فهرست مطالب

 • سال یازدهم شماره 1 (پیاپی 33، بهار 1399)
 • تاریخ انتشار: 1399/01/14
 • تعداد عناوین: 9
|
 • محمدجواد زنگانه، ترانه عنایتی*، رضا یوسفی سعیدابادی صفحات 1-11
  هدف این پژوهش، شناسایی موانع بین المللی سازی با رویکرد انطباق پذیری سازمانی و ارائه مدل مواجهه با آن ها در دانشگاه علوم پزشکی استان گلستان بود. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی از نوع پیمایشی بود. جامعه آماری آن را مدیران و اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی استان گلستان به تعداد 373 نفر تشکیل می دادند که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای و بر اساس فرمول کوکران تعداد 190 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. جهت جمع آوری داده ها از پرسش نامه محقق ساخته موانع بین المللی سازی با 69 سوال و پرسش نامه محقق ساخته عوامل تسهیل کننده بین المللی سازی با 71 سوال و پرسش نامه محقق ساخته انطباق پذیری سازمانی با 40 سوال استفاده شد. روایی و پایایی ابزارها مورد تایید قرار گرفتند. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های، تحلیل عاملی اکتشافی، تحلیل عاملی تاییدی و معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج نشان داد که؛ موانع بین المللی سازی دارای سیزده مولفه «فرهنگی، روش تدریس، محتوایی، انسانی، تجهیزاتی، ساختاری، مدیریتی- سیاسی، مالی، تکنولوژیکی، خدمات پشتیبانی، همکاری های بین المللی، موانع داخلی سازمان و برنامه درسی»؛ عوامل تسهیل کننده بین المللی سازی دارای چهارده مولفه «اعتباربخشی مدرک، تولید دانش، دسترسی به منابع متنوع یادگیری، آموزشی، ارتباطی، فرهنگی، سیاسی، سیاست های کلان آموزش عالی، ایجاد فرصت های توسعه حرفه ای برای مدیران و استادان، برقراری ارتباطات علمی و فرهنگی، قوانین جاری و شفاف سازی آن ها، توسعه منابع مالی، توسعه منابع انسانی و توسعه زیرساخت های تکنولوژیکی» است. موانع بین المللی سازی دانشگاه با ضریب استاندارد (431/0-) بر انطباق پذیری سازمانی تاثیر منفی و معنادار و عوامل تسهیل کننده بین المللی سازی دانشگاه با ضریب استاندارد (503/0) بر انطباق پذیری سازمانی تاثیر مثبت و معناداری دارند و مدل ارائه شده دارای برازش مناسب می باشد.
  کلیدواژگان: موانع، بین المللی سازی، انطباق پذیری سازمانی، دانشگاه علوم پزشکی
 • اعظم حیدرزاده، بتول تیرگری، منصوره عزیززاده فروزی*، هاجر شفعیان، بنت الهدی ودیعتی، اسمر سعید صفحات 12-22

  تصورات یادگیری و روش های مطالعه دانشجویان در یادگیری و پیشرفت تحصیلی آن ها و سرانجام سرنوشت شغلی آن ها نقش اساسی دارد. مطالعه حاضر با هدف مقایسه تصورات یادگیری و عادت های مطالعه در دانشجویان با استعدادهای درخشان و سایر دانشجویان علوم پزشکی کرمان در سال 1396 انجام گرفت. در این پژوهش توصیفی مقایسه ای 508 نفر از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمان شرکت داشتند. به منظور دستیابی به اهداف پژوهش از پرسشنامه های تصورات یادگیری و عادت های مطالعه استفاده شد. اطلاعات پس از جمع آوری با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 18، شاخص های مرکزی و پراکندگی و آزمون تی مستقل آنالیز شدند. سطح معناداری در این مطالعه 05/0 در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد در مقایسه تصورات یادگیری بین دو گروه از نظر آماری اختلاف معناداری وجود داشته است (001/0=P) به طوری که تصورات یادگیری در دانشجویان استعداد درخشان بالاتر از سایر دانشجویان بوده است. در عادات مطالعه، در برخی ابعاد اختلاف آماری معناداری وجود داشته است (05/0>p). با توجه به یافته های به دست آمده ارزیابی تصورات یادگیری و عادات مطالعه در ابتدای ورود به دانشگاه برای کلیه دانشجویان می تواند کمک کننده باشد و مداخلاتی را جهت تعدیل و یا ارتقای تصورات یادگیری و عادات مطالعه کلیه دانشجویان صورت گیرد.

