فهرست مطالب

تحقیقات دامپزشکی - سال هفتاد و چهارم شماره 5 (پیاپی 301، زمستان 1398)
 • سال هفتاد و چهارم شماره 5 (پیاپی 301، زمستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/10/01
 • تعداد عناوین: 15
|
 • سیداحمد موسوی سیدعلی کیا*، اسدالله تیموری یانسری، عیسی دیرنده، غلامحسین ایراجیان صفحات 438-448
  زمینه مطالعه

  اوره یک منبع نیتروژن غیرپروتئینی است که اغلب به عنوان جایگزینی با پروتئین خام جیره برای کاهش هزینه تغذیه دام مورد استفاده قرار می گیرد.

  هدف

  هدف از این پژوهش بررسی اثرات جایگزینی سطوح مختلف اوره آهسته رهش با کنجاله سویا بر مصرف خوراک ، تولید و ترکیب شیر و فراسنجه های خونی گاوهای شیرده در اوایل شیردهی بود.

   روش کار: 

  دوازده راس گاو شیرده هلشتاین در نوبت زایش سوم، با تولید شیر بیش از 30 کیلوگرم در روز انتخاب و از 10 تا 100 روز پس از زایش با چهار جیره به عنوان تیمارهای آزمایشی شامل صفر، 23/0، 46/0 و 69/0 درصد اوره آهسته رهش جایگزین کنجاله سویا تغذیه شدند. مصرف خوراک به صورت روزانه اندازه گیری شد. نمونه شیر در روز شروع آزمایش و با فاصله 14 روز اخذ شد. برای سنجش گلوکز، اوره، کلسترول، تری گلیسرید، لیپوپروتئین با دانسیته بالا و کم خونگیری از روز شروع آزمایش تا پایان آزمایش هر دو هفته یکبار انجام شد.

  نتایج

  مصرف خوراک، تولید و ترکیب شیر تفاوت معنی داری بین تیمارهای آزمایشی نداشتند. غلظت گلوکز و فراسنجه های خونی (کلسترول، لیپوپروتئین با دانسیته بالا و کم) تفاوت معنی داری بین تیمارهای آزمایشی نداشت ولی تری گلیسرید و لیپوپروتئین با چگالی بسیار کم در زمان صفر معنی دار بود (05/0>P).

  نتیجه گیری نهایی: 

  نتایج پژوهش حاضر نشان داد که افزودن اوره آهسته رهش تا سطح 69/0 درصد جیره تاثیر منفی بر مصرف خوراک، تولید و ترکیب شیر و فراسنجه های خونی نداشته است.

  کلیدواژگان: گاو شیری، اوره آهسته رهش، اوایل شیردهی، مصرف خوراک، تولید شیر، فراسنجه خونی
 • مجتبی رجبیان، مجتبی بنیادیان*، مریم عباس والی، علی خنجری صفحات 450-463
  زمینه مطالعه

  از آنجایی که استفاده از ترکیبات پلاستیکی در صنعت بسته بندی مواد غذایی موجب مشکلاتی برای محیط زیست می شوند، استفاده از پوشش های خوراکی حاوی ترکیبات نگهدارنده طبیعی مانند اسانس ها علاوه بر خصوصیت زیست تخریب پذیری، بر کنترل ویژگی های میکروبی و شیمیایی مواد غذایی نیز موثر است.

  هدف

  در این مطالعه اثر پوشش نشاسته سیب زمینی حاوی اسانس های کاکوتی کوهی و آویشن دنایی بر تغییرات شیمیایی سینه مرغ نگهداری شده در دمای یخچالی مورد ارزیابی قرار گرفت.

   روش کار: 

  شناسایی ترکیبات اسانس های کاکوتی کوهی و آویشن دنایی توسط تزریق نمونه به دستگاه GC/MS  انجام شد. سینه مرغ تازه بوسیله پوشش نشاسته سیب زمینی حاوی غلظت های (0، 5/0 و 1 درصد) از اسانس های آویشن دنایی وکاکوتی کوهی پوشش داده شدند. آزمون های شیمیایی (pH، TVN و TBARS) در روزهای (9،6،3،0 و12) و حسی (رنگ، بافت، بو و طعم) در روزهای (3،0 و6) بر روی تیمارهای مختلف در دمای 4 درجه سانتیگراد و آنالیز آماری بوسیله نرم افزار SPSS ویرایش 22 توسط آزمون های آنالیز واریانس (ANOWA) و آزمون غیر پارامتریک کروسکال والیس انجام شد.

  نتایج

  از بین ترکیبات شناسایی شده اسانس کاکوتی کوهی با استفاده از گاز کرو ماتوگراف متصل به طیف سنج جرمی (GC/MS) تیمول (25/34 درصد)، پولگنون (41/14 درصد)، کارواکرول (91/10 درصد)، جرماکرین دی (83/6 درصد)، و در اسانس آویشن دنایی کارواکرول (20/37 درصد)، اکتا دسنوئیک اسید متیل استر (67/21 درصد) و هگزا دکانوییک اسید متیل استر (2/19 درصد) بالاترین مقدار را به خود اختصاص دادند. همچنین تیمارهای حاوی پوشش نشاسته سیب زمینی با غلظت های 1 درصد اسانس های آویشن دنایی و کاکوتی کوهی در طول مطالعه نسبت به نمونه های کنترل مقادیر پایین تری از pH، TBARs و ازت فرار کل (TVN) را نشان دادند (05/0<p) بطوریکه روند وابسته به دوزی در اثر افزودن اسانس های آویشن دنایی وکاکوتی کوهی به پوشش مشاهده شد.

   نتیجه گیری نهایی: 

  پوشش دهی مرغ با نشاسته سیب زمینی بویژه با افزودن مقادیر مختلف اسانس کاکوتی کوهی و اسانس آویشن دنایی اثر بازدارندگی در افزایش عوامل موثردر فساد شیمیایی آن دارد.از طرف دیگر با توجه به نتیجه قابل قبول غلظت ترکیبی 5/0 درصد از هر دو اسانس آویشن دنایی وکاکوتی کوهی به لحاظ خصوصیات ارگانولپتیک در نمونه ها، این میزان می تواند غلظت بهینه در این روش باشد.

  کلیدواژگان: نشاسته سیب زمینی، پوشش، اسانس کاکوتی کوهی، اسانس آویشن دنایی، سینه مرغ
 • اشکان جبلی جوان*، حمید استاجی، نجمه رضایی، غزل شمشادی، صغری بیرگانی فرهانی، منصوره کنعانی صفحات 464-473
  زمینه مطالعه

   یکی از مهم ترین میکروارگانیسم های بیماری زا در فرآورده های گوشتی به ویژه آن هایی که طی تولید مکررا با دست تماس دارند، استافیلوکوکوس اورئوس می باشد. برای درمان اغلب عفونت های ناشی از استافیلوکوکوس اورئوس از داروهای بتالاکتام به خصوص نسل های جدید سفالوسپورین ها استفاده می شود، اما تولید آنزیم بتالاکتاماز توسط برخی از سویه ها موجب ناموفق بودن درمان عفونت های وابسته به این ارگانیسم شده است.

  هدف

  تحقیق حاضر با هدف ارزیابی میزان آلودگی و مقایسه اثر ضد میکروبی عصاره های متانولی فلفل قرمز و پیاز قرمز بر استافیلوکوکوس اورئوس های واجد ژن بتالاکتاماز جدا شده از گوشت چرخ کرده در شهر سمنان انجام شد.

  روش کار:

  بدین منظور نمونه برداری از 30 مرکز توزیع و عرضه گوشت بسته بندی شده در شهر سمنان تحت شرایط بهداشتی انجام شد و تمام نمونه ها از نظر حضور استافیلوکوکوس اورئوس واجد ژن بتالاکتاماز مورد آزمایش جداسازی با روش های بیوشیمیایی و تایید مولکولی با تست PCR قرار گرفتند. همچنین اثر ضد باکتریایی عصاره های فلفل قرمز و پیاز قرمز بر جدایه های مذکور با تست های حداقل اثر مهاری (MIC)، حداقل اثر کشندگی (MBC)، انتشار چاهک و منحنی رشد باکتری ارزیابی شد.

  نتایج

  نتایج نشان داد که 20 درصد نمونه ها آلوده به باکتری استافیلوکوکوس اورئوس واجد ژن بتالاکتاماز بودند. عصاره های فلفل قرمز و پیاز قرمز اثر ضد باکتریایی خوبی را بر ضد این جدایه ها نشان دادند و در تمام تست ها عصاره فلفل قرمز نسبت به پیاز قرمز موثرتر بود.

