نظران، میان اولویت ارائه خدمات (به منظور کاهش طلاق) در 5 مقوله خدمات آموزشی، اطلاع رسانی، مشاوره ای، مرتبط با منابع و جنبی تفاوت معناداری وجود داشت، به طوری که خدمات آموزشی بالاترین و خدمات اطلاع رسانی در پایین ترین اولویت قرار گرفت. در بررسی جزئی تر، خدمات دارای بالاترین اولویت بدین شرح بود: برگزاری کلاس های آموزش مهارت های زندگی؛ آگاهی رسانی به خانواده ها از طریق شبکه اجتماعی به منظور توانمندسازی خانواده و کسب مهارت های زندگی؛ حضور مشاور خانواده/روانشناس در کتابخانه به منظور مشاوره و کمک به زوجین؛ ارائه منابع دیداری و شنیداری مرتبط با حوزه خانواده؛ برگزاری جلسات کتاب خوانی با حضور زوجین علاقه مند در رابطه با مسائل خانواده. از دیدگاه کتابداران و کارکنان ستادی، امکان ارائه خدمات آموزشی، اطلاع رسانی، مشاوره ای، مرتبط با منابع، و جنبی با حد مطلوب آن تفاوت معناداری داشت و کمتر از حد مطلوب بود.

  نتیجه گیری:

   این پژوهش خدمات دارای اولویت از نظر صاحب نظران که می توانند در کاهش طلاق اثرگذار باشند را مشخص نمود. همچنین نشان داد که امکان ارائه این خدمات در کتابخانه های عمومی شهر مشهد از حد مطلوب کمتر بود. از این رو، نتایج این پژوهش می تواند منجر به آگاهی مدیران و مسئولان نهاد کتابخانه های عمومی کشور نسبت به اولویت و امکان ارائه خدمات اثرگذار کتابخانه های عمومی در جهت کاهش طلاق گردد تا بتوانند برنامه ریزی لازم جهت ارائه این خدمات در کتابخانه های عمومی را انجام دهند و به کاهش مشکلات زناشویی و به تبع آن به کاهش طلاق در جامعه کمک نمایند.

  کلیدواژگان: طلاق، کتابخانه عمومی، آسیب های اجتماعی، مشکلات زناشویی، مشهد
 • بتول کیخا*، حسن کیانی، امیر غائبی صفحات 114-139
  هدف

  کتابخانه های عمومی به عنوان یکی از مجاری مهم و پرکاربرد ارائه اطلاعات نقش مشارکتی قابل توجهی در آموزش و ارتقای مهارت های سواد اطلاعاتی کاربران دارند. هدف این مقاله، تعیین مولفه ها و شاخص های موثر بر ارتقای مهارت های سواد اطلاعاتی در بافت کتابخانه های عمومی کشور با در نظر داشتن خلا مهارتی جامعه مخاطب و همچنین فقدان برنامه ریزی های منسجم و اجرای مستمر آموزش های مهارت های سواد اطلاعاتی، در بافت مذکور است.

  روش شناسی:

   پژوهش از نظر هدف کاربردی و رویکرد آن آمیخته است. داده های پژوهش با تحلیل محتوای چارچوب های سواد اطلاعاتی و برگزاری سه دور پنل دلفی خبرگان سواد اطلاعاتی گردآوری، شده است. جامعه پژوهش، در بخش جامعه اسنادی متشکل از چهار چارچوب سواد اطلاعاتی و در بخش جامعه انسانی متشکل از 11 نفر از خبرگان در دور اول و 10 نفر در دورهای دوم و سوم بود. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش کدگذاری و نرم افزار مکس کیودی ای استفاده شد.

  یافته ها: 

  نتایج پنل دلفی، با 48 شاخص و هفت مولفه اصلی به این ترتیب حاصل آمد: «مهارت های درک و تشخیص نیاز اطلاعاتی»، «مهارت های دسترسی به اطلاعات»، «مهارت های ارزیابی اطلاعات»، «مهارت های استفاده از اطلاعات»، «مهارت های ترکیب اطلاعات»، «مهارت های اشاعه اطلاعات» و مهارت های «فراسواد». مولفه «فراسواد» یکی از مهم ترین مولفه های حاصل از پژوهش حاضر با کسب 18 شاخص، یکی از وجوه اصلی و تمایز مولفه های برآمده از نتایج این پژوهش با چارچوب ها و مدل های پیشین سواد اطلاعاتی برای کتابخانه های عمومی است.

  نتیجه گیری: 

  نتایج حاصل از این مطالعه، ضمن رفع خلاهای موجود و ارتقای مهارت های سواد اطلاعاتی جامعه مخاطب می تواند با جریان سازی علمی مناسب در پر کردن شکاف های پژوهشی در حوزه سواد اطلاعاتی در بافت کتابخانه های عمومی کشور، نیز موثر واقع شود.

  کلیدواژگان: سواد اطلاعاتی، مهارت های سواد اطلاعاتی، کتابخانه های عمومی، فراسواد، تکنیک دلفی
 • زینب محمدی، زاهد بیگدلی*، منیجه شهنی ییلاق صفحات 140-161
  هدف

  هدف پژوهش حاضر طراحی و آزمون مدل رابطه علی سواد اطلاعاتی و تفکر انتقادی با میانجی گری خودکارآمدی تحصیلی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه شهید چمران اهواز است.

