فهرست مطالب

 • سال بیست و دوم شماره 1 (بهار 1399)
 • تاریخ انتشار: 1399/01/10
 • تعداد عناوین: 16
|
 • مسعود علی پناه* صفحات 1-8
  به منظور تعیین تداخل اثرات غلبه در برآورد پارامترهای ژنتیکی، از دو مدل افزایشی و افزایشی - غلبه برای برآو رد پارامترهای ژنتیکی صفات مختلف کیفیت 631 لاشه گاو گوشتی نر دورگ استفاده شد. داده ها با استفاده از نرم افزار های Plink (نسخه 1/9) و GVCBLUP (نسخه 3/9) تجزیه شدند. نتایج نشان داد که بیشتر صفات کیفی لاشه وراثت پذیری بالایی داشتند، اما دو صفت ماهیچه چشمی دنده اولتراسوند و وزن لاشه گرم دارای وراثت پذیری پایینی (به ترتیب 0/15 و 0/11) بودند. واریانس غلبه برای صفات وزن لاشه گرم، ماهیچه چشمی دنده اولتراسوند، چربی پشت اولتراسوند و ماهیچه چشمی دنده (به ترتیب 0/13، 0/440، 0/89 و0/33) بالا بود ولی برای سایر صفات (تولید گوشت لخم، درجه ماربلینگ، چربی پشت، ماهیچه چشمی دنده اولتراسوند و درجه لاشه) اثر غلبه مشاهده نشد یا بسیار جزئی برآورد گردید. هنگامی که واریانس غلبه صفات پایین بود، تاثیری بر برآورد GBLUP نداشت. برآورد وراثت پذیری صفات مورد بررسی به مقدار کم تحت تاثیر افزودن اثر غلبه در مدل قرار گرفت. مهم ترین نواحی ژنومی موثر بر صفات کیفی لاشه مربوط یه ژن-های LAP3، THBS4 و PCDH9 بود. پیشنهاد می گردد، برای درک بهتر از ساختار ژنتیکی صفات و برنامه ریزی بهتر اصلاح نژادی، اثرات غلبه در مدل برآورد پارامترهای ژنتیکی اضافه شود.
  کلیدواژگان: انتخاب ژنومی، غلبه، کیفیت گوشت، گاو گوشتی، وراثت پذیری
 • مژده محمودی زرندی، محمد رکوعی*، مهدی وفای واله، علی مقصودی صفحات 9-22

  این مطالعه به منظور برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات رشد و بازده مصرف خوراک در بلدرچین ژاپنی و با استفاده از تعداد 7762 داده صفت بازده مصرف خوراک و 12113 داده مربوط به صفت افزایش وزن بدن، جمع آوری شده در پژوهشکده دام های خاص دانشگاه زابل انجام شد. صفات مورد نظر شامل افزایش وزن بدن در بازه های 25-20، 30-25، 35-30، 40-35، 45-40 و هچ تا 45 روزگی، خوراک مصرفی، ضریب تبدیل خوراک و باقیمانده مصرف خوراک از 20 تا 45 روزگی بودند. پارامترهای ژنتیکی صفات با استفاده از تجزیه و تحلیل تک و دو صفتی از طریق نمونه گیری گیبس برآورد شد. دامنه وراثت پذیری های برآورد شده برای افزایش وزن بدن 0/23-0/02 و خوراک مصرفی، ضریب تبدیل خوراک و باقیمانده مصرف خوراک 0/04 تا 0/11 بدست آمد. همبستگی ژنتیکی مربوطه بین افزایش وزن بدن و ضریب تبدیل خوراک 25-20 روزگی، افزایش وزن بدن و ضریب تبدیل خوراک 30-25 روزگی، افزایش وزن بدن و ضریب تبدیل خوراک 35-30 روزگی، افزایش وزن بدن و ضریب تبدیل خوراک 40-35 روزگی، افزایش وزن بدن و ضریب تبدیل خوراک 45-40 روزگی، به ترتیب برابر با 0/56-، 0/49-، 0/57-، 0/70- و 0/25 بود. با توجه به همبستگی های ژنتیکی برآورد شده از این مطالعه، انتخاب برای افزایش وزن بدن و کاهش بازده مصرف خوراک برای بهبود صفات بازده مصرف خوراک در بلدرچین ژاپنی توصیه می شود. این انتظار وجود دارد که انتخاب برای این صفات هزینه های برنامه های اصلاحی، بیشتر مرتبط با بحث خوراک و انتخاب از روی فنوتیپ حیوانات را کاهش دهد.

  کلیدواژگان: افزایش وزن بدن، ضریب تبدیل غذایی، مصرف خوراک، وراثت پذیری، همبستگی ژنتیکی
 • حسن فضائلی*، فرشید میرزایی، احمد افضل زاده، محمدعلی نوروزیان، مهدی نادعلیان، هادی حسینی صفحات 23-35

  این پژوهش به منظور بررسی تاثیر افزایش خوراک گلوتن ذرت (خشک) بر ارزش غذایی ذرت علوفه ای سیلوشده به روش های آزمایشگاهی و دام زنده انجام شد. بخش اول آزمایش در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تیمار و پنج تکرار انجام شد که در آن؛ علوفه خرد شده ذرت با نسبت های صفر، پنج و 10 درصد خوراک گلوتن ذرت مخلوط و در بشکه های 200 لیتری پلی اتیلنی سیلو شد. پس از سه ماه، سیلاژها مورد ارزشیابی قرار گرفت. مصرف اختیاری و گوارش پذیری سیلاژها به همراه خوراک پایه (یونجه+کاه+کنسانتره) بر روی گوسفند نر بالغ  نژاد شال (دوساله) تعیین شد. استفاده از خوراک گلوتن ذرت موجب افزایش ماده خشک و پروتئین در علوفه سیلوشده گردید (0/05> P)اما بر pH و درصد ماده آلی اثر نداشت و غلظت ماده خشک سیلاژ به حد مطلوب (35درصد) نرسید. با افزودن خوراک گلوتن ذرت غلظت فیبر نامحلول در شوینده خنثی در سیلاژ ذرت افزایش اما فیبر نامحلول در شوینده اسیدی کاهش یافت (0/05> P). افزودن خوراک گلوتن ذرت موجب افزایش مقدار مصرف ماده خشک شد (0/05> P). قابلیت هضم ماده خشک، ماده آلی و فیبر نامحلول در شوینده خنثی در سیلاژهای حاوی خوراک گلوتن ذرت بیشتربود (0/05> P). همچنین مقدار مصرف ماده خشک قابل هضم، ماده آلی قابل هضم و فیبر نامحلول در شوینده خنثی قابل هضم، در سیلاژ حاوی خوراک گلوتن ذرت بالاتر بود (0/05> P). به طور کلی، افزودن خوراک گلوتن ذرت به سیلاژ ذرت علوفه ای موجب بهبود کیفیت آن می شود و استفاده از این سیلاژ در جیره گوسفند، مصرف خوراک و گوارش پذیری را بهبود می بخشد.