  نتیجه گیری نهایی:

   با اثبات اثر ضد میکروبی قوی تر فلفل قرمز توصیه می شود در غذاهایی مانند انواع کباب که از گوشت چرخ کرده تهیه می شوند حتما در کنار پیاز از فلفل نیز به میزان مناسب استفاده شود.

  کلیدواژگان: استافیلوکوکوس اورئوس، بتالاکتاماز، عصاره، فلفل قرمز، پیاز قرمز، گوشت چرخ کرده
 • محبوبه باقری، حسن گندمی نصرآبادی*، افشین آخوندزاده بستی، علی میثاقی، لادن منصوری نژند صفحات 474-483
  زمینه مطالعه

  توانایی میکروارگانیسم در زنده ماندن در طول قسمت فوقانی لوله گوارش و کولونیزه شدن در روده بزرگ، نکته ی کلیدی در عملکرد آن به عنوان باکتری پروبیوتیک می باشد. استرس اسید و نمک صفراوی از مهمترین چالش هایی هستند که میکروارگانیسم در این مسیر با آن ها مواجه می شود و مقاومت به آن ها از ویژگی های مطلوب سویه های پروبیوتیکی می باشد. از سوی دیگر، استفاده از نگهدارنده های طبیعی مانند اسانس و عصاره های گیاهی به صورت ترکیبی با سایر فاکتورهای حفاظت کننده بسیار مورد توجه قرار گرفته است؛ در حالی که پاسخ میکروارگانیسم به سطوح تحت کشنده ی استرس اسانس ممکن است باعث تغییر حساسیت به سایر استرس ها شود.

  هدف

  هدف این مطالعه بررسی رشد و مقاومت به اسید و نمک های صفراوی در سویه پروبیوتیک لاکتوباسیلوس رامنوسوس جی جی در پاسخ به استرس اسانس کاکوتی می باشد.

   روش کار:

   لوله های حاوی MRS broth با غلظت های مختلف اسانس کاکوتی، نمک صفراوی و pH های مختلف با دوز مشخصی از سویه لاکتوباسیلوس رامنوسوس جی جی تلقیح و گرمخانه گذاری شدند. نمونه ها در زمان های t0و t1جمع آوری شده و تعداد واحد های تشکیل دهنده ی کلنی در هر میلی لیتر تعیین شد. غلظتی که در آن حداقل 2 لوگ کاهش زنده مانی مشاهده شد به عنوان دوز کشنده و غلظت های قبل از آن به عنوان تحت کشنده شناسایی شدند. پس از آن تاثیر مواجهه با دوز تحت کشنده اسانس کاکوتی بر مقاومت به دوز کشنده ی استرس ها و منحنی رشد لاکتوباسیلوس رامنوسوس جی جی مورد ارزیابی قرار گرفت.

  نتایج

  دوز کشنده اسانس کاکوتی 1500 پی پی ام و دوز تحت کشنده آن 1000 پی پی ام تعیین شد. دوز کشنده نمک صفراوی 2/0 درصد و pH کشنده نیز 5/2 گزارش شدند. مواجهه قبلی با دوز تحت کشنده اسانس کاکوتی (1000 پی پی ام) موجب افزایش معنادار زنده مانی در مواجهه با سطح کشنده استرس ها شد و بر منحنی رشد میکروارگانیسم در حضور نمک های صفراوی و pH اسیدی تاثیرگذار بود.

  نتیجه گیری نهایی:

  مواجهه با سطح تحت کشنده اسانس کاکوتی موجب تقویت حفاظت متقاطع در برابر شرایط اسیدی و نمک های صفراوی شد.

  کلیدواژگان: پاسخ به استرس، لاکتوباسیلوس رامنوسوس، کاکوتی کوهی، نمک صفراوی، شرایط اسیدی
 • مهرنوش معینی جزنی، حسینعلی ابراهیم زاده موسوی*، هومن رحمتی هولاسو، علی طاهری میرقائد، عباس بزرگنیا صفحات 484-492
  زمینه مطالعه

  ماهی سفید رودخانه ایی (Squalius cephalus) یکی از اعضاء خانواده کپور ماهیان است که جزء ماهیان آب شیرین است و به صورت دسته جمعی در رودخانه هایی که دارای جریان سریع هستند زندگی می کند. سیاهرود یکی از رودخانه های بخش جنوب شرقی حوزه آبریز دریای خزر است.

  هدف

  در این مطالعه هدف بررسی و جداسازی انگل های ماهی سفید رودخانه ایی رودخانه سیاه رود استان مازندران است. 

  روش کار: 

  در مطالعه حاضر مجموعآ 96 نمونه ماهی با میانگین وزنی 3 ± 42 گرم و میانگین طولی 1 ±  15 سانتی متر در طی فصول زمستان  1393 و بهار، تابستان و پاییز 1394 از رودخانه سیاهرود جمع آوری شده و سریعا درون کیسه های پلاستیکی حاوی اکسیژن به آزمایشگاه انگل شناسی منتقل گردیده و درون اکواریوم نگهداری شدند. نمونه برداری از پوست، باله ها، آبشش و چشم ماهیان انجام شد و پس از تهیه لام مرطوب به کمک میکروسکوپ نوری بررسی شدند. نمونه های انگلی تثبت شده و با استفاده از مشخصات بیومتری و کلیدهای شناسایی موجود، تا حد جنس و گونه  تشخیص داده شدند.

  نتایج

  در بررسی حاضر 6 گونه انگل داخلی و خارجی از اندام های مختلف ماهی سفید رودخانه ایی سیاهرود جدا شدند که شامل؛ 2 گونه تک یاخته Ichthyophthirius multifiliis و Trichodina sp. از آبشش به ترتیب با بیشترین نمونه مثبت جدا شده در تابستان و بهار، 1 گونه میکسوزوآ،Myxobolus  muelleri  از روده با بیشترین نمونه مثبت جدا شده در زمستان، 3 گونه مونوژن Dactylogyrus vistulaeوDiplozoon paradoxum  از آبشش به ترتیب با بیشترین نمونه های مثبت جدا شده در پائیز و تابستان و Gyrodactylus mutabilitas  از پوست و آبشش با بیشترین نمونه های مثبت در تابستان بوده اند.

  نتیجه گیری نهایی:

  به نظر می رسد بخش عمده ای از دلایل حضور متفاوت انگل های جدا شده در فصول مختلف، تغییرات اکولوژیک و محیط رودخانه در طی فصول مختلف و همچنین تاثیرات این تغییرات بر فیزیولوژی بدن ماهیان و چرخه زندگی انگل ها است.

  کلیدواژگان: ماهی سفید رودخانه ایی، انگل داخلی، انگل خارجی، سیاه رود، Ichthyophthirius multifiliis
 • سیدمرتضی ابراهیم زاده، محمدرضا کلباسی*، مهدی حبیبی انبوهی، پروانه فرزانه صفحات 494-500
  زمینه مطالعه

  در حال حاضر نانوذرات نقره، به ویژه به دلیل خواص ضدمیکروبی، به طور وسیع در صنایع مختلف و انواع محصولات مصرفی استفاده می شوند. کاربرد وسیع این نانوذرات احتمال رهایش آن ها به بوم سازگان آبی و تاثیر آن ها بر موجودات زنده آبزی را افزایش داده است.

  هدف

  هدف از پژوهش حاضر بررسی اثرات هیستوپاتولوژیکی نانوذرات نقره کلوئیدی در آب بر آبشش ماهی آزاد دریای خزر بود.

  روش کار:

  در این مطالعه 84 ماهی آزاد دریای خزر (40/3±60/26 گرم) در چهار غلظت 0، 01/0، 02/0 و 03/0 میلی گرم در لیتر نانوذرات نقره به مدت 14 روز مورد آزمایش قرار گرفتند. در پایان آزمایش، به منظور تعیین اثرات آسیب بافتی ناشی از نانوذرات نقره، بافت آبشش با تکنیک بافت شناسی مورد ارزیابی قرار گرفت.

  نتایج

  آسیب های بافتی مشاهده شده شامل هایپرپلازی و هایپرتروفی، کوتاهی تیغه ثانویه آبشش، خمیدگی تیغه آبششی، جداشدگی اپیتلیال تیغه ثانویه آبشش و آنوریسم بود.