  کلیدواژگان: تصورات یادگیری، عادت های مطالعه، استعدادهای درخشان، کرمان
 • زهرا کرمی*، گلنار مهران، کوروش فتحی صفحات 23-35

  هدف اصلی پژوهش حاضر تحلیل چالش های بین المللی شدن برنامه درسی در دانشگاه الزهرا است. روش تحقیق کیفی و راهبرد آن تحلیل محتوای مضمونی است. جامعه ی آماری این پژوهش را اساتید و مدیران دانشگاه الزهرا  تشکیل می دهد. با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند از نوع نمونه گیری گلوله برفی، تعداد 22 نفر از اساتید انتخاب شدند. داده ها با استفاده از مصاحبه نیمه ساختار و تحلیل داده ها بر اساس تحلیل محتوای مضمونی انجام شد. تحلیل محتوای داده های بدست آمده وضعیت این دانشگاه را در  دو مقوله اصلی فرصت ها و نیز چالش های بین المللی شدن برنامه درسی در این دانشگاه نشان داد. چالش ها و عوامل محدود کننده  در دو مقوله اصلی عوامل برون سازمانی (عوامل زمینه ای و عوامل فشار) و درون سازمانی (فرایند آموزشی، اداری و اجرایی و خدمات و پشتیبانی) جای گرفت. فرصت های بین المللی شدن برنامه درسی نیز شامل «رشته هایی برخاسته از تمدن و فرهنگ غنی ایرانی»، «دوره های مشترک»، «دوره های تکمیلی» و «دوره های مجازی و الکترونیکی» بود نتایج نشان داد که بین المللی شدن در دانشگاه الزهرا بستری از فرصت ها و محدودیت ها را به دنبال دارد که شایسته است تا حد امکان از فرصت ها برای بهبود روابط بین المللی استفاده نمود.

  کلیدواژگان: بین المللی شدن، برنامه درسی، دانشگاه الزهرا، فرصتها، چالش ها
 • الهام موحدکر* صفحات 36-48

  هدف مطالعه حاضر تبیین اجزای مورد لزوم در ترسیم نقشه راه بین المللی سازی دانشگاه علوم پزشکی بوده است. به منظور استخراج مولفه های بین المللی سازی دانشگاه علوم پزشکی مطالعه ای کیفی انجام شد. محیط پژوهش یکی از دانشگاه های قطب علوم پزشکی کشور بود. مرحله کیفی از طریق مصاحبه با دست اندرکاران اجرائی انجام شد. مصاحبه ها به روش تحلیل محتوا تجزیه و تحلیل شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده های کیفی از نرم افزار MAXQDA10  استفاده شد. محتوای مصاحبه ها در قالب 3 مقوله، 8 مفهوم و 75 کد طبقه بندی شد. 3 مقوله اصلی مطالعه عبارت اند از: 1) تحلیل سوات؛ 2) موضوع محوری/حیطه؛ و 3) اقدامات/طرح ها. تحلیل سوات در قالب 43 کد و 4 مفهوم، تهدیدها 5 کد، نقاط ضعف 13 کد، نقاط قوت 13 کد، فرصت ها 12 کد، موضوع محوری/حیطه ، 23 کد و 2 مفهوم، اهداف مشتمل بر  5، مقدمات دستیابی به اهداف 18، اقدامات/طرح ها 9 کد و 2 مفهوم، توسعه امور دانشگاهی در سطح بین المللی 6 کد و تبیین و توسعه همکاری های بین المللی 3 کد بوده است. به دلیل دگرگونی های شدیدی که امروزه دنیای آموزش پزشکی را تحت تاثیر قرار داده اند، ضروری است اهداف، برنامه ها و جهت گیری های دانشگاه ها بیش از پیش در کانون توجه واقع شوند.

