فهرست مطالب

 • سال هشتم شماره 2 (زمستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/12/01
 • تعداد عناوین: 10
|
 • احسان خواجویی، اصغر سلطانی*، کرامت اسمی صفحات 9-24
  هدف این پژوهش، بررسی تطبیقی آموزش محیط زیست در برنامه درسی دوره ابتدایی ایران با برنامه درسی کشورهای منتخب، بر اساس چهارعنصر هدف، محتوا، روش های تدریس و شیوه های ارزشیابی بود. این پژوهش کیفی و از نوع پژوهش تطبیقی است که از الگوی بردی برای مقایسه داده های پژوهش استفاده کرده است. جامعه آماری شامل همه کشورها در پنج قاره بود که ازاین بین پنج کشور آمریکا، بریتانیا، کانادا، استرالیا و ایران به عنوان نمونه و با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. مهم ترین اسناد و مدارک مربوط به آموزش محیط زیست از طریق پایگاه داده های کشورهای منتخب و منابع کتابخانه ای گردآوری و سپس با روش چهار مرحله ای بردی تحلیل شدند. یافته ها حاکی از این بود که اهداف و محتوای برنامه درسی آموزش محیط زیست ایران به خوبی تبیین گردیده اند و تفاوت چندانی با اهداف و محتوای برنامه درسی آموزش محیط زیست کشورهای منتخب ندارند. همچنین، استفاده از روش های تدریس شبیه سازی، بارش مغزی و منابع چندرسانه ای و فاوا مورد غفلت قرارگرفته است. علاوه بر این، استفاده از روش های ارزشیابی تشخیصی و آزمون های استانداردشده در برنامه درسی آموزش محیط زیست دوره ابتدایی ایران نادیده گرفته شده است.
  کلیدواژگان: بررسی تطبیقی، برنامه درسی، آموزش محیط زیست، دوره ابتدایی
 • فاطمه پرسته قمبوانی*، فهیمه سادات حقیقی، سیدمیلاد رامین آزاد صفحات 25-44

  کتاب «انسان و محیط زیست» بر پایه رویکرد عام برنامه درسی (شکوفایی فطرت الهی) و با توجه به عناصر پنج گانه (علم، تفکر، ایمان، اخلاق و عمل) در چهار پهنه (خود، خلق، خلقت و خالق متعال) برای تدریس در سال یازدهم کلیه رشته های تحصیلی تالیف شده است. ازآنجاکه این درس برای نخستین بار به عنوان درسی مستقل وارد نظام آموزشی کشور شده و به موضوعات محیط زیستی به طورجدی و با برنامه مشخص می پردازد، هدف این پژوهش، تحلیل جنبه درونی و ابعاد ظاهری و محتوایی می باشد. این پژوهش با روش توصیفی از نوع تحلیلی- پیمایشی انجام شده است. نمونه پژوهش شامل سه بخش است: کتاب انسان و محیط زیست (کل محتوا)، دانش آموزان پایه یازدهم (به تعداد 1931 نفر) و معلمانی که کتاب فوق را تدریس کرده اند (185 نفر) که به طور تصادفی از 11 استان و 29 شهر در این تحقیق شرکت کرده اند. در بخش تحلیل، ابعاد (مقوله های) به دست آمده از تحلیل محتوی عبارت اند از: ظاهری، متن، تکالیف، سوال، تصاویر، جداول، نمودار، بحث، آیات، بیشتر بدانیم و ارتقاء (تاثیر محتوی بر ارتقاء مهارت ها و علائق فردی). این ابعاد ازنظر دانش آموزان کمتر از میانگین فرضی و ازنظر معلمان با رتبه بندی و درجه اهمیت متفاوت از دانش آموزان، بالاتر از میانگین فرضی جامعه ارزیابی شده است. بر همین اساس، اصلاح و متناسب سازی ابعاد با جزئیات در هر یک از روایت ها جهت رفع نواقص و سهولت یادگیری دانش آموزان و آموزش معلمان پیشنهاد شده است.

  کلیدواژگان: کتاب درسی، تحلیل محتوی، انسان و محیط زیست، آموزش محیط زیست
 • سیدابراهیم راد، علیرضا جباری* صفحات 45-64

  هدف این پژوهش طراحی الگوی دانشگاه سبز برای دانشگاه فرهنگیان بوده است. رویکرد پژوهش کیفی، روش پژوهش «مطالعه موردی» بوده و ابزارهای گرداوری داده ها در این پژوهش شامل؛ مشاهده مستقیم، مصاحبه (نیمه ساختاریافته) در قالب گروه کانونی، تحلیل اسناد و مصنوعات انسانی برای جمع آوری داده ها استفاده گردیده همچنین برای تحلیل داده ها از استراتژی تحلیل مضمون و برای جمع آوری داده ها، ایجاد پایگاه داده و تحلیل داده ها از نرم افزار MAXQDA2018  استفاده شده و برای اعتماد، اعتبار و اطمینان بخشی به پژوهش نیز سه نوع تثلیث، تثلیث داده ای، تثلیث بررسی کننده و تثلیث تئوریکی انجام شده است. یافته های تحلیل مضامین، 7 بعد (مضمون اصلی و فراگیر) و 30 مضمون فرعی سازمان دهنده را ارائه کرده است، این 7 بعد عبارت اند از:  «آموزش و یادگیری»؛ «مشارکت و شبکه تعاملات اجتماعی»؛ «سسیستم مدیریت محیط زیستی»؛ پژوهش، فناوری و نوآوری»؛ «رهبری و برنامه ریزی»؛ «نظارت، ارزیابی و گزارش دهی» و «مدیریت منابع انسانی و مالی». بر اساس یافته های پژوهش در دانشگاه فرهنگیان برای مدیریت سبز، تمامی بخش های دانشگاه باید مشارکت نمایند. بنابراین هماهنگی و هم افزایی میان واحدهای کارکردی دانشگاه دررسیدن به اهداف دانشگاه سبز توصیه می شود.

  کلیدواژگان: دانشگاه سبز، دانشگاه فرهنگیان، ایران
 • نگین فارسی، مهدی چرمچیان لنگرودی* صفحات 65-78

  انسان بدون هیچ گونه تغییر در تفکر و رفتار نمی تواند مشکلات محیط زیستی خود را حل کند. تحقیق حاضر به منظور بررسی عوامل موثر بر رفتار محیط زیستی شالیکاران شهرستان ساری به منظور پایداری شالیکاری صورت گرفته است. مطالعه حاضر از نوع تحقیقات کاربردی بوده که به روش همبستگی- توصیفی انجام گرفته است. جامعه آماری تحقیق شامل شالیکاران شهرستان ساری (24502=N) که تعداد 289 نفر از آنها بر اساس فرمول کوکران به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. برای گردآوری اطلاعات از پرسش نامه استفاده شد که روایی آن توسط اساتید فن و صاحب نظران تایید شد و برای سنجش پایایی پرسش نامه، پس از انجام آزمون مقدماتی تعداد 30 نسخه از آن توسط شالیکاران شهرستان میاندرود تکمیل شد. نتایج حاصل از ضریب آلفای کرونباخ برای پرسش نامه مذکور 0/74 به دست آمد. نتایج نشان داد که 5/58 درصد از شالیکاران در حد متوسطی رفتار حفاظت محیط زیستی را دارا هستند. تحلیل همبستگی نشان داد که بین تعداد اعضای خانواده شالیکاران، عملکرد، کل درآمد سالانه شالیکاری در سال، ویژگی اجتماعی، روش های آموزشی، نگرش و منابع اطلاعاتی با رفتار محیط زیستی رابطه معنی داری وجود دارد. تحلیل رگرسیون چندگانه گام به گام نیز نشان داد که سه متغیر روش های آموزشی، کل درآمد سالانه شالیکاری در سال و میزان عملکرد محصول برنج 27 درصد واریانس سطح رفتارهای حفظ محیط زیستی شالیکاران را تبیین می کنند.

  کلیدواژگان: آموزش، منابع اطلاعاتی، کشاورزی پایدار، رفتار محیط زیستی، شالیکاران
 • محسن فاضلی ورزنه، علی قربی، عرفان قادری آزاد، سپیده فهیمی فر*، مهدی بهمنی صفحات 79-98
  هدف این پژوهش، شناخت وضعیت ایران به لحاظ تولیدات علمی از بعد کمی و کیفی و مقایسه آن با کشورهای خاورمیانه به منظور آگاهی از جایگاه ایران و کمک به تصمیم گیری در سیاست گذاری ها در حوزه محیط زیست است. پژوهش حاضر با رویکرد علم سنجی انجام شده است. تولیدات عملی در حوزه محیط زیست در بین سال های 2008 تا 2017 از بانک اطلاعاتی وب آف ساینس استخراج شدند. برای تحلیل داده ها و ترسیم نقشه های علمی از نرم افزارهای هیست سایت، ووس ویور و به منظور تحلیل داده ها آماری از نرم افزار اکسل استفاده شد. نتایج نشان داد که ایران در زمینه محیط زیست 8147 مدرک نمایه شده در این پایگاه دارد. بیشترین تعداد مدارک مربوط به سال 2017 است. ایران از لحاظ تعداد مدارک در این حوزه جایگاه 19 ام در جهان و جایگاه دوم را در خاورمیانه داراست. همچنین از لحاظ همکاری های بین المللی در خاورمیانه و جهان به ترتیب بیشترین همکاری های ایران با کشورهای ترکیه و ایالات متحده آمریکا است. همچنین نتایج حاکی از روند روبه رشد مدارک ایران در این حوزه است. با توجه به اینکه ایران از لحاظ تعداد مدارک و استنادات جایگاه خوبی را در خاورمیانه دارد اما از لحاظ میزان همکاری بین المللی و شاخص تخصص عملکرد ضعیفی داشته است که این مسئله باید موردتوجه قرار گیرد.
  کلیدواژگان: تولیدات علمی، محیط زیست، ایران، خاورمیانه، علم سنجی
 • معصومه احمدوند، پروین احمدی*، پروین صمدی صفحات 99-120

  هدف پژوهش، شناسایی میزان آگاهی والدین، دانش آموزان و معلمان مدارس دوره دوم ابتدایی شهرستان نهاوند درباره بعد محیط زیستی توسعه پایدار و تفاوت بین آنها است. پژوهش، ازنظر هدف کاربردی و روش پژوهش آمیخته (کمی و کیفی) بود. به منظور گردآوری داده ها از دو روش پرسش نامه و مصاحبه استفاده شد. جامعه پژوهش، دانش آموزان (دختر و پسر) پایه ششم 1290 نفر، والدین (مادر یا پدر) 1290 نفر و معلمان (مرد و زن) دوره دوم ابتدایی شهرستان نهاوند 148 نفر. با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده و بر اساس فرمول کوکران والدین 296 نفر، دانش آموزان 296 نفر و معلمان 107 نفر (برای پرسش نامه) به عنوان گروه نمونه انتخاب شدند. روایی ابزار پژوهش (پرسش نامه و مصاحبه) توسط اساتید تایید شد. پایایی توسط آزمون کرونباخ برای پرسش نامه والدین، دانش آموزان و معلمان به ترتیب 0/80، 83/0 و 0/90 برآورد شد. برای تحلیل استنباطی از آزمون t (مقایسه میانگین ها) و همبستگی پیرسون استفاده شد. یافته ها نشان داد که میزان آگاهی معلمان بیش از والدین و دانش آموزان است و ازنظر جنسیت، بین والدین، دانش آموزان و معلمان ازلحاظ سطح آگاهی محیط زیستی تفاوت معنادار وجود دارد. وضعیت معلمان و والدین ازلحاظ سابقه تدریس، رشته تحصیلی و سطح تحصیلی بررسی شد. پس از بررسی پرسش نامه ها، به منظور رفع ابهامات یافته های پرسش نامه ها و در پاسخ به چرایی پرسش های پژوهش از هر سه گروه مصاحبه به عمل آمد. دلیل آگاهی بیشتر معلم ها در مورد محیط زیست و توسعه پایدار، آموزش های ضمن خدمت، تحصیلات و مطالعه بیشتر آنها نسبت به دو گروه دیگر بود.

  کلیدواژگان: آگاهی والدین، دانش آموزان و معلمان، دوره دوم ابتدایی، بعد محیط زیستی توسعه پایدار، نهاوند
 • هدی طایی*، سید محمد شبیری، جواد حاتمی، مریم لاریجانی صفحات 121-136

  با توجه به اینکه حساسیت جوامع درباره چالش های پایداری و گسترش آن در حال افزایش است، توسعه شهرهای پایدار به عنوان چالش دیگری توسعه یافته است در این میان همواره آموزش به عنوان یکی از ابزارهای توسعه پایداری مطرح می گردد. در برنامه ریزی و اجرای آموزش برای پیشرفت پایدار، مدارس نقش گسترده ای ایفا می نمایند. هدف از این تحقیق ایجاد یک چارچوب و رتبه بندی مولفه های مربوط به مدارس پایدار در راستای توسعه شهرهای پایدار در ایران است. تحقیق حاضر از نوع آمیخته و اکتشافی می باشد که در دو فاز کمی و کیفی اجرا شده است که در فاز کیفی شاخص های مربوط به مدارس پایدار که توسط مطالعه متون و نظرخواهی خبرگان استخراج شده است و در فاز کمی، تعیین وزن متغیرهای استخراجی، با استفاده از روش ANP و با پاسخگویی 20 تن از متخصصین این حوزه انجام گردید. پس از تجزیه وتحلیل پرسش نامه مقایسات زوجی به کمک نرم افزار EXCEL و Super Decision وزن شاخص ها مشخص گردید. نتایج تحلیل نشان داده است که: مولفه دانش آموز با وزن (0/33017)، معلم (0/29086)، برنامه درسی (0/12801) سازمان مدرسه (0/11942)، آموزش (0/11382)، ارتباطات (0/01772) به ترتیب دارای بیشترین تاثیر بر تلفیق مولفه های پایداری مدارس در طراحی شهر پایدار هستند. با توجه به رسالت آموزش وپرورش در پایداری و رشد شهرهای پایدار و در راستای حرکت تدریجی مدارس به سمت پیشرفت پایدار، تغییرات مطابق با معیارهای مدارس ضروری است؛ و می تواند به عنوان یکی از مولفه های اولویت دار توسعه شهرهای پایدار موردتوجه قرار گیرد.

  کلیدواژگان: مدارس پایدار، تحلیل شبکه ای، شهر پایدار
 • کامبیز کریمی، رضا موحدی* صفحات 137-152
  هدف اصلی این تحقیق کاربردی، تبیین رفتار محیط زیستی کشاورزان شهرستان قروه در استان کردستان و عوامل موثر بر آن می باشد. اطلاعات موردنیاز پژوهش، با روش پیمایشی و با استفاده از ابزار پرسش نامه گردآوری شدند. داده های گردآوری شده به وسیله نرم افزارهای SPSS و PLS و با رویکرد مدل سازی معادلات ساختاری مورد تجزیه تحلیل قرار گرفتند. جامعه آماری تحقیق، شامل 12845 کشاورزان شهرستان قروه بودند که با استفاده از جدول کرجسی و مورگان ابتدا حجم نمونه 374  نفر مشخص شده سپس تعداد نمونه ها در هر روستا با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی و با انتساب متناسب تعیین گردیدند. یافته ها نشان دادند که رابطه مثبت و معنی داری بین متغیرهای بیرونی دانش و آگاهی محیط زیستی، هنجارهای ذهنی، نگرانی های محیط زیستی، نگرش محیط زیستی کشاورزان با نیت یا تمایل به رفتار محیط زیستی آنها وجود دارد که متغیر نگرانی های محیط زیستی بیشترین تاثیر مستقیم را بر نیت محیط زیستی کشاورزان داشت. نتایج نشان داد که متغیر نیت توانسته است به تنهایی 32 درصد متغیر وابسته (رفتار محیط زیستی کشاورزان) را تبیین نماید (β=0.32)؛ بنابراین، می توان نیت را عاملی موثر بر رفتار محیط زیستی کشاورزان قلمداد کرد که خود بیشترین تاثیر را از وجود نگرانی های محیط زیستی بین کشاورزان می پذیرد.
  کلیدواژگان: رفتار محیط زیستی کشاورزان، نگرانی محیط زیستی، نگرش، هنجار ذهنی، نیت کشاورزان
 • امید شریفی، علی اسدی*، خلیل کلانتری، سیدمحمود حسینی صفحات 153-173

  در پژوهش حاضر عوامل موثر بر پایداری  نظام کشت گلخانه ای در جنوب استان کرمان با تاکید بر سازه های آموزشی  موردبررسی قرار گرفته است. این تحقیق ازلحاظ درجه نظارت و کنترل میدانی و ازلحاظ گردآوری داده ها از نوع تحقیقات توصیفی همبستگی و ابزار اصلی تحقیق، پرسش نامه می باشد. جامعه موردبررسی شامل گلخانه داران فعال جنوب استان کرمان در سال 95-1394 با تعداد 1866 واحد بود و در هر شهرستان به روش نمونه گیری تصادفی با انتساب متناسب با استفاده از جدول کرجسی و مورگان 320 نفر انتخاب گردیدند. روایی پرسش نامه توسط اساتید و کارشناسان صاحب نظر در دانشگاه تهران و سازمان جهاد کشاورزی جنوب استان کرمان موردبررسی و تایید قرار گرفت و برای تائید پایایی پرسش نامه از مطالعه راهنما و تکمیل 30 پرسش نامه از افراد خارج از جامعه آماری و تعیین آلفا کرونباخ استفاده شد که آلفای کرونباخ برای متغیرهای تحقیق بین 79 تا 91 درصد به دست آمد که در حد خوب و قابل قبولی می باشد. پس از جمع آوری داده ها، اطلاعات به دست آمده با استفاده از نرم افزار آماری SPSS نسخه 18 مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. نتایج تحلیل عاملی نشان داد که چهار عامل آموزشی-حمایتی، سیاست‏های زیرساختی و صحیح تولید، توسعه مشوق های تولید پایدار و توسعه بازار محصولات سالم حدود 80 درصد از کل واریانس پایداری گلخانه های موردمطالعه را تبیین می نمایند. با توجه به نتایج، بر اساس تاثیر عوامل آموزشی بر پایداری کشت گلخانه ای پیشنهاد می شود از طریق اطلاع رسانی و روش های مختلف آموزش، پایداری تولید را افزایش و سلامت عمومی جامعه را بهبود بخشید.

  کلیدواژگان: کشاورزی پایدار، گلخانه، پایداری، تحلیل عاملی، آموزش
 • حسین میرزایی، حامد سیارخلج*، مجید فاطمی خصال، محمد خانمحمدی صفحات 175-186
  امروزه مسائل محیط زیستی ریشه های اجتماعی دارند و بنابراین شناخت نگرش های افراد در مورد محیط زیست، مهم است. در این راستا، این پژوهش با هدف بررسی عوامل مرتبط با نگرش زیست محور در بین دانش آموزان دبیرستانی انجام شد. جامعه ی آماری این پژوهش، دانش آموزان دبیرستانی شهر تهران بودند که حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران، 450 نفر به دست آمد و روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی بود. روش تحقیق پیمایشی و ابزار گردآوری داده ها پرسش نامه بود. اعتبار پرسش نامه از نوع صوری و پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ اندازه گیری شد. نتایج پژوهش نشان داد که متغیرهای بهره مندی از منابع آگاهی بخش و تصور از عملکرد محیط زیستی خانواده، دارای رابطه معنادار با دانش محیط زیستی هستند؛ همچنین دانش محیط زیستی و ارزش های محیط زیستی، رابطه معناداری با نگرش زیست محور داشتند. نتایج تحلیل رگرسیونی نشان داد که با توجه به ضریب تعیین تعدیل شده ی متغیرها در معادله ی رگرسیون، 18 درصد از واریانس متغیر وابسته توسط متغیرهای مستقل تبیین می شود و ارزش های محیط زیستی، بیشترین اثر کلی را بر روی نگرش زیست محور دارد.
  کلیدواژگان: آموزش، ارزش های محیط زیستی، دانش محیط زیستی، عملکرد محیط-زیستی، نگرش زیست محور
|
 • Ehsan Khajouie, Asghar Soltani *, Keramat Esmi Pages 9-24
  The purpose of this study was to a comparison of environmental education in the elementary schools curriculum of Iran and the selected countries based on the four elements of objectives, contents, teaching methods, and evaluation methods of curriculum. This study is qualitative research and comparative one, which has used Bereday model to compare the research data. Population includes countries all over the world, and the sample was comprised of United States of America, Britain, Canada, Australia and Iran that were selected through a purposeful sampling method. The most important environmental education documents were collected through websites of the selected countries and library resources and then analyzed using the four-stages method of Bereday. The findings showed that the objectives and contents of the Iranian curriculum are well explained and do not differ significantly from the objectives and content of the environmental education curriculum of the selected countries. Also, the use of simulation teaching methods, brainstorming and multimedia resources and ICT in environmental education has been neglected. Furthermore, the use of evaluation methods such as diagnostic evaluation and standardized tests have been ignored in the elementary schools of Iran.
  Keywords: comparative study, Curriculum, Environmental Education, Primary Schools
 • Fatemeh Parasteh Ghombavani *, Fahimeh Al, Sadat Haghighi, Seyed Milad Ramin Azad Pages 25-44

  The book of "Human and the Environment" base on curriculum general approach (Flourishing divine nature) and according the five elements (Science, Thinking, Faith, Ethics and Practice) in four areas (self, people, creation and almighty creator) have been compiled to teach in the eleventh year in all disciplines. Since this lesson has entered to the country's educational system for the first time as an independent course and attend on the environmental issues seriously and with specific plans, the aim of this study is analysis of the internal aspect and the dimensions of appearance and content. This research was carried out using the descriptive analytical – survey method. The research sample includes three sections: the book of Man and Environmental (whole content), eleventh grades students (1931 person) and the teachers who taught the book (185 person) that participated randomly in this research of 11 provinces and 29 cities. In the book analysis section, the dimensions (categories) obtained from the content analysis are: text, assignments, questions, pictures, tables, charts, discussions, verses, know more and impact of content on the promotion of skills and individual interests. These dimensions are evaluated less than the hypothetical average for students and more than the hypothetical average for teachers with ranking and grade of importance differ from students. Accordingly, correction and alignment of dimensions with details in each of items has been suggested to remove the disadvantages and also ease of student learning and teacher training.

  Keywords: Textbook, content analysis, Man, the Environment, Environmental Education
 • Seyed Ebrahim Rad, Alireza Jabari * Pages 45-64

  The purpose of this study was to design a green campus model for Farhangian University. The qualitative research approach was a "case study" research. The instruments of the data gathering are: direct observation, semi-structured  focus group interview, document analysis and human artifacts.  The methods of  data analysis were thematic analysis and database formation. MAXQDA2018 software was used for data analysis, and three types of trilogy including data, theoretical and survey were employed to estimate the reliability of the research. The results of the  thematic unit analysis revealed 7 main and 30  subordinate themes.the seven main themes include:"Teaching and Learning"; "Participation and Networking of Social Interactions"; "Environmental Management System"; Research, Technology and Innovation ";" Leadership and Planning ";" Monitoring, Evaluation and Reporting "; and" Human Resource Management ". This study showed that all departments of the universty should cooperate to develop green management.Therefore, to achieve the goals of Green University, the  participation and cooperation of different deparments of the university are recommended.

  Keywords: Green University, Farhangian University, Iran
 • Negin Farsi, Mehdi Charmchian Langerodi * Pages 65-78

  Humans cannot solve environmental problems without any change in their thoughts and behaviors. The present study has been done to investigate the factors influencing environmental behavior of rice cultivators in order to sustainability of paddy in the County of Sari. This research is applied researches kind that has been done in descriptive-correlational method. The population of the research consisted of rice cultivators in County of Sari (N =24502) that 269 of them were chosen based on Cochran formula. A questionnaire was used to collect data; its validity was confirmed by experts and scholars and for the reliability of the questionnaire, after a pilot test, the 30 copy of which was completed by rice cultivators of Miyanrood County. The Cronbach’s alpha for the mentioned questionnaire was reported as 0.74. The results showed that 58.5 percent of rice cultivators are at an average level of environmental protection. Correlation analysis showed that there is a significant relationship between number of family members of rice cultivators, performance, total annual income of paddy per year, social feature, training methods, attitudes and information resources with environmental behavior. Multiple step by step regression analysis showed that 27 percent of the variance in the level of environmental protection behaviors of rice cultivators was explained by three variables of training methods, total annual income of paddy per year and performance.

  Keywords: Training, Information Resources, Sustainable Agriculture, Environmental Behavior, rice cultivators
 • Mohsen Fazeli Varzaneh, Ali Ghorbi, Erfan Ghaderi Azad, Sepideh Fahimifar *, Mahdi Bahmani Pages 79-98
  The purpose of this research is to investigate the quantitative and qualitative status of Iran's scientific production in the field of environmental sciences and compare it with the countries of the Middle East to know about position of Iran and helping to policy making decisions in the environmental field. The present study is scientometrics approach. Scientific products in the field of Environmental sciences between 2008 and 2017 extracted from WOS database. HistCite and VOSviewer software are used for data analysis and drawing of scientific maps, and for statistical analysis, Excel software has been used. The results showed that Iran has 8147 indexed documents in the field of environmental sciences. The highest number of documents is for 2017. In terms of the number of documents in this field, Iran ranked 19th in the world and has the second place in the Middle East, also, In terms of international cooperation in the world and in the Middle East, Iran is the most cooperative with the countries of the United States and Turkey. The results indicate the growing trend of Iran’s documents in this area. Considering that Iran has a good position in the Middle East in terms of the number of documents and citations, it has had a poor performance in terms of international cooperation and the Relative Specialization Index (RSI), which should be taken into consideration.
  Keywords: Scientific Products, Environmental Sciences, Iran, Middle East, Scientometrics
 • Masoumeh Ahmadvand, Parvin Ahmadi *, Parvin Samadi Pages 99-120

  The purpose of this study was to identify the level of awareness among parents, students and teachers of secondary schools in Nahavand about the environmental aspects of sustainable development and their differences. The method of this study was mixed (qualitative and qualitative) and applied in terms of purpose. The research population consisted of parents (parents), students (girls and boys), sixth grade and elementary school teachers (male and female) elementary schools in Nahavand. A researcher-made questionnaire was used to collect the data. Using purposeful sampling, 6 teachers and 6 parents and 6 pupls (for interviews) were selected using random sampling method. According to the Cochran formula, 296 parents, 296 students and 107 teachers (for the questionnaire) as the sample group were chosen. The validity and reliability of this research tool were reviewed and verified. t-test and Pearson correlation and mean rating were used to analyze the data. The results showed that teachers 'awareness was more than parent and parents' awareness was higher than students, and there was a significant difference between parents, students and teachers regarding the level of environmental awareness. Teachers and parents were studied in terms of their teaching history, field of study, and educational level. In addition, the results showed that the environmental dimension in the elementary curriculum content has been underestimated from the viewpoint of teachers and students. The reason for teachers greater awareness of the environment and sustainable development was in- service training, education and more studying than other the groups.

  Keywords: Awareness of Parents, Students, Teachers, Elementary School (Praimary School), Environmental Dimension of Sustainable Development, Nahavand
 • Hoda Taie *, Seyed Mohammad Shobeiri, Javad Hatami, Maryam Larijani Pages 121-136

  As societies' sensitivity to the challenges of sustainability grows and expands, the development of sustainable cities has developed as another challenge, with education always being one of the tools of sustainable development. Schools play a wide role in planning and implementing education for sustainable development. The purpose of this study is to establish a framework and rank components of sustainable schools in order to develop sustainable cities in Iran. The present study is a mixed and exploratory study conducted in both qualitative and quantitative phases. In the qualitative phase, indicators of sustainable schools extracted by the study of literature and expert opinion, and in the quantitative phase, weighting of extractable variables using the method The ANP was conducted by 20 experts in the field. After analyzing the paired comparisons questionnaire, the weights of the indices were determined using EXCEL and Super Decision software. The results of the analysis showed that: student component with weight (0.33017), teacher (0.29086), curriculum (0.12801), school organization (0.11422), education (0.11382), and communication (0.1772). Have the most impact on the integration of school sustainability components in sustainable city design, respectively. Given the mission of education in the sustainability and growth of sustainable cities and in line with the gradual movement of schools towards sustainable development, changes to school standards are essential; and can be considered as one of the priority components of sustainable city development.

  Keywords: Schools, Sustainable, Network Analysis, Sustainable City
 • Kambiz Karimi, Reza Movahedi * Pages 137-152
  The main purpose of this applied research was to determine farmer’s environmental behavior and factors affecting it in Qorveh County of Kurdistan province. The data were collected by a surveying method with using a questionnaire technique. The collected data were analyzed by using both SPSS and PLS softwares through a structural equation modeling (SEM). The statistical population of the research includes all 12845 farmers in Qorveh County. Of those, 374 people were first selected as samples using Kerjcie and Morgan's table then a randomized sampling method by an optimal assignment technique was used for determining samples between each village. The results revealed a significant relationship between the external variables environmental knowledge and awareness, environmental concern, subjective norm and farmers' environmental attitude with the variable farmers' intention. The environmental concerns had the most direct effect on the farmers' intention. The results showed that the variable farmers' intention can determine 32 percent (β =0.32) of dependent variable (farmer’s environmental behavior).Therefore, it is concluded that the farmers' intention as an important factor can effect on their environmental behavior, and the farmers' intention influenced strongly by the variable farmers' environmental concerns.
  Keywords: Farmer’s Environmental Behavior, environmental concern, Attitude, Subjective Norm, Farmers' Intention
 • Omid Sharifi, Ali Asadi *, Khalil Kalantari, Seyed Mahmoud Hosseini Pages 153-173

  The purpose of this paper was to investigate and identify the factors influencing sustainable agriculture among greenhouse farmers of south of Kerman with emplesize on educational factors. This research was a kind of descriptive-correlation. The population of this study includes 1839 greenhouse farmers. According to Krejcie & Morgan table, 320 farmers were selected by stratified random sampling for doing the study. The research tools were questionnaire. To analyze the validity of research tools, the view points of some scholars of agricultural extension are considered and to examine reliability of tool, about 30 questionnaires were fulfillment by greenhouse farmers of south of Kerman, The reliability of the instrument was measured by calculating Cronbach's Alpha coefficient, The reliability of the instrument for various questions varied from 0.79 to 0.91 that showed a high reliability for the instrument. Data were analyzed SPSS18. The results of factor analysis showed that the four factors of supportive and educational facilities, infrastructure and production right policies, encouraging the development of sustainable production and development of healthy products market about 80% of the total variance explained factors. According to the results, based on the effect of educational methods on the green house cultures sustainability it is suggested through notification and educational different methods, increasing the sustainability of production and improving the overall health of the community.

  Keywords: Sustainable Agriculture, Greenhouse, stability, Factor Analysis, Education
 • Hossein Mirzaei, Hamed Sayarkhalaj *, Majid Fatemi Khesal, Mohammad Khanmohammadi Pages 175-186
  Today, environmental problems have social roots and, thus, it is important to know the attitudes of individuals about the environment. In this regard, the research with the aim of study the factors related with environmental attitude in the high school students the has been done. The statistical population of this research, were high school students of Tehran that 450 individuals were selected by using of cluster random sampling by using of Cochran formula. The research is of survey type and questionnaire is the tool of data collecting. The questionnaire Validity is of formal type and its reliability is measured using Cronbach's alpha. The results show that is benefit from informed sources and Imagination of the family's environmental performance has a significant relationship with the environmental awareness. Also environemtal awareness and environemtal values has a significant relationship with the environmental attitude. Results of regression analysis show that, according to the adjusted coefficient of determination variables in the regression equation, 18% of the variance of the dependent variable is determined by the independent variables; and environmental values, has the greatest total effect on the environmental attitude.
  Keywords: Education, Environmental values, Environmental Awareness, Environmental Performance, Environmental attitude