فهرست مطالب

 • سال بیست و سوم شماره 7 (پیاپی 110، بهمن و اسفند 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/11/23
 • تعداد عناوین: 18
|
 • محبوبه رضائی، ندا میرباقرآجرپز* صفحات 706-713
  سابقه و هدف

  بیماری مولتیپل اسکلروز یک بیماری مزمن و خودایمن است. هدف مطالعه ی حاضر، تعیین تاثیر نماز حاجت و دعا بر سلامت روان بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس بود.

  مواد و روش ها: 

  در این کارآزمایی بالینی 60 بیمار مبتلا به مولتیپل اسکلروز شرکت نمودند. نمونه گیری به شیوه ی دردسترس از بین بیماران مراجعه کننده به کلینیک روماتولوژی بیمارستان شهید بهشتی کاشان در سال 1397 انجام گرفت. نمونه ها به طور تصادفی به دو گروه 30 نفره تقسیم شدند. بیماران گروه آزمون به مدت دو ماه بعد از نمازهای روزانه، دو رکعت نماز حاجت می خواندند و به مدت چند دقیقه راز و نیاز می نمودند. در گروه کنترل مداخله ای انجام نگرفت. قبل و بلافاصله بعد و یک ماه بعد از مطالعه، پرسشنامه ی سلامت روان توسط بیماران تکمیل شد. داده ها با نرم افزار آماری SPSS نسخه ی 16 و با آزمون های تحلیلی و توصیفی تجزیه و تحلیل شد.

  نتایج

  بلافاصله بعد از پایان مداخله و یک ماه بعد از مداخله تفاوت آماری معنی داری در میانگین نمره ی سلامت در دو گروه وجود داشت (0/05 > P). نتایج آزمون آنالیز واریانس تکراری نشان داد که تغییرات میانگین سلامت روان و ابعاد آن در طول زمان متفاوت و اثر متقابل گروه و زمان در مورد متغیر سلامت روان معنادار می باشد (0/001 > P).

  نتیجه گیری:

  نماز حاجت و دعا می تواند باعث افزایش سلامت روان بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروز شود. پیشنهاد می شود از این عمل به عنوان یک درمان مکمل جهت افزایش سلامت روان این بیماران استفاده شود.

  کلیدواژگان: نماز حاجت، سلامت روان، مولتیپل اسکلروزیس
 • ندا میرباقرآجرپز*، منصور دیانتی صفحات 714-719
  سابقه و هدف

  معمولا جراحی باعث استرس روانی (ترس و اضطراب) می شود. این مطالعه با هدف تعیین تاثیر نماز حاجت و دعا بر سطح اضطراب اعضای خانواده بیماران تحت عمل جراحی مغز و اعصاب در بیمارستان شهید بهشتی کاشان انجام شد.

  مواد و روش ها:

   این مطالعه نیمه تجربی بر روی 80 نفر از اعضای خانواده بیمارانی که تحت عمل جراحی مغز و اعصاب بودند، در بیمارستان شهید بهشتی کاشان در سال 1397 انجام گرفت. نمونه ها به طور تصادفی در دو گروه کنترل و آزمون قرار گرفتند. نمونه های گروه آزمون، از 48 ساعت قبل از عمل جراحی تا 24 ساعت بعد از عمل، بعد از نمازهای روزانه خود، دو رکعت نماز حاجت می خواندند و بعد از اقامه نماز به مدت پنج دقیقه برای بیمار خود دعا می کردند. در گروه کنترل نمازها طبق روتین خوانده می شد. در شروع مطالعه و یک روز بعد از عمل جراحی پرسشنامه اسپیل برگر در دو گروه تکمیل شد. داده ها با نرم افزار آماری SPSS ویرایش 20 و با آزمون های آماری کای اسکوئر و کوواریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

  نتایج

  دو گروه قبل از مداخله از نظر متغیرهای دموگرافیک تفاوت آماری معنی داری نداشتند (0/05≥ P). نتایج تحلیل کوواریانس نشان داد دو گروه پس از مداخله از نظر اضطراب آشکار و پنهان و نمره کل اضطراب تفاوت آماری معناداری داشتند (0/05≤P).

  نتیجه گیری:

    نماز و دعا می تواند باعث کاهش اضطراب آشکار و پنهان اعضای خانواده بیماران تحت عمل جراحی مغز و اعصاب شود. بنابراین استفاده از آن به عنوان یک روش مکمل برای کاهش اضطراب پیشنهاد می شود.

  کلیدواژگان: اضطراب، جراحی، نماز
 • مصطفی غلامی، محسن تقدسی، پروانه عسگری، فاطمه بهرام نژاد، سیدسجاد حسینی نصرآبادی، حسین نوری، زهره سادات* صفحات 720-726
  سابقه و هدف

  ابتلا به نارسایی مزمن کلیه موجب کاهش سلامت روان و رضایت از زندگی می شود. نماز به عنوان یک استراتژی مقابله ای مذهبی می تواند کمک شایانی به بهزیستی ذهنی در این بیماران کند. این مطالعه با هدف بررسی ارتباط نگرش و التزام عملی به نماز با بهزیستی ذهنی در بیماران مبتلا به نارسایی مزمن کلیه مراجعه کننده به بیمارستان های منتخب شهرستان کاشان در سال 1397 انجام شد.

  مواد و روش ها:

   این پژوهش یک پژوهش توصیفی - تحلیلی بود. 180 بیمار از طریق روش دردسترس انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل: پرسشنامه های اطلاعات زمینه ای، پرسشنامه نگرش و التزام عملی به نماز و پرسشنامه بهزیستی ذهنی ادینبورگ بودند. آنالیز داده ها توسط نسخه 16 نرم افزار SPSS و با آزمون های تی تست، ضریب همبستگی پیرسون و آنالیز رگرسیون صورت گرفت.

  نتایج

  یافته های این مطالعه نشان داد 59 درصد شرکت کنندگان در مطالعه مرد و 6/80 درصد متاهل بودند، میانگین نمره نگرش و التزام عملی به نماز (در مقیاس200-0) و بهزیستی ذهنی (در مقیاس70-14) در بیماران تحت مطالعه به ترتیب 73/28±92/144 و 64/9±57/52 بود. متغیرهای نگرش و التزام عملی به نماز و ابتلا به سایر بیماری ها علاوه بر نارسایی کلیه به ترتیب 74 درصد و 20 درصد از واریانس نمره بهزیستی ذهنی را تبیین می کردند. بین وضعیت اشتغال و محل زندگی با بهزیستی ذهنی ارتباط آماری معناداری وجود داشت، به نحوی که بهزیستی ذهنی در بیماران غیر شاغل و ساکن در روستا در سطح بالاتری بود.

  نتیجه گیری:

   بهزیستی ذهنی بیماران در این مطالعه در سطح بالایی بود، به ترتیب متغیرهای نگرش و التزام به نماز و عدم ابتلا به سایر بیماری های زمینه ای، می تواند مهم ترین عوامل مرتبط با بهزیستی ذهنی بیماران تحت مطالعه باشد.

  کلیدواژگان: بهزیستی ذهنی، نماز، نارسایی مزمن کلیه
 • احمد موحد، حسن محمدی، زهره عباسی* صفحات 727-734
  سابقه و هدف

  پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه ابعاد نگرش به نماز با رضایت و معنا در زندگی دانش آموزان دختر دوره دوم متوسطه شهر قاین صورت گرفت.

  مواد و روش ها:

   این پژوهش از نوع مقطعی - تحلیلی بود. جامعه آماری این پژوهش، کلیه دانش آموزان دختر دوره دوم متوسطه شهر قاین بودند که از میان آن ها 285 دانش آموز به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند. با استفاده از پرسشنامه های نگرش به نماز نادمی و همکاران (1397)، رضایت از زندگی هوبنر (2001) و معنا در زندگی استگر (2006) اطلاعات لازم جمع آوری شد و نتایج به کمک نرم افزار SPSS و با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و آزمون رگرسیون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

  نتایج

  نتایج نشان داد بین ابعاد نگرش به نماز (ارزشمندی، پیامد رفتاری و انگیزش) با رضایت از زندگی رابطه وجود دارد. بین دو بعد ارزشمندی و پیامد رفتاری با معنا در زندگی رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد و بین بعد انگیزش با معنا در زندگی رابطه وجود ندارد. نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون نیز نشان داد که 16 درصد از واریانس رضایت از زندگی به وسیله بعد ارزشمندی و همچنین 5 درصد از واریانس معنا در زندگی به وسیله بعد پیامد رفتاری تبیین می شود .

