فهرست مطالب

 • پیاپی 33 (پاییز 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/12/19
 • تعداد عناوین: 9
|
 • محمود عباسی*، فروزان اکرمی صفحات 5-6
 • احمد حاجی ده آبادی، محمدابراهیم شمس ناتری، مهدی شیداییان، مهدی جلیلیان* صفحات 7-20
  زمینه و هدف

  حق بر خویشتن درآموزه ها و مکاتب مختلف دارای تفاسیر متفاوتی است و بر این اساس محدوده اختیار و آزادی عمل افراد معنای خاصی می یابد. پژوهش حاضر به تحلیل مبحث حق بر خویشتن در آموزه های اسلامی و آثار اخلاقی آن می پردازد.

  مواد و روش ها

   این مطالعه تحلیلی به شیوه اسنادی با استفاده از آیات، روایات و ادله فقهی و حقوقی در بررسی حق بر خویشتن در آموزه های اسلامی و تحلیل آثار اخلاقی آن انجام شد.

  یافته ها: 

  در آموزه های اسلامی، حق بر خویشتن به معنای خودمختاری مطلق نیست که همه پرده های اخلاق جمعی و حتی فردی را کنار می نهد. عقل و شرع به عنوان دو حامی و حتی هدایتگر آزادی فردی، نقش مهمی در محدودساختن حق بر خویشتن دارند. در اخلاق و حقوق اسلامی، انسان مسلط بر نفس خویش است، به این معنا که بر اوقات، اعمال و شوون خود مسلط است، اما نمی تواند به خواست خود حیاتش را سلب کند، لذا اصولا خودکشی و قتل از روی ترحم نامشروع است. در تسلط بر اعضای بدن نیز، هر اقدامی که به ضرر شدید غیر عقلایی برخود منجر شود، نامشروع است، لذا مصالحه بر قطع عضو، نامشروع و اهدای عضو در موارد مشخص مشروع است.

  نتیجه گیری:

   حق بر خویشتن در آموزه های اسلامی به معنای آزادی در ضرررساندن به خود یا دیگری نیست. از این رو در آموزه های اسلامی، اخلاق به معنای همزیستی مسالمت آمیز انسان ها با توجه به خیر عمومی و جمعی قوام می یابد که نقطه مقابل فردگرایی افراطی در نظام های حقوقی غربی است.

  کلیدواژگان: اخلاق اسلامی، حقوق، خودمختاری، حق بر خویشتن
 • قادر واحد*، حسن قلاوندی، علیرضا قلعه ای، محمد حسنی صفحات 21-29
  زمینه و هدف

  اخلاق حرفه ای در موسسات آموزش عالی نقش مهمی در آماده سازی نسل جوان برای آینده ایفا می کند. پژوهش حاضر با هدف طراحی و روان سنجی ابزاری برای سنجش اخلاق حرفه ای اعضای هیات علمی در دانشگاه ارومیه انجام شده است.

  مواد و روش ها:

  در این مطالعه از روش مدل یابی مبتنی بر الگوی معادلات ساختاری استفاده شد. جامعه هدف پژوهش حاضر را کلیه اعضای هیات علمی دانشگاه ارومیه تشکیل دادند. برای تعیین حجم نمونه از جدول کرجسی و مورگان و برای نمونه گیری از روش تصادفی طبقه ای نسبتی استفاده شد. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته اخلاق حرفه ای در دو بعد آموزش و پژوهش است که روایی محتوای آن با نظر متخصصان و روایی سازه آن از طریق تحلیل عاملی تایید شد. ضرایب آلفای کرونباخ به ترتیب برابر 96/0 و 98/0 محاسبه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزارهای آماری SPSS 22 و SmartPLS3 انجام شد.

  یافته ها: 

  مولفه های اخلاق حرفه ای اعضای هیات علمی در بعد آموزشی شامل شخصیت، توانمندی حرفه ای، مهارت ارتباطی، ارزشیابی دانشجویان و تعهد سازمانی و در بعد پژوهشی شامل صلاحیت تخصصی، ویژگی فردی، انتخاب موضوع و بیان مساله، چارچوب نظری پژوهش، طرح پژوهش، جمع آوری، تحلیل و تفسیر، نتیجه گیری و ارائه گزارش و اخلاق در منبع نویسی بود (0.01>P). تمامی مولفه ها بین اعضای هیات علمی از وضعیت مطلوبی برخوردار بود.

