فهرست مطالب

 • پیاپی 72 (زمستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/12/01
 • تعداد عناوین: 7
|
 • یاسین سرواهرابی*، علی سولدوزی، رضا طالبی صفحات 1-13
  مقدمه

  بروز مقاومت های دارویی در میکروارگانیسم ها، تهدیدی جدی برای سلامت انسان ها محسوب می شود؛ از این رو مشتقات جدید اکسادیازولی می توانند جایگزین مناسبی برای این موضوع باشند. در این ارتباط، مطالعه حاضر با هدف تعیین خاصیت ضد باکتریایی مشتقات سنتز شده اکسادیازول و مقایسه آن با داروهای ضد باکتریایی رایج انجام شد.

   مواد و روش ها: 

  در پی فرایند واکنش تک مرحله ای، مشتقات جدیدی از اکسادیازول ها با ایزومر 1،3،4-اکسادیازول به دست آمدند که با استفاده از روش های طیف سنجی (InfraRed) IR، (Nuclear Magnetic Resonance)  C-NMRو H-NMR (HydrogenNuclear Magnetic Resonance) مورد بررسی و تایید قرار گرفتند. فعالیت ضد باکتریایی مشتقات به روش انتشار از چاهک، تعیین حداقل غلظت بازدارندگی (Minimum Inhibitory Concentration:MIC) و تعیین حداقل غلظت کشندگی (MBC: Minimum Bactericidal Concentration) در غلظت 1 میلی گرم بر میلی لیتر، با یک بار تکرار آزمایش روی باکتری های استافیلوکوکوس اورئوس، استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس، باسیلوس سوبتیلیس، سودوموناس آئروژینوزا و اشرشیا کلی تعیین گردید. 

   یافته ها: 

  نتایج به دست آمده از پژوهش حاضر نشان دادند که ترکیبات سنتز شده در غلظت 1 میلی گرم بر میلی لیتر در باکتری های استافیلوکوکوس اورئوس و استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس از فعالیت ضد باکتریایی برخوردار بوده اند؛ اما بر سایر باکتری های مورد آزمایش تاثیرگذار نبودند.

   نتیجه گیری: 

  نتایج مطالعه حاضر حاکی از آن بودند که مشتقات جدید اکسادیازولی که به صورت تک مرحله ای مورد سنتز واقع شده اند، دارای خاصیت ضد باکتریایی بسیار خوب علیه باکتری های گرم مثبت می باشند.

  کلیدواژگان: استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس، استافیلوکوکوس اورئوس، اکسادیازول، فعالیت ضد باکتریایی
 • زینب آزادیان، نازیلا علیایی، دائم روشنی، فریبا ابتکار* صفحات 14-23
  مقدمه

  بارداری پرخطر عبارت است از یک بارداری که در آن به هر دلیلی سلامت مادر و جنین به خطر می افتد و موجب اضطراب می شود. در این راستا، مطالعه حاضر با هدف مقایسه تاثیر دو روش شناختی- رفتاری (CBT: Cognitive-Behavioral Therapy) و سخنرانی بر میزان اضطراب زنان باردار پرخطر در شهر سنندج انجام شد.

   مواد و روش ها: 