  نتیجه گیری:

   با توجه به یافته های مطالعه حاضر مبنی بر ارتباط نماز و رضایت و معنا در زندگی، احیای نماز و عمل به این فریضه الهی می تواند موجبات ارتقای رضایت و معنا در زندگی دانش آموزان را مهیا سازد.

  کلیدواژگان: ابعاد نگرش به نماز، رضایت از زندگی، معنا در زندگی، دانش آموزان
 • حبیب الله یوسفی*، مرضیه عبدالکریمی نطنزی، حسین نسایی برزکی صفحات 735-740
  سابقه و هدف

  نماز، جامع ترین شیوه ی بندگی و ارتباط با خدا است؛ میزان پای بندی به آداب و شرایط آن، در تکامل روح و بهینه سازی سبک زندگی فردی و اجتماعی انسان موثر است. سلامت معنوی نیز حالتی روحانی و دارای مراتب است که از ارتباط قلبی با خدا حاصل شده، زندگی را سالم و هدفمند می کند. بنابراین با هدف بررسی ارتباط بین میزان پای بندی به نماز و مرتبه سلامت معنوی، در سال 97 مطالعه ای میدانی در کاشان، انجام شد.

  مواد و روش ها

  جامعه آماری این مطالعه، دانشجویان، حوزویان و عامه مردم شهرستان کاشان و دیپلم به پایین بودند. حجم نمونه در هر گروه 100 نفر و روش نمونه گیری؛ غیرتصادفی آسان در نظر گرفته شد. ابزار جمع آوری داده ها، پرسشنامه میزان پای بندی به نماز، با ضریب آلفای کرونباخ 0/799R= و پرسشنامه سلامت معنوی پولوتزین و الیسون با ضریب آلفای کرونباخ 0/82R= بود. داده ها با نرم افزارSPSS  تجزیه و تحلیل شد. برای تعیین همبستگی از ضریب همبستگی پیرسون استفاده گردید. سطح معنی داری 5 درصد در نظر گرفته شد.

  نتایج

  آمار نشان داد، در هر سه گروه؛ بین میزان پای بندی به نماز و مرتبه سلامت معنوی همبستگی مستقیمی وجود داشت. 0/560 rT= و (0/001 =P) همچنین با تغییر متغیرهای جنسیت، تاهل و رده های سنی، تاثیرگذاری میزان پای بندی به نماز بر مرتبه سلامت معنوی همچنان معنی دار بود. درضمن پای بندی به نماز تنها عامل تحقق سلامت معنوی نیست بلکه عوامل دیگری نیز در این امر دخیلند.

  نتیجه گیری

  هرچه میزان پای بندی اشخاص به نماز بیشتر بود، از مرتبه سلامت معنوی بالاتری برخوردار بودند؛ در ضمن هر چه سن اشخاص کمتر می شد، میزان پای بندی آنان به نماز کاهش می یافت.

  کلیدواژگان: نماز، معنویت، سلامت، سلامت معنوی، پای بندی به نماز
 • حسین نوری*، محسن تقدسی، حمیدرضا گیلاسی، مصطفی غلامی، محمدامین علیزاده صفحات 741-748
  سابقه و هدف

  نماز وسیله بازداری از خودپسندی و مایه آرامش مومنان است. تاب آوری به عنوان ظرفیتی برای مقاومت در برابر استرس و فاجعه تلقی می شود. این مطالعه با هدف تعیین ارتباط نگرش و التزام عملی به نماز با رفتارهای ارتقادهنده سلامت و تاب آوری در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کاشان در سال 1397 انجام شد.

  مواد و روش ها: 

  این مطالعه مقطعی بر کلیه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کاشان صورت گرفت. معیارهای ورود، اشتغال به تحصیل و تمایل و رضایت آگاهانه به شرکت در مطالعه بود و جمع آوری اطلاعات از طریق نمونه گیری در چند مرحله ی تصادفی انجام شد. جمع آوری اطلاعات با پرسشنامه شامل: سنجش نگرش و التزام عملی به نماز، سبک زندگی ارتقای سلامت (HPLPII) و تاب آوری کونور و دیویدسون (CD-RIS) بود. داده ها با نرم افزار SPSS ویرایش 16 و با استفاده از آمار توصیفی و تحلیلی مورد بررسی قرار گرفتند.

  نتایج

  5/42 درصد دانشجویان در این مطالعه (170 نفر) را مردان تشکیل می دادند. میانگین و انحراف معیار سن دانشجویان شرکت کننده (1/73±22/53) بود. میانگین نمره نگرش و التزام عملی دانشجویان به نماز (10/11±52/18)، رفتارهای ارتقادهنده سلامت (21/11±126/18) و تاب آوری (14/71±88/98) بود؛ میانگین نمره نگرش و التزام عملی دانشجویان به نماز با میانگین نمره رفتارهای ارتقادهنده سلامت و تاب آوری از نظر آماری معنی دار بود (0/05<P).

  نتیجه گیری: 

  با توجه به همبستگی آماری بین نگرش و التزام علمی به نماز با رفتارهای ارتقادهنده سلامت و تاب آوری؛ می توان از پیامدهای رفتاری نگرش و التزام عملی به نماز جهت بهبود و ارتقای تاب آوری و رفتارهای ارتقادهنده سلامت دانشجویان بهره گرفت.

  کلیدواژگان: نگرش و التزام عملی، رفتارهای ارتقادهنده سلامت، تاب آوری
 • محسن تقدسی*، حسین نوری، حمیدرضا گیلاسی، زهرا علیپور، امیرعباس کاشانی نژاد صفحات 749-755
  سابقه و هدف

  عبادت های معنوی و مذهبی همانند نماز، یکی از چهارده نیاز اساسی انسان است. پرستاران برای عملکرد درست اخلاقی، نیازمند شجاعت اخلاقی هستند. این مطالعه با هدف تعیین ارتباط نگرش و التزام عملی به نماز با شجاعت اخلاقی در پرستاران شاغل دانشگاه علوم پزشکی کاشان در سال 1397 انجام شد.

  مواد و روش ها:

   مطالعه از نوع مقطعی و شامل کلیه پرستاران شاغل دانشگاه علوم پزشکی کاشان بود. معیارهای ورود، اشتغال به خدمت و رضایت آگاهانه به شرکت بود و از روش نمونه گیری چندمرحله ای تصادفی استفاده شد. مراکز درمانی، به عنوان خوشه و بخش ها به عنوان طبقه لحاظ شد. انتخاب نمونه به روش تصادفی ساده صورت گرفت و جمع آوری اطلاعات با: اطلاعات زمینه ای و ابزار سنجش نگرش و التزام عملی به نماز انیسی و ابزار سنجش شجاعت اخلاقی پرستاران صدوقی اصل انجام شد. داده ها با نرم افزار SPSS ویرایش 16 و آمار توصیفی و تحلیلی مورد بررسی قرار گرفت. سطح معنی داری، (0/05<P) در نظر گرفته شد.

  نتایج

  5/42 درصد پرستاران شرکت کننده در این مطالعه (170 نفر) را مردان تشکیل می دادند. میانگین و انحراف معیار سن پرستاران شرکت کننده (11/71±34/53) بود. میانگین و انحراف معیار نمره نگرش و التزام عملی به نماز پرستاران (19/95±123/46) و شجاعت اخلاقی پرستاران (31/11 ±241/95) بود که ارتباط این دو متغیر از نظر آماری معنی دار بود (0/05<P).

  نتیجه گیری:

   با توجه به ارتباط نماز و پیامدهای رفتاری آن با شجاعت اخلاقی در تعیین سطح سلامتی، به سیاست گذاران و برنامه ریزان پرستاری توصیه می شود از بهبود و ارتقای نگرش و التزام عملی به نماز و به دنبال آن شجاعت اخلاقی در پرستاران بهره گیرند.

  کلیدواژگان: نماز، التزام عملی نماز، پیامدهای رفتاری، شجاعت اخلاقی پرستاران
 • علی حسین زاده*، محسن نیازی صفحات 756-763
  سابقه و هدف

  دین اسلام، از احکام اجتماعی مهمی برخوردار است و با عنایت به برکات و آثار وحدت، تجمع و یکپارچگی، در بسیاری از برنامه های دینی بر این بعد تاکید شده است. بنابراین در این مقاله به مطالعه و بررسی عوامل موثر بر گرایش دانشجویان به نماز جماعت پرداخته شده است.