   نتیجه گیری نهایی:

   نتایج این پژوهش نشان داد که کلوئید نانوذرات نقره در آب می تواند به آسیب بافتی در آبشش ماهی آزاد دریای خزر منجر شده و مواجهه طولانی مدت با غلظت تحت کشنده این نانوذرات می تواند باعث مرگ این ماهیان شود.

  کلیدواژگان: نانوذرات نقره، اثر مزمن، آسیب شناسی بافتی، آبشش، ماهی آزاد دریای خزر
 • اشکان زرگری، محمد مازندرانی*، سیدمرتضی حسینی صفحات 502-511
  زمینه مطالعه

  گیاه گلرنگ به دلیل داشتن خاصیت آنتی اکسیدانی می تواند در ماهیان مورد استفاده قرار گیرد؛ در بررسی حاضر عوارض جانبی استفاده از تزریق داخل صفاقی عصاره این گیاه در ماهی قزل آلای رنگین کمان مورد بررسی قرار گرفت.

  هدف

  در این مطالعه اثرات تزریق داخل صفاقی عصاره گیاه گلرنگ (Carthamus tinctorius) بر آنزیم های آسپارتات آمینو ترانسفراز، آلانین آمینو ترانسفراز و فسفاتاز قلیایی به عنوان شاخص های آسیب بافتی و همچنین مطالعه ی آسیب شناسی بافت های کبد و کلیه در ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) مورد بررسی قرار گرفته است.

  روش کار:

  پس از تهیه ماهی های قزل آلای رنگین کمان با میانگین وزن 5±100 گرم تهیه و با غلظت های مختلف عصاره گلرنگ بصورت داخل صفاقی مورد تزرق قرار گرفتند. در این راستا، یک گروه شاهد منفی (بدون تزریق)، یک گروه شاهد مثبت (تزریق با 2/0 میلی لیتر سرم فیزیولوژی) و سه گروه تیمار تجربی به ترتیب با غلظت های 50، 100 و 200 (میلی گرم به ازای کیلو گرم وزن در حجم 2/0 میلی لیتر) تزریق شدند. در روز های سوم، هفتم و دهم بعد از تزریق نمونه برداری از خون جهت جداسازی سرم خون و سنجش فعالیت آنزیم های ASAT، ALAT و ALP انجام گرفت. همچنین نمونه برداری از بافت کبد و کلیه در روز هفتم صورت گرفت.

  نتایج

  با تزریق عصاره گلرنگ فعالیت آنزیم های ASAT، ALAT و ALP در ماهیانی که با عصاره تزریق شدند در مقایسه با گروه های شاهد بطور معنی دار در هر سه دوره نمونه برداری افزایش یافت. در بررسی بافت شناسی نیز، آسیب های بافتی تیپیک در کبد و کلیه ثبت گردید. 

  نتیجه گیری نهایی:

   تزریق داخل صفاقی عصاره گلرنگ در دوزه های 200 - 50  میلی گرم بر کیلو گرم وزن موجب بروز آسیب بافتی در اندام های کبد و کلیه می شود، به گونه ای که غلظت 200 میلی گرم در لیتر عوارض بافتی شدیدی در بافت های یاد شده به همراه داشت، لذا برخی محدودیت ها در استفاده تزریقی این ماده را به عنوان محرک ایمنی یا همیار واکسن باید در نظر گرفته شود.

  کلیدواژگان: گلرنگ، آسیب شناسی بافتی، تزریق داخل صفاقی، کبد، کلیه
 • علی بشیری دزفولی، سیدمهدی قمصری*، ایرج نوروزیان صفحات 512-519
  زمینه مطالعه

  لنگش همواره به عنوان یک معضل جدی در گله گاو شیری مورد توجه بوده است که می تواند سبب کاهش تولید شیر، کاهش نرخ آبستنی و همچنین افزایش حذف زودرس گاو از گله گردد. کوتاهی انگشت و نیز نازکی کف بیشترین نقش را در ایجاد فشار بر روی پاشنه و شیار های  جانبی آن و در نتیجه زخم بافت شاخی ناحیه پاشنه و لنگش دارد.

  هدف

  پژوهش حاضر در راستای نشان دادن همزمانی این دو رخداد، در نسبت های  اپیدمیک در سطح گله است.

   روش کار: 

  مطالعه حاضر بر روی 110 راس تلیسه تازه زا در سطح گله صورت گرفت. گاو های  لنگ با استفاده از fact sheet ارائه شده توسط (AABP)  American Association of Bovine Practitioners انتخاب شدند. طول دیواره پشتی کمتر از 5/7 سانتی متر و طول کمتر از 5 سانتی متر در کف (اندازه گیری با claw check) به عنوان معیار انتخاب کف نازک و همچنین حضور ضایعات V شکل سیاه رنگ در شیار های  جانبی پاشنه به عنوان معیار زخم بافت شاخی ناحیه پاشنه در نظر گرفته شد.

  نتایج

  در 50 راس تلیسه تازه زا، همزمانی کف نازک و زخم واقع در شیار های  جانبی بافت شاخی پاشنه با توزیعی مشابه عمدتا در انگشتان اندام حرکتی خلفی مورد تایید بالینی قرار گرفت. کمترین میانگین طول دیواره پشتی 02/1±54/66 میلی متر و کمترین میانگین ضخامت کف 78/1±98/43 میلی متر در اندام خلفی سمت چپ مشاهده شد.

   نتیجه گیری نهایی: 

  با توجه به نتایج حاصل از این بررسی ضمن صحه گذاری بر نامگذاری New Concrete Disease، لنگش ناشی از همزمانی این دو عارضه مورد تایید بالینی قرار گرفت.

  کلیدواژگان: زخم بافت شاخی ناحیه پاشنه، کف نازک، تلیسه تازه زا، لنگش، New Concrete Disease
 • سعید فرزاد مهاجری، محمدمهدی دهقان*، داود شریفی، محمد ملازم، روشنک مختاری، سارنگ سروری، عباس توسلی صفحات 520-526
  زمینه مطالعه

  روش های کم تهاجمی برای کاربردهای درمانی و مدل سازی در دیسک بین مهره ای از اهمیت بالایی برخوردار هستند. بیشتر روش های درمانی و مدلسازی ها دارای رهیافت تهاجمی هستند. استفاده از رهیافت های کم تهاجمی در ارتباط با دیسک بین مهره ای که در مجاورت ساختارهای حساس قرار گرفته است، مزایای بسیاری به دنبال دارد.

  هدف

  هدف این مطالعه، معرفی و بررسی روشی برای کارگذاری سوزن از طریق پوست جهت تزریق و آسپیراسیون با استفاده از توموگرافی کامپیوتری در دیسک بین مهره ای کمری سگ است. 

  روش کار:

   در این مطالعه 18 قلاده سگ سالم انتخاب شده و هر سگ در دو بازه زمانی مجزا مورد آزمون قرار گرفت. در هر بازه زمانی، سه دیسک بین مهره ای انتخاب شده و بر اساس رهیافت تعیین شده با سوزن اسپینال گیج مناسب و به کمک دستگاه سی تی اسکن آسپیراسیون یا تزریق در مرکز دیسک و در داخل بافت نوکلئوس پالپوسوس انجام می گرفت.

  نتایج

  دقت و سرعت کارگذاری سوزن به مرور زمان و با تکرار پروسه نتایج بهتری را نشان داد. تعداد دفعات کارگذاری سوزن برای قرارگیری در محل درست حداقل یک بار و حداکثر سه بار بود. تنها در 2/10 درصد موارد، خونریزی خفیف از محل خروج سوزن وجود داشت. مدت زمان کارگذاری سوزن در داخل دیسک به طور میانگین برای هر دیسک 141 ثانیه محاسبه گردید. هیچ عوارض ناخواسته ای مشاهده نشد.

  نتیجه گیری نهایی:

  استفاده از سی تی اسکن برای کارگذاری سوزن در داخل دیسک بین مهره ای کمری در سگ در زمان نسبتا کوتاه بدون بروز عوارض خاص و قابل توجه برای کاربردهای پژوهشی و درمانی امکانپذیر است.

  کلیدواژگان: دیسک بین مهره ای، کم تهاجمی، کارگذاری سوزن در داخل دیسک، سی تی اسکن، سگ
 • لیدا ایواللهی، محمدتقی احدی*، محمود صحرائی صفحات 528-544
  زمینه مطالعه

  برای حذف آنتی بیوتیک ها از صنعت پرورش طیور، یافتن جایگزین هایی مناسب برای بهبود صفات تولیدی و سلامتی پرنده امری ضروری است. در این میان، ترکیبات و مواد افزودنی با منشاء طبیعی یکی از بهترین گزینه ها در این رابطه محسوب می شوند.

