فهرست مطالب

 • پیاپی 18 (پاییز و زمستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/12/10
 • تعداد عناوین: 13
|
 • صفحه 219
 • علی نقی امیری، روح الله حسینی* صفحات 221-246
  هدف

  هدف پژوهشگران این پژوهش، بررسی شاخصهای ارزیابی سبکهای اسلامی مدیریت بر اساس رویکرد کیفی و کمی بوده است.

  روش

  در گام نخست، با استفاده از ابزار های پژوهش کیفی نظیر فرا ترکیب، به تبیین و اکتشاف معیارهای تحقیق پرداخته شده و در گام دوم، برای ارزیابی عوامل و انتخاب مهم ترین شاخص اثرگذار بر سبک مدیریت، با استفاده از تکنیک تصمیم گیری چند شاخصه شانون، شاخصهای با اهمیت شناسایی و رتبه بندی شده اند. با توجه به هدف پژوهش، جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانشجویان دوره دکتری مدیریت صنعتی پردیس فارابی دانشگاه تهران است. در تحقیق حاضر به دلیل پیچیدگی ماتریس تصمیم طرح شده و برای اطمینان افراد جامعه مد نظر، هشت نمونه از جامعه آماری به صورت نمونه گیری نظری و گلوله برفی انتخاب شدند. 

  یافته ها:

   در فاز فراترکیب، شاخص ارتباطات مقوله ای مهم در مدل ارزیابی سبکهای مدیریت اسلامی شناخته شده است. 

  نتیجه گیری:

  معیار تقویت ارتباطات و افزایش تلاش و کوشش، دو معیاری اند که در رتبه بندی سبکهای اسلامی مدیریت، بالاترین ضریب اهمیت را دارند و معیار تعهد سازمانی و انگیزش دارای کمترین ضریب اهمیت است.

  کلیدواژگان: مدیریت اسلامی، سبک مدیریت اسلامی، شاخصهای مدیریت اسلامی، الگوریتم شانون
 • داود سلمانی*، علی پیران نژاد، علی اکبر فرهنگی، محمدعلی ماندگاری صفحات 227-260
  هدف

  هدف محققان در این پژوهش، تدوین و ارائه مدلی برای مدل بلوغ سرمایه فکری در دانشگاه های ایرانی بود.

  روش

  روش تحقیق به صورت کیفی و مبتنی بر نظریه پردازی داده بنیاد است و گردآوری اطلاعات از طریق مصاحبه های نیمه ساختاریافته انجام شده است. تجزیه و تحلیل اطلاعات به روش استراوس و کوربین و مدل پارادایمی، نمونه گیری به روش نمونه گیری نظری با بهره مندی از تکنیکهای هدفمند و گلوله برفی است که بر مبنای آن، 29 مصاحبه با خبرگان صاحب صلاحیت صورت گرفت. 

  یافته ها:

  دانشگاه ایرانی دارای میزانی از بلوغ یافتگی در خصوص سرمایه های فکری خود است. فشارهای محک زنی، تحول در اقتصاد دانشی، فشار محیط کسب و کار، ماموریت دانشگاه های نسل سوم و انگیزه های مدیریتی، انگیزه هایی اند که دانشگاه مبادرت به پیاده سازی و اجرای مدل بلوغ سرمایه فکری خود می کند. این مدل دارای 12 مولفه و پنج دامنه است. ابعاد ساختاری، هزینه های پیاده سازی، مدیریت عالی سازمان، جو سازمانی، ارزیابی، دانش و تجربه سازمانی و مقاومتهای درون سازمانی، متغیرهای اثرگذار بر روند پیاده سازی مدل اند و می توانند سبب تسهیل یا ممانعت از اجرای موفق آن شوند. در صورت پیاده سازی مدل می توان انتظار توسعه شبکه تحقیق و توسعه، افزایش کارایی نظام آموزشی و پژوهشی، توسعه ساختار و تجاری سازی دانش را داشت. 

  نتیجه گیری:

   بلوغ در سرمایه های فکری به منزله الزامی مهم برای دانشگاه هاست که می تواند زمینه لازم را در راستای بهبود عملکرد متناسب با نیازهای محیطی ایجاد کند.

  کلیدواژگان: مدل بلوغ، سرمایه فکری، نظریه برخاسته از داده ها، دانشگاه های ایران
 • مرتضی سلطانی*، حسین خنیفر، مریم نجفی صفحات 261-274
  هدف

  این تحقیق با هدف شناسایی الزامات نظام آموزش عالی کشور برای تحقق اقتصاد مقاومتی انجام شده است.