  مواد و روش ها: 

  پژوهش حاضر از نوع پیمایش اجتماعی است و براساس ابزار پرسشنامه، دارای روایی مبتنی بر آلفای کرونباخ، داده ها و اطلاعات مربوط به جامعه آماری، گردآوری شده است. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه دانشجویان دانشگاه کاشان می باشند که با استفاده از فرمول نمونه گیری کوکران تعداد 504 نفر به عنوان حجم نمونه تعیین شده و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی مورد بررسی قرار گرفته اند.

  نتایج

  تحلیل رگرسیون چند متغیره نشان می دهد که گرایش به نماز جماعت به طور مستقیم تحت تاثیر متغیرهای دین داری (0/31=Beta)، اعتقاد و آشنایی با نماز (0/29 =Beta)، کمیت و کیفیت جلسات در مسجد (0/16=Beta) و مناسب بودن فضای مسجد (0/13=Beta) قرار گرفته است. در مجموع این متغیرها توانسته اند 34 درصد از واریانس گرایش به نماز جماعت را تبیین کنند (0/34=R2=). در مدل تحلیل مسیر، متغیر حضور دوستان در نماز جماعت بیشترین تاثیر مستقیم را بر گرایش به نماز جماعت داشته است و بعد از آن متغیرهای اعتقاد و آشنایی با نماز و دین داری در کل بیشترین تاثیر را بر متغیر وابسته داشته اند.

  نتیجه گیری: 

  چهار متغیر میزان دین داری، میزان آشنایی با نماز، کمیت و کیفیت جلسات در مسجد و فضای مناسب مسجد به تربیت دارای بیشترین میزان تاثیر بر میزان شرکت دانشجویان در نماز جماعت را داشتند.

  کلیدواژگان: نماز جماعت، مسجد، دین داری، اعتقاد به نماز
 • محمد افشار، راضیه مختاری* صفحات 764-770
  سابقه و هدف

  با توجه به اهمیت نماز و تاثیرات عمیق و شگرف آن در زندگی فردی و اجتماعی دانشجویان، این مطالعه با هدف بررسی عوامل موثر در جذب دانشجویان به نماز جماعت در دانشگاه علوم پزشکی کاشان انجام شد.

  مواد و روش ها:

   این مطالعه توصیفی - مقطعی روی 205 نفر از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کاشان انجام شد. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه ای محقق ساخته روا و پایا، در زمینه ی عوامل موثر در جذب دانشجویان به نماز جماعت بود؛ که در مقیاس لیکرت 5 نمره ای تنظیم شده بود. داده ها در نرم افزار آماریSPSS ویرایش 16 با استفاده از شاخص های توصیفی و آزمون آماری t تجزیه و تحلیل شدند.

  نتایج

  عوامل موثر در جذب دانشجویان به نماز جماعت برحسب میانگین و انحراف معیار به ترتیب شامل: مشارکت مسوولان و اساتید 0/89±3/23، عوامل فرهنگی و درون سازمانی 0/84±3/2، فضای فیزیکی و زیبایی نمازخانه 1/07±3/03، عوامل مربوط به نقش همسالان و دوستان 1/19±2/98، عوامل فردی 0/77±2/92، عوامل مربوط به والدین 1/03±2/71 و عوامل مربوط به امام جماعت 1/007±2/96 بود. بین جنسیت (0/001 =P)، رشته ی تحصیلی (0/006  = P) و محل زندگی (0/03 = P) دانشجویان با میزان جذب آن ها رابطه ی معنادار مشاهده شد.

  نتیجه گیری:

   براساس یافته های این تحقیق، عواملی نظیر: دانشگاه، مسوولان و خانواده بر جذب دانشجویان به نماز جماعت موثر می باشد. بنابراین شایسته است تا حصول توفیقات کامل با واکاوی مستمر عوامل موثر در زمینه ی جذب دانشجویان به نماز به منظور برنامه ریزی هرچه بیشتر، دست از تلاش کشیده نشود.

  کلیدواژگان: نماز، نماز جماعت، جذب، دانشجو، پزشکی، پیراپزشکی، عوامل موثر
 • حامد میرزایی، صادق جعفرنژاد، پردیس شادکام، محمدجواد آزادچهر، نرجس صیادی رهقی، علیرضا شاه فضل، حمیدرضا بنفشه، امیر قادری* صفحات 771-777
  سابقه و اهداف

  با توجه به این که جوانان به عنوان آینده سازان جامعه اسلامی به شمار می روند، نیاز به شناخت مسائل مهمی از قبیل چگونگی برپاداشتن نماز و شرکت در نماز جماعت از اهمیت بسزایی برخوردار است. تحقیق حاضر با هدف تعیین عوامل تسهیل کننده و ممانعت کننده از شرکت دانشجویان در نماز در دانشجویان دانشگاه های سطح شهر کاشان انجام شد.

  مواد و روش ها: 

  در مطالعه توصیفی - مقطعی حاضر با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس تعداد 451 نفر از دانشجویان دانشگاه های سطح شهر کاشان (آزاد، وزارت علوم و علوم پزشکی) طی سال 1397 شرکت کردند. ابزار پژوهش پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک، عوامل تسهیل کننده و ممانعت کننده از شرکت دانشجویان در نماز جماعت بود. داده ها از طریق نرم افزار SPSS ویرایش 16 و با استفاده از آمار توصیفی (توزیع فراوانی) و آمار استنباطی (آزمون های کای اسکوئر و تی تک نمونه ای) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

  نتایج

  نتایج نشان داد که دانشجویان علوم پزشکی (48/6 درصد) و آزاد (45/1 درصد) به نسبت بیشتر از دانشجویان وزارت علوم (33/3 درصد) در نماز جماعت شرکت می کنند. همچنین شرکت در نماز جماعت در بین دانشجویان بومی (73/8 درصد) به طور معناداری بیشتر از دانشجویان غیربومی (34 درصد) بود (0/001< P). از بین عوامل موثر در ترغیب به شرکت در نماز جماعت، عامل «اعتقاد به ثواب حضور در نماز جماعت» بیشترین میانگین (2/76) را به خود اختصاص داد. همچنین، از بین عوامل ممانعت کننده شرکت در نماز جماعت، بیشترین میانگین (2/41) مربوط به عامل «طولانی بودن نماز جماعت» بود.

  نتیجه گیری:

   با توجه به این که دانشجویان، مدیران و اداره کنندگان آینده کشور هستند، اقدامات مداخله ای در راستای تفهیم مبانی دینی و فواید نماز جماعت در حوزه جوانان و دانشجویان به شکل برنامه های آگاهی سازی ضروری است.

  کلیدواژگان: نماز جماعت، دانشجویان، عوامل تسهیل کننده، عوامل ممانعت کننده
 • زهره سادات، ملیکا سادات خورشیدی فرد*، زهرا کمالی، معصومه حسینیان صفحات 778-786
  سابقه و هدف

  نماز یکی از عبادات اصلی مسلمانان است که در قرآن و متون دینی درباره آن بسیار تاکید شده است. این مطالعه به منظور بررسی موانع اقامه نماز در بیماران بستری در بیمارستان صورت گرفت.

  مواد و روش ها: 

  در این پژوهش توصیفی-تحلیلی 300 بیمار بستری در بخش های مختلف بیمارستان های کاشان در سال 1398 مورد بررسی قرار گرفتند. ابزار جمع آوری اطلاعات شامل پرسشنامه های موانع اقامه نماز و ویژگی های فردی و بالینی بیماران بود. اطلاعات حاصل از پژوهش با استفاده از نرم افزار SPSS ویرایش 16 و آزمون های آماری همبستگی پیرسون، تی تست و آنالیز واریانس تجزیه و تحلیل شد.

  نتایج

  نتایج نشان داد میانگین سنی افراد شرکت کننده 18/95±50/53 سال، 52 درصد افراد مرد، 35/5 درصد افراد دارای تحصیلات راهنمایی و دبیرستانی، 77/7 درصد افراد دارای زندگی شهری و 60/7 درصد  افراد به علت بیماری های داخلی در بیمارستان بستری شده بودند. میانگین نمره اقامه نماز بیماران 12/12±30/31 بود. همچنین بر اساس یافته ها، ارتباط معنی داری بین موانع اقامه نماز و سن کمتر، بستری در بخش های جراحی، عدم توانایی انجام کارهای شخصی توسط خود بیمار و احتیاج بیمار به کمک به هنگام راه رفتن وجود داشت. همچنین نمره کل ابزار بیشترین همبستگی را با بعد عوامل مرتبط با بیماری (0/852=r) و کمترین همبستگی را با بعد امکانات بخش داشت (0/214=r).

