فهرست مطالب

 • پیاپی 68 (بهار 1398)
 • تاریخ انتشار: 1399/01/27
 • تعداد عناوین: 7
|
 • اشکان عبدالی*، زهرا عابدی، مهدی کاظم پور کیوی صفحات 5-27

  عیب مهم مدلهای اقتصادی پیشین در این است فرض بر آن است که رفتار همه مصرف کنندگان بر منطق استوار است و با افزایش قیمت مصرف خود را کاهش  داده و هیچ مشکلی در کنترل خود ندارند این در حالی است که پارامترهای مختلفی از جمله طریقه زندگی افراد، عادت ها و احساسات و مواردی از این قبیل می تواند تاثیرگذار باشد. در این مقاله برای حل این مشکلات با کمک تئوری انتخاب مصرف کننده و دو ابزار مهم آن یعنی تابع مطلوبیت و قید بودجه از مدل جدیدی به نام مدل OLG و تابع CRRA که یکی از توابع مورد علاقه اقتصاددانان است بهره گرفته شد تا بتوان بر مشکل مدل های موجود غلبه نمود.ازمدل مذکور سه ضریب ρ1 و  ρ2 (ضرایب جایگزینی)و(ثابت ریسک گریزی)حاصل می شود که این ضرایب سبک زندگی و تمایل هر خانوار را در انتقال و کاهش بار نشان می دهد.در این مطالعه مشخص شد با تنظیم ثابت ریسک گریزی و ضرایب جایگزینی مصرف کننده علاوه بر کاهش هزینه های مصرف کننده پروفیل بار صافی ایجاد خواهد شد همچنین از طریق این مدل کارایی نامناسب برنامه پاسخگوی بار TOU در تهران نشان داده شد.

  کلیدواژگان: زمان کم باری، زمان میان باری، زمان اوج بار، پاسخگویی بار، الاستیسیته، ضریب جایگزینی.ثابت ریسک گریزی
 • سمیرا زارعی*، زهرا احمدلو صفحات 29-55

  در این مطالعه از داده های سری زمانی نرخ ارز و شاخص سهام صنعت پتروشیمی طی دوره ی زمانی فروردین 1388 الی فروردین 1398 و یک الگوی ترکیبی نوین حاصل از بکارگیری الگوی واریانس ناهمسان شرطی نمایی و الگوی راه گزینی مارکوف استفاده شده است. نتایج این تحقیق، ضمن تایید ایده ی بکارگیری الگوی ترکیبی مزبور در قالب الگوی بهینه ی MS-EGARCH(1,1) موید آن بوده است که قالب الگوسازی این مطالعه، با تکیه بر نتایج مطالعه آلوی و جمازی (2009) بستری را فراهم می آورد که بر اساس آن می توان به تحلیل دقیق تر ریسک الگوسازی شده در یک سری، پرداخت. بدین صورت که، ریسک الگوسازی شده را به دو رژیم پرنوسان (پرریسک) و کم نوسان (کم ریسک) تفکیک نموده و بر این اساس می توان به بررسی دقیق تر اثرات عوامل اثرگذار بر ریسک پرداخت. بر مبنای این شیوه ی تحلیل، اثرات تحولات بازار ارز بر ریسک سرمایه گذاری در صنعت پتروشیمی، در دوره های پر ریسک، به مراتب بیشتر از دوره های کم نوسان بوده است.

  کلیدواژگان: ریسک سرمایه گذاری، صنعت پتروشیمی، بازار ارز، الگوی ترکیبی MS-EGARCH
 • اللهیار قاسمی*، احمد راه چمنی، پگاه فلاحی، سپیده خوش سیما صفحات 57-87