  نتیجه گیری:

   این پژوهش ابزاری را برای سنجش اخلاق حرفه ای اعضای هیات علمی دانشگا ه ها ارائه کرد. به کارگیری این ابزار برای ارزیابی و ارتقای کیفیت عملکرد اساتید و بهبود امر آموزش و پژوهش توصیه می شود.

  کلیدواژگان: اخلاق حرفه ای، روان سنجی، آموزش، پژوهش، اعضای هیات علمی
 • عباس اصغری شربیانی*، نیلوفر میکائیلی صفحات 31-40
  زمینه و هدف

  هویت اخلاقی از جمله سازه های مطرح شده در روان شناسی اخلاق است که در بافتار خانواده تکوین می یابد. پژوهش حاضر با هدف تعیین نقش مولفه های عملکرد خانواده در پیش بینی هویت اخلاقی دانش آموزان دبیرستانی دارای رفتارهای پرخطر انجام شده است.

  مواد و روش ها:

   در این پژوهش توصیفی همبستگی، جامعه هدف شامل کلیه دانش آموزان پسر دوره متوسطه شهرستان بستان آباد، در سال تحصیلی 98-1397 بودند. 186 دانش آموز از طریق نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه های رفتارهای پرخطر برنر و همکاران (1995 م.) کارکردهای خانواده اپستاین و همکاران (1983 م.) و هویت اخلاقی بلک و رینلدز (2016 م.) استفاده شد. برای تحلیل داده ها از شاخص های توصیفی و آزمون های همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه با استفاده از نرم افزار SPSS 21 استفاده شد.

  یافته ها:

  بین هویت اخلاقی با کارکرد ضعیف مولفه های نقش ها، حل مشکل، ابراز عواطف و عملکرد کلی خانواده همبستگی منفی و معنی دار وجود داشت (r=0/738، p<0/001). تحلیل رگرسیون نشان داد که مولفه های حل مشکل و نقش ها توانستند 56% از تغییرات هویت اخلاقی را پیش بینی کنند.

  نتیجه گیری:

  بر اساس یافته ها، کارکرد خانواده نقش به سزایی در پیش بینی هویت اخلاقی دانش آموزان دارای رفتارهای پرخطر دارد. بنابراین توصیه می شود مشاوران مدارس جلسات مستمری را برای والدین دانش آموزان درباره مهارت های ارتباطی، حل مشکل و وظایف اعضای خانواده برگزارکنند.

  کلیدواژگان: هویت اخلاقی، کارکرد خانواده، رفتار پرخطر، دانش آموزان دبیرستانی
 • مسلم حاجی زاده*، محسن جاهد، سحر کاوندی صفحات 41-54
  زمینه و هدف

  اخلاق تکاملی نظریه ای فرااخلاقی است که هدف آن زیست شناسی سازی اخلاق در چارچوب نظریه تکامل است. هدف این مطالعه، جستجوی ریشه های اخلاق از مهم ترین مباحث فرااخلاقی، در سیر تکامل انسان است.

  مواد و روش ها:

   در این پژوهش تحلیلی با استفاده از داده های فلسفی و زیست شناختی در ادبیات موضوع، مولفه های اساسی اخلاق تکاملی از دیدگاه ویلسون استخراج و نقش هر کدام در شکل گیری این نظریه تبیین می گردد، سپس نقاط ضعف و قوت نظریه تکاملی ویلسون در حل مسائل اخلاقی بحث و تحلیل می گردد.

  یافته ها: 

  اخلاق نیز همچون هر پدیده تکاملی دیگر از مسیر انتخاب طبیعی عبور می کند و ژن های مرتبط به آن، زمانی که گونه های اخلاق مدار و اخلاق گریز تحت فشار انتخاب طبیعی قرار گرفته اند، باقی می مانند. از دیدگاه ویلسون، ریشه های اخلاق را می توان در خودگروی ژن ها جستجو کرد و منش ها و رفتارهای اخلاقی همچون فداکاری و دگرخواهی را در آن ها یافت، اما این نظریه، علاوه بر اشکالاتی نظیر جبر ژنتیکی و بی ارزش ساختن انسان که سایر محققان بر آن وارد کرده اند، اشکالات و کاستی های دیگری دارد، از جمله عدم شمول در تبیین همه احکام و اوصاف اخلاقی و ناتوانی در تبیین احکام اخلاقی مطلق.