  نتیجه گیری:

   یافته ها نشان داد نمره موانع انجام نماز بیماران در بیمارستان در حد متوسط است و پاره ای از عوامل مربوط به شرایط بیمار و امکانات بیمارستان به عنوان موانع اقامه نماز می باشند.

  کلیدواژگان: موانع، اقامه ی نماز، بیمار، بیمارستان
 • فرزانه صابری، زهره سادات، نرجس نجاتی فر*، راحله حسن پور چرمهینی صفحات 787-795
  سابقه و هدف

  مطالعه حاضر با هدف بررسی همبستگی کیفیت روابط زوجی با نگرش و التزام عملی به نماز در زنان مراجعه کننده به مراکز خدمات جامع سلامت کاشان در سال 1397 انجام شد.               

  مواد و روش ها

   مطالعه توصیفی - تحلیلی در سال 1397 بر روی 350 زن مراجعه کننده به مراکز خدمات جامع سلامت کاشان انجام شد. بر اساس نمونه گیری تصادفی از هر منطقه جغرافیایی یک مرکز خدمات جامع سلامت انتخاب شد و برحسب افراد تحت پوشش هر مرکز تعدادی نمونه در دسترس انتخاب شدند. پرسشنامه ها شامل پرسشنامه مشخصات دموگرافیک، پرسشنامه استاندارد کیفیت روابط زوجین و پرسشنامه نگرش و التزام عملی به نماز بود. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS و از آزمون های ضریب همبستگی پیرسون، تی تست و رگرسیون چندمتغیره استفاده شد. سطح معنی داری کمتر از 05/0 تعریف شد.

  نتایج

  بین نمره کیفیت روابط زوجی و نمره نگرش و التزام عملی و سواد همسر ارتباط مثبت و معنی دار وجود داشت (0/001<P). همچنین بین کیفیت روابط زوجی و سن (0/003 =P)، مدت ازدواج (0/007=P) و تعداد فرزند (0/003=P) همبستگی منفی و معنی دار وجود داشت. در تحلیل داده ها به روش رگرسیون چند متغیره از بین عوامل مرتبط در آنالیز تک متغیره، متغیرهای نگرش و التزام عملی به نماز (0/001<P) و سواد همسر (0/014=P) با کیفیت روابط زوجی ارتباط داشتند.

  نتیجه گیری: 

  نگرش مثبت و التزام عملی به نماز و افزایش سواد همسر نمره کیفیت روابط زوجی را افزایش می دهد.

  کلیدواژگان: کیفیت روابط زوجی، نگرش، التزام عملی به نماز، معنویت
 • راضیه مختاری، محمد افشار*، محسن تقدسی صفحات 796-802
  سابقه و هدف

  با توجه به تاثیرات نماز بر هر شخص به خصوص در سنین جوانی و دانشجویی، هدف از این پژوهش بررسی وضعیت التزام به نماز دانشجویان پردیس فارابی دانشگاه تهران در قم به نماز بود.

  مواد و روش ها: 

  این مطالعه ی توصیفی- مقطعی روی 334 نفر از دانشجویان پردیس فارابی دانشگاه تهران در قم انجام شد. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه ای محقق ساخته روا و پایا، در زمینه ی عوامل موثر در التزام دانشجویان به نماز بود. داده ها در نرم افزار آماری SPSS ویرایش 16 با استفاده از شاخص های توصیفی، آزمون آنالیز واریانس و آزمون آماری تی، تجزیه و تحلیل شدند.

  نتایج

  براساس نتایج این تحقیق، 194 نفر (58/1 درصد) از دانشجویان همیشه و اغلب اوقات، نمازهای واجب یومیه را به جا می آوردند. عوامل موثر بر پای بندی دانشجویان به نماز براساس میانگین و انحراف معیار به ترتیب شامل: آگاهی از احکام و فلسفه ی نماز 0/92±3/87، اثربخشی نماز در زندگی فردی و اجتماعی 0/82±3/66، التزام و اهتمام جدی برای انجام نماز 0/9±3/42، و توجه به مستحبات و آمادگی های قبل از نماز 0/82±2/92 بود.

  نتیجه گیری: 

  پای بندی جوانان و دانشجویان به نماز در کشور اسلامی مساله جدی و از دغدغه های متولیان امر می باشد؛ امید است یافته های حاصل از این مطالعه و مطالعات بیشتر، راهگشای برنامه ریزان فرهنگی دانشگاه های کشور شود، تا با درک عمیق تری سیاست گذاری کنند.

  کلیدواژگان: نماز، التزام، دانشجو، عوامل موثر
 • حسین بتولی، زهرا بتولی* صفحات 803-809
  سابقه و هدف

  ارزشیابی کمی یافته های علمی پژوهش های حوزه نماز، برنامه ریزان این حوزه را جهت بهینه سازی کیفیت برنامه ریزی و سیاست گذاری یاری می رساند. هدف از مطالعه حاضر سنجش برون داد پژوهشی در زمینه نماز در پایگاه های اطلاعاتی داخلی و بین المللی است.

  مواد و روش ها:

   نوع مطالعه توصیفی است و برای گردآوری داده ها از روش علم سنجی استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش، تولیدات علمی پژوهشگران در زمینه نماز است که تا پایان دی 1397 در پایگاه های اطلاعاتیScopus, WOS, PubMed, SID, Idml  نمایه شده اند. سال انتشار، نویسنده، مجله و موضوع این مقالات مورد بررسی قرار گرفت.

  نتایج

  به ترتیب 97 و 75 مقاله فارسی و انگلیسی در حوزه نماز نمایه شده بود. کشور مالزی و دانشگاه مالایا، بیشترین تعداد مقاله را به خود اختصاص داده اند. از جمله مهم ترین موضوعات مورد بررسی در این مقالات می توان به اثربخشی نماز بر سلامت روان و جسم، عوامل موثر بر اقامه نماز، پای بندی به نماز، گرایش به نماز، تجلی نماز در هنر، اسرار نماز و بررسی احکام فقهی مرتبط با نماز اشاره کرد.

  نتیجه گیری:

   نتایج حاکی از پایین بودن تعداد مقالات حوزه نماز و نبود پژوهشگران و مجلاتی است که به طور ویژه بر این موضوع متمرکز باشند. پژوهش های اندکی در ارتباط با نماز و ابعاد مختلف سلامت اجتماعی، اخلاقی، سیاسی و اقتصادی صورت گرفته است و باید این ابعاد موضوعی مورد توجه پژوهشگران قرار گیرد. نتایج این پژوهش می تواند با رویکردی جامع نگرانه به ابعاد مختلف موضوع نماز به منظور تبیین طرح های پژوهشی کاربردی در ارتباط با این موضوع استفاده شود.

  کلیدواژگان: نماز، برون داد علمی، پایگاه اطلاعاتی، علم سنجی
 • حبیب الله یوسفی*، مرضیه عبدالکریمی نطنزی، حسین نسایی برزکی صفحات 810-816
  سابقه و هدف

  سلامت معنوی مفهومی است که سازمان بهداشت جهانی در تعریف آن به نظر واحدی نرسیده؛ اما «اثرگذاری معنویت انسان بر جسمش» و «رعایت آداب دینی موثرترین عامل تحقق سلامت معنوی» گزاره هایی است که مورد قبول اکثر محققان است. تحقیقات حاکی است قرآن کریم حاوی راهکارهایی مبنی بر تحصیل قلب سلیم در دنیا و موجب سعادت و سلامت ابدی در آخرت می باشد. با این هدف، بررسی مبانی سلامت معنوی در قرآن مورد مطالعه قرار گرفت.

  مواد و روش ها: 

  در این تحقیق، آیات مربوط با روح، نفس، انسان، خدا و معاد در نرم افزار جامع التفاسیر جستجو و با مراجعه به کتب تفسیر، آیات مرتبط با مبانی سلامت معنوی استخراج و ارائه شد.

  نتایج

  بخشی از آیات با معرفی حقیقت انسان و راهکارهای تکامل او (انسان شناسی)، بخشی با شناخت خدا و صفات او (خداشناسی) و بخشی دیگر با بیان سرانجام زندگی انسان (معادشناسی) مبانی سلامت معنوی و سعادت ابدی انسان را تبیین نموده اند. به علت کثرت آیات در هر بخش، نمونه ی آیاتی که با سلامت معنوی بیشتر مرتبط بودند، مورد مطالعه قرار گرفتند. توجه به این آیات، انسان را در صراط مستقیم الهی قرار داده، زندگی را هدفمند و گوارا می کند.

