فهرست مطالب

 • سال هفدهم شماره 1 (پیاپی 67، بهار 1399)
 • تاریخ انتشار: 1399/01/17
 • تعداد عناوین: 8
|
 • فهیمه رنجبرکرمانی، صدیقه امینی کافی آباد*، کامران موسوی حسینی، مهتاب مقصودلو، زهره شریفی صفحات 1-12
  سابقه و هدف

  عفونت با ویروس هپاتیتC (HCV)، یکی از عوامل اصلی بیماری مزمن کبدی در سراسر جهان است.HCV  یک ویروس انتقال یابنده از طریق خون و در نتیجه تهدیدی جدی برای سلامت عمومی است. تعیین ژنوتیپ های HCV نقش مهمی را در بررسی راه های انتقال عفونت ایفا می نماید. این پژوهش با هدف بررسی وجود تغییر در الگوی ژنوتیپ هایHCV در اهداکنندگان ایرانی انجام پذیرفت.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه مقطعی از آذر ماه سال 1394 تا خرداد ماه 1396، 239 اهداکننده از سراسر کشور که دارای نتیجه مثبت در آزمایش تاییدی ویروسHCV بودند، مورد بررسی قرارگرفتند. از روش Semi nested PCR جهت تکثیر قسمتی از ناحیه NS5B ژنوم ویروس استفاده شد. محصول PCR، توالی یابی و ژنوتیپ HCVبا استفاده از نرم افزار(BLAST) Basic Local Alignment Search Tool تعیین شد. با استفاده از رسم درخت فیلوژنتیک، ژنوتیپ ها تایید شدند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار آماری 13 STATA  استفاده شد.

  یافته ها

  از 239 شرکت کننده، در 106 فرد(3/6% ± 35/44%) ژنوتیپ تعیین و تایید شد. در درخت فیلوژنتیک، تمامی توالی های مورد مطالعه، 3 کلاستر جداگانه تشکیل دادند. سه ژنوتیپ 3a ، 1a و 1b به ترتیب ژنوتیپ های رایج در اهداکنندگان ایران بودند.

  نتیجه گیری

  به نظر می رسد طی دهه گذشته، اپیدمیولوژی مولکولی عفونت HCV در اهداکنندگان ایران از نظر تنوع ژنوتیپ تغییری نداشته است ولی تغییر در فراوانی ژنوتیپ ها و در نتیجه جابه جایی ژنوتیپ شایع 1a توسط ژنوتیپ 3a رخ داده است.

  کلیدواژگان: هپاتیت C، ژنوتیپ، اهداکنندگان خون
 • مائده نوذری میرارکلائی، مریم زادسر*، شهرام سمیعی، مژگان شایگان صفحات 12-19
  سابقه و هدف

  آنتی ژن های پلاکت انسانی (HPA-1)، ساختارهای پلی مورفیسمی هستند که بر سطح غشا پلاکت قرار گرفته اند و موجب بروز برخی از عوارض تزریق خون همانند مقاومت پلاکتی می شوند که یکی از مهم ترین عوامل ایجاد عارضه و مرگ و میر در بیمارانی است که نیاز به تزریق مکرر واحدهای پلاکتی دارند. آلوایمیونیزاسیون بر ضد HPA-1 ، مهم ترین عامل بروز این عارضه در قومیت های سفیدپوست است. با توجه به تفاوت فراوانی این آنتی ژن در اقوام گوناگون، در این مقاله به بررسی فراوانی آلل های HPA-1 در قومیت ترکمن پرداخته شد.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه توصیفی، از 80 اهداکننده غیر خویشاوند با قومیت ترکمن از پایگاه انتقال خون آق قلا در طی سال 1397، به طور تصادفی نمونه گیری شد. ژنوتیپ آلل های HPA-1 با استفاده از روش مولکولی PCR-SSP تعیین گردید. تحلیل داده ها با آزمون های کای دو و Z انجام شد.