  پژوهش حاضر یک مطالعه مداخله ای از نوع کارآزمایی بالینی تصادفی است، در ارتباط با 144 زن باردار پرخطر 24 تا 35 هفته مراجعه کننده به مراکز جامع سلامت شهر سنندج در سال 1397 انجام شد. برای انتخاب نمونه ها، شهر به پنج منطقه تقسیم گردید و بر اساس بیشترین آمار زنان باردار پرخطر، شش مرکز به صورت تصادفی انتخاب شدند. در هر مرکز نیز واحدهای مورد نظر به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب گردیدند. پیش از مداخله به منظور ارزیابی نمره اضطراب، پرسشنامه Spielberger تکمیل گردید. سپس نمونه ها به سه گروه شناختی- رفتاری (48 نفر)، سخنرانی (48 نفر) و کنترل (48 نفر) تقسیم شدند. در ادامه، گروه شناختی- رفتاری به چهار گروه 12 نفره و گروه سخنرانی به دو گروه 24 نفره تقسیم گردیدند. مداخله در جلسات 90 تا 120 دقیقه ای به صورت دو بار در هفته برای هر گروه شناختی- رفتاری و یک بار در هفته برای هر گروه سخنرانی به مدت چهار هفته انجام شدند. گروه کنترل نیز مراقبت های معمول بارداری را دریافت کرد. چهار هفته پس از مداخله، مجددا پرسشنامه Spielberger توسط پژوهشگر برای گروه ها تکمیل گردید. تجزیه و تحلیل اطلاعات نیز با استفاده از نرم افزار SPSS 21 و آزمون های آماری کروسکال- والیس (Kruskal-Wallis)، کای دو، T زوجی، توکی، تحلیل کوواریانس و آنالیز واریانس یک طرفه انجام شد. 

  یافته ها: 

  نتایج نشان دادند که میزان اضطراب در سه گروه سخنرانی، شناختی- رفتاری و کنترل قبل از مداخله تفاوت معناداری نداشت (05/0<P). همچنین، پس از مداخله میزان اضطراب در گروه کنترل نسبت به قبل از مداخله تفاوت معناداری مشاهده نشد (05/0>p)؛ اما در دو گروه سخنرانی (05/0<p) و شناختی- رفتاری (05/0<p) تفاوت معناداری به دست آمد و اضطراب در گروه شناختی- رفتاری نسبت به گروه های کنترل و سخنرانی کاهش بیشتری داشت.

  نتیجه گیری:

  نتایج این مطالعه نشان دادند که آموزش با رویکرد شناختی- رفتاری و شیوه سخنرانی بر کاهش اضطراب دوران بارداری تاثیر داشته است که تاثیر آموزش با رویکرد شناختی- رفتاری بیشتر بوده است؛ از این رو می توان گفت که در روش های سخنرانی و شناختی- رفتاری، مادران توانایی بیشتری را برای مدیریت اضطراب خود کسب می کنند و از پرداختن به افکار یا رفتاری که منجر به افزایش اضطراب در آن ها می گردد، اجتناب می نمایند.

  کلیدواژگان: اضطراب، بارداری پرخطر، سخنرانی، شناختی- رفتاری
 • کورش خانکی، افشین عراقیان، وجیهه اسکندری، رضا جعفری شکیب* صفحات 24-33
  مقدمه

  علاوه بر اهمیت ویتامین D در تنظیم کلسیم و فسفر که نقش مهمی در متابولیسم استخوان دارند، مشخص شده است که این ویتامین در فعالیت های بیولوژیک بسیاری ایفای نقش می کند و کمبود آن، فرد را مستعد بیماری های مختلفی می نماید. برخی از مشاغل مانند پزشکی ممکن است بیشتر در معرض کمبود این ویتامین قرار داشته باشند.در این ارتباط، مطالعه حاضر با هدف تعیین میانگین میزان سرمی ویتامین D در دانشجویان پرستاری دانشگاه لنگرود و بررسی عوامل مرتبط با آن انجام شد.

   مواد و روش ها:

   مطالعه مقطعی حاضر با رویکرد توصیفی- تحلیلی در ارتباط با 88 دانشجوی پرستاری دانشگاه لنگرود در سال 1395 انجام شد. به منظور سنجش میزان سرمی ویتامین D از روش الیزا (ELISA) استفاده گردید و برای سنجش کلسیم و فسفر از روش کالری متری بهره گرفته شد. در ادامه، چک لیست پژوهشگرساخته حاوی سوالاتی در مورد سن، جنس، شاخص توده بدنی، استفاده از ضد آفتاب، مصرف شیر، رنگ پوست، تماس با نور، نوع پوشش و فعالیت بدنی تکمیل گردید. داده ها توسط نرم افزار SPSS 22 و با استفاده از آماره های توصیفی و آزمون های t مستقل یا Mann-Whitneyبا خطای 05/0 تحلیل شدند.

