فهرست مطالب

فصلنامه فرهنگ در دانشگاه اسلامی
سال نهم شماره 4 (پیاپی 33، زمستان 1398)

 • تاریخ انتشار: 1398/12/14
 • تعداد عناوین: 8
|
 • سیدرضا سیدجوادین صفحه 461
 • کبری بخشی زاده برج*، پیمان دیلمی صفحات 463-478

  مد و رسانه آن، پوشاک، وسیله ای هنری برای بیان عقاید و افکار انسانها قلمداد می شود و تنها جوامعی از این منظر آسیب جدی خواهند دید که در این حوزه فرهنگی تقلیدکننده محض باشند.

  هدف

  برای حل این مشکل و تولید پوشاک اسلامی- ایرانی، این تحقیق با هدف بررسی نگرش و ذهنیت مصرف کنندگان انجام شد.

  روش

  در این پژوهش با بهره گیری از رویکرد کیفی استخراج استعاره زالتمن(زیمت)، نقشه ذهنی مد اسلامی- ایرانی استخراج شد. در این راستا، با 15 نفر از مصرف کنندگانی که نسبت به این موضوع درگیری ذهنی بالایی داشتند، مصاحبه نیمه ساختاریافته انجام گرفت.

  یافته ها

  نقشه اجماعی با 23 سازه ذهنی استخراج شد.

  نتیجه گیری

  مهم ترین سازه هایی که باید مد نظر طراحان قرار گیرد، عبارتند از: تاکید بر المان های اسلامی، استفاده از شکل اصلی در طراحی، الوان بودن، سنتی بودن ، استفاده از مفاهیم در طراحی، تنوع ناهنجار رنگها، پیچیدگی در طراحی،کمبود حق انتخاب و تیره بودن.

  کلیدواژگان: مد اسلامی- ایرانی، پوشاک بانوان، استخراج استعاره، نقشه اجماعی، زیمت
 • سید مجتبی هاشمیان، فریبرز رحیم نیا*، محمد مهدی فراحی، مجتبی پورسلیمی صفحات 479-506
  هدف

  تحقیق پیش رو با هدف شناسایی راهبردهای رفتاری بازآفرینی تعادل کار- زندگی در میان اعضای هیئت علمی دانشگاه های دولتی شمال شرق ایران تلاش انجام شد.

  روش

  در این پژوهش، روش تحقیق پدیدارشناسی به کار گرفته شد. جامعه مطالعه، آن دسته از اعضای هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد و بیرجند بودند که دارای مرتبه علمی استادیاری با حداقل پنج سال سابقه کاری یا دانشیاری با حداکثر پنج سال فاصله زمانی از آخرین ارتقای رتبه علمی بوده اند. انتخاب مشارکت کنندگان به شیوه هدفمند با انجام مصاحبه نیمه ساختاریافته پی گرفته شد تا در نهایت پس از اشباع داده ها، کافی بودن تعداد نمونه با 16 مشارکت کننده مشخص شد.

  یافته ها

  نتایج تحلیل داده ها به شیوه تحلیل محتوا نشان داد که فعالیتهای بازآفرینی تعادل کار- زندگی مشتمل بر16 مولفه رفتاری بوده و دو راهبرد فردی با عناوین «فروکاست مطالبات نقش» و «پاسخگویی دوسوگرای نقش» را در برداشته است.

  نتیجه گیری

  چارچوب راهبردهای بازآفرینی تعادل کار- زندگی خواهد توانست بسان یک دستمایه عملی به اعضای هیئت علمی دانشگاه برای به کارگیری بهترین اقدامات برای حصول تعادل کار- زندگی مبتنی بر شرایط خودشان کمک کند.

  کلیدواژگان: راهبردهای رفتاری بازآفرینی، تعادل کار- زندگی، پدیدارشناسی، اعضای هیئت علمی دانشگاه
 • سیدرضا سید جوادین*، جواد قلیچ لی، محمدعلی لسانی فشارکی، علی اصغر پورعزت صفحات 507-526

  موفقیت سازمانها تا حد زیادی بستگی به هدایت و رهبری در آنها دارد. در دیدگاه اسلامی هدف غایی از هدایت، رساندن انسانها به کمال مطلوب است. اجزا و عناصر هدایت عبارتند از مدیران و ساختارهای سازمانی به عنوان هدایت کننده ها و منابع انسانی به عنوان هدایت شونده. در بیان تفصیلی قرآن، اهداف سازمانها زمانی محقق خواهد شد که بین این عناصر هماهنگی و همسویی وجود داشته باشد.