  یافته ها

  در این مطالعه میانگین سنی افراد 7/7 ± 2/38 سال با محدوده سنی 59-18 سال و تمام افراد مذکر بودند. ژنوتیپ 96 درصد افراد به صورت HPA-1a و 4 درصد به صورت هتروزیگوت HPA-1a/b مشاهده شد. آلل HPA-1b/1b به صورت هموزیگوت در هیچ یک از افراد مطالعه مشاهده نشد (فراوانی%).

  نتیجه گیری

  با توجه به فراوانی 96% آلل HPA-1a در اهداکنندگان قوم ترکمن و به دلیل شباهت با فراوانی به دست آمده در اهداکنندگان ایرانی و عدم حضور آلل HPA-1b/1b به صورت هموزیگوت در هیچ از اهداکنندگان، به نظر می رسد احتمالا این آنتی ژن نقشی در ایجاد مقاومت پلاکتی پس از تزریق در قومیت ترکمن نداشته باشد.

  کلیدواژگان: اهداکنندگان خون، ژنوتیپ، ایران
 • فهیمه رنجبرکرمانی، کامران موسوی حسینی*، صدیقه امینی کافی آباد، مهتاب مقصودلو، زهره شریفی، محمدعلی منصورنیا صفحات 20-26
  سابقه و هدف

  با توجه به اهمیت روند انتخاب اهداکننده در سلامت خون، این پژوهش با هدف مقایسه فراوانی مصرف تزریقی مواد مخدر (IDU) در اهداکنندگان خون مبتلا به هپاتیت C در مناطق مختلف ایران انجام پذیرفت.

  مواد و روش ها

  این مطالعه مقطعی- تحلیلی، روی اهداکنندگان آنتی بادی مثبت از سراسر کشور که از آذر 1395 تا خرداد 1396 برای مشاوره به مراکز انتقال خون سراسر کشور برگشته بودند، اجرا شد. استان های کشور در سه منطقه جغرافیایی تقسیم بندی شدند. وجود IDU و ویژگی های زمینه ای در شرکت کنندگان با استفاده از پرسشنامه، در مناطق جغرافیایی مختلف بررسی شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون کای دو، آزمون دقیق فیشر و ANOVA و  نرم افزار آماری STATA  نسخه 13 استفاده شد.

  یافته ها

  شرکت کنندگان با توجه به تعدد استان ها، حجم نمونه و بر اساس همجواری در سه منطقه جغرافیایی شامل شمال؛ 76 نفر، غرب- جنوب 105 نفر و شرق مرکز 90 نفر با میانگین سنی به ترتیب 27/8 ± 73/37 سال، 80/8 ± 83/38 سال و63/8 ± 86/36 سال و سابقه IDU  به ترتیب 37 (68/48%)، 45 (86/42%) و41 (56/45%) فرد تقسیم شدند. تفاوت معناداری بین مناطق مختلف کشور از نظر فراوانی داوطلبان اهداکننده خون IDU مبتلا به هپاتیت C ، سن، جنس، وضعیت تحصیلی و وضعیت تاهل، مشاهده نشد.

  نتیجه گیری

  حدود نیمی از داوطلبان اهداکننده خون مبتلا به هپاتیت  C، دارای سابقه IDU بودند. فراوانی این عامل در مناطق مختلف مشابه بود. با توجه به این که این اهداکنندگان از سد انتخاب اهداکننده گذشته و خون اهدا نموده بودند و در مرحله غربالگری از چرخه اهدا حذف شدند، انجام پژوهش در خصوص ارتقای کیفیت انتخاب اهداکننده، می تواند سلامت خون را بیشتر تضمین نماید.