  کلیدواژگان: سیلاژ، فیبر ذرت، گوارش پذیری، گوسفند، مصرف خوراک
 • فاطمه یاراحمدی، علی کیانی*، راضیه دکامی، حمیدرضا صحرائی، ایوب عزیزی، علیرضا راکی صفحات 37-45

  پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر بتائین بر غلظت خونی هموسیستئین، آنزیم های آنتی اکسیدانی و شاخص مالون دی آلدئید در میش های آبستن نژاد سنجابی انجام شد. تعداد 20 راس میش (سه تا پنج ساله) با حداقل دو شکم زایش در انتهای دوره آبستنی در دو گروه با جیره پایه (شاهد: 3/6±71/2 کیلوگرم وزن بدن) و یا جیره پایه به علاوه پنج گرم بتائین در کیلوگرم ماده خشک (بتائین: 3/8±71/6 کیلوگرم) به مدت 5 هفته در قالب طرح کاملا تصادفی تغذیه شد. مصرف خوراک به صورت روزانه و وزن بدن و شاخص وضعیت بدنی میش ها به صورت هفتگی ثبت شد. نمونه گیری خون در روزهای 28، 14، هفت و یک روز قبل از زایش پس از خوراک دهی صبحگاهی، از میش ها از سیاهرگ وداجی خون گیری شد. فعالیت آنزیم های گلوتاتیون پراکسیداز و کاتالاز و همچنین غلظت مالون دی آلدئید و هموسیستئین در خون اندازه گیری شد. وزن بدن، شاخص وضعیت بدن و مصرف خوراک تحت تاثیر مصرف بتائین قرار نگرفت. در هر دو گروه با نزدیک شدن به زمان زایش، فعالیت آنزیم گلوتاتیون پراکسیداز افزایش و فعالیت کاتالاز و غلظت مالون دی آلدئید کاهش یافت (p<0/05). فعالیت آنزیم های گلوتاتیون پراکسیداز و کاتالاز تحت تاثیر مصرف بتائین قرار نگرفت. میش هایی که بتائین دریافت کردند، غلظت هموسیستئین بالاتر و شاخص مالون دی آلدهید کمنر از شاهد داشتند (p<0/05). وزن تولد بره های میش هایی که بتائین دریافت کردند از وزن تولد بره های گروه شاهد بیش تر بود (p=0/06). نتیجه این که، مصرف خوراکی بتائین در ماه آخر آبستنی میش برای کاهش استرس اکسیداتیو و بهبود وزن تولد بره های نژاد سنجابی مفید است.

  کلیدواژگان: استرس اکسیداتیو، آنزیم های آنتی اکسیدانی، بتائین، گوسفند، هموسیستئین
 • وهب عظیم زاده، مهدی دهقان بنادکی*، ارمین توحیدی، علی اسدی الموتی صفحات 47-54

  اثر فرآوری های مختلف دانه ذرت بر عملکرد و فراسنجه های خونی و شکمبه ای 36 راس گوساله ماده شیرخوار نژاد هلشتاین (وزن بدن 1/20±38/2 کیلوگرم) بررسی شد. تیمارها شامل ذرت کامل، ذرت آردی، ذرت بلغورشده و ذرت ورقه شده با بخار بودند. جیره ها از روز چهارم آزمایش همراه پنج درصد کاه خرد شده تغذیه شد. در همه گوساله ها، برنامه تغذیه شیر به صورت افزایشی-کاهشی بود. گوساله ها در 71 روزگی از شیرگیری شدند و مجموع مصرف روزانه خوراک آغازین و وزن بدن گوساله ها تا 84 روزگی اندازه گیری شد. مصرف خوراک آغازین و میانگین افزایش وزن روزانه در دوره قبل و بعد از شیرگیری و کل دوره به ترتیب برای تیمارهای ذرت بلغورشده و ذرت ورقه شده با بخار به طور معنی داری بیش‏ ‏تر از ذرت آردی و ذرت کامل بود (p≤0/01). در زمان از شیرگیری و در پایان آزمایش، تیمارهای ذرت بلغورشده و ذرت ورقه شده با بخار میانگین وزن بدن بیش‏ ‏تری نسبت به تیمارهای ذرت کامل و ذرت آردی داشتند (p≤0/01). تیمارهای آزمایشی روی پروتئین تام سرم گوساله ها نیز اثر معنی دار داشتند (p<0/05). براساس نتایج این تحقیق، تغذیه گوساله های شیرخوار با ذرت بلغورشده یا ورقه شده با بخار ضمن افزایش مصرف خوراک باعث بهبود افزایش وزن روزانه و وزن بدن در دوره قبل و بعد از شیرخواری می شود.

  کلیدواژگان: پس از شیرگیری، عملکرد، فراسنجه های خونی، فراوری ذرت، گوساله شیرخوار
 • امیرحسین رضاخانی*، یونس علی علی جو، کامران رضایزدی صفحات 55-65

  هدف این تحقیق مقایسه اثر نمک های کلسیمی حاوی اسیدهای چرب اشباع و غیراشباع بر عملکرد گاوهای شیری در دوره انتقال بود. در این تحقیق در قالب یک طرح کاملا تصادفی، از 32 راس گاو هلشتاین شکم دوم به بعد با میانگین وزن 39/94± 723 در دوره زمانی سه هفته پیش از زایش تا سه هفته پس از زایش استفاده شد. جیره های آزمایشی شامل؛ 1) جیره شاهد؛ بدون مکمل چربی، 2) جیره دارای مکمل چربی غیراشباع، 3) جیره حاوی مکمل چربی اشباع و 4) جیره حاوی مخلوط مساوی از هر دو مکمل بودند. مکمل های چربی به شکل نمک های کلسیمی، در جیره های پیش از زایش 1/5 درصد و در جیره های پس از زایش سه درصد در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد که میزان ماده خشک مصرفی پیش از زایش، وزن و امتیاز وضعیت بدنی پیش و پس از زایش تحت تاثیر جیره های آزمایشی قرار نگرفتند، در حالی که میزان ماده خشک مصرفی پس از زایش در بین جیره های حاوی اسیدهای چرب اشباع و یا مخلوط اسیدهای چرب بیش تر بود (0/05>P). تغذیه جیره حاوی اسیدهای چرب اشباع و غیر اشباع در پیش از زایش قابلیت هضم ماده خشک و چربی را افزایش داد (p<0/01). چس از زایش قابلیت هضم ماده خشک جیره های آزمایشی حاوی اسیدهای چرب غیراشباع و مخلوط اسیدهای چرب اشباع و غیراشباع از جیره شاهد بیشتر بود (p<0/05). فراسنجه های خونی، تولید شیر و ترکیبات آن تحت تاثیر جیره های آزمایشی پیش و پس از زایش قرار نگرفتند. بنابراین استفاده از منبع چربی در قالب نمک های کلسیمی می تواند بدون ایجاد آثار منفی بر عملکرد گاوها دوره انتقال سبب بهبود قابلیت هضم موادمغذی در دستگاه گوارش شود.

  کلیدواژگان: ااسیدهای چرب اشباع، اسیدهای چرب غیراشباع، تولید شیر، دوره انتقال، مصرف ماده خشک
 • عادل محمدی، شکوفه غضنفری*، سیدداود شریفی صفحات 67-78

  تاثیر منابع مختلف مکمل سلنیوم و اسانس رزماری بر عملکرد رشد، جمعیت میکروبی و ریخت شناسی روده با استفاده از 480 قطعه جوجه گوشتی نر یک روزه به صورت آزمایش فاکتوریل 5×2 با 10 تیمار و چهار تکرار بررسی شد. دو فاکتور مورد بررسی شامل منابع سلنیوم (سطح 0/3 میلی گرم در کیلوگرم جیره از سلنومتیونین، نانوسلنومتیونین، سلنیت سدیم، نانوسلنیوم بنزا و بدون سلنیوم) و اسانس رزماری جیره (سطوح صفر و 300 میلی گرم بر کیلوگرم جیره) بودند. نتایج نشان داد که پرندگانی که جیره بدون سلنیوم-بدون اسانس رزماری دریافت کردند افزایش وزن و مصرف خوراک کمتری داشتند. پرندگانی که در جیره خود نانوسلنیوم بنزا همراه با اسانس رزماری دریافت کردند در مقایسه با سایر پرندگان ضریب تبدیل خوراک کمتری را داشتند (p<0/05). تغذیه پرندگان با جیره حاوی نانوسلنومتیونین همراه با اسانس رزماری و نانوسلنیوم بنزا همراه با اسانس رزماری باعث افزایش طول پرزها در ژژنوم شدند (p<0/05). عمق کریپت در روده پرندگانی که نانوسلنیوم دریافت کردند بیشتر از پرندگانی بود که منابع دیگر سلنیوم در جیره مصرف کردند (p<0/05). قطر کریپت تیمار نانوسلنیوم بنزا همراه با اسانس رزماری بالاتر از سایر تیمارهای آزمایشی بود (p<0/05). تیمارهای سلنومتیونین و نانوسلنومتیونین هر دو تیمار با اسانس و بدون اسانس رزماری در مقایسه با تیمار بدون اسانس رزماری جمعیت بیشتری از لاکتباسیل و نسبت جمعیت لاکتوباسیل به کل جمعیت میکروبی ایلئوم داشتند (p<0/05). براساس نتایج حاصل، افزودن مکمل های حاوی نانوسلنیوم در سطح 0/3 میلی گرم بر کیلوگرم همراه با اسانس رزماری در سطح 300 میلی گرم بر کیلوگرم به جیره جوجه های گوشتی سبب بهبود عملکرد ریخت شناسی و جمعیت میکروبی روئه می شود.