  هدف از پژوهش حاضر، رتبه بندی موانع استقرار پروژه شهرهای هوشمند از نظر انرژی در ایران، بر اساس تکنیک دیماتل(DEMATEL) می باشد. تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی و از حیث روش تحقیق، توصیفی- پیمایشی می باشد. جامعه آماری تحقیق؛ مدیران عالی و باتجربه در شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ و شرکت گاز استان تهران، به تعداد 20 نفربوده و روش نمونه گیری، سرشماری بوده است. داده ها با استفاده از پرسشنامه، جمع آوری و از طریق نرم افزارDEMATEL مورد تحلیل قرار گرفت. یافته ها در خصوص سوال اصلی نشان داد، موانع مالی با مقدار R+J برابر با 81/14 دارای بیشترین تعامل (الویت اول) و موانع سیاسی و بازار با مقدار R+J برابر با 87/11 اولویت هفتم در میزان تعامل (میزان تاثیرگذاری و تاثیر پذیری) را دارا بوده اند. در سوال های ویژه؛ مولفه « عدم تعهد و حمایت های سیاسی - محلی در بلندمدت » با مقدار R+J برابر با 92/40 دارای بیشترین تعامل در بین مولفه های سیاسی و بازار،  مولفه « فقدان موسسات / مکانیزم برای انتشار اطلاعات و عدم مشارکت عمومی » با مقدار R+J برابر با 68/13 دارای بیشترین تعامل در بین مولفه های اداری (اجرایی)، مولفه « انگیزه های مالی ناکافی یا ناایمن » با مقدار R+J برابر با 23/6 دارای بیشترین تعامل در بین مولفه های حقوقی (مقرراتی)، مولفه « خطر و عدم اطمینان و همچنین؛ بحران اقتصادی » با مقدار R+J برابر با 83/23 دارای بیشترین تعامل در بین مولفه های مالی، مولفه « مشکل کار مجدد در خانه های مسکونی و در حال استفاده » با مقدار R+J برابر با 43/12 دارای بیشترین تعامل در بین مولفه های فنی، مولفه « عدم ارزش قائل بودن و علاقه به اندازه گیری های بهینه سازی انرژی » با مقدار R+J برابر با 24/15 دارای بیشترین تعامل در بین مولفه های اجتماعی و محیطی و در نهایت، مولفه « عدم آگاهی در میان عموم مردم درباره مزایای هوشمندسازی شهرها از نظر انررژی » با مقدار R+J برابر با 79/9 دارای بیشترین تعامل در بین مولفه های اطلاعات و اطلاع رسانی، به خود اختصاص داده اند.

  کلیدواژگان: انرژی، هوشمندسازی، شهرهای هوشمند، تکنیک دیماتل
 • دانیال خزائی، داریوش جعفری، مرتضی اسفندیاری* صفحات 89-108

  در سال های اخیر، استفاده از روش های مدل سازی که مستقیما از داده های تجربی استفاده می کنند به دلیل دقت بالا در پیش بینی نتایج فرآیند، به جای روش های آماری رو به افزایش است. در این مقاله، توانایی مدل های شبکه عصبی مصنوعی (ANN) و سیستم استنتاج فازی-عصبی تطبیقی (ANFIS) در پیش بینی عملکرد حرارتی نانوسیال Al2O3 که توسط مقاومت حرارتی سنجیده می شود، بررسی شده است. داده های آزمایشگاهی از یکی از مقالات معتبر که عملکرد حرارتی نانوسیال Al2O3 را درون یک لوله حرارتی نوسانی بررسی کرده بود، استخراج شد. برای مدل سازی توسط ANN از یک شبکه پرسپترون چندلایه و برای ANFIS از یک مدل فازی سوگنو استفاده شد که هر دو از دقیق ترین و رایج ترین روش های مدل سازی هستند. مقایسه مقادیر هدف با مقادیر پیش بینی شده توسط هر دو مدل بسیار رضایت بخش بود و ضریب همبستگی برای هر دو بیش از 99/0 بدست آمد که نشان دهنده میزان بالای دقت این دو مدل است. در نهایت عملکرد هر دو مدل با هم مقایسه شد که عملکرد هردو بسیار خوب و نزدیک به هم بود، ولی در مجموع ANN نسبت به ANFIS عملکرد بهتری از خود نشان داد.

  کلیدواژگان: مدل سازی، ANN، ANFIS، مقاومت حرارتی، نانوسیال، Al2O3
 • محمد حسن سقا* صفحات 109-126