  کلیدواژگان: نقشه راه، بین المللی سازی، دانشگاه، علوم پزشکی
 • صغری کرمی، مسعود حجازی*، محمدمسعود وکیلی، محمدسعید احمدی صفحات 49-61

  هدفپژوهش حاضر مقایسه اثربخشی روش های  بازآموزی اسنادی و تاب آوری شناختی بر رویکردهای یادگیری و هیجانات تحصیلی در دانشجویان داروسازی و پرستاری دانشگاه علوم پزشکی زنجان بود. روش پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه دانشجویان داروسازی و پرستاری در نیمسال اول سال تحصیل98-1397 بودند که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی در دو گروه 36 نفری آزمایش و یک گروه 36 نفری کنترل جایگزین شدند و برنامه آموزشی بازآموزی اسناد  و تاب آوری شناختی در 7 جلسه روی گروه های آزمایش اجرا شد. داده های پژوهش با استفاده از پرسشنامه هیجان های دانشگاهی عبدالله پور (1394) و پرسشنامه رویکردهای یادگیری میلر و همکاران (1999) پیش از شروع مداخله آموزشی و پس از آن از افراد هر دو گروه جمع آوری شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از روش های توصیفی و تحلیل کوواریانس در نرم افزار spss نسخه 23 انجام گرفت. یافته های تحلیل کوواریانس نشان داد که برنامه ی آموزشی تاب آوری شناختی بر رویکردهای یادگیری و هیجانات تحصیلی اثربخشی بیشتری نسبت به برنامه بازآموزی اسنادی داشت (05/0 <p). در نتیجه آموزش تاب آوری شناختی می تواند به عنوان یک روش مداخله ای مناسب برای کمک به رویکردهای یادگیری و هیجانات تحصیلی در دانشجویان به کار رود.

  کلیدواژگان: بازآموزی اسنادی، تاب آوری شناختی، رویکردهای یادگیری، هیجانات تحصیلی
 • شکوه علاماتی، بدری شاه طالبی*، نرگس سعیدیان صفحات 62-73

  پژوهش حاضر با هدف شناسایی مولفه های هوشمندی به منظور ارائه یک الگوی مناسب برای دانشگاه آزاد اسلامی است. این تحقیق با استفاده از پژوهش اکتشافی در دو بخش کیفی و کمی انجام شد.در بخش کیفی، از روش تحلیل مضمون با رویکرد قیاسی و در بخش کمی از روش توصیفی- پیمایشی استفاده شد. محیط پژوهش در بخش کیفی، عبارت بود از 29 مورد مستندات شامل کتب و مقالات مندرج در پایگاه ها و وب سایت های معتبر در حوزه آموزش عالی،که در بخش داخلی در فاصله زمانی سال های 1380 تا 1398 و در بخش خارجی در فاصله زمانی سال های 2000 تا 2019، در پایگاه های داده معتبر نمایه شده بودند. . مستندات مذکور در بخش کیفی به شیوه نمونه گیری سرشماری انتخاب و مضامین از آن ها استخراج گردید.  جامعه آماری در بخش کمی را کلیه اعضای هیات علمی در دانشگاه  آزاد کل کشور به تعداد 13119 نفر تشکیل دادندکه از این تعداد بر اساس جدول کرجسی و مورگان تعداد 373نفر انتخاب گردید.روش نمونه گیری مورد استفاده در این قسمت طبقه ای نسبتی تصادفی بود. ابزار مورد استفاده در این بخش، پرسشنامه محقق ساخته مبتنی بر یافته های کیفی بود. به منظور اعتبار سنجی، از روایی صوری ، محتوایی (CVR) و سازه تحلیل عامل تاییدی استفاده شد. به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات از رویکرد تحلیلی عاملی استفاده شد. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل اطلاعات نشان داد که، مقادیر مربوط به پایایی برآورد (ضریب آلفای کرونباخ) برای کلیه مضامین بالاتر از 0/7برآورد شد که نشان از همبستگی درونی در حد بالای معرف های مضامین پایه می باشد.

  کلیدواژگان: هوشمندی، الگوی مناسب، دانشگاه آزاد
 • مریم رضایی فر، مهرداد نیکنامی، مرضیه آزادیان، محمد صاحب الزمانی* صفحات 74-85