  یافته ها:

   میانگین ویتامین D، کلسیم و فسفر در شرکت کنندگان به ترتیب معادل 07/19±30/27 نانوگرم بر میلی لیتر، 29/0±10 میلی گرم بر دسی لیتر و 24/0±47/3 میلی گرم بر دسی لیتر ارزیابی شد. میزان کمتر از سطح طبیعی ویتامین D در دختران برابر با 65 درصد (با میانگین 11/23±74/29) و در پسران معادل 73 درصد (با میانگین 86/14±26/25) بود و تفاوتی بین دو جنس وجود نداشت. تنها اختلاف معناداری بین نوع پوشش و میانگین میزان ویتامین D سرمی مشاهده شد. 

  نتیجه گیری: 

  نتایج نشان دادند که میزان ناکافی و کمبود ویتامین D با وجود میزان طبیعی کلسیم و فسفر در دانشجویان پرستاری دانشگاه لنگرود، شایع بوده و لازم است بهبود وضعیت ویتامین D در آن ها به عنوان یک الویت بهداشتی مد نظر قرار گیرد.

  کلیدواژگان: دانشجویان پرستاری، فسفر، کلسیم، لنگرود، ویتامین D
 • مائده شرف الدین، منور افضل آقایی، زهره رهنما برگرد* صفحات 34-43
  مقدمه

  توجه به آموزش مبتنی بر پژوهش یکی از شاخص های مهم در آموزش عالی و موقعیت پژوهشی هر کشور بوده و معیار اصلی سنجش توسعه آن می باشد. در این ارتباط، مطالعه حاضر با هدف تعیین آگاهی، نگرش و عملکرد دانشجویان علوم پزشکی در رابطه با پژوهش و عوامل مرتبط با آن در سال 1397 انجام شد. 

  مواد و روش ها:

  درمطالعه توصیفی- تحلیلی حاضر، 431 نفر از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهد به روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شده و بررسی گردیدند. ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه ای با چهار بخش ویژگی های دموگرافیک، سنجش آگاهی، سنجش نگرش و سنجش میزان عملکرد پژوهشی بود. به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات از آمار توصیفی و استنباطی (آزمون Mann-Whitney، آزمون Kruskal-Wallis و آزمون طیف لیکرت) با استفاده از نرم افزار SPSS 16  استفاده شد.

  یافته ها:

   بر مبنای نتایج، 4/78 درصد از آزمودنی ها نگرش بسیار خوب، 3/92 درصد آگاهی ضعیف و 5/58 درصد عملکرد ضعیف نسبت به پژوهش داشتند. عدم مطالعه در رابطه با روش های آماری، عدم حضور در دوره های آموزش روش تحقیق و مقاله نویسی و عدم مشارکت حتی در یک طرح پژوهشی در 60 تا 75 درصد از دانشجویان مشاهده شد. بین نگرش دانشجویان و جنسیت آن ها، بین آگاهی و مقطع تحصیلی و بین وضعیت اشتغال و عملکرد پژوهشی دانشجویان رابطه آماری معناداری به دست نیامد (05/0<p). 

  نتیجه گیری:

  با توجه به نتایج مطالعه حاضر که حاکی از دانش و عملکرد ضعیف دانشجویان در ارتباط با پژوهش و الزامات آن و نیز عدم آشنایی آن ها با نقش و وظایف مراکز متصدی پژوهش در دانشگاه می باشند، شایسته است برنامه ریزی در راستای ارتقای آگاهی پژوهشی در دانشجویان به نحو مقتضی انجام شود.