  کلیدواژگان: اسانس رزماری، سلنیوم، طول پرز، عملکرد، لاکتوباسیل، نانو مینرال
 • حسین پاشا زانوسی، فرید شریعتمداری*، محسن شرفی، حامد احمدی صفحات 79-92

  هدف از این تحقیق بررسی اثر افزودن روغن های کتان (منبع امگا-3) و کنجد (منبع امگا-6) به همراه ویتامین E، برای بهبود فراسنجه های اسپرم، پروفایل اسیدچرب اسپرم، عملکرد باروی و جوجه درآوری خروس های مسن گله های مادرگوشتی بود. برای این منظور 24 قطعه خروس 45 هفته از سویه راس، به چهار تیمار با شش تکرار در طرح پایه کاملا تصادفی اختصاص داده شد. تیمارها شامل: الف- جیره پایه (شاهد)؛ ب- جیره حاوی دو درصد روغن کتان؛ ج- جیره حاوی دو درصد روغن کنجد؛ د- جیره حاوی یک درصد روغن کتان و یک درصد روغن کنجد بود. تمام تیمارها از نظر مقدار انرژی، پروتئین و ویتامین E یکسان بودند. خروس ها بهمدت 60 روز از جیره های آزمایشی تغذیه شدند و اسپرم گیریاز خروس ها در روزهای یک، 20، 40 و 60 آزمایش انجام شد. غلظت، جنبایی کل و پیش رونده و پراکسیداسیون غشای اسپرم خروس هایی که جیره حاوی دو درصد کتان و یا مخلوط مساوی از دو روغن را دریافت کردند با سایر تیمارها تفاوت معنی داری داشتند (0/05>P). یکپارچگی غشا، زنده مانی، پروفایل اسیدچرب DHA اسپرم و میزان باروری در خروس هائی که با جیره حاوی دو درصد روغن کتان تغذیه شدند با سایر تیمارها تفاوت معنی داری داشت (0/05>P). براساس نتایج این تحقیق افزودن دو درصد روغن کتان و یا مخلوط یک درصد از هر یک از روغن های کتان و کنجد با حضور ویتامین E سبب بهبود عملکرد تولید مثلی خروس های مسن می شود.

  کلیدواژگان: اسپرم، اسیدهای چرب غیراشباع، باروری، جوجه درآوری، خروس مسن
 • سیدعبدالله حسینی، امیرحسین علیزاده قمصری*، هوشنگ لطف الهیان، مجید توکلی، هدی جواهری بارفروشی صفحات 93-103

  به منظور بررسی تاثیر سطوح مختلف خوراک گلوتن ذرت بر عملکرد، پاسخ های ایمنی، ریخت شناسی روده و برخی فراسنجه های بیوشیمیایی سرم خون جوجه های گوشتی، آزمایشی با استفاده از 500 قطعه جوجه خروس گوشتی سویه راس 308 در قالب طرح کاملا تصادفی با چهار تیمار، پنج تکرار و 25 قطعه پرنده در هر تکرار انجام شد. تیمارهای آزمایشی شامل سطوح صفر (شاهد)، 2/5، پنج و 7/5 درصد خوراک گلوتن ذرت در جیره بودند که از سن 15 تا 42 روزگی در اختیار جوجه های گوشتی قرار گرفتند. نتایج این آزمایش نشان دادند که استفاده از خوراک گلوتن ذرت تا سطح 7/5 درصد جیره، تاثیر معنی داری بر میانگین افزایش وزن، خوراک مصرفی و ضریب تبدیل غذایی پرندگان نسبت به تیمار شاهد نداشت. همچنین شاخص های ریخت شناسی ژئوژنوم و فراسنجه های بیوشیمیایی خون شامل غلظت تری گلیسرید، کلسترول، آلبومین، فسفر و آلکالین فسفاتاز، درصد ماندگاری، شاخص اروپایی جوجه گوشتی و هزینه خوراک مصرفی به ازای هر کیلوگرم افزایش وزن، تحت تاثیر تیمارهای آزمایشی قرار نگرفتند. تیتر آنتی بادی در پاسخ به تزریق گلبول قرمز گوسفندی (SRBC) در تیمار حاوی 2/5 درصد خوراک گلوتن ذرت بالاتر از سایر تیمارها بود (0.05>P). با توجه به نتایج حاصل، می توان از خوراک گلوتن ذرت تا سطح 7/5 درصد در جیره دوره رشد و پایانی (سن 15 تا 42 روزگی) جوجه های گوشتی بدون تاثیر منفی بر عملکرد، استفاده کرد.

  کلیدواژگان: ایمنی، جوجه های گوشتی، خوراک گلوتن ذرت، ریخت شناسی روده، عملکرد
 • مهدیه نیکبخت زاده، حیدر زرقی*، ابوالقاسم گلیان صفحات 105-116
  این پژوهش به منظور بررسی تاثیر تراکم مواد مغذی جیره پایانی و سن کشتار بر بازده ابقای انرژی و پروتئین در جوجه های گوشتی انجام شد. تعداد 300 قطعه جوجه خروس 23 روزه سویه کاب 500 در قالب طرح کاملا تصادفی به صورت فاکتوریل 5×2، با 10 تیمار، شش تکرار و پنج قطعه در هر تکرار گروه بندی شدند. تیمارهای آزمایشی شامل تنظیم جیره پایانی با تراکم مواد مغذی معادل 92/5، 95، 97.5، 100 و 102.5 درصد پیشنهاد سویه و کشتار در سنین 38 و 46 روزگی بودند. با افزایش تراکم مواد مغذی جیره پایانی افزایش وزن بدن، بازده خوراک، بازده ابقای انرژی و پروتئین به طور خطی و معنی دار افزایش و احتیاج انرژی نگهداری به ازای افزایش واحد وزن بدن کاهش یافت (0.05>P). افزایش سن کشتار از 38 روز به 46 روز باعث بروز تاثیر منفی و معنی دار بر شاخص های فوق شد (0.05>P). پرندگان تغذیه شده با جیره پایانی با تراکم مواد مغذی 97.5 درصد پیشنهاد سویه بالاترین مقدار عددی مصرف خوراک باقی مانده را داشتند. سطح مطلوب مواد مغذی جیره پایانی جوجه های گوشتی به منظور بهینه سازی افزایش وزن بدن، بازده خوراک، بازده ابقای انرژی و پروتئین با استفاده از مدل رگرسیونی خط شکسته خطی به ترتیب 101.7، 99.2، 97.7 و 99.5 درصد پیشنهاد سویه برآورد شدند. مقادیر به دست آمده 5.5-2.3 درصد کمتر از مقادیر برآوردی توسط مدل خط شکسته درجه دو بودند. بر اساس نتایج این آزمایش، شاخص مصرف خوراک باقی مانده می تواند یک معیار مناسب برای سنجش بازده انرژی جیره باشد. تنظیم جیره پایانی جوجه های گوشتی با تراکم مواد مغذی کمتر از 97.5 درصد سطح پیشنهاد سویه مناسب نیست.
  کلیدواژگان: بازده انرژی، تراکم مواد مغذی، جوجه های گوشتی، سن کشتار، مدل های رگرسیونی، مصرف خوراک باقی مانده
 • درخشنده رحیمی، حسین منصوری یاراحمدی، اکبر یعقوبفر*، جعفر فخرائی صفحات 117-128