  روش شناسی: 

  روش انجام پژوهش، همبستگی از نوع تحلیل مدل معادلات ساختاری (SEM) است که یک روش چند متغیری می باشد. پژوهش های زیادی در ارتباط با متغیرهای پژوهش حاضر انجام شده است که نشان دادند بین متغیرها رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد. با توجه به مباحث نظری و نتایج پیشینه ها مدل پیشنهادی پژوهش ارائه شده است. در طراحی مدل پیشنهادی پژوهش، سواد اطلاعاتی متغیر مستقل، خودکارآمدی تحصیلی به عنوان متغیر میانجی و تفکر انتقادی به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شدند. در این پژوهش چهار فرضیه مربوط به اثرات مستقیم و غیرمستقیم متغیر سواد اطلاعاتی بر تفکر انتقادی در نظر گرفته شد.

  یافته ها:

   مقادیر شاخص های برازندگی مربوط به الگوی پیشنهادی پژوهش حاکی از آن است که اکثر شاخص های برازندگی در مدل پژوهش در حد مطلوب و تا حدودی زیادی قابل قبول است. در رابطه با فرضیه های مربوط به اثر مستقیم، یافته ها نشان داد که سواد اطلاعاتی اثر مستقیم و مثبت بر خودکارآمدی تحصیلی و همچنین تفکر انتقادی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه شهید چمران اهواز دارد. همچنین، در خصوص فرضیه های غیرمستقیم، یافته ها نشان داد که سواد اطلاعاتی از طریق خودکارآمدی تحصیلی اثر غیرمستقیم مثبت بر تفکر انتقادی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه شهید چمران اهواز دارد.

  نتیجه گیری:

   نتایج پژوهش نشان داد برازش مدل پیشنهادی در حد مطلوب و قابل قبولی وجود دارد و تمامی فرضیه های پژوهش مورد تایید قرار گرفت. براساس یافته های این پژوهش، می توان استدلال کرد که مهارت های سواد اطلاعاتی و یادگیری آن توسط دانشجویان تحصیلات تکمیلی به عنوان کلید یادگیری مادام العمر محسوب می شود که نقش زیادی در بالا بردن خودکارآمدی تحصیلی دانشجویان و افزایش مهارت های تفکر انتقادی این دانشجویان دارد. بنابراین، لازم است مهارت های سواد اطلاعاتی و آموزش آن به دانشجویان، بیشتر مورد توجه موسسات آموزش عالی و دانشگاهی قرار گیرد تا بتوانیم افرادی شایسته و توانمند برای جامعه تربیت کنیم.

  کلیدواژگان: سواد اطلاعاتی، تفکر انتقادی، خودکارآمدی تحصیلی، تحصیلات تکمیلی، دانشگاه شهید چمران اهواز، طراحی مدل
 • سمیرا صابری*، محمد حسن زاده، فریبرز درودی صفحات 162-183
  هدف

  امروزه شبکه های اجتماعی در کتابخانه ها به عنوان یک نمونه جدید و قدرتمندی از ارتباطات میان کتابداران و کاربران به حساب می آید. از این رو پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان تاثیر مولفه های سازمانی بر کاربست شبکه های اجتماعی در کتابخانه های دانشگاهی ایران در دو وضعیت موجود و آرمانی انجام گرفته است.

  روش

  روش پژوهش پیمایشی تحلیلی است.  جامعه آماری پژوهش شامل کتابداران 40 کتابخانه مرکزی دانشگاه های دولتی ایران است.  ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه محقق ساخته است.  نمونه آماری شامل 180 کتابدار است.  برای تحلیل داده ها از آمار توصیفی (فراوانی، درصد فراوانی، میانگین و انحراف استاندارد) و برای بررسی معناداری تفاوت ها از آمار استنباطی (آزمون تی جفتی) استفاده شده است.

  یافته ها:

   در مولفه های سازمانی دو متغیر رشته تحصیلی و رضایت شغلی با میانگین 3/06 بیشترین تاثیر را بر استفاده از شبکه های اجتماعی دارند.  در بررسی وضع آرمانی تاثیر مولفه سازمانی موثر بر استفاده از شبکه های اجتماعی در کتابخانه های دانشگاهی نشان می دهد که برای مولفه سازمانی دو متغیر یادگیری سازمانی با میانگین 4/21 و رقابت پذیری سازمانی با میانگین 4/18 بیشترین تاثیر را بر استفاده از شبکه های اجتماعی در کتابخانه های دانشگاهی دارند. در بررسی کلی مشخص شد که  تفاوت معناداری بین تاثیر عوامل سازمانی بر استفاده از شبکه های اجتماعی در کتابخانه های دانشگاهی در وضع موجود و آرمانی وجود دارد.

  نتیجه گیری:

   بررسی نتایج پژوهش نشان می دهد که میانگین کل میزان تاثیر مولفه های سازمانی بر استفاده از شبکه های اجتماعی در کتابخانه های دانشگاهی در وضع موجود 2/93 در حد متوسط و در وضع آرمانی 4/04 در حد بالا قرار دارد. این وضعیت نشان می دهد که ظرفیت بسیار مناسبی برای استفاده از شبکه های اجتماعی در کتابخانه ها وجود دارد و در وضعیت کنونی از این ظرفیت بهره برداری نمی شود. ارتقای وضعیت موجود در نهایت می تواند به ارتقای اثربخشی کتابخانه های دانشگاهی بیانجامد.