  هدف

  بررسی تاثیر کاربرد هیومات سدیم و پروبیوتیک و برهمکنش آن ها در تغذیه جوجه های گوشتی روی شاخص های عملکردی، خصوصیات لاشه، فراسنجه های مورفولوژیکی روده و ایمنی در جوجه های گوشتی بود.

    روش کار:

  برای این منظور از 336 قطعه جوجه گوشتی جنس نر سویه راس 308 از سن 1 الی 42 روزگی در قالب طرح کاملا تصادفی  به صورت فاکتوریل3×2  در 4 تکرار 14 قطعه ای استفاده به عمل آمد، دو فاکتور آزمایشی شامل هیومات سدیم (حامی دام) در سه سطح صفر، 35/0 و 45/0 و پروبیوتیک در دو سطح صفر و 02/0 درصد جیره غذایی بود.

  نتایج

  نتایج نشان داد که ضریب تبدیل غذایی تحت تاثیر اثرات اصلی افزودن هیومات سدیم و پروبیوتیک در دوره های آغازین و رشد قرار ندارد (05/0P>). لیکن ضریب تبدیل غذایی کل دوره، وزن زنده پایان دوره و شاخص تولید در تیمار دریافت کننده هیومات سدیم به میزان 35/0 درصد  جیره بهتر از سایرین بود (05/0>P). وزن نسبی لاشه در تیمارهای دریافت کننده پروبیوتیک و هیومات سدیم نسبت به گروه شاهد از لحاظ آماری بیشتر بود و از میزان چربی حفره بطنی کمتری نسبت به شاهد برخوردار بودند (05/0>P).  هم چنین وزن نسبی روده در گروه دریافت کننده پروبیوتیک و هیومات سدیم از لحاظ آماری کمتر از گروه شاهد بود (05/0>P).  ولی وزن نسبی سایر اندام های داخلی تحت تاثیر تیمارهای آزمایشی قرار نداشت (05/0P>). بیشترین میزان تیتر در واکنش به SRBC و ایمنوگلوبولین نوع G در تیمارهای دریافت کننده جیره حاوی 45/0 درصد هیومات سدیم  و 02/0 درصد پروبیوتیک حاصل گردید (05/0>P).

  نتیجه گیری نهایی:

   استفاده از سطوح  35/0 درصد هیومات سدیم و 02/0 درصد  پروبیوتیک در جیره غذایی جوجه های گوشتی باعث بهبود عملکرد رشد، خصوصیات لاشه و فراسنجه های مورفولوژیکی روده می گردد.

  کلیدواژگان: هیومات سدیم، پروبیوتیک، جوجه گوشتی، عملکرد، ایمنی، مورفولوژی روده
 • امید زهتاب ور، زهرا طوطیان*، علیرضا وجهی، مجید مسعودی فرد، سمیه داودی پور صفحات 546-553
  زمینه مطالعه

  از مهمترین بخش های دستگاه گردش خون، رگ های مرتبط با قلب هستند. اولتراسونوگرافی یکی از بهترین روش هایی است که می تواند جهت بررسی دقیق قلب و رگ های مرتبط با آن در ماهی مورد استفاده قرار گیرد.

  هدف

  به دست آوردن شناختی کامل از ویژگی های آناتومی و اکوکاردیوگرافی این رگ ها در فیل ماهی و ارائه شیوه ای استاندارد برای انجام سونوگرافی. روش کار: تعداد10 عدد فیل ماهی نابالغ انتخاب شدند. پراب روی سطح ونترال بدن بین باله های سینه ای قرار داده شد و تصاویر طولی و عرضی تهیه شدند. با حرکت پراب به سمت قدام و خلف این ناحیه بررسی رگ ها انجام شد. بعد از انجام اولتراسونوگرافی مطالعات آناتومی انجام گرفت. طول و قطر ساختارهای رگی مورد مطالعه اندازه گیری و با استفاده از نرم افزار SPSS16 و روش Pair sample T مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت (05/0<p).

  نتایج

  در اولتراسونوگرافی، جریان خون به دلیل حرکت ذرات اکوئیک قابل مشاهده بود. دو رگ قبل از قلب در بین لوب های کبد به هم پیوستند و ساختار مشترکی را تشکیل داده و به سینوس وریدی تخلیه شدند. در مطالعه آناتومی، آئورت شکمی در مجاورت آبشش ها به دو شاخه تقسیم شد. رگ سمت راست کوتاه تر و قطورتر از رگ چپ بود. بعلاوه ساختار مشترک رگی نیز نسبت به رگ های مجاور کبد کوتاه تر و قطورتر بود. طول آئورت شکمی طویل تر و قطورتر از رگ سمت راست و ساختار مشترک رگی بود ولی از رگ سمت چپ کوتاه تر بود (05/0>p).

   نتیجه گیری نهایی:

   از آنجایی که تا به حال مطالعه کاملی از نظر سونوگرافی و آناتومی روی رگ های مرتبط با قلب فیل ماهی انجام نشده است، این بررسی می تواند به عنوان مطالعه ای پایه ای مورد استفاده قرار گیرد. در این مطالعه رگ بلند سمت چپ قبل از قلب، سیاهرگ کبدی و رگ قطور سمت راست سیاهرگ مشترک اصلی نام گذاری شدند.

  کلیدواژگان: فیل ماهی نابالغ، رگها، قلب، آناتومی، اولتراسونوگرافی
 • محمدعلی زارعی*، رامین محمدی صفحات 554-562
  زمینه مطالعه

  آنزیم فیتاز (EC 3.1.3.8) به عنوان یک افزودنی غذایی در جیره حیوانات تک معدی، با هدف افزایش میزان جذب فسفات موجود در جیره، در شاخه‏های مختلف علوم تغذیه دام، طیور و آبزیان دارای جایگاه ویژه‏ ای می‏باشد. با این وجود اقدامات کافی در زمینه تشدید اثر آن یا رفع موانع عمل بهینه آن صورت نگرفته است.

  هدف

  این پژوهش با هدف یافتن عوامل فعال‏ کننده یا مهارکننده فیتاز در منابع گیاهی غنی از متابولیت‏های ثانویه صورت گرفت.

  روش کار:

   آنزیم فیتاز از دانه گندم رقم سرداری استخراج گردید. پس از تهیه عصاره متانولی نمونه‏ های گیاهی، اثر آن ها در چهار غلظت001/0، 01/0، 1/0، و 1 گرم درلیتر، به روش اسپکتروفتومتری میکروپلیت و در طول موج 405 نانومتر، بر روی فعالیت فیتاز بررسی شد.

  نتایج

  در میان عصاره های متانولی بررسی شده، عصاره متانولی چهار گیاه Pedicularis sibthorpii Boiss، Phlomis persica Boiss، Solenanthus Circinatus Ledeb، Stachys lavandulifolia Vahl، اثر مهارکنندگی قابل توجهی بر فعالیت آنزیم فیتاز از خود نشان دادند. در مقابل عصاره متانولی شش گیاه Astragalus caraganae Hohe، Hypericum scabrum L، Linum album Ky.ex Boiss، Valeriana sisymbriifolia Vahl، Euphorbia denticulate Lam، Rindera lanata (Lam.)Bge، اثر فعال‏کنندگی قابل توجهی بر فعالیت آنزیم فیتاز از خود نشان دادند. 

  نتیجه گیری نهایی:

  مطابق نتایج این مطالعه می توان هم گیاهان دارای خاصیتفعال کنندگی فیتاز و هم گیاهان دارای خاصیت مهارکنندگی فیتاز را به عنوان منابعی بالقوه‏ جهت استفاده در جیره حیوانات تک‏معدی با هدف افزایش راندمان جذب فسفات جیره، پیشنهاد نمود. گروه نخست می‏توان را جهت تقویت فعالیت فیتاز به جیره اضافه کرد و اعضای گروه دوم را، اگر به شکلی در رژیم غذایی این حیوانات موجود باشد می‏توان حذف نمود.

