فهرست مطالب

 • سال دهم شماره 3 (بهار 1399)
 • تاریخ انتشار: 1398/12/26
 • تعداد عناوین: 16
|
 • علی اعتمادی، باقر شاملو*، امان اله علیمرادی، سید مهدی احمدی موسوی صفحات 5-24

  اقتدار قضایی موثرترین قدرتی است که با اجرای قانون و ایجاد اعتماد در مردم آزادی، امنیت و آسایش آنها را فراهم می کند. در هر برهه که اقتدار قضایی پر رنگ بوده، به حکومت شکوه و به جامعه و ملت امنیت و آرامش هدیه کرده است. یکی از بسترهای نقش آفرین و تاثیر گذار در تقویت اقتدار قضایی، که مقداری هم در جامعه مغفول مانده است، مکارم اخلاقی در آحاد ملت است. زیرا که ملکات نفسانی انسان و تزکیه و تهذیب نفس در پرتو اخلاق شکل می گیرد. با کمی تعمق در می یابیم که قانون و اخلاق پیوند ناگسستنی و تنگاتنگ دارند از این رو کانت برجسته دانشمند اخلاقی بعد از رنسانس در اروپا در دستور اخلاقی خود به مردم می گوید: "به گونه ای رفتار کنید که منش کار شما مبنای قانون گذاری جهانی باشد."در اعتبار اخلاق همین کافی که یکی از شعارهای محوری پیامبر اسلام (ع) این بوده که: "تنها برای تکمیل فضایل اخلاقی بر انگیخته شده ام." اگر فضایل اخلاقی در مردم تقویت شود آنچه در جامعه شاهد خواهیم بود شجاعت، امانتداری، رافت، مهربانی، خوش خلفی، صبر، وفای به عهد و... است. اینها و سایر صفات اخلاقی حسنه نقش ارزنده در اقتدار قضایی بازی خواهند کرد زیرا یکی از عوامل ارتکاب جرم که نهایتا به اقتدار قضایی پیوند می خورد رذایل اخلاقی است از قبیل زورگویی، دروغگویی، خیانت، طمع و ظلم.

  کلیدواژگان: اقتدار، اخلاق، مکارم اخلاقی، رذایل اخلاقی، ملکات نفسانی، تزکیه و تهذیب نفس
 • حبیب بشیرپور، ابوالفضل محمودی* صفحات 25-44

  کیفیت زندگی آدمی در طول دوران حیات خویش در این جهان و در سرای باقی همواره تحت تاثیر اعمال و کردار و گفتار خویش است. کرمه به معنای عمل کردن است و ثمره عملی که تحت تاثیر خواسته ها و غرائز انسانی انجام شود، در چرخه زندگی های بعدی یا در سمساره نتیجه می دهد. با درک کرمه در اخلاق هند، می توان وضعیت زمان حال فرد را توجیه کرد و نیز از تولدهای بعدی در آینده جلوگیری بعمل آورد. به منظور کسب کرمه خوب باید از دهرمه پیروی کرد و دستیابی به معرفت، باعث از بین رفتن کرمه می شود. به استثناء چارواکه، تمام نظام های هندی با نظریه کرمه، کم و بیش توافق دارند. همه چیز تحت سیطره قانون کرمه است؛ اما این قانون در نزد سانکهیه و میمانسا مستقل از اراده الهی است و در ادیان بودایی و جین، خدایان هم تحت تاثیر قانون کرمه هستند

  کلیدواژگان: کرمه، عمل، معرفت، تولد مجدد، سمساره
 • زهرا جمادی، محمود مالمیر*، محمدرضا شادمان فر صفحات 45-58

  یکی از اهداف جرم شناختی کیفر، هدف گیری اصلاح اجتماعی و تربیت مجرم می باشد به علاوه که کاهش آثار جرم هم مورد نظر است. همچنین تجربه نشان داده است که کیفرگرایی بیش از اندازه و افزودن به شمار پیروان حقوق کیفری کهخواه ناخواه پیامدهای ناگوار اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و... را در بردارد، هیچگاه نشان دهنده کارآمدی دستگاه عدالت کیفری در یک کشور نیست. لذا نظام عدالت کیفری با اتخاذ سیاست کیفری ارفاقی خاصه در جرائم سبک، علاوه بر کاهش تراکم پرونده های کیفری، افزایش اوقات قضات جهت رسیدگی با دقت بیشتر در پرونده های مهمتر، کاهش اطاله دادرسی، کاهش جمعیت کیفری، کاهش هزینه های بار شده بر دولت و نیز امتناع از برچسب زنی در وهله اول جهت گیری اخلاقی و تربیتی و اصلاح گری اجتماعی بوده است. در نوشتار حاضر به روش توصیفی تحلیلی به چیستی معافیت از کیفر از نظر فقه و حقوق اسلامی و ارتباط آن با اخلاق و تربیت فردی و اصلاح گری اجتماعی پرداخته است

  کلیدواژگان: اصلاح اجتماعی، تربیت اخلاقی، عدالت کیفری، معافیت از کیفر، ارفاق کیفری
 • نفیسه جلالی، ایرج گلدوزیان*، حسین غلامی دون صفحات 59-80