  این مطالعه بمنظور بررسی اثرات استفاده از اسانس مرزه، پودر سیر و برگ شبدر در جیره بر عملکرد، فراسنجه های بیوشیمیایی خون و پایداری اکسیداتیو گوشت با استفاده از تعداد قطعه جوجه گوشتی یک روزه سویه راس قطعه جوجه گوشتی یک روزه سویه راس 308 (مخلوط دو جنس)، در قالب طرح کاملا تصادفی با هفت تیمار، چهار تکرار و 20 قطعه جوجه در هر تکرار استفاده شد. تیمارهای آزمایشی شامل: جیره شاهد (بدون افزودنی)، جیره های حاوی سطوح 400 و 500 میلی گرم در کیلوگرم اسانس مرزه، جیره های حاوی سطوح دو و چهار درصد پودر سیر و جیره های حاوی سطوح پنج و 10درصد پودر برگ شبدر بودند. نتایج تحقیق نشان داد، در کل دوره پرورش، افزایش وزن پرندگانی  با جیره های حاوی اسانس مرزه خوزستانی، پودر سیر و پودر برگ شبدر تغذیه شدند کمتر از پرندگان شاهد بود (p<0/05).اثر تیمارهای آزمایشی بر غلظت سرمی هورمون های تیروئیدی (T3 و T4)، کلسترول، تری گلیسیرید، HDL و LDL و درصد ماده خشک و پروتئین خام گوشت سینه معنی دار نبود. هم چنین با توجه به زمان های متفاوت نگهداری گوشت سینه در فریزر (صفر، 24 و 48 ساعت)، اثر تیمارهای آزمایشی برر میزان مالون دی آلدهید و ازت آزاد در 24 و 48 ساعت بعد فریز کردن معنی دار نبود. با توجه به نتایج حاصل استفاده از اسانس مرزه، پودر سیر و برگ شبدر در سطوح مورد مطالعه در این پژوهش تاثیری بر عملکرد و پایداری گوشت سینه ندارد. ارزیابی ترکیبات موثره و فعال این مواد خوراکی و حصول اطمینان از ویژگی های آن ها بر پایداری اکسیداتیو گوشت مستلزم مطالعات بیش تری است.

  کلیدواژگان: اسانس مرزه، پایداری اکسیداتیو گوشت، پودر برگ شبدر، پودر سیر، جوجه گوشتی
 • محمدرضا رضوانی*، راضیه ایران پرست صفحات 129-142

  این پژوهش به منظور بررسی اثر نوع آنزیم و روش جیره نویسی بر عملکرد تولید، گوارش پذیری مواد مغذی و جمعیت میکروبی دستگاه گوارش جوجه های گوشتی انجام شد. در این آزمایش از 256 قطعه جوجه ی گوشتی مخلوط جنس نر و ماده سویه تجاری راس 308 در یک آزمایش فاکتوریل 2×2×2 با دو شیوه جیره نویسی (بر پایه آمینواسید کل و آمینواسید گوارش پذیر)، دو سطح آنزیم های ناتوزایم پلاس (صفر و0/035 درصد) و دو سطح مولتی بهزیم (صفر و 0/02 درصد) در قالب طرح کاملا تصادفی، با هشت تیمار و چهار تکرار استفاده شد. جیره نویسی آمینواسید کل نسبت به جیره نویسی آمینواسید گوارش پذیر، به طور معنی داری میانگین افزایش وزن روزانه را افزایش، ضریب تبدیل خوراک را در هر سه دوره ی رشد، پایانی و کل دوره و میزان مصرف غذای روزانه را در دوره های پایانی و کل دوره کاهش داد (P<0/05). جیره نویسی بر پایه آمینواسید کل سبب افزایش گوارش پذیری ماده خشک، درصد لاشه، طول روده و کاهش گوارش پذیری چربی شد (P<0/05). ناتوزایم پلاس سبب افزایش گوارش پذیری ماده خشک، پروتئین خام، چربی و کاهش جمعیت باکتری اشرشیا کلای در روده ی کور شد (P<0//05). مولتی بهزیم میانگین افزایش وزن روزانه در دوره ی رشد، ضریب تبدیل غذا در دوره ی پایانی و کل دوره، گوارش پذیری ماده خشک، پروتئین خام و چربی خام را به طور معنی داری افزایش داد (P<0/05). بر اساس نتایج حاصل، مولتی بهزیم قابل رقابت و جایگزینی با آنزیم ناتوزایم پلاس می باشد و علاوه بر این استفاده ی هم زمان آنزیم در جیره های دارای آمینو اسید گوارش پذیر و کم پروتئین می تواند اثر نامطلوب استفاده از جیره های کم پروتئین را بهبود دهد.

  کلیدواژگان: آنزیم، آمینو اسید گوارش پذیر و کل، جوجه گوشتی، جمعیت میکروبی، عملکرد، گوارش پذیری
 • اشرف مرتضایی، مرتضی ممویی*، نعیم عرفانی مجد، محمدرضا قربانی صفحات 143-151

  این آزمایش به منظور بررسی تاثیر استفاده از عصاره هیدروالکلی مریم گلی به دنبال مسمومیت تجربی با مس بر عملکرد و متابولیت-های خونی بلدرچین ژاپنی در قالب طرح کاملا تصادفی با 320 قطعه بلدرچین ژاپنی یک روزه در چهار تیمار، چهار تکرار و 20 پرنده در هر تکرا انجام شد. تیمارهای آزمایشی شامل: 1- شاهد (جیره پایه)، 2- جیره شاهد +750 میلی گرم بر کیلوگرم سولفات مس، 3- جیره شاهد +10 گرم بر کیلوگرم عصاره مریم گلی) و 4- جیره شاهد + 750 میلی گرم بر کیلوگرم سولفات مس و 10 گرم بر کیلوگرم عصاره مریم گلی) بودند. مصرف خوراک، افزایش وزن بدن و ضریب تبدیل خوراک بصورت هفتگی اندازه گیری و برای دوره های آغازین، رشد و کل محاسبه شدند. نتایج آزمایش نشان داد که در دوره آغازین، مصرف خوراک در تیمار شاهد بالاتر از سایر تیمارها بود (0/05>P). میانگین افزایش وزن در دوره آغازین و کل دوره پرندگانی که با جیره حاوی مس تغذیه شدند کمتر از پرندگان شاهد و پرندگانی که عصاره مریم گلی دریافت کردند بود (0/05>P). در دوره آغازین پرندگانی که با جیره های حاوی عصاره مریم گلی تغذیه شدند در مقایسه با پرندگان تغذیه شده با جیره حاوی مس، ضریب تبدیل بهتری داشتند (0/05>P). پرندگان تغذیه شده با جیره حاوی مس غلظت سرمی گلوکز و تری گلیسرید بالاتر و HDL و LDL پایین تری در مقایسه با سایر تیمارها داشتند. نتایج آزمایش حاضر نشان داد که افزودن عصاره مریم گلی به جیره بلدرچین ژاپنی سبب بهبود افزایش وزن و ضریب تبدیل خوراک در دوره آغازین شده و اثرات منفی مسمومیت با سولفات مس را کاهش می دهد.