  نتیجه گیری:

   نتایج نشان داد که تبیین ویلسون از ریشه های اخلاق با دشواری های قابل توجهی مواجه است و نمی توان آن را نظریه جامعی دانست، از همین روی نیازمند ترمیم و اصلاح است.

  کلیدواژگان: اخلاق تکاملی، زیست شناسی، انتخاب طبیعی، دگرخواهی، ادوارد ویلسون، زیست شناسی اجتماعی
 • اسماعیل کشکولیان*، عباس شیخ الاسلامی، مهدی نقوی صفحات 55-63
  زمینه و هدف

  ذوب آهن یکی از صنایع بزرگ مصرف کننده انرژی در جهان شناخته می شود، لذا موازنه اخلاقی سود و زیان و ارزیابی خطرات و آسیب های زیست محیطی آن، زمینه توسعه اقتصادی و اجتماعی را به نحو چشم گیری فراهم می آورد. مطالعه حاضر با هدف ارزیابی آثار زیست محیطی کارخانه ذوب آهن اصفهان انجام شد.

  مواد و روش ها: 

  در این مطالعه تحلیلی ابتدا وضعیت کارخانه ذوب آهن اصفهان از جهت رعایت اصول زیست محیطی مورد امتیازدهی قرار گرفت، سپس آثار و آسیب های زیست محیطی آن ارزیابی و توصیه های کاربردی در جهت پیشگیری از آثار مخرب آن ارائه شد.

  یافته ها: 

  مهم ترین آسیب ها و آثار مخرب زیست محیطی کارخانه ذوب آهن اصفهان، آلودگی آب و خاک ناشی از پسماندهای فاضلاب و پساب های کارخانه، آلودگی هوای ناشی از دود کارخانه و آلودگی صوتی است. بیشترین آلایندگی به آلودگی هوا و کم ترین آلایندگی به آلودگی خاک اختصاص داشت. همچنین میزان آلایندگی فیزیکی و بیولوژیکی کارخانه مذکور به ویژه در سال های 1394 تا 1397 نسبت به منافع حاصل از این کارخانه، از جنبه اقتصادی و اجتماعی بسیار بیشتر بوده است.

  نتیجه گیری: 

  نظر به آثار زیان بار زیست محیطی شناسایی شده، رعایت اصول استاندارد در مدیریت پسماند و تصفیه فاضلاب صنعتی و بهره گیری از علوم و فناوری های جدید در تولید، به منظور پیشگیری از بروز آسیب و وقوع جرائم زیست محیط زیستی توصیه می شود.

  کلیدواژگان: آثار زیست محیطی، مسوولیت کیفری، جرائم زیست محیطی، پیشگیری، شهرداری اصفهان
 • سحر عباسی، بهبود یاری قلی*، منصوره عباسی چوبتراش صفحات 65-76
  زمینه و هدف

  یکی از مباحثی که باید در برنامه درسی دانش آموزان مد نظر قرار گیرد، رعایت حقوق انسان های دیگر و حیوانات است. مطالعه حاضر با هدف ارزیابی وضعیت مولفه های حقوق حیوانات در کتاب های درسی مقطع ابتدایی انجام شده است.

  مواد و روش ها: 

  در این مطالعه کیفی، جامعه آماری را کتاب های درسی علوم، مطالعات اجتماعی و هدیه های آسمانی، پایه های سوم تا ششم مقطع ابتدایی سال تحصیلی 98-1397 تشکیل داده اند. ابزار گردآوری داده ها چک لیست تهیه شده بر اساس 7 مولفه حقوق حیوانات است. واحد تحلیل در این پژوهش صفحه (متن، پرسش ها، تمرین ها و تصاویر) است. برای تجزیه و تحلیل مولفه ها از شاخص فروانی و روش آنتروپی شانون استفاده شد.