  هدف

  هدف از این پژوهش، بررسی و تحلیل ویژگی های مدیران سازمان با استفاده از استعاره نور در قرآن کریم بود.

  روش

  در این مقاله از روش تحقیق موضوعی در قرآن کریم استفاده شد. در این روش پس از تعیین کلیدواژه های تحقیق، آیات حاوی واژه نور و هم خانواده های آن از قرآن استخراج و مفاهیم مد نظر در موضوع تحقیق از آیات مذکور استنتاج شد.

  یافته ها

  برخی از ویژگی های احصا شده برای مدیران در این تحقیق، با تحقیقات گذشته مشترک بوده، ولی در بسیاری دیگر نیز تفاوتهای اساسی وجود داشت.

  نتیجه گیری

  نتایج حاصل از این تحقیق با عنوان ویژگی های پنج گانه ای به شرح ذیل ارائه شد که عبارتند از: ویژگی های عقیدتی، ویژگی های شخصیتی، ویژگی های ساختاری، ویژگی های رفتاری و ویژگی های هدف گرایی.

  کلیدواژگان: منابع انسانی، استعاره نور، مطالعات قرآنی، ویژگی های مدیران، تحقیقات میان رشته ای مدیریت
 • وحید تارویردی زاده*، نادر جعفری هفتخوانی، امیر آذرفر صفحات 527-542
  هدف

  تعاملات بین المللی دانشگاهی از مهم ترین شروط لازم برای شکل گیری روابط پایدار علمی میان اشخاص و نهادهای علمی فعال در سراسر جهان است. این دست تعاملات برای دانشگاه امام صادق(ع) که چشم انداز خود را «دانشگاه اسلامی مرجع» تعیین کرده، ضرورت مضاعفی دارد. در این پژوهش تلاش شد تا ذهنیتهای مدیران این دانشگاه، درباره تعاملات بین المللی آن، مبتنی بر روش شناسی کیو شناسایی شود.

  روش

  بدین منظور، 236 گزاره فضای گفتمان از منابع دست اول و دست دوم  استخراج شد. سپس گزاره های فضای گفتمان به 41 گزاره کیو تبدیل شد و با تکمیل مراحل یاد شده، 32 مصاحبه با خبرگان و مدیران انجام گرفت.

  یافته ها

  چهار دسته ذهنیت شناسایی شد. همچنین بر اساس مصاحبه های انجام شده، سه مسئله بنیادی در این زمینه، شامل خودسانسوری یا حیای سازمانی، روحیه حاکم بر مدیریت عالی و عدم تعادل ساختاری، شناسایی شدند و برای هر یک پیشنهادهایی نیز ارائه شد.

  کلیدواژگان: دیپلماسی علم و فناوری، دیپلماسی دانشگاهی، تعاملات بین المللی دانشگاهی، دانشگاه امام صادق(ع)
 • حسین گرجی پور، وحید خاشعی*، علیرضا اسلامبولچی، علی اصغری صارم صفحات 543-564
  هدف

  هدف پژوهش حاضر، ارائه چارچوبی برای مسئله شناسی فرهنگی در دانشگاه ها با بررسی و تحلیل بیانات امام خامنه ای بوده است.

  روش

  در این پژوهش، از روش کیفی تحلیل مضمون با بهره گیری از تکنیک شبکه مضامین برای شناسایی مضامین مستتر و ترسیم تارنمای مضامین استفاده شد.

  یافته ها

  یافته های پژوهش، مضمون فراگیری به نام تعالی فرهنگی را در قالب چهار مقوله کلان فرهنگی: تعمیق باورهای دینی و ارزشی، هویت بخشی، رشد اجتماعی اسلامی و عنصر انقلابی و اسلامی، به عنوان مسئله فرهنگی در دانشگاه ها معرفی کرد.