  کلیدواژگان: شبکه های اجتماعی، دانشگاه های دولتی ایران، کتابخانه های مرکزی، مولفه های سازمانی
 • احمد شعبانی*، مهناز آذریان، سعید رجایی پور، مرتضی دهقان سفید کوه صفحات 184-201
  مقدمه

  جامعه پذیری سازمانی به عنوان پذیرش ارزش ها و هنجارهای سازمان و انطباق کارکنان با آن ها نقش مهمی در پیشبرد اهداف سازمانی دارد. پژوهش حاضر، با هدف تعیین رابطه  جامعه پذیری سازمانی با عملکرد شغلی کتابداران دانشگاهی شهر اصفهان انجام شد.

  روش شناسی:

   این پژوهش،کاربردی و روش آن توصیفی و از نوع هم بستگی است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کتابداران دانشگاه های اصفهان، صنعتی اصفهان، علوم پزشکی اصفهان و هنر اصفهان (139 نفر) در سال 1397 است. حجم نمونه از طریق فرمول کوکران 100 نفر تعیین شد و از سه پرسش نامه جمعیت شناختی محقق ساخته، جامعه پذیری سازمانی تائورمینا (2007) و پرسش نامه عملکرد شغلی پاترسون (1989) به عنوان ابزار گردآوری اطلاعات استفاده شد. از روایی محتوایی برای سنجش روایی و برای پایایی از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد که در پرسش نامه جامعه پذیری سازمانی 89/0 و در پرسش نامه عملکرد شغلی پاترسون 92/0 حاصل و تایید شد.

  یافته ها:

   مطابق با یافته های آزمون ناپارامتریک اسپیرمن، بین همه ابعاد جامعه پذیری سازمانی شامل آموزش، تفاهم، حمایت همکاران و چشم انداز آینده با ابعاد عملکرد شغلی کتابداران دانشگاهی شهر اصفهان، رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد. بیشترین ارتباط ابعاد جامعه پذیری سازمانی با «رعایت نظم و انضباط در کار» و کمترین ارتباط نیز با «احساس مسئولیت در کار» به دست آمد. یافته های حاصل از آزمون رگرسیون چندگانه نیز حاکی از آن است که 32درصد از تغییرات در عملکرد شغلی کتابداران دانشگاهی شهر اصفهان به دلیل تاثیر مولفه های جامعه پذیری سازمانی و سایر تغییرات مربوط به عوامل دیگر است.

  نتیجه گیری: 

  با توجه به تایید رابطه جامعه پذیری سازمانی با عملکرد شغلی، مدیران و مسئولان کتابخانه های دانشگاه های دولتی شهر اصفهان باید نگرش و دیدگاه خود درباره جامعه پذیری سازمانی را ارتقا دهند و به طور جدی در زمینه ایجاد فرصت های انتقال و الگوهای رفتاری در کتابخانه برنامه ریزی و فرهنگ سازی کنند.

  کلیدواژگان: جامعه پذیری سازمانی، عملکرد شغلی، کتابداران، کتابخانه های دانشگاهی
 • بهار قادری*، مهری پریرخ، زهره سپهری شاملو، رحمت الله فتاحی صفحات 202-225
  زمینه و هدف

  باتوجه به اهمیت دوران کودکی در آسیب های روانی دوران بزرگسالی و نیز باتوجه به نقش و تاثیر داستان ها در نگرش و رفتار کودکان، هدف این پژوهش، بررسی توانمندی کودکان گروه سنی «ب» و «ج» در درک عناصر نظریه REBT در داستان ها است.

  روش

  این پژوهش از نظر هدف کاربردی است و با رویکرد روان شناسی گفتمان انجام گرفته است که یکی از شاخه های تحلیل گفتمان است. ازاین رو، این پژوهش در پارادایم تفسیری قرار دارد. ان داده شد

  یافته ها: 

  تحلیل گفت وگوهای شرکت کنندگان درباره داستان ها نشان داد، اگر آن ها با خواندن مانوس باشند و هم زمان در فعالیت ها و برنامه های مختلف مرتبط با کتاب و داستان شرکت کنند، می توانند با واژگان و زبانی غنی یعنی بهره گیری از اسم ، صفت، قید، فعل، مثل و تشبیه، جمله های استدلالی، لحن و حرکت های صورت و بدن، درک خود را از داستان و عناصر نظریه REBT در داستان ها بازگو کنند.

  بحث و نتیجه گیری: 

  نتایج این پژوهش نشان داد که می‎توان از نظریه REBT در برنامه های بحث وگفت وگو درباره کتاب و نیز کتاب درمانی بهره گرفت و به کودکان کمک کرد تا تغییر نگرش و رفتارها را با روشی لذت بخش تجربه کنند.

 • فاطمه پازوکی*، سلما کشاورزیان صفحات 226-241
  مقدمه

   هدف از این پژوهش، معرفی و بررسی مدل بیب فریم[1] به عنوان چارچوب کتابشناختی جدیدی است که به عنوان جایگزین مارک با کاربست بهتر در محیط داده های پیوندی مطرح شده است.