  یافته ها:

   توجه به مولفه های حقوق حیوانات (رفتار با حیوانات؛ رسیدگی و مراقبت از حیوانات؛ تولید و پرورش حیوانات؛ جایگاه حیوانات در زندگی بشر) به اندازه کافی، و پراکندگی آن ها در کتاب های درسی مقطع ابتدایی آموزش و پرورش به صورت متوازن و یکسان صورت نگرفته است. مولفه «آشنایی با حیوانات و جایگاه آن ها» بیشترین فراوانی در کتاب مطالعات اجتماعی و مولفه رفتار با حیوانات کم ترین فراوانی را داشتند.

  نتیجه گیری: 

  یافته ها نشان داد که به مولفه های حقوق حیوانات و پراکندگی آن ها در کتاب های درسی مقطع ابتدایی به طور کافی و متوازن توجه نشده است. بنابراین استفاده از نتایج مطالعه در بازنگری کتاب های درسی مقطع ابتدایی توصیه می شود.

  کلیدواژگان: حقوق حیوانات، کتاب درسی، مقطع ابتدایی
 • حلیمه خلیلی*، رضا سلطانی، محمود جلالی صفحات 77-88
  زمینه و هدف

  موافقت نامه کشاورزی یکی از بخش های مهم سازمان تجارت جهانی است که در دسترسی به بازارهای آزاد و ارتقای وضعیت تغذیه، سلامت و محیط زیست نقش مهمی دارد. از این رو مطالعه حاضر با هدف تبیین رویکرد و جایگاه قواعد اخلاقی در این موافقت نامه انجام شده است.

  مواد و روش ها:

  مطالعه کیفی حاضر به شیوه تحلیل سند انجام شده و به تبیین رویکرد و جایگاه قواعد اخلاقی منعکس در موافقت نامه کشاورزی سازمان تجارت جهانی می پردازد.

  یافته ها: 

  عدالت، برابری و عدم تبعیض، انصاف، صداقت و عدم توسل به فریب، پایبندی به تعهدات، توجه به سلامت عمومی و حفاظت از محیط زیست از مهم ترین اصول و قواعد اخلاقی در موافقت نامه کشاورزی هستند. همچنین، فعالیت های تحقیقاتی، آموزشی، بازرسی، زیربنایی، خدمات بازاریابی و ترویج برنامه های مرتبط با محیط زیست، کنترل آفات و بیماری ها، ذخیره سازی عمومی برای تامین امنیت غذایی، کمک غذایی داخلی، پرداخت های مستقیم به تولیدکنندگان، مشارکت مالی دولت در برنامه های مربوط به تضمین و بیمه درآمد، پرداخت ها برای رهایی از بلایای طبیعی، گواهی بر رویکرد اخلاق زیستی در این موافقت نامه است.

  نتیجه گیری:

   بر مبنای مقررات و معاهدات موافقت نامه کشاورزی، قواعد اخلاقی نظیر عدالت و انصاف و همچنین حفاظت از محیط زیست شرایط مناسبی را برای کشورهای در حال توسعه از جمله کشورما پدید می آورد تا در چارچوب آن بتوانند با دوری از انزوای اقتصادی، ارتباطات اقتصادی خود را در زمینه های کشاورزی گسترش دهند و امنیت غذایی جامعه را تامین کنند.

  کلیدواژگان: قواعد اخلاقی، عدالت، موافقت نامه کشاورزی، سازمان تجارت جهانی، تجارت آزاد
 • شیرین احمدی دستجردی*، عباس شیخ الاسلامی، هانیه هژبرالساداتی صفحات 89-98
  زمینه و هدف

  فضای سایبر به سرعت در حال تغییر است. با بروز بحران های شدید در این فضا، یکسان سازی معاهدات بین المللی به لحاظ اخلاقی می تواند ایجاد نظم جهانی سایبری را تضمین کند. در این مطالعه به تبیین ابعاد اخلاقی و حقوقی نظم جهانی فضای سایبر از طریق یکسان سازی معاهدات جهانی پرداخته می شود.

  مواد و روش ها:

  در این تحقیق تحلیلی با استناد به اسناد بین المللی، ابعاد اخلاقی و حقوقی یکسان سازی معاهدات بین المللی به منظور نظم جهانی فضای سایبری تحلیل و تبیین می شود.