  نتیجه گیری:

   پرداختن به سلامت معنوی از منظر قرآن منجر به شناخت حقیقت انسان و دستیابی او به کمال و آسایش در جهان و آخرت خواهد شد. قرآن کریم راه های رسیدن به سلامت معنوی در دنیا و سلامت و سعادت ابدی در آخرت را به روشنی بیان نموده است.

  کلیدواژگان: سلامت، معنویت، قرآن، مبانی سلامت، سلامت معنوی
 • منصور دیانتی، فاطمه حاجی رضایی کاشان*، ندا میرباقر آجر پز، عاطفه حاجی رضایی صفحات 817-823
  سابقه و هدف

  اقامه نماز به خصوص در مراکز درمانی همیشه با چالش روبه رو بوده است. هرچند از ارتباط بین نماز و سلامتی بسیار سخن گفته شده است، اما تاکنون موانع و مشکلات جهت اقامه نماز از زبان خود بیماران بستری کمتر مورد توجه قرار گرفته است. این تحقیق با هدف تبیین تجارب اقامه نماز در بیماران بستری انجام شده است.

  مواد و روش ها:

   مطالعه حاضر با روش کیفی از نوع پدیدارشناسی است. تعداد 15 بیمار (7 زن و 8 مرد) بستری در بیمارستان شهید بهشتی کاشان به روش مبتنی بر هدف انتخاب شدند. نمونه گیری تا زمان اشباع داده ها ادامه داشت. این بیماران در بخش های طبی، اورژانس، CCU و جراحی بستری بودند. روش جمع آوری داده ها مصاحبه های نیمه ساختاریافته بود. مصاحبه های ضبط شده کلمه به کلمه پیاده شد. تحلیل اطلاعات هم زمان با نمونه گیری انجام شد.

  نتایج

  پس از تحلیل داده ها در 2 تم (موانع اقامه نماز در بیماران بستری، عوامل تسهیل کننده اقامه نماز در بیماران بستری) و 6 طبقه قرار گرفتند که شامل «فراهم نبودن ملزومات نماز»، «احساس عدم طهارت برای اقامه نماز»، «عدم تمایل به استفاده از جایگزین های وضو»، «عدم آشنایی با مسائل شرعی»، «امکان ارتباط بهتر و خالص تر با خدا»، «آثار روحی نماز بر بیمار بستری» می باشد.

  نتیجه گیری:

   با توجه به فراهم نبودن بستر اقامه نماز در مراکز درمانی و اهمیت نماز برای بیماران بستری، باید شرایط لازم برای اقامه نماز در این بیماران توسط مدیران و دست اندرکاران بیمارستان فراهم شود و مورد توجه قرار گیرد.

  کلیدواژگان: بیماران بستری، نماز، پدیدارشناسی
 • الهه میانه ساز، حکیمه زمانی بادی*، سیدمحمدرضا طباطبایی، محمدجواد آزادچهر، رضا متقی، لیلا سحرخوان صفحات 824-831
  سابقه و هدف

  رعایت اصول بهداشتی در مساجد و نمازخانه ها برای پیشگیری از بیماری ها و جذب جوانان جهت اقامه ی نماز جماعت ضروری است. هدف این تحقیق تعیین وضعیت بهداشتی مساجد و نمازخانه های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی کاشان در سال 1397 بود.

  مواد و روش ها:

   در این پژوهش توصیفی - مقطعی، کل مساجد و نمازخانه های تحت پوشش دانشگاه با استفاده از چک لیست استاندارد آیین نامه بهداشت محیط مساجد مصوب وزارت متبوع ارزیابی شدند. 48 سوال (1 تا 3 نمره ای) در سه حیطه ی بهداشت فردی، بهداشت وسایل و لوازم و وضعیت ساختمانی مطرح شد و در مجموع 100 نمره داشت. اطلاعات از طریق بازدید و مشاهده ی مستقیم توسط فرد آموزش دیده در این حوزه جمع آوری و سپس با استفاده از نرم افزار excel تجزیه و تحلیل شد.

  نتایج

  نتایج نشان داد از لحاظ وضعیت ساختمانی 5/60 درصد، از لحاظ بهداشت وسایل و لوازم 6/39 درصد و از لحاظ بهداشت فردی 8/26 درصد از اماکن مورد بررسی شرایط مطلوبی داشتند. وضعیت مسجد دانشگاه بهتر بود و نمازخانه ی شبکه ی بهداشت و درمان آران و بیدگل، نمازخانه ی خوابگاه الزهرا و نمازخانه ی بیمارستان کارگرنژاد در رتبه های بعدی قرار داشتند و نمازخانه ی معاونت درمان، خوابگاه الغدیر و بیمارستان متینی نمره ی کمتری را کسب کردند.

  نتیجه گیری:

   نمره ی وضعیت نمازخانه های بیمارستان ها نسبت به نمازخانه ی فضاهای اداری و خوابگاه ها کمتر بود. وضعیت بهداشتی نمازخانه ی خوابگاه های پسرانه نسبت به دخترانه بدتر بود.

  کلیدواژگان: بهداشت محیط، مسجد، نمازخانه، دانشگاه علوم پزشکی کاشان
 • محسن نیازی، صباح متولیان*، زهرا نوری صفحات 832-839
  سابقه و هدف

  دین داری ابعاد متفاوتی دارد که براساس مدل دین داری Glock و Stark، مناسک دینی یکی از پنج بعد آن به شمار می آید. پای بندی به نماز در دین اسلام بسیار مورد سفارش بزرگان دینی قرار گرفته است. مذهب و ملیت عناصری هستند که مردم به وسیله ی آن ها خود را شناسایی و تعریف می کنند و حس مشترک گروهی را به وجود می آورند. اگرچه مذهب امری شخصی تلقی می شود اما با ایجاد تجربیات مشترک نوع انسان ها را به یکدیگر پیوند می دهد. این مطالعه به بررسی ارتباط میان پای بندی به نماز و هویت مندی اجتماعی و ملی جوانان پرداخت.

  مواد و روش ها:

   در این پژوهش که در سال تحصیلی 98-1397 انجام شد، تعداد 294 دانشجوی دختر و پسر از تمامی مقاطع و رشته های موجود در دانشگاه کاشان با استفاده از فرمول کوکران و نمونه گیری خوشه ای تحت بررسی قرار گرفتند.

  نتایج

  یافته های رگرسیون خطی دومتغیره نشان می دهد که تاثیر متغیر مستقل میزان پای بندی به نماز بر هویت اجتماعی معنادار است و می تواند 18 درصد از تغییرات متغیر وابسته مذکور را تبیین کند و همچنین میزان تاثیر پای بندی به نماز بر هویت ملی نیز معنادار می باشد و می تواند 15 درصد از هویت ملی را تبیین کند.

  نتیجه گیری:

   نتایج به دست آمده بیانگر این است که افزایش پای بندی به نماز، می تواند باعث افزایش میزان هویت اجتماعی و ملی در جوانان شود. درنتیجه، با ترغیب نوجوانان و جوانان به برپایی نماز، می توان احساس هویت اجتماعی، همبستگی اجتماعی و هویت ملی آنان را افزایش داد و کشور را از دام تفرقه دور نگه داشت.

  کلیدواژگان: نماز، هویت، جوانان، هویت اجتماعی، هویت ملی
|
 • Mahboubeh Rezaei, Neda Mirbagher Ajorpaz* Pages 706-713
  Background

  Multiple Sclerosis is a chronic and autoimmune disease. The purpose of this study was to determine the effect of Hajat prayer on the mental health of patients with multiple sclerosis.

  Materials and Methods

  In these clinical trial 60 patients with multiple sclerosis participated. Patients referred to the rheumatology clinic of Kashan Shahid Beheshti Hospital, were selected by convenience sampling method in 2018. Samples were randomly divided into two groups of 30 experimental and control groups. Patients in the experimental group prayed two rak'ats of Hajat prayer for two months after reading the daily prayers and then prayed to God for few minutes. The control group did not receive any intervention. Before, immediately and one month after the study, the Goldberg mental health questionnaires were completed by the patients and the two groups were compared. Data were analyzed by SPSS software version 16 using descriptive and analytical tests.