  کلیدواژگان: بلدرچین ژاپنی، عصاره مریم گلی، عملکرد، متابولیت های خونی، مسمومیت مس
 • حسن شیرزادی*، زینب نظری، کامران طاهرپور صفحات 153-164

  این تحقیق به منظور بررسی تاثیر پودر گیاهان آویشن زوفایی و سرخارگل بر کیفیت عضله سینه جوجه های گوشتی چالش یافته با کمپیلوباکتر ژژونی انجام شد. از تعداد 192 قطعه جوجه گوشتی یک روزه (هر دو جنس) سویه راس 308 در قالب طرح کاملا تصادفی با شش تیمار، چهار تکرار و هشت قطعه در هر تکرار استفاده شد. تیمارهای آزمایشی شامل: یک) جیره پایه فاقد افزودنی (به عنوان گروه شاهد)؛ دو،سه) جیره پایه+پودر گیاه سرخارگل (0/25و0/50درصد)؛ چهار،پنج) جیره پایه+پودر گیاه آویشن زوفایی (0/25و 0/50درصد) و شش) جیره پایه+آنتی بیوتیک اریترومایسین (55میلی گرم در کیلوگرم) بودند. تمام جوجه ها در روز 21 دوره پرورش با cfu/mL1011×4 از سوسپانسیون باکتری کمپیلوباکتر ژژونی به طریق گاواژ دهانی چالش یافتند. غلظت مالون دی آلدهید عضله سینه توسط مکمل کردن جیره با پودر سرخارگل (0/25درصد)، پودر آویشن زوفائی (0/25درصد) و اریترومایسین به صورت معنی داری کاهش یافت (0/05>P). همچنین در مقایسه با گروه شاهد تمام تیمارهای آزمایشی منجر به کاهش معنی داری در کلونیزاسیون باکتری های سرمادوست در عضله سینه شدند (05/0>P)، با این حال شمار باکتری های هوازی تنها توسط جیره های حاوی پودر آویشن زوفائی (0/25درصد) و اریترومایسین بطور معنی داری کاهش یافت (0/05>P). سایر صفات نظیر pH، رنگ، ترکیب شیمیایی، ظرفیت نگهداری آب، اتلاف آب ناشی از تراوش، اتلاف آب ناشی از پخت و پز، اتلاف آب ناشی از پرس تحت تاثیر تیمارها قرار نگرفتند. با توجه به نتایج حاصل، برای پیشگیری از پراکسیداسیون چربی های گوشت و کاهش باکتری های سرما دوست می توان از گیاهان سرخارگل و آویشن زوفایی به میزان 25/0 درصد جیره به جای اریترومایسین استفاده کرد، با این حال آویشن زوفایی به دلیل فعالیت ضد باکتریایی بالاتر آن روی کاهش شمار باکتری های هوازی، نسبت به سرخارگل ارجحیت دارد.

  کلیدواژگان: آویشن زوفایی، باکتری های هوازی و سرمادوست، رنگ گوشت، سرخارگل، ظرفیت نگهداری آب، مالون دی آلدئید
 • سهام مرمضی، خلیل میرزاده*، صالح طباطبائی وکیلی، محمدرضا تابنده صفحات 165-172

  هدف از انجام این آزمایش، بررسی اثر پودر گیاه خارخاسک بر غلظت هورمون های تیروئیدی و IGF-I سرم خون بره های نر بود. برای این منظور، آزمایشی با استفاده از 18 راس بره نر نژاد عربی با میانگین سنی حدود سه ماه و میانگین وزن 2±14‏/16 کیلوگرم در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تیمار و شش تکرار به مدت پنج ماه انجام گرفت. تیمارها شامل سطوح صفر (شاهد)، 15 و 30 گرم پودر گیاه خارخاسک در کیلوگرم جیره بودند. وزن گیری از بره ها به صورت ماهانه انجام شد، در دوره سنی چهار تا هشت ماهگی ، در هر ماه  پنج نوبت متوالی از بره ها برای اندازه گیری غلظت هورمون های T3 و T4 در بره هایی که پودر گیاه خارخاسک دریافت کردند بالاتر از بره های شاهد بودن (P<0.05). غلظت T3 در هفت ماهگی و T4 در سن هشت ماهگی در بره های تغذیه شده با جیره حاوی 30 گرم در کیلوگرم خارخاسک بالاتر از بره های شاهد بود (p<0/05). غلظت IGF-I در سن شش ماهگی در بره های تغذیه شده با جیره حاوی 15 گرم در کیلوگرم خارخاسک بالاتر از بره های شاهد بود (p<0/05). به طور کلی نتایج این تحقیق نشان داد که تغذیه سطح 15 گرم پودر گیاه خارخاسک به بره های نر عربی با تعدیل در هورمون های تیروئیدی و IGF-I با بهبود دستگاه تولیدمثلی از کاهش میل جنسی و ناتوانی در فعالیت تولیدمثلی جلوگیری می کند.

  کلیدواژگان: آنتی آکسیدان، بره عربی، خارخاسک، هورمون های تیروئیدی، IGF-I
 • حسن لکزایی، فرزاد قنبری*، جواد بیات کوهسار، آشور محمد قره باش صفحات 173-185

  این پژوهش به منظور مقایسه فراسنجه های خونی و عملکرد پرواری بره های نر سه تا چهار ماهه نژادهای زل و دالاق، و آمیخته آن ها با نژاد رومانف در شرایط رطوبتی- حرارتی مختلف انجام گرفت. آزمایش با چهار تیمار و شش تکرار و به مدت 84 روز از اواسط مردادماه تا اوایل آبان ماه انجام شد. براساس شاخص رطوبتی- حرارتی، بره ها تا هفته هشتم آزمایش تحت تنش حرارتی خیلی شدید و شدید و پس از آن در شرایط عدم تنش حرارتی قرار داشتند (به ترتیب شاخص 25/6 و بالاتر از آن، 23/3 تا کم‏ ‏تر از 25/6 و کم‏ ‏تر از 22/2). در طی تنش حرارتی خیلی شدید، عملکرد تیمارها یکسان بود. در تنش حرارتی شدید عملکرد بره های دالاق و آمیخته دالاق- رومانف بهتر از بره های زل و آمیخته زل- رومانف بود (0/05> P). در شرایط عدم تنش، صفات عملکردی در آمیخته زل- رومانف کم‏ ‏تر از سایر نژادها بود (0/05> P). غلظت گلوکز و کلسترول خون در طی زمانی که بره ها در معرض تنش حرارتی قرار داشتند کم‏ ‏تر از زمان عدم تنش بود ولی غلظت اوره خون در شرایط تنش حرارتی بیش‏ ‏تر شرایط عدم تنش بود (0/05>P). غلظت اسیدهای چرب غیر استریفه در میانه دوره یعنی هنگام تنش حرارتی شدید بیش‏ ‏تر از دوره تنش خیلی شدید و عدم تنش بود (0/05> P). براساس نتایج به دست آمده بره های نژاد دالاق عملکرد پرواری بالاتری نسبت به نژاد زل و آمیخته آن ها با نژاد رومانف به ویژه در شرایط تنش حرارتی خیلی شدید داشتند.