  یافته ها:

  مشارکت و همکاری در فضای سایبری در سطح جهانی مستلزم حمایت کشورها ست. همچنین نقش هماهنگ دولت ها در تعامل بیشتر از طریق پیوستن به معاهدات بین المللی و یکسان سازی آن ها برای انضباط فضای سایبر است. در واقع جهانی شدن فضای سایبر، همانند یک دنیای جدید حدود و ثغور حقوق سنتی را درنوردیده است. بنابراین مقررات کیفری داخلی کشورها قابلیت و توانایی مقابله با جرائم ارتکابی در فضای سایبر را ندارد و همکاری و تعامل روزافزون کشورها با یکدیگر از طریق یکسان سازی معاهدات بین المللی و مطابقت قوانین داخلی با آن بر مبنای اصول اخلاقی ضرورت دارد. صرف نظر از وابستگی های نژادی، سرزمینی، مذهبی و همانند آن، احترام به کرامت انسانی، حق های بشری و منع تبعیض مطرح می شوند؛ کشورها نه صرفا از نظر حقوقی، بلکه از جهت ارزش ها و هنجارهای اخلاقی، لازم است قوانین بین المللی را رعایت کنند.

  نتیجه گیری:

   نظم جهانی سایبر از طریق یکسان سازی معاهدات، هنجارهای اخلاقی مشترک و حقوق همگانی را فراخوانده و هویتی مشترک ایجاد می کند تا با درنوردیدن مرزهای جغرافیایی و تنوع ملل، جامعه جهانی یکپارچه ساخته شود.

  کلیدواژگان: اخلاق، حقوق، جهانی شدن، فضای سایبر، معاهده، یکسان سازی
|
 • Mahmoud Abbasi*, Forouzan Akrami Pages 5-6
 • Ahmad HajiDehabadi, MohammadEbrahim ShamsNateri, Mehdi Sheidaeiyan, Mehdi Jalilian* Pages 7-20
  Background and Aim

  The Self-Ownership in different doctrines and schools has different interpretations and accordingly the scope of freedom of action of individuals has a particular meaning. The present study analyzes the topic of the Self-Ownership in Islamic teachings and its ethical implications.

  Materials and Methods

  This analytical study was conducted using verses, narratives and Jurisprudential and legal arguments in examining the Self-Ownership in Islamic teachings and analyzing its ethical implications.

  Findings

  In Islamic doctrine, the Self-Ownership does not mean absolute autonomy that excludes all aspects of collective and even individual morality. Wisdom and the Shari'a as both supporters and guides of individual freedom have an important role in limiting the Self-Ownership. In Islamic ethics and law, human is dominant over himself; that means, he is dominant over his time and affaires, but he cannot forgo his own life based on his own will. Therefore, suicide and euthanasia are basically illegitimate. In the control of the body organs, any action that causes serious unintentional harm to itself is unlawful. Thus, compromise on organ amputation is illegitimate and organ donation is legitimate in certain cases.

  Conclusion

  The Self-Ownership in Islamic doctrine does not mean freedom to harm one or the other. Thus in Islamic doctrine, ethics means the peaceful coexistence of human beings with a view to the common good, which is the opposite of extremist individualism in Western legal systems

  Keywords: Islamic Ethics, Rights, Autonomy, Self-Ownership
 • Ghader Vahed*, Hassan Ghalavandi, AliReza Ghalei, Mohammad Hasani Pages 21-29
  Background and Aim

  Professional ethics in higher education institutions play an important role in preparing the young generation for the future. The purpose of this study was to design and psychometry of a tool for evaluating the professional ethics of faculty members in Urmia University.

  Materials and Methods

  In this study, structural equation modeling method was used. The target population was all faculty members of Urmia University, Urmia, Iran. Kerjesi and Morgan table was used to determine sample size and sampling was done using proportional stratified random method. Data gathering tool was a researcher-made questionnaire of professional ethics in two dimensions of education and research that its content validity was confirmed by expert opinions and its construct validity confirmed by factor analysis. Cronbach's alpha coefficients were calculated 0.96 and 0.98 for the two mentioned dimensions, respectively. Data were analyzed using SPSS 22 and SmartPLS3 statistical software.

  Findings

  The components of faculty members' professional ethics in the educational dimension include personality, professional competence, communication skills, student evaluation and organizational commitment; and in the research dimension include professional competence, individual characteristics, topic selection and problem expression, theoretical framework of research, research design, data collecting, analyzing, interpreting, concluding and reporting and referencing (P<0.01). All components were favorable among faculty members.