  کلیدواژگان: حیوانات تک معدی، فیتاز، گندم، فسفر، عصاره متانولی
 • حمید خدادادی، ابوالقاسم نبی پور، شادی هاشم نیا*، بهادر شجاعی صفحات 564-572
  زمینه مطالعه

  مطالعه بافت زایی و بافت شناسی اندام های مختلف، یک روش آزمایشگاهی مفید و کاربردی جهت دستیابی به اطلاعات پایه و کارآمد در راستای آشنایی دقیق تر با روند رشد و نمو اندام ها در طول دوره ی جنینی، شکل و نوع ساختارهای آن در هر مرحله از این دوره و همچنین آشنایی با ساختار بافتی در گونه های مختلف جانوری بوده است. با توجه به قابلیت موجود در این دست مطالعات، ما می توانیم از آن به عنوان یک روش کاربردی دقیق برای به دست آوردن زمان بندی های حساس تشکیل هر اندام و شناخت بهتر ساختار بافتی آن استفاده نمائیم.

  هدف

  مطالعه روند بافت زایی کبد در جنین قرقاول بود. 

  روش کار: 

  شصت تخم نطفه دار در دستگاه جوجه کشی قرار داده شد و از روز 5 تا آخر دوره انکوباسیون نمونه گیری انجام شد. نمونه های کبد اخذ شده در محلول بافر فرمالین 10 درصد فیکس و مقاطع بافتی تهیه شده به روش های هماتوکسیلین و ائوزین و پریودیک اسید شیف و تری کروم ماسون رنگ آمیزی شدند.

  نتایج

  در این مطالعه پارانشیم کبد و تغییرات سلول های کبدی و ذخیره گلیکوژنی آن ها و نیز زمان ظهور کانالیکول ها، مجاری صفراوی، سیاهرگ های مرکزی و فضاهای پورت مورد بررسی قرار گرفت. کانالیکول های صفراوی در روز پنجم و سلول کوپفر در روز هشتم دوره انکوباسیون مشاهده شدند. واکنش مثبت به رنگ آمیزی پاس در روزهای اول دوره فقط در هپاتوسیت های مرکزی قابل رویت بود اما از روز نهم به بعد در تمام سلول های کبدی به چشم می خورد. این در حالی بود که تا آخر دوره دو بار کاهش در واکنش پاس ملاحظه گردید.

   نتیجه گیری نهایی:

  اختلاف در روزهای شکل گیری اندام ها و ساختارهای مختلف در پرندگان گوناگون، به اختلاف در طول دوره انکوباسیون و یا اختلافات گونه ای مربوط می شود. در این تحقیق به عنوان اولین مطالعه بر روی بافت زایی کبد قرقاول، شکل گیری این ارگان از روز پنجم تا آخر دوره جنینی بررسی شد و مشاهده گردید که روند تکامل و بافت زایی کبد تا روز هجدهم دوره به اتمام می رسد.

  کلیدواژگان: بافت زایی، هیستوشیمی، کبد، جنین، قرقاول
 • سید محمد فقیهی، علی رسولی*، علیرضا باهنر صفحات 574-582
  زمینه مطالعه

  مصرف داروهای ضدباکتریایی در حیوانات مولد غذا علاوه بر آثار بسیار مفید در پیشگیری، درمان و کنترل بیماری های عفونی می تواند مخاطرات بهداشتی از جمله گسترش مقاومت باکتریایی و بقایای دارویی به دنبال داشته باشد. با توجه به نبودن اطلاعات در مورد وضعیت مصرف این داروها در گاوداری های شیری استان قم این پژوهش صورت گرفت.

  هدف

  بررسی الگوی مصرف داروهای ضد باکتریایی و میزان رعایت نکات مرتبط با بهداشت عمومی در گاوداری های شیری استان قم. 

  روش کار:

   در مطالعه حاضر 100 واحد گاوداری شیری در سه ناحیه استان قم شامل ناحیه جنوب (کهک)، غرب (جعفرآباد و خلجستان) و مرکزی (قم و حومه)، با استفاده از پرسشنامه و به طور حضوری بررسی شد.

  نتایج

  اکسی تتراسایکلین تزریقی، تایلوزین، پنی سیلین+ استرپتومایسین به ترتیب با 94 درصد، 89 درصد و 87 درصد بیشترین فراوانی را از نظر مصرف در بین 20 فرآورده ضدباکتریایی مورد استفاده در گاوداری های استان قم داشتند و طیف وسیعی از سایر داروهای ضدباکتریایی نیز درصدهای بالایی را نشان دادند. در بین 9 فرآورده داخل پستانی، تترانبالون/ مستی جت فورت و لینکونئوسین ام - سی با 50 درصد و 40 درصد بیشترین فراوانی را از نظر فراوانی مصرف نشان داد. همچنین درصد قابل توجهی از گاوداری ها، شیرهای جمع آوری شده از دام های مبتلا به ورم پستان (35 درصد) و یا مبتلا به بیماری های دیگر (41 درصد) که با داروهای ضدباکتریایی درمان می شدند را به مخازن شیر مورد مصرف انسان وارد می کردند. 

  نتیجه گیری نهایی:

  مصرف گسترده داروهای ضد باکتریایی و وجود درصد بالایی از واحدهای گاوداری شیری که اصول درمان منطقی و زمان منع مصرف شیر و گوشت را رعایت نمی کنند در استان قم ملاحظه شد. این امر می تواند ناشی از آگاهی ناکافی افراد شاغل دردامداری در زمینه پیامدهای بهداشت عمومی ناشی از مصرف این داروها و نظارت ناکافی شبکه های دامپزشکی استان باشد.

  کلیدواژگان: داروهای ضد باکتریایی، گاوداری شیری، الگوی مصرف، بقایای دارویی، بهداشت عمومی
 • جعفر پیش جنگ آقاجری*، قدرت رحیمی میانجی، سیدحسن حافظیان، محسن قلی زاده صفحات 584-592
  زمینه مطالعه

  ناحیه  مجتمع عمده پذیرش بافتی (MHC) مرغ ها در صفات تولیدی، پاسخ های ایمنی، مقاومت به بیماری های عفونی و روابط فیلوژنتیکی، دارای اهمیت زیادی است.

  هدف

  این تحقیق به منظور بررسی چند شکلی های تک نوکلئوتیدی ناحیه ژنی MHC مرتبط به سیستم ایمنی در مرغ های تجاری گوشتی و تخم گذار انجام گرفت. 

  روش کار:

  در این تحقیق یک صد نمونه خون از مرغ های تجاری گوشتی و تخم گذار اخذ و DNA ی ژنومی به روش شستشوی نمکی استخراج شد. چند شکلی های آللی در جایگاه های ژنی B-L، B-F و B-Gبا استفاده از تکنیک PCR-RFLP و آنزیم Msp I بررسی شد.

  نتایج

  برای دو جمعیت تجاری گوشتی و تخم گذار برای جایگاه تکثیری 374 جفت بازی B-L، تنها ژنوتیپ BB اما در جایگاه ژنی 1048 جفت بازی B-F، دو ژنوتیپ CG و GG فقط در مرغ های تجاری گوشتی شناسایی شد. در این جایگاه ژنی آلل C شامل باندهای 515، 410، 75 و 47 جفت بازی و آلل G دارای باندهای 410، 302، 213، 75 و 47 جفت بازی بودند. در جایگاه ژنی 401 جفت بازی B-G، سه ژنوتیپ MM، MN و NN و دو آلل M شامل یک باند 401 جفت بازی و آلل N دارای دو باند 350 و 51 جفت بازی مورد شناسایی قرار گرفت. در کل جمعیت ها، شاخص اطلاعات شانون در دو جایگاه ژنی B-F و B-G به ترتیب 45/0 و 73/0 و شاخص تثبیت به ترتیب 20/0- و 34/0 محاسبه شد. بیشترین مقدار شاخص هتروزیگوسیتی مشاهده شده برای جایگاه های ژنی B-F و B-G به ترتیب 34/0 و 23/0 برآورد شد.

   نتیجه گیری نهایی:

  با توجه به تایید وجود چندشکلی در دو جایگاه ژنی B-F (در جمعیت مرغ تجاری گوشتی) و B-G (در جمعیت های مرغ های تجاری گوشتی و تخم گذار)، می توان از این جایگاه ها به عنوان نشانگر ژنتیکی در برنامه های اصلاح نژادی جهت افزایش مقاومت به بیماری ها استفاده کرد.

  کلیدواژگان: چندشکلی، سیستم ایمنی، مجتمع عمده پذیرش بافتی، مرغ تجاری، PCR-RFLP
|
 • SeyedAhmad Mousavi SeyyedAli Kia *, Asadollah Teimori Yansari, Essa Dirandeh, GholamHossein Irajian Pages 438-448
  BACKGROUND

  Urea is a non-proteinaceous nitrogen source, often used as a substitute for raw ration protein in order to reduce the feeding cost of livestock.