  کلیدواژگان: آمیخته دالاق-رومانف، آمیخته زل-رومانف، تنش حرارتی، عملکرد پرواری، فراسنجه های خونی
|
 • Masoud Alipanah * Pages 1-8
  In order to determine the interference of dominant effects on the estimation of genetic parameters, two models including additive and additive-dominance were used for estimation of genetic parameters of carcass traits in 631 hybrid beef bulls. Data analysis was conducted using Plink (V. 1.9) and GVCBLUP (V. 3.9) softwares. Results of this study showed that most carcass quality traits have high heritability,but two traits namely hot carcass weight and ultrasound ribeye area had low heritability (0.15 and 0.11). Dominance variances have high contribution to the total variation of hot carcass weight, ultrasound ribeye area, ultrasound backfat thickness and ribeye area (0.13, 0.44, 0.89 and 0.33 respectively). However, dominant effect for other traits (lean meat yield, marbling score, backfat thickness, ultrasound ribeye area and grade of carcass) was not observed or was in very low amount. When dominance variance is low, its effect on GBLUP estimates is negligible. The estimates of heritability did not change significantly by the adding dominance effect into the model. The most important genomic regions that affect the carcass quality traits were belong to LAP3, THBS4 and PCDH9 genes. It is suggested that for the better understanding of the genetic structure of traits and better breeding plan, the dominance effects should be added into the model for geneticparameter estimation.
  Keywords: Beef cattle, Dominance, Genomic Selection, heritability, Meat quality
 • Mojdeh MahmoudiZarandi, Mohammad Rokouei *, Mehdi VafaeiValleh, Ali Maghsoudi Pages 9-22

  This study was done in order to estimate genetic parameters of growth and feed efficiency traits in Japanese quail. The data set consisted of 7762 records for feed efficiency traits and 12113 records for body weight gain traits were collected at Research Center of Special Domestic Animals, University of Zabol. The following traits including body weight gain from 20 to 25, 25-30, 30-35, 35-40, 40-45 and from 0 to 45 days of age, feed intake, feed conversion ratio and residual feed intake from 20 to 45 days of age were evaluated. The genetic parameters were estimated through single and bivariate animal models via Gibbs sampling method. Heritability estimates for body weight gain varied from 0.02 to 0.23 and for feed intake, feed conversion ratio, residual feed intake was in ranges of 0.04 to 0.11. Genetic correlations estimates between body weight gain and feed conversion ratio 20-25, body weight gain and feed conversion ratio 25-30, body weight gain and feed conversion ratio 30-35, body weight gain and feed conversion ratio 35-40, body weight gain and feed conversion ratio 40-45 were -0.56, -0.49, -0.57, -0.70 and 0.25 respectively. Considering estimated genetic correlations of this study, we recommend that selection for body weight gain and decrease feed efficiency have potential to improve feed efficiency traits in Japanese quail. It is expected that by selecting for these traits the costs of breeding programs such as feeding and phenotyping would be reduced.

  Keywords: Body weight gain, feed conversion ratio, Feed intake, genetic correlation, heritability
 • Hassan Fazaeli *, Farshid Mirzaei, Ahmad Afzalzadah, MohammadAli Norouzian, Mahdi Nadalian, Hadi Hosseini Pages 23-35

  This study was conducted to investigate the effect of dry corn gluten feed (DCGF) on nutritive value of corn silage by in vitro and in vivo methods. The firs stage of the experiment was conducted in a completely randomized design, included three treatments and 5 replicates, in which chopped corn forage was mixed with 0.0, 5 and 10 percent of DCGF and ensiled in 200L polyethylen barrels. After three months of ensiling, the silages were opened and evaluated. Voluntary intake and digestibility of the silages along with basal diet (Alfalfa hay+wheat straw+barley ground) were determined, using mature (two years old) male Shal sheep. Including of DCGF to corn silage increased (p<0.05)dry matter (DM) and crude protein (CP) in the silages respectively, but pH and organic matter values were not affected by the treatments. However, the DM content did not reach to optimum (35%) point. Concentration of neutral detergent fibre (NDF) was increased but acid detergent fibre (ADF) was decreased (p<0.05) as DCGF was increased in the corn silages. Addition of CGF increased dry matter intake of the silages (p<0.05). The digestibility of DM, OM and NDF were higher in silages containing  DCGF (p<0.05). The intake of the digestible DM, OM and NDF were higher in DCGF content silages than those of basal diet and control silage (p<0.05). In general,adding DCGF to corn silage could improve silage quality as well as increasing voluntary intake (g/d) and digestibility when fed to sheep.

  Keywords: Corn-fiber, digestibility, feed intake, sheep, silage
 • Fatemeh Yarahmadi, Ali Kiani *, Raziye Dekami, Hamidreza Sahraie, Ayoub Azizi, Alireza Rocky Pages 37-45

  The present study aimed to investigate the effect of dietary betaine supplementation on circulating homocysteine, antioxidant enzymes and lipid peroxidation in pregnant Sanjabi ewes. Twenty multiparous pregnant ewes (3-5 years old) were fed either a basal diet (Control: 71.2±3.6 kg BW) or the basal diet supplemented with five g per kg dry matter betaine (Betaine: 71.6±3.8 kg BW) during the last five weeks of gestation in a completely random design. Feed intake, body weight (BW) and body condition score (BCS) were weekly recorded. Blood samples were taken from the jugular vein at 28, 14, seven, and one-day pre-partum. The activity of glutathione peroxidase (GPx), catalase (CAT) and blood concentration of homocysteine, and malondialdehyde (MDA) were determined. Dry matter intake, BCS, and BW of ewes were not affected by betaine consumption. In both groups, the activity of GPx increased (P<0.05), while CAT and MDA decreased (P<0.05) as gestation progressed. The activity of GPx and CAT remained unchanged by betaine. Ewes receiving betaine showed greater (P<0.05) blood homocysteine, but lower (P<0.05) MDA as compared to the control ewes. The birth weight of lambs in Betaine ewes was heavier (P=0.06) than those of control ewes. In conclusion, dietary supplementation of betaine was beneficial for alleviating oxidative stress and improving lambs' birth weight in Sanjabi ewes.

  Keywords: Antioxidant Enzymes, betaine, Homocysteine, oxidative stress, sheep
 • Vahab Azimzadeh, Mehdi DehghanBanadaky *, Armin Tohidi, Ali AssadiAlamouti Pages 47-54

  Effect of different processing methods of corn grain were investigated in 36 Holstein suckling female calves (body weight = 38.2 ± 1.20 kg) on performance and blood and ruminal parameters. Treatments were whole corn, ground corn, cracked corn and steam-flaked corn. Starter diets were mixed five percent of the chopped wheat straw and offered to calves from day 4. Milk was fed in a gradual step-up step-down method to all calves. Calves weaned at 71 days and total intake of starter and body weight of calves were measured until 84 days. Starter intake and ADG were significantly higher for cracked corn and steam-flaked corn than for ground corn and whole corn treatments in pre- and post-weaning and overall period (P≤0.01). At weaning and day 84, the average body weight of calves fed cracked corn and steam-flaked corn were significantly higher than those fed whole corn and ground corn treatments (P≤0.01). Treatments also affected serum protein of calves (P<0.05). According results of this study, feeding calves with cracked corn or steam-flaked corn increased feed intake and improved ADG and body weight through pre- and post-weaning periods.

  Keywords: Blood parameters:Corn Processing, Performance, Post-Weaning, Suckling Calf
 • AmirHossein Rezakhani *, Younes AliAlijoo, Kamran Rezayazdi Pages 55-65

  This study was carried out to assess the effects of two types of fatty acids-calcified salts on the performance of dairy cows in the transition period. In total, 32 multiparous Holstein cows with body weight mean of 723=39.9 kg in a 6-week time range (three weeks before until three weeks after parturition) were assigned to treatments in a completely randomized design. There were four diets including control (without fat supplement), diet supplemented with unsaturated fat, diet supplemented with saturated fat and diet supplemented with both unsaturated and saturated fats. Fat supplements as calcium salts were applied at the level of 1.5% and 3% in the pre-partum and post-partum diets,respectively. Based on the results, it turned out that pre-partum DM feed intake, post-partum body weight and body condition score were not affected by the diets, whereas, post-partum DM feed intake appeared to be different (p < 0.05). In addition, the digestibility coefficient appeared to be different among pre- and post-partum trial diets (p < 0.05). However, no significant difference was observed for blood parameters as well as milk yield and its composition. In conclusion, the results revealed that fat sources as calcium salt supplements can improve the digestibility of nutrients in the digestive system, without any adverse-effects on performance in dairy cows.