  Results

  The results showed that there was no significant difference in demographic data and mean score of mental health before intervention between the two groups (P>0.05). But immediately after and one month after the intervention, there was a statistically significant difference in the mean score of mental health in the two groups. (P<0.05). The results of the repeated measures ANOVA showed that the mean changes of mental health and it demension varied over time and the interaction between group and time was significant for the variable of mental health (P<0.05).

  Conclusion

  Hajat prayer increases the mental health of patients with multiple sclerosis. It is recommended to be used as a complementary treatment to increase the mental health of these patients.

  Keywords: Hajat prayer, Mental Health, Multiple Sclerosis
 • Neda Mirbagher Ajorpaz*, Mansour Dianati Pages 714-719
  Background

  Surgery usually causes psychological stress (fear and anxiety). This study aimed to determine the effect of Hajat prayer on the anxiety level of family members of patients undergoing Neurosurgery in Shahid Beheshti Hospital in Kashan.

  Materials and Methods

  This semi-experimental study was performed on 80 family members of patients undergoing neurosurgery in Kashan Shahid Beheshti Hospital in 2018. Samples were randomly assigned to control and experimental groups. After daily prayers in experimental group prayed two rak'ats Hajat prayers from 48 hours before surgery to 24 hours after surgery and prayed for their patients five minutes after praying. In the control, prayers were performed according to routine. At the beginning of the study and one day after surgery, the Spielberger questionnaire was completed by the patients' family members in two groups. Data were analyzed by SPSS software version 20 using Chi-square, Covariance.

  Results

  There was no significant difference in demographic variables between the two groups before intervention (P≥0.05). The results of covariance analysis showed that there was a significant difference between two groups after intervention in open and hidden anxiety and total anxiety score (P≤0.05).

  Conclusion

  Prayer can decrease the open and hidden anxiety of the family members of patients undergoing neurosurgery. Therefore, its use as a complementary method for reduce anxiety is suggested.

  Keywords: Anxiety, Surgery, Prayer
 • Mostafa Gholami, Mohsen Taghadosi, Parvaneh Asgari, Fatemeh Bahramnezhad, SeyyedSajjad Hosseini Nasrabadi, Hossein Noori, Zohreh Sadat* Pages 720-726
  Background

  Chronic renal failure causes a decrease in mental health and life satisfaction. Prayer as a religious coping strategy can be a great help to subjective well-being in these patients. This study aimed to investigate relationship between attitude and practical commitment to prayer with subjective well-bring in chronic renal failure patients admitted in selected hospitals in kashan city, 2019.

  Materials and Methods

  This study was a descriptive analytical research. 180 patients were selected through census method. The research tools included: background information questionnaire, attitude and practicing prayer questionnaire, and Edinburgh subjective well-being questionnaire. Data were analyzed by SPSS version 16 using t-test, Pearson correlation coefficient and regression analysis.

  Results

  The findings of this study showed that 59% of subjects were male, 80.6% were married, mean score of attitude and practical commitment to prayer (on a scale of 200-0) and subjective well-being (on a scale of 147-14) in the patients under study was 144.92±28.73 and 52.57±4.64, respectively. The variables of attitude and practical commitment to prayer and non-other underlying illness, in addition to renal failure, explained 74% and 20% of the variance of subjective well-being score, respectively. There was a statistically significant relationship between employment status and place of residence with subjective well-being, so that the scores of subjective well-being were higher in unemployed and rural patients.

  Conclusion

  Subjective well-being of patients in this study was high, the score of attitude and practical commitment to prayer and non-other underlying illness can be the important variables related to subjective well-being.

  Keywords: Subjective well-being, Chronic renal failure, Prayer
 • Ahmad Movahed, Hasan Mohammadi, Zohreh Abbasi* Pages 727-734
  Background

  This research aimed to study the relation of the attitude dimensions to prayer with life satisfaction and meaning in life in female students of Qayen high school.

  Materials and Methods

  In this cross-analytical study, 285 female students were selected as sample using multi-stage cluster sampling method. The measurements were Nademi's questionnaire of attitude to prayer, Huebner's life satisfaction questionnaire, and Steger's questionnaire of meaning in life. Using pearson correlation coefficient and the regression test, the data were analyzed by the SPSS software.

  Results

  The results showed that there is a positive and significant relationship between attitude dimensions to prayer (value, behavioral outcome, and motivation) with life satisfaction. There is also a positive and significant relationship between two attitude dimensions to prayer (value, and behavioral outcome) with meaning in life but there is no relationship between the dimensions of motivation with meaning in life. The results of the regression analysis showed that among the attitude dimensions to prayer, 16% of the variance of life satisfaction is explained by the dimension of value and 5% of the variance of the meaning in life is explained by dimension of behavioral outcome.

  Conclusion

  According to the study findings that confirm the relationship between attitude dimensions to prayer with life satisfaction and meaning in life, reviving the prayer and practicing can promote the life satisfaction and meaning in life.

  Keywords: Attitude dimensions, Prayer, Life satisfaction, Meaning in life, Students
 • Habibalh Yoosefi*, Marzye Abdolkarimi Natanzi, Hossen Nessaiy Barzooki Pages 735-740
  Background

  Prayer is considered as the most comprehensive type of God's serving and relation. Fidelity to prayer and its condition results in soul evolution and the optimization of personal and social life style of man. The spiritual health as a state of spirit that has some ranking is achieved from the relation to God and confers a healthy and purposeful life. Therefore, with the aim of evaluating the correlation between the fidelity in prayer and the ranking of spiritual health, a field study was carried out in Kashan during 2018.

  Materials and Methods

  The participants of the study were the university students, clergy and the people of Kashan. The sample size was 100 in each group with a convenient non-randomized sampling method. The data collection tools were the fidelity in prayer (Kronbach's Alpha coefficient: R=0.799) and Paloutzian & Ellison's spiritual health questionnaires (Kronbach's Alpha coefficient: R=0.82). The data were analyzed using SPSS software at a significance level of 5% and the Pearson's correlation coefficient. The correlation analysis was used.

  Results

  A direct correlation was seen between fidelity in prayer and the promotion of ranking for spiritual health (RT=0.560, P=0.001). Moreover, with a change in gender, marital status and the age range, the effect of fidelity in prayer on spiritual health was continued.

  Conclusion

  The more was the fidelity of people in prayer, the higher was their spiritual health. In addition, the less was the age of the people, the less was their fidelity in prayer.

  Keywords: Prayer, Spirituality, Health, Spiritual health, Fidelity in prayeryer
 • Hossein Nouri*, Mohsen Taghadosi, HamidReza Gilasi, Mostafa Gholami, MohammadAmin Alizadeh Pages 741-748
  Background

  Prayer is a means of restraining the self-esteem and comfort of believers. Resilience is seen as a capacity to withstand stress and disaster, this study aimed to determine the relationship between attitude and practical commitment to prayer with health promotion and resiliency behaviors among students of Kashan University of Medical Sciences.

  Materials and Methods

  This cross-sectional study was performed on all students of Kashan University of Medical Scienc .Inclusion criteria were education, employment and willingness and informed consent to participate in the study ,Random multi-stage data collection was used for sampling. Data were collected using a questionnaire: Practical attitude and commitment to prayer, Health Promotion Lifestyle (HPLPII), and Connor-Davidson Resiliency (CD-RIS). Data were analyzed by SPSS software version 16 using descriptive and analytical statistics.

  Results

  42.5% of the students (170 students) were male. The mean and standard deviation of the students' age was 22.53±1.73. Mean score of attitude and practical commitment of students to prayer was (52.1±10.11), health promotion behaviors (126.18±21.11), and resilience (88.98±14.71); There was a significant relationship between the mean score of students' attitude and practical commitment to prayer and the mean score of health promoting and resilience behaviors (P<0.05).

  Conclusion

  Considering the statistical correlation between attitude and practical commitment to prayer with health-promoting behaviors and resiiency; Behavioral implications of practical attitude and commitment to prayer can be used to improve and promote resilience and health promotion behaviors of students.

  Keywords: Attitude, practical commitment to prayer, Health promotion behaviors, Resilience
 • Mohsen Taghadosi*, Hossein Nouri, HamidReza Gilasi, Zahra Alipoor, AmirAbbas Kashani Nejad Pages 749-755
  Background

  Spiritual and religious worship such as prayer is one of the fourteen basic human needs. Nurses need moral courage to function properly. This study aimed was to determine the relationship between practical attitude and commitment to prayer and moral courage in nurses working in Kashan University of Medical Sciences.