  کلیدواژگان: آگاهی، پژوهش، دانشجو، عملکرد، نگرش
 • یدالله عدالت پناه*، فریبا عنایتی پرور، سجاد رجایی نژاد صفحات 44-54
  مقدمه

  عسل به عنوان یک ترکیب غذایی قوی و اثر گذار در برابر بسیاری از بیماری ها عمل می کند. در این ارتباط، مطالعه حاضر با هدف تعیین تاثیر عسل های مرتعی بومی استان کهگیلویه و بویراحمد بر کاندیدا آلبیکانس انجام شد.

   مواد و روش ها: 

  مطالعه آزمایشگاهی حاضر در سال 1398 انجام شد. در این مطالعه برای بررسی ویژگی ضد میکروبی، ابتدا هفت گونه از عسل های استان کهگیلویه و بویراحمد تهیه شد و به همراه فلوکونازول علیه قارچ کاندیدا آلبیکانس به روش اندازه گیری عدم تشکیل هاله، MIC (Minimum Inhibitory Concentration) و شمارش زنده بررسی گردید. پس از آنکه مشخص شد عسل های بلوط و چهل گیاه گرمسیری بیشترین خاصیت ضد میکروبی را در محیط کشت داشته اند، 48 حیوان آزمایشگاهی در چهار گروه جداگانه (در هر گروه 12 حیوان) مورد مطالعه قرار گرفتند که دو گروه مربوط به حیوانات آلوده به کاندیدا و تحت درمان با دو عسل طبیعی (عسل های بلوط و چهل گیاه گرمسیری) بودند، گروه سوم به عنوان گروه کنترل دارو و تحت درمان با داروی استاندارد فلوکونازول در نظر گرفته شد و گروه چهارم حیواناتی بودند که به عنوان کنترل مثبت و پس از ایجاد کاندیدیازیس گوارشی تحت هیچ گونه درمانی قرار نگرفتند. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS 21 و آزمون های واریانس یک راهه و t زوجی تجزیه و تحلیل گردیدند. 

  یافته ها:

  نتایج اندازه گیری عدم تشکیل قطر هاله و MIC نشان دادند که در غلظت های 40 و 50 درصد، عسل های بلوط و چهل گیاه گرمسیری، بیشترین تاثیر را بر کاندیدا آلبیکانس داشته اند (05/0P)

  کلیدواژگان: عسل، عسل بلوط، عسل چهل گیاه گرمسیری، فلوکونازول، کاندیدا آلبیکانس
 • ناصح پهلوانی، هوشنگ رفعت پناه، ناصر عجمی*، امید صادقی، بهزاد مهکی، علی عمادزاده، سیدمجتبی کشفی، محسن سوسن آبادی فراهانی، انور سلیمانی، احمد اسماعیل زاده صفحات 55-63
  مقدمه

  از منظر آکادمیک، تفاوت در ماهیت برنامه های آموزشی دوره های پزشکی عمومی و دکتری تخصصی (PhD: Doctor of Philosophy) علوم پایه پزشکی، یک امر طبیعی و واضح می باشد؛ از این رو لازم است جهت ارائه بهتر خدمات بالینی و اجرای پروژه های تحقیقاتی مشترک، ارتباط موثرتری بین این دو گروه برقرار شود. در این راستا، مطالعه حاضر با هدف مروری بر شواهد دوره دکتری تخصصی رشته های علوم پایه پزشکی (PhD) به دوره پزشکی (MD: Doctor of Medicine) در سایر کشورها و ارائه پیشنهاداتی به منظور راه اندازی این دوره در ایران انجام شد. 

  مواد و روش ها:

   مقالات موجود انجام شده طی سال های 1960 تا 2019 با استفاده از کلیدواژگان "PhD"، "MD" و "PhD to MD Course" به تنهایی و در ترکیب با واژگان "Curriculum"، "Program" و "Course" در پایگاه های Scopus، Web of Science،PubMed  و Google Scholar جستجو گردیدند.