  روش شناسی: 

  مقاله از نوع مروری - تحلیلی است که کاربری بیب فریم را در توصیف کتابشناختی منابع و معرفی ویژگی های این مدل نوظهور مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است.

  یافته ها: 

   هدف اصلی از معرفی بیب فریم کمک به یافتن مسیر مناسب برای انتقال پیشینه های کتابشناختی در بستر مارک به محیط داده های پیوندی با حفظ تبادل داده ای پایدار و صرفه جویی در هزینه های به اشتراک گذاری و فهرست نویسی است. طرح اساسی و اولیه مدل بیب فریم به عنوان یک راهکار نوآورانه کتابخانه ای برای جایگزینی فهرست نویسی ماشین خوان بوده است. باید توجه داشت که بیب فریم با تمرکز بر روابط داده های کتابشناختی تسهیل گر، بر ایجاد و سازمان دهی داده ها (به جای پیشینه ها) در محیط های داده ای تمرکز دارد.

  نتیجه گیری:

   توسعه مدل بیب فریم پاسخی به تاثیر اطلاعات شبکه ای برخط، کارکردهای موتورهای جستجو، نیاز به منظم کردن و یافتن مجموعه های کتابخانه ای و استانداردسازی منابع کتابشناختی برای اتصال به محیط داده های پیوندی است. بررسی سوابق و ساختار بیب فریم نشان می دهد که این مدل، ظرفیت حل مسائل محیط کتابخانه ای را در رویارویی با الگوهای جدید کتابشناختی و محیط وب (نظیر جستجوی دقیق، کنترل مستندات [2]، رده بندی [3]، ترابری داده ها [4] و ابهام زدایی) دارد.

  کلیدواژگان: بیب فریم، توصیف کتاب شناختی، داده های پیوندی، مارک، فهرست نویسی ماشین خوان، Bibframe
 • رقیه سادات وزیری بزرگ*، علیرضا نوروزی، غلامرضا فدائی صفحات 242-266
  مقدمه

  حوزه بازیابی اطلاعات موسیقی نیاز به الگوهای دارد که زمینه برقراری ارتباط عناصر کتابشناختی در آثار مختلف را فراهم نماید. هدف اصلی از این پژوهش، بررسی وضعیت موجود پیشینه‏ های کتابشناختی آثار موسیقایی ایرانی از نظر روابط کتابشناختی اثر به اثر بر اساس الگوی ملزومات کارکردی پیشینه‏ های کتابشناختی (اف.آر.بی.آر.) است.

  روش شناسی: 

  رویکرد پژوهش حاضر کمی و از نوع کاربردی است. برای اجرای پژوهش از روش پیمایشی توصیفی استفاده شد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه پیشینه‏ های کتابشناختی مواد دیداری و شنیداری حوزه موسیقایی در بازه زمانی 1390 تا 1397 موجود در فهرست پیوسته کتابخانه ملی ایران است که از نظام جامع کتابخانه ملی ایران استخراج شدند. جامعه آماری شامل 1367 پیشینه کتابشناختی برای آثار موسیقایی است. روش گردآوری داده ها شامل مشاهده ساختارمند و روش اسنادی، و ابزار گردآوری داده ها، یک سیاهه وارسی است. بررسی روابط کتابشناختی اصلی و فرعی بین پیشینه ‏ها بر اساس جدول روابط اثر به اثر از گزارش ایفلا، صورت گرفت.

  یافته‏ ها: 

  نتایج و یافته های پژوهش نشان داد، از مجموع 1367 پیشینه کتابشناختی متعلق به آثار موسیقایی ثبت شده در فهرست کتابخانه ملی متعلق به سال های 1390 تا 1397، 320 نمونه (4/23 درصد) از آثار موسیقایی دارای روابط اثر به اثر بودند. بیشترین فراوانی روابط کتابشناختی اثر به اثر رابطه اقتباسی با 304 نمونه (95 درصد) بوده است و در مرتبه بعدی رابطه متممی با 16 نمونه (5 درصد) قرار دارد. دیگر روابط کتابشناختی اثر به اثر، پیوستی، جانشینی، تغییر شکل، تقلید و خلاصه در میان آثار موسیقایی ایرانی دیده نشد. توزیع انواع فرعی روابط کتابشناختی در جامعه مورد بررسی شامل اقتباس با 301 مورد (06/94 درصد) بیش‏ترین درصد، و بعد از آن موسیقی متن با 16 مورد (5 درصد)، فانتزی با 2 مورد (62/0 درصد) و واریاسیون با 1 مورد (31/0 درصد) در مراتب بعدی قرار دارند. بقیه انواع روابط فرعی هم مانند روابط اصلی آنها در میان آثار موسیقایی دیده نشد.