  Materials and Methods

  This study is cross-sectional and the population were all nurses working in Kashan University of Medical Sciences. Criteria for entering the study were employment in Kashan University of Medical Sciences and willingness and informed consent to participate in the study and the exit criteria were unwilling to cooperate in the study. Multi-stage random sampling was used. In this method, Medical centers were considered as a cluster and wards were classified as class. Data collection was done through a questionnaire with three parts: background information and a tool for measuring attitude and practical commitment to prayers Anessa's and a tool for measuring moral courage of nurses Sadoughi Asl. Data were analyzed by SPSS software version 16 and descriptive and analytical statistics.

  Results

  42.5% of the nurses participating in this study (170 persons) were men. The mean and standard deviation of the age of the nurses were (34.53±11.71). The mean and standard deviation of attitude and practical commitment to nurses' prayers (123.46±19.95) and moral courage of nurses (241.95±31.11), The relationship between these variables was statistically significant (P<0.05).

  Conclusion

  Regarding the relationship between prayer and behavioral consequences of prayer and moral courage in determining the level of health, nursing policy-makers and planners are advised to improve and enhance their practical attitude and commitment to prayer and to seek moral courage among nurses.

  Keywords: Attitude, practical commitment to prayer, Behavioral consequences of prayer, Moral courage
 • Ali Hoseinzadeh*, Mohsen Niszi Pages 756-763
  Background

  Islam is an important social provision with regard to the benefits and effects of unification, assembly and integration, in many religious programs focused on this aspect of prayer is the most beautiful example of unity of Muslims.

  Materials and Methods

  This paper studies and discusses the factors affecting students' orientation to prayer. This study Social Survey, based on a questionnaire, the Cronbach alpha reliability based on data and information on the population, have been collected. The study consisted of all students of Kashan university. Cochran sampling formula was studied using 504 cases as the sample size which determined using a random sampling method.

  Results

  Multivariate regression analysis showed that the tendency to prayer directly affected by religious variables (Beta=0.31), Meet faith and prayer (Beta=0.29), the quantity and quality meetings in the mosque (Beta=0.16) and the appropriateness of the mosque (Beta=0.13) was in total. These variables could explain 34 percent of variance tends to congregational prayer (R2=0.34). The path analysis, the most direct impact on the variable prayers of friends tend to have prayers, and then variables familiarity with prayer and religious belief in general have the greatest impact on the dependent variable.

  Conclusion

  In this study, four variables of religiosity, familiarity with prayer, quantity and quality of meetings in mosque and suitable space of mosque to education have the highest impact on students' participation in congregation prayer.

  Keywords: Prayer, Mosque, Religion, Belief in the prayer, University of Kashan
 • Mohammad Afshar, Razieh Mokhtari* Pages 764-770
  Background

  Considering the importance of prayer and its profound and wonderful effects on the individual and social life of youth and students, this study aimed to investigate the effective factors in attracting students to congregational prayers in Kashan University of Medical Sciences, 2019.

  Materials and Methods

  This descriptive cross-sectional study was conducted on 205 students of Kashan University of Medical Sciences. The data gathering tool was a researcher-made, reliable and validity questionnaire in the field of effective factors in attracting students to congregational prayers, which was set according to 5 Likert scale. Data were analyzed using descriptive statistics and the t-test.

  Results

  The effective factors in attracting students to congregational prayers (by mean and standard deviation) were respectively: the participation of authorities and professors (3.23±0.89), cultural and internal organizational factors (3.2±0.84), physical and beauty atmosphere of the prayer room (1.07±3.03), factors related to the role of peers and friends (2.98 ±1.19), the individual factors (2.92±0.77), the parents related factors (2.71±1.03), and the factors related to Imam congregation prayer (2.69±1.007). There was a significant relationship between sex (P=0.001), field of study (P=0.006) and place of life of students (P=0.03) with their attraction rate.

  Conclusion

  According to the findings, university, authorities and family are effective factors in attracting students to congregational prayer. Therefore, it is worthy to analyze the factors that influence students' attraction to prayer and planning to achieve success in this way

  Keywords: Prayer, Congregational prayer, Attraction, Student, Medicine, Paramedical, Effective factors
 • Hamed Mirzaei, Sadegh Jafarnejad, Pardis Shadcam, MohammadJavad Azadchehr, Narjes Sayyadi Rahaghi, Alireza Shahfazl, HamidReza Banafsheh, Amir Ghaderi* Pages 771-777
  Background

  Considering that young people are considered as the future makers of the Islamic society, the need for recognizing important issues such as how to initiate prayers and participate in prayer in congregation is very important. The purpose of this study was to determine the facilitators and inhibitors of student participation in prayer in college students of Kashan University.

  Materials and Methods

  In this descriptive cross-sectional study, using convenience sampling method, 451 students of Kashan universities (Azad, Ministry of Science, and Medical Sciences) participated in the study. The research instrument was a demographic questionnaire, facilitating and preventing students from attending community prayer. Data were analyzed by SPSS software version 16 using descriptive statistics (frequency distribution) and inferential statistics (Chi-square and one-sample t-test).

  Results

  The results of this study showed that students of medical sciences (48.6%) and Azad Islamic University (45.1%) participated in community prayers more than those of the Ministry of Science (33.3%). Participation in community prayer among native students (73.8%) was significantly higher than non-native (34%) students (P<0.001). Among the effective factors in encouraging participation in Congregational Prayer, the factor "belief in reciprocity in attending prayer in congregation" has the highest mean (2.76). Among the factors preventing participation in the congregational prayer, the highest mean (2.41) was attributed to the "length of the prayer of the congregation".

  Conclusion

  Given the fact that students are future managers and managers of the country, interventions are necessary in order to understand the religious foundations and the benefits of community prayer in the field of youth and students as awareness-raising programs.

  Keywords: Congregational Prayer, Students, Facilitating Factors, Preventing Factors
 • Zohreh Sadat, Malika Sadat Khorshidifard*, Zahra Kamali, Masoumeh Hosseinian Pages 778-786
  Background

  Prayer is one of the main muslim worships that have been emphasized in Qur'an and religious texts. This study aimed to determine the barriers for prayer performance in patients admitted to educational hospitals in Kashan.

  Materials and Methods

  This cross-sectional study was performed on 300 patients hospitalized in different wards of hospitals in Kashan. The tool used in this study has two parts: demographic and clinical data and Prayer barriers scale. The statistical analysis was conducted by using T-test, ANOVA and Pearson correlation coefficients through SPSS 16.

  Results

  The finding showed the mean age of the participants was 50.53±18.95 years, 52% were male, 35.7% had secondary education, 77.7% had urban life and 60.7% were hospitalized due to internal medicine. The overall mean scores of prayer barriers scale was 30.31±12.12. There was a significant relationship between prayer barriers and younger age, hospitalization in surgery department, not being able to do personal affairs and to walk alone. Regarding the correlation between the scores of subscales and the total score of the prayer barriers scale, the findings showed that the highest correlation obtained for factors related to patient's illness (r=0.852) and the lowest correlation obtained for the hospital facilities (r=0.214).

  Conclusion

  Findings showed that the score of prayer barriers was moderate and some factors including the patient's condition and hospital facilities are barriers for prayer.

  Keywords: Barriers, Prayer performance, Hospital, Illness
 • Farzaneh Saberi, Zohreh Sadat, Narjes Nejati Far*, Raheleh Hasanpour Charmheni Pages 787-795
  Background

  Prayer is one of God's commands to create a major role in human mental relaxation. This study aimed to assess the Correlation between the quality of couples’ relationships with attitude and Practical commitment to prayer in women referring to Comprehensive Health Centers of Kashan in 2018.

  Materials and Methods

  This descriptive-analytic study was performed on 350 women referring to Kashan Comprehensive Health Centers in 2018. Based on random sampling, a Comprehensive Health Center was selected from each geographic region and a number of available samples were selected based on the subjects covered by each center. The questionnaires included demographic characteristics questionnaire, standard questionnaire of couples' relationships, and attitude and practical commitment to prayer scale. Data were analyzed using SPSS software (V 16) using pearson correlation coefficient, multivariate regression and t-test. The level of significance was defined as less than 0.05.

  Results

  The results showed that there was a positive relationship between the quality couple's relationships and the attitude and practical attachment to the prayer and the level of spouse's literacy (P<0.001). There was a negative correlation between the quality of couples' relationships and age (P=0.003), duration of marriage (P=0.007) and number of children (P=0.003), also. By implementing multivariate regression, attitude and practical commitment to prayer (P<0.001) and the level of spouse's literacy were related to couples' quality of relationship (P=0.014).

