فهرست مطالب

دانشکده پزشکی اصفهان - پیاپی 560 (هفته چهارم اسفند 1398)
 • پیاپی 560 (هفته چهارم اسفند 1398)
 • تاریخ انتشار: 1399/01/05
 • تعداد عناوین: 3
|
 • مهدی زارعی، اکبرپژهان، سیدمهدی بهشتی نصر* صفحات 1440-1447
  مقدمه

  مطالعات نشان داده اند که زمان اجرای فعالیت ورزشی در طول روز، می تواند تاثیرات متفاوتی بر متغیرهای التهابی داشته باشد. هدف از انجام مطالعه ی حاضر، مقایسه ی پاسخ های حاد برخی شاخص های التهابی (C-reactive protein یا CRP، Tumor necrosis factor-α یا TNF-α و Interleukin 6 یا IL-6) به یک جلسه فعالیت مقاومتی دایره ای در زمان های مختلف روز (صبح در مقابل عصر) در مردان چاق بود.

  روش ها:

  در پژوهش نیمه تجربی حاضر، 15 مرد چاق سالم (با میانگین سنی 64/1 ± 83/23 سال و میانگین شاخص توده ی بدنی 20/0 ± 31/31 کیلوگرم/مترمربع) ابتدا یک جلسه ی فعالیت مقاومتی دایره ای را در نوبت صبح (ساعت 8 صبح) و بعد از دو هفته همان جلسه ی تمرین مقاومتی دایره ای را در نوبت عصر (ساعت 17) اجرا کردند. نمونه های خون جهت اندازه گیری غلظت های CRP، TNF-α و IL-6 قبل، بلافاصله و دو ساعت بعد از فعالیت از آزمودنی ها گرفته شد. از آزمون Repeated measures ANOVA جهت تحلیل داده ها استفاده شد.

  یافته ها:

  در هر دو نوبت صبح و عصر، غلظت های CRP، TNF-α و IL-6 بلافاصله پس از تمرین به طور معنی داری افزایش یافت (010/0 > P). غلظت های CRP و TNF-α بلافاصله و 2 ساعت پس از فعالیت مقاومتی در صبح به طور معنی داری نسبت به عصر بالاتر بود (050/0 > P). تفاوت معنی داری در غلظت های IL-6 بین دو نوبت تمرین صبح و عصر مشاهده نشد.

  نتیجه گیری:

  یافته های مطالعه ی حاضر نشان داد که یک جلسه فعالیت مقاومتی در صبح، در مقایسه با عصر، منجر به افزایش معنی دار شاخص های CRP و TNF-α پس از فعالیت می گردد، اما در پاسخ IL-6 به فعالیت بین دو وضعیت تفاوتی وجود ندارد.

  کلیدواژگان: تمرین، پروتئین واکنشگر C، عامل نکروز تومور آلفا، اینترلوکین 2
 • فیروزه فراز*، محسن میرزایی صفحات 1448-1453
  مقدمه

  ژن های سیدروفور iroN و irp2 </em>از مهم ترین ژن های تشدید کننده ی عفونت ادراری هستند، اما تا کنون فراوانی و ویژگی های این ژن ها مورد بررسی دقیق قرار نگرفته است. این مطالعه، با هدف تعیین شیوع ژن های سیدروفور irp2 و iroN جهت ارایه ی راهکار مناسبی برای مدیریت مقابله با باکتری های حامل ژن پیش گفته و نیز تهیه ی واکسن انجام شد.

  روش ها:

  این مطالعه، یک مطالعه ی تجربی است که در سال 1398 در دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد به انجام رسید. در این مطالعه، 100 نمونه از بیماران مبتلا به عفونت Escherichia coli از آزمایشگاه های بالینی سطح شهرستان بروجرد گرفته شد و بعد از شناسایی، DNA به روش جوشاندن استخراج گردید. سپس، Polymerase chain reaction (PCR) با کمک پرایمرهای اختصاصی انجام شد و فراوانی ژن های iroN و irp2 در آن ها بررسی گردید.

  یافته ها:

  بررسی فراوانی ژن های سیدروفور در نمونه های مورد مطالعه نشان داد 58 نمونه (58 درصد) واجد ژن irp2، 28 نمونه (28 درصد) واجد ژن iroN، 4 نمونه (4 درصد) واجد هر دو ژن و 10 نمونه (10 درصد) از نظر هر دو ژن، منفی بود.