  روش

  روش این پژوهش بر اساس هدف توسعه ای، کیفی به شیوه توصیفی است. به منظور جمع آوری داده های کیفی از ابزار مصاحبه و مطالعات اسنادی و برای تحلیل داده ها از روش تحلیل مضمون (تم) استفاده شده است. نمونه آماری تحقیق شامل 10 نفر از خبرگان علمی و اجرایی کشور در حوزه اقتصاد مقاومتی و آموزش عالی، کلیه سخنرانی های مقام معظم رهبری و تعداد هفت مقاله و کتاب و در این زمینه بوده است. 

  یافته ها

  31 مضمون در شش محور شامل آموزش، پژوهش و نشر دانش (کارکردهای اصلی نظام آموزش عالی)، ساختار و سیستم ها، فرهنگ و رهبری (اهرم های اصلی اجرای استراتژی) به عنوان الزامات نظام آموزش عالی احصا شد.

   نتیجه گیری:

  بسترسازی آموزش عالی برای تحقق اقتصاد مقاومتی نیازمند اقداماتی در دو سطح است؛ نخست، اقدام در سطح وزارت علوم و دانشگاه ها که متولی اصلی آموزش عالی در کشورند و دوم، اقدام در سطح دولت که نهاد فرادست آموزش عالی و متولی اصلی اجرای اقتصاد مقاومتی محسوب می شود.

  کلیدواژگان: اقتصاد مقاومتی، آموزش عالی، دانشگاه، تحلیل مضمون
 • علی اصغر پورعزت، زهرا ستاری، صفی الله صفایی*، مریم موسیوند صفحات 275-294
  هدف

  هدف از انجام این پژوهش، تبیین نقش آگاهی در رابطه رهبر و پیرو در پرتو قرآن و عترت بود.

  روش

  تحقیق حاضر از لحاظ نوع، تحقیق کیفی به صورت تحلیل محتواست و با استفاده از روش تحقیق موضوعی قرآن کریم درباره واژه «آگاهی» بررسی و تببین شده است. روایی و پایایی مفاهیم استخراج شده به تایید متخصصان این حوزه رسید.

  یافته ها و نتیجه گیری:

   یافته های مستخرج از جامعه بررسی (ساحت مقدس قرآن کریم و ترجمه آیات متن از مجموعه کتب تفسیر المیزان)، به تقسیم مقوله آگاهی در پنج عنوان جایگاه و ارزش آگاهی، عوامل و زمینه های آگاهی، موانع آگاهی، بازتاب آگاهی در عملکرد رهبران و بازتاب آگاهی در عملکرد پیروان منجر شد.

  کلیدواژگان: رهبری، پیرو، روابط رهبر و پیرو، آگاهی، اطاعت
 • نیکو دیالمه* صفحات 295-314
  هدف

  اساتید اثر بخش، مربیانی اند که توانایی تعمیق یا تغییر در ساحتهای شناختی، عاطفی و عملکردی متربیان را در جهت حیات طیبه دارند. هدف از نگارش پژوهش حاضر، دستیابی به مولفه های شایستگی این اساتید از خلال رهنمودهای اسلامی بود.

  روش

  روش این پژوهش، تحلیلی- استنتاجی به شیوه تحلیل متن و جامعه پژوهش، کتب معتبر حدیثی از مکتب اهل بیت (ع) است. در این راستا، مولفه های اثربخشی از متن روایاتی که مستقیم یا غیر مستقیم ناظر بر آداب تعلیم و تعلم بود، استخراج و در قالب مفاهیم و مقولات طبقه بندی و الگوی مفهومی ارائه شد.

  یافته ها:

  یافته های تحقیق نشان دهنده 27 مولفه در پنج حیطه نگرش، ارزش، دانش، منش و کنش از صلاحیتهای شناختی، عاطفی و وظیفه ای بود.

   نتیجه گیری: 

  در مدل اسلامی نگرش و ارزش، لایه های زیرین شایستگی و دانش و منش و کنش، لایه های رویین به شمار می روند که هر یک متضمن زیرمقوله هایی از جمله: نگاه موهبتی و امانتی به علم، شوق به انسان سازی، کارامدی دانش، انگیزه الهی، اعتماد آفرینی، آزاد منشی، نقادپروری، پرهیز از خود ستایی، اعتراف به عجز علمی و... در اساتید اثربخش است.

  کلیدواژگان: اساتید اثربخش، شایستگی های زیربنایی، شایستگی های روبنایی، آموزه های اسلامی
 • فرهاد شفیع پور مطلق*، محمد آتشک صفحات 315-328
  هدف

  هدف از انجام تحقیق حاضر، شناخت و رتبه بندی مهارتهای مورد نیاز مدیران دانشگاه آزاد اسلامی بوده است.