  مدیریت برداشت از منابع آبی در سراسر جهان مستلزم بکارگیری روش ها و ابزارآلات اندازه گیری و نیروی انسانی است که  هزینه ی بالایی را به بدنه حکمرانی منابع آب تحمیل می کند. هدف این مقاله ارایه روشی است که بتواند بدون دخالت نیروی انسانی و بکارگیری تجهیزات اندازه گیری، تخمین مناسبی از برداشت آب چاه ها ارایه نماید. بدین منظور 38 حلقه چاه نمونه با شرایط مناسب (و با دسته بندی های مختلف از نظر ارتفاع پمپاژ) در استان خراسان جنوبی انتخاب شد. در این تحقیق با ثبت مقادیر برداشت حجم آب توسط الکتروپمپ و مقادیر مصرف انرژی پمپ (در طول یک بازه زمانی یکسان) و در نهایت برازش آماری آنها برای چاه های انتخابی، یک ارتباط ریاضی برای تخمین حجم برداشت در یک باند خطای اطمینان مناسب بدست آمد.  با بکارگیری این رابطه، می توان هزینه های انسانی و تجهیزاتی برای کنترل تخلیه چاه های آب را به حداقل ممکن رساند و یا تداوم کنترل بهره برداری از چاه را در صورت خرابی یا عدم وجود تجهیزات اندازه گیری با افزایش قابلیت اطمینان سیستم تضمین نمود. رابطه پیشنهادی بر روی 162 چاه (با انتخاب تصادفی در همان استان) مورد ارزیابی قرار گرفت که نتایج نشان می دهد خطای این رابطه با منظور کردن تمامی عوامل بیرونی دخیل، نسبت به مقادیر اندازه گیری شده توسط کنتور آب بین 5 تا  19.8 درصد است. معیار کارایی ضریب همبستگی (R) که برای ارزیابی رابطه پیشنهادی استفاده شد، برای داده های تحت آموزش 0.89 و برای داده های تحت ارزیابی حدود 0.802 بدست آمد.

  کلیدواژگان: کنترل برداشت آب، مصرف انرژی الکتروپمپ، منابع انرژی یارانه ای، ارتفاع پمپاژ، تخلیه آبخوان، کنتور آب، حجم برداشت آب
 • وحید بختیاری، ریما فیاض* صفحات 127-150

  ابزارهای بهینه ‏سازی به عنوان راهی در جهت رسیدن به پاسخ مطلوب در زمینه کاهش مصرف انرژی در ساختمان، کاربردهای وسیعی یافته اند.
  این مقاله به بررسی ابزارهای بهینه‏ سازی در ترکیب با نرم‏ افزارهای شبیه ‏سازی انرژی ساختمان به عنوان ابزاری قدرتمند در مراحل مختلف طراحی می پردازد. این تحقیق دارای ماهیت علمی کاربردی است و محدودیت ها و قابلیت های الگوریتم های بهینه سازی در ابتدای فرایند طراحی به منظور کاهش میزان مصرف انرژی در ساختمان را ارزیابی می کند. به این منظور ابزارهای پرکاربرد شبیه سازی و بهینه سازی انرژی در ساختمان به منظور تحلیل جایگاه و خلاهای استفاده از الگوریتم های بهینه سازی در فرایند طراحی و شبیه سازی مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته اند. به این منظور، نخست پنج نرم ‏افزار پرکاربرد موجود در زمینه طراحی، بهینه‏ سازی و شبیه ‏سازی انرژی ساختمان با مطالعه اسناد و مدارک موجود شناسایی شدند. سپس، برای بررسی تطبیقی این نرم ‏افزارها معیارهایی تعریف شد و با استفاده از آن‏ ها  مشکلات و قابلیت ‏های نرم ‏افزارهای موجود مورد تحلیل قرار گرفت.نتیجه تحقیق حکایت از آن دارد که این گونه روش ها بسیاری از مشکلات طراحی و بهره برداری را حل کرده است و در بسیاری از مطالعات فاصله معناداری میان یک طراحی بهینه و طراحی پایه (قبل از بهینه سازی) را نشان داده است. هرچند یافته ‏ها نشان از فاصله میان نیازهای طراحان در پژوهش های حرفه‏ای و قابلیت‏ های ابزارهای موجود دارد. همچنین عدم آموزش و مهارت آفرینی در جامعه معماری باعث می شود تا استفاده از این ابزارهای نوین در فرایند طراحی معماری بسیار محدود باشد. این خود یکی از مشکلات عمده بر سر راه بهره گیری از بهینه سازی در فرایند طراحی معماری است. از این رو لازم است نسبت به گسترش دانش بهینه سازی مبتنی بر نیاز و توانایی معماران اقدامات مدونی در سطح کلان آموزشی و حرفه ای صورت پذیرد.

  کلیدواژگان: مصرف انرژی، نرم افزارهای بهینه سازی، طراحی میماری
 • علی صابری مهر، محسن مصیب نژاد، توحید ادیبی* صفحات 151-166

  بیوگاز امروزه منبع با ارزشی برای تولید همزمان گرما و توان است. در این مقاله یک نوع میکروتوربین جدید با هوای مرطوب با توان تولیدی 500 کیلو وات ارایه شده است. این نیروگاه روی کارخانه تصفیه فاضلاب بنا شده است. در این مقاله روی سیستم مناسب تولید بیوگاز و دستگاه بازیافت گرما نیز بحث شده است. نتایج به دست آمده از این مقاله نشان می دهد بازده الکتریکی سیستم معرفی شده برابر 6/46 درصد و بازده تولید همزمان گرما و توان آن برابر 2/81 درصد می باشد. تاثیر ترکیب این نیروگاه با تصفیه خانه فاضلاب این است که منبع بیوگاز و آب لازم در کنار نیروگاه به سادگی وجود دارد.