  Conclusion

  This study provides a tool for evaluating the professional ethics of faculty members. It is recommended to use this tool to evaluate and improve the quality of teaching performance as well as education and research in universities.

  Keywords: Professional Ethics, Psychometry, Education, Research, Faculty Members
 • Abbas Asghari Sharabiani*, Niloofar Mikaeili Pages 31-40
  Background and Aim

  Moral identity is one of the structures proposed in the psychology of morality which develops in the context of the family. The purpose of the present study was to predict the moral identity of high school boys with high-risk behaviors Based on family function components.

  Materials and Methods

  In this descriptive-correlational study, the target population consisted of all high school boys in Bostanabad in the academic year of 2018-19. 186 students were selected through random cluster sampling. Brenner et al. (1995) high risk behaviors questionnaire, Epstein et al. (1983) family function questionnaire, and Black and Reynolds (2016) moral identity questionnaire were used for data collection. Descriptive statistics and Pearson correlation and multiple regression tests were used to analyze the data using SPSS software 21.

  Findings

  There was significant negative relationship between moral identity with weak functions of roles, problem solving, emotional expression and general family function (r=0.738, p<0.001). The regression analysis also showed that the components of problem-solving and roles could significantly predict 56 percent of the variance of moral identity.

  Conclusion

  According to the findings, family function plays an important role in predicting the moral identity of students with high-risk behaviors. Therefore, it is recommended that school counselors hold regular sessions for students 'parents about communication and problem solving skills, and family members' duties.

  Keywords: Moral Identity, Family Function, High-Risk Behavior, High School Students
 • Moslem Hajizadeh*, Mohsen Jahed, Sahar Kavandi Pages 41-54
  Background and Aim

  Evolutionary ethics is a metaethical theory that aims to biologizing ethics within the framework of evolutionary theory. The purpose of this study is to explore the roots of ethics - one of the most important issues of meta-ethics in human evolution.

  Material and Methods

  In this analytical study using the philosophical and biological data in the literature, the essential components of evolutionary ethics have been extracted from Wilson's point of view and the role of each in shaping this theory is explained. Then, the strengths and weaknesses of Wilson's evolutionary theory in solving ethical problems are discussed.

  Findings

  Ethics, like any other evolutionary phenomenon, traverses the path of natural selection and its associated genes remain when ethical species are under the pressure of natural selection. From Wilson's point of view, the roots of ethics can be traced to the autocracy of genes, and find moral characters and behaviors such as sacrifice and altruism in them. But this theory, in addition to problems such as genetic alienation and human devaluation that other researchers have introduced, has other drawbacks and deficiencies, such as being incompetent in explaining all ethical principles and inability to explain absolute moral judgments.

  Conclusion

  The results showed that Wilson's explanation of ethical roots faces considerable difficulties and cannot be regarded as a comprehensive theory and therefore needs to be repaired and reformed.

  Keywords: Evolutionary Ethics, Biology, Natural Selection, Edward Wilson, Socibiology
 • Esmaeil Kashkoulian*, Abbas Sheikholeslami, Mahdi Naghavi Pages 55-63
  Background and Aim

  Iron smelting is recognized as one of the largest energy-consuming industries in the world, thus, ethical justification of harms and benefits and evaluation of environmental risks of this project can provide significant economic and social development opportunities. The aim of this study was to evaluate the environmental impacts of Isfahan Iron smelting factory. Recognizing the level of its contamination can provide effective strategies to prevent and reduce potential pollution and environmental damages.

  Materials and Methods

  In this analytical study, the status of the Isfahan Iron smelting factory was scored according to environmental principles. Then its environmental impacts and damages were evaluated, and practical recommendations were presented to prevent its destructive effects.

  Findings

  The most important environmental damaging effects and harms of Isfahan Iron smelting factory are water and soil contamination due to wastewater and factory effluents, air pollution due to factory smoke and noise pollution. The highest pollution was related to air pollution and the least pollution was to soil pollution. The physical and biological contamination of the factory, especially in the years 2015 to 2018, was much higher than the economic and social benefits of the factory.