  OBJECTIVES

  The purpose of this study was to investigate the effects of substitution of different levels of slow-release urea with soybean  meal on feed intake, milk production and composition, and blood parameters of lactating cows in early lactation.

  METHODS

  Twelve Holstein cows were selected at the third birthday, milk production of more than 30 kg per day, and from 10 to 100 days after birth, with four diets, the treatments included 0, 23, 0.46 and 0.69  % of slow-release urea was replaced by soybean meal. Feed intake was measured daily. The milk sample was taken on the day of the start of the experiment and was taken at intervals of 14 days. To measure glucose, urea, cholesterol, triglycerides, high density lipoprotein, and low blood levels, were determined  from the start of the test to the end of the test every two weeks.

  RESULTS

  Consumption of feed, milk production and composition did not differ from experimental treatments. Glucose concentration and blood parameters (cholesterol, high and low density lipoprotein) did not differ between experimental treatments, but triglyceride and lipoprotein showed a very low density at zero (P <0.05).

  CONCLUSIONS

  The results of this study showed that adding slow-release urea to the level of 0.69% had no negative effect on feed consumption, milk production and composition, and blood parameters.

  Keywords: Dairy cattle, Slow release urea, Early lactation, Feed intake, Milk production, Blood parameters
 • Mojtaba Rajabian, Mojtaba Bonyadian *, Maryam Abbasvali, Ali Khanjari Pages 450-463
  BACKGROUND

  Using plastic compounds in food packaging industry creates a lot of problems for the environment. Edible coatings are biodegradable and can control the microbiological and chemical properties of foods. Using herbal essential oils improves the properties of coatings due to their antioxidants and antimicrobial specifications.

  OBJECTIVES

  In this study the effect of potato starch edible coating containing Ziziphora clinopodioides and Thymus daenensis essential oils on chemical and sensory characteristics of refrigerated chicken breast, was evaluated.

  METHODS

  The chicken breast was coated with potato starch containing 0, 0.5 and 1% concentrations of essential oils. Chemical (pH, TVN, TBARs) and sensory tests were performed on days 0, 3, 6, 9 and 12 on different samples stored at 4 °C. Statistical analysis was performed by SPSS software 22 using ANOWA and Nonparametric Kruskal Wallis tests.

  RESULTS

  Treatments with different concentrations of essential oil showed lower values of pH, Thiobarbituric Acid (TBARs) and Total Volatile Nitrogen (TVN) compared to the control samples (P<0.05).

  CONCLUSIONS

  Coating with potato starch enriched with different amounts of essential oils, has a preventive effect on chemical degradation. Essential oils with the concentration of 0.5% can be an optimal dose for improving the sensorial properties of chicken breast.

  Keywords: Chicken breast, Essential oil, Potato starch, Thymus daenensis, Ziziphora clinopodioides
 • Ashkan Jebelli Javan *, Hamid Staji, Najmeh Rezaei, Ghazal Shemshadi, Soghra Birgani Farhani, Mansooreh Kanani Pages 464-473
  BACKGROUND

  Staphylococcus aureus is one of the most important pathogenic microorganisms in meat products, especially those that are repeatedly handled by hand in the production process. Beta-lactam drugs, especially new generations of Cephalosporins, are used for treatment of most infections that are caused by Staphylococcus aureus. But the production of beta-lactamase enzyme by some strains has led to the failure for treating the infections that are associated with this organism.

  OBJECTIVES

  The present study was conducted to evaluate the prevalence and comparison of the antimicrobial effect of methanolic extracts of red pepper and red onion on Staphylococcus aureus with beta-lactamase gene that was isolated from minced meat in Semnan city.

  METHODS

  For this reason, sampling from 30 distribution and supply centers of packaged meat in Semnan city was performed in hygienic conditions and all of the samples were tested for presence of Staphylococcus aureus with beta-lactamase gene by biochemical methods and molecular confirmation by PCR assay. Also, the antibacterial effect of red pepper and red onion extracts on these isolates was evaluated by minimum inhibitory concentration (MIC), minimum bacterial concentration (MBC), well distribution and bacterial growth curve tests.

  RESULTS

  The results showed that 16.6 percent of samples were contaminated with Staphylococcus aureus with beta-lactamase gene. Red pepper and red onion extracts had good antibacterial effects on these isolates and in all the tests, the red pepper extract was more effective than the red onion extract.

  CONCLUSIONS

  By proving stronger antimicrobial effect of red pepper, it is recommended to use pepper in sufficient amounts along with onion in foods that are made from minced meat like all kinds of Kebab.

  Keywords: Staphylococcus aureus, Beta-lactamase, Extract, Red pepper, Red onion, Mixed meat
 • Mahboube Bagheri, Hassan Gandomi Nasrabadi *, Afshin Akhondzade Basti, Ali Misaghi, Ladan MansouriNajand Pages 474-483
  BACKGROUND

  The probiotic must survive in sufficient numbers after gastric and duodenal transit to be able to colonize the large intestine. The viability of a probiotic in the human upper GI tract is mainly influenced by low acidity of the stomach and bile salt in the small intestine. Currently, consumers are more interested in natural antibacterial compounds as food preservatives, like herbal essential oils and extracts. To provide a balance between sensory acceptability and antimicrobial efficacy, the use of sublethal concentrations of EOs in combination with other preservation methods has been proposed. However, it should be considered that bacterial cell exposure to sublethal stresses may result in decreased sensitivity to the same stress and even to other stresses.

  OBJECTIVES

  The aim of this study was to evaluate the stress response of probiotic strain Lactobacillus rhamnosus GG, pre-exposed to sublethal level of Ziziphora clinopodioides EO.

  METHODS

  The sublethal and lethal levels of Ziziphora clinopodioides EO, bile salt and pH stresses were determined for Lactobacillus rhamnosus GG. Then stress response of Lactobacillus rhamnosus GG pre-exposed to the sublethal level of Ziziphora clinopodioides EO were compared to cultures which were challenged directly with the lethal level of each stress (control). The growth of Lactobacillus rhamnosus GG was also assessed under bile salt and acid pH stress condition.

  RESULTS

  The sublethal and lethal levels of Ziziphora clinopodioides EO and the lethal level for bile salt and pH were 1000 ppm, 1500 ppm, 0.2% and 2.5 respectively. In the test tubes, the number of cells that survived increased significantly and the growth curve of Lactobacillus rhamnosus GG has been affected in pre-exposed cultures.

  CONCLUSIONS

  Exposure to sublethal concentration of Ziziphora clinopodioides EO can induce cross-protection against bile salt and pH stresses.

  Keywords: Stress response, Lactobacillus rhamnosus GG, Ziziphora clinopodioides, Bile salt, Acid pH
 • Mehrnoush Moeini Jazani, Hosseinali Ebrahimzadeh Mousavi *, Hooman RahmatiHolasoo, Ali Taheri Mirghaed, Abbas Bozorgnia Pages 484-492
  BACKGROUND

  European chub (Squalius cephalus) is a member of Cyprinidae family and is classified as fresh water fishes which live in a group in roaring rivers. Siahrood runs from the south east to the Caspian Sea.

  OBJECTIVES

  The main objective of this study was determination and identification of parasites of European chub in the Siahrood river.

  METHODS

  In the current study, a total number of 96 fishes with average weight of 42 ± 3 gr and average length of 15 ± 1 cm were collected during winter, spring, summer and autumn 2015. The collected fishes were transported to parasitology lab with oxygenated plastic bags and were kept in aquarium till examination. Sample collection was conducted from skin, gills, fins and eyes and prepared wet mount was studied with optical microscope. Samples which are positive for presence of parasite were fixed and identified at the level of genus or species by biometric characterization and identification keys.

  RESULTS

  In the present study, 6 species of endo parasites and ecto parasites were detected from different organs of Siahrood’s European chubs that included: 2 protozoan species from gills, Ichthyophthirius multifiliis with the highest positive samples in summer; Trichodina sp. with the highest positive samples in spring; 1 Myxozoa species from the intestine, Myxobolus  muelleri with the highest positive samples in winter; 3 Monogenea species, Dactylogyrus vistulae and Diplozoon paradoxum from the gills with highest positive samples at autumn and summer respectively; Gyrodactylus mutabilitas from the gills and the skin with the highest positive samples in summer.