  Conclusion

  Positive attitude and practical commitment to prayer and increasing the literacy of spouse increases the quality of couples' relationships.

  Keywords: Quality of relationships, Attitude, Commitment to prayer, Spirituality
 • Razieh Mokhtari, Mohammad Afshar*, Mohsen Taghdosi Pages 796-802
  Background

  Due to the effects of prayer on each person especially at a young age and students, this study aimed to investigating the status of adherence to prayer of the students of Farabi campus of Tehran University in Qom.

  Materials and Methods

  This descriptive cross-sectional study was conducted on 334 students of Farabi campus in Qom. The data gathering tool was a researcher-made, reliable and valid questionnaire in terms of effective factors in adhering students to prayer. Data were analyzed using descriptive statistics, analysis of variance and the t-test.

  Results

  According to the results of this study, 194 (58.1%) of the students prayed as always and most of the time. The factors influencing students 'adherence to prayer from the students' point of view, based on mean and standard deviation, were as follows: awareness of the rulings and the prayer philosophy 3.87± 0.92, the effect of prayer in the individual and social life 3.66±0.82, serious adherence to prayers 3.42±0.9, and attention to requiring and preparing for prayers 2.92±0.82.

  Conclusion

  Youth and students adherence to the prayers of the islamic country world is a serious issue and concern for authorities. It is hoped that the findings from this study and further studies will be effective for cultural planners of the country's universities, until with a deeper understanding policy making.

  Keywords: Prayer, Adherence, Student, Effective factors
 • Hossein Batooli, Zahra Batooli* Pages 803-809
  Background

  Quantitative evaluation of scientific activities of "Namaz" help Policy makers to optimize the quality of planning in this area. Therefore, the purpose of this study was to measure the research output in the field of "Namaz".

  Materials and Methods

  This is a descriptive survey which uses scientometrics approaches. The statistical population is the scientific production in the field of "Namaz", which will be indexed at SID, IDML, Scopus, WOS and Pubmed by the end of 2018. The year of publication, the author, the journal and the subject of these articles were reviewed.

  Results

  Respectively 97 and 75 Persian and English articles were indexed in the field of ​​"Namaz". Malaysia and University of Malaya have the largest number of articles. The effectiveness of Namaz on mental and physical health, adherence to Namaz, tendency to Namaz, Namaz and art, secrets of Namaz, review of religious laws related to Namaz and the relationship of Namaz with other subjects such as lifestyle, politics, economic health, social health, ethical health, responsibility and quality of life are most important topics discussed in these articles.

  Conclusion

  The results of this research indicate that the number of articles in the field of Namaz is low and there are no researchers and journals focused on this topic. Little research has been done on Namaz and the various aspects of social, moral, political, and economic health. Results can be applied with a holistic approach to different aspects of Namaz in order to design applied research plans in this regard.

  Keywords: Namaz, Scientific Research, Database, Scientometrics
 • Habibalh Yousofi*, Marzye AbdolkarimiNatanzi, Hossin Nessaiy Barzoki Pages 810-816
  Background

  Although World Health Organization (WHO) has no unified definition of the spiritual health, but phrases such as "effect of the human spiritual on the body" and "regard to religious practices" are the most acceptable approaches among the researchers.  Research denotes that Holy Quran consists of approaches to acquire the peaceful heart in present life and the permanent health in hereafter. Accordingly, the study on spiritual health in Quran was carried out.

  Materials and Methods

  The verses related to the soul, heart, man, God, resurrection and so on were searched in Jame-Al-Tafasir software and texts and the verses related to spiritual health were selected and studied.

  Results

  A bunch of verses was about observes the introduction of human truth and its evolutionary strategies (anthropology), a bunch of verses was about  knowledge of God and his attributes (theology), and the other category are the end of man and his eternal life (resurrection).

  Conclusion

  Addressing spiritual health in the Quran will lead to the recognition of the truth of man and his attainment of the true perfection and comfort of the world and the hereafter. The Holy Quran has clearly articulated these foundations and strategies for achieving spiritual health.​

  Keywords: Health, Spirituality, Quran, Principles of health, Spirituality health
 • Mansour Dianati, Fatemeh Hajirezaei Kashan*, Neda Mirbagher Ajorpaz, Atefeh Hajirezaei Kashan Pages 817-823
  Background

  Pray is always a challenge, especially in health centers. Although the relationship between prayer and health is very well expressed, so far, the barriers and problems of pray have not been taken into consideration by the hospitalized patients themselves. This research aimed to explaining pray experiences in hospitalized patients.

  Materials and Methods

  The present study is a qualitative phenomenological study. A total of 15 patients (7 women and 8 men) admitted to Shahid Beheshti Hospital of Kashan were selected by objective sampling method. Sampling continued until data saturation. These patients were admitted to the medical, emergency, C.C.U. and surgery departments. The data collection method was semi-structured interviews. Interviewed interviews were word by word. Data were analyzed simultaneously with sampling.

  Results

  After analyzing the data, 2 themes (barriers to pray in hospitalized patients, facilitating factors for pray in hospitalized patients) and 6 categories were included which included "lack of prayer requirements", "lack of purity for pray", "unwillingness to prayer by using alternatives to ablution", "the lack of familiarity with the religious issues related to prayer in hospitalized patients", "the possibility of a better and purer relationship with God", "the spiritual effects of prayer on hospitalized patients".

  Conclusion

  Due to the lack of pray conditions in the medical centers and the importance of prayer for hospitalized patients, the necessary conditions should be provided by the hospital managers and practitioners.

  Keywords: Hospitalized Patients, Prayer, Phenomenology
 • Elaheh Mianehsaz, Hakimeh Zamani Badi*, SeyyedMohammadReza Tabatabaeei, MohammadJavad Azadchehr, Reza Mottaghi, Leila Saharkhan Pages 824-831
  Background

  Taking care of health principals is essential for prevention of diseases and attracting young people to congregational prayers in mosques and prayer rooms. The purpose of this study was to investigate the health status of mosques and prayer rooms under the ownership of Kashan University of Medical Sciences in 2019.

  Materials and Methods

  This is a descriptive cross-sectional study. The standard checklist of the mosque health regulations of the Ministry of Health and Medical Education was used, which included 48 questions (1 to 3 scores), in three areas of personal health, equipment hygiene and construction, and a total of 100 score. The information was collected through direct visits by the trained person in this area. Data was analyzed using excel software.

  Results

  Data from 17 religious places (one mosque, prayer room of dormitories, administrative departments and hospitals) showed that in terms of construction status, 60.5%, in terms of equipment health, 39.6% and in terms of Individual health, 26.8% of the studied sites had favorable conditions. The mosque's status was better than other sites. Prayer rooms of Aran-Bidgol Healthcare, Al-Zahra Dormitory and the Kargarnejad Hospital had the best situation respectively and the Deputy Chancellor of Treatment, Al-Ghadir Dormitory and Matini Hospital's prayer rooms had lowest scores respectively.

  Conclusion

  The status of the prayer rooms in hospitals were worse than the administrative and dormitories. The health statuses of the boy's dormitories were worse than that of girls.

  Keywords: Environmental health, Mosque, Prayer room, Kashan University of medical sciences
 • Mohsen Niazi, Sabah Motevalian*, Zahra Nouri Pages 832-839
  Background

  Religiosity includes various dimensions, that due to the religiosity model of Glock and Stark, religious practices is one of the 5-dimensions of it. Saying prayer is suggested by religious people in Islam Religion and nationality are some factors which people can identify and recognize them by. It can create a sense of common group. According to this approach, however, religion is a private affair; it can connect human being by having a mutual experience. In order to evaluate this impact, this study aimed to investigate of the relationship between saying prayers and social and national identities.

  Materials and Methods

  This study was done in years 1397-1398, and 294 male and female students in all grads and all majors in Kashan University were selected by Cochran formula and cluster sampling.

  Results

  Findings from 2 variables linear regression indicates the significant impact of saying prayers on social identity and it can identify 18 percent of changes in dependent variable. Saying prayers has a significant effect on national identity and it can also identify 15 percent of it, also.

  Conclusion

  It has been concluded that, by increasing the practice of saying prayers, national and social identities will increase. Finally, pushing teenagers and youth to say prayers, can enforce social integrity and social and national identities. So the country will be safe against disunion, additionally encouragement to saying prayers is a serious barrier against invasion and influence of strangers.

  Keywords: Saying prayers, Identity, Youth, Social identity, National identity