  Conclusion

  Considering the identified harmful environmental effects, adherence to standard principles in waste management and treatment of industrial wastewater, and also utilization of new knowledge and technologies, in order to prevent damages and occurrence of environmental crimes is recommended.

  Keywords: Environment Impacts, Criminal Liability, Environmental Crimes, Prevention, Isfahan Municipality
 • Sahar Abbasi, Behboud Yarigholi*, Masoumeh Abbasi Chobtarash Pages 65-76
  Background and Aim

  One of the topics to be considered in students' curriculum is respect for the rights of other humans and animals. This study aimed to assess the status of animal rights components in elementary school textbooks.

  Materials and Methods

  In this qualitative study, the statistical population consisted of textbooks of experimental sciences, social studies and heavenly gifts, third to sixth grade of elementary school in the academic year 2018-19. The data collection tool was a checklist that was based on 7 components of animal rights. The unit of analysis was the page (text, questions, exercises, and pictures). For analyzing the components, distributive frequency and the Shannon entropy index were used.

  Findings

  The animal rights components included how to treat animals; to take care of animals; to reproduce and nurture animals and the position of animals in human life have not been paid sufficient attention, and their distribution has not been in a balanced and same manner. The component of "familiarity with animals and their status" had the highest frequency and the component of how to treat animals had the least frequency. Also, in terms of importance, the component of familiarity with animals and their position had the highest importance factor in social studies books and the component of taking care of animals had the least importance factor.

  Conclusion

  The findings show that the components of animal rights have not been adequately distributed and balanced in elementary school textbooks. Utilization of the results in the review of these textbooks is highly recommended.

  Keywords: Animal Rights, Textbook, Elementary School
 • Halimeh Khalili*, Reza Soltani, Mahmood Jalali Pages 77-88
  Background and Aim

  The Agriculture Agreement, as one of the important parts of the World Trade Organization, has an important role in accessing free markets and promoting public health, nutrition and environmental health. The present study aimed to explain the position of ethical rules in this agreement.

  Materials and Methods

  This qualitative study was done through document analysis and explains the approach and position of ethical rules reflected in the WTO Agreement on Agriculture.

  Findings

  Research activities, training, auditing, marketing services and promoting environmental programs, disease control, public storage for food security, domestic food aid, direct payments to producers, government's financial participation in the programs related to income assurance and insurance and payment for natural disasters, implies an ethical approach to the agreement. Justice, fairness and non-discrimination, honesty and non-deception, adherence to commitments, attention to public health and environmental protection are the most important ethical principles and rules in the agricultural agreement.

  Conclusion

  According to the provisions of the Covenant of Agriculture, ethical principles such as justice and fairness, as well as environmental protection, can create favorable conditions for developing countries including the country, to avoid economic isolation and ensure their economic connections in the agricultural fields and food security of the community

  Keywords: Ethics, Justice, Agriculture Agreement, WTO, Free Trade
 • Shirin Ahmadi Dastjerdi*, Abbas Sheikholeslami, Haniyeh Hojabrosadati Pages 89-98
  Background and Aim

  Cyber space is changing rapidly. With the emergence of severe crises in this space, the harmonization of international treaties ethically can guarantee the creation of a global cyber dicipline. This study explores the ethical and legal dimensions of the global dicipline of cyberspace through the harmonization of international treaties.

  Materials and Methods

  In this analytical study, based on international documents, the ethical and legal aspects of the globalization of international treaties are discussed and explained.

  Findings

  Collaboration and participation in cyberspace globally requires the legal support of countries. There is also a coordinated role for governments to interact more by joining international treaties and integrating them to discipline of cyberspace. In fact, the globalization of cyberspace, as a new world, has transcended the limits of traditional laws. Therefore, domestic criminal regulations do not have the ability to deal with cybercrimes, and there is a growing need for countries to cooperate and interact with one another through the harmonization of international treaties and conformity with national laws based on ethical principles. Regardless of racial, regional, religious affiliations, respect for human dignity, human rights and non-discrimination; states must adhere to not only legally but also in terms of ethical values and norms, required to comply with international treaties.

  Conclusion

  The global dicipline of cyberspace through the harmonization of treaties, calls for common ethical norms and universal rights and forged a common identity to build a united world community by transcending geographical boundaries and diversity of nations

  Keywords: : Ethics, Law, Globalization, Cyberspace, Treaty