  نتیجه گیری: 

  درصد بالایی از آثار موسیقایی ایرانی ثبت شده در فهرست عمومی پیوسته کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، شامل موسیقی سنتی و دستگاهی بودند که البته در آثاری که به این نحو ساخته شده‏اند، نمی توان ویژگی‏های موسیقی جهانی را دنبال کرد. از این‏رو روابطی مانند، واریاسیون، هارمونیزه، کادنس، اپرانامه و غیره که در گزارش ایفلا برای روابط کتابشناختی اثر به اثر تعریف شده بود در میان این‏گونه آثار موسیقایی که بر پایه موسیقی دستگاهی ساخته شده است ملاحظه نشد. بیشتر آثار موسیقایی ایرانی به صورت اقتباس از شعر و ترانه ساخته شده‏اند. توزیع روابط کتابشناختی در میان آثار موسیقایی ایرانی تنها در دو رابطه اقتباسی و متممی برقرار است. روابط فرعی کادنس، اپرانامه، رقص‏آرایی، واریاسیون، هارمونیزه و فانتزی که مختص آثار موسیقایی است در بیشتر آثار موسیقایی ایرانی موجود، وجود ندارد. از این‏رو، به کارگیری الگوی اف.آر.بی.آر. در روابط کتابشناختی اثر به اثر برای آثار موسیقایی ایرانی با تردید همراه است.

|
 • Esmaeil Vaziri, Nader Naghshineh*, Abdolreza NorooziChakoli Pages 5-23
  Introduction

   Although data sharing includes various advantages and benefits, researchers avoid sharing their data. The present study aims at investigating the barriers to and challenges of data sharing.

  Methodology

   This study analyzed the literature of data sharing by searching related keywords in the field in scientific databases such as WoS, Scopus, PubMed, JSTOR, EBSCO and ProQuest without any time limitation till 1 July 2016.

  Findings

   Barriers to and challenges of research data sharing are categorized into five groups: individual barriers including time, cost and devoted effort to manage and share data, losing publication opportunities, misuse and misinterpretation of data, motivational and behavioral barriers including the lack of required rewards and stimuli for data sharing and the absence of proper acknowledgment on behalf of those who reuse data, organizational barriers involving the lack of appropriate organizational support, the lack of proper financial and human resources, and the lack of and/or strict sharing policies of organizations, technical barriers including the lack of proper repositories, disuse of suitable data and metadata standards, as well as the low quality of data and language barriers, and  legal and legitimate barriers including data ownership, the right and level of use and accessibility of data, data sensitivity and considerations and the lack of knowledge about legal issues.

  Conclusion

   In order to promote and enhance the research data sharing, identifying the barriers to and limitations in data sharing can be used as a framework for promoting and increasing data sharing.

  Keywords: Research data sharing, Research data, Research data sharing challenges, Data sharing, Data sharing barriers
 • Roya Pourhaji, Behrooz Mahram*, Hossein Kareshki, Tahereh JavidiKalatehjafarabadi Pages 24-43
  Introduction

  The encouragement and development of research ethics in university graduates is of great importance in the higher education systems of leading countries and upstream documents of Iran's universities. The purpose of the research was to identify the factors affecting the observance of research ethics among students of different educational groups and determine the importance and contribution of these factors.

  Methodology

  The study was a correlational one and the statistical population included all graduate students at Ferdowsi University of Mashhad in the academic year of 2014-2015. Sample size was determined by Cochran's formula and quota sampling method and amounted to 400 persons. Data were collected through a researcher-made questionnaire designed and evaluated to determine the ethics of research and the factors affecting it. To answer the research questions, multiple regression and variance analysis tests were used.

  Findings

  The results showed that only two components of time constraints and environmental pressures have the ability to predict the ethics of research. The results of the tests showed that there is a significant difference between the research groups in obeying the ethics of research. The average amount of research ethics in the Animal Sciences-Agricultural Department was higher than other groups, Then, the research ethics ranked second in the basic sciences and humanities departments, and third in the engineering department.

  Conclusion

  Given the impact of research on the fate of society, the bias of ethics in research can be the cause of the formation of immoral behaviors; therefore, it is better to understand other factors in order to improve the observance of research ethics in universities.

  Keywords: Ethics in research, Individual factors, Environmental-Organizational factors, Graduate students
 • Gholamali Roodi, Afshin MousaviChelak*, Soraya Ziaei, Hadi SharifMoghaddam Pages 44-64
  Introduction

  Implicit or tacit knowledge is the knowledge that refers to the knowledge acquired after personal experiences, skills, and awareness in the minds, and its formulation is very difficult and cannot be explained or convey to others. The purpose of this research is to provide a paradigmatic model of tacit knowledge in Iranian universities from the point of view of knowledge and information science experts with a grounded theory approach.

  Methodology

  The present research is a qualitative one with the grounded theory method. The statistical population includes knowledge and information science specialists who are expert in the field of knowledge management that were selected by the snowball (chain referencing) sampling. The method of collecting information is in-depth and open interview. 12 individuals were interviewed.

  Findings

  The results showed that tacit knowledge sharing can be attributed to the development of employees' capabilities and prosperity, motivation, attitude and behavior and results in motivation and acquisition of technical and specialized skills, futurology, increased productivity, gaining competitive advantage, and identifying and accurately analyzing requirements.

  Conclusion

  The most important factor in the creation of tacit knowledge sharing is university managers' knowledge on the importance of tacit knowledge in employees' work process as well as institutionalizing the knowledge sharing culture by using incentive stimuli. Given the identified components, the theoretical model was presented. In this model, all effective elements in tacit knowledge sharing were considered in universities. The presented model can be used as a comprehensive guide for all universities in the country.