   یافته ها: 

  نتایج نشان دادند که برنامه ریزی های وزارت بهداشت در رابطه با تشویق فارغ التحصیلان پزشکی عمومی جهت ورود به دوره دکتری تخصصی در راستای ارتقای خدمات بالینی موثر واقع شده است و می توان از تجربه آن در زمینه ورود فارغ التحصیلان دکتری تخصصی به دوره پزشکی استفاده نمود. همچنین با توجه به وجود دوره PhD به MD در برخی از دانشگاه های معتبر دنیا می توان با درنظرگرفتن نحوه آموزش پزشکی در ایران، دوره مذکور را در برخی از دانشگاه های معتبر داخلی راه اندازی و اجرا کرد. 

  نتیجه گیری:

  به نظر می رسد راه اندازی دوره PhD به MD در کشور در قالب یک دوره چهار ساله پس از آزمون ورودی طراحی شده از دروس علوم پایه پزشکی می تواند زمینه ارتباط موثر بین علوم پایه و بالین، بهبود کیفیت تحقیقات در حوزه علوم پزشکی و افزایش انگیزه دانشجویان و فارغ التحصیلان مقاطع دکتری تخصصی علوم پایه پزشکی را فراهم آورد.

  کلیدواژگان: برنامه آموزشی، دوره پزشکی (MD)، دوره دکتری (PhD) در علوم پایه پزشکی، مروری
 • غلامرضا صادقی، فاطمه محمدزاده، سیدرضا مظلوم* صفحات 64-73
  مقدمه

  بیماری قلبی به عنوان شایع ترین علت مرگ و میر در کشورهای صنعتی شناخته شده است که یکی از مهم ترین فاکتور های ایجاد کننده آن، چربی خون بالا می باشد. در گذشته، گیاه خار مریم برای کاهش چربی خون مورد استفاده قرار می گرفته است. در این راستا، مطالعه حاضر با هدف تعیین تاثیر گیاه خار مریم بر چربی خون انجام شد

  مواد و روش ها:

  پژوهش حاضر به روش مروری سیستماتیک با جستجو در پایگاه های اطلاعاتی Google Scholar،Magiran ، SID،Scopus ، PubMed و ISI تا سال 2019 انجام شد. در جستجوهای صورت گرفته از کلیدواژه های استاندارد فارسی همچون "خار مریم، سیلی مارین، مارتیغال، خار علیص، عکوب و چربی خون" و نیز کلیدواژگان انگلیسی شامل: "Milk Thistle، Silymarin، Silybum marianum و Hyperlipidemias" به صورت منفرد و ترکیبی استفاده شد. ارزیابی کیفیت مقالات در این مطالعه با استفاده از مقیاس جداد (Jadad) مورد سنجش قرار گرفت و داده های به دست آمده به صورت کیفی بیان گردید.

   یافته ها:

  بر مبنای معیارهای ورود و خروج از پژوهش حاضر، در نهایت هشت مطالعه کارآزمایی بالینی از میان 56 مقاله مورد بررسی قرار گرفت. بیشتر مطالعات تاییدکننده تاثیر معنادار گیاه خار مریم با نام های تجاری متفاوت مانند "Berberol" به صورت منفرد یا ترکیبی بر چربی خون (کلسترول)، تری گلیسرید و LDL (Low-density Lipoproteins) می باشند. در این مطالعات عارضه جانبی جدی ناشی از مصرف این گیاه گزارش نگردیده است. 

  نتیجه گیری: 

  با توجه به نتایج مطالعه حاضر می توان گفت که مصرف گیاه خار مریم به صورت تنها و یا ترکیب با گیاهان دیگر همچون Berberis aristata سبب کاهش چربی خون می شود. این یافته می تواند پیش زمینه ای برای استفاده گسترده تر از این گیاه در زمینه دارویی باشد.

  کلیدواژگان: چربی خون بالا، خار مریم، دیس لیپیدمی، سیلیبین، سیلی مارین
|
 • Yasin Sarveahrabi *, Ali Souldozi, Reza Talebi Pages 1-13
  Introduction

  The emergence of drug resistance in microorganisms poses a serious threat to human health; therefore, new oxadiazole derivatives can be a good alternative. In this regard, the present study aimed to evaluate the antibacterial activity of the synthesized oxadiazole derivatives and compare it with conventional antibacterial drugs.