  هوش هیجانی یکی از موارد بسیار تاثیرگذار در یادگیری و هوش به شمار می آید و از طریق آموزش نیز قابل آموختن است و سبب افزایش دستیابی به موفقیت می شود. هدف کلی پژوهش حاضر تعیین تاثیر آموزش مولفه های هوش هیجانی بر هوش هیجانی دانشجویان گروه های علوم پزشکی و غیرپزشکی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران در سال تحصیلی 96-1395 بود. بدین منظور از روش پژوهش نیمه تجربی از نوع پیش آزمون-پس آزمون استفاده شد که 179 نفر به روش سهمیه ای از دانشجویان پزشکی و غیر پزشکی علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران انتخاب شدند و در دو گروه آزمون و شاهد قرار گرفتند. برای جمع آوری اطلاعات مورد نیاز در این پژوهش از پرسشنامه استاندارد هوش هیجانی بار-آن 2002 استفاده گردید. بعد از اتمام 8 جلسه آموزش مولفه های هوش هیجانی، از دو گروه پس آزمون گرفته شد. داده های حاصل از پژوهش با روش های آماری توصیفی و آزمون های مناسب استنباطی مورد تحلیل قرار گرفت. یافته ها حاکی از این بود کهمیانگین هوش هیجانی در تمامی مولفه های هوش هیجانی در گروه آموزش بیشتر از شاهد (000/0 =p) و این میانگین در گروه غیر پزشکی نسبت به گروه پزشکی بیشتر بود اما در هیچ یک از موارد تفاوت معناداری میان دانشجویان گروه های پزشکی و غیر پزشکی نیز دیده نشد (05/0 >p). نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد آموزش مولفه های هوش هیجانی سبب افزایش هوش هیجانی در بین دانشجویان می شود که برنامه ریزان درسی، می توانند سرفصل هایی با هدف آموزش هوش هیجانی به دانشجویان در رشته های علوم پزشکی تدوین نمایند.

  کلیدواژگان: هوش هیجانی، آموزش مولفه های هوش هیجانی، گروه های علوم پزشکی، گروه های غیر پزشکی
 • فاطمه حسن زاده کفشگرکلائی، عبدالله علی اسماعیلی*، وحید فلاح صفحات 86-96
  هدف از این پژوهش ارائه مدل توسعه حرفه ای مدیران با رویکرد آینده پژوهی در آموزشگاه های استان مازندران بود. روش پژوهش آمیخته اکتشافی متوالی بود. با توجه به رویکرد آینده پژوهی در تحقیق، از روش هنجاری از نوع سناریو نویسی استفاده شد. جامعه آماری در مرحله کیفی پژوهش، خبرگان رشته مدیریت آموزشی در واحدهای دانشگاهی استان تهران و مازندران بودند که برای انجام بخش کیفی پژوهش انتخاب شدند. روش نمونه گیری در مرحله کیفی هدفمند بود که با 15 نمونه به تشخیص کفایت داده ها برای مدل سازی رسید. جامعه آماری در بخش کمی تعداد 6100 نفر از مدیران آموزشگاه های علمی و مدیران مدارس ابتدایی و متوسطه اول و دوم در شهر و روستا در سطح کل استان مازندران در سال 98-97 بود. روش نمونه گیری در مرحله کمی خوشه ای تصادفی بود که بر اساس فرمول کوکران تعداد 364 نفر نمونه برآورد شد. بر اساس تجزیه و تحلیل داده های کیفی حاصل از مصاحبه های عمیق و اکتشافی و کدگذاری متن مصاحبه ها، طبق نظر مشارکت کنندگان، 54 کد باز و 8 مقوله و 4 کد محوری تعیین شد. در مرحله کمی پژوهش، پرسشنامه محقق ساخته با54 مولفه طراحی که سوالات آن بر اساس معیارهای استخراج شده از مرحله کیفی بود. یافته های تحقیق نشان داد مدل توسعه حرفه ای مدیران با رویکرد آینده پژوهی از چهار بعد مهارت های موردنیاز مدیران و توانمندی های موردنیاز مدیران و کارکرد مسوولیت اجتماعی مدیران و کارکرد توسعه و بهبود سازمانی تشکیل شده است. سپس با استفاده از ماتریس تحلیل تاثیرات متقابل دو سناریو برای آینده تدوین گردید.
  کلیدواژگان: توسعه حرفه ای، مدیران، رویکرد آینده پژوهی، آموزشگاه ها
 • سیدعلی مدنی، الهام کاویانی، بهمن سعیدی پور*، سوسن لائی صفحات 97-105