  کلیدواژگان: اهداکنندگان خون، هپاتیتC، سلامت خون، انتخاب اهداکننده، ایران
 • فرانک کارگر، بهشید قدر دوست، ناهید عقدایی، آمنه قنبری* صفحات 27-35
  سابقه و هدف

  در جراحی قلب باز، نیاز به قرار دادن بیمار روی سیستم بای پس می باشد که لازمه آن اضافه کردن مایع برای پرایم و هواگیری سیستم بای پس است. این حجم اولیه موجب رقیق شدن بیش از اندازه خون بیمار و استفاده از فرآورده های خونی می شود. هدف از مطالعه، ارزیابی سودمندی پرایم اتولوگ معکوس برای کاهش مصرف فرآورده های خونی در بیماران  بای پس بود.

  مواد و روش ها

  در یک کارآزمایی بالینی آینده نگر و تصادفی، این که پرایم اتولوگ معکوس می تواند رقیق سازی خون را در بای پس قلبی عروقی کاهش داده و مانع انتقال بیش از حد خون آلوژنیک شود، ارزیابی شد. 59 بیمار به طور تصادفی در دو گروه آزمون با پرایم اتولوگ معکوس (28) و کنترل با پرایم معمول (31) در مرکز قلب و عروق شهید رجایی در فاصله سال های 97-1396 بررسی شدند. یافته ها توسط آزمون های کای دو، t و من ویتنی ارزیابی شد.

  یافته ها

  یافته ها نشان داد با قرار گرفتن بیماران در نمونه اول و دوم روی بای پس، انتهای بای پس و آی سی یو، هموگلوبین و هماتوکریت بیماران در گروه آزمون به شکل معناداری بالاتر بود(001/0 ≤p). تعداد بیمارانی که فرآورده دریافت کردند و تعداد فرآورده های مصرف شده در گروه کنترل در مقایسه با آزمون به صورت معناداری بالاتر بود. مدت زمان تهویه مکانیکی به شکل معناداری کمتر اما اقامت آی سی یو تفاوت معناداری نداشت.

  نتیجه گیری

  از نتایج فوق می توان چنین نتیجه گیری کرد که اجرای روش پرایم اتولوگ معکوس به شکل موثری در حفظ هموگلوبین و هماتوکریت بیماران در دامنه قابل قبول تاثیر داشته و باعث کاهش استفاده از فرآورده های خونی در بیماران تحت بای پس می شود.

  کلیدواژگان: جراحی قلب، رقیق سازی خون، تزریق خون
 • راضیه دادخواه تهرانی، آرزو اودی*، آزیتا آذرکیوان، ناصر امیری زاده صفحات 36-46
  سابقه و هدف

  پس از سیستم ABO ، آنتی ژن های اصلی سیستم گروه خونی Rh D)، C، c، E، (e، ایمونوژن ترین آنتی ژن ها می باشند. روش سرولوژی با توجه به وجود گلبول های قرمز اهداکننده در گردش خون بیمار، قادر به تشخیص دقیق آنتی ژن های گروه های خونی در بیماران با تزریق خون مداوم نیست اما روش های مولکولی می توانند با بررسی DNA با صحت بالایی این آنتی ژن ها را تعیین کند.

  مواد و روش ها

  در یک مطالعه مقطعی توصیفی، نمونه های خون محیطی 200 بیمار مبتلا به تالاسمی دارای آلوآنتی بادی شامل81 (5/40%) بیمار مذکر و 119 (5/59%) بیمار مونث با میانگین سنی 9/10 ± 30 سال (رنج سنی 65-4 سال) در درمانگاه تالاسمی تهران در سال های 1397-1396 جمع آوری گردید و تعیین فنوتیپ آنتی ژن های C ،c  ،E  ، e انجام شد. PCR-SSP برای تمامی نمونه ها انجام گرفت و در موارد ناهمخوانی بین نتایج ژنوتیپ و سرولوژی، نتایج به روش تعیین توالی DNA تایید شدند.