  روش

  روش تحقیق، اکتشافی و جامعه آماری آن، متخصصان موضوعی در دانشگاه آزاد اسلامی است. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه محقق ساختهای است که دارای روایی محتوایی و پایایی مناسب بوده است. برای تحلیل داده ها از آزمون تحلیل عاملی اکتشافی و آزمون تی تک نمونه ای استفاده شده است.

   یافته ها:

  مهارتهای مورد نیاز مدیران دانشگاه آزاد اسلامی شامل پاسخگویی، حفظ هویت دینی- ملی، فناوری اطلاعات و ارتباطات، روان شناختی، برنامه ریزی راهبردی، مدیریت زمان و جهانی و بین المللی شدن است و بیشترین میانگین مربوط به مهارت روان شناختی و کمترین میانگین مربوط به مهارت برنامه ریزی راهبردی بوده است.

  نتیجه گیری:

  مدیران دانشگاه آزاد اسلامی خود را برای پاسخگویی به مشتریان تجهیز کنند؛ ضمن بین المللی و جهانی بودن و استفاده از تجارب علمی دیگر کشورها، هویت فرهنگی- مذهبی خود را حفظ کنند؛ فرایندهای اداره دانشگاه را مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات تغییر دهند و با توجه به افزایش حجم فعالیت دانشگاه، به مدیریت زمان همت گمارده، برنامه های راهبردی تدوین کرده و مبتنی بر آن اقدام کنند.

  کلیدواژگان: مهارتهای مدیران، دانشگاه آزاد اسلامی، آموزش عالی
 • بهنوش جووری، یوسف محمدی مقدم*، سوسن قهرمانی قاجار، نرگس حسن مرادی صفحات 329-350
  هدف

  تحقیق حاضر در پی آن بود تا با رویکرد تفسیرگرایانه، موانع سازمانی با نشاطی در محیط دانشگاه را بر مبنای مدل داده بنیادکشف کند.

  روش

  این تحقیق از نظر نوع هدف، کاربردی و به روش زمینه ای نظریه پردازی داده بنیاد انجام شده است. جمع آوری داده ها با روش مصاحبه نیمه ساختاریافته در محدوده زمانی سالهای 97-95 صورت پذیرفته است. با استفاده از نمونه گیری هدفمند و بر مبنای شاخص اشباع نظری، با 20 نفر از صاحب نظران دانشگاه الزهرا در حوزه مدیریت منابع انسانی و روان شناسی سازمانی مصاحبه صورت گرفت. کدهای حاصل از متن گزاره ها، با روش کلایزری احصا شدند و بر مبنای آنها، مدل پارادایمی موانع سازمانی نشاط آفرینی در محیط دانشگاه با روش داده بنیاد شناسایی شد. برای بررسی پایایی و اعتبارسنجی مدل، با روش ضریب توافقات کاپای کوهن، پرسشنامه ای تهیه و از پنج خبره خواسته شد در خصوص توافقاتشان بر نسبت به کدگذاری های انجام شده در مدل، اعلام نظر کنند.

   یافته ها:

  در مدل پارادایمی کشف شده، شرایط ناکارامدی قوانین و مقررات، به عنوان شرایط علی، بر موانع نشاط آفرینی سازمانی در دانشگاه ها اثرگذار است. در این بین، مهجور ماندن توانمندی های دانشگاه به عنوان شرایط مداخله گر و بروز تعارضهای کار-خانواده، به عنوان شرایط زمینه ای، در جهت تشدید پدیده بی نشاطی سازمانی اعضا عمل می کنند که این شرایط سه بعدی (علی- زمینه ای- مداخله گر) در تعامل و کنش متقابل با هم موجب بروز واکنشهای روان شناختی منفی و ضد بهره ور سازمانی در فضای رقابتی دانشگاه می شود که پیامد آفرینش بی نشاطی سازمانی را به همراه خواهد داشت. در ادامه، با نرم افزار اس.پی.اس.اس، میانگین حسابی ضرایب توافقی خبرگان به صورت تقریبی 8/0 به دست آمد که به معنی تایید پایایی و اعتبار مدل یافت شده از نظر خبرگان است.

  نتیجه گیری: 

  دانشگاه می تواند با استقرار مدیریت راهبردی منابع و تحت تاثیر سه شرط لازم و کافی حمایت دررفع تعارضهای کار- خانواده، برندسازی توانمندی های دانشگاه در جامعه هدف، بالنده سازی قوانین و مقررات با رفع موانع سازمانی از طریق پرورش ظرفیتهای روان شناختی مثبت و بهره ور سازمانی، زمینه ساز نشاط سازمانی اعضا شود؛ به گونه ای که بازتاب آن در قالب شکوفایی استعدادها و پویایی آموزشی- پژوهشی- اجرایی عضو دانشگاه (تولید و اشتراک علم) و پاسخ به نیازهای محیطی و محاطی (کیفیت، تخصص، دانش، درآمدزایی) دانشگاه به نمایش گذاشته خواهد شد.