  هدف پژوهش حاضر تبیین مدل پویندگی و تحرک نظام آموزش عالی در دانشگاه ‏های شهر کرمانشاه است. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت و روش، توصیفی - پیمایشی است. جامعه آماری شامل 330 نفر از کارکنان دانشگاه های‏ استان کرمانشاه است که با استفاده از نمونه گیری سهمیه ای انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ‏ها، پرسشنامه است. روایی (صوری) و پایایی (ضریب آلفای کرونباخ) پرسشنامه‏ ها حاکی از آن هستند که ابزارهای اندازه‏ گیری از روایی و پایایی خوبی برخوردار هستند. نتایج حاصل از آزمون فرضیات توسط نرم ‏افزار SMART-PLS و با استفاده از آماره آزمون t و ضرایب مسیر (β)، نشان می دهد که شرایط زمینه ای بر پویندگی نظام آموزشیبه میزان 732/0 بیشترین تاثیر و شرایط علی به میزان 564/0 کمترین میزان اثرگذاری را دارد. پیشنهاد می شود که به منظور ارتباط بین دانشگاه و صنعت دوره های آموزشی و یاددهی کاربردی برای جامعه و خانواده ها و حضور در بطن زندگی اجتماعی مردم به عنوان رهبران علمی جامعه افزایش یابد.

  کلیدواژگان: الگو، پویندگی، نظام آموزشی، دانشگاه‏های شهر کرمانشاه
|
 • Mohamadjavad Zangane, Taraneh Enayati *, Reza Yosefi Saeedabadi Pages 1-11
  The purpose of this study was to identify the barriers of internationalization with organizational adaptation approach and then to present a model of exposure in Golestan University of Medical Sciences. The research was an applied study in terms of purpose and in terms of methodology, descriptive survey. The statistical population consisted of 373 managers and faculty members of Golestan University of Medical Sciences those were selected by stratified random sampling method based on Cochran formula. Afterwards, 190 members were selected as study participation.  Data collection was perforemed thorugh a researcher made questionnaire of barriers to internationalization with 69 questions, a researcher made questionnaire of facilitators of internationalization with 71 questions and a researcher made questionnaire of organizational adaptability with 40 questions. The validity and reliability of the instruments were confirmed. Moreover, tests, exploratory factor analysis, confirmatory factor analysis and structural equations were used for data analysis. The results showed that the three barriers to internationalization included thirteen components: "cultural, teaching, content, human, equipment, structural, managerial-political, financial, technological, support services, international cooperation, internal barriers to the organization, and curriculum". Fourteen Components of Facilitating Internationalization: Document Accreditation, Knowledge Production, Access to Various Learning, Educational, Communication, Cultural, Political Resources, Higher Education Major Policies, Creating Professional Development Opportunities for Managers and Professors , scientific and cultural relations, current laws and their transparency, development of financial resources, development of resources, the origin and development of technological infrastructures. Barriers to university internationalization with standard coefficient (-0.431) had a significant negative impact on organizational adaptability,in addition,  internationalization facilitating factors of university with standard coefficient (0.503) had a positive and significant effect on organizational adaptability; and therefore, the proposed model revealed an acceptable conformity.
  Keywords: Barriers, Internationalization, Organizational Adaptation, University of Medical Sciences
 • Aazam Heidarzadeh, Batool Tirgari, Mansooreh Azizzadeh Forouzi *, Hajar Shafiean, Bentolhoda Vadiati, Esmr Saeid Pages 12-22

  Learning conceptions and Study methods of students play an important role in learning, educational achievements and finally in their profession. Hence, present study aimed to compare the learning conceptions and study habits in talented and normal students of Kerman University of Medical Sciences in 2018. In this descriptive-comparative study, 508 students of Kerman University of Medical Sciences participated. Three questionnaires were used for data collection, demographic characteristics, learning conceptions, and study habits. Then, data were analyzed by SPSS software version 18, central indexes and dispersion tests, independent t-tests. Data analysis revealed the significance level in this study that it was considered 0.05. In comparison of learning conceptions and learning habits between two groups, there were significant differences; learning conceptions in talented group was more than the normal group (P= 0/001). In term of learning habits, there was significant difference between two groups in some of the learning habits (P<0/05). According to the findings, the evaluation of learning conceptions and habits in admission time can be helpful, and therefore, interventions to modify or  promote leaning conception and study habits should be done.