  Materials and Methods

  In the current study, following the one-step reaction process, new derivatives of oxadiazoles were obtained with the 1, 3, 4-oxadiazole isomer. Thereafter, they were confirmed by InfraRed )IR), Nuclear Magnetic Resonance)C-NMR), and Hydrogen Nuclear Magnetic Resonance)  H-NMR spectroscopy). Antibacterial activity of derivatives was established by performing a test and re-test on Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Bacillus subtilis, Pseudomonas aeruginosa, and Escherichia coli. using disc diffusion method, determination of Minimum Inhibitory Concentration (MIC) and  Minimum Bactericidal Concentration (MBC) at a concentration of 1 mg/ml.

  Results

  As evidenced by the obtained results, the compounds synthesized at 1 mg/ml had antibacterial effects on Staphylococcus aureus and Staphylococcus epidermidis. However, they exerted no effect on the other bacteria which were tested.   

  Conclusion

  The results of the current study indicated that the new single-step oxadiazole derivatives have a very good antibacterial activity against Gram-positive bacteria.

  Keywords: Antibacterial activity, Oxadiazole, Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis
 • Zainab Azadian, Nazila Oliaei, Daem Roshani, Fariba Ebtekar * Pages 14-23
  Introduction

  High-risk pregnancy is a kind of pregnancy that causes anxiety and compromises the health of the mother and fetus. The current study aimed to compare the effect of lecture and cognitive behavioral methods on the anxiety level in women with high-risk pregnancy in Sanandaj, Iran.

  Materials and Methods

  The present interventional study was a randomized clinical trial performed on 144 women with high-risk pregnancy of 24-35 weeks referring to comprehensive health centers in Sanandaj, within 2018. To select samples, the city was divided into five districts and then the subjects were randomly selected from 6 centers with the highest number of women with high-risk pregnancy. In each center, the sampling units were selected by the available sampling method. Before the intervention, the Spielberger questionnaire was completed to assess the anxiety score. Then the samples were divided into three groups of cognitive behavioral (n =48), lecture (n=48), and control (n=48). The cognitive behavioral group was divided into four groups of 12 participants and the lecture group into two groups of 24 people, each. The intervention was performed twice a week in a 90-120 minute sessions for each cognitive behavioral group and once a week for each lecture group for a period of 4 weeks. The control group also received routine pregnancy care. Four weeks after the intervention, the Spielberger questionnaire was completed again by the researcher for all groups. Data analysis was performed using SPSS software (version 21) and the collected data were analyzed by Kruskal-Wallis, Chi-square, paired t-test, Tukey, covariance analysis, and one-way ANOVA. 

  Results

  The results of the current study showed that before intervention there was no significant difference in the level of anxiety in the three groups of lecture, cognitive behavioral, and control groups (P<0.05). In addition, no significant difference was observed in the anxiety level of the control group (P>0.05). However, there was a significant difference in the lecture group (P<0.05) and the cognitive behavioral group (P<0.05) and the anxiety in the cognitive behavioral group decreased significantly (P<0.05), compared to the control and lecture groups.

  Conclusion

  The results of the current study showed that educating with the cognitive behavioral approach and lecture style reduced pregnancy anxiety. Moreover, cognitive behavioral training had a more effective impact on reducing anxiety during pregnancy. Therefore, it was concluded that in lecture and cognitive behavioral methods, mothers gain a higher ability to manage their anxiety and avoid thoughts or behaviors that lead to increased anxiety.

  Keywords: Anxiety, Cognitive behavioral therapy, High-risk pregnancy, Lecture
 • Korosh Khanaki, Afshin Araghian, Vajiheh Eskandari, Reza Jafari Shakib * Pages 24-33
  Introduction

  In addition to the importance of vitamin D in the regulation of calcium and phosphorus, which have an important role in bone metabolism, it is defined that vitamin D plays a role in many biological activities, and its deficiency makes the individual become more susceptible to various diseases. Some individuals, such as medical staff, may be more likely to be vitamin D deficient. The aim of this study was to evaluate the serum vitamin D level and its related factors among nursing students in Langarud, Iran.