  کلیدواژگان: میکروتوربین هوای مرطوب، تولید همزمان گرما و توان، کارخانه تصفیه فاضلاب، بیوگاز
|
 • Ashkan Abdali*, Zahra Abedi, Mahdi Kazempourkivi Pages 5-27

  The important defect of the previous  models , is assumed that consumer behavior is based on logic and with a rise in the price their consumption decreased and they accurately have no problems with their control. However, various parameters such as lifestyle, habits and emotions and something like that can be effective. In this paper, we use the new model called the OLG model and the CRRA function, which is one of the economists' favorite functions, to solve these problems with the help of the theory of consumer choice and its two important tools, the utility function and the budget constraint. In order to overcome the problem of existing models, the above three coefficients ρ1 and ρ2  (rate of time preferences) and θ (Constant Relative Risk Aversion) are obtained that show the lifestyle coefficients and the tendency of each household to transfer and reduce load. In this study, it was determined that by setting the Constant Relative Risk Aversion and the consumer rate of time preferences, in addition to reducing the consumer cost, the flat load profile will be created. Also, through this model, the inappropriate performance of the TOU demand response was demonstrated in Tehran.

  Keywords: peak time, shoulder time, off-peak time, demand response, elasticity, rate of time preference, Constant Relative Risk Aversion
 • Samira Zarei*, Zahra Ahmadlou Pages 29-55

  In this investigation, by the time series data of exchange rate and petrochemical industry stock index in the Tehran Stock Market from March 2009 to April 2019, a new Hybrid Model (resulting from the use of Exponential Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity, EGARCH, Model and Markov Switching Regime Model) is used. The results of study, in addition to confirming the idea of ​​using the Hybrid Model, the MS-EGARCH (1.1) framework, have illustrated that relying on the mentioned framework that is based on the results of Aloui and Jommazi (2009) study, provides a situation based on which the risk of a time series can be more accurately analyzed. This way, the assessed risks can be divided into two regimes include High-Volatile and Low-Volatile; consequently, examining the impacts of effective factors on the risks that can be investigated with more efficiency. Based on this analysis, the impacts of foreign exchange market movements on the risk of investment in the petrochemical industry have been far higher during the high-volatile periods than the low-volatile one.

  Keywords: Investment Risk, Petrochemical Industry, Exchange Rate Market, Hybrid MS-EGARCH Model
 • Allahyar Ghasemi*, Pegah Falahi, Sepideh Khoshsima Pages 57-87

  The purpose of this study was to rank the obstacles to the establishment of smart cities projects in terms of energy in Iran, based on the DEMATEL technique. The purpose of this research is applied and is descriptive-survey based on research method. The statistical population of the study was senior managers and experienced experts in the Tehran Electric Power Distribution Company and the gas company of Tehran province. The sample consisted of 20 individuals and the sampling method was census. Data were collected using a questionnaire and analyzed using DEMATEL software. The findings on the main question showed that financial barriers with R + J equal to 14.81 have the highest interaction (first priority) and political barriers with market R + J equal to 11.87 has the seventh priority on the rate of interaction (influence and impact). In specific questions, the component of "non-committal and political support - local in the long run" with R + J value of 40.92, has the highest interaction among the political components and the market, the component of the "lack of institutions / mechanisms for the dissemination of information and non-disclosure" Public Participation "with the R + J value of 13.68, with the highest interaction among the administrative components (executive), the component of inadequate or insecure financial incentives with the value of R + J equal to 6.23 has the highest interaction among Legal components (regulatory), component of "risk and uncertainty as well as; economic crisis" with R + J equal to 23.83 has the highest interaction among financial components, the component of Problem K Renewal in residential and in use houses with a R + J value of 12.33 has the highest interaction among the technical components, the component of "lack of value and interest in energy optimization measurements" with R + J equal to 15.24 has the highest interaction among the social and environmental components. Finally, the "lack of awareness among the general public about the benefits of intelligent urbanization in terms of energy" with the R + J value of 9.79 has the most interacting between the components of information and informing.