  نتیجه گیری

  نتیجه پژوهش نشان داد که خط مشی گذاری اثربخش و دستیابی به تعالی فرهنگی در دانشگاه ها، نیازمند تدوین ماموریتها و اهداف فرهنگی بر پایه نیاز و شرایط دانشگاه ها مبتنی بر مقوله های فرهنگی شناسایی شده از دیدگاه امام خامنه ای است.

  کلیدواژگان: فرهنگ، خط مشی گذاری فرهنگی، مسئله فرهنگی، دانشگاه، امام خامنه ای
 • مهدی کلانتری*، رشید ذوالفقاری زعفرانی، احمد رمضانی قاسم آباد صفحات 565-586
  هدف

  تحقیق حاضر با هدف پاسخ به این سوال کلیدی انجام شد که: آیا رویکرد مطالعه و سبک یادگیری با سطح تفکر انتقادی دانشجویان رابطه دارد؟

  روش

  جامعه تحقیق، دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی گیلان در سال تحصیلی 97-96 است که بر اساس فرمول جامعه محدود کوکران، 386 نفر از آنان با روش نمونه گیری غیر احتمالی در دسترس انتخاب شدند و از پرسشنامه استاندارد برای جمع آوری داده ها استفاده شد. برای تامین روایی محتوا، از نظر جمعی از اساتید، استفاده و اصلاح لازم لحاظ شد. برای سنجش پایایی پرسشنامه از سازگاری درونی و آزمون آلفای کرونباخ استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها با روش آزمون کولموگروف- اسمیرنوف، خی دو، تحلیل عاملی تاییدی و مدلسازی معادلات ساختاری توسط نرم افزارهای اس.پی.اس.اس-25 و آموس-24 انجام شد.

  یافته ها

  با توجه به نتایج و سطح معناداری به دست آمده، سبک یادگیری و سبک مطالعه دارای تاثیر معناداری بر تفکر انتقادی اند.

  نتیجه گیری

  یادگیری، نتیجه و برایند آموزشهای برنامه ریزی شده یا تجربی است که بر اثر تمرین یا برخورد مستمر در فرد نهادینه شده و نمود بیرونی در رفتار دارد. در مکاتب مختلف، یادگیری در هر زمان و مکان و موضوعی، شرایط و مهارتهای خاصی را طلب می کند. بدین سبب، مهارتهای یادگیری قرن بیست ویکم را مجموعه ای از مهارتها همچون: تفکر انتقادی، فناوری اطلاعات، ارتباط تعاملی و موثر، خلاقیت و ریسک پذیری، مهارتهای بین فردی، مسئولیت شخصی، اجتماعی و مدنی، بهره وری بالا، اولویت بندی، برنامه ریزی و مدیریت، انعطاف پذیری و سازگاری و اعتماد به نفس دانسته اند.

  کلیدواژگان: سبکهای یادگیری، تفکر انتقادی، دانشجو، روشهای مطالعه، سطوح یادگیری
 • ابوالفضل اشرفی، رضاعلی محستی*، طهمورث شیری صفحات 587-608
  هدف

  پژوهش حاضر به دنبال دستیابی به مدل تحلیلی شکل گیری هویت اجتماعی جوانان بود. مسئله اصلی پژوهش که در نمونه 445 نفری انتخاب شده با روش احتمالی طبقه ای از دانشجویان دانشگاه تهران بررسی شده است، این بود که آیا ضعف کارکردی نظام اجتماعی در جامعه، بر میزان پایین شکل گیری هویت اجتماعی جوانان دانشجو اثرگذار بوده است؟

  روش

  روش پژوهش، پیمایشی و کمی بود که علاوه بر استفاده از روش اعتبار سازه ای(تحلیل عامل و پیش آزمون) از روش های کیفی اعتبار محتوایی و مصاحبه به همراه پرسشنامه نیز بهره برده است. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه محقق ساخته تبلت-محور با روایی و پایایی تاییدشده با آلفای کرونباخ بوده و داده ها با آزمونهای تی تک نمونه ای و فریدمن تجزیه وتحلیل شده است. یافته ها: میزان پایین شکل گیری هویت اجتماعی جوانان دانشجو نسبت به نظام اجتماعی، در اثر ضعف تاثیرات کارکردی نظام اجتماعی در برساخت هویت اجتماعی بوده است.