  Materials and Methods

  This descriptive-analytical cross-sectional study was conducted on 88 nursing students to evaluate serum vitamin D, calcium, and phosphorus levels in 1395. Vitamin D was measured by enzyme-linked immunosorbent assay, and calcium and phosphorus levels were evaluated by colorimetry. Then, a research-made questionnaire was completed based on age, gender, body mass index, sunscreen usage, milk consumption, skin color, sun exposure, as well as the type of coverage and physical activity. The data were analyzed using descriptive statistics, independent t-test, or Mann-Whitney U test by SPSS software (version 22) at P

  Results

  The mean values of vitamin D, calcium, and phosphorus were 27.30±19.07 ng/ml, 10±0.29 mg/dl, and 3.47±0.24 mg/dl, respectively. Less than normal levels of vitamin D were found in 65% of females (29.74±23.11) and 73% of males (25.26±14.86), and there was no significant difference between the two genders in this regard. There was only a significant difference between the type of coverage and level of serum vitamin D.   

  Conclusion

  The results showed that despite the normal levels of calcium and phosphorus, vitamin D insufficiency and deficiency were prevalent among the nursing students in the Nursing and Midwifery School of Langarud. In addition, it is needed to consider the increase of vitamin D a health priority.

  Keywords: Calcium, Langarud, Nursing students, Phosphorus, Vitamin D
 • Maedeh Sharafoddin, Monavvar Afzal Aghaee, Zohre Rahnama Bargard * Pages 34-43
  Introduction

  Research-based education is an important indicator of higher education and research status in every country and it is regarded as the main criterion of its development. The present study aimed to investigate the knowledge, attitude, and performance of medical students in relation to research and its related factors in 2018.

  Materials and Methods

  The current study was a descriptive-analytical study conducted on 431 students of Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran. The participants of the present study were selected using cluster sampling method. The data collection tool was a questionnaire with four sections of demographic characteristics, knowledge measurement, attitude measurement, and research performance. The collected data were analyzed by SPSS software (version 16) using descriptive and inferential statistics (Mann-Whitney, Kruskal-Wallis, and Likert spectrum tests).

  Results

  Based on the findings of the present study, 78.4% of the participants had a very good attitude, 92.3% poor knowledge, and 58.5% poor performance toward research. Lack of study on statistical methods, participation in research and article writing courses, and non-participation in even one research project in 60-75% of students were observed. No statistically significant relationship was detected between students' attitudes and their gender, knowledge and academic level, and research performance and the employment status of the students (P<0.05).   

  Conclusion

  Results of the present study indicated poor knowledge and performance of the students in researching, as well as their lack of familiarity with the role and duties of the research centers in the universities. Therefore, it is of paramount importance to broaden the students' knowledge of research.

  Keywords: Attitude, Knowledge, Performance, Research, Student
 • Yadolah Edalatpanah *, Fariba Enayatiparvar, Sajad Rajaei Nejad Pages 44-54
  Introduction

  Honey acts as a powerful and effective dietary compound against many diseases. This study aimed to investigate the effect of different kinds of honey native to grasslands of Kohgiluyeh and Boyer-Ahmad Province, Iran, on the activity of Candida albicans.

  Materials and Methods

  This laboratory study was performed in 2019. To evaluate the antimicrobial activity,  seven kinds of honey were obtained from Kohgiluyeh and Boyer-Ahmad Province, Iran. Furthermore, they were investigated with Fluconazole against Candida albicans using the measurement of the zone of inhibition diameter, minimum inhibitory concentration (MIC), and live count. Following that, Oak and Forty tropical plant (i.e., Chelgiah) honey were identified to contain the highest antimicrobial activity in the culture medium. Subsequently, 48 laboratory animals were divided into 4 groups (12 animals per group). The first 2 groups were candida-infected animals treated with two natural kinds of honey (Oak and Forty tropical plants). Moreover, group 3 was regarded as a drug control and treated with standard Fluconazole, and the fourth group was a positive control that was under no treatments after being infected with digestive candidiasis. Data were analyzed in SPSS software (version 21) using one-way ANOVA and paired t-test.