  Keywords: Tacit knowledge, Grounded theory, Knowledge, information science specialists
 • Shahnaz Mosayebzadeh*, Zohreh Mirhosseini, Zahra Abazari, Nadjla Hariri Pages 65-87
  Introduction

  Regarding the wide spread of harshness and crime in society in spite of using penal policies shows that preventive methods can influence the reduction of crime commission more than penal methods. In the meantime, social and cultural institutions such as public libraries are acting in this regard. In this study, the role of public libraries in decreasing crime commission and rising social security is investigated.

  Methodology

  This study is qualitative and its method is a Delphi technique. Study population included librarianship experts and people working at institutions related to the prevention of crime and social security. Sampling was done by judgmental or purposeful method and 50 subjects participated in the first stage of the study. Data was gathered through a Delphi technique in two stages and analyzed by using SPSS software in descriptive and inferential statistic methods.

  Findings

  The members of Delphi panel determined 32 factors as important and effective factors of social security by public libraries. These factors divided into 7 groups including educational needs recognition, educational materials preparation, wanderer or mobile services, reading promotion, leisure times enrichment, social and cultural activities, and social security and capital.

  Conclusion

  Findings revealed the importance of the role of public libraries in decreasing crime and increasing social security. The results of this study could be used in planning to raise the social security by public libraries.

  Keywords: Public libraries, Social capital, Social security, Iran
 • Zeinab AtaeeKordiani, Masoumeh Tajafari*, Mohsen Nowkarizi, Hamidreza AghamohammadianSharbaf Pages 88-113
  Introduction

  As a social power, public libraries can play an effective role in resolving individual and social problems and harms. However, according to statistics, divorce is one of the most important social harms in Iran, especially in Khorasan Razavi province. Therefore, the aim of this research was to prioritize and assess the feasibility of services in public libraries of Mashhad city provided to reduce divorce.

  Methodology

  This study was an applied research that has been conducted through a survey. The data gathering tool included two researcher-made questionnaires. There were two research populations in this study. The first involved some experts (including Ph.D. students and faculty members of the Departments of Knowledge and Information Science, Psychology (Family Consultation) and Sociology of Ferdowsi University of Mashhad). The second included the librarians of Mashhad public libraries and staff of the General Directorate of the Public Libraries of Khorasan Razavi Province and Mashhad. The sample size of the first population consisted of 30 experts and the sample size of the second population included 86librarians and staff. The sample members of both populations were selected by the random sampling method. The statistical methods were Friedman test and one sample T-test.

  Findings

  From the experts' point of view, there was a significant difference between the priorities of providing services in five categories: educational services, information services, consultancy services, resources-related services and extension services (to reduce divorce). Thus, the "educational services" were at the highest priority and "information services" were ranked as the lowest priority. The services were also prioritized in each of the five categories so that the highest priority in each of the categories was as follows: “holding workshops and life skills classes for families”; “setting up social networks (such as a Telegram channel) and providing information to the families through this to empower the family and acquire life skills”; “the presence of a family counselor or a psychologist at certain times in the library to provide advice and assistance to couples in need of consultation”; “providing visual and audio resources related to the family domain for clients to improve their knowledge on successful family life strategies”; “holding book reading sessions at specific times with the presence of volunteering and interested couples in relation to family issues”. From the perspective of the librarians and staff, the possibility of providing all five categories of above-mentioned services had a significant difference with the optimum level and was less than it.

  Conclusion

  This research determined the priorities of the services from experts’ viewpoint, which can be effective in reducing the divorce rate. It also showed that the possibility of providing these services in the public libraries of Mashhad was less than the optimal level. Therefore, the results of this research can lead to the awareness of the managers and authorities of the Public Libraries Foundation to provide effective public library services for reducing the divorce rate by planning to provide such services in the public libraries. Doing so, they may help to reduce marital problems and consequently, divorce in the society

  Keywords: Public library, Social harms, Marital problems, Divorce, Mashhad
 • Batool Keikha*, Hassan Kiani, Amir Ghaebi Pages 114-139
  Introduction

  Public libraries, as one of the most important and widely used channels in providing information have a significant collaborative role in training and improving the information literacy skills of their users. The study aims to determine the effective components and indicators of the promotion of information literacy skills in the context of public libraries in Iran considering the lack of skills of audience community, the lack of a coherent planning, as well as continuous information literacy training in the mentioned context.

  Methodology

  The research is an applied study in terms of the purpose, including a mixed approach. The research data gathered from the content analysis of available information literacy frameworks and holding three rounds of the Delphi Panel of information literacy experts in Iran. Moreover, the research population consisted of four information literacy frameworks in the section of the documentary analysis, and in the section of the human community, it included eleven experts in the first round, ten experts in the second and the third rounds. For data analysis, the coding method and MAXQUDA were used.

  Findings

  The results of the Delphi panel found forty-eight indicators and seven main components, respectively as the following skills: understanding and recognizing the information need, information access, information assessment, information use, information combination, information dissemination, and meta-literacy. The meta-literacy is one of the most prominent components of the present research (including 18 indicators) as one of the main aspects of the differentiation of derived components of the results of this research in comparison with the previous frameworks and models of the information literacy for public libraries.

  Conclusion

  While removing available insufficiencies and enhancing the information literacy skills of the target community, the results of the study can also be effective with proper scientific flow in filling the research gaps in the field of information literacy in the context of public libraries in Iran.