  نتیجه گیری

  نتیجه پژوهش، منجر به ارائه مدل کاربردی شکل گیری هویت اجتماعی تحت تاثیرات کارکردی نظام اجتماعی به همراه شاخصهای سنجش و آزمون میدانی آن و تایید فرضیه اصلی شد.

  کلیدواژگان: هویت اجتماعی، نظام اجتماعی، برساخت، جوانان دانشجو
|
 • Kobri Bakhshizadeh*, Peyman Deylami Pages 463-478

  The tendency toward fashion trends use become so deep that the most original human life in the name of culture also faces serious challenges. 

  Objectives

  The present study aims at managing and examining consumer behavior in the field of marketing, their attitude and mentality.

  Method

  This study aims to take advantage of the phenomenological approach and one of its tools named Zaltman Metaphor Elicitation Technique (Zmet) that is a qualitative research method, to elicit consensus map that indicates mental construct about Islamic-Iranian fashion. In this regard, eleven consumers with high involvement about the Islamic fashion were interviewed according to Zmet technique and consensus map were elicited.

  Results

  The results of the survey indicate that this map contains twenty-three mental constructs.

  Conclusion

  The authors of the research conclude that main constructs including :" Islamic elements ", " Using the main form in design ", " layout ", " being traditional ", " using concepts in design ", " abnormal color variations ", " complexity in design ", " lack of choice " and " darkness " .

  Keywords: consensus map, clothes, islamic-iranian fashion, zmet
 • Seyed Mojtaba Hashemian, Fariborz Rahimnia *, Mohammad Mehdi Farahi, Mojtaba Poursalimi Pages 479-506

  The present research aims at identifying the behavioral strategies of work-life balance among faculty members of the public universities of the north-east of Iran.

  Method

  In this research, phenomenological research methodology was used. The study population consisted of faculty members of Ferdowsi university of Mashhad and university of Birjand who had an assistance professor degree with at least 5 years of work experience or an associate professor degree with a maximum of 5 years from the last academic promotion. The purposeful sampling method was followed and finally the adequacy of the sample was obtained after data saturation.

  Results

  The results of data analysis by the method of thematic analysis showed that work-life balance crafting activities that have been used to meet the demands of different work and non-workings roles of the people included 16-themes and the wide range of activities can be categorized into "decreasing role demands strategy" and "role ambivalence accountability strategy".

  Conclusion

  The work-life balance crafting strategies framework will be able to assist university professors as a practical tool for best practices in achieving work-life balance based on their own specific conditions.

  Keywords: crafting behavioral strategies, work- life balance, phenomenology, faculty members
 • Javad Ghelichli, Mohamad Ali Lesani Fesharaki, Ali Asghar Pourezzat Pages 507-526

  The success of organizations depends largely on leadership. In Islamic perspective, the ultimate goal of guidance is to bring humans to perfection. The components and guiding elements are managers and organizational structures as guidance and human resources as guided. In the detailed description of the Qur'an, the goals of the organizations will be met when there is an alignment between these elements.

  Objectives

  The purpose of this study is to investigate and analyze the characteristics of organization managers using the light metaphor in the Holy Quran.

  Method

  In this article, a thematic research method was used in the Holy Quran. In this method, after defining the keywords of the research, the verses containing the word Noor (light) and its families were extracted from the Qur'an and the concepts in question were deduced from the above verses.

  Results

  Some of the features described for managers in this study were in common with previous research but in many others there were significant differences.

  Conclusion

  The results of this study were presented as five characteristics as follows: ideological traits, personality traits, structural traits, behavioral traits, and goal orientation traits.