  یافته ها

  در این مطالعه بیشترین فراوانی آلوآنتی بادی ها در سیستم Rh مربوط به Anti-E (44 بیمار، 22%) و Anti-D (20 بیمار، 10%) و فراوانی آلل ها به روش ژنوتیپ به صورت 142 نفر(71%) C، 145 نفر (5/72%) c ، 46 نفر (23%) E و 196 نفر(98%) e بوده است. در این مطالعه، 38 مورد ناسازگاری بین نتایج سرولوژی و ژنوتیپ مشاهده شد. این ناسازگاری ها 5/7% (14) در RHC ، 6% (11) در RHc ، 5/9% (17) در RHE و 5/1% (3) در RHe دیده شد.

  نتیجه گیری

  تعیین ژنوتیپ گروه های خونی می تواند به عنوان روش مکمل با رفع مشکلات روش سرولوژی، کمک شایانی به تعیین دقیق آنتی ژن های گروه خونی بکند.

  کلیدواژگان: تالاسمی، ژنوتیپ، گروه های خونی
 • عبدالحق بیابانی، فتیحه کرمان ساروی*، علی نویدیان، فریبا یعقوبی نیا صفحات 47-56
  سابقه و هدف

  مادران کودکان مبتلا به تالاسمی ماژور، به عنوان مراقبین اصلی، در امر مراقبت با مشکلات مربوط به درمان و مسائل ناشی از مراقبت مواجه می شوند که به دنبال پیامدهای بیماری بوده و اغلب منجر به رفتارهای تطابقی نامناسب می شود. لذا این مطالعه با هدف ارتباط فشار مراقبتی با رفتارهای تطابقی مادران کودکان مبتلا به تالاسمی ماژور انجام شد.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه مقطعی، 70 نفر از مادران دارای کودک مبتلا به تالاسمی ماژور مراجعه کننده به کلینیک تالاسمی بیمارستان حضرت علی اصغر(ع) زاهدان، در سال 1395 مورد بررسی قرار گرفتند. داده ها با استفاده از فرم اطلاعات فردی، "سیاهه تطابق سلامت برای والدین" و پرسشنامه فشار مراقبتی جمع آوری شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آمار توصیفی و آزمون تحلیلی ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه تحت نرم افزار 22 SPSS صورت گرفت.

  یافته ها

  میانگین نمره فشار مراقبتی مادران 84/12 ± 92/56 و میانگین نمره رفتارهای تطابقی 84/19 ± 07/57 بود. نمره فشار مراقبتی با نمره کل رفتارهای تطابقی و حیطه های آن ارتباط معکوس معنادار(001/0p< ، 41/0- r=) و با تحصیلات مادر ارتباط مستقیم و معناداری داشت(05/0 p= ، 26/0 r=). نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که دو مولفه رفتارهای تطابقی و تحصیلات مادر، قادرند 18% از تغییرات فشار مراقبتی مادران را پیش بینی کنند.

  نتیجه گیری

  بر اساس یافته های مطالعه، مداخلات آموزشی حمایتی برای بهبود رفتارهای تطابقی مادران مناسب هستند و ارزشیابی مستمر آن در برنامه مراقبتی این کودکان پیشنهاد می شود.

  کلیدواژگان: رفتارهای تطابقی، تالاسمی ماژور، مادران
 • احسان علی اکبری*، امین امیر حسینی صفحات 57-66
  سابقه و هدف

  از آن جا که فرآورده خونی از زمان اهدای خون تا تزریق به بیمار باید در شرایط خاصی باشد، باید مراقبت های ضروری بر روی آن انجام شده و نظارت های مشخصی بر روی فرآورده های خونی محقق گردد. لذا باید کادر درمانی، از مهارت خاصی بهره مند باشند که در حقوق ایران و فقه امامیه دارای اهمیت فراوانی هست. هدف از این تحقیق، اثبات الزام وجود خبرویت در کارکنان انتقال خون بود.

  مواد و روش ها

  روش تحقیق در پژوهش حاضر، توصیفی- تحلیلی بوده و مبتنی بر تحلیل کتابخانه ای مقررات قانونی و بیان فقهاست. لذا به علت کیفی بودن، نمونه گیری مشخصی ندارد.