  Keywords: Information literacy, Information literacy skills, Public libraries, Meta-Literacy, Delphi technique
 • Zeinab Mohammadi, Zahed Bigdeli*, Manijeh ShehniYailagh Pages 140-161
  Introduction

  The purpose of this study was to design and test the model of causal relationship between information literacy and critical thinking by mediating the academic self-efficacy among graduate students of Shahid Chamran University of Ahvaz.

  Methodology

  The research used a correlational method, namely the structural equations modeling (SEM. A great deal of research that has been done on relation to the variables of the present study showed that there is a positive and significant relationship between the variables. The suggested model of the research is presented according to the theoretical discussions and the results of the research. In designing the proposed research model, information literacy and academic self-efficacy was considered as an independent variable and a mediator variable, respectively and critical thinking as the dependent variable. In this research, four hypotheses concerning the direct and indirect effects of information literacy on the critical thinking were considered.

  Findings

  The values of goodness-of-fit indices related to the proposed model of research indicated that most of the co-efficient values in the research model were significant and somewhat acceptable. Regarding direct effect hypotheses, the findings showed that information literacy has a direct and positive effect on the academic self-efficacy and critical thinking of graduate students. Also, academic self-efficacy had a direct and positive relationship with critical thinking. The results of Bootstrap test, regarding indirect path showed that information literacy through academic self-efficacy has an indirect and positive effect on the critical thinking of postgraduate students.

  Conclusion

  The results of the study showed that the proposed model is suitable and acceptable and all of the research hypotheses were confirmed. Based on the findings of this study, information literacy skills and learning by postgraduate students are considered as the key to lifelong learning which plays a major role in enhancing the academic self-efficacy of students and increasing their critical thinking skills. Therefore, it is necessary that information literacy skills and its teaching to students should have a higher priority for higher education and academic institutions, so that we can educate people more competent and capable in society.

  Keywords: Information literacy, Critical thinking, Academic self-efficacy, Postgraduate education, Shahid Chamran University of Ahvaz
 • Samira Saberi*, Mohammad Hasanzadeh, Fariborz Doroudi Pages 162-183
  Introduction

  Today, social networks in libraries are considered as a new and powerful example of communication between librarians and users. Therefore, the objective of the present study is to investigate the degree of organizational components' effect on the application of social networking in Iran's academic libraries in both status quo and ideal conditions.

  Methodology

  It is a survey-analytical research. The research population consists of librarians working in 40 central libraries of government universities. The tool for gathering data is a researcher-made questionnaire. The statistical sample includes 180 librarians. To analyze data, the descriptive statistics (frequency, percentile of frequency, mean and standard deviation) and to show the significance of the differences, the inferential statistics (such as paired t- tests) were used.

  Findings

  In the component of organizational characteristics, the two items of the field of study (library and non-library) and job satisfaction with average 3.06 have the greatest impact on the use of social networking from viewpoint of librarians. In the investigation of ideal condition regarding the impact of organizational components influencing the use of social networking in the academic libraries, it was revealed that for organizational component, the two items of organizational learning with average 4.21 and organizational competitiveness with average 4.18 have the highest effect on using the social networking in the academic libraries. In overall, it was identified that there is a significant difference between the impact of organizational elements on the use of social networking at the academic libraries in both status quo and ideal conditions.

  Conclusion

  The results showed that the total average of the effective organizational components for using social networking at the academic libraries in the status quo is 2.93, i.e. in the moderate level and in the ideal condition, it is 4.04 which indicates high level of effectiveness. This situation shows that there is a very good capacity to use social networks in libraries, and in the current situation this capacity is not exploited. Upgrading the status quo can ultimately improve the effectiveness of academic libraries.

  Keywords: Central libraries, Iranian governmental universities, Organizational components, Social networks
 • Ahmad Shabani*, Mahnaz Azarian, Saeed Rajaeipour, Morteza Dehghansefidkooh Pages 184-201
  Introduction

  This research aimed at investigating the relationship between organizational socialization and job performance among Isfahan public university librarians.

  Methodology

  This research is an applied one and its method is descriptive and correlational. The research population comprised of all 139 Isfahan public university librarians in 2017. Through the stratified random sampling and by using Cochran's formula, 100 librarians were selected as the sample. Taormina's organizational socialization (2007) and Paterson's job performance (1970) questionnaires were used. In order to obtain the required data and information, 100 correctly completed questionnaires were returned to the researchers. The content validity used for the validity and Cronbach's alpha coefficients were acceptable for reliability )0.89 for organizational socialization questionnaire and 0.92 for job performance questionnaire). In order to analysis data, correlation coefficient, and multiple linear regression analysis were used. Analysis of data was conducted through SPSS software.

  Findings

  The results of the research indicated that there is a significant relationship between organizational socialization and job performance among Isfahan public university librarians. Significant relationship was also observed between organizational socialization dimensions (training, understanding, coworker support and future prospects) and job performance. Demographic variables were not of factors influencing organizational socialization and job performance.

  Conclusion

  Considering the existence of a significant relationship between organizational socialization and job performance, the Isfahan public university manages and authorities should promote their attitudes and views regarding organizational socialization and plan and organize seriously the creation of promotion opportunities and behavioral patterns in their organization.