  کلیدواژگان: نشاط سازمانی، دانشگاه الزهرا، روش کلایزری، روش داده بنیاد، ضریب توافقات
 • عباس عباس پور*، حمید رحیمیان، مرتضی طاهری، مهدی مبینی صفحات 351-368
  هدف

  بررسی عوامل موثر بر انتقال یادگیری برنامه های پرورش هیئت علمی در دانشگاه های منتخب شهر قم.

  روش

  پژوهش حاضر با راهبرد اکتشافی و رویکرد ترکیبی انجام شد. در مرحله کیفی با روش نظریه زمینه ای و انجام مصاحبه های نیمه ساختاریافته شرایط زمینه ای، عوامل علی و میانجی، راهبردها و پیامدهای فرایند انتقال یادگیری در برنامه های پرورش هیئت علمی بررسی و الگوی کیفی بر اساس مدل پاردایمی نظریه زمینه ای ترسیم شد. در مرحله کمی از طریق پرسشنامه طراحی شده، نظرات 200 نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاه های شهر قم، جمع آوری و تجزیه و تحلیل شد. 

  یافته ها:

   انگیزش و احساس نیاز اعضای هیئت علمی با انتقال یادگیری به عنوان پدیده محوری، رابطه معنادار داشتند؛ اما رابطه حرفه گرایی هیئت علمی با انتقال یادگیری تایید نشد. همچنین ارتقای سطح آزادی علمی، جامعه پذیری اعضای هیئت علمی و شایستگی مدرسان به عنوان راهبردهای الگوی طراحی شده بر بهبود عملکرد اعضای هیئت علمی تاثیر معنادار داشت. 

  نتیجه گیری: 

  ارتقای کیفی فرایند پذیرش و جذب دانشجویان، ارتقای سطح نعاملات بین المللی، پویایی برنامه های درسی و حاکمیت جو حمایتی در سطح محیط های دانشگاهی، نیازسنجی جامع و مشارکت اعضای هیئت علمی در طراحی برنامه های پرورش، ارتقای سطح آزادی علمی، اصلاح و پیاده سازی فرایند جامعه پذیری هیئت علمی و به کارگیری مدرسان شایسته بر افزایش سطح اثربخشی برنامه های پرورش هیئت علمی تاثیرگذار است.

  کلیدواژگان: رویکرد تحقیق ترکیبی، پرورش هیئت علمی، انتقال یادگیری
 • سمانه محمدپور، حبیب الله سالارزهی*، زهرا وظیفه، نورمحمد یعقوبی، امین رضا کمالیان صفحات 369-386
  هدف

  هدف از انجام این پژوهش، مطالعه نظام مند الگوهای نظری و پژوهشهای صورت گرفته با موضوع دانشگاه کارآفرین به منظور تلخیص، طبقه بندی و تلفیق مولفه های آن بوده است.

  روش

  پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی با رویکرد کیفی فراترکیب است. بدین منظور، 114 مقاله برای جمع آوری و تحلیل داده ها به روش تحلیل محتوای کیفی استقرایی، مبتنی بر کدگذاری باز، محوری و انتخابی، بررسی شد.

   یافته ها:

  پس از کدگذاری، مولفه های دانشگاه کارآفرین در 15 مقوله عمده، 41 مفهوم و 181 کد، سازماندهی شدند و میزان اهمیت و اولویت هر یک از مفاهیم با استفاده از آنتروپی شانون تعیین شد.

   نتیجه گیری:

  مفاهیم نوع ساختار، فرهنگ حامی کارآفرینی، حمایت مدیریت از فعالیتهای کارآفرینانه، اهداف و راهبردهای کارآفرینانه، تجاری سازی دانش، برنامه درسی کارآفرینانه، معرفی کارآفرینان دانشگاهی به عنوان الگوی نقش، تشکیل مراکز بازاریابی، توسعه ارتباطات و شبکه سازی، بیشترین اهمیت و بالاترین رتبه ها را در بین مفاهیم دارند. در نهایت بر اساس مولفه های استخراج شده، مدل پیشنهادی ارائه شده است.

  کلیدواژگان: دانشگاه کارآفرین، کارآفرینی دانشگاهی، آموزش عالی، ارتباط صنعت و دانشگاه
 • رضا سپهوند، محسن عارف نژاد*، فرجام زارع، مهدیه سپهوند صفحات 387-406
  هدف

  هدف از انجام این پژوهش، بررسی و تحلیل نقش معنویت سازمانی بر آنومی سازمانی با در نظر گرفتن نقش میانجی اخلاق کاری بود.