  نتیجه گیری:

  نتایج مطالعه ی حاضر، نشان داد شیوع هر دو ژن های سیدروفور irp2 و iroN در نمونه های کشت داده شده، بالا بود، اما سیدروفور irp2 از شیوع بالاتری برخوردار است. همچنین، با توجه به شیوع بالای این ژن ها در زنان از یک سو و شیوع بالای باکتری های مقاوم به آنتی بیوتیک های با طیف گسترده از سوی دیگر، احتمال می رود این مطالعه و مطالعات مشابه دیگر می تواند مقدمه ای برای تهیه ی واکسن از شاخص های آنتی ژنیک سطح باکتری Escherichia coli باشد.

  کلیدواژگان: coli Escherichia، عفونت مجاری ادراری، سیدروفور، واکسن، بروجرد
 • رضا باقریان سرارودی، غلامحسین احمدزاده، مهسا بهرامی نژاد* صفحات 1454-1461
  مقدمه

  اگر چه مطالعات نقش عوامل روان شناختی در پیروی از درمان و توصیه های درمانی را مورد تایید قرار داده است، اما جنبه های مختلف نقش ادراک بیماری در پیروی از درمان به طور کامل روشن نیست. مطالعه ی حاضر، به منظور بررسی روابط بین متغیرهای ویژگی های شخصیتی، ادراک از بیماری و پیروی از درمان و همچنین، بررسی نقش واسطه ای ادراک از بیماری بین ویژگی های شخصیتی و پیروی از درمان، انجام گرفت.

  روش ها:

   پژوهش حاضر، یک مطالعه ی مقطعی و از نوع همبستگی می باشد. در این مطالعه، 87 نفر از بیماران مبتلا به سکته ی قلبی حاد که در سال 1394 جهت پی گیری و ادامه ی درمان به بیمارستان های تخصصی قلب اصفهان مراجعه نمودند، به روش نمونه گیری پی در پی و بر اساس معیارهای ورود و خروج انتخاب گردیدند. پرسش نامه ی اطلاعات دموگرافیک، پرسش نامه ی کوتاه شده ی ادراک بیماری، پرسش نامه ی پنج عاملی ویژگی شخصیتی NEO و پرسش نامه ی پیروی عمومی و اختصاصی از درمان توسط بیماران تکمیل گردید. سپس، داده ها با استفاده از تحلیل مسیر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

  یافته ها:

  تحلیل مسیر داده ها ارتباط معنی دار بین ویژگی مسوولیت پذیری (263/0 = r)، روان نژندخویی (214/0- = r)، برون گرایی (245/0 = r) و گشودگی (167/0 = r) با پیروی عمومی از درمان را نشان داد. همچنین، مشاهده گردید که بین ویژگی برون گرایی (309/0 = r) با پیروی اختصاصی از درمان رابطه ی معنی داری وجود دارد. همچنین، یافته ها نقش واسطه ای ادراک از بیماری را بین ویژگی برون گرایی با پیروی عمومی (154/0 = r) و اختصاصی (139/0 = r) از درمان به طور معنی داری نشان داد.

  نتیجه گیری:

  به نظر می رسد علاوه بر این که ادراک بیماران از بیماری می تواند بر پیروی از درمان تاثیر مستقیمی داشته باشد؛ همچنین، می تواند از طریق برخی ویژگی های شخصیتی، اثر غیر مستقیمی بر روی پیروی از درمان اعمال کند. از این رو، پیشنهاد می گردد در مداخلات روان شناختی، به منظور ارتقای پذیرش درمان بیماران، پدیده ی ادراک از بیماری مورد توجه ویژه قرار گیرد.

  کلیدواژگان: پیروی از درمان، شخصیت، ادراک بیماری، سکته ی قلبی
|
 • Mehdi Zarei, Akbar Pejhan, Seyed Mehdi BeheshtiNasr* Pages 1440-1447
  Background

  Studies has shown that the time-of-day of exercise can have different effects on inflammatory parameters. The aim of the present study was to compare the acute responses of some of inflammatory indicators [C-reactive protein (CRP), tumor necrosis factor-α (TNF-α), and interleukin 6 (IL-6)] to acute bouts of circle resistance exercise at different times of the day (morning vs. evening) in obese men.