  Keywords: Organizational socialization, Job performance, Librarians, University Libraries
 • Bahar Ghaderi*, Mehri Parirokh, Zohreh SepehriShamloo, Rahmatollah Fattahi Pages 202-225
  Introduction

  Childhood is the root of many behavioral and emotional problems in adulthood. The purpose of this study is to acknowledge children’s capabilities in identifying and understanding the elements of Rational Emotive Behavior Therapy (REBT) in children's stories.

  Methodology

  The discourse analysis and discursive psychology (DP) approach were used in this study. The sample was 12 children (in ages 7 to 12 years old) who were active members of 3 different branches of the Institute for the Intellectual Development of Children in Mashhad (2 boys and 2 girls from each branch). These children participated in 3 natural language discussion sessions. Each session lasted for 1 or 1.5 hours which resulted in a 9-hour conversation. Based on the discursive psychology, as body language and intonations transfer meaning, all sessions were recorded with a video camera and mobile phone for analysis. Since the discourse analysis explicitly grounded in semantics and linguistics, it offers a credible research methodology.

  Findings

  The result of the discussion analysis shows that if children are familiar with reading and participate in various book activities, they could express their perception of REBT elements in stories through enriched vocabulary and linguistic units (nouns, adjectives, adverbs, verbs, discursive sentences, tone, facial and body movements, proverbs, etc.). It is expected that those who are working with children (i.e., librarians, psychologists, parents, etc.) can base their bibliotherapy programs on the findings of this research and help children prevent or reduce psychological problems and change their irrational beliefs to rational ones.

  Conclusion

  The findings indicate that REBT theory could provide a suitable basis for bibliotherapy programs by which children have the opportunity to experience cognitive change through enjoyable approaches.

  Keywords: Children’s stories, Discourse Analysis (DA), Discursive Psychology (DP), Bibliotherapy, Rational Emotive Behavior Therapy (REBT), Cognitive Change
 • Fatemeh Pazooki*, Salma Keshavarzian Pages 226-241
  Introduction

   The aim of this study is to introduce and survey the BIBFRAME model as the alternative for MARC for bibliographic description of the library resources and its applications in the linked data environment.

  Methodology

   The study is a analytical literature review for documentation and analyzing the components and features of the BIBFRAME model.

  Findings

   A major focus of the BIBFRAME model will be to determine a transition path for the MARC formats while preserving a robust data exchange that has supported resource sharing and cataloging cost savings in recent decades. The basic purpose of this model has been the replacement of the MARC, but it focuses more on the expression and communication of the bibliographic data rather than creating and organizing data.

  Conclusion

   The development of the BIBFRAME model is a response to the impact of online networked information, implementing search engines, need to regulating and finding library collections and standardization of bibliographic data for connecting to the linked data environment. The model has potential for solving many web-related library problems such as precise search, authority control, classification, data portability and demystification.

  Keywords: BIBFRAME, Bibliographic description, Linked data, MARC
 • Roghaye SadatVaziriBozorg*, Alireza Noruzi, Gholamreza Fadaie Pages 242-266
  Introduction

  Music Information Retrieval (MIR) involves searching and organizing large collection of music information and requires a conceptual model for bibliographic relationships in various works. Bibliographic relationships define all relationships involved in cataloging bibliographic units. The purpose of this research is to study the characteristics of Iranian musical bibliographic records by analyzing their work-to-work relationships based on the Functional Requirements for Bibliographic Records (FRBR) model.

  Methodology

  This study uses a quantitative approach and practical method in order to analysis bibliographic data. The research method is a descriptive survey. The statistical population includes all Iranian musical bibliographic records available in the OPAC of the National Library of Iran from 2011 to 2018 and includes 1367 records for musical works. Data gathering method includes structural observation and documentary method and data gathering tool is a check list. The bibliographic relationships among records are studied according to the table of work-to-work relationships noted in IFLA final report.

  Findings

  Of 1367 bibliographic records that belong to musical works, 320 (23/4%) have work-to-work bibliographic relationships. The highest percentage of work-to-work relationships consists of 304 (95%) adaptive relationships and 16 (5%) complementary relationships. Other work-to-work relationships such as supplement, succession, transformation, summarization and imitation ones do not exist among Iranian musical works. The distribution of relationships in referential and autonomous works consists of adaptation with 301 (94.69%), incidental music with 16 (5%), fantasy with 2 (0.62%) and variation with 1 (0.31%). The rest of the sub-relationships types, as well as main relationships are not seen among the musical works.

  Conclusion

  The high percentage of Iranian musical works recorded in the National Library of Iran includes traditional Persian music and principal musical modal systems (Dastgah) which, cannot be traced in the features of the international music. Therefore, sub-relationships such as variation, harmonization, cadenza, libretto (operas), etc., as defined in the IFLA report for bibliographic relationships of a work were not mentioned among such musical compositions based on Dastgah music. Most of Iranian musical works are adapted from poetry and lyrics. The distribution of bibliographic relationships among Iranian musical works is only in two adaptation and complement types. Sub-relationships like Cadenza, Libretto, Choreography, Variation, Harmonization and Fantasy, unique to musical works does not exist in most of existing Iranian musical works. Hence, considering the significant difference between Iranian musical works and international musical works, using of FRBR for Iranian musical works in work-to-work relationships is not economically benefit.

  Keywords: Functional Requirements for Bibliographic Records (FRBR), Bibliographic relationships, Work-to-work relationships, Musical works, Music, Iran