  Keywords: dry matter intake, milk yield, components, saturated fatty acids, transition cows, unsaturated fatty acids
 • Adel Mohammadi, Shokoufe Ghazanfari *, SeyedDavood Sharifi Pages 67-78

  The effects of different sources of selenium supplementation and rosemary essential oil on growth performance, microflora population and intestinal morphology in broiler chicken with using of 480 male broiler chicks in a factorial arrangement (2x5) with 10 treatments and 4 replicates were investigated. Two experimental factors consisted of different sources of selenium (level of 0.3 mg/kg of diet from selenomethionine, nanoselenomethionine, selenitsodium, nano selenium bonza and without selenium) and rosemary essential oil (0 and 300 mg/kg of diet). Results showed that broilers received diet of without Se and rosemary essential oil had lower weight gain and feed intake.Broilers received diet of nano selenium bonza with rosemary essential oil had lower feed conversion ratio as compared to the other broilers (P<0.05). Broilers fed on diets of nanoselenomethionine with rosemary essential oil and nano selenium bonza with rosemary essential oil were increased villus height in jejunum (P<0.05). The crypt depth of intestinal in birds which received nanoselenium was more than the birds that consumed other sources of selenium in the diet (P<0.05). Crypt diameter nano selenium bonza with rosemary essential oil treatment was higher as compared to other treatments (P<0.01). Selenomethionine and nanoselenomethionine alone and in combination with rosemary essential oil treatments had high lactobacillus population and lactobacillus population to total microbial population ratio of ileum as compared to without Se and rosemary essential oil treatment (P<0.05). Based on the results, inclusion nanoselenium (0.3 mg/kg) supplement with rosemary essential oil (300 mg/kg) into the diet of broiler chicken can improve performance, gut morphology and microflora.

  Keywords: lactobacillus, Nano-mineral, Performance, Rosemary essential oil, Selenium, villus height
 • Hossein PashaZanussi, Farid Shariatmadari *, Mohsen Sharafi, Hamed Ahmadi Pages 79-92

  This study was conducted to assess the effects of dietary flaxseed and sesame oils, on the semen parameters, fatty acid composition of sperm as well as the fertility and hatchability eggs from aged roosters. In a completely randomized design, 24 Ross-308 roosters (aged 45 week) assigned to four groups, comprising six replicates and one bird in each. The birds received different diets including basal diet (control), basal diet supplemented with 2% flaxseed oil (FO), basal diet supplemented with 2% sesame oil (SO) and basal diet supplemented with 1% flaxseed oil and 1% sesame oil (MO). The diets were iso-caloric and iso-nitrogenous, containing the same level of vitamin E. The roosters were fed diet for 60 days, during which semen samples were collected on 1st, 20th, 40th and 60th days and the samples were tested for different characteristics. The results indicated that different diets affected semen qualities, except semen volume and the morphology. The concentration, progressive motility, MDA as well as viability of sperms were significantly different during different times of the experiment. The sperm quality parameters including total and progressive motility as well as MDA turned out to improve in the roosters fed FO or MO. Furthermore, the integrity of sperm membrane, DHA and DPA concentration, as well as the fertility were higher in the treatment group containing FO. It seems that supplementation of aged rooster’s diet with flaxseed oil or mixed oils, together with vitamin E improves the semen qualities and it can be applied as an appropriate strategy to preserve the reproductive performance of aged rooters.

  Keywords: fertility, hatchability: PUFA, senescent rooster, Sperm
 • SeyedAbdoullah Hosseini, AmirHossein AlizadehGhamsari *, Houshang Lotfollahian, Majid Tavakkoli, Hoda JavaheriBarfourooshi Pages 93-103

  In order to evaluate the effect of different levels of corn gluten feed on performance, immune responses, intestinal morphology and some blood serum biochemical parameters of broiler chickens, an experiment was conducted using 500 male Ross 308 broiler chickens in a completely randomized design with four treatments, five replicates and 25 birds per replication. The experimental treatments included levels  of zero (control), 2.5, 5 and 7.5 percent corn gluten feed in the diet which fed to broilers from 15 to 42 days of age. The results showed that dietary inclusion of corn gluten feed up to 7.5 percent had no significant effect on average weight gain, feed intake and feed conversion ratiocompared to control treatment. Also, jejunal morphological indices and blood biochemical parameters including triglyceride, cholesterol, albumin, phosphorus and alkaline phosphatase concentrations, livability, European broiler index and feed cost per kg of weight gain were not affected by dietary treatments. Antibody titer in response to sheep red blood cell (SRBC) injection was higher in treatment containing 2.5 percent corn gluten feed comparing to other treatments (P<0.05). Based on the obtained results, corn gluten feed can be included in grower and finisher diets of broilers (15 to 42 days of age) up to level of 7.5 percent without any adverse effect on performance.

  Keywords: Broilers, Corn gluten feed, Immunity, Intestinal morphology, Performance
 • Mahdie Nikbakhetzadeh, Heydar Zarghi *, Abolghasem Golian Pages 105-116
  The aim of this study was to investigate the effect of finisher diet nutrient density and slaughter age on energy and protein retention efficiency of broiler chickens. Three hundred 23-day-old Cobb-500 male broiler chickens were assigned in a 5×2 factorial arrangement of completely randomize design with 10 treatments, 6 replicates and 5 birds each. The experimental treatments included five nutrient levels of finisher diets (102.5, 100, 97.5, 95, and 92.5% levels of nutrient composition recommendations stated by the Cobb-500 Commercial Management Guide) and two slaughtered ages (38 and 46 days of age). As increased dietary nutrient density significantly and l inearlyincreased weight gain, feed efficiency, energy and protein retention efficiency and decreased maintenance energy requirements per unit of weight gain (P<0.05). By increasing slaughter age from d38 to d46, above indices significantly deteriorated (P<0.05). The highest residual feed intake belonged to birds fed the finisher diet with 97.5% of strain recommendation nutrients level. Dietary nutrient density level for optimal weight gain, feed efficiency, and energy and protein retention efficiency by linear broken line models were estimated 101.7, 98.7, 97.7 and 99.5% of strain recommendation, respectively. Whereas, these values were 2.3-5.5 percent less than those estimated by the quadratic broken-line model. As a conclusion, residual feed intake methodology can be a viable alternative to measure dietary energy efficiency. Formulation broiler finisher diet with nutrients concentration lowers than 97.5% of strain recommendation is not suitable.
  Keywords: Broiler chickens, Energy Efficiency, Nutrient density, Regression models, residual feed intake, slaughter age
 • Drakhshanda Rahimhi, Hossein MansooriYarahmad, Akbar Yaghobfar *, Jafar Fakhraei Pages 117-128

  For carry out of this study we used 560 Ross 308 (mixed sex) broiler chickens, in a completely randomized design with seven t reatments, four replicates and 20 chickens per each replicate. Experimental treatments were: control (no additive), diets containing levels of 400 and 500 mg/kg Satureja essential oil, diets containing levels of two and four percent garlic powder and diets containing levels of five and 10 percent clover leaf powder. The results of this study showed that weight gain of birds that fed with diets containing Satureja khuzistanica essential oil, garlic and clover leaf powder was less than the control birds (P<0/05) across the trial period. Experimental treatments had no significant effect on serum concentration of thyroid hormones (T3 and T4), cholesterol, triglyceride, HDL and LDL and percentage of dry matter and crude protein of breast muscle. Also, according to different holding times of breast muscle in the freezer (0, 24 and 48 hours), experimental treatments had no significant effect on the amount of MDA and free N at 24 and 48 hours after freezing. According to the results, using of Satureja essential oil, garlic and clover leaf powder at levels investigated in this study, do not have a significant effect on the performance and the antioxidant potential of breast muscle to modulate lipid per oxidation. Therefore, further studies are needed to evaluate the effectivness and active constituents of these nutrients and ensure their properties.