  Keywords: Energy, Intelligence, Smart cities, DEMATEL technique
 • Daneial Khazaei, Dariush Jafari, Morteza Esfandyari* Pages 89-108

  In recent years, the use of modeling methods that directly utilize empirical data is increasing due to the high accuracy in predicting the results of the process, rather than statistical methods. In this paper, the ability of Artificial Neural Network (ANN) and Adaptive Fuzzy-Neural Inference System (ANFIS) models in the prediction of the thermal performance of Al2O3 nanofluid that is measured by thermal resistance is investigated. The laboratory data was extracted from a valid paper that examined the thermal performance of Al2O3 nanoparticles in an oscillating tube. For modeling by ANN, a multi-layered perceptron network was used and for ANFIS a sugeno fuzzy model was used that are both the most accurate and most commonly used modeling methods. Comparison of target values ​​with predicted values ​​by both models was highly satisfactory, and the correlation coefficient for both of them was more than 0.99, which indicates that the accuracy of these two models is high. Finally, the performance of both models was compared with each other, which was very good and close, but in general ANN showed better performance than ANFIS.

  Keywords: Modeling ANN ANFIS thermal resistance nanofluid Al2O3
 • Mohamad Hasan Sagha* Pages 109-126

  For managing the discharge of water resource, utilizing high precision measuring instruments and workers is necessary that can be lead to high cost on the governments. The purpose of this paper is to present a new approach that can provide a good estimation of the well water discharge without human intervention and the use of measuring equipment. In this research, 38 wells with suitable conditions (with different categories of pumping head) were selected in South Khorasan province, Iran. Then a mathematical equation for estimating the well water discharge in a confidence interval was obtained and developed by recording the data of water discharge and the energy consumption of the pump (during a time interval) and finally fitting them statistically to the selected wells. This new approach is beneficial to minimize human and equipment costs to control the discharge of water wells. This approach can be as a suitable and alternative method that guarantees the reliability of the system in some cases such as crashing the measuring equipment and etc.  The Proposed equation was verified on 162 wells (randomly selected in mentioned province) and according to the results, the error of this equation by considering all external error factors is between 5 % and 19.8% compared to the values measured by the water meter. The efficiency criteria of correlation coefficient (R) applied to evaluate the proposed equation for training and testing data was 0.89 and 0.802 respectively.

  Keywords: Control of water discharge, Power consumption of electro-pump, subsidized energy resources, Pumping head, Aquifer Discharge, Water meter, Water discharge
 • Vahid Bakhtyari, Rima Fayaz* Pages 127-150

  Optimization tools as a method have gained vast application to achieve best results in reducing buildings’ energy consumption. In this paper optimization tools in conjunction with energy simulation software, as a powerful mechanism in design phase are studied. This is an applied research in nature and evaluates the capabilities and limitations of optimization algorithms in the beginning of the design phase with the aim of reducing energy consumption in buildings. In this regard the most used softwares in building’s energy simulation and optimization are studied and compared to find and analyze their locus in the field and their gaps in optimization algorithms within design process and simulation. At first, the five most used software in design, energy optimization and simulation in buildings are defined through literature review. Then, several criteria are introduced to compare these software in terms of capabilities and limitations.  The results show that these methods have solved many problems during design and operational phases in buildings, but many studies show that there still is a meaningful distance between an optimized design and base design (pre-optimization). Additionally, findings represent that there is a wide distance between the requirements of designers in professional research and capabilities of existing tools. Also, the lack of education and skill creation in architectural society will result in limited usage of these new tools within the design process. This is one of the main problems in utilization of optimization during architectural design process. Then, extend of optimization knowledge at large scale in educational and professional fields considering the needs and abilities of architects is necessary.

  Keywords: Energy consumption, Optimization software, Architectural design
 • Ali Saberimehr, Mohsen .Mosayebnezhad, Tohid Adibi* Pages 151-166

  Biogas is a proven and valuable energy source today for combined production of heat and electricity (CHP). In this paper, a novel CHP system installation based on a 500 kW micro humid air turbine (mHAT) in a wastewater treatment plant (WWTP) is presented and discussed. Furthermore, some considerations regarding an appropriate biogas treatment system and heat recovery module is discussed. The results presented in this paper show how the proposed biogas-fed plant can reach an electrical efficiency of 46.6 % and CHP efficiency of 81.2%. The impact of integration with WWTPs is beneficial where both biogas and required water for inlet air humidification are available.

  Keywords: micro humid air turbine, CHP, wastewater treatment plant, biogas