  روش

  پژوهش حاضر از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر جمع آوری داده ها، توصیفی و از شاخه مطالعات پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش، 240 نفر از کارکنان دانشگاه لرستان است که از بین آنان با روش نمونه گیری تصادفی ساده، 147 نفر انتخاب شدند. برای سنجش متغیرهای پژوهش از پرسشنامه های معنویت سازمانی اشمس و دوچون (2000) و میلیمن و همکاران (2003)، اخلاق کاری گریگوری سی.پتی (1990) و آنومی سازمانی مظلومی و سفیدچیان (1394) استفاده شده است. برای تحلیل داده ها نیز از روش مدل سازی معادلات ساختاری و نرم افزار آماری آموس بهره گرفته شده است. 

  یافته ها و نتیجه گیری:

  نتایج پژوهش نشان می دهد که معنویت سازمانی رابطه مثبت و معناداری با اخلاق کاری و رابطه معکوس و معناداری با آنومی سازمانی دارد. یافته های تحقیق دلالت بر وجود رابطه معکوس و معنادار بین اخلاق کاری و آنومی سازمانی دارد.

  کلیدواژگان: معنویت سازمانی، اخلاق کاری، آنومی سازمانی
 • علی صابری*، صمد گودرزی، مجید جاوید، محمدحسین قربانی صفحات 407-420
  هدف

  هدف از انجام این پژوهش، بررسی تاثیر اخلاق حرفه ای اساتید تربیت بدنی عموی دانشگاه ها بر انگیزش پیشرفت دانشجویان دختر در فعالیتهای ورزشی بود.

  روش

  روش پژوهش توصیفی- همبستگی بود که با روش معادلات ساختاری انجام شد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانشجویان دانشگاه های دولتی، آزاد و پیام نور یاسوج به تعداد 760 نفر است که در نیمسال تحصیلی 97-1396 درس تربیت بدنی عمومی یا ورزش را گذارنده اند. حجم نمونه آماری بر اساس جدول مورگان و روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای حدود 260 نفر برآورد شد. ابزار گردآوری داده ها در این پژوهش شامل پرسشنامه اخلاق حرفه ای اساتید تربیت بدنی عمومی سلیمی (1395) و پرسشنامه انگیزش پیشرفت در فعالیت بدنی گیل و دیتر (1988) است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از تی تک نمونه ای و معادلات ساختاری استفاده شد.

   یافته ها:

  مدل پیشنهادی برازش خوبی دارد و اخلاق حرفه ای اساتید تربیت بدنی عمومی بر انگیزش پیشرفت دان�%B

  کلیدواژگان: دانشجویان دانشگاه، اخلاق حرفه ای، انگیزه پیشرفت
 • محمدرضا بهبودی*، عبادالله بانشی، محمد نبی زاده صفحات 421-439
  هدف

  هدف از انجام این پژوهش، بازشناسی مفهوم خودکارامدی بر مبنای کتاب ارزشمند نهج البلاغه بوده است.

  روش

  در این پژوهش از روش کیفی تحلیل مضمون استفاده شد که شامل گردآوری و تحلیل داده های کیفی است. مضمون استفاده شده در این پژوهش، متن نهج البلاغه بود که با تفحص در آن، روایات مربوطه استخراج و سپس با مراجعه به کتاب شرح نهج البلاغه (پیام امام) به تجزیه و تحلیل آنها پرداخته شد.

  یافته ها: 

  در این پژوهش 358 پیام از 38 خطبه، 13 نامه و 78 حکمت کدگذاری شد. این پیامها در مراحل بعد در 19 مفهوم، شش مقوله و دو بعد دسته بندی شدند.

  نتیجه گیری: 

  مفهوم خودکارامدی از منظر نهج البلاغه دارای دو بعد است. بعد اول، مقدمات؛ شامل سه مقوله خودشناسی و خودسازی، توکل به خداوند در کارها و دانش اندوزی و بعد دوم، پیامدهاست که سه مقوله عملگرایی و استقامت در کار، حسابرسی و مراقبه و سعه صدر و شکیبایی در برابر مشکلات را در بر می گیرد و با مفهوم غربی آن در برخی ابعاد تفاوت دارد.

  کلیدواژگان: سرمایه روان شناختی، خودکارامدی در اسلام، ابعاد خودکارامدی، نهج البلاغه
|
 • Ali Naghi, Rohollah Hosseini * Pages 221-246

  The purpose of this study is to evaluate the Islamic management style assessment indicators based on qualitative and quantitative approach.