  Keywords: Conceptions of learning, Study Habits, Talents students, Kerman
 • Zahra Karami *, Golnar Mehran, Koroush Fathivajargah Pages 23-35

  The main aim of the present research was the analysis of opportunities and challenges of internationalization of higher education at Al-Zahra University. The research method was qualitative and its strategy was content analysis. The participants of this research indicated all professors and managers of Al-Zahra University. Afterwards, 22 faculty members were selected by use of a purposeful snowball sampling method. Data were analyzed using semi-structured interviews and data analysis was conducted based on content analysis. Challenges to curriculum internationalization were considered into two main categories: external and internal organizational factors. External factors included contextual and pressing factors, and intra-organizational factors contained the categories of educational process, administrative and executive process, and services and support. Opportunities for internationalization of the curriculum included "disciplines derived from rich Iranian civilization and culture", "common courses", "graduate courses" and "virtual and electronic courses opportunities for internationalization of the curriculum". In conclusion, the results showed that internationalization at Al-Zahra University offers a range of opportunities and constraints, therefore, it is suggested  that the use of these  opportunity to improve international relations.

  Keywords: internalization, Curriculum, Al-Zahra University, opportunities, Challenges
 • Elham Movahed * Pages 36-48

  The purpose was to propose the internationalization roadmap in the University of Medical Sciences. Hence, a qualitative study was conducted to extract the components required to this purpose. The research field was one of the universities of the medical pole in the country. The qualitative phase was conducted through interviewing with the internationalization executers, educational executers and research executers. Then, the interviews were analyzed by using the content analysis method and MAXQDA10 software was used to analyze the qualitative data. Next, the content of the interviews was categorized into 3 categories, 8 concepts and 75 codes. The three main categories of study were as follows: 1) SWOT analysis; 2) Pivotal topic/Domain; and 3) Actions/Plans. The SWOT analysis included 43 codes and 4 concepts as follows: 1) Threats: 5 codes, 2) Weaknesses: 13 codes, 3) Strengths: 13 codes, 4) Opportunities: 12 codes. Moreover, the pivotal topic/domain included 23 codes and 2 concepts; and the goals included 5 codes; the prerequisites of the goals included 18 codes; the actions/plans included 9 codes and 2 concepts. Finally, developing the international affairs included 6 codes and explaining and developing the internationalization included 3 codes. According the dramatic changes affected the world of the medical education, it is imperative that the goals, the programs and the orientations of the universities be more in focus today.

  Keywords: roadmap, Internationalization, university, Medical Sciences
 • Soghra Karami, Masoud Hejazi *, Mohamadmasoud Vakili, MohammadSaeed Ahmadi Pages 49-61

  The aim of this study was to compare the effectiveness of documentary training and cognitive resilience methods on learning approaches and academic emotions in pharmacy and nursing students of Zanjan University of Medical Sciences. Method was executed semi-experimental with pretest-posttest design with a control group. Moreover, the statistical population of the study consisted of all pharmacy and nursing students in the first semester of the academic year in 2019 those were randomly divided into two experimental and control groups with 36 members in each group. Then, attributional retraining program and Cognitive Resilience were conducted on the experimental group within 7 sessions. Before and after starting educational intervention, the research data were collected using Abdollahpour University Academic emotions Questionnaire (1394) and Miller's Learning Approach Questionnaire (1999). Afterward, data analysis was performed using descriptive methods and covariance analysis in SPSS software Version 23.  Accordingly, the findings of the covariance analysis indicated that the cognitive resilience program showed more effectiveness on learning approaches and academic emotions than the attribution retraining program (p <0.05).  In conclusion, cognitive re-training can be useful as an academic approach to help students regard learning approaches. Cognitive resilience also can be used as a re-training intervention method to help students in improving their learning approaches and academic emotions.

  Keywords: Attributional Retraining, Cognitive Resilience, Learning Approaches, Academic Emotions
 • Shokoh Alamati, Badri ShahTalebi *, Narges Saeedian Pages 62-73

  The purpose of this study was to identify the components of intelligence in order to provide a suitable model for Islamic Azad University that it was conducted using exploratory research in both qualitative and quantitative sections. In the qualitative part, the thematic analysis method with the deductive approach as well as in the quantitative part, the descriptive-survey method was used. The qualitative research environment consisted of 29 documents including books and articles in reputable databases and websites in the field of higher education, both within internal sector in 1998-2001 and within external sector in 2000 - 2019, indexed in valid databases. The documents in the qualitative section were selected through census sampling and their themes were extracted. Moreover, the statistical population in the quantitative section consisted of all national faculty members in Azad University that based on Krejcie and Morgan (1970) table, finally 373out of 13119 were selected. The sampling method used in this non-random part was quota type. In addition, the study instrument was a researcher-made questionnaire based on qualitative findings. The validity was confimed by face validity, content (CVR) and confirmatory factor analysis constructs. Factor analysis approach was also used to analyze the data. According to the results of data analysis, the reliability values ​​(Cronbach's alpha coefficient) were higher than 0.7 for all themes indicating a high level of correlation between the themes.