  CONCLUSIONS

  It seems the major factors affecting the variable presence of parasites in different seasons are ecological and environmental variation of the river in different seasons and the effects of these changes on fishes physiology and parasites life cycle.

  Keywords: Squalius cephalus, Endoparasite, Ectoparasite, Siahrood, Ichthyophthirius multifiliis
 • SeyyedMorteza Ebrahimzadeh, MohammadReza Kalbassi *, Mahdi Habibi Anbouhi, Parvaneh Farzaneh Pages 494-500
  BACKGROUND

  Silver nanoparticles are now widely used in various industries and consumer products, especially because of their antimicrobial properties. The widespread use of these nanoparticles has increased the likelihood of their release to aquatic ecosystems and their effects on aquatic organisms.

  OBJECTIVES

  The purpose of this study was to investigate the histopathological effects of waterborne silver nanoparticles on the gills of Caspian brown trout.

  METHODS

  In this study, 84 fish (27.46±4.3 g) were tested in four concentrations of silver nanoparticles (0, 0.01, 0.02 and 0.03 mg/L) for 14 days. At the end of the experiment, gill tissue was evaluated to determine the effects of tissue damage caused by silver nanoparticles.

  RESULTS

  Observed tissue damage included hyperplasia, hypertrophy, curvature of secondary lamellae, shortening of second lamellae, separation of epithelium from lamellae and aneurism.

  CONCLUSIONS

  The results of this study showed that colloid silver nanoparticles in water could lead to tissue damage in the gills of Caspian brown trout, and long-term exposure to the sublethal concentrations of these nanoparticles can cause fish death.

  Keywords: Silver nanoparticles, Chronic effect, Histopathology, Gill, Caspian Sea brown trout
 • Ashkan Zargari, Mohammad Mazandarani *, SeyedMorteza Hoseini Pages 502-511
  BACKGROUND

  Safflower plant can be used in fish due to its antioxidant properties. In the present study, the side effects of intraperitoneal injection of safflower extract in rainbow trout have been investigated.

  OBJECTIVES

  The effect of the intraperitoneal injection of Safflower (Carthamus tinctorius) extract on Aspartate aminotransferase, Alanine aminotransferase and Alkaline phosphatase as tissue damage indicators and also the histopathologic analysis of kidney and liver tissues in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) have been investigated.

  METHODS

  To this end, rainbow trout with an average weight of 100 ±5 gr were supplied and intraperitoneally injected with different levels of Safflower extract. In this regard, one negative control group (with no injection), one positive control group (injected with 0.2 ml normal saline) and three treatment groups (injected with 50, 100 and 200 mg/kgbw of safflower extract, respectively) were considered. Blood samples were taken on the third, seventh and tenth days after injection, in order to isolate blood serums and analyze the ALP, ALATA and ASAT activities. Kidney and liver tissue samples were also taken on the seventh-day post injection.

  RESULTS

  The levels of ALP, ALATA and ASAT activities significantly increased in all treatment groups that received safflower extract compared to control groups in all samples (sig<0.05). In histological analysis typical pathologic effects were recorded in kidney and liver tissue sections.

  CONCLUSIONS

  Intraperitoneal injection of Safflower extract at dosages of 50-200 mg/kgbw led to damage in the liver and kidney tissues, so that the concentration of 200 mg / L had severe histological complications in these tissues. Hence some limitations must be taken into account for using this extract as immune-stimulant or vaccine adjuvant.

  Keywords: Safflower, Histopathology, Intraperitoneal injection, Liver, Kidney
 • Ali Bashiri Dezfouli, SeyedMehdi Ghamsari *, Iradj Nowrouzian Pages 512-519
  BACKGROUND

  Lameness is regarded as a serious issue in dairy cattle which can ultimately lead to a drastic reduction in milk production as well as conception, and the possibility of early removal of cattle from the herd. Short claw and thin sole play the chief role in excessive pressure on the heel and lateral grooves, which in turn are the direct consequences of heel erosion and lameness.

  OBJECTIVES

  Current study intended to investigate the simultaneous occurrence of these two events at epidemic proportions in cattle.

  METHODS

  This study was performed in 110 Holstein newborn heifers. Lame cows were chosen based on the fact sheet approved by AABP, (the American Association of Bovine Practitioners). The “Thin sole” criteria included a length of ˂7.5 cm at the posterior wall, along with ˂5 cm in sole (measured by claw check). Existence of dark V-shape lesions in lateral grooves was considered as heel horn erosion.

  RESULTS

  In 50 newborn heifers, thin sole and lateral grooves ulcer which affect rear limb digits almost equally, were diagnosed and clinically approved. The lowest posterior wall (66.54 ± 1.02 mm) and the lowest sole thickness (43.98 ± 1.78 mm) were observed in the left hind limb.

  CONCLUSIONS

  According to the results of this study, these two above mentioned conditions are called “New Concrete Disease” and the lameness due to these two lesions was clinically considered.

  Keywords: Heel Horn Erosion, Thin Sole, Newborn Heifers, Lameness, New Concrete Disease
 • Saeed FarzadMohajeri, MohammadMehdi Dehghan *, Davod Sharifi, Mohammad Molazem, Roshanak Mokhtari, Sarang Sorouri, Abbas Tavasoli Pages 520-526
  BACKGROUND

  Minimally invasive methods are desirable and important for therapeutic purposes and animal modeling of intervertebral disc disease. Most  therapeutics and models are delivered and induced invasively rather than minimally invasively. Application of minimally invasive approaches in intervertebral disc, which is closed to critical structures, would be advantageous.

  OBJECTIVES

  The objective of this study is to introduce and evaluate a new approach for percutaneous needle placement using computed tomography for injection and aspiration of the canine lumbar intervertebral disc.

  METHODS

  This study was performed on eighteen healthy dogs in two different intervals. In each interval, three intervertebral discs were chosen and a spinal needle with suitable gauge were inserted at the center of the disc through the annulus fibrosus into the nucleus pulposus using computed tomography.

  RESULTS

  Accuracy and agility of needle placement showed better results with progression of study. The number of needle placement in proper position was one time minimally and three times maximally. Only in 10.2% of cases was minor hemorrhage observed in needle puncture site. The average time for placement of every needle was 141 s. No unexpected complication was observed.

  CONCLUSIONS

  Needle placement into the canine intervertebral disc could be applied in a simple and fast procedure for therapeutic and research purposes without any complication.

  Keywords: Intervertebral disc, Minimally invasive, Intradiscal needle placement, Computed tomography, Dog
 • Lida Eivollahi, MohammadTaghi Ahady *, Mahmood Sahraei Pages 528-544
  BACKGROUND

  In order to compensate for the elimination of antibiotics from the poultry industry, finding suitable alternatives to improve the productive traits and the health of the birds is essential. Among them, naturally occurring compounds and additives are one of the best options in this regard.

  OBJECTIVES

  The aim of this study was to evaluate the effects of sodium humate and probiotic application and their interactions on feeding broiler chicks on biochemical, immunological and blood metabolites of broiler chicks.

  METHODS

  336 male broiler chicks (Ross 308) were used from 1 to 42 days old. A 3×2 factorial experiment on the basis of completely randomized design was done with four replications. Experimental factors were: three sodium humate levels (0, 0.35 and 0.45% of diet) and two probiotic levels (0 and 0.02% of diet).

  RESULTS

  The best feed conversion ratio was obtained at the finisher 1 and 2 and the whole period at the use of 0.35% of diet (P ≤0.05). The highest live weight of the last course was obtained in the treatment of 0.35% sodium humate in diet (P ≤0.05). The production index improved at a level of 0.35% of sodium humate compared to other treatments (P ≤0.05). The percentage of carcass was higher in the group receiving probiotic and sodium humate than the control group. The abdominal fat pad percentage was lower in the probiotic and humate sodium group than in the control group (P<0.05). In terms of interactions, villi length was highest in treatments receiving 0.35 of sodium humate and 0.02% of probiotic in  diet, as well as 0.45%  of sodium humate and 0.02%  probiotic in  diet (P<0.05). The highest levels of SRBC and G-type immunoglobulin were obtained in groups receiving 0.45% sodium humate and 0.02% probiotic in diet.

  CONCLUSIONS

  In conclusion, use of sodium humate about 0.35% and probiotic 0.02% in diet of broiler chicks improves the growth performance, carcass traits  and morphological characteristics of the intestine.