  یافته ها

  در فقه امامیه باید به سه قاعده اشاره نمود که عبارتند از تحذیر (ارایه اخطارهای لازم به کادر درمانی و انتقال آموزش به بیماران دریافت کننده خون)، وجوب دفع ضرر محتمل (لزوم ارایه آموزش برای کاهش ضررهای احتمالی ناشی از جهل کادر طب انتقال خون) و نیز قاعده وجوب اعلام الجاهل فیما یعطی (باید به کادر درمانی در مورد خون هایی که در اختیار ایشان است، آموزش و آگاهی لازم ارایه گردد).

  نتیجه گیری

  مبانی مربوط به حق مصرف کننده بر خبرویت عبارتند از: لزوم جذب اشخاص آموزش دیده در مرکز مراقبت از خون، لزوم بهره مندی از نیروهای آموزش دیده در بخش تضمین کیفیت، ایجاد برنامه ارایه خدمات آموزشی عام برای تمامی کادر انتقال خون، لزوم ارایه آموزش به کمیته انتقال خون مرکز درمانی، تعهد پزشک ارشد به ارایه آموزش که این موارد را می توان از اساسی ترین مبانی حقوقی موجود در باب حق بر خبرویت کارکنان طب انتقال خون دانست.

  کلیدواژگان: انتقال خون، سلامت خون، بانک های خون
 • مریم غلامی، کامران حاجی نبی*، لیلا ریاحی، سزانه حق پناه صفحات 67-81
  سابقه و هدف

  با توجه به تقاضای غیر قابل پیش بینی خون و نیاز مبرم بیماران به خون در شرایط اضطراری، مدیریت مصرف این منبع حیات بخش و استفاده صحیح از آن ضرورت پیدا می کند. این مقاله با هدف بررسی وضعیت مدیریت مصرف کیسه های خون در اعمال جراحی الکتیو در بیمارستان های کشور انجام شد.

  مواد و روش ها

  در این مقاله مروری، وضعیت مدیریت مصرف وکیسه های خون در اتاق عمل های بیمارستان های ایران بین سال های 1384 تا 1397 شمسی مورد بررسی قرار گرفت. به این منظور 30 مورد از مهم ترین پژوهش های مشاهده ای و مداخله ای صورت گرفته در پایگاه های اطلاعاتی معتبر مثل pubmed و Scopus ارزیابی شد.

  یافته ها

  نتایج مرور و بررسی مطالعه ها نشان داد که رزرو بیش از حد واحدهای خون به دلیل عدم وجود دستورالعمل استاندارد برای درخواست و ذخیره سازی خون، عدم بازگرداندن بسته های خون و سهل انگاری کارکنان بانک خون و اتاق عمل در جهت بررسی تاریخ انقضای بسته های خون و یا بازگرداندن خارج از موعد بسته های خون، از جمله عمده ترین دلایل اتلاف خون می باشد. هم چنین اجرای برخی مداخلات مهم، به کاهش نرخ اتلاف محصولات خون و بهبود نرخ شاخص های استاندارد انتقال خون از جمله ratio C/T، TI و TP، کمک می کند.

  نتیجه گیری

  تشکیل یک کمیته اخلاقی مرتبط با اصول مدیریت عرضه خون، در سطح بیمارستانی و ملی و اجرای دستورالعمل های استاندارد انتقال خون و هم چنین ایجاد برنامه های آموزشی برای پزشکان و پرستاران، به روند بهینه سازی مصرف خون کمک خواهد کرد. 

  کلیدواژگان: مصرف، مدیریت اتلاف، خون، اتاق های جراحی
|
 • F. Ranjbar Kermani, S. Amini Kafi Abad*, K. Mousavi Hosseini, M. Maghsudlu, Z. Sharifi Pages 1-12
  Background and Objectives

  Hepatitis C (HCV) infection is one of the main causes of chronic hepatitis diseases all over the world. HCV is a transfusion transmitted virus and a serious threat to general health. HCV genotyping has an important role in tracing routes of infection. This study aimed at investigating the changes in  distribution pattern of HCV genotypes among Iranian blood donors.