  Keywords: Intelligence, Proper pattern, Azad University
 • Maryam RezaeiFar, Mehrdad Niknami, Marzieh Azadian, Mohammad Sahebalzamani * Pages 74-85

  Emotional intelligence is one of the most influential subjects in learning and intelligence, and it can also be learned through education and increases the chances of success.  The overall aim of this study was to determine the effect of teaching emotional intelligence components on emotional intelligence of students of medical and non-medical groups of Tehran Islamic Azad University of Medical Sciences in the academic year 2016-2017. Hence, research method was pre-test and post-test semi experimental with 179 subjectsthe quotas were selected from medical students and non-medical students of Tehran Islamic Azad University of Medical Sciences. Moreover, they were divided into two groups of test and control. To collect the information, the Bar-Anne 2002 Emotional Intelligence Questionnaire was used. After the completion of 8 sessions training components of emotional intelligence, two groups had post-tests. Data were analyzed by descriptive statistics and appropriate inferential tests. Finally, the results indicated that mean of emotional intelligence in all components of emotional intelligence was higher in training group (p = 0/000) and this was higher within non-medical group in comparison with medical group, although there was no significant difference between the students of medical and non-medical groups (p> 0.05). Therefore, results of this study indicated that the training of emotional intelligence components increases emotional intelligence among students. Thereupon, curriculum planners can create syllabuses designed to teach students emotional intelligence in medical sciences.

  Keywords: Emotional intelligence, Emotional Intelligence Components Training, Medical Sciences Departments, Non-Medical Groups
 • Fateme Hasanzadekafshgar Kalei, Abdullah Ali Esmaili *, Vahid Fallah Pages 86-96
  The purpose of this study was to present a model of managers’ professional development with a futures research approach in Mazandaran province. The research method was consecutive exploratory mixed. According to the forward-looking approach in the research, the normative method of scenario writing was used. Hence, the statistical population in the qualitative phase of the study was educational management experts in the academic units of Tehran and Mazandaran provinces who were selected for conducting the qualitative research. The sampling method in quantitative phase was a random cluster sampling with 15 samples to determine the adequacy of the data for modeling. The statistical population in the quantitative section was 6100 principals of science and elementary and secondary schools in Mazandaran province in 1997-98 that 364 people were participated according to Cochran formula. Based on the analysis of qualitative data from in-depth interviews and coding of the interviews, according to the participants’ point of view, 54 open codes and 8 categories and 4 codes were identified. In the quantitative phase of the research, moreover, a researcher-made questionnaire with 54 design components whose questions were based on the criteria extracted from the qualitative phase. Consequently, the findings revealed the four dimensions consisted of skills, capabilities and the function of social responsibility required of managers and the function of organizational development and improvement. In the other word, managers and organizational development and improvement functions were formed. Then they were formulated using the two-way interaction analysis matrix for the future.   Key Words:
  Keywords: Professional Development, managers, Future Research Approach
 • Seyedali Madani, Elham Kaviani, Bahman SaidiPoor *, Sosan Laii Pages 97-105

  Educational system in Kermanshah Universities. The aim of this study was applied and in terms of the nature and method was a descriptive survey. The population consisted of 330 university members in Kermanshah province using quota sampling method. Questionnaire was used for data collection, and also the validity (face) and reliability (Cronbach's alpha coefficient) of the questionnaires were confirmed. The results of the hypothesis testing by SMART-PLS software, using t-test and path coefficients (β) indicated that the contextual conditions had the most impact on educational system scaling (0.732) and the causal conditions scaling 0.556 had the least effect. Hence, it is proposed to enhance the links between academia and industry of educational and applied courses for the community and families and engaging in the depth of social life as scientific leaders of society.

  Keywords: model, Dynamic, educational system, Kermanshah Universities