  Keywords: Broiler Chicken, Clover Powder, Garlic Leaf Powder, Meat Oxidative Stability, Satureja Essential Oil
 • MohammadReza Rezvani *, Razieh Iranparast Pages 129-142

  The aim of this research was to study the effect of adding enzyme preparations and ration formulation on performance, nutrient digestibility and intestinal microflora of broilers. Two hundred and fifty six day-old male and female broiler chicks of Ross 308 strain were used in a 2×2×2 factorial experiment consisting of two methods of diet formulation (total and digestible amino acid), two levels of Natuzyme Plus (0 and 0.035%) and two levels of Multi-behzyme (0 and 0.02%) as additives. The factors were arranged as a completely randomized design with eight treatments and four replications. Diet formulation based on total amino acids improved the average daily gain (ADG) and feed conversion ratio (FCR) during the grower and finisher and total periods, but decreased daily feed intake during the finisher and total periods (P ≤ 0.05). It also increased dry matter digestibility, dressing percentage and intestinal length, but it decreased fat digestibility (P ≤ 0.05). Natuzyme Plus increased dry matter, crude protein and fat digestibility and decreased the number of E .coli in the cecum. (P ≤ 0.05). Multibehzyme improved ADG during the grower period, FCR during the finisher period and total period and it increased dry matter, crude protein and crude fat digestibility (P ≤ 0.05). It was concluded that Multi- behzyme could be replaced with Natuzyme Plus, and its inclusion in the diets formulated by digestible amino acid and low protein content can improve the negative outcome of low level protein diets.

  Keywords: broiler, digestibility, enzyme, microflora, Performance, total, digestible amino acid
 • Ashraf Mortezayi, Morteza Mamouei *, Naeem ErfaniMajd, MohammadReza Ghorbani Pages 143-151

  This experiment was conducted to investigate the effect of using hydroalcoholic sage extract after experimental copper poisoning on performance and blood metabolites of Japanese quail, in a completely randomized design with 320 one-day old Japanese quails in 4 treatments with4 replicates and 20 birds per each replicate. Experimental treatments were: 1) control (basal diet), 2) basal diet + 750 mg/kg copper sulfate, 3) basal diet + 10 g/kg sage extract and 4) basal diet with 750 mg/kg copper sulfate and 10 g/kg of sage extract. The feed intake (FI), body weight gain (BWG) and feed conversion ratio (FCR) were measured weekly and calculated for starter, grower and whole periods. The results of this experiment showed that in starter period, FI was highest in control group compared to other treatments (P <0.05). In the starter and total periods, the average BWG of birds that received diet contained copper was significantly lower than birds in control and the birds that received diets supplemented with sage extract (P <0.05). In the starter period, the FCR was improved when diets supplemented with sage extract in comparison with the birds that received copper (P <0.05). Higher levels of blood glucose and triglyceride and lower levels of HDL and LDL were observed in birds receiving copper in their diet (P <0.05). The results of this experiment showed that supplementation Japanese quail’s diet with sage extract can improve BWG and FCR in starter period, and it may alleviate harmful effect of copper poisoning.

  Keywords: Blood metabolites, Copper Poisoning, Japanese quail, Performance, Sage extract
 • Hassan Shirzadi *, Zaynab Nazari, Kamran Taherpour Pages 153-164

  The current study was conducted to evaluate the efficacy of Thymbra spicata (TS) and Echinacea purpurea (EP) powders on quality of breast muscle in broiler chickens exposed to Campylobacter jejuni. A total of 192 one-d-old straight-run broiler chicks (Ross 308) were randomly allocated to 6 dietary treatments in a completely randomized design with 4 replicates and 8 birds per each. The experimental diets were as follows: 1) basal diet without additive (control group); 2,3) basal diet supplemented with EP powder (0.25 and 0.50%; EP-0.25 and EP-0.50); 4,5) basal diet supplemented with TS powder (0.25 and 0.50%; TS-0.25 and TS-0.50), and 6) basal diet supplemented with Erythromycin (55 ppm). All of the broiler chicks were orally gavaged with Campylobacter jejuni (4×1011 cfu/mL) on d 21. Malondialdehyde concentration in breast muscle was significantly decreased by supplementing diets with EP-0.25, TS-0.25, and erythromycin (P<0.05). All experimental treatments also resulted in a significant decrease in the colonization of psychrophilic bacteria in breast muscle when compared with the control group (P<0.05), however, aerobic bacteria count was significantly decreased only by TS-0.25 and erythromycin (P<0.05). Other traits such as pH, color, chemical composition, water holding capacity, drip loss, cooking loss, and press loss were not significantly affected by treatments. As a conclusion, for the prevention of lipids peroxidation and the decline of psychrophilic bacteria count, it could be advised to use EP and TS with 0.25% diet instead of erythromycin, however, TS is preferable to EP, because of the higher antibacterial activity on reduction of aerobic bacteria count.

  Keywords: aerobic, psychrophilic bacteria, Echinacea purpurea, Malondialdehyde, meat color, Thymbra spicata, water holding capacity
 • Saham Maramazi, Khalil Mirzadeh *, Saleh TabatabaeiVakili, MohammadReza Tabandeh Pages 165-172

  The aim of this study was to evaluate the effect of Tribulus terrestris powder on thyroid hormones (T3 &T4) and IGF-I concentrations in blood serum of Arabi male lambs. For this purpose, 18 Arabi male lambs with an average age of 3 months and average weight of 16.14 ± 2 kg were used in a completely randomized design with 3 treatments and 6 replications per treatment for 5 months. Experimental treatments included the zero (control), 15 and 30 gr/kg of Tribulus Terrestris powder in diet. The weights of lambs were measured monthly. At the age of 4-8 months, 5 consecutive samples were collected monthly to measure serum T3, T4 and IGF-I concentrations. The results showed thatTribulus terrestris powder had no significant effect on body weight. The concentrations of T3 and T4 were higher in lambs treated with Tribulus terrestris powder compared to control group (p<0.05). Concentrations of T3 at the age of 7 months and T4 at 8 months of age in lambs fed 30g/kg of Tribulus terrestris were significantly higher than control group (p<0.05). IGF-I concentration in lambs feed with 15g/kg of Tribulus terrestris at the age of 6 months was higher than control group (p<0.05). In general, the results of this study showed that feeding of 15 g/kg of Tribulus terrestris powder in Arabi male lamb diet by modulating thyroid hormones and IGF-1 and improving the reproductive system, prevents the reduction of sexual behavior and failure of reproductive activity.

  Keywords: Antioxidants, Arabi lambs, IGF-1, Thyroid hormons, Tribulus terrestris
 • Hassan Lakzaie, Farzad Ghanbari *, Javad BayatKouhsar, Ashoor MohammadGharehbash Pages 173-185

  This research was conducted in order to compare the blood parameters and fattening performance of Zel and Dalagh breeds male lambs (three to four months old), and their crossbred with Romanov in different thermal-humidity conditions. Fattening trial was conducted in Gonbad kavous with four treatments and six replicates for 84 days from mid-August to early November. Based on the temperature-humiity index (THI), the lambs were under very severe and severe of heat stress up to 8th weeks of trial, followed by non-stress conditions (THI index of 25.6 and above that, 23.3 up to less than 25.6 and less than 22.2 respectively). In the very severe heat stress condition, the performance of treatments was the same. In the severe heat stress, the performance of Dallagh lambs and their crossbred with Romanov was better than Zel and Zel-Romanov crossbred (P<0.05). In un-stress conditions, performance traits in Zel Romanov crossbred was lower than other treatments (P<0.05). Glucose and cholesterol concentration were lower when the lambs were in heat stress condition than normal time (P<0.05). Unlike, blood urea concentration in heat stress condition was higher than lack of stress time (P<0.05). Concentrations of nonstratified fatty acids (NEFA) in the middle period of experiment, during severe heat stress, were higher than those of very severe and nonstress periods. In whole of fattening trial period, all of the breeds had lower performance than expected, indicating the effects of heat stress on them. Totally, Dalagh breed lams had better fattening performance than Zel and their crossbred with Romanov, especially under very severe heat stress condition.

  Keywords: Blood parameters, Dalagh-Rmanov crossbred, fattening performance, heat stress, Zel-Ronamov crossbred