  Materials and Methods

  In this cross sectional study, 239 HCV confirmed blood donors from Jun. 2015 to Nov. 2017 were included. Semi nested PCR method was used for amplifying the NS5B  region of HCV genome. PCR products were sequenced and HCVgenotypes were determined by searching the sequences in Basic Local Alignment Search Tool (BLAST). Phylogenetic tree was constructed to confirm HCV genotypes. STATA 13 software was used for data analysis. 

  Results

  In 106 (44.35% ± 6.3%) out of 239 participants, HCV genotype was determined and confirmed. In phylogenetic tree, studied sequences formed three separated clusters. Genotype 3a, 1a and 1b were the common genotypes.

  Conclusions :

  It seems that molecular epidemiology of HCV infection did not change based on variability of genotypes but changes in the frequency of genotypes have been occurred as a result of replacement of genotype 1a by genotype 3a during the last decade among Iranian blood donors.

  Keywords: Hepatitis C, Genotype, Blood Donors
 • M. Nozarimirakolaei, M. Zadsar*, Sh. Samiee, M. Shaiegan Pages 12-19
  Background and Objectives

  Human platelet antigens (HPAs) are polymorphic structures located on the membrane of platelets (PLTs). These antigens have important role in clinical situations like refractoriness to platelet transfusion which is the most important cause of transfusion related mortality and morbidity in patients by recurrent platelet transfusion. Alloimmunization against the human platelet antigen 1 (HPA-1) is assumed as the major cause of platelet refractoriness in white population. Due to the variation of platelet antigens frequencies among ethnic groups; in this study, we investigated the frequency of HPA-1 alleles on Turkmen blood donors.

  Materials and Methods

  In this descriptive study, 80 non-relatives of Turkmen donors were randomly sampled from Aq Qala blood center during the year 2018.

  Results

  The mean age of the subjects was 38.2 ± 7.7 years (range: 18-59 years) and all were male. Molecular genotyping of HPA-1 in this study revealed that HPA-1a allele was detected in 96% donors and the HPA-1a/1b heterozygote was found in 4% of individuals. No one was HPA-1bb homozygous (frequency 0%).

  Conclusions  

  It was declared that 96% of Turkmen blood donors have shown HPA-1a similar to the frequency which was previously detected in Iranian blood donors and HPA-1b/b homozygous was not found in all donors. So it could be concluded that HPA-1a alloimmunization may not be involved in platelet refractoriness in Turkmen ethnicity.

  Keywords: Blood Donors, Genotype, Iran
 • F. Ranjbar Kermani, K. Mousavi Hosseini*, S. Amini Kafi Abad, M. Maghsudlu, Z. Sharifi, M.A. Mansournia Pages 20-26
  Background and Objectives

  Considering the importance of donor selection process in blood safety, this study aimed at comparison of frequency of intravenous drug use (IDU) among accepted HCV positive blood donors in different regions of Iran.

  Materials and Methods

  This cross sectional-analytical study was conducted on  serologically confirmed HCV positive blood donors who referred to blood transfusion centers for counseling all over the country during November 2015 to May 2017. All provinces were classified in three regions. IDU status and demographic specification of participants were analyzed using questionnaires. Chi square, fisher exact and ANOVA with STATA software version 13 were used for statistical analysis.

  Results

  Participants, according to the number of provinces, sample size and geographical proximity to three areas were classified including  76 from North; 105 from West-South and 90 from East- Center individuals with the mean ages of 37.73 ±  8.27, 38.83 ± 8.80 and 36.86 ± 8.63 and  history of IDU of 37 (48.68%), 45 (42.86%) and 41 (45.56%), respectively. No significant differences between different regions of the country were found in the frequency of IDU voluntary blood donors with hepatitis C, age, gender, education status, marriage status (p > 0.05).