  Keywords: Sodium humate, Probiotic, Broiler Chicken, Performance, Immunity, Gut morphology
 • Omid Zehtabvar, Zahra Tootian *, AliReza Vajhi, Majid Masoudifard, Somaye Davudypoor Pages 546-553
  BACKGROUND

  One of the important parts of the cardiovascular system is the cardiac vessels. Ultrasonography which is the method of choice for evaluating the heart and vessels in all living animals can also be used in this fish.

  OBJECTIVES

  This study was conducted to make a full understanding of the anatomic and echocardiographic characteristics of these vessels in beluga and suggest standard methods of ultrasonography for this species.

  METHODS

  In this study, a total of 10 immature belugas were selected. The transducer was placed on the ventral surface of the body, between pectoral fins and transverse and sagittal images were obtained. By moving the anterior and posterior regions the vessels were investigated. After the ultrasound examination, anatomic studies were performed. Length and diameter of the vascular compartment were measured and analyzed by SPSS 16 software and Paired Sample T – method (P>0.05).

  RESULTS

  In ultrasonography, blood flow was visible because of the movement of echoic particles. Two precardiac vessels joining between the liver lobes constituted and common vascular compartment before entering the sinus venosus. In the anatomical study, the ventral aorta was bifurcate near the gills. The right liver adjacent to the vessel was shorter and wider than the left one. Moreover, the common vascular compartment was shorter and wider than the liver adjacent to the vessels. The ventral aorta was longer and wider than the right precardiac vessel and common vascular compartment but was shorter than the left precardiac vessel (P>0.05).

  CONCLUSIONS

  Due to lacing thorough anatomic and ultrasonographic studies concerning the cardiac vessels in this species, this study can be a cornerstone for further researches of this kind. In this study the long left precardiac vessel is named Common cardinal vein and wide right vessel is named Hepatic vein.

  Keywords: Immature Huso huso, Heart, Vessels, Anatomy, Ultrasonography
 • MohammadAli Zarei *, Ramin Mohammadi Pages 554-562
  BACKGROUND

  Phytase enzyme (EC 3.1.3.8), is used to increase the availability of phosphorus in the feeding of monogastric animals. Increasing public attention to environmental issues, improving livestock nutrition and human health have led to considerable attempts to increase its activity or prevent its inhibition as a food additive.

  OBJECTIVES

  Determination of inhibitory or activating effect of methanolic extract from aerial parts of some herbs, as rich sources of secondary metabolites.

  METHODS

  Phytase was partially purified from wheat barn. After preparation of methanolic extracts from aerial parts of plants, their effects on phytase activity were measured at four concentrations of 0.001, 0.01, 0.1 and 1 mg/ml. Micro plate assays were performed at 405 nm.

  RESULTS

  Among analysed plant samples, extracts from Pedicularis sibthorpii Boiss, Phlomis persica Boiss, Solenanthus Circinatus Ledeb, Stachys lavandulifolia Vahl, had appreciable inhibitory effect, while extracts from Astragalus caraganae Hohe, Hypericum scabrum L, Linum album Ky.ex Boiss, Valeriana sisymbriifolia Vahl, Euphorbia denticulate Lam, Rindera lanata (Lam.) Bge, had a considerable activation effect.

  CONCLUSIONS

  According to the results of this report, plants with positive effect on phytase activity, could be used as food additive along with phytase to improve phosphoros uptake. On the other hand, plants with negative effect on phytase could be viewed as unwanted sources in monogastric animals feeding.

  Keywords: Methanolic extract, Monogastric animals, Phosphorus, Phytase, Wheat
 • Hamid Khodadadi, Abolghasem Nabipour, Shadi Hashemnia *, Bahador Shojaei Pages 564-572
  BACKGROUND

  The histogenetic study is a useful and practical laboratory method for obtaining basic and effective information in order to reveal the process of histogenesis and development of organs in different stages during the embryonic period. This applied method helps us to understand the formation time of each organ and its tissue structure.

  OBJECTIVES

  The aim of the present study was to study the histogenesis and histochemistry of the pheasant liver during the embryonic period.

  METHODS

  Sixty fertile eggs were placed in the incubator and sampling was performed from day 5 to the end of incubation period. The liver samples were fixed in 10% Buffered Formalin and the slides were stained with Hematoxylin and Eosin (H&E), Periodic Acid Schiff (PAS) and Masson Trichrome (MT).

  RESULTS

  In this study, liver parenchyma, changes in the hepatocytes and their glycogen storage, as well as the appearance time of canaliculi, biliary ducts, central veins and port spaces were investigated.

  CONCLUSIONS

  Differences in the time of the formation of the organs and structures in various birds relate to different incubation period or species variations. In this research, as the first study on the liver histogenesis of the pheasant, the formation of this organ from the fifth day to the end of the fetal period was examined and it was observed that the evolution and tissue development of the liver is completed until the eighteenth day of incubation period.

  Keywords: Histogenesis, Histochemistry, Liver, Pheasant, Embryo
 • SeyedMuhammad Faghihi, Ali Rassouli *, Alireza Bahonar Pages 574-582
  BACKGROUND

  Antibacterial drug use in food producing animals, in addition to the very beneficial effects on the prevention, treatment, and control of infectious diseases, can lead to health risks including microbial resistance and drug residues. This survey was conducted due to the lack of information on the status of antibacterial drug use in dairy farms of Qom province.

  OBJECTIVES

  To study the usage pattern of antibacterial drugs and compliance with public health- related measures in dairy cattle farms in Qom province.

  METHODS

  In this study, 100 dairy herds were surveyed in three areas of Qom province including the southern part (Kahak), West (Jafar-abad and Khalajestan) and central part (Qom and the suburbs) using a questionnaire and direct interview.

  RESULTS

  Injectable oxytetracycline, tylosin, penicillin + streptomycin were the most frequently used antibacterial products in dairy farms of Qom province (94%, 89% and 87%, respectively). A range of other antibacterial drugs showed high percentages of usage, as well. Among the 9 intramammary products, Tetranebalon®/Mastijet Forte® and Linconeocin MC® with 50% and 40% of frequency were the most commonly used products. Also, in a significant percentage of dairy farms, the milk collected from livestock treated with antibacterial drugs for mastitis (35%) or other illnesses (41%) was introduced into the milk reservoirs to be used in humans.

  CONCLUSIONS

  In Qom province, there was an overuse of antibacterial drugs and high percentage of dairy farm units that did not follow the principles of rational drug therapy and the withdrawal times of milk and meat. This could be due to inadequate awareness of livestock workers regarding the public health implications of using these drugs and insufficient monitoring of veterinary authority in the province.

  Keywords: Antibacterial drugs, Dairy farm, Usage pattern, Drug residues, Public health
 • Jafar Pish Jang Aghajeri *, Ghodrat Rahimi Mianji, SeyyedHassan Hafezian, Mohsen Gholizadeh Pages 584-592
  BACKGROUND

  Chicken major histocompatibility complex region (MHC) is important in the productive traits, immune responses, resistance to infectious diseases and phylogenetic relationships.

  OBJECTIVES

  This study was investigated for single nucleotide polymorphisms of MHC region related to the immune system in commercial broiler and layer chickens.

  METHODS

  One hundred blood samples were taken from commercial broiler and layer chickens and genomic DNA was extracted by salting out method. The allelic polymorphisms were investigated in B-L, B-F and B-G loci using PCR-RFLP and MspI enzyme.

  RESULTS

  For two commercial broiler and laying populations, in the 374 bp locus of B-L, only BB genotype was detected but in the 1048 bp locus of B-F, two genotypes of CG and GG were identified in broiler chickens. The C allele contained four bands of 515, 410, 75 and 47 bp, and the G allele with five bands of 410, 302, 213, 75 and 47 bp. In B-G (401 bp) locus, three genotypes of MM, MN and NN and two alleles of M with one band (401 bp) and N with two bands (350 and 51 bp) were identified. In total populations, the Shannon information index was calculated to be 0.45 and 0.73 in markers loci of B-F and B-G, and the fixation index values were -0.20 and 0.34, respectively. The highest observed heterozygosity index for B-F and B-G loci was 0.34 and 0.23, respectively.

  CONCLUSIONS

  Considering the confirmation of the presence of polymorphism in two loci of the B-F (in commercial broiler population) and B-G (in commercial broiler and layer populations), these sites can be used as genetic marker in breeding programs to increase resistance to diseases.

  Keywords: Commercial chicken, Immune system, MHC, PCR-RFLP, Polymorphism