  Keywords: human resources, light metaphor, quranic studies, managerial characteristics, interdisciplinary management
 • Vahid Tarvirdizadeh *, Nader Jafari, Amir Azarfar Pages 527-542

  Academic international interactions are one of the most important prerequisites for building sustainable scientific relations between individuals and academic institutions active . throughout the world. These hands-on interactions for Imam Sadegh Ali-Salam University, which set the prospect of "Islamic University of reference", find it necessary to double. This research attempts to identify the mentality of the managers of this university about its international interactions based on Q methodology.

  Method

  For this purpose, extraction of 236 discourse propositions from first-hand sources and their conversion into 41 Quo's statements and 32 interviews were finally identified.

  Results

  Four groups of subjectivity were identified. Also, based on interviews, three fundamental issues in this area, including self-censorship or organizational life, the spirit of supreme management, and structural imbalances, were identified, for each one, proposals were also presented.

  Keywords: diplomacy of science, technology, academic diplomacy, international academic interactions, imam sadiq university
 • Hossein Gorjipour, Vahid Khashei *, Alireza Eslambolchi, Ali Asghari Sarem Pages 543-564

  The purpose of this study is to present a framework for cultural problem in universities through the discussion and analysis of Imam Khamenei's statements.

  Methods

  In this research, by using thematic analysis and using a thematic grid technique, it has been used to identify mastered themes and map themes.

  Results

  research findings -from the point of view of Imam Khamenei- indicate the cultural excellence in the form of four major cultural categories: deepening religious and value beliefs, identity, Islamic social development, and revolutionary and Islamic elements.

  Conclusion

  The results of the research showed effective policymaking and achieving cultural excellence in universities require the formulation of cultural missions and goals based on the needs and conditions of universities based on the cultural categories identified from Imam Khamenei's perspective.

  Keywords: culture, cultural policy, cultural issue, university, imam khamenei
 • Mahdi Kalantari *, Rashid Z, Ahmad Ramezani Pages 565-586

  The purpose of the present study is to answer the key question whether study approach and learning style are related to students' critical thinking level? 

  Method

  The statistical population of this study consisted of the students of Islamic Azad University of Guilan in the academic year of 96-97. Based on Cochran's restricted society formula, 386 people were studied using non-probability sampling method. A standard questionnaire was used for data collection .In order to ensure content validity, professors were used collectively and necessary modifications were considered. Internal consistency and Cranach's alpha test were used to assess the reliability of the questionnaire. Data were analyzed using Kolmogorov-Smirnov test, x2, confirmatory factor analysis, and structural equation modeling which were performed by SPSS25 and Amos24 software.

  Results

  According to the results and the level of significance, it was found that learning style has a significant effect on critical thinking, and also on the results and the level of significance it was found that the study style has a significant effect on critical thinking.

  Conclusion

  Learning is the result of the planned or experiential training that is institutionalized through continuous practice or encounter in the individual and manifested in external behaviors, based on different schools of learning, learning at any time and place and in any subject matter, skill. It requires certain things. Therefore, 21st Century Learning Skills Experts have a set of skills such as critical thinking, information technology, effective and interactive communication, creativity and risk taking, interpersonal skills, personal, social and civic responsibility, high productivity, Priority, planning and management know flexibility and adaptability and confidence.

  Keywords: learning style, critical thinking, university student, study methods, levels of learning
 • Abolfazl Ashrafi, Rezaali Mohseni *, Tahmors Shiri Pages 587-608

  As a multi-exemplar concept, social identity construction in a process compatible with social system in light of sociological, psychological and socio-psychological approach at macro-micro and integrative levels has been remained intact. 

  Method

  To this end, its social system-based construction among youths was addressed with a sample of 445 probability stratified sampling selected students from Tehran University. Attending this field study, they attempted a researcher-made tablet-rendered valid and reliable questionnaire. Actually Validity of the instrument was measured both in terms of content and construct through expert judgment and factor analysis, respectively and its reliability was estimated through Cronbach alpha correlational analysis.

  Results

  One sample parametric t-test-based analysis of the data supported the main hypothesis predicting direct effects of the functional deficiency of social system on lower extent of youths' social identity construction compared to social system (T=18/32).

  Conclusion

  Rather, the findings entailed an applied model for social identity construction along with suggesting field-supported measures.

  Keywords: social identity, social system, construction, student youths