  Results

  The results of measurement of the zone of inhibition diameter and MIC showed that at the concentrations of 40% and 50%, Oak and Forty tropical plant honey had the most significant effects on Candida albicans (P

  Keywords: Candida albicans, Fluconazole, Forty tropical plant honey (Chelgiah), Oak honey
 • Naseh Pahlavani, Houshang Rafatpanah, Naser Ajami *, Omid Sadeghi, Behzad Mahaki, Ali Emadzadeh, SeyedMojtaba Kashfi, Mohsen Soosanabadi Farahani, Anvar Soleimani, Ahmad Esmaillzadeh Pages 55-63
  Introduction

  From the academic perspective, the differences between the educational curriculum of Medical Doctor (MD) and Doctor of Philosophy (Ph.D.) are quite clear in basic medical sciences. Therefore, it is necessary to establish a more effective relationship between these two programs to provide better clinical services and conduct joint research projects. In this regard, the present study was conducted to review the evidences of the Ph.D. in medical sciences to MD course  in other countries and to make suggestions for set up this course in Iran.

  Materials and Methods

  This study was conducted by reviewing the English articles published from 1960 to 2019 in PubMed, Scopus, Google Scholar, and Web of Science databases using the keywords, such as "Ph.D." AND "MD" OR "Ph.D. to MD course" in combination with the "Curriculum" OR "Program" OR "Course".

  Results

  The results of the present study showed that the plans of the Ministry of Health in encouraging MD graduates to enter the Ph.D. courses in medical sciences have been effective in promoting clinical services. Therefore, this experience can be used to set up the Ph.D. to the MD course. Moreover, given the existence of the Ph.D. to MD course at some prestigious universities worldwide and considering the medical education program in Iran, this course can be set up at some internally accredited universities.    

  Conclusion

  It seems that launching the Ph.D. to MD courses in Iran as a 4-year course can provide an effective link between basic and clinical sciences, improve the quality of medical research, and increase the motivation of Ph.D. students and graduates.

  Keywords: Curriculum, Doctor of Medicine, Doctor of Philosophy in Basic Medical Sciences, Review
 • Gholamreza Sadeghi, Fatemeh Mohammadzadeh, Seyedreza Mazloum * Pages 64-73
  Introduction

  Heart disease is the most common cause of mortality in industrialized countries. The most important contributing factor in this regard is high blood cholesterol levels. Milk Thistle was widely used in the past to lower cholesterol levels. This study aimed to determine the effect of Milk Thistle on Hyperlipidemia.

  Materials and Methods

  This systematic review study was conducted using databases, such as Google Scholar, Magiran, SID, Scopus, PubMed, and ISI along with English and Persian individual or combined keywords of "Milk Thistle", "Silymarin", "Dyslipidemia", "Hyperlipidemia",  and "Silybum Marianum" up to 2019. Jadad scale was used to evaluate the quality of articles, and the data were analyzed qualitatively.

  Results

  Out of 56 papers, only eight clinical trials that met the inclusion criteria were selected in this study. The majority of the studies confirmed the significant effect of "Milk Thistle" (individually or in combination) under different brand names, such as Berberol, on cholesterol, triglycerides, and Low-density Lipoproteins. No serious side effects of this herb have been reported in these studies.    

  Conclusion

  According to the results, the consumption of "Milk Thistle" individually or in combination with other herbs, such as Berberis aristata can decrease Hyperlipidemia. These results pave the way for the wider utilization of this herb in medicine.

  Keywords: Dyslipidemia, Hyperlipidemia, Milk Thistle, Silybin, Silymarin