  Method

  In the first step, using qualitative research tools such as meta-combination, we will explore and explore the research criteria. In the second step, indicators are identified and ranked in order to evaluate the factors and the most important indicator of the impact on management style using the SHANON multi-factor decision-making technique. Regarding the research goal, the statistical population of this research includes all Ph.D. students of Industrial Management in Tehran University of Farabi. In the present study, due to the complexity of the decision matrix, and in order to increase the confidence of the target population, eight samples from the statistical society were selected as theoretical sampling and snowball.

  Results

    According to the results of this research, the measure of communication strengthening and increase of effort and effort are two criteria.

  Conclusion

    In the Islamic management styles ranking has the highest coefficient of importance and the criterion of organizational commitment and motivation has the least significant factor.

  Keywords: islamic management, islamic management style, islamic management indicators, shanon algorithm
 • Davood Salmani *, Ali Pirannejad, AliAkbar Farhangi, MohammadAli Mandegari Pages 227-260

  The present article aims at developing a model for intellectual capital maturity model in Iranian universities. 

  Method

  The method of the survey is qualitatively based on Grounded theory, data gathering through semi-structured interviews and data analysis by Strauss and Corbin and paradigmatic modeling, sampling by theoretical sampling. It was based on 29 interviews with qualified experts.

  Results

  The results of the research indicate that Iranian universities have some maturity regarding thiere intellectual capital. Benchmarking pressures, changes in the knowledge economy, business environment pressures, third-generation university missions, and managerial incentives are the motivations for the university to implement and implement its maturity model of intellectual capital. This model has 12 components of university image, managerial competencies, university culture, quality management, quality of technology, faculty competence, management philosophy, communication, research commercialization, university internationalization, intellectual property and student relationship management. The five domains include Primary, Repetitive, Defined, Managed and Optimized, and the five domains include Department, Faculty, University and National level. The steps that the university needs to take to implement the model include: planning, compensation, measurement, optimization of indicators and metrics, increasing intellectual capital awareness, intellectual capital measurement, intellectual capital reporting, integration and policy making, and strategy formulation. Implementation of intellectual capital maturity model occurs in contexts such as legal environment, stakeholder demands, community development, industry characteristics, environmental complexity and university independence.Structural dimensions, implementation costs, top management of the organization, organizational climate, evaluation, organizational knowledge and experience, intra organizational resilience are variables that influence the model implementation process and can facilitate or hinder its successful implementation. Finally, if the model is implemented, one can expect the development of a research and development network, an increase in the efficiency of the educational and research system, the development of a structure and a computerization of knowledge.

  Conclusion

  Intellectual capital maturity is considered as an important requirement for universities which can provide the necessary ground for improving performance in line with environmental requirements.

  Keywords: maturity model, intellectual capital, grounded theory, iranian universities
 • Morteza Soltani *, Hosein Khanifar, Maryam Najafi Pages 261-274

  This research is conducted to explore requirements of the higher education system for the realization of resistive economy.

  Method

  The research is a qualitative descriptive one. Interview and documentary studies is used to collect data and thematic analysis method to analyze data. Sample included 10 academic and administrative experts, all lectures of supreme leader and 7 papers and books in the field.

  Results

  31 themes in 6 topics includingEducation, research, dissemination of knowledge (main functions of higher education), Structure and systems, culture and leadership (main levers for strategy execution) are identified as requirements of the higher education system for the realization of resistive economy.

  Conclusion

  Contextualization of higher education for the realization of resistive economy requires actions at two levels: first, actions at the level of the Ministry of Science, Research and Technology and Universities, which are the main custodians of higher education in the country, and secondly, actions at the level of the state that is the Superior entity for the higher education and the main custodian of the implementation of the resistive economy.

  Keywords: resistive economy, higher education, university, thematic analysis
 • Ali Poureezat, Zahra Satari, Maryam Mousivand Pages 275-294

  The purpose of this research is to explain the role of awareness in the relationship between the leader and follower in the light of the Qur'an and the offspring (Etrath).

  Method

  The present research is a kind of qualitative research, as content analysis, and the research was investigated using the method of the Quranic subject matter research on the word knowledge. Validity and reliability of the extracted concepts were confirmed by experts in this field. Result and

  conclusion

  The results of the extant study of the community which is the holy Quranic aspect and the translation of the verses of the text from the text of al-Mizan's interpretation books have revealed that awareness of five items, the status and value of knowledge, factors and areas of awareness, barriers to awareness , The reflection of awareness in the performance of leaders led to a reflection of the awareness of followers.