  Methods

  In the quasi-experimental study, 15 healthy obese men with mean age of 23.84 ± 1.64 years and mean body mass index (BMI) of 31.31 ± 0.20 kg/m2</sup> performed circle resistance exercise in the morning (8 am) on one day; after two weeks, they performed the same circle resistance training session at evening (5 pm). Blood samples were collected to determine CRP, TNF-α and IL-6 at pre-exercise, immediately post exercise, and 2 hours post exercise. Repeated measures analysis of variance (ANOVA) was used to analyze the data.

  Findings

  In both morning and evening, the concentrations of CRP, TNF-α, and IL-6 were significantly increased immediately after exercise (P < 0.010). Concentrations of CRP, TNF-α immediately and 2 hours after resistance exercise were significantly higher in the morning than the evening (P < 0.050). There was no significant difference in IL-6 concentrations responses between morning and evening exercise.

  Conclusion

  The findings of the present study showed that a bout of circle resistance exercise in the morning compared to evening time significantly increased post-exercise CRP and TNF-α parameters, but there was no difference in IL-6 response to exercise between the two conditions.</div>

  Keywords: Exercise, C-reactive protein, Tumor necrosis factor-alpha, Interleukin-6
 • Firozeh Faraz*, Mohsen Mirzaei Pages 1448-1453
  Background

  The most important genes that exacerbate urinary tract infection are the siderophore genes, iroN and irp2. The aim of this study was to investigate the prevalence of siderophore genes irp2 and iroN in order to provide a suitable solution for the management of the bacteria carrying the mentioned gene as well as the preparation of a vaccine.

  Methods

  This experimental study was done in Boroujerd Branch, Islamic Azad University, Iran. 100 samples were obtained from clinical laboratories in Boroujerd City. After identification of DNA extraction by boiling method, polymerase chain reaction (PCR) was performed using specific primers.

  Findings

  Frequency of siderophore genes in the studied samples showed that 58 (58%) had irp2 gene, 28 (28%) had iroN gene, 4 (4%) had two genes, and 10 (10%) of both genes were negative.

  Conclusion

  The results of our study showed that the prevalence of both siderophores irp2 and iroN genes was high in the cultured samples, but siderophores irp2 had higher prevalence. Moreover, given the high prevalence of these genes in women on the one hand, and the high prevalence of broad-spectrum antibiotic-resistant bacteria on the other hand, it is likely that this and other similar studies could be a prelude to vaccine preparation for bacterial surface antigens of Escherichia coli.

  Keywords: Escherichia coli, Urinary tract infection, Siderophores, Vaccine, Iran
 • Reza BagherianSararoudi*, Gholamhossein Ahmadzadeh, Mahsa Bahraminejad Pages 1454-1461
  Background

  Previous studies has proved that psychological factors could affect treatment adherence, in spite of this, the role of illness perception in treatment adherence is unclear. Current study was conducted in order to investigate the relations between personality characters and treatment adherence and also the role of the illness perception as mediating factor between these two.

  Methods

  In this cross-sectional correlation study, 87 in-patients with acute myocardial infarction, who was admitted to cardiology wards in hospitals in Isfahan City, Iran, were enrolled into this study using consecutive selection method. Questionnaire of demographics information and brief-illness perception, NEO five-factor inventory and general and specific treatment adherence were completed for the study group, and was analyzed using path analysis.

  Findings

  Analysis of data path showed a significant relation between conscientiousness (r = 0.263), neuroticism (r = -0.214), extraversion (r = 0.245), and openness to experience (r = 0.167) with general treatment adherence, as well as the extraversion (r = 0.309) with specific treatment adherence. Moreover, with considering the mediating role of illness perception, it showed that extraversion had strong and meaningful relation with general (r = 0.154) and specific (r = 0.139) treatment adherence.

  Conclusion

  It seems that illness perception as mediating factor could affect the relation of personality characters and treatment adherence in patients with acute myocardial infarction. So in psychological interventions, a special attention should be given to strengthen and reform of illness perception that could improve compliance among the patients.

  Keywords: : Adherence, Personality, Illness perception, Myocardial infarction