  نظام نیمه آزادی یکی از جلوه های اصل فردی کردن کیفر و از جمله روش هایی است که در راستای کاهش جمعیت کیفری زندان با آزادی نیمه وقت مجرم موافقت کرده اما بر نظارتی دائم بر آن تاکید می ورزد. این روش علاوه بر تاکید بر قراردادی شدن عدالت کیفری بر پایه توافق، از یکسو ثبات خانوادگی بزهکار را حفظ کرده و از سوی دیگر اصلاح گام به گام مجرم را در دستور کار قرار می دهد. با ترویج بیشتر فرهنگ قانون مداری و ارائه نظریه های مدرن، زندان نیز به عنوان یک مجازات، کالبدشکافی شد. در همین راستا نظام های مختلف حقوقی با در پیش گرفتن سازوکارهایی سعی کردند که از آثار منفی و مخرب زندان بکاهند و از آن تنها برای مجازات مجرم، بدون صدمه زدن به خانواده او، متمتع گردند. سوالی که در این مقاله مورد نظر می باشد این است که کاربست نیمه آزادی از منظر پاسخ به کیفر چیست و این نظام از چه جایگاهی در سیاست کیفری برخوردار می باشد؟ نظام نیمه آزادی نهادی است که می توان آن را از منظر وظیفه گرایانه و فایده گرایانه با تکیه بر توجیه کیفر، بررسی و تبیین نمود. به دیگر سخن، سیاست کیفری نظام های مدرن از آن برای تنبیه و اصلاح مجرمان به گونه ای که کمترین فاصله را از اجتماع گرفته و بیشترین فایده را برای اجتماع سبب شوند، استفاده کرده اند. نظام حقوق کیفری ایران نیز بخشی از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 را به این نهاد نوین کیفری اختصاص داده است. در این مقاله، نگارندگان تلاش نموده اند تا ضمن تبیین نظام نیمه-آزادی به ارزیابی ابعاد مختلف آن در سیاست کیفری ایران بپردازند

  کلیدواژگان: عدالت اجتماعی، حبس، نیمه&#172، آزادی، مجازات، سیاست کیفری، عدالت قراردادی
 • سید علی خالقی نژاد*، محمد حسنی، شهره حسین پور، احد نویدی، فرشته زینی وند نژاد، اشرف سادات شکرباغانی، حیدر تورانی، مجید ثقفی صفحات 81-108

  در سال های اخیر با افزایش تولیدات علمی در کشور و گسترش فزاینده موسسات آموزش عالی، خطر شیوع بداخلاقی در انجام پژوهش همه نهادهای پژوهش محور را تهدید می کند. پژوهشکده برنامه ریزی درسی و نوآوری های آموزشی (یکی از پژوهشکده های پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش) از این ضرورت مستثنی نبوده است و به صورت بالقوه در معرض تهدید سرایت بد اخلاقی پژوهشی قرار دارد. این مطالعه با هدف تدوین نظام نامه اخلاق پژوهش پژوهشکده برنامه ریزی درسی و نوآوریهای آموزشی صورت گرفته است. پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و در چارچوب رویکرد کیفی با استفاده از روش پدیدارشناسی توصیفی انجام شده است. داده های احصاء شده از جلسات بحث گروه کانونی و مصاحبه رو در رو بوسیله تحلیل محتوای تماتیک تحلیل گردید. تحلیل یافته ها منجر به شناسایی دو مقوله اصلی منش اخلاقی پژوهشگر شامل 4 زیرمقوله تواضع و فروتنی، صبر و بردباری، حساسیت فرهنگی، مشارکت جوئی و اصول اخلاقی حاکم بر پژوهش شامل 9 زیرمقوله سودمندی پژوهش، اصالت علمی، رعایت حقوق همکاران، رعایت حقوق شرکت کنندگان، اجتناب از سرقت علمی، انتشار یافته ها، ساده نویسی گزارش، سپاسگزاری، نقدپذیری و نقادی علمی گردید. در مجموع، یافته های این پژوهش می تواند گامی برای اتخاذ تصمیم های اخلاقی تر در انجام پژوهش و ایجاد فضای اعتماد و احترام در میان ذینفعان پژوهشگاه بازی کند و مبنایی برای گفتگوهای بیشتر و توسعه ی فرهنگ اخلاق پژوهش فراهم نماید

  کلیدواژگان: اخلاق، پژوهش، آموزش و پرورش، نظام نامه اخلاقی، بحث گروه کانونی
 • رضا سعودی، سید قاسم زمانی*، ابومحمد عسگرخانی صفحات 109-124

  پیچیدگی های موجود در روابط اجتماعی در جهان امروز، نحوه ارتکاب جرایم را پیچیده کرده و کشف جرایم پیچیده نیازمند ابزارهای اخلاقی، پیچیده و فنی است و دیگر از طرق سنتی و دیرین نمی توان به همه نیازهای جامعه برای کشف جرم پاسخ داد. به همین روی فناوری نانو همانند دیگر زمینه های علمی، در علوم جنایی نیز وارد شده است و از شناسایی گرفته تا منحصرسازی و ارزیابی اسناد و ادله جمع آوری شده در صحنه جرم کاربرد فراوان پیدا کرده است. فناوری نانو با توجه به قابلیت های فراوان آن در تشخیص و آشکارسازی سریع و دقیق آثار جرم، می تواند در راستای جلوگیری از وقوع جرم و شناسایی متخلفان موثر باشد. استفاده از این فناوری در تشخیص DNA و انگشت نگاری می تواند راه حل های جدید و علمی برای آشکارسازی و بهبود آثار پنهان حاوی DNA و انگشت ارائه نماید که در غیر این صورت کشف نشده باقی خواهند ماند. امروزه گستره فعالیت های پلیس جنایی با بهره گیری از پیشرفته ترین تجهیزات و امکانات فناوری زیستی و نانو، وسیعتر شده و امروزه استفاده از میکروسکوپ الکترونی، نانوحسگرها، حسگرهای زیستی و روش های گوناگون طیف بینی، در آزمایشگاه های جنایی معتبر پلیس رایج شده است و کشف حقیقی جرم بدون باقی ماندن کوچکترین ابهام و با پیشرفت فناوری نانو همراه گردیده است. همچنین، ملاحظات اخلاقی در بهره گیری از این فناوری مورد توجه پژوهشگران است.

  کلیدواژگان: چالش های اخلاقی، فناوری نانو، تکنولوژی، مالکیت فکری، کشف، جرم
 • ولی شیرپور* صفحات 125-142

  پژوهش حاضر باهدف شناسایی و اعتبار یابی اصول اخلاقی و سلوک حرفه ای وکالت ازنظر موکلان انجام شده است. در این پژوهش از دو روش تحلیل اسنادی و پیمایشی استفاده شده است. جامعه پژوهش دودسته شامل: الف) کتب و مراجع و منابع مکتوب و الکترونیک موجود در زمینه حقوق و وکالت می باشد که به منظور دستیابی به شاخص ها و اصول اخلاقی و سلوک حرفه ای وکالت موردبررسی قرار گرفت، ب) دسته دوم متشکل از موکلان (افرادی که حداقل یک بار وکیل دادگستری انتخاب کرده بودند) در استان اردبیل می باشند. نمونه پژوهش ارباب رجوع شامل 50 نفر بودند که از بین افراد مراجعه کننده به دادگستری شهرهای اردبیل، مشکین شهر و پارس آباد که دارای پرونده قضایی و وکیل بودند، به صورت تصادفی انتخاب شدند. ابزارهای گردآوری اطلاعات فرم فیش برداری و فرم پرسشنامه محقق ساخته می باشد که پایایی آن از فرمول آلفای کرونباخ برابر با 83/0 به دست آمد. برای تحلیل داده های حاصل از متون از تحلیل کیفی و کدگذاری و برای تحلیل داده های حاصل از پرسشنامه از آمارهای توصیفی و آمار استنباطی شامل؛ آزمون تی تک نمونه ای استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که مهم ترین اصول اخلاقی وکالت از نظر موکلان شامل: رعایت حدود اختیارات در وکالت، عدم ایجاد اخلال درروند کاری جلسه دادگاه، پیگیری لازم در تعقیب دعوی، صداقت، حفظ اسرار موکل، عدم استفاده از راه های غیراخلاقی، اعلام صریح و شفاف حق الوکاله و...می باشند

  کلیدواژگان: اصول اخلاقی، وکالت، اخلاق، سلوک حرفه ای، موکل
 • محسن عبدالهی، نفیسه شاکری صفحات 143-160

  حقوق سرمایه گذاری بین المللی و قواعد شکلی و ماهوی حل اختلافات ناشی از آن با استفاده از شیوه داوری در مسیر تجربه و تحول است و در این مسیر استدلالات نظری و رویه عملی نقش مهمی ایفا می کند. یکی از مواردی که در موضوعات مطرح در این حیطه از دانش حقوق مورد بررسی است امکان در نظر گرفتن حقوق بشر بین الملل بعنوان قسمتی از قانون حاکم، و به تبع آن در نظر گرفتن تعهدات حقوق بشری برای طرفین رابطه ی سرمایه گذاری است. با توجه به اینکه التزام به تعهدات حقوق بشری اغلب با منافع اقتصادی طرفین همسویی ندارد، احتمال عدم تمایل به جدی گرفتن و ایفا آنها وجود دارد. به همین جهت طرح بحث چگونگی نظارت بر رفتارهای حقوق بشری طرفین سرمایه گذاری بین المللی ضرورت دارد. یکی از طرقی که این نیاز را می توان برآورد توجه به نظارت هایی است که در خارج از رابطه قرارداد سرمایه گذاری و توسط طرف ثالث ذی نفع انجام می شود. در این پژوهش با توجه به توجیهات نظری و رویه ای، شرایط کنونی امکان ورود ثالث به دعوای سرمایه گذاری از موضع مدافع حقوق بشر، مورد بررسی قرار گرفته است

  کلیدواژگان: حقوق شهروندی، سرمایه گذاری بین المللی، حقوق بشر، داوری سرمایه گذاری بین المللی
 • علی حسن عسکری، مسعود رضا رنجبر*، حکمت الله عسکری صفحات 161-176

  اجرای حکم، ادامه ی مرحله دادرسی است؛ لذا توقف بی مورد آن، نقض غرض قانون گذار و عقل سلیم است؛ و نتیجه ای جز بی نظمی و هرج ومرج در جامعه نخواهد داشت. بر این اساس عدم وقفه در اجرای حکم در حقوق ایران با تصریح در مواد قانونی به عنوان یک اصل پذیرفته شده است. قلمرو این اصل، ازلحاظ زمانی بعد از قطعیت حکم و ابلاغ دادنامه تا اجرای کامل حکم و خاتمه ی عملیات اجرایی می باشد و ازلحاظ موضوعی نیز شامل احکام مدنی صادره از محاکم دادگستری یا مراجع دیگر که دارای خصیصه مدنی هستند، می شود. قرارها مشمول موضوع نیست مگر، قرارهای لازم الاجرا، مانند دستور موقت و تامین خواسته. آثار اصل نسبت به طرفین اجراییه، اشخاص ثالث، مسئولین و مامورین و قضات اجرای احکام می باشد، که در قوانین متعدد با ضمانت اجرای کیفری و مسئولیت مدنی بیان گردیده است. از فواید اصل، سرعت در اجرای حکم و موثر ساختن آن، با رعایت احترام به تراضی طرفین اجراییه و احترام به نظر محکوم له و رعایت غبطه و صلاح محکوم علیه است

  کلیدواژگان: مفهوم اصل، آثار اصل، نتایج اصل، منع توقف اجرای احکام
 • امیر قیصرزاده، محمود عرفانی*، مرتضی شهبازی نیا صفحات 177-194

  توجه به صنعت بیمه های دریایی P&I Club با تمام مزایای خود در ایران نسبتا ناشناخته مانده است. توجه به تعهدات قراردادی بیمه دریایی و اطلاع از شمول مفاد قراردادی بیمه شرکت های بیمه دریایی و دسترسی به اطلاعات تفسیری آن نسبت به مالکان کشتی از اصول وظایف حقوقی و اخلاقی شرکت های بیمه محسوب می شود و عدم توجه به این موضوع یک خلاء آشکار در تضییع حقوق مالکان کشتی دریایی بشمار می رود. بنابراین بررسی و شناخت اثرات مکانیزم های حقوقی و اخلاقی در پیشبرد اهداف صنعت بیمه مرکزی حوزه دریایی P&I Club به منظور رعایت و جلوگیری از بداخلاقی شرکت های بیمه و پیامدهای ناشی از آن در جبران خسارت و غرامت و اثرات قهری و جبری نامطلوب طرفین بیمه گر و بیمه گذار، ضروری به نظر می رسد. بررسی ها حاکی از خلاهای قانونی و اخلاقی فرار روی صنعت بیمه دریایی بدلیل عدم استحکام و کارآیی لازم نسبت به ایفای تعهدات می باشد. ضرورتا استفاده از نتایج این پژوهش و سیر پژوهش های مشابه که در این زمینه بکار رفته، می توان مشکلات حقوقی و اخلاقی صنعت بیمه را با بکاربردن استراتژیک های مدیریتی بصورت کلان بویژه در مناطق ساحلی- تجاری و بندرگاه های مناطق آزاد در راستای ارتقای کیفیت اخلاق گرایانه بیمه دریایی در برابر مالکان کشتی- رعایت اصول بیمه دریایی - تجربه و الگو گیری از صنعت دریایی کشورهای جهان- روش های مطمئن و بدور از بداخلاقی در ایفای تعهدات نسبت به حوادث ناشی از آن و... را در کشور، شاهد تحول عظیمی را خواهیم بود.لذا این پزوهش بدلیل توصیف و تحلیل مسائل و تدقیق در منابع از پیش آمده به روش کتابخانه ای استقرار دارد که امید است اعتلای مرزهای صنعت بیمه دریایی حوزه های وسیع تجاری را گسترش دهد

  کلیدواژگان: اخلاق سازمانی، بیمه دریایی، حمل و نقل تجاری، P&amp، I Club
 • علی گلی، آرش نادریان*، مجید اشرفی، علی خوزین صفحات 195-212

  این پژوهش به بررسی بررسی نقش بیمه مسئولیت اجتماعی و حرفه ای حسابرسان بر ریسک شهرت اخلاقی و کیفیت حسابرسی با استفاده از رویکرد دلفی پرداخته است. یکی از روش های از بین بردن ریسک، انتقال ریسک می باشد و از آنجائیکه حسابرسان به دلایل مختلف از جمله قصور ممکن است با ریسک هایی مواجه شوند، بیمه مسئولیت حرفه ای در این بین برای آنها راهگشا است. این مطالعه از طریق رویکرد دلفی و براساس 95 پرسشنامه تکمیل شده توسط حسابرسان در سال 1397 صورت گرفت. با استفاده از روش معادلات ساختاری نتایج فرضیه اول نشان داد که حسابرسان مستقل بیمه مسئولیت اجتماعی و حرفه ای را بر کاهش ریسک شهرت خود موثر می دانند و ارتباط مثبت و معناداری میان بیمه مسئولیت اجتماعی و حرفه ای و کاهش ریسک شهرت اخلاقی حسابرسان وجود دارد. در ارتباط با فرضیه دوم نتایج نشان داد که بیمه مسئولیت اجتماعی و حرفه ای منجر به کاهش کیفیت حسابرسی می شود

  کلیدواژگان: ریسک شهرت اخلاقی، کیفیت حسابرسی، بیمه مسئولیت اجتماعی و حرفه ای حسابرسان، معادلات ساختاری
 • مریم محمدی نوقی زاده، نسرین مهرا*، محمد آشوری، امیر سماواتی پیروز صفحات 213-232

  هدف از نگارش این مقاله بررسی راهکارهایی در راستای کاهش رقم سیاه جرائم علیه اطفال و کشف و نمایان سازی این جرائم با لحاظ خصیصه آسیب پذیری آنان می باشد. این پژوهش به روش توصیفی - تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای صورت گرفته است. مطالعات انجام شده درباره موضوع، مبین آن است که بنا به علل مختلفی اطفال بزه دیده، جرائم ارتکابی علیه خود را گزارش نمی نمایند و از این رهگذر نه تنها مورد حمایت های پیش بینی شده در قانون قرار نمی گیرند بلکه آسیب های مضاعفی را در قالب بزه دیدگی ثانوی و تکرار بزه دیدگی متحمل می گردند. اطفال بزه دیده که از آنها تحت عنوان «قربانیان خاموش» و یا «رنج دیدگان در سکوت» یاد شده، برای بهره مندیشان از حمایت های کیفری و غیرکیفری، باید توان بازتاب وقایع رخ داده نسبت به آنان که منجر به نقض حقوقشان شده است را داشته باشند. لذا در این نوشتار تلاش گردیده تا ضرورت فرهنگ سازی و حساسیت سازی عمومی در جهت شناخت حقوق بنیادین اطفال و گزارش دهی موارد نقض این حقوق، همچنین حق بر بیان بزه دیدگی و حق بر شنیده شدن آنها در جهت شکستن سکوت اطفال، و نیز جلب اعتماد اطفال بزه دیده به سیستم عدالت کیفری با ایجاد تسهیلاتی در فرآیند رسیدگی به تصویر کشیده شود. نتیجه چنین اقداماتی، کشف و نمایان سازی بیشتر جرائم علیه اطفال می باشد

  کلیدواژگان: سازکار اخلاقی، حق بر بیان بزه دیدگی، حق بر شنیده شدن، سیستم عدالت کیفری
 • سارا مدنیان، سید علی هاشمیان فر*، مقصود فراستخواه صفحات 233-262

  یکی از دغدغه های مهم در جوامع انسانی، که همواره مورد توجه دانشمندان علوم انسانی و اجتماعی قرار داشته است، وجود جامعه ای با کنشگران اخلاقی است. بر اساس نظریه استتس هویت اخلاقی مقدمه کنش اخلاقی است و بنابراین شناخت عوامل موثر بر آن حائز اهمیت است. بر این اساس، هدف از نگارش این مقاله بررسی تاثیر متغیر سرمایه دینی بر هویت اخلاقی است. برای بررسی این رابطه، داده های مورد نیاز با استفاده از روش پیمایش و ابزار پرسشنامه و با انتخاب نمونه 546 نفری از شهروندان 15 سال به بالای شهر اصفهان به روش نمونه گیری سهمیه ای متناسب با حجم بر اساس متغیرهای گروه سنی، جنس و منطقه سکونت به دست آمد. یافته های پژوهش نشان داد نمره هویت اخلاقی و ابعاد آن و همچنین سرمایه دینی بالاتر از میانگین است. همچنین متغیر سرمایه دینی 29 درصد از واریانس متغیر هویت اخلاقی را تبیین می کند؛ بنابراین می توان گفت متغیر سرمایه دینی در حد بالایی توان تبیین واریانس متغیر هویت اخلاقی را دارد.

  کلیدواژگان: هویت اخلاقی، سرمایه دینی، کنش اخلاقی، دینداری، نظریه هویت
 • گلناز مرادی پسند، تهمورث بشیریه*، حسین غلامی دون صفحات 263-286

  نقض حقوق اجتماعی و مختل کردن نظم اجتماعی باعث می شود که جامعه واکنش خود را نسبت به شخص منحرف نمایان سازد. این واکنش از دیر باز و در اغلب نظام های کیفری به صورت اعمال کیفر بوده است.همانطور که میدانیم در اجرای کیفرها هدف خاصی دنبال میگردد و آن تربیت و اصلاح مجرمین و باز اجتماعی شدن آنان است و بر اساس تجربه ثابت شده است که نظام عدالت کیفری به تنهایی نمی تواند این هدف را محقق نماید. درنتیجه سیاستگذاران کیفری برای تحقق این هدف، طیفی از ابزارهای سیاست جنایی (از تخفیف تا حذف یا اعمال متناوب کیفر و یک اقدام غیر کیفری در قبال پدیده مجرمانه) را تحت عنوان کیفر زدایی به رسمیت شناخته اند. اگر تاکنون نظریه ها و مبانی حقوق کیفری در تلاش برای توجیه مداخله کیفری ، جرم انگاری و کیفرگذاری بوده اند ، اینک نیازمند نظریه ها و مبانی دیگری جهت توجیه عدم مداخله کیفری هستیم چرا که در حال حاضر سیر تکامل حقوق جزا به سمت حذف کیفر ، ملایم نمودن کیفرها و توزیع آن میان نظام های حقوقی متمایل است تا بدینوسیله از یک سو حقوق و آزادی های اساسی شهروندان مورد حمایت قرارگرفته و از سوی دیگر هدف غایی مجازات ها تحصیل گردد. در این مقاله سعی شده است تا با اشاره به مبانی کیفرزدایی از جمله مبانی فلسفی ، جرم شناختی و مبانی اقتصادی توجیهاتی مبنی بر لزوم گسترش این فرایند ارائه گردد و بر این موضوع تاکید شود که پاسخ های کیفری لزوما بهترین شیوه پاسخگویی به جرایم نیست و برای رسیدن به آرمان اصلی در مجازات ها که اصلاح و بازپروری مجرمین میباشد میتوان از نهادهای جایگزین کیفر و فرایندهای کیفرزدایانه استفاده نمود

  کلیدواژگان: میانکنش اخلاقی، کیفر، کیفرزدایی، مداخله کیفری
 • محسن مومن* صفحات 287-300

  در روزگار صفوی، حکومت و برخی متشرعان بانفوذ، متعصب و قشری موجب طرد و انکار بسیاری از فرقه های تصوف گردیدند و ناگزیر شکل خانقاهی تصوف با محدودیت و گاه ممنوعیت روبرو گشت و به صورت گرایش های ذوق مندانه عرفانی و سلوک زاهدانه فرصت بروز یافت. نوشته های صوفیانه نیز با توجه به چگونگی نشو و ارتقای تصوف و یا قوت و ضعف آن در زمان ها و مکان های مختلف و همچنین میزان توجه و اقبال عامه و خاصه به تصوف و متصوفه، در قوس های صعودی و نزولی بر یک سامان نبود. میرزا محمد محقق اردبیلی بیدگلی از علما و عرفای سده یازدهم هجری قمری است. اطلاع ما درباره او بسیار اندک است. این مقاله در جهت معرفی مشرب دینی و افکار و آراء عرفانی میرزا محمد بن سلطان محمد اردبیلی معروف و متخلص به محقق اردبیلی بیدگلی عالم، شاعر و عارف شیعی سده یازدهم هجری است؛ در مجال کوشیده ایم تا اطلاعاتی نادر و البته نو را از خلال نوشته های وی برکشیم و هرچند مختصر به بوته نقد نیز بگذاریم و چهره دینی و مذهبی وی را با چهره عارفانه اش بسنجیم. بنای ما در این پژوهش بر آثار خطی و چاپی موجود در کتابخانه های مدرسه سلطانی کاشان، آیت الله مرعشی و دانشگاه تهران است.

  کلیدواژگان: شریعت، طریقت، حقیقت، تربیت، محقق اردبیلی بیدگلی
 • محمدرضا نجف ابادی پور، ابوالفضل جعفرقلیخانی*، طیبه بلوردی صفحات 301-320

  حق برخورداری ازتامین اجتماعی به عنوان یک حق اساسی وبنیادین به منظور تامین منافع اشخاص درزندگی فردی واجتماعی مورد شناسایی واقع شده است درمقابل دولتها ،نیز وظیفه اجرای تحقق این حق رابه عهده دارند . نظام تامین اجتماعی جمهوری اسلامی ایران بر اساس قانون ساختارنظام جامع رفاه وتامین اجتماعی در سه حوزه بیمه ای ،حمایتی وامدادی درحال اجراست. در بخش بیمه ای ودرقالب نظام مشارکتی باپرداخت حق بیمه سهم کارفرمایان،کارگران و دولت در راستای اجرای اصل 29قانون اساسی سازمان تامین اجتماعی نقش اساسی دارد . قانون معافیت پرداخت حق بیمه سهم کارفرما به میزان 5نفر درسال 1362 ازمواردی است که به منظور حمایت ازکارگاه های تولیدی ،فنی وصنعتی به تصویب رسیده ودرحال اجراست.امابه لحاظ بار مالی ودلایل مختلف ازتعداد کارگاه های مشمول کاسته می شود. نوع نگاه قانون اساسی ،قوانین عادی وقانون ساختار متفاوت از کاهش معافیتها وحذف می باشد .در این نوشتارهدف ؛ تکلیف دولت در راستای رفع تبعیض و رعایت اصل برابری و مولفه اخلاق دریکسان سازی نرخ حق بیمه تمام کارگاه های صنفی می باشد

  کلیدواژگان: وظیفه اخلاقی دولت، نظام تامین اجتماعی، سازمان تامین اجتماعی، حق، تکلیف
|
 • Ali Etemadi_Bagher Shamlo_Aman olah Alimoradi_seyed Mehdi Ahmadi e Mosavi Pages 5-24

  Judicial authority is the most effective power that ensures the security and comfort of the people by enforcing the law and trust-building among people. In any stage, judicial authority has given the glory to a government and peace and security to its community and nation and One of the most important and influential areas in strengthening judicial authority, which has remained somewhat Neglected in a community, is the moral standards of the nation, because the human qualities and cultivation and self-perfection of the soul are shaped in the light of morality, With some thoughtfulness, we find that law and ethics are inextricably linked, therefore, Kant, a prominent moral scientist after the Renaissance in Europe, tells people in his moral command:"Behave in a manner that your character is as the basis for global legislation." On the ethics, one of the main slogans of the Prophet Mohammad (pbuh) was:"I have been designated as a prophet to perfect the moral standards."
  If ethical virtues were strengthened in the society people, what we will witness in our society, include of courage, trust, ruth, kindness, good posture, patience, devotion, honesty in the deal, and so on.These and other good ethical traits play an important role in judicial authority, because one of the causes of crime, which ultimately ties to judicial authority, is ethical vices such as bullying, lying, betrayal, greed and oppression

  Keywords: Authority, ethics, moral standards, immorals, Spirituality, self-sufficiency, self-delay
 • Abolfazl Mahmoodi Pages 25-44

  The quality of human life during this time of his life in this world and in the end is always influenced by your deeds and deeds and speeches. Karma means to act and the result of act that is influenced by human wants and instincts is seen in later life. By understanding Karma, one can justify the present situation and prevent future births in the future. In order to get a good karma, you have to follow Dharma and gaining knowledge leads to the destruction of the karma. With the exception of Cārvāka, all Hindu systems agree more or less with Karma's theory. Everything is under the control of the Karmic law but this law is independent of divine will in sāṃkhya and Mīmāṃsā, and in the Buddhist and Jain religions, the gods are also influenced by the law of karma

  Keywords: Karma, Act, Knowledge, Rebirth, Saṃsāra
 • Zahra Jamadii, Mahmood Malmir, Mohamad Reza Shadmanfar Pages 45-58

  One of the criminological aims of the criminal is to target social reform and train the offender, in addition to reducing the effects of crime. Experience has also shown that it is more than just the size and weight of the upper body that has the unpleasant consequences of unnecessary, unnecessary, unnecessary consequences. Therefore, the criminal justice system, by adopting an auspicious penal policy in light crimes, in addition to reducing the density of criminal cases, increasing the time of judges to handle more precise cases, reducing the number of criminal cases, reducing the burden on the government. And refusing to be labeled in the first place has been ethical and educational orientation and social reform. In this descriptive-analytic article, we discuss what constitutes impunity in Islamic jurisprudence and Islamic law and its relation to ethics and personal education and social reform

  Keywords: Social Reform, Moral Education, Criminal Justice, Exemption from punishment, Criminal discount
 • Nafise Jalali, Iraj Goldozian, Hosein Gholami doon Pages 59-80

  Semi-liberal system is derived from individualizing crime principle that advocates reducing prison’s criminal population by giving criminals part-time liberty along with constant supervision. Besides emphasizing on making criminal justice to be a contractual based on mutual agreement, this method maintains consistency of felons’ family and also it has plan for amending criminal gradually. Considering the popularity of law-oriented culture and providing modern theories, prison has been introduced as a punishment. Accordingly, various legal systems adopted some affairs in order to reduce negative and destroying effect of prison and apply it only for punishing the criminal without hurting his family. In this paper, it was considered, regarding respond to the crime, what semi-liberal application is and what place this system has in criminal policy. Semi-liberal system is an institution that can be considered according to task-oriented and benefit-oriented perspective by focusing on crime justification. In other word, criminal policy of modern systems used this system for punishing and amending criminals with the least distance from the community and highest benefit for the society. Iran’s criminal law system assigned a specific part of Islamic criminal law acted in 2013 to this new criminal institution. In this study, authors attempted to explain semi-liberal system and evaluated its different features in Iran criminal policy

  Keywords: imprisonment Semi, liberal punishment criminal policy contractual justice
 • Seyed Ali Khaleghinezhad, Ahad Navidi, Fereshteh Zeynivand Nezhad, Heidar Toorani Pages 81-108

  In the recent years, while scientific production and the number of high educational institutes have been increased in Iran, the spreading of immoral behaviors in conducting research has been threatening all of the research-driven institutions, in particular, department for curriculum studies and educational innovations, as a part of the research institute for education. This study was conducted in order to formulate ethics in research of department for curriculum studies and educational innovations. This essay was done through a Qualitative approach by focused group discussions and face to face interviews. The collected date from focused group discussions sessions was analyzed by thematic content analysis method. The analysis led to two core categories including the researcher’s ethical personality and ethical principles of research. The former consists of humility, patience, cultural sensitivity, and collaboration. The latter has nine subcategories including the benefits of research, academic integrity, observing the colleague rights, observing the rights of participants, avoid of plagiarism, publication of obtained data, writing the report in a simple way, critic’s acceptance and scientific criticism. In conclusion, the obtained date by this research is able to play a role in making moral decisions regarding research and creating a confident and respectful atmosphere among the institution users. Furthermore, it has the capability to be used as a base for further discussions and also developing the culture of ethical personality

  Keywords: Ethics, Research, Education, Ethical Guideline, Focused group discussion
 • Reza Soudi, seyed Ghasem Zamani, Abo, Mohammad Asgarkhani Pages 109-124

  The complexities of social relationships in today's world complicate the way crimes are committed, and the discovery of complex crimes requires sophisticated and technical tools, and the traditional, long-standing method can not answer all the needs of society to detect crime. Nanotechnology, like other scientific fields, has also entered criminal science, and has been widely used to identify and assess the evidence and evidence gathered in the crime scene. Nanotechnology can be effective in preventing and detecting offenders due to its abundant capabilities in detecting and detecting the exact and rapid effects of crime. Using this technology in DNA detection and fingerprinting can provide new and scientific solutions for detecting and improving hidden effects containing DNA and fingers that will otherwise be unidentified. Today, the scope of criminal police activities is wider by utilizing the most advanced equipment and facilities for biotechnology and nano technology. Today, the use of electron microscopes, nano-sensors, biological sensors and various methods of nasal sputum has become commonplace in accredited police criminal laboratories, and the true discovery The crime remains the slightest ambiguity, with the advent of nanotechnology.

  Keywords: Nanotechnology, Technology, Intellectual Property, Detect, Crime
 • Vali Shirpour Pages 125-142

  The present study aimed to Identification and validation of ethical principles and professional conduct of lawyers according to clients. In this investigation, two methods of documentary and survey analysis have been used. The research community consists of: (a) Books, references, and written and electronic resources in the field of law and attorney, which were reviewed in order to achieve the ethics and ethical codes of conduct of the attorneys at law; b) The second group consists of clients (those who have selected at least one time an attorney at the law) in Ardebil province. The sample society was 50 persons who were randomly selected from among the individuals referred to the courts in Ardebil, Meshkinshahr and Parsabad cities, which had a judicial case and attorney case. Data collectio tools were a form of taking notes and a researcher-made questionnaire. The reliability of the Cronbach's alpha formula was 0.83. To analyze the data obtained from the texts, qualitative and cognitive analysis was used to analyze the data from the questionnaire. Descriptive statistics and inferential statistics including one sample t-test were used. The results of the investigation showed that the most important ethics of attorneys include: observance of the limits of powers in the court, not disturb in the court session, pursuit the prosecution, honesty, protection of the clients' secrets, non-use of immoral ways, explicit declaration and clarity of the lawer' Honorarium

  Keywords: Lawyer, ethics, professional conduct, client
 • Mohsen Abdollahi, Nafiseh Shakeri Pages 143-160

  International investment law and substantive and procedural rules for dispute settlement through arbitration mechanism is under experience and evaluation. Theoretical reasoning and procedure play an important role in this process. One of the issues raised in this field of law is the possibility of considering international human rights as part of the governing law, and consequently considering human rights obligations for both contracting parties of the investment agreement. Given that human rights commitments often do not meet the economic interests of both parties, they are likely to be ignored and neglected. Therefore, it is necessary to discuss how to monitor the human rights act of international investment parties. One solution to meet this need is to pay attention to the oversight exercised those who are outside the investment contract or the third party to the contract. In this study, considering the theoretical and procedural justifications, the present conditions of the possibility of a third party entry into an investment dispute is examined from a human rights standpoint

  Keywords: international investment, human rights, international investment arbitration, Third-party entry in international investment dispute
 • Ali Hassanaskari, MasoodReza Ranjbar, Hekmat Askari Pages 161-176

  Verdict practice is the continuation of the trial process; therefore its unnecessary stoppage is both does not make sense and against the policy-maker will, and leads to nothing but indiscipline and chaos in the society. In this end, non-stoppage of verdict practice in Iran with some specific legal cases has been accepted as a principle. The domain of this principle, in terms of time span, is after the certainty of verdict and the announcement of the verdict until its full practice and the end of the practice process, and in terms of objective, includes the issued judicial verdicts by the judicial courts or any other resources with civic features.The agreements are not included in this domain except indispensable agreements such as demand supply and preliminary order. The effects can be seen on practicing parties, third parties, officials, agents and judges of verdict practice, which has been mentioned in various laws with penal practice guarantee and civic responsibility. High speed and effectiveness of verdict practice, respect to the rights of both parties, observing the view of the wining party, observing the interests and the rights of the losing party are among the advantages of this principle

  Keywords: concept of the principle, consequences of the principle, effects of the principle, verdict practice non-stoppage
 • Amir Gheisarzadeh, Mahmood Erfany, Morteza Shahbazinia Pages 177-194

  The P & I Club's maritime insurance industry is relatively unknown to most insurance companies, and it is very effective in most companies that have accepted this and have supported and represented these maritime clubs in Iran. The impact of the economic and political problems of relationships Insurance companies have grown abundantly with this club. Insurance coverage often leads to over-consumption of care by insured persons. Commerce that is insured does not pay more attention to the materials, and this causes the loss of lost salary due to collision and shipwreck, and it can count, and this is a moral and legal vacuum in the definition and Interpretation of contractual agreements of insurance companies. From a theoretical point of view, the insurer and the insurer have the right to ask about the need for additional services and negotiate to obtain lower payments. Therefore, investigation and recognition of the effects of legal and ethical mechanisms in advancement of the goals of the insurance industry of the P & I Club of the Marine Region in order to observe and prevent the ill-fatedness of insurance companies and its consequences in compensating for damages and the adverse effects of insurers' The insurer, in line with sound and sound contractual policies, and the transparency of the matters specified in the contract, are necessary to improve the quality and service and the prospect of commercial transportation in the sea. Inspections indicate that in the contracts of carriage Maritime transportation There are legal and moral void in the country, and they are strong and efficient. It is also necessary to use the results of this research and the similar research used in this field to address the ethical and legal problems involved in advancing macroeconomic policies of the insurance industry with the statutory regulatory guarantee management strategies, with legal measures to promote Quality - The availability of contractual information and insurance - Observance of insurance policies will prevent barriers. Therefore, this solution is based on the description and analysis of issues and the resources developed by the library method, which hopes to extend the boundaries of the maritime insurance industry to broader commercial areas.

  Keywords: Marine Insurance_Ethical Structure_Insurance Industry_Commercial Shipping_Marine Insurance Clubs P &amp_I Club
 • Pages 195-212

  This research investigates the role of auditors' social and professional liability insurance on the risk of reputation and quality of audit using the Delphi approach. One way to eliminate risk is to transfer risk, and since auditors may face some risks for various reasons, such as failures, professional liability insurance is at stake for them. This study was conducted using a Delphi approach based on 95 questionnaires completed by the auditors in 2018. Using by Structural Equations the results of the first hypothesis showed that independent auditors consider social and professional liability insurance to reduce the risk of their reputation and there is a negative and significant relationship between social insurance and professional liability insurance and the risk of auditors' reputation. The association with the second hypothesis of the results showed that social and professional liability insurance would reduce audit quality

 • Pages 213-232

  Writing of present research aims to investigate strategies in the course of reducing black record of crimes against children and to discover and reveal such offences in terms of their vulnerability. This study has been conducted using descriptive- analytical method and by means of librarian references. The conducted studies about this topic may interpret that due to some various reasons, the victimized children may not report the offences perpetrated against their own and as a consequence not only have not they been supported by what anticipated in law, but also they are undergone double injuries by secondary and repeated victimization. The child victims, who are called as ‘silent victims’ and or ‘suffering in silence’, should have potential to reflect the offences perpetrated on them and led to breach their rights in order to enjoy criminal supports and otherwise. Thus, it has been tried in this paper to display image of requisite for culture-building and public sensitivity to recognize basic rights for children and to report the infringement cases of such rights as well as their right of expression of victimization and right of hearing (in the court) in order to break silence in children and also to acquire trust from the victimized children in criminal justice system through providing some facilities in proceeding process. Such measures result in further discovery and revealing of crimes against children

 • Pages 233-262

  One of the major concerns in human societies that has always been the focus of attention of humanities and social scientists, is the existence of a society with moral activists. According to the Stets' theory, moral identity guides behavior and therefor it is important to know the factors that affect it. Accordingly, the purpose of this article was to study the impact of the variable of religious capital on moral identity.
  To investigate this relationship, the required data were collected using a survey method and questionnaire and a sample of 546 citizens of Isfahan aged over 15 by Quota Sampling proportional to volume based on age, gender and region of residence.
  The findings of the study showed that the score of moral identity and its dimensions as well as religious capital is higher than the average.
  In addition, the variable of religious capital explains 29% of variance of moral identity variable. Therefore, it can be said that the variable of religious capital has a high level of explanation of variance of moral identity variable.

 • Pages 263-286

  Violating social rights and disrupting social order will make the community more responsive to a distracting person. This reaction has long been the practice of punishment in most criminal systems. As we know, pursuit of a specific purpose in the execution of punishments is that of educating and reforming offenders and their socialization, and it has been proved on the basis of experience that the justice system Criminalization alone can not achieve this goal. As a result, criminal policymakers have recognized the range of criminal policy tools (from discounts to elimination or repeated punitive actions and criminal non-criminal actions) to enforce this goal, as denials. If so far the theories and foundations of criminal law have been attempting to justify criminal, criminal and retaliatory interventions, we now need some other theories and foundations to justify non-custodial intervention because the current evolution of criminal law is towards the elimination of criminality, mild The punishment and distribution of punishment among legal systems is aimed at protecting the basic rights and freedoms of citizens on the one hand and on the other hand, the ultimate goal of punishment is to be trained. In this article, it has been tried to provide justification for the necessity of extending this process by referring to the grounds for punishment, including the philosophical, criminological, and economic foundations

 • Pages 287-300

  In safavih era، religious scientists - as deputies of expected Imam - got supernatural power and influence. They with sages that habitually had also Compilations on some lawful science، had tendency whit mysticism. At the same era، historical antecedent of Kashan in Shiite religion، was Caused special attention of Safavih governors to this city: Scientific and Literary societies promoted and attracted speakers and poets from around of country.
  By promoting Shiite in ninth century، the number of Sufis dynasty were being added. Sufi safavieh and Nematollahieh dynasty and Noorbakhshieh sect were been effective factors of Shiite promotion.
  This essay is for introduction of thoughts and works Mohammad - Ibn Soltan Mohammad Aradabili - Known and pen name to Mohaghegh Shiite scientist and mystic of A.H eleventh century. He is follower Ghazi Asad Ghohpaee and attributed to Noorbakhshieh sect. By witness of his works، his religious face has priority than other faces and his thought domination is on divine law and maintenance and observance of rules: However، meanwhile expressing pure religious debates، he doesn’t neglect mentioning principles and rules of Sufism. His Sufism rarely has a tendency with taste and composes quatrain almost attractive. Compiler، Sometime، resort to philosophical terms for proving his opinions but there isn’t special philosophical method

 • Pages 301-320

  (Premium Unification of the employer's contribution rate guild in the social security organization to support Iranian production)
  There is a link between the right and the duty in the social security system, that is to say, every one has the right to be in charge of it..
  The right to social security has been recognized as a fundamental right in order to safeguard the interests of individuals in the individual and social spheres against governments, they are also responsible for implementing this right
  Islamic Republic of Iran has been formulated in three layers the the social security system in of Of insurance, support, and assistance The social security organization is one of the organizations that plays a fundamental role in the insurance strategy and in the part of the participatory system by paying the premium to the share of employers, workers, and the share of contributions by the government in implementing Article Principle 29 of the Constitution has a fundamental role.
  The Law on Employee Benefit Exemption has been approved by the employer for 5 people in 1362to support manufacturing, technical and industrial workshops in order to support domestic production, although the number of workshops is reduced every day The purpose of this paper is to express the right and duty for eliminating discrimination, protecting the domestic economy and Premium Unification the premium rate in all workshops.