  Keywords: leadership, followers, leader, follower relationships, awareness, obedience
 • Nikoo Dialameh * Pages 295-314

  Effective teachers are those who are able to change the cognitive, emotional and functional aspects of their students. The current study is an attempt to investigate the Islamic guidelines to the competency components of such teachers.

  Method

  This analytical-deductive research is textual and sociological analysis of the authentic books of the Hadith of the Ahlul-Bayt School of thought. In this regard, the components of the effectiveness ofthe text of the narratives that were directly or indirectly related to the learning and teaching were extracted and presented in the form of conceptual concepts and categories.

  Results

  The findings revealed 27 competencies in 5 areas: attitude, value, knowledge, behavior, and action which were of cognitive, emotional and functional qualifications. .

  Conclusion

  In the Islamic model, attitude and value are infrastructural competencies while knowledge, behavior and character are the superstructural competencies. Also, each of them includes subcategories, such as: viewing knowledge as a blessing and gift, an enthusiasm for humanization, the effectiveness of knowledge, divine motive, creating trust, freedom, promoting critical thinking, avoiding arrogance, admitting academic insufficiency and etc. among effective teachers.

  Keywords: effective teachers, infrastructure competencies, superstructure competencies, islamic guidelines
 • Farhad ShafiepourMotlagh *, Mohammad Atashak Pages 315-328

  The purpose of this research is to explore manager’s requisite Skills at Islamic Azad University. 

  Method

  The methodology of the research was exploratory. The statistical community includes all of the subject matter experts. The instrument of the research was made researcher questionnaire.The content validity of questionnaire provided by specialist. The reliability of questionnaire was equal (α=0.93). Data analyzed by test of KMO, Exploratory Factor Analysis, one sample t test.

  Results

    The total results revealed that components are: responsibility, national- religious identity, ICT, psychological, strategic planning, counselor and supportive, time management and globalization and internationalization. Mean maximum was psychological skills and mean minimum was strategic planning. 

  Conclusion

  Directors of Islamic Azad University are equipping themselves to respond to customers, while maintaining international and international character and using the scientific experiences of other countries, maintain their cultural-religious identity, change the processes of university administration based on information and communication technology Given the increasing volume of university activity, they are committed to time management and formulate strategic planning and act on it.

 • Behnoush Jovari, Yousof MohammadiMoghaddam *, SueSan GhahremaniGhajar, Narges HasanMoradi Pages 329-350

  The present study is practical in terms of objective and it attempts to discover organizational barriers with vigor in the university based on the Grounded Model by an interpretive approach.

  Method

  Data collection was done using semi-structured interview method during 2016-2018. The research methodology is a qualitative method. In the qualitative section, using the purposive sampling and theoretical saturation index, 20 experts from Alzahra University in the field of human resource management and organizational psychology were interviewed as research experts.The codes derived from the propositions text were recorded using a Colaizzi method and then, based on them, the paradigm model of organizational barriers of vigor-creating in the university was identified using the grounded method.In order to examine the reliability and validity of the model, a questionnaire was developed using the Cohen's kappa agreement coefficient method and five experts were asked to comment on their agreement on the coding in the model.

  Results

  According to the research findings, from the viewpoint of the experts of Alzahra University, in the model of organizational non-vigor in the university, the conditions of inefficiency of laws and regulations as the causative conditions affect the desired phenomenon, that is, barriers to organizational vigor-creating in university.In the meantime, the obscurity of university abilities as intervening conditions and the emergence of work-family conflicts act as the underlying conditions for exacerbating the organizational non-vigor of the members, which these three-dimensional (causal-underlying-intervening) conditions in interaction and action together led to create the negative and anti-productive psychological reactions of the organization in the competitive atmosphere of the university will result in the creation of organizational non-vigor.After calculating Cohen's kappa agreement coefficient of the experts opinions, the arithmetic mean of the coefficients was approximately 0.8 using the SPSS software. This means, according to the standard table of criteria for the agreement severity, the reliability and validity of the model found in this grounded research has been approved by experts.

  Conclusion

  Based on the research findings, the theoretical narrative of this research will be as follows: University can cause to create organizational vigor through establishing strategic resource management and by influencing the three supporting necessary and sufficient conditions for removing the working-family conflicts, university's capabilities branding in a targeted society, empowerment of rules and regulations by removing organizational barriers through the development of positive psychological and organizational productive capacities.So that their reflection will be displayed in form of the flourishing of the talent and the educational, research-executive dynamics of the university member (production and sharing of science) and the response to the environmental and surrounded needs (quality, expertise, knowledge, monetizing).

  Keywords: Organizational Vigor, alzahra university, Colaizzi Method, Grounded Method, Agreements Coefficient
 • Abbas Abbaspour *, Hamid Rahimian, Morteza Taheri, Mahdi Mobini Pages 351-368
  Objectives

  The present article aims at analyzing the effective factors on Learning Transfer pattern Validation of faculty development programs in Qom selected universities.

  Method

  The method of the survey is explorative and compound approach and to reach this goal, the researchers, using the method of analyzing qualitative content, have devised a conceptual model by conducting semi-structured interviews with a group of experts and integrating their views into theoretical literature of research and documentary studies and in an quantitative content the researchers used questionnaires to collect and analyze  the opinions of 200 scientific members of Qom universities .

  Results

  The results of the study indicate a significant relationship between scientific board members motivation and needs with learning transfer as a fundamental fact. On the other hand the results showed no relationship between scientific members professionalism with learning transfer. The results also indicate a significant relationship between improving the level of academic freedom, socialization and competence among scientific board members with improvement in their academic practice.

  Conclusion

  The authors of the article conclude the following effective factors in improving the level of faculty development programs: promoting the quality of student selection process, improving the international negotiations level , development and improvement in educational planning , comprehensive needs assessment, scientific board cooperation in educative programs planning ,  improving the level of academic freedom, correcting the process of scientific board members socialization and employing the competence professors.

  Keywords: mixed methods approach, faculty development, learning transfer
 • Samaneh Mohammadpour, Habibollah Salarzahi *, Zahra Vazife, Aminreza Kamalian Pages 369-386

  The purpose of this research is systematically studying of theoretical models and researches carried out on the subject of entrepreneurial university in order to summarize, classify and integrate its components. 

  Method

  This study is an applied research with a meta-synthesisqualitative approach. For this purpose, 128 articles were analyzed for collecting and analyzing data using an inductive qualitative content analysis approach based on open, axial and selective coding. 

  Results

  Following coding, the components of entrepreneurial university were organized in 15 main categories, 44 concepts and 293 codes, and the significance and priority of each concept was determined using Shannon entropy.

  Conclusion

  Based on the findings of the research, the concepts of structure type, entrepreneurial support culture, management support from entrepreneurial activities, entrepreneurial goals and strategies, knowledge commercialization, entrepreneurial curriculum, introducing university entrepreneurs as role models, forming marketing centers, developing communication and networking have the highest importance and highest rank among the concepts. Finally, the suggested model was presented based on the derived components.

  Keywords: Entrepreneurial University, University Entrepreneurship, higher education, Industry, University Relations
 • Reza Sepahvand, Mohsen Arefnejhad *, Farjam Zaree, Mahdieh Sepahvand Pages 387-406

  The purpose of this research is examination the role of organizational spirituality on organizational anomia by considering the role of mediator of work ethic.

  Method

  The present research in terms of purpose and in terms of collecting data is a descriptive research type and is a branch of survey research. The statistical population of the research is 240 numbers of employees of Case study: Lorestan University; that147 numbers as statistical sample have been selected by using simple random sampling method. Data is collected by using standard questionnaires; Structural equation modeling and Amos statistical software have been used to analyze them. The conceptual model of research has a favorable fit. 

  Results

  The results of the research show that organizational spirituality has a positive and significant relationship with work ethic and negative and significant relationship with organizational anomia. Research Findings indicate that there is a negative and significant relationship between work ethic and organizational anomia. Also, the results of the data review show that organizational spirituality can lead to reducing organizational anomia through institutionalizing of work ethic in organization.

  Keywords: organizational spirituality, work ethic, anomia
 • MohammadReza Behboudi *, Ebadallah Baneshi, Mohammad Nabizadeh Pages 421-439

  The purpose of this study is to investigate the effect of professional ethics of faculty members of physical education of universities on the motivation for the progress of female students in sports activities.

  Method

  The method is descriptive correlational study using structural equation modeling. The statistical population of the study consisted of all students of public, Azad and PNU students in Yasuj that in the second semester of the academic year 97-96, they set up general education or sport lessons.According to the statistics, 760 students were trained at the universities.The sample size was estimated to be 260, based on the Morgan table. The questionnaires were distributed by stratified random sampling.The data collection tools was a questionnaire. Data analysis at two levels of descriptive statistics (Frequency, percentage, mean and standard deviation) and inferential statistics (Kolmogorov-Smirnov test, single-sample t-test and structural equations).

  Results

  The findings show that the proposed model has a good fit for the impact of professional ethics on the student's motivation to participate in physical activity, and this was a good predictor of the motivation for progress.According to the fact that physical activity is one of the factors affecting the health of tutors can create professional ethics in this field Provides student participation in leisure time and bring them health.

  Keywords: university students, professional ethics, motivation of progressing