  Conclusions:

  Approximately half of the voluntary blood donors with hepatitis C were IDUs. The frequency of IDU was similar among donors from different regions of Iran. Considering the fact that studied donors were found eligible in donor selection and donated the blood, though rejected during the screening phase, conducting research on the issue can increase the quality of blood donor selection and blood safety.

  Keywords: Blood Donors, Hepatitis C, Blood Safety, Donor Selection, Iran
 • F. Kargar, B. Ghadrdoost, N. Aghdaii, A. Ghanbari* Pages 27-35
  Background and Objectives

  To perform open heart surgery, the patient needs to be placed on the bypass system. This initial volume causes excessive dilution of the patient's blood and the use of blood products, which can alter the surgical procedure and recovery of the patient. The purpose of this study was to evaluate the usefulness of performing a retrograde autologous prime to reduce blood products consumption.

  Materials and Methods

  This is a prospective randomized clinical trial to evaluate whether RAP can reduce hemodilution in CPB and prevent allogeneic blood transfusion. In this study, 59 consecutive patients were randomly divided into two groups of RAP - with reverse autologous priming (n = 28) and control (Non RAP) - with normal priming (n = 31) being evaluated at Shahid Rajaee Cardiovascular Center between 1396-97.

  Results

  Statistical evaluations were performed with Chi Square, T-Test, and Mann-Whitney U tests. It was identified by placing patients on bypass, hemoglobin and hematocrit in the first and second samples, end of bypass, and on ICU that was significantly higher in the experimental group. The number of patients receiving the product and the number of products consumed in the control group were significantly higher. The duration of mechanical ventilation was significantly lower but the ICU stay was not significantly different.

  Conclusions :

  From these results, it can be concluded that the implementation of RAP retrograde autologous priming can effectively preserve hemoglobin and hematocrit of patients in acceptable range and reduce the use of blood products in patients undergoing bypass.

  Keywords: Cardiac Surgery, Blood Transfusion, Hemodilution
 • R. Dadkhah Tehrani, A. Oodi*, A. Azarkeivan, N. Amirizadeh Pages 36-46
  Background and Objectives

  The main antigens of the Rh blood group system (D,C,c,E,e) after the ABO system, are the most immune antigens. Due to existence of donor's red blood cells in the patient's circulation serologic methods can not accurately detect blood group antigens in patients with chronic blood transfusions, but molecular methods can overcome many of these limitations.

  Materials and Methods

  In this cross sectional descriptive study, peripheral blood samples were taken from two hundred of alloimmunized thalassemic patients including 81 (40.5%) male and 119 (59.5%) female with mean age of 30 ± 10.9 (age range 4-65) at Tehran Thalassemia Clinic during 1976-96. Phenotyping was done for C,c,E,e antigens. Sequence Specific Primers (SSPs)-PCR was performed and the discrepant results between the phenotype and genotyping were confirmed by DNA sequencing.

  Results

  In this study, the highest prevalence of alloantibodies in the Rh system pertained to Anti-E 22% (44 patients) and Anti-D 10% (20 patients) and the frequency of the alleles in this blood group was determined C 71% (142), c 72.5% (145), E 23% (46), e 98% (196). Thirty eight out of 200 patients had different results between serology and genotype. Discrepancies were 7.5% (14) (RHC), 6% (11) (RHc), 9.5% (17) (RHE), and 1.5% (3) (RHe).

  Conclusions  

  Molecular methods can help to determine the exact antigens as a complementary method by solving the problems of the serological method.

  Keywords: Thalassemia, Genotype, Blood Groups
 • A. Biabani, F. Kermansaravi*, A. Navidian, F. Yaghoubinia Pages 47-56
  Background and Objectives

  Mothers of children with thalassemia as primary caregivers face problems with treatment and care issues. These problems as consequences of child’s illness often lead to inappropriate adaptive behaviors. The aim of this study was to disclose the relationship between caregiver burden and adaptive behaviors in mothers of children with thalassemia.

  Materials and Methods

  In this cross-sectional study, 70 mothers of children with thalassemia major who had referred to the Thalassemia Clinic of Ali Asghar Hospital, Zahedan, in 2016 were studied. Data were gathered using a demographic questionnaire, the Coping Health Inventory for Parents (CHIP), and the Caregiver Burden Scale (CBS). The results were analyzed in SPSS 22 using descriptive statistics, Pearson correlation coefficient, and stepwise multiple regression.

  Results

  The mean scores of mothers’ care burden and adaptive behaviors were 56.92 ± 12.84 and 57.07 ± 19.84, respectively. It was observed that while care burden has a significant inverse relationship with the total score of adaptive behaviors (r = -0.41, p < 0.001), it displays a direct significant relationship with mother's education (r = 0.26 p = 0.05). The results of multiple regression analysis suggested that the two components of adaptive behaviors and mother’s education could predict 18% of changes in mothers’ care burden. 

  Conclusions  

  According to the results, it is recommended to utilize appropriate educational and supportive interventions for improving the mothers' adaptive behaviors and continuous evaluation of these interventions is necessary.

  Keywords: Coping Behavior, Thalassemia Major, Mothers
 • E. Ali Akbari Baboukani*, A. Amirhosseini Pages 57-66
  Background and Objectives

  Since the blood product should be in certain conditions from the time of blood donation to injection to the patient, the necessary care should be taken and certain monitoring of blood should be made. Therefore, medical personnel should be expert in blood transfusion science, which has many importance in Iranian law and Imamie jurisprudence.

  Materials and Methods

  The present research methodology is descriptive-analytical and based on the library analysis of legal regulations and jurisprudence.

  Results

  In Imamie jurisprudence, there should be three rules that include: Indulgence (presentation of necessary warnings to medical staff and transfer of education to blood-borne patients), the need for the elimination of probable losses (the need to provide training to reduce the probable potential losses due to the ignorance of the medical staff of the transfer of blood), as well as the requirement to warn al-Jahal (medical staff) that should be trained in curative care about the blood that is in their care.

  Conclusions  

  The basis of consumer include: the need to attract trained people in the blood center, the need to use the trained personnel in the quality assurance section, to establish a general educational program for the whole blood transfusion department, the need for training the Central Transfusion Committee (CTC), the Senior Medical Assistance Commitment to Provide Training, which can be considered as the most basic legal basis for the expertise of medical personnel for transfusion medicine.

  Keywords: Blood Transfusion, Blood Safety, Blood Banks
 • M. Gholami, K. Hajinabi*, L. Riahi, S. Haghpanah Pages 67-81
  Background and Objectives

  This study aimed to investigate the management of the consumption of blood bags in the elective procedures in the public and private hospitals in Iran. Due to the issue of blood shortages caused by unpredictable demand besides immediate requirements for blood units in particular conditions, the strategic management of consumption of this vital source is necessary.

  Materials and Methods

  In this study, we evaluated 30 articles published from 2005 to 2017 which included the most important observational and interventional researches in Iran. These articles had investigated the consumption procedure and the likely wastage rate of blood bags in the operating rooms of Iranian hospitals.

  Results

  The results of this review showed the over-reservation of the blood units due to the lack of standard protocols for blood ordering, and the negligence of relevant staff toward expiry date and reserved/returned units as the most prevalent reasons for blood component wastage in operating rooms. The results of the studies carried out showed that conducting some effective interventions led to reduction of the rate of blood wastage and improvement of the standard blood transfusion indices such as cross-match to transfusion ratio (C/T ratio), Transfusion Probability (TP), and Transfusion Index (TI).

  Conclusions

  According to previous studies, the organization of a committee on the principles of managing blood supply at the national, local and hospital levels, implementation of standard blood transfusion guidelines, and establishment of training programs for physicians and nurses on the process of optimizing blood usage will be effective

  Keywords: Consumption, Waste Management